Til kommuner og bydeler Rundskriv: 5/2015 Dato: Saksnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til kommuner og bydeler Rundskriv: 5/2015 Dato: 01.01.2015 Saksnr: 14-01864"

Transkript

1 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til kommuner og bydeler Rundskriv: 5/2015 Dato: Saksnr: Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: E-post: Sentralbord: Telefaks: Org.nr STATSBUDSJETTET 2015, KAP 821, POST 62 KOMMUNALE INNVANDRERTILTAK - TILSKUDD TIL JOBBSJANSEN Det er satt av 87 millioner kroner til tilskuddsordningen i Prop 1 S ( ). Tildeling av tilskuddsmidler forutsetter Stortingets budsjettvedtak i desember I 2013 ble tiltaket Jobbsjansen innført som en permanent ordning. Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke omfattes av andre ordninger. Prioritert målgruppe for ordningen er hjemmeværende kvinner. Jobbsjansen er en ordning der deltakerne mottar stønad. Utgiftene til stønaden kan dekkes av tilskuddsmidlene. Dette er nærmere omtalt i vedlegg til dette rundskrivet. Resultatkrav for ordningen i BLDs tildelingsbrev til IMDi er 60 % overgang til arbeid eller utdanning. Kommuner som faller inn under ordningen inviteres til å ta kontakt med IMDis regionkontor for diskusjon om mulige prosjekter og utforming av søknader, se punkt 3 nedenfor. Det kan gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning utover budsjettåret Det er en forutsetning for bevilgning til flerårige prosjekter at kommunen presenterer en konkret plan for videreføring av prosjektet i den ordinære virksomheten. Søknadsfristen er 5. februar Svar på søknaden vil gis innen 5. mars Formål Formålet med tilskuddsordningen er å kvalifisere innvandrere som ikke har tilknytning til arbeidslivet etter modell av introduksjonsordningen. For mer informasjon om introduksjonsordningen, se Målet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, som har behov for kvalifisering og som ikke omfattes av andre 1

2 ordninger. Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpassede programmer gi styrkede kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet, bedre ferdigheter i norsk og bedre innsikt i norsk samfunnsliv. Programmene skal legge grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Prosjektmidlene skal bidra til å etablere forpliktende samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter, samt private og offentlige arbeidsgivere og lokale frivillige organisasjoner. Å tilpasse kvalifiseringen mot behovet for arbeidskraft i det lokale arbeidsmarkedet er et mål. Prosjektene skal bidra til helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunenes integreringsarbeid. Prosjektene skal ses i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid i kommunen. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskapsutvikling. Dette skal skje i samarbeid mellom IMDi og kommunene. Kunnskapen skal ha overføringsverdi. 2. Målgrupper og varighet for deltakelse i Jobbsjansen Jobbsjansen retter seg mot alle innvandrere i alderen år som ikke har tilknytning til arbeidslivet, som har behov for grunnleggende kvalifisering, og som ikke er omfattet av eksisterende ordninger. Hjemmeværende kvinner som ikke er avhengige av sosialhjelp er prioritert målgruppe for Jobbsjansen. Følgende presiseringer/ unntak gjelder: Personer som deltar i eller kvalifiserer for deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV er ikke omfattet av Jobbsjansen. Personer som har rett til introduksjonsprogram etter introduksjonsloven er ikke omfattet av Jobbsjansen. Jobbsjansen dekker aktivitetsplikten ved overgangsstønad. Hjemmeværende innvandrere med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Aktivitetsplikten gjelder fra yngste barn fyller ett år, jf. folketrygdloven Tidligere deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kan omfattes av Jobbsjansen. Det forutsettes at det er gått minst to år siden deltakerne fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram. Varighet Programmet kan vare inntil to år, med mulighet for forlengelse av programmet med inntil ett år, der dette anses som nødvendig og hensiktsmessig. For personer som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget morsmål kan programperioden utvides med ytterligere ett år, dvs. til sammen fire år. 3. Kriterier for tilskudd til kommunene Kommuner med minst 750 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per i henhold til SSBs befolkningsstatistikk kan søke om tilskudd. Oversikt over 2

3 hvilke kommuner som faller inn under kriteriet publiseres på IMDis nettsider sammen med dette rundskrivet. Det er åpent for interkommunalt samarbeid. Kriterier for tilskudd Det skal arbeides systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater i kvalifisering og formidling til arbeid og utdanning. Det skal settes resultatmål for prosjektene. Det forutsettes at tiltak og stønader i regi av NAV benyttes både ved gjennomføring av programmet når det er hensiktsmessig, og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid. Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Prosjekter som har deltakere under 25 år skal etablere samarbeid med fylkeskommunes utdanningsadministrasjon og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. Prosjektene bør etablere forpliktende og systematisk samarbeid med lokale frivillige organisasjoner der dette er hensiktsmessig. Jobbsjansen skal bidra til en generell styrking av øvrig kvalifiseringsarbeid rettet mot innvandrere gjennom systematisk erfaringsutveksling. Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet program, også de som har gått over til arbeid og utdanning, inntil ett år etter fullført program. Det er en forutsetning at prosjektene er forankret i kommunens ledelse og inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid. Kommunene må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål. Kommunene må i søknaden synliggjøre en strategi for hvordan de skal komme i kontakt med og rekruttere hjemmeværende kvinner, jf. prioritert målgruppe. Prosjektene skal ha, eller opparbeide seg, nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Øvrige vilkår Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som f. eks drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. Prosjektmidlene kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift. Kommunene skal delta i formidlingen av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen. Dette vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrevet til de kommuner som innvilges støtte. Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av kommunens faste stillingsressurser. Kommunens egenfinansiering skal inngå i budsjettforslaget, som en del av søknaden. Egenfinansiering i form av egeninnsats skal kvantifiseres med kronebeløp. Beregningen av egeninnsats skal synliggjøres i rapporteringen til IMDi. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen. Tilskuddsmidlene skal benyttes og regnskapsføres i Eventuelle ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres IMDi. 3

4 4. Søknadens form og innhold Søknaden skal leveres via nettbasert søknadsskjema som vil være tilgjengelig på IMDis tilskuddsweb, https://imdinett.no/sites/start/sider/default.aspx. Elektronisk søknadsskjema, samt informasjon og veiledning om bruken, vil bli lagt ut på nettsidene innen 15. januar Kommunene skal i søknaden tydeliggjøre at det er satt av ressurser til rapportering, jf. pkt. 5. I søknaden skal det tydeliggjøres hvilke interne og eksterne samarbeidspartnere som kommunen vil samarbeide med om gjennomføring av prosjekt og tiltak. Det bes spesielt om tydeliggjøring av samarbeidet med arbeidsgivere, næringslivet, andre offentlige instanser med ansvar for kvalifisering og frivillige organisasjoner. Budsjettforslaget må inneholde opplysninger om prosjektet søker annen ekstern finansiering for hele eller deler av prosjektet. Søknaden skal signeres av Rådmann/bydelsdirektør i kommune/bydel. Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi. 5. Rapportering Kommunene har rapporterings- og regnskapsplikt. Hensikten med rapporteringen er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås. Tilskuddsrapport og prosjektregnskap skal oversendes innen En kort statusrapport om gjennomføringen av prosjektet skal oversendes innen Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer. Prosjektregnskap skal inneholde oversikt over prosjektets inntekter og utgifter. Krav til rapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som innvilges støtte. På grunnlag av rapporteringen fra kommunene utarbeider IMDi en samlet rapportering til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Samlet vil rapportering og oppfølging (se pkt. 6) danne grunnlag for formidling av erfaringer til kommunene og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. 6. Oppfølging For å bidra til best mulig effekt av tilskuddsordningen ønsker IMDi å følge opp prosjekter det gis tilskudd til gjennom samarbeid med kommunene. Dette vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som innvilges støtte. 4

5 7. Kontroll og klageadgang Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet 10 annet ledd og riksrevisjonsloven 12 tredje ledd. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl 3, første ledd og 28. Nærmere opplysninger kan også fås ved henvendelse til IMDi: IMDi Øst: IMDi Indre Øst: IMDi Sør: IMDi Vest: IMDi Midt-Norge: IMDi Nord: Binh Nguyen, , Manzoor Khan, , Jo Håkon Blindheim, , Gry Tangstad, , Brita Bolstad, , Fiffi Ndirira M. Namugunga, , Gry Brækmo, , IMDi sentralbord: For mer informasjon om ordningen: Med hilsen for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Geir Barvik direktør Randi Kleven regiondirektør Vedlegg til Rundskriv 05/2015 JOBBSJANSEN - STØNAD TIL DELTAKERE Jobbsjansen er en ordning der deltakerne mottar stønad. Det er definert minimumsnivåer på stønaden. Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad eller 5

6 sosialhjelp skal motta minimum 1 ganger folketrygdens grunnbeløp. IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opp til dette beløpet. Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet. For deltakere som mottar sosialhjelp dekkes stønaden gjennom vedtak om omdisponering av sosialhjelp i kommunen. For alle deltakere gjelder følgende vilkår: Utbetaling og beregning av stønad til deltakere i Jobbsjansen gjøres etter modell av introduksjonsordningen. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se introduksjonsloven 9. Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1 G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett. Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis. Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av introduksjonsloven 10. Regelverket for trekk beskrives skriftlig for deltaker. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen. For deltakere som mottar stønad basert på tilskuddsmidler fra IMDi gjelder spesielt: Stønaden er skattepliktig jf. uttalelse fra Finansdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i brev av 16. desember Uttalelsen gjelder Ny sjanse, men vil nå også gjelde Jobbsjansen: Stønad som ytes under kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse til deltakere som ikke er mottakere av sosialstønad, er skattepliktig etter skatteloven 5-1 første ledd jf bokstav b. Det skal også beregnes personinntekt av slik stønad, jf. skatteloven Trygdeavgift beregnes med lav sats. Den aktuelle kommunen vil være oppgavepliktig etter ligningsloven 6-2 første ledd bokstav b, og det skal foretas forskuddstrekk i ytelsen, jf. skattebetalingsloven 5-6 første ledd bokstav b. Ytelsen er arbeidsgiveravgiftspliktig. For deltakere som mottar stønad etter vedtak om omdisponering av sosialhjelp gjelder spesielt: Utbetaling av egen stønad forutsetter vedtak om omdisponering av sosialstønad fattet av kommunestyret eller bydelsutvalg. Som rettslig grunnlag i forhold til den enkelte deltaker benyttes en avtale som beskriver gjensidige forpliktelser. Stønaden reduseres dersom deltakeren har eller skaffer seg inntekter fra andre kilder i tillegg til stønaden. Hva som defineres som inntekt er det opp til kommunen å vurdere. Om ytelser som for eksempel bostøtte, barnetrygd, barnebidrag eller kontantstøtte skal regnes som inntekt og samordnes med kvalifiseringsstønaden, avgjøres av den enkelte kommune. Stønaden er ikke skattepliktig da den er kursgodtgjørelse som kommer istedenfor stønad etter lov om sosiale tjenester, jf. uttalelse fra Finansdepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet i brev av Informasjon om samordning av utbetaling av stønad og ytelser fra NAV Det er ikke anledning til å utbetale individstønaden til kommunen for tiltaksdeltakere i Jobbsjansen. Det er kommunens oppgave å samordne stønad til livsoppholdgjennom 6

7 Jobbsjansen med eventuell utbetaling av individstønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak fra Arbeids og velferdsetaten. 7

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt.

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker

Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Bosettingskommuner Rundskriv: 02/2015 Dato: 1.1.2015 Saksnr: 14-01861 STATSBUDSJETTET ÅR 2015 KAP. 821, POST 60 Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige,

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Finstas DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Finansministeren 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012 -03-214:36 Å 22249514» P 1/7 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Finansministeren Stortingets kontroll- og konsfitusjonskomite Stortinget 0026 OSLO Deres ref 13.03.2012 Vår ref Dato 12/1210 PER/ATV/HV Q (.03.2012

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014

Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER. Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Ogndalsveien 2 7713 STEINKJER Deres ref Vår ref Dato 13/49-14 17.12.2013 Tildelingsbrev for 2014 I. MÅL OG RESULTATER FOR 2014 1. Innledning

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer