Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger."

Transkript

1 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 23 Oslo Internett: E-post: Sentralbord: Telefaks: Org.nr.: SÆRSKILT KOMMUNALT TILSKUDD FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Rundskrivet inneholder: 1. Generelt om særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 2. Målgruppe 3. Tilskudd i bosettingsåret 4. Tilskudd i etterfølgende år 5. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting 6. Tilfeller hvor tilskuddet stoppes 7. Særskilt tilskudd til annen kommune enn bostedskommune 8. Særskilt tilskudd ved omsorgsovertakelse i asylmottak 9. Særskilt tilskudd for andre kategorier utenlandske barn 10. Viktige datoer i 2008 Rundskrivet finnes også på vår hjemmeside: under punktet om Tilskudd Spørsmål vedrørende særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger kan rettes til: Torild Grøtterud tlf: Hege Wilsberg tlf:

2 1. Generelt om særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, asylsøkere og/eller enslige mindreårige personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar et særskilt tilskudd for enslige mindreårige over statsbudsjettets kap. 854, post 64. Tilskuddet utbetales i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Målet med ordningen er å bidra til at de enslige mindreårige kan bosettes så raskt som mulig i gode omsorgstilbud tilpasset de lokale forhold. Tilskuddsbeløpet for 2008 er på kr per år per person. Kontrolladgang Det tas forbehold om at Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, jf. Bevilgningsreglementet 10 og riksrevisjonsloven 12 tredje ledd. Foreldelsesfrist Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år regnet fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse, eller ift. utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, fra det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt. Klageadgang Tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige kan ikke rubriseres som enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Kommunene har ikke klageadgang etter forvaltningsloven på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd. 2. Målgruppe Følgende personer vil utløse det særskilte tilskuddet: enslige mindreårige flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag som utløser eller tidligere har utløst integreringstilskudd til kommunene enslige mindreårige asylsøkere som er tildelt alternativ mottaksplass (tidligere direktebosatt) etter avtale med en kommune Enslige mindreårige er fellesbetegnelsen på alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre søsken, tante, onkel og lignende, men som ikke er deres foreldre. Gift person under 18 år regnes som hovedregel ikke som enslig mindreårig. Dersom det foreligger særlige grunner for det kan likevel vedkommende regnes som enslig mindreårig og utløse det særskilte tilskuddet. Enslige mindreårige som har eller skal ha barn, anses som enslig mindreårig når det gjelder dette tilskuddet. Side 2 av 5

3 Tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år. Tilskuddet utbetales selv om personen har fylt 18 år ved bosettingen. Det avgjørende er om personen ved ankomst landet er registrert som enslig mindreårig og at søkerens faktiske alder da var under 18 år. 3. Tilskudd i bosettingsåret Særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret. Dette innebærer at tilskuddet beregnes fra den måneden vedkommende blir bosatt. Dersom en kommune bosetter en enslig mindreårig i januar har kommunen krav på kr Finner bosettingen sted først i februar eller mars har kommunen krav på henholdsvis kr (11/12) eller kr (10/12) av tilskuddsbeløpet osv. Ved bosetting av enslige mindreårige sendes krav om særskilt tilskudd til IMDi sammen med krav om integreringstilskudd År-1. Ved alternativ mottaksplass skal kommunen sende krav om enslig mindreårig tilskudd til IMDi og krav om månedstilskudd til Utlendingsdirektoratet (UDI). 4. Tilskudd i etterfølgende år Tilskuddet for etterfølgende år utbetales i fire terminer à kr pr person. Utbetalingstidspunktene er ultimo mars, juni, september og medio desember. Tilskuddet vil bli utbetalt til den kommunen hvor den enslige mindreårige er registrert bosatt pr hvert år i henhold til Det Sentrale Folkeregisteret (DSF). Kommunen vil ved hver terminutbetaling motta et brev som viser hvilke enslige mindreårige personer som har utløst det særskilt tilskuddet. Hvis våre utbetalinger ikke stemmer overens med det kommunen mener å ha krav på, eventuelt ikke har krav på, ber vi om skriftlig tilbakemelding. 5. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting Følgende firedelte ordning gjelder for deling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige i flytteåret Tabell 6.1 Flytting i tiden Fraflyttingskommunen Andel av tilskudd i flytteåret Tilflyttingskommunen /8 7/ /8 5/ /8 3/ /8 1/8 Unntak fra ovennevnte regel om firedeling: Dersom den enslige mindreårige flytter fra en kommune til en annen i løpet av bosettingsåret, kan tilflyttingskommunen kreve fraflyttingskommunen for enslig mindreårig tilskudd fra og med måneden etter flyttingen finner sted. Side 3 av 5

4 6. Tilfeller hvor tilskuddet stoppes Ved utreise fra landet/tilbakevending eller død stoppes tilskuddet fra og med det påfølgende år. Dersom mor og/eller far ankommer landet, utbetales tilskuddet til og med det året mor og/eller far bosettes sammen med barnet. 7. Særskilt tilskudd til annen kommune enn bostedskommune I de tilfeller hvor en annen kommune enn bostedskommunen har omsorgen og bærer utgiftene knyttet til omsorgstiltaket, vil kommunen som har omsorgsansvaret ha krav på å få hele tilskuddet. Dette gjelder også integreringstilskuddet. I slike tilfeller må kommunen hvert år søke IMDi om tilskuddene innen utgangen av februar. Hvis tilskuddene er utbetalt til bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostnadene kreve å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen. 8. Særskilt tilskudd ved omsorgsovertakelse i asylmottak Tilskudd gis også ved omsorgsovertakelse etter 4-8 annet og tredje ledd og 4-12 for barn i mottak for asylsøkere og flyktninger som er kommet til landet med foreldre eller andre med foreldreansvar. Kommunene må søke årlig om tilskuddet i forbindelse med omsorgsovertakelse. Ved søknad må vedtak om omsorgsovertakelse fra fylkesnemda vedlegges. 9. Særskilt tilskudd for andre kategorier utenlandske barn Det skal gis samme tilskudd til kommunene ved bosetting av andre kategorier utenlandske barn uten foreldre eller andre foresatte, som kommunene får ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Regjeringen vedtok videre at det ytes statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak for andre kategorier utenlandske barn som oppholder seg i Norge uten foreldre eller andre foresatte. Dette kan være: Asylsøkende barn som blir etterlatt av sine foreldre og hvor foreldrene oppholder seg på ukjent sted, enten i Norge eller i utlandet. Det dreier seg ofte om familier som har fått et endelig avslag på sin søknad om asyl Barn av enslig forelder som søker asyl, hvor forelderen dør i Norge før asylsøknaden er avklart Barn som er kommet til Norge sammen med sine foreldre på ferie/besøk og hvor foreldrene reiser fra Norge uten å ta med seg barna Barn som er ofre for menneskehandel Barn som får opphold, men hvor foreldrene ikke får opphold IMDi forestår utbetalingen av det særskilte tilskuddet til kommunene ved bosetting av ovennevnte kategorier utenlandske barn. Kommunene må selv årlig søke om det særskilte tilskuddet så lenge barnet bor i kommunen og forholdene som danner grunnlag for å utløse tilskuddet fremdeles er tilstede. Differensieringen av tilskuddet i bosettingsåret vil også gjelde ved bosetting av ovennevnte kategorier utenlandske barn. Side 4 av 5

5 10. Viktige datoer i mars 1. terminutbetaling 27. juni 2. terminutbetaling 26. september 3. terminutbetaling 15. desember 4. terminutbetaling Med hilsen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Osmund Kaldheim direktør Bjørn Holden leder Analyse og tilskudd Side 5 av 5

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslig mindreårige flyktninger i 2011

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslig mindreårige flyktninger i 2011 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslig mindreårige flyktninger i 2011 Beregningsutvalgets sluttrapport 2012 1 Kommunenes nettoutgifter til enslige mindreårige... 3 1.1 Kort oppsummering

Detaljer

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2014

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2014 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 21 1 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 214 Sluttrapport fra Beregningsutvalget

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008

av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktinger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2008. Sluttrapport fra Beregningsutvalget juni 2009 Omslag: Design: Siri Boquist/Foto: Crestock

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Inkludering i praksis. Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund

Inkludering i praksis. Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund Inkludering i praksis Et hjelpemiddel fra Norges Fotballforbund Inkludering i praksis En klubb-guide til raskere og mer vellykket inkludering i fotball 3 Forord Denne brosjyren er et hjelpemiddel for klubber

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer