Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: Saksnr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: 18.12.2013 Saksnr: 13-01118-21"

Transkript

1 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 11/2014 Dato: Saksnr: Rundskriv Postadresse: Postboks Dep Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo Internett: E-post: Sentralbord: STATSBUDSJETTET 2014 KAP. 821, POST 71 TILSKUDD TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING Telefaks: Org.nr.: Dette rundskrivet fastsetter kriterier for tilskuddsordningen, samt retningslinjer for fylkeskommunenes forvaltning av Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling. Det er satt av 15,88 mill. kroner til tilskuddsordningen i Prop. 1 S ( ). Ordningen er todelt, og gjelder støtte til 1) drift av lokale innvandrerorganisasjoner og 2) frivillig virksomhet. 1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner 1.1 Formål med ordningen Formålet med driftstilskudd til lokal innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningenes deltakelse i organisasjonslivet lokalt og til å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. 1.2 Vilkår for tilskudd Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer, som IMDi forutsetter at eventuelle tilskudd utbetales til. IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no). De som ikke har organisasjonsnummer fra før av vil få dette gjennom en slik registrering. Lokale og regionale innvandrerorganisasjoner hvis virksomhet faller inn under målene som er beskrevet ovenfor kan gis tilskudd. a) Med lokal innvandrerorganisasjon forstås en organisasjon som er hjemmehørende i en kommune, bydel eller region, der medlemmene er innvandrere og norskfødte med to innvandrede foreldre med bakgrunn fra land utenfor Norden, USA, Canada, Australia og New Zealand. Regionale organisasjoner kan ha medlemmer i mer enn ett fylke. I slike tilfeller må skjønnet avgjøre hvilken fylkeskommune de kan sies å tilhøre i forhold til hvor de skal få støtte fra. Det kan bare gis driftsstøtte fra én fylkeskommune.

2 b) Tilskuddet gis som driftsstøtte til aktive organisasjoner. Tildelingen av støtte baseres på antallet dokumentert betalende medlemmer og at organisasjonen faller inn under definisjonen som er gitt i punkt a). c) Organisasjonen skal ved søknad oppgi formål eller målsetting og levere årsrapport og regnskap over organisasjonens tiltak siste år på eget skjema d) Nye organisasjoner må ha eksistert i minimum 2 år før de kan tildeles støtte. e) Driftsstøtte kan ikke gis til trossamfunn som mottar støtte i egenskap av trossamfunn. f) For å bli registrert som lokal eller regional innvandrerorganisasjon er det satt et veiledende minstekrav til antall betalende medlemmer. I fylker med en innvandrerbefolkning på under personer anbefales det at organisasjonen må ha minst 15 betalende medlemmer. I fylker med en innvandrerbefolkning på mellom og personer anbefales det å sette kravet til 25 betalende medlemmer, og i Oslo foreslås kravet å være 80 betalende medlemmer. g) Det anbefales at fylkeskommunen følger disse veiledende satsene for utmåling av årlige tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner: små organisasjoner = under 100 medlemmer kr ,- mellomstore organisasjoner = mellom 100 og 250 medl. kr ,- store organisasjoner = over 250 medlemmer kr ,- h) Organisasjonene skal legge frem medlemsliste ved søknad. Som tellende medlemmer regnes medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. i) Ved driftsstøtte og tiltaksstøtte som totalt beløper seg fra og med kr kreves regnskap etter regnskapsloven og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700. For støtte under kr kreves det regnskap og bilagsoversikt. Følgende momenter vurderes i søknadsbehandlingen: Nettverk/forankring gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn Frivillig innsats i organisasjonene God økonomistyring Det kan påregnes at IMDi i samarbeid med fylkeskommunen vil initiere et antall stikkontroller med ettersyn av regnskap og oppfyllelse av vilkårene for tilskuddet. 2. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn 2.1 Formål med ordningen Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Hovedmålgruppen for denne tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner i lokalsamfunn, inkludert innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd. Også privatpersoner kan søke. Offentlig eller halvoffentlig instanser (som f.eks. frivillighetssentral, krisesenter eller kommunal ungdomsklubb) kan også tildeles støtte. Side 2 av 5

3 2.2 Kriterier for tilskudd Søkere må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer, som IMDi forutsetter at eventuelle tilskudd utbetales til. Når privatpersoner søker tilskudd, eventuelt på vegne av en gruppe, stilles det krav om at fødselsnummer oppgis i søknaden. IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no). De som ikke har organisasjonsnummer fra før av vil få dette gjennom en slik registrering. Følgende momenter vurderes i søknadsbehandlingen: I hvilken grad tiltaket støtter opp under ordningens formål om økt tillit og økt tilhørighet i det norske samfunnet Kompetanse og erfaring på området Gjennomføringsevne Nettverk/forankring gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn Frivillig innsats i tiltakene Samarbeid på tvers av ulike grupper i befolkningen Samarbeid med offentlige etater, kommuner eller andre organisasjoner, der det er relevant for prosjektet God økonomistyring På eget skjema må det leveres rapport med regnskap på tiltaket som er støttet. Dersom organisasjonen mottar over kr i tilskudd til tiltak, så skal det også leveres en revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 805. For støtte under kr kreves det regnskap og eventuelt bilagsoversikt. Vilkårene for tilskudd(-ene) legges til grunn for revisjonen. Ved driftsstøtte og tiltaksstøtte som totalt beløper seg f.o.m. kr kreves regnskap etter regnskapsloven og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700. Det kan påregnes at IMDi i samarbeid med fylkeskommunen vil initiere et antall stikkontroller med ettersyn av regnskap og oppfyllelse av vilkårene for tilskuddet. 3. Fylkeskommunenes administrasjon av ordningen 3.1 Fylkeskommunenes ansvar Fylkeskommunene har ansvar for å: lyse ut midlene (fortrinnsvis sammen med andre tilskuddsordninger som fylkeskommunen administrerer) distribuere IMDis rundskriv for ordningen til lokale organisasjoner og aktører og på annen måte bidra til å gjøre ordningen kjent utarbeide egne, lokale prioriteringer og retningslinjer for tildelingen veilede søkere og andre interesserte behandle søknader om midler til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og til tiltak og prosjekter som faller inn under kriteriene for frivillig virksomhet, samt å fordele midlene i henhold til formål og kriterier for ordningen forberede og oversende klagesaker til IMDi innhente rapportering fra tilskuddsmottakerne foreta nødvendig kontroll av at midlene brukes til formålet rapportere til IMDi på bruken av midlene tilbakeføre eventuelle ubrukte midler i 2014 til IMDi senest innen Midlene fra denne tilskuddsordningen kan ikke overføres fra ett år til det neste, det vil si at de må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret de er bevilget for. Ubenyttede midler for 2014 skal derfor tilbakeføres til IMDi snarest hvis det Side 3 av 5

4 blir klart at de ikke vil bli benyttet etter formålet, og senest ved årsrapporteringen pr Fordeling av midlene Tilskuddsordningen forvaltes gjennom fylkeskommunene. Fordelingsrammen for tilskudd til fylkeskommunene beregnes ut fra fylkets andel av landets innvandrerbefolkning, på bakgrunn av befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå pr Med innvandrerbefolkning forstås i denne sammenheng antall utenlandsfødte personer som er fast bosatt i Norge og som er født utenfor Norden, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn. Midlene skal i størst mulig grad fordeles ut fra lokale forutsetninger og uavhengig av kommunegrenser. Det er et mål å fremme samarbeid på tvers av kommunegrensene innen det enkelte fylke. Finner fylkeskommunene det hensiktsmessig ut fra lokale forhold, kan de sette egne krav om egenfinansiering av tiltak og aktiviteter. Tilskuddsmidlene fordeles til fylkeskommunene uten søknad. Første halvdel av tilskuddet vil bli overført i løpet av 1. kvartal Andre utbetaling skjer når fylkeskommunene har avgitt halvårsrapport på bruken av midlene. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) foretar da en eventuell omfordeling av ubrukte midler mellom de fylkeskommunene som rapporterer om merbehov og de som rapporterer om mindrebehov for resten av året. I henhold til forvaltningslovens 28 flg. kan vedtakene påklages. IMDi er klageinstans. 10 % av den totale tilskuddsrammen som fylkeskommunen mottar, eller kr ,- pr fylkeskommune er beregnet til administrasjon. 3.3 Oppfølging, kontakt og rapportering Hensikten med oppfølging og rapportering er å etterprøve i hvilken grad en har oppnådd målene for tilskuddsordningen. Fylkeskommunene skal derfor rapportere til IMDi på følgende: hvordan midlene er fordelt, hvilke målgrupper tiltakene har vært rettet mot, antall tiltak hvor flere organisasjoner deltar på tvers av etnisitet og hvor mange som har deltatt/nytt godt av tiltaket i hvilken grad midlene har bidratt til å nå de målene som er satt for ordningen hvor mye av fylkeskommunens tildelte ramme som er fordelt, og hvor mye som eventuelt tilbakeføres til IMDi Fylkeskommunene skal utarbeide to typer rapporter: Halvårsrapport på forbruk med status pr Disse tallene skal danne grunnlag for IMDis innspill til departementet om utviklingen på feltet, og for eventuell omfordeling av ubrukte midler til fylkeskommuner med meldte merbehov. Rapporten sendes IMDi elektronisk på eget skjema innen Årsrapport med status pr på resultater, mål- og regnskapsrapport. Årsrapporten sendes elektronisk på eget skjema. Det skal også sendes oppdaterte elektroniske lister med kontaktadresser over innvandrerorganisasjonene og aktører som har fått støtte til henholdsvis drift og/eller aktiviteter i 2014, der det fremgår hvor mye hver enkelt organisasjon/aktør fikk utbetalt i støtte. Årsrapporten med tilhørende attestasjon, omtale av gjennomførte kontrolltiltak, samt listene over innvandrerorganisasjoner med driftsstøtte og aktører med aktivitetsstøtte skal sendes til IMDi innen Side 4 av 5

5 Fylkeskommunenes rapportering til IMDi skal ta utgangspunkt i rapportskjemaene de får inn fra lokale innvandrerorganisasjoner og andre aktører som har fått støtte fra denne tilskuddsordningen. IMDi sammenstiller informasjonen som ligger i rapportene fra fylkeskommunene og formidler denne videre til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Skjemaer for halvårsrapport med innleveringsfrist og årsrapport med innleveringsfrist vil bli gjort tilgjengelig for fylkeskommunene i god tid før rapporteringsfristen. 3.4 Kontrolladgang Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementets 10, 2. ledd og Riksrevisjonslovens 12, 3. ledd. 4. Utveksling av informasjon/ informasjonsmateriell fra IMDi 4.1 Årlige samlinger IMDi vil legge til rette for årlige samlinger for fylkeskommunene som ledd i oppfølging av ordningen, og for å styrke saksbehandlernettverket. Hensikten med samlingene er gjensidig utveksling av informasjon, synspunkter, erfaringer og forventninger i tilknytning til denne tilskuddsordningen. 4.2 Veiledende maler for søknads- og rapporteringsskjemaer Et sett med veiledende maler for søknads- og rapporteringsskjemaer sendes fylkeskommunene fra IMDi: 1. søknadsskjema for støtte til drift av lokal innvandrerorganisasjon 2. søknadsskjema for støtte til aktiviteter innenfor frivillig virksomhet 3. skjema for årsregnskap for lokale innvandrerorganisasjoner 4. utbetalingsrapport for aktiviteter innenfor frivillig virksomhet Skjemaene må tilpasses den enkelte fylkeskommunes behov, og påføres fylkeskommunens logo og kontaktadresse og eventuelt andre tilpasninger før de distribueres til søkerne. Alle søknader om tilskudd og rapporteringer på bruk av midler skal rettes til den aktuelle fylkeskommunen. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi, tlf , eller til saksbehandler Thomas Nordraak, Seksjon for inkludering og deltakelse, tlf , e-post: Med hilsen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Geir Barvik direktør Alv H. Sørland regiondirektør Side 5 av 5

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING

TILSKUD D TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET I LOKALSAMFUNN SOM BIDRAR TIL DELTAKELSE, DIALOG OG SAMHANDLING lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Ut valgt e kommuner Rundskriv: 11/2015 Dato:01.01.2015 Saksnr:14-01867 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer