BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE"

Transkript

1 BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen INNHOLD 1. Innledning Hovedpunkter i forprosjektet Behovet for rettshjelp Målsettinger og virkemidler knyttet til forprosjektet Effekt Er rettshjelp et egnet verktøy for å bidra til gode levekår? Forprosjektet som det søkes om støtte til Barn og unge som målgruppe Problemene barn og unge erfarer og hvordan en skal nå fram til dem Grunnleggende krav til virksomheten Brukermedvirkning Juridiske spørsmål Samarbeid med andre Barnevernet Utfordringer Styring Kvalitetssikring Gatejuristens forutsetninger for å lykkes Oversikt over vedlegg

2 1. INNLEDNING Gatejuristen 1 har i snart ti år drevet oppsøkende, gratis rettshjelp for rusavhengige. I disse årene har vi sett at det er én gruppe vi ikke når fram til; Barn og unge. Vi har også sett at livene til mange av våre klienter kunne tatt en annen og bedre retning dersom de hadde fått hjelp før. Skal vi nå fram til barn og unge, må det etableres en oppsøkende juridisk virksomhet som tilpasses spesielt til denne målgruppen. Barn og unge er avhengige av at de voksne tar ansvar og sikrer gode oppvekstvilkår. Både det individuelle og det kollektive ansvaret er nedfelt i et omfattende lovverk som skal sikre barnas beste. Som regel fungerer dette etter formålet, men dessverre blir det i altfor stort omfang avdekket svikt både fra foreldre og andre omsorgspersoner, og fra det offentlige. Når de voksne svikter, står barn og unge ofte uten hjelp til å bedre sin livssituasjon. Gatejuristen ønsker å gjøre noe med dette. Vi ønsker å bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt rettighetene sine. Første skritt for å få til dette er å starte et forprosjekt med gratis, oppsøkende juridisk hjelp til barn og unge, som enten har alvorlige problemer knyttet til helse og velferd, eller som står i fare for å få slike problemer. Prosjektet er tenkt som et spleiselag mellom ExtraStiftelsen, Stiftelsen Scheibler og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Prosjektet vil fange opp følgende grupper: De som har rusproblemer. De som står i fare for å få rusproblemer. De som har andre alvorlige problemer knyttet til helse og velferd. Forprosjektet er første del i et mer omfattende opplegg, der målet er å etablere et landsdekkende rettshjelpstilbud til barn og unge. Dette vil kunne bidra til: Å forebygge problemer knyttet til helse og velferd. Å redusere problemer knyttet til helse og velferd. 2. HOVEDPUNKTER I FORPROSJEKTET Forprosjektet skal utvikle metoder for gratis, oppsøkende rettshjelp for barn og unge. Metodene skal prøves ut i praksis, og danne grunnlaget for en rapport. Rapporten skal beskrive: Metodene og erfaringene med dem. Øvrige erfaringer. Funn knyttet til enkeltsaker, herunder en kartlegging av de juridiske og velferdsmessige problemene og mulige årsaker til dem, samt forslag til løsninger. Forprosjektet er beskrevet mer detaljert senere i prosjektplanen. Forprosjektet er grunnpilaren i Gatejuristens visjon: Et landsdekkende tilbud om rettshjelp til barn og unge. På bakgrunn av rapporten og erfaringene fra forprosjektet, vil Gatejuristen i Oslo videreutvikle rettshjelpstiltaket til barn og unge slik at det kan iverksettes også hos de andre gatejuristkontorene i Norge. I den forbindelse vil vi: Lage en starthjelppakke som andre kan bruke. Iverksette starthjelp, herunder kursing og hospitering i Oslo, samt bistand i forbindelse med selve oppstarten. Bygge opp et ressurssenter i Oslo. 1 Se mer om Gatejuristen i vedlegg 2. 2

3 Med god støtte fra bl.a. ExtraStiftelsen og Justisdepartementet har Gatejuristen i Oslo allerede utviklet seg til å bli et ressurssenter for rettshjelp til rusavhengige. Vi ønsker å utvikle dette videre slik at det også kan bli et ledende ressurssenter for rettshjelp til barn og unge med alvorlige problemer, og der jussen kan bidra til å løse eller minske problemene. Med alvorlige problemer menes ikke kun rusproblemer, men også andre problemer av stor velferdsmessig betydning, og særlig da på helseog sosialrettens område. I tillegg til å være koordinerende instans for nettverket av gatejurister i Norge, tar en også sikte på å kunne samarbeide med advokater og andre rettshjelpere som arbeider med saker for målgruppen, herunder studentrettshjelpstiltakene. Ved oppbyggingen av ressurssenteret skal det legges vekt på å etablere kvalitet i de juridiske tilbudene og et bredt fagmiljø. Barn og unge trenger helhetlige tilbud og dette kan oppnås når alle gode krefter samarbeider. En må derfor utvikle et godt samarbeid med andre aktører som er viktige for barn og unge, herunder det offentlige, organisasjoner m.fl. Figuren nedenfor gir en oversikt over hvordan senteret vil bli bygget opp. På rusfeltet, er brikkene allerede på plass. 3. BEHOVET FOR RETTSHJELP Gatejuristen opplever at barn og unge har for dårlig rettssikkerhet. Samfunnet har ikke etablert gode nok ordninger som sikrer individuell hjelp for å få ivaretatt viktige rettigheter bl.a. på helseog sosialrettens område, og som kan ha avgjørende betydning for oppvekst og utvikling. Satt på spissen kan en si at i Norge har barn og unge dårligere tilgang på kvalifisert rettshjelp enn det kriminelle har. 3

4 Helsetilsynet og Barneombudet er satt til å sikre at lovgivning som ivaretar barn og unges interesser forvaltes riktig, men er ikke spesielt innrettet for å gi individuell rettshjelp. Barn og unge som trenger det mest har i praksis ofte liten eller ingen tilgang på rettshjelp. Skal barn og unge få den rettshjelpen de trenger for å sikre dem gode levekår, må rettshjelpen innrettes spesielt for å nå fram til dem. Den må være informativ, oppsøkende og gratis. Gatejuristen søkte i 2010 Stiftelsen Helse og Rehabilitering om midler til et mer omfattende prosjekt for barn og unge enn det vi nå søker om. I den forbindelse gjennomførte vi et omfattende høringsmøte for å kartlegge barn og unges behov for hjelp til å få oppfylt rettighetene sine, med særlig vekt på helse- og sosialrett. Tilbakemeldingene viste klart at det er et stort behov for rettshjelp, jfr. vedlegg 4 hvor vi har tatt inn noen av dokumentene fra tidligere søknad. Det er grunn til å anta at behovet fortsatt er det samme. Barneombudet uttalte nylig at rettsikkerhet for barn er for dårlig også i dag. Uttalelsen kom i forbindelse med at varaordførerer i Oslo, Libe Rieber-Mohn, sto fram i media og fortalte om overgrep hun ble utsatt for som barn. Rieber-Mohn opplevde å bli sendt hjem til overgriperen etter å ha vært hos lege i forbindelse med et av overgrepene. Til tross for belastningen med å stå fram valgte Rieber-Mohn å gjøre dette på grunn av viktigheten av å få satt fokus på barns manglende rettssikkerhet. Hver gang media har innslag om overgrep mot barn, kommer det mange meldinger via sosiale medier fra andre som har vært utsatt for tilsvarende overgrep og som har vonde historier å fortelle. Herunder kan nevnes reaksjonene etter NRK sin Brennpunktdokumentar Med tvang skal vondt fordrives, der det ble satt ny rekord for meldinger på Facebook; Av interesse er også en artikkel i Aftenposten, se I artikkelen fremkommer at Helse- og sosialombudet erfarer at det i mange tilfeller ikke fattes skriftlige vedtak, at det ikke gis begrunnelser for avslag, og at brukerne gis lite eller mangelfull veiledning. Nyhetssakene er tatt inn som vedlegg 5. Vi viser også til vedlegg 3, brev av 26. mai 2014 fra Barneombudet, hvor det fremkommer at: «Barneombudet kommer i kontakt med mange barn og unge som ønsker å få sine rettigheter oppfylt, og som ikke vet hvordan de skal gå fram. Rettshjelp til barn er viktig for at barn skal få reell mulighet til å ivareta sine rettigheter. Gatejuristens oppsøkende virksomhet gir en unik mulighet for å komme i kontakt med, og avdekke, rettshjelpsbehov blant barn og unge.» Gatejuristen har i sitt rettshjelpsarbeid for folk med rusproblemer, fått tilbakemeldinger fra klientene om at de som barn/unge skulle ha ønsket at: Voksne meldte fra når ting ikke var som de burde, og at de som hadde meldeplikt 2 også fulgte opp denne. Voksne så at barna var pårørende til en forelder som var alvorlig syk eller rusavhengig. De ble hørt med sine synspunkter når det ble truffet avgjørelser som angikk dem. 2 Helsepersonell og en del andre har plikt til å melde fra om overgrep mot barn, men dette blir i mange tilfelle ikke gjort i praksis. At meldeplikten ikke blir overholdt skyldes trolig at en har misforstått reglene om taushetsplikt. Meldeplikten setter taushetsplikten til side etter nærmere bestemte regler. 4

5 4. MÅLSETTINGER OG VIRKEMIDLER KNYTTET TIL FORPROSJEKTET Som nevnt tidligere vil forprosjektet danne basis for å kunne nå det mer overordnede målet: Å få til et landsomfattende, oppsøkende og gratis rettshjelpstilbud som kan bidra til å sikre gode levekår for barn og unge. I begrepet gode levekår ligger bl.a. helse, trygghet, muligheter til å utvikle evnene sine og delta sosialt. Virkemidlene for å nå det overordnede målet vil i første omgang være følgende: 1. Gratis, oppsøkende rettshjelp av god kvalitet. 2. Informasjon. 3. Kartlegging av behovet for rettshjelp. 4. Sikre videre drift (finansiering mm.). Innenfor disse områdene har vi følgende målsettinger/oppgaver: Punkt 1: Komme i gang med rettshjelpen og vinne erfaring som kan brukes som grunnlag for å gjøre tiltaket permanent og spre det til andre steder i landet. Helt sentralt her er å utvikle gode metoder for det oppsøkende arbeidet slik at en kan nå dem som trenger det mest. Vår erfaring viser at barn og unge som trenger hjelp er vanskeligere å nå enn voksne, og at problemene deres ofte er mer skjult for samfunnet. Punkt 2: Utarbeide og spre informasjon om viktige rettigheter, samt hvor en kan få hjelp til å ivareta dem. Punkt 3: I tillegg til kunnskaper en får gjennom rettshjelpen som gis fortløpende, vil en legge til rette for at en kan foreta en mer landsomfattende undersøkelse for å kartlegge barn og unges behov for rettshjelp, og om de får dekket dette behovet. Relevante samarbeidspartnere vil da være Universitetet i Oslo, studentrettshjelptiltakene og de andre gatejuristkontorene. 3 Punkt 4: Gatejuristen har hatt besøk av en rekke politikere, bl.a. fra Justiskomiteen og politisk ledelse i Justisdepartementet. Alle har uttrykt at de ser det udekkede behovet for rettshjelp hos barn og unge, og at det er behov for å styrke dette området. Vi har god grunn til å tro at vi vil få politisk støtte til permanent drift hvis vi kan vise til en vellykket oppstart i Oslo. Vi vil bruke erfaringene fra forprosjektet til å skaffe midler til permanent drift. 5. EFFEKT I første omgang vil effekten av forprosjektet kunne være at en får etablert et permanent tiltak i Oslo. På lengre sikt vil effekten kunne være et landsdekkende tilbud basert på et nettverk av gatejurister, andre rettshjelpstiltak, advokater med mer. Tilbudet vil være basert på god kompetanse, god effektivitet og god kvalitet. Gatejuristen er i dag etablert 10 steder i landet, og har nærmere 150 frivillige. Hvis virksomheten utvides til å favne barn og unge, er vi overbevist om at svært mange dyktige advokater og jurister vil melde seg som frivillige, og at det offentlige vil stille opp med midler. Effekten av dette vil være at over 100 frivillige kan delta i en vesentlig bedring av tilbudet om rettshjelp som kan bidra til å sikre barn og unge gode levekår. På denne måten kan vi hjelpe tusenvis av barn og unge. 4 Vi antar å ville nå 250 barn og unge i allerede i forprosjektet. Utover sakene som registreres i saksbehandlingssystemet, vil det planlagte informasjonsarbeidet ha betydning for en stor gruppe barn og unge som vanskelig lar seg tallfeste. Det er målsetning at tiltaket skal bli permanent og landsdekkende slik at vi kan nå flest mulig i målgruppen. 3 I år vil det bli gjennomført en rettshjelpsundersøkelse knyttet til romfolk. Erfaringene fra denne vil danne grunnlaget for hvordan rettshjelpsundersøkelser bør utføres. 4 Pr hadde Gatejuristen i Oslo hatt over 5500 saker. 5

6 6. ER RETTSHJELP ET EGNET VERKTØY FOR Å BIDRA TIL GODE LEVEKÅR? Barn og unges levekår påvirkes av en rekke forhold. I første omgang er det foreldrenes ansvar å ta vare på barna sine. Men av mange grunner kan det svikte, og samfunnet har derfor etablert et lovhjemlet sikkerhetsnett og ordninger som skal bidra til gode levekår. Særlig gjelder dette på helse- og sosialrettens område, barnevernet inkludert. Manglende kunnskaper, manglende vilje til å avsette tilstrekkelige ressurser, manglende vilje til å prioritere, samt holdninger og systemsvikt på flere områder, gjør at reglene i mange tilfelle ikke blir fulgt. Da er juridisk bistand det viktigste verktøyet. Men for å nå fram til dem som virkelig trenger det, må denne bistanden innrettes spesielt etter formålet. De svakeste i samfunnet får ikke hevdet sin rett hvis en ikke har spesielle ordninger skreddersydd for dem. Dette går bl.a. fram av en rapport fra 2011, skrevet av professor Knut Papendorf ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, se omtale på I rapporten blir betydningen av måten Gatejuristen arbeider på (herunder oppsøkende virksomhet) spesielt nevnt som en måte å nå fram til dem som trenger det mest. 7. FORPROSJEKTET SOM DET SØKES OM STØTTE TIL Forprosjektet er tenkt som et spleiselag mellom Extrastiftelsen, Stiftelsen Scheibler, Barns Beste og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. En tenker seg følgende fordeling: ExtraStiftelsen: kr Stiftelsen Scheibler (vi har tilsagn): kr BarnsBeste (vi har tilsagn): kr Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo v. Gatejuristen vil stille til rådighet lokaler, IKT, informasjonspakke og frivillig innsats og innsats fra øvrige ansatte i Gatejuristen. Verdien av dette er anslått til: kr Eventuelle midler fra ExtraStiftelsen og Stiftelsen Scheibler vil gå til dekning av lønn og sosiale kostnader. Den totale verdien av prosjektet er anslått til kr I dette beløpet ligger alt som vil bli tilført av verdier i form av penger, arbeidsinnsats, drift av kontoret mm., se vedlagt budsjett. Finansiering av senere trinn, dvs. starthjelp, oppbygging av ressurssenter mm. vil skje blant annet. ved hjelp av midler fra Stiftelsen Scheibler. Vi har tilsagn om totalt kr Forprosjektet vil gå over 12 måneder, og det vil inneholde følgende hovedelementer: Første tre månedene: Ordne praktiske forhold, bl.a. lokaler, tillatelser, systemer (bl.a. IKT). Bestemme hvordan virksomheten skal drives. Bestemme kvalitetskrav og lage ordninger som sikrer at de blir oppfylt. Starte arbeidet med å kartlegge målgruppen og med å utvikle metoder for hvordan en skal nå fram til dem. Viktig i så måte er å oppsøke dem der de er. Dette skal bl.a. skje i samarbeid med Uteseksjonen og andre som kjenner til problemene. Uteseksjonen har i møte med Gatejuristen gitt uttrykk for at et det trengs et rettshjelpstiltak 5 etter vår modell. 5 De pekte bl.a. på at barn og unge ofte er skeptiske til råd fra Uteseksjonen, og gjerne gjorde dårlige valg. Det vil trolig være lettere for en rettshjelper, som kun er til for å hjelpe barn/unge, å nå fram med råd om hva som kan være gode valg for klientene i ulike situasjoner. 6

7 Utvikle et system for utvelgelse, opplæring og bruk av frivillige som gjør dem spesielt skikket til å jobbe med målgruppen. Lage skisse til et informasjonsopplegg for målgruppen, deres foresatte og folk som jobber med barn og unge. Informasjonen skal bl.a. gjelde viktige rettigheter for barn og unge. Kartlegge viktige samarbeidspartnere og opprette kontakt. Vurdere samarbeidsmuligheter. Det må foretas en utvelgelse av samarbeidspartnere ut fra hvor det er sannsynlig at man vil nå flest i målgruppen og hvor det er størst engasjement for prosjektet. Etter 3 måneder: Se på muligheten for hospitering hos samarbeidspartnere (i arbeidet for rusavhengige har vi gode erfaringer med hospitering hos Oppsøkende tjeneste i Oslo kommune). Være oppsøkende i bymiljøer i sentrum, på væresteder for barn og ungdom og ha informasjonsarbeid rettet mot organisasjoner som arbeider for og med barn og unge.(aktuelle steder kan være: ungdomsklubber som Riverside, helsestasjoner for ungdom, Sex & samfunn, Forandringsfabrikken m.m.). Informere om rettigheter og Gatejuristens tilbud under oppsøkende virksomhet. Starte opp rettshjelpen, som vil fortsette ut prosjektperioden. Etter 7 måneder: Iverksette informasjonsopplegg rettet mot hjelpeapparatet, foresatte og andre med ansvar for barn. Etter 10 måneder: Forberede rapportskriving og skrive rapport innen 12 måneder. Rapporten skal gi grunnlag for videre utvikling, drift og starthjelp og skal beskrive: o Metodene og erfaringene med dem. o Øvrige erfaringer. o Funn knyttet til enkeltsaker, dvs. en kartlegging av de juridiske og velferdsmessige problemene og årsakene til dem, samt løsninger. 8. BARN OG UNGE SOM MÅLGRUPPE Det er viktig å innrette rettshjelpen spesielt ut fra barn og unges behov, og å finne metoder for å nå fram til dem. Det blir en viktig del av prosjektet å finne ut hvordan dette best kan gjøres. I den forbindelse vil en måtte skille i alder. Unge over 18 år har rettslig handleevne, mens det er begrenset hva de under 18 kan bestemme selv. Dette vil få betydning for rettshjelpen som gis. I prosjektperioden vil en utvikle metoder spesielt tilpasset de forskjellige aldersgruppene. Barn og unge er en svært sårbar gruppe fordi de er avhengige av voksne, og kan være i sterk konflikt med foresatte og andre, ikke minst når de har vært utsatt for overgrep. I overgrepssituasjoner må en ha et apparat i bakhånd som kan ta hånd om barnet. Dette fordrer et tett samarbeid med vår egen eierorganisasjoner og med andre som kan trå til i slike situasjoner og ta hånd om barna. 7

8 9. PROBLEMENE BARN OG UNGE ERFARER OG HVORDAN EN SKAL NÅ FRAM TIL DEM I rettshjelpsdelen av prosjektet er det viktig å danne seg et tydelig bilde av hvem en ønsker å nå. Målet er at rettshjelpen skal nå dem som har, eller kan stå i fare for å få juridiske problemer av avgjørende velferdsmessig betydning, med andre ord, de som trenger hjelp mest. En må prøve å skaffe en oversikt over og systematisere hvilke velferdsmessige problemer de har, og i hvilken utstrekning juridiske virkemidler kan bidra til å løse dem. For å komme i posisjon til å kunne gi rettshjelp til målgruppen, er vi avhengig av tillit hos dem. Basert på erfaringer fra Gatejuristens arbeid, kan dette gjøres ved at vi gis innpass hos organisasjoner som allerede arbeider for og har tillit hos målgruppen. Ved å hospitere hos disse organisasjonene, jfr. eksempelet med Uteseksjonen i Oslo kommune, vil vi kunne komme i kontakt med målgruppen og få synliggjort hva vi kan bidra med. Gjennom å gi informasjon om barn og unges rettigheter til hjelpeapparatet, vil vi kunne bidra til å rette opp eventuelle misforståelser om regelverket og stimulere til at hjelpeapparatet setter barn og unge i kontakt med Gatejuristen når de ser at vedkommende har et behov for juridisk bistand. Også overfor foreldre eller andre voksne som har ansvar for barn, vil rettighetsinformasjon kunne gjøre dem i stand til å bistå barna i problemer av juridisk art, eventuelt hvor en kan få hjelp til denne typen problemer. Gatejuristen har erfart i sitt retthjelpsarbeid, at de viktigste «innkasterne» til prosjektet ofte blir andre som er fornøyd med hjelpen fra Gatejuristen og antar at denne erfaringen kan overføres til en annen målgruppe. For å nå barn og unge som ikke er i kontakt med hjelpeapparatet fra før, og som ikke har et nettverk rundt seg å støtte seg på, vil det være av stor betydning at det lett tilgjengelig og synlig på internett og sosiale medier hva prosjektet kan tilby av hjelp. Det er ikke tvilsomt at det er behov for rettighetsopplysning også i hjelpeapparatet. Vi har f.eks. kjennskap til et tilfelle fra et lavterskeltilbud, hvor det var kjent at gutter ned i 12 års alderen hentet kondomer hos lavterskeltilbudet før de dro på hotell med voksne menn. Lavterskeltilbudet unnlot å melde fra ut fra skadereduksjonshensyn. Etter Gatejuristen syn er det åpenbart at lavterskeltilbudet her hadde meldeplikt. Eksempelet viser at feil i hjelpeapparatet ikke nødvendigvis gjøres ut fra vond vilje, men kan være utløst av manglende kunnskap om hvordan regelverket skal anvendes. En må også se nærmere på den såkalte kasteballproblematikken. Erfaring tyder på at en del barn og unge sendes fra det ene tiltaket til det andre, uten at det foreligger en samordning som sikrer at interessene deres ivaretas. Et annet fremtredende problem synes å være at barn og unge i en del tilfeller ikke blir hørt før det tas viktige avgjørelser som gjelder dem. Mange voksne som har sterk mistanke om at barn mishandles eller blir utsatt for andre overgrep, vegrer seg for å melde fra om dette, bl.a. fordi de ikke har tillit til barnevernet, eller ikke ønsker å tråkke inn på noe som oppfattes som svært privat. Det skal, som en del av prosjektet, ses nærmere på om Gatejuristen kan bli et sted der voksne, som har alvorlige mistanker om et barns livssituasjon, kan gå for å få råd om hvordan de bør gå fram. 10. GRUNNLEGGENDE KRAV TIL VIRKSOMHETEN Virksomheten skal baseres på tillit og uavhengighet, at en har lav terskel og når fram til dem som trenger det mest. Det er viktig at en holder god faglig kvalitet og driver kontinuerlig forbedring, at 8

9 det er tverrfaglighet og samarbeid med andre aktører, kontinuitet, fleksibilitet (skal raskt kunne tilpasse seg behovene) og lavt konfliktnivå 6. Hjelpen skal fullføres så langt det er faglig forsvarlig, og den skal være oppsøkende og gratis. Det skal tilrettelegges for et betydelig innslag av frivillig arbeid. Virksomheten skal best mulig tilpasses til barn og unge som målgruppe. Det kreves f.eks. spesiell kompetanse for å møte barn i sårbare situasjoner. Det er ikke nok å være jurist, en må ha kunnskaper og erfaring om hvordan en skal opptre overfor barnet eller ungdommen. Virksomheten vil by på spesielle etiske utfordringer. En skal utvikle metoder som sikrer at forhold av etisk karakter blir håndtert på en god måte. Dette skal bygges inn i kvalitetssikringssystemet (se pkt.17 nedenfor). 11. BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning er viktig i arbeidet vårt, og er nedfelt som del av kvalitetskravene til virksomheten. Klientene "eier selv sin sak", og under saksbehandlingen er det klientens valg som er avgjørende. Gatejuristens rolle er å gi råd for å ta riktige valg, samt iverksette handlinger på grunnlag av valgene. I forhold til barn og unge vil en møte spesielle utfordringer på dette området, og i prosjektperioden må dette vies spesiell oppmerksomhet. I forbindelse med sluttføringen av forprosjektet vil det bli vurdert om det skal opprettes et råd med medlemmer fra organisasjoner som representerer barn og unge. Rådets oppgave vil bl.a. være å komme med innspill om hvordan prosjektet skal utvikles videre. 12. JURIDISKE SPØRSMÅL Det oppstår mange, spesielle juridiske spørsmål knyttet til å rettshjelp til barn og unge, f.eks. hvor langt ned i alder en kan gi rettshjelp, forholdet til foresatte/verge, barn og unges spesielle rettigheter osv. Disse forholdene vil bli utredet fortløpende i prosjektperioden. 13. SAMARBEID MED ANDRE Det skal legges stor vekt på å bygge et godt nettverk til viktige miljøer, både organisasjoner og universitets- og forskningsmiljøene. Redd Barna, Røde Kors, Landsforeningen for Barnevernsbarn og Barneombudet har alle uttrykt støtte til prosjektet og ønsker å samarbeide, se vedlegg 3 og 4. Det samme gjelder BarnsBeste som ønsker å støtte prosjektet økonomisk og som kan være aktuelle deltakere i en ressursgruppe. I løpet av forprosjektet vil en kunne formalisere måten å samarbeide på, og kartlegge hvilke andre samarbeidspartnere som er aktuelle. Samarbeidspartnerne vil kunne være viktige bidragsytere til og brukere av Gatejuristens Kunnskapsbank, se nedenfor. Samarbeidspartene vil også i stor grad kunne fungere som inngangsport og innkastere til retthjelpsprosjektet når de kommer i kontakt med barn eller unge som har behov for juridisk bistand. 14. BARNEVERNET Barnevernet skal ivareta barn og unges interesser barnets beste. Det er krevende å løse denne oppgaven på riktig måte. Vi vet av erfaring at det offentlige hjelpeapparatet svikter i noen tilfelle. 6 I vårt kvalitetssikringssystem har vi bygget inn at vi skal prøve å unngå konflikter med hjelpeapparatet. Dette er klientene best tjent med på sikt. 9

10 Dette kan ha mange årsaker, herunder svak kompetanse, som bl.a. lett gir seg utslag i manglende rettighetsforståelse. Gjennom erfaringer med NAV fra arbeidet med våre klienter med rusproblemer, ser vi at det er mulig å få til et konstruktivt samarbeid. Trolig vil vi erfare det samme med barnevernet. De er en ressurs, men i noen saker er det viktig at de har et faglig korrektiv som kun har ett formål: Å sikre at barn og unge får ivaretatt rettighetene sine. 15. UTFORDRINGER Gatejuristen har lang erfaring i å drive gratis, oppsøkende rettshjelp. Vi har systemer som fungerer godt, og som fyller fastsatte krav til kvalitet (se mer om kvalitet under pkt. 17). Det blir selvsagt en utfordring å tilpasse dette til en ny målgruppe, men sammen med vår eierorganisasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, er vi godt rustet til dette. For å kunne gi et forsvarlig tilbud til barn og unge i en sårbar situasjon, er vi avhengig av å ha tilgang på gode samarbeidspartnere som kan bidra der jussen ikke er et tilstrekkelig virkemiddel. Å kunne dra veksler på helse- og sosialfaglig kompetanse både innen bymisjonens egen organisasjon og nettverket deres vil derfor være av stor betydning. Den største utfordringen blir trolig å skaffe tilstrekkelige midler til permanent drift etter at forprosjektet er ferdig. Erfaringene fra Gatejuristen viser at det er mulig å få det til, men at det krever svært mye arbeid. Samtidig har vi erfart at dersom en kan vise til et velfungerende prosjekt, så er det offentlige villig til å gå inn med midler. Barn og unge er et satsingsområde for det offentlige. 16. STYRING Forprosjektet vil bli styrt av daglig leder i Gatejuristen som vil rapportere til sin nærmeste overordnede i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (avdelingsdirektør). Daglig leder vil knytte til seg flere erfarne jurister og andre som rådgivere for prosjektet, og også søke bistand hos andre ressurspersoner som jobber med barn og unge i Bymisjonen. Daglig drift av prosjektet utføres av en prosjektleder. Det stilles betydelige krav til vedkommende, som må være en dyktig, erfaren jurist med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 17. KVALITETSSIKRING Prosjektet vil bli kvalitetssikret med utgangspunkt i og tilpasning til eksisterende kvalitetssystem for Gatejuristen i Oslo. Dette systemet tilrettelegges nå for sertifisering etter ISO 9001 : standarden 7. Et viktig innslag i kvalitetssikringen er Kunnskapsbanken, en elektronisk base der vi samler alt relevant juridisk stoff, mønstre, eksempler mm. og som blant annet kan brukes av studentrettshjelptiltakene og nettverket av gatejurister. 18. GATEJURISTENS FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES Gatejuristen har lang erfaring i å drive rettshjelp etter sin modell basert på oppsøkende virksomhet og stort innslag av frivillighet. Vi har også lang erfaring i å starte og drive prosjekter, jfr. tidligere støtte fra ExtraStiftelsen. Her kan vi vise til gode resultater, bl.a. at vi nå er etablert 10 steder i Norge. Gatejuristens frivillige utgjør en stor og viktig ressurs. De jobber i en rekke 7 ExtraStiftelsen kan få tilgang til kvalitetssystemet dersom det er ønskelig. 10

11 juridiske miljøer, herunder på universiteter og høyskoler, som advokater, i forvaltningen mm. Sammen har vi meget omfattende kompetanse. Gatejuristen har et godt omdømme, både blant politikere og i de juridiske miljøene. I 2008 fikk vi Rettssikkerhetsprisen, og i 2014 fikk vi Advokatforeningen Oslo Krets æresbevisning. 19. OVERSIKT OVER VEDLEGG 1. Budsjett fakta om Gatejuristen 3. Anbefalingsbrev fra Barneombudet av 26.mai Tidligere anbefalingsbrev fra Redd Barna, Landsforeningen for barnevernsbarn, Røde Kors og Kreftforeningen. 5. Nyhetssaker fra nrk.no og Aftenposten.no 11

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015

STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 STATUSRAPPORT SATELLITTEN JANUAR 2015 Skrevet av Ann Kathrin Nordbø 19.01.15 Målsetninger i prosjektet Cathrine Moksness startet opp Gatejuristen i Oslo i august 2004. Utgangspunktet var oppdagelsen av

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

UTEKONTAKTEN I BERGEN

UTEKONTAKTEN I BERGEN UTEKONTAKTEN I BERGEN UTE ETTER NYE MULIG- HETER MENNESKESYN, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON MENNESKESYN Utekontakten jobber ut fra et positivt og helhetlig syn på mennesket, hvor individ og samfunn kontinuerlig

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Barn som pårørende satsning og lovendring

Barn som pårørende satsning og lovendring Barn som pårørende satsning og lovendring Tromsø, 24. november 2009 Vegard Pettersen, Helse- og omsorgsdepartementet (Gunder Christophersen, BarnsBeste) Tema Behovet og tiltak Om lovendringene Plikt til

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI TKSN 2017 Linda Johnsen Seniorrådgiver KoRus-Nord Hva vi skal si noe om Bakgrunnen for BTI-modellen, Hva er BTI? Hvorfor BTI? Hvordan få til BTI i praksis? Litt om hvordan

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen Arendal kommune Arendal kommune Organisasjonskart - helse Nettverksgruppen for barneansvarlige i Arendal kommune Nettverket ble satt sammen for ca 2 år

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende

Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende Prosjekt: Familiestyrkende tiltak under soning Prosjektnummer 2013/FBM9309 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: For Fangers Pårørende (FFP) 1 Forord Fengsling av et nært familiemedlem kan

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge

Landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge Landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge Landskonferansen for barn og unges psykiske helse 4. juni 2014 Ved seniorrådgiver Aud Frøysa Åsprang, Statens helsetilsyn 1 Tilsynets

Detaljer

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming NOU 2016:17 På lik linje Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Bakgrunn Utviklingshemmede har vært utsatt for omfattende diskriminering og overgrep. Sentralinstitusjoner

Detaljer

Landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn og unge

Landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn og unge Landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn og unge 27. august 2012 Jo Kittelsen fagsjef i Statens helsetilsyn Tilsyn Kontroll med at myndighetskrav

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Helse og Velferdskontor Heimdal 71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Foto: Geir Hageskal Børnefattigdom-København desember 2015. Ingunn Egtvedt og Line Fischer Østlyng Oversikt Målene

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2. SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 233 Arkivsaksnr. 16/3884 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 1.2.2017 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM 2017 Rådmannens forslag til

Detaljer

Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid. Bo-team, en tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid

Bo-team. En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid. Bo-team, en tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid Bo-team En tilnærmingsmetode i boligsosialt arbeid Tilbakeblikk, historie 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk «Prosjekt

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre?

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? At eget barn blir utsatt for krenkelser og mobbing er enhver forelders mareritt. Alle vet at mobbing og krenkelser foregår mellom elever. Men hvordan er det med mitt barn?

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Nettverk koordinatorer i Østfold, 16.6, 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy

Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy Vi er ikke alene om spørsmålet - Hvordan kan vi få bedre tverrfaglig samarbeid? Erfaringer fra Haugesund Skien Nøtterøy Hva er det vi lurer på? Hvorfor valgte dere BTI og ikke en annen samhandlingsmodell?

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Grunnloven og FNs barnekonvensjon

Grunnloven og FNs barnekonvensjon Grethe Gilstad LEVANGER- ADVOKATENE NILSEN SOLEM SØRHOLT ANS Hvordan i all verden skal vi bruke barns rettigheter i praksis? Grunnloven og FNs barnekonvensjon Mål.. At dere skal føle at terskelen for å

Detaljer

TESER I TIDEN

TESER I TIDEN 1 TESER I TIDEN --------------------------------------------------------------------------- VÅR TESE: ÅPENHET OG KUNNSKAP OM SEKSUALITET - HINDRER OVERGREP ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe?

Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? disse kan hjelpe Jobber du med barn og unge eller er du ung selv? Har du et nettproblem og lurer på hvem som kan hjelpe? Her finner du en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer