BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE"

Transkript

1 BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen INNHOLD 1. Innledning Hovedpunkter i forprosjektet Behovet for rettshjelp Målsettinger og virkemidler knyttet til forprosjektet Effekt Er rettshjelp et egnet verktøy for å bidra til gode levekår? Forprosjektet som det søkes om støtte til Barn og unge som målgruppe Problemene barn og unge erfarer og hvordan en skal nå fram til dem Grunnleggende krav til virksomheten Brukermedvirkning Juridiske spørsmål Samarbeid med andre Barnevernet Utfordringer Styring Kvalitetssikring Gatejuristens forutsetninger for å lykkes Oversikt over vedlegg

2 1. INNLEDNING Gatejuristen 1 har i snart ti år drevet oppsøkende, gratis rettshjelp for rusavhengige. I disse årene har vi sett at det er én gruppe vi ikke når fram til; Barn og unge. Vi har også sett at livene til mange av våre klienter kunne tatt en annen og bedre retning dersom de hadde fått hjelp før. Skal vi nå fram til barn og unge, må det etableres en oppsøkende juridisk virksomhet som tilpasses spesielt til denne målgruppen. Barn og unge er avhengige av at de voksne tar ansvar og sikrer gode oppvekstvilkår. Både det individuelle og det kollektive ansvaret er nedfelt i et omfattende lovverk som skal sikre barnas beste. Som regel fungerer dette etter formålet, men dessverre blir det i altfor stort omfang avdekket svikt både fra foreldre og andre omsorgspersoner, og fra det offentlige. Når de voksne svikter, står barn og unge ofte uten hjelp til å bedre sin livssituasjon. Gatejuristen ønsker å gjøre noe med dette. Vi ønsker å bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt rettighetene sine. Første skritt for å få til dette er å starte et forprosjekt med gratis, oppsøkende juridisk hjelp til barn og unge, som enten har alvorlige problemer knyttet til helse og velferd, eller som står i fare for å få slike problemer. Prosjektet er tenkt som et spleiselag mellom ExtraStiftelsen, Stiftelsen Scheibler og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Prosjektet vil fange opp følgende grupper: De som har rusproblemer. De som står i fare for å få rusproblemer. De som har andre alvorlige problemer knyttet til helse og velferd. Forprosjektet er første del i et mer omfattende opplegg, der målet er å etablere et landsdekkende rettshjelpstilbud til barn og unge. Dette vil kunne bidra til: Å forebygge problemer knyttet til helse og velferd. Å redusere problemer knyttet til helse og velferd. 2. HOVEDPUNKTER I FORPROSJEKTET Forprosjektet skal utvikle metoder for gratis, oppsøkende rettshjelp for barn og unge. Metodene skal prøves ut i praksis, og danne grunnlaget for en rapport. Rapporten skal beskrive: Metodene og erfaringene med dem. Øvrige erfaringer. Funn knyttet til enkeltsaker, herunder en kartlegging av de juridiske og velferdsmessige problemene og mulige årsaker til dem, samt forslag til løsninger. Forprosjektet er beskrevet mer detaljert senere i prosjektplanen. Forprosjektet er grunnpilaren i Gatejuristens visjon: Et landsdekkende tilbud om rettshjelp til barn og unge. På bakgrunn av rapporten og erfaringene fra forprosjektet, vil Gatejuristen i Oslo videreutvikle rettshjelpstiltaket til barn og unge slik at det kan iverksettes også hos de andre gatejuristkontorene i Norge. I den forbindelse vil vi: Lage en starthjelppakke som andre kan bruke. Iverksette starthjelp, herunder kursing og hospitering i Oslo, samt bistand i forbindelse med selve oppstarten. Bygge opp et ressurssenter i Oslo. 1 Se mer om Gatejuristen i vedlegg 2. 2

3 Med god støtte fra bl.a. ExtraStiftelsen og Justisdepartementet har Gatejuristen i Oslo allerede utviklet seg til å bli et ressurssenter for rettshjelp til rusavhengige. Vi ønsker å utvikle dette videre slik at det også kan bli et ledende ressurssenter for rettshjelp til barn og unge med alvorlige problemer, og der jussen kan bidra til å løse eller minske problemene. Med alvorlige problemer menes ikke kun rusproblemer, men også andre problemer av stor velferdsmessig betydning, og særlig da på helseog sosialrettens område. I tillegg til å være koordinerende instans for nettverket av gatejurister i Norge, tar en også sikte på å kunne samarbeide med advokater og andre rettshjelpere som arbeider med saker for målgruppen, herunder studentrettshjelpstiltakene. Ved oppbyggingen av ressurssenteret skal det legges vekt på å etablere kvalitet i de juridiske tilbudene og et bredt fagmiljø. Barn og unge trenger helhetlige tilbud og dette kan oppnås når alle gode krefter samarbeider. En må derfor utvikle et godt samarbeid med andre aktører som er viktige for barn og unge, herunder det offentlige, organisasjoner m.fl. Figuren nedenfor gir en oversikt over hvordan senteret vil bli bygget opp. På rusfeltet, er brikkene allerede på plass. 3. BEHOVET FOR RETTSHJELP Gatejuristen opplever at barn og unge har for dårlig rettssikkerhet. Samfunnet har ikke etablert gode nok ordninger som sikrer individuell hjelp for å få ivaretatt viktige rettigheter bl.a. på helseog sosialrettens område, og som kan ha avgjørende betydning for oppvekst og utvikling. Satt på spissen kan en si at i Norge har barn og unge dårligere tilgang på kvalifisert rettshjelp enn det kriminelle har. 3

4 Helsetilsynet og Barneombudet er satt til å sikre at lovgivning som ivaretar barn og unges interesser forvaltes riktig, men er ikke spesielt innrettet for å gi individuell rettshjelp. Barn og unge som trenger det mest har i praksis ofte liten eller ingen tilgang på rettshjelp. Skal barn og unge få den rettshjelpen de trenger for å sikre dem gode levekår, må rettshjelpen innrettes spesielt for å nå fram til dem. Den må være informativ, oppsøkende og gratis. Gatejuristen søkte i 2010 Stiftelsen Helse og Rehabilitering om midler til et mer omfattende prosjekt for barn og unge enn det vi nå søker om. I den forbindelse gjennomførte vi et omfattende høringsmøte for å kartlegge barn og unges behov for hjelp til å få oppfylt rettighetene sine, med særlig vekt på helse- og sosialrett. Tilbakemeldingene viste klart at det er et stort behov for rettshjelp, jfr. vedlegg 4 hvor vi har tatt inn noen av dokumentene fra tidligere søknad. Det er grunn til å anta at behovet fortsatt er det samme. Barneombudet uttalte nylig at rettsikkerhet for barn er for dårlig også i dag. Uttalelsen kom i forbindelse med at varaordførerer i Oslo, Libe Rieber-Mohn, sto fram i media og fortalte om overgrep hun ble utsatt for som barn. Rieber-Mohn opplevde å bli sendt hjem til overgriperen etter å ha vært hos lege i forbindelse med et av overgrepene. Til tross for belastningen med å stå fram valgte Rieber-Mohn å gjøre dette på grunn av viktigheten av å få satt fokus på barns manglende rettssikkerhet. Hver gang media har innslag om overgrep mot barn, kommer det mange meldinger via sosiale medier fra andre som har vært utsatt for tilsvarende overgrep og som har vonde historier å fortelle. Herunder kan nevnes reaksjonene etter NRK sin Brennpunktdokumentar Med tvang skal vondt fordrives, der det ble satt ny rekord for meldinger på Facebook; Av interesse er også en artikkel i Aftenposten, se I artikkelen fremkommer at Helse- og sosialombudet erfarer at det i mange tilfeller ikke fattes skriftlige vedtak, at det ikke gis begrunnelser for avslag, og at brukerne gis lite eller mangelfull veiledning. Nyhetssakene er tatt inn som vedlegg 5. Vi viser også til vedlegg 3, brev av 26. mai 2014 fra Barneombudet, hvor det fremkommer at: «Barneombudet kommer i kontakt med mange barn og unge som ønsker å få sine rettigheter oppfylt, og som ikke vet hvordan de skal gå fram. Rettshjelp til barn er viktig for at barn skal få reell mulighet til å ivareta sine rettigheter. Gatejuristens oppsøkende virksomhet gir en unik mulighet for å komme i kontakt med, og avdekke, rettshjelpsbehov blant barn og unge.» Gatejuristen har i sitt rettshjelpsarbeid for folk med rusproblemer, fått tilbakemeldinger fra klientene om at de som barn/unge skulle ha ønsket at: Voksne meldte fra når ting ikke var som de burde, og at de som hadde meldeplikt 2 også fulgte opp denne. Voksne så at barna var pårørende til en forelder som var alvorlig syk eller rusavhengig. De ble hørt med sine synspunkter når det ble truffet avgjørelser som angikk dem. 2 Helsepersonell og en del andre har plikt til å melde fra om overgrep mot barn, men dette blir i mange tilfelle ikke gjort i praksis. At meldeplikten ikke blir overholdt skyldes trolig at en har misforstått reglene om taushetsplikt. Meldeplikten setter taushetsplikten til side etter nærmere bestemte regler. 4

5 4. MÅLSETTINGER OG VIRKEMIDLER KNYTTET TIL FORPROSJEKTET Som nevnt tidligere vil forprosjektet danne basis for å kunne nå det mer overordnede målet: Å få til et landsomfattende, oppsøkende og gratis rettshjelpstilbud som kan bidra til å sikre gode levekår for barn og unge. I begrepet gode levekår ligger bl.a. helse, trygghet, muligheter til å utvikle evnene sine og delta sosialt. Virkemidlene for å nå det overordnede målet vil i første omgang være følgende: 1. Gratis, oppsøkende rettshjelp av god kvalitet. 2. Informasjon. 3. Kartlegging av behovet for rettshjelp. 4. Sikre videre drift (finansiering mm.). Innenfor disse områdene har vi følgende målsettinger/oppgaver: Punkt 1: Komme i gang med rettshjelpen og vinne erfaring som kan brukes som grunnlag for å gjøre tiltaket permanent og spre det til andre steder i landet. Helt sentralt her er å utvikle gode metoder for det oppsøkende arbeidet slik at en kan nå dem som trenger det mest. Vår erfaring viser at barn og unge som trenger hjelp er vanskeligere å nå enn voksne, og at problemene deres ofte er mer skjult for samfunnet. Punkt 2: Utarbeide og spre informasjon om viktige rettigheter, samt hvor en kan få hjelp til å ivareta dem. Punkt 3: I tillegg til kunnskaper en får gjennom rettshjelpen som gis fortløpende, vil en legge til rette for at en kan foreta en mer landsomfattende undersøkelse for å kartlegge barn og unges behov for rettshjelp, og om de får dekket dette behovet. Relevante samarbeidspartnere vil da være Universitetet i Oslo, studentrettshjelptiltakene og de andre gatejuristkontorene. 3 Punkt 4: Gatejuristen har hatt besøk av en rekke politikere, bl.a. fra Justiskomiteen og politisk ledelse i Justisdepartementet. Alle har uttrykt at de ser det udekkede behovet for rettshjelp hos barn og unge, og at det er behov for å styrke dette området. Vi har god grunn til å tro at vi vil få politisk støtte til permanent drift hvis vi kan vise til en vellykket oppstart i Oslo. Vi vil bruke erfaringene fra forprosjektet til å skaffe midler til permanent drift. 5. EFFEKT I første omgang vil effekten av forprosjektet kunne være at en får etablert et permanent tiltak i Oslo. På lengre sikt vil effekten kunne være et landsdekkende tilbud basert på et nettverk av gatejurister, andre rettshjelpstiltak, advokater med mer. Tilbudet vil være basert på god kompetanse, god effektivitet og god kvalitet. Gatejuristen er i dag etablert 10 steder i landet, og har nærmere 150 frivillige. Hvis virksomheten utvides til å favne barn og unge, er vi overbevist om at svært mange dyktige advokater og jurister vil melde seg som frivillige, og at det offentlige vil stille opp med midler. Effekten av dette vil være at over 100 frivillige kan delta i en vesentlig bedring av tilbudet om rettshjelp som kan bidra til å sikre barn og unge gode levekår. På denne måten kan vi hjelpe tusenvis av barn og unge. 4 Vi antar å ville nå 250 barn og unge i allerede i forprosjektet. Utover sakene som registreres i saksbehandlingssystemet, vil det planlagte informasjonsarbeidet ha betydning for en stor gruppe barn og unge som vanskelig lar seg tallfeste. Det er målsetning at tiltaket skal bli permanent og landsdekkende slik at vi kan nå flest mulig i målgruppen. 3 I år vil det bli gjennomført en rettshjelpsundersøkelse knyttet til romfolk. Erfaringene fra denne vil danne grunnlaget for hvordan rettshjelpsundersøkelser bør utføres. 4 Pr hadde Gatejuristen i Oslo hatt over 5500 saker. 5

6 6. ER RETTSHJELP ET EGNET VERKTØY FOR Å BIDRA TIL GODE LEVEKÅR? Barn og unges levekår påvirkes av en rekke forhold. I første omgang er det foreldrenes ansvar å ta vare på barna sine. Men av mange grunner kan det svikte, og samfunnet har derfor etablert et lovhjemlet sikkerhetsnett og ordninger som skal bidra til gode levekår. Særlig gjelder dette på helse- og sosialrettens område, barnevernet inkludert. Manglende kunnskaper, manglende vilje til å avsette tilstrekkelige ressurser, manglende vilje til å prioritere, samt holdninger og systemsvikt på flere områder, gjør at reglene i mange tilfelle ikke blir fulgt. Da er juridisk bistand det viktigste verktøyet. Men for å nå fram til dem som virkelig trenger det, må denne bistanden innrettes spesielt etter formålet. De svakeste i samfunnet får ikke hevdet sin rett hvis en ikke har spesielle ordninger skreddersydd for dem. Dette går bl.a. fram av en rapport fra 2011, skrevet av professor Knut Papendorf ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, se omtale på I rapporten blir betydningen av måten Gatejuristen arbeider på (herunder oppsøkende virksomhet) spesielt nevnt som en måte å nå fram til dem som trenger det mest. 7. FORPROSJEKTET SOM DET SØKES OM STØTTE TIL Forprosjektet er tenkt som et spleiselag mellom Extrastiftelsen, Stiftelsen Scheibler, Barns Beste og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. En tenker seg følgende fordeling: ExtraStiftelsen: kr Stiftelsen Scheibler (vi har tilsagn): kr BarnsBeste (vi har tilsagn): kr Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo v. Gatejuristen vil stille til rådighet lokaler, IKT, informasjonspakke og frivillig innsats og innsats fra øvrige ansatte i Gatejuristen. Verdien av dette er anslått til: kr Eventuelle midler fra ExtraStiftelsen og Stiftelsen Scheibler vil gå til dekning av lønn og sosiale kostnader. Den totale verdien av prosjektet er anslått til kr I dette beløpet ligger alt som vil bli tilført av verdier i form av penger, arbeidsinnsats, drift av kontoret mm., se vedlagt budsjett. Finansiering av senere trinn, dvs. starthjelp, oppbygging av ressurssenter mm. vil skje blant annet. ved hjelp av midler fra Stiftelsen Scheibler. Vi har tilsagn om totalt kr Forprosjektet vil gå over 12 måneder, og det vil inneholde følgende hovedelementer: Første tre månedene: Ordne praktiske forhold, bl.a. lokaler, tillatelser, systemer (bl.a. IKT). Bestemme hvordan virksomheten skal drives. Bestemme kvalitetskrav og lage ordninger som sikrer at de blir oppfylt. Starte arbeidet med å kartlegge målgruppen og med å utvikle metoder for hvordan en skal nå fram til dem. Viktig i så måte er å oppsøke dem der de er. Dette skal bl.a. skje i samarbeid med Uteseksjonen og andre som kjenner til problemene. Uteseksjonen har i møte med Gatejuristen gitt uttrykk for at et det trengs et rettshjelpstiltak 5 etter vår modell. 5 De pekte bl.a. på at barn og unge ofte er skeptiske til råd fra Uteseksjonen, og gjerne gjorde dårlige valg. Det vil trolig være lettere for en rettshjelper, som kun er til for å hjelpe barn/unge, å nå fram med råd om hva som kan være gode valg for klientene i ulike situasjoner. 6

7 Utvikle et system for utvelgelse, opplæring og bruk av frivillige som gjør dem spesielt skikket til å jobbe med målgruppen. Lage skisse til et informasjonsopplegg for målgruppen, deres foresatte og folk som jobber med barn og unge. Informasjonen skal bl.a. gjelde viktige rettigheter for barn og unge. Kartlegge viktige samarbeidspartnere og opprette kontakt. Vurdere samarbeidsmuligheter. Det må foretas en utvelgelse av samarbeidspartnere ut fra hvor det er sannsynlig at man vil nå flest i målgruppen og hvor det er størst engasjement for prosjektet. Etter 3 måneder: Se på muligheten for hospitering hos samarbeidspartnere (i arbeidet for rusavhengige har vi gode erfaringer med hospitering hos Oppsøkende tjeneste i Oslo kommune). Være oppsøkende i bymiljøer i sentrum, på væresteder for barn og ungdom og ha informasjonsarbeid rettet mot organisasjoner som arbeider for og med barn og unge.(aktuelle steder kan være: ungdomsklubber som Riverside, helsestasjoner for ungdom, Sex & samfunn, Forandringsfabrikken m.m.). Informere om rettigheter og Gatejuristens tilbud under oppsøkende virksomhet. Starte opp rettshjelpen, som vil fortsette ut prosjektperioden. Etter 7 måneder: Iverksette informasjonsopplegg rettet mot hjelpeapparatet, foresatte og andre med ansvar for barn. Etter 10 måneder: Forberede rapportskriving og skrive rapport innen 12 måneder. Rapporten skal gi grunnlag for videre utvikling, drift og starthjelp og skal beskrive: o Metodene og erfaringene med dem. o Øvrige erfaringer. o Funn knyttet til enkeltsaker, dvs. en kartlegging av de juridiske og velferdsmessige problemene og årsakene til dem, samt løsninger. 8. BARN OG UNGE SOM MÅLGRUPPE Det er viktig å innrette rettshjelpen spesielt ut fra barn og unges behov, og å finne metoder for å nå fram til dem. Det blir en viktig del av prosjektet å finne ut hvordan dette best kan gjøres. I den forbindelse vil en måtte skille i alder. Unge over 18 år har rettslig handleevne, mens det er begrenset hva de under 18 kan bestemme selv. Dette vil få betydning for rettshjelpen som gis. I prosjektperioden vil en utvikle metoder spesielt tilpasset de forskjellige aldersgruppene. Barn og unge er en svært sårbar gruppe fordi de er avhengige av voksne, og kan være i sterk konflikt med foresatte og andre, ikke minst når de har vært utsatt for overgrep. I overgrepssituasjoner må en ha et apparat i bakhånd som kan ta hånd om barnet. Dette fordrer et tett samarbeid med vår egen eierorganisasjoner og med andre som kan trå til i slike situasjoner og ta hånd om barna. 7

8 9. PROBLEMENE BARN OG UNGE ERFARER OG HVORDAN EN SKAL NÅ FRAM TIL DEM I rettshjelpsdelen av prosjektet er det viktig å danne seg et tydelig bilde av hvem en ønsker å nå. Målet er at rettshjelpen skal nå dem som har, eller kan stå i fare for å få juridiske problemer av avgjørende velferdsmessig betydning, med andre ord, de som trenger hjelp mest. En må prøve å skaffe en oversikt over og systematisere hvilke velferdsmessige problemer de har, og i hvilken utstrekning juridiske virkemidler kan bidra til å løse dem. For å komme i posisjon til å kunne gi rettshjelp til målgruppen, er vi avhengig av tillit hos dem. Basert på erfaringer fra Gatejuristens arbeid, kan dette gjøres ved at vi gis innpass hos organisasjoner som allerede arbeider for og har tillit hos målgruppen. Ved å hospitere hos disse organisasjonene, jfr. eksempelet med Uteseksjonen i Oslo kommune, vil vi kunne komme i kontakt med målgruppen og få synliggjort hva vi kan bidra med. Gjennom å gi informasjon om barn og unges rettigheter til hjelpeapparatet, vil vi kunne bidra til å rette opp eventuelle misforståelser om regelverket og stimulere til at hjelpeapparatet setter barn og unge i kontakt med Gatejuristen når de ser at vedkommende har et behov for juridisk bistand. Også overfor foreldre eller andre voksne som har ansvar for barn, vil rettighetsinformasjon kunne gjøre dem i stand til å bistå barna i problemer av juridisk art, eventuelt hvor en kan få hjelp til denne typen problemer. Gatejuristen har erfart i sitt retthjelpsarbeid, at de viktigste «innkasterne» til prosjektet ofte blir andre som er fornøyd med hjelpen fra Gatejuristen og antar at denne erfaringen kan overføres til en annen målgruppe. For å nå barn og unge som ikke er i kontakt med hjelpeapparatet fra før, og som ikke har et nettverk rundt seg å støtte seg på, vil det være av stor betydning at det lett tilgjengelig og synlig på internett og sosiale medier hva prosjektet kan tilby av hjelp. Det er ikke tvilsomt at det er behov for rettighetsopplysning også i hjelpeapparatet. Vi har f.eks. kjennskap til et tilfelle fra et lavterskeltilbud, hvor det var kjent at gutter ned i 12 års alderen hentet kondomer hos lavterskeltilbudet før de dro på hotell med voksne menn. Lavterskeltilbudet unnlot å melde fra ut fra skadereduksjonshensyn. Etter Gatejuristen syn er det åpenbart at lavterskeltilbudet her hadde meldeplikt. Eksempelet viser at feil i hjelpeapparatet ikke nødvendigvis gjøres ut fra vond vilje, men kan være utløst av manglende kunnskap om hvordan regelverket skal anvendes. En må også se nærmere på den såkalte kasteballproblematikken. Erfaring tyder på at en del barn og unge sendes fra det ene tiltaket til det andre, uten at det foreligger en samordning som sikrer at interessene deres ivaretas. Et annet fremtredende problem synes å være at barn og unge i en del tilfeller ikke blir hørt før det tas viktige avgjørelser som gjelder dem. Mange voksne som har sterk mistanke om at barn mishandles eller blir utsatt for andre overgrep, vegrer seg for å melde fra om dette, bl.a. fordi de ikke har tillit til barnevernet, eller ikke ønsker å tråkke inn på noe som oppfattes som svært privat. Det skal, som en del av prosjektet, ses nærmere på om Gatejuristen kan bli et sted der voksne, som har alvorlige mistanker om et barns livssituasjon, kan gå for å få råd om hvordan de bør gå fram. 10. GRUNNLEGGENDE KRAV TIL VIRKSOMHETEN Virksomheten skal baseres på tillit og uavhengighet, at en har lav terskel og når fram til dem som trenger det mest. Det er viktig at en holder god faglig kvalitet og driver kontinuerlig forbedring, at 8

9 det er tverrfaglighet og samarbeid med andre aktører, kontinuitet, fleksibilitet (skal raskt kunne tilpasse seg behovene) og lavt konfliktnivå 6. Hjelpen skal fullføres så langt det er faglig forsvarlig, og den skal være oppsøkende og gratis. Det skal tilrettelegges for et betydelig innslag av frivillig arbeid. Virksomheten skal best mulig tilpasses til barn og unge som målgruppe. Det kreves f.eks. spesiell kompetanse for å møte barn i sårbare situasjoner. Det er ikke nok å være jurist, en må ha kunnskaper og erfaring om hvordan en skal opptre overfor barnet eller ungdommen. Virksomheten vil by på spesielle etiske utfordringer. En skal utvikle metoder som sikrer at forhold av etisk karakter blir håndtert på en god måte. Dette skal bygges inn i kvalitetssikringssystemet (se pkt.17 nedenfor). 11. BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning er viktig i arbeidet vårt, og er nedfelt som del av kvalitetskravene til virksomheten. Klientene "eier selv sin sak", og under saksbehandlingen er det klientens valg som er avgjørende. Gatejuristens rolle er å gi råd for å ta riktige valg, samt iverksette handlinger på grunnlag av valgene. I forhold til barn og unge vil en møte spesielle utfordringer på dette området, og i prosjektperioden må dette vies spesiell oppmerksomhet. I forbindelse med sluttføringen av forprosjektet vil det bli vurdert om det skal opprettes et råd med medlemmer fra organisasjoner som representerer barn og unge. Rådets oppgave vil bl.a. være å komme med innspill om hvordan prosjektet skal utvikles videre. 12. JURIDISKE SPØRSMÅL Det oppstår mange, spesielle juridiske spørsmål knyttet til å rettshjelp til barn og unge, f.eks. hvor langt ned i alder en kan gi rettshjelp, forholdet til foresatte/verge, barn og unges spesielle rettigheter osv. Disse forholdene vil bli utredet fortløpende i prosjektperioden. 13. SAMARBEID MED ANDRE Det skal legges stor vekt på å bygge et godt nettverk til viktige miljøer, både organisasjoner og universitets- og forskningsmiljøene. Redd Barna, Røde Kors, Landsforeningen for Barnevernsbarn og Barneombudet har alle uttrykt støtte til prosjektet og ønsker å samarbeide, se vedlegg 3 og 4. Det samme gjelder BarnsBeste som ønsker å støtte prosjektet økonomisk og som kan være aktuelle deltakere i en ressursgruppe. I løpet av forprosjektet vil en kunne formalisere måten å samarbeide på, og kartlegge hvilke andre samarbeidspartnere som er aktuelle. Samarbeidspartnerne vil kunne være viktige bidragsytere til og brukere av Gatejuristens Kunnskapsbank, se nedenfor. Samarbeidspartene vil også i stor grad kunne fungere som inngangsport og innkastere til retthjelpsprosjektet når de kommer i kontakt med barn eller unge som har behov for juridisk bistand. 14. BARNEVERNET Barnevernet skal ivareta barn og unges interesser barnets beste. Det er krevende å løse denne oppgaven på riktig måte. Vi vet av erfaring at det offentlige hjelpeapparatet svikter i noen tilfelle. 6 I vårt kvalitetssikringssystem har vi bygget inn at vi skal prøve å unngå konflikter med hjelpeapparatet. Dette er klientene best tjent med på sikt. 9

10 Dette kan ha mange årsaker, herunder svak kompetanse, som bl.a. lett gir seg utslag i manglende rettighetsforståelse. Gjennom erfaringer med NAV fra arbeidet med våre klienter med rusproblemer, ser vi at det er mulig å få til et konstruktivt samarbeid. Trolig vil vi erfare det samme med barnevernet. De er en ressurs, men i noen saker er det viktig at de har et faglig korrektiv som kun har ett formål: Å sikre at barn og unge får ivaretatt rettighetene sine. 15. UTFORDRINGER Gatejuristen har lang erfaring i å drive gratis, oppsøkende rettshjelp. Vi har systemer som fungerer godt, og som fyller fastsatte krav til kvalitet (se mer om kvalitet under pkt. 17). Det blir selvsagt en utfordring å tilpasse dette til en ny målgruppe, men sammen med vår eierorganisasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, er vi godt rustet til dette. For å kunne gi et forsvarlig tilbud til barn og unge i en sårbar situasjon, er vi avhengig av å ha tilgang på gode samarbeidspartnere som kan bidra der jussen ikke er et tilstrekkelig virkemiddel. Å kunne dra veksler på helse- og sosialfaglig kompetanse både innen bymisjonens egen organisasjon og nettverket deres vil derfor være av stor betydning. Den største utfordringen blir trolig å skaffe tilstrekkelige midler til permanent drift etter at forprosjektet er ferdig. Erfaringene fra Gatejuristen viser at det er mulig å få det til, men at det krever svært mye arbeid. Samtidig har vi erfart at dersom en kan vise til et velfungerende prosjekt, så er det offentlige villig til å gå inn med midler. Barn og unge er et satsingsområde for det offentlige. 16. STYRING Forprosjektet vil bli styrt av daglig leder i Gatejuristen som vil rapportere til sin nærmeste overordnede i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (avdelingsdirektør). Daglig leder vil knytte til seg flere erfarne jurister og andre som rådgivere for prosjektet, og også søke bistand hos andre ressurspersoner som jobber med barn og unge i Bymisjonen. Daglig drift av prosjektet utføres av en prosjektleder. Det stilles betydelige krav til vedkommende, som må være en dyktig, erfaren jurist med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 17. KVALITETSSIKRING Prosjektet vil bli kvalitetssikret med utgangspunkt i og tilpasning til eksisterende kvalitetssystem for Gatejuristen i Oslo. Dette systemet tilrettelegges nå for sertifisering etter ISO 9001 : standarden 7. Et viktig innslag i kvalitetssikringen er Kunnskapsbanken, en elektronisk base der vi samler alt relevant juridisk stoff, mønstre, eksempler mm. og som blant annet kan brukes av studentrettshjelptiltakene og nettverket av gatejurister. 18. GATEJURISTENS FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES Gatejuristen har lang erfaring i å drive rettshjelp etter sin modell basert på oppsøkende virksomhet og stort innslag av frivillighet. Vi har også lang erfaring i å starte og drive prosjekter, jfr. tidligere støtte fra ExtraStiftelsen. Her kan vi vise til gode resultater, bl.a. at vi nå er etablert 10 steder i Norge. Gatejuristens frivillige utgjør en stor og viktig ressurs. De jobber i en rekke 7 ExtraStiftelsen kan få tilgang til kvalitetssystemet dersom det er ønskelig. 10

11 juridiske miljøer, herunder på universiteter og høyskoler, som advokater, i forvaltningen mm. Sammen har vi meget omfattende kompetanse. Gatejuristen har et godt omdømme, både blant politikere og i de juridiske miljøene. I 2008 fikk vi Rettssikkerhetsprisen, og i 2014 fikk vi Advokatforeningen Oslo Krets æresbevisning. 19. OVERSIKT OVER VEDLEGG 1. Budsjett fakta om Gatejuristen 3. Anbefalingsbrev fra Barneombudet av 26.mai Tidligere anbefalingsbrev fra Redd Barna, Landsforeningen for barnevernsbarn, Røde Kors og Kreftforeningen. 5. Nyhetssaker fra nrk.no og Aftenposten.no 11

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM

GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM GATEJURISTEN TEKST: NORA ØDEGÅRD FOTO: JOHANNE NAKREM JURISTER MED BAKKEKONTAKT - Det hjelper lite å ha en rett, dersom du ikke makter å hevde den eller ikke engang er klar over at den eksisterer. Leder

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2011 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen, og vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med Kirkens Bymisjon sine

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

UTEKONTAKTEN I BERGEN

UTEKONTAKTEN I BERGEN UTEKONTAKTEN I BERGEN UTE ETTER NYE MULIG- HETER MENNESKESYN, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON MENNESKESYN Utekontakten jobber ut fra et positivt og helhetlig syn på mennesket, hvor individ og samfunn kontinuerlig

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen Årsrapport 2012 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen er et tiltak under Kirkens Bymisjon i Bergen. Vi arbeider for større respekt, rettferdighet og omsorg i tråd med bymisjonens visjoner og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge

Prosjektbeskrivelse. Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Prosjektbeskrivelse Barndom i NowHereLand - å være barn av papirløse migranter i Norge Et prosjekt som har fokus på å tilføre positive opplevelser i hverdagen til barn av papirløse migranter. Prosjektet

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel

71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Helse og Velferdskontor Heimdal 71 familier. Aktiv fattigdomsbekjempelse i Heimdal bydel Foto: Geir Hageskal Børnefattigdom-København desember 2015. Ingunn Egtvedt og Line Fischer Østlyng Oversikt Målene

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett.

Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Hurtig kartlegging og handling (HKH) Bruk av anabole steroider blant gutter mellom 16 og 20 år, utenfor organisert idrett. Kartleggingens målsetting Innhente informasjon om bruk av anabole steroider blant

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10.

Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Endringer i lovverk gjeldende fra 01.01.10. Definisjoner: Barn som pårørende: Skal tolkes vidt, uavhengig av formalisert omsorgssituasjon omfatter både biologiske barn, adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Generalsekretær Kari Sundby

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. Generalsekretær Kari Sundby Generalsekretær Kari Sundby Rehabilitering av stoffavhengige - et pårørendeperspektiv Pårørendes livssituasjon Familien i behandling og rehabilitering Rehabilitering innen TSB Rehabilitering i kommunen

Detaljer

Årsmeldinger for 2013

Årsmeldinger for 2013 Årsmeldinger for 2013 1 FORORD Gatejuristen gir oppsøkende og gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Første saksmottak ble gjennomført i Oslo 17. januar 2005. Det er i dag kontorer i Tromsø, Bergen,

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs.

Fra svikt til omsorg. - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Fra svikt til omsorg - En fortelling om hvordan omsorgssvikt kan brukes som en resurs. Bakgrunn Hvorfor fortelle om sin personlige fortelling? NRK, TV2, BT, BA, Bergensavisen Informasjon Reaksjon? «Alle

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Bo-team. Fra prosjekt til metodebok. Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid

Bo-team. Fra prosjekt til metodebok. Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team Fra prosjekt til metodebok Bostedsløse i Tønsberg 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk «Prosjekt bostedsløs»

Detaljer

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014

Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Barn på deling til barnets beste Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste Barnesvernsdagene 2014 Artikkel 3 i barnekonvensjonen Barnets beste voksne skal gjøre det som er best for barna. Fakta om Barnekonvensjonen

Detaljer

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helsefremmende tiltak Helsefremmende tiltak Nr. 1 Planlegge å gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge. Kunnskap om psykisk helse Kunnskap om fysisk helse Forstå sammenheng mellom

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september

Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Sektor for kultur enhet forebygging, fritid barn og unge. Terningen Arena 25. september Kultursjef Line M. Rustad Spesialrådgivere Rolf Storsveen Leif Terje Solbakken Steinar Hovland Idrettshaller og servicetjenester

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble

Foto: Malin Amble. Foto: Malin Amble Årsrapport for 2012 Foto: Malin Amble Foto: Malin Amble 2 Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen, Oslo 2013. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Hovedfokus: «FNs barnekonvensjon skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger fra myndighetene.» FNs barnekonvensjon

Detaljer

Omslagsdesign: Exil Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Sats og e-bok: akzidenz as, Dag Brekke

Omslagsdesign: Exil Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Sats og e-bok: akzidenz as, Dag Brekke Jon Gangdal DEN USYNLIGE KRIGEN HISTORIEN OM EVA OG VOLD MOT KVINNER OG BARN I NORSKE HJEM 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Exil Design Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg Sats og e-bok: akzidenz as,

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst

BTI modellen prøves nå ut i 8 pilotkommuner i Norge (2012-2015). Utvidet målgruppe 0-23 år. Hanne Kilen Stuen/KoRus-Øst Bedre tverrfaglig innsats Samarbeidsmodell som ble utviklet for målgruppen barn av rusmisbrukere og psykisk syke. http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bedre-tvaerfaglig-indsats-for-born-i-familier-med-misbrug-eller-sindslidelse

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn.

Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Helsetilsynets rolle for legemiddelsikkerhet til barn. Gorm Are Grammeltvedt Avdelingsdirektør Statens helsetilsyn www.helsetilsynet.no Statens helsetilsyn oppgaver Overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness

FORORD. Årsrapporten er utarbeidet av Anne Cathrine Mørch. Oslo, 12. februar 2008. Cathrine Moksness FORORD Gatejuristen gir gratis, oppsøkende rettshjelp til folk med rusproblemer. Vi arbeider for større respekt, omsorg og rettferdighet for rusavhengige. Virksomheten drives av tre fast ansatte og ca

Detaljer