BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE"

Transkript

1 BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen INNHOLD 1. Innledning Hovedpunkter i forprosjektet Behovet for rettshjelp Målsettinger og virkemidler knyttet til forprosjektet Effekt Er rettshjelp et egnet verktøy for å bidra til gode levekår? Forprosjektet som det søkes om støtte til Barn og unge som målgruppe Problemene barn og unge erfarer og hvordan en skal nå fram til dem Grunnleggende krav til virksomheten Brukermedvirkning Juridiske spørsmål Samarbeid med andre Barnevernet Utfordringer Styring Kvalitetssikring Gatejuristens forutsetninger for å lykkes Oversikt over vedlegg

2 1. INNLEDNING Gatejuristen 1 har i snart ti år drevet oppsøkende, gratis rettshjelp for rusavhengige. I disse årene har vi sett at det er én gruppe vi ikke når fram til; Barn og unge. Vi har også sett at livene til mange av våre klienter kunne tatt en annen og bedre retning dersom de hadde fått hjelp før. Skal vi nå fram til barn og unge, må det etableres en oppsøkende juridisk virksomhet som tilpasses spesielt til denne målgruppen. Barn og unge er avhengige av at de voksne tar ansvar og sikrer gode oppvekstvilkår. Både det individuelle og det kollektive ansvaret er nedfelt i et omfattende lovverk som skal sikre barnas beste. Som regel fungerer dette etter formålet, men dessverre blir det i altfor stort omfang avdekket svikt både fra foreldre og andre omsorgspersoner, og fra det offentlige. Når de voksne svikter, står barn og unge ofte uten hjelp til å bedre sin livssituasjon. Gatejuristen ønsker å gjøre noe med dette. Vi ønsker å bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt rettighetene sine. Første skritt for å få til dette er å starte et forprosjekt med gratis, oppsøkende juridisk hjelp til barn og unge, som enten har alvorlige problemer knyttet til helse og velferd, eller som står i fare for å få slike problemer. Prosjektet er tenkt som et spleiselag mellom ExtraStiftelsen, Stiftelsen Scheibler og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Prosjektet vil fange opp følgende grupper: De som har rusproblemer. De som står i fare for å få rusproblemer. De som har andre alvorlige problemer knyttet til helse og velferd. Forprosjektet er første del i et mer omfattende opplegg, der målet er å etablere et landsdekkende rettshjelpstilbud til barn og unge. Dette vil kunne bidra til: Å forebygge problemer knyttet til helse og velferd. Å redusere problemer knyttet til helse og velferd. 2. HOVEDPUNKTER I FORPROSJEKTET Forprosjektet skal utvikle metoder for gratis, oppsøkende rettshjelp for barn og unge. Metodene skal prøves ut i praksis, og danne grunnlaget for en rapport. Rapporten skal beskrive: Metodene og erfaringene med dem. Øvrige erfaringer. Funn knyttet til enkeltsaker, herunder en kartlegging av de juridiske og velferdsmessige problemene og mulige årsaker til dem, samt forslag til løsninger. Forprosjektet er beskrevet mer detaljert senere i prosjektplanen. Forprosjektet er grunnpilaren i Gatejuristens visjon: Et landsdekkende tilbud om rettshjelp til barn og unge. På bakgrunn av rapporten og erfaringene fra forprosjektet, vil Gatejuristen i Oslo videreutvikle rettshjelpstiltaket til barn og unge slik at det kan iverksettes også hos de andre gatejuristkontorene i Norge. I den forbindelse vil vi: Lage en starthjelppakke som andre kan bruke. Iverksette starthjelp, herunder kursing og hospitering i Oslo, samt bistand i forbindelse med selve oppstarten. Bygge opp et ressurssenter i Oslo. 1 Se mer om Gatejuristen i vedlegg 2. 2

3 Med god støtte fra bl.a. ExtraStiftelsen og Justisdepartementet har Gatejuristen i Oslo allerede utviklet seg til å bli et ressurssenter for rettshjelp til rusavhengige. Vi ønsker å utvikle dette videre slik at det også kan bli et ledende ressurssenter for rettshjelp til barn og unge med alvorlige problemer, og der jussen kan bidra til å løse eller minske problemene. Med alvorlige problemer menes ikke kun rusproblemer, men også andre problemer av stor velferdsmessig betydning, og særlig da på helseog sosialrettens område. I tillegg til å være koordinerende instans for nettverket av gatejurister i Norge, tar en også sikte på å kunne samarbeide med advokater og andre rettshjelpere som arbeider med saker for målgruppen, herunder studentrettshjelpstiltakene. Ved oppbyggingen av ressurssenteret skal det legges vekt på å etablere kvalitet i de juridiske tilbudene og et bredt fagmiljø. Barn og unge trenger helhetlige tilbud og dette kan oppnås når alle gode krefter samarbeider. En må derfor utvikle et godt samarbeid med andre aktører som er viktige for barn og unge, herunder det offentlige, organisasjoner m.fl. Figuren nedenfor gir en oversikt over hvordan senteret vil bli bygget opp. På rusfeltet, er brikkene allerede på plass. 3. BEHOVET FOR RETTSHJELP Gatejuristen opplever at barn og unge har for dårlig rettssikkerhet. Samfunnet har ikke etablert gode nok ordninger som sikrer individuell hjelp for å få ivaretatt viktige rettigheter bl.a. på helseog sosialrettens område, og som kan ha avgjørende betydning for oppvekst og utvikling. Satt på spissen kan en si at i Norge har barn og unge dårligere tilgang på kvalifisert rettshjelp enn det kriminelle har. 3

4 Helsetilsynet og Barneombudet er satt til å sikre at lovgivning som ivaretar barn og unges interesser forvaltes riktig, men er ikke spesielt innrettet for å gi individuell rettshjelp. Barn og unge som trenger det mest har i praksis ofte liten eller ingen tilgang på rettshjelp. Skal barn og unge få den rettshjelpen de trenger for å sikre dem gode levekår, må rettshjelpen innrettes spesielt for å nå fram til dem. Den må være informativ, oppsøkende og gratis. Gatejuristen søkte i 2010 Stiftelsen Helse og Rehabilitering om midler til et mer omfattende prosjekt for barn og unge enn det vi nå søker om. I den forbindelse gjennomførte vi et omfattende høringsmøte for å kartlegge barn og unges behov for hjelp til å få oppfylt rettighetene sine, med særlig vekt på helse- og sosialrett. Tilbakemeldingene viste klart at det er et stort behov for rettshjelp, jfr. vedlegg 4 hvor vi har tatt inn noen av dokumentene fra tidligere søknad. Det er grunn til å anta at behovet fortsatt er det samme. Barneombudet uttalte nylig at rettsikkerhet for barn er for dårlig også i dag. Uttalelsen kom i forbindelse med at varaordførerer i Oslo, Libe Rieber-Mohn, sto fram i media og fortalte om overgrep hun ble utsatt for som barn. Rieber-Mohn opplevde å bli sendt hjem til overgriperen etter å ha vært hos lege i forbindelse med et av overgrepene. Til tross for belastningen med å stå fram valgte Rieber-Mohn å gjøre dette på grunn av viktigheten av å få satt fokus på barns manglende rettssikkerhet. Hver gang media har innslag om overgrep mot barn, kommer det mange meldinger via sosiale medier fra andre som har vært utsatt for tilsvarende overgrep og som har vonde historier å fortelle. Herunder kan nevnes reaksjonene etter NRK sin Brennpunktdokumentar Med tvang skal vondt fordrives, der det ble satt ny rekord for meldinger på Facebook; Av interesse er også en artikkel i Aftenposten, se I artikkelen fremkommer at Helse- og sosialombudet erfarer at det i mange tilfeller ikke fattes skriftlige vedtak, at det ikke gis begrunnelser for avslag, og at brukerne gis lite eller mangelfull veiledning. Nyhetssakene er tatt inn som vedlegg 5. Vi viser også til vedlegg 3, brev av 26. mai 2014 fra Barneombudet, hvor det fremkommer at: «Barneombudet kommer i kontakt med mange barn og unge som ønsker å få sine rettigheter oppfylt, og som ikke vet hvordan de skal gå fram. Rettshjelp til barn er viktig for at barn skal få reell mulighet til å ivareta sine rettigheter. Gatejuristens oppsøkende virksomhet gir en unik mulighet for å komme i kontakt med, og avdekke, rettshjelpsbehov blant barn og unge.» Gatejuristen har i sitt rettshjelpsarbeid for folk med rusproblemer, fått tilbakemeldinger fra klientene om at de som barn/unge skulle ha ønsket at: Voksne meldte fra når ting ikke var som de burde, og at de som hadde meldeplikt 2 også fulgte opp denne. Voksne så at barna var pårørende til en forelder som var alvorlig syk eller rusavhengig. De ble hørt med sine synspunkter når det ble truffet avgjørelser som angikk dem. 2 Helsepersonell og en del andre har plikt til å melde fra om overgrep mot barn, men dette blir i mange tilfelle ikke gjort i praksis. At meldeplikten ikke blir overholdt skyldes trolig at en har misforstått reglene om taushetsplikt. Meldeplikten setter taushetsplikten til side etter nærmere bestemte regler. 4

5 4. MÅLSETTINGER OG VIRKEMIDLER KNYTTET TIL FORPROSJEKTET Som nevnt tidligere vil forprosjektet danne basis for å kunne nå det mer overordnede målet: Å få til et landsomfattende, oppsøkende og gratis rettshjelpstilbud som kan bidra til å sikre gode levekår for barn og unge. I begrepet gode levekår ligger bl.a. helse, trygghet, muligheter til å utvikle evnene sine og delta sosialt. Virkemidlene for å nå det overordnede målet vil i første omgang være følgende: 1. Gratis, oppsøkende rettshjelp av god kvalitet. 2. Informasjon. 3. Kartlegging av behovet for rettshjelp. 4. Sikre videre drift (finansiering mm.). Innenfor disse områdene har vi følgende målsettinger/oppgaver: Punkt 1: Komme i gang med rettshjelpen og vinne erfaring som kan brukes som grunnlag for å gjøre tiltaket permanent og spre det til andre steder i landet. Helt sentralt her er å utvikle gode metoder for det oppsøkende arbeidet slik at en kan nå dem som trenger det mest. Vår erfaring viser at barn og unge som trenger hjelp er vanskeligere å nå enn voksne, og at problemene deres ofte er mer skjult for samfunnet. Punkt 2: Utarbeide og spre informasjon om viktige rettigheter, samt hvor en kan få hjelp til å ivareta dem. Punkt 3: I tillegg til kunnskaper en får gjennom rettshjelpen som gis fortløpende, vil en legge til rette for at en kan foreta en mer landsomfattende undersøkelse for å kartlegge barn og unges behov for rettshjelp, og om de får dekket dette behovet. Relevante samarbeidspartnere vil da være Universitetet i Oslo, studentrettshjelptiltakene og de andre gatejuristkontorene. 3 Punkt 4: Gatejuristen har hatt besøk av en rekke politikere, bl.a. fra Justiskomiteen og politisk ledelse i Justisdepartementet. Alle har uttrykt at de ser det udekkede behovet for rettshjelp hos barn og unge, og at det er behov for å styrke dette området. Vi har god grunn til å tro at vi vil få politisk støtte til permanent drift hvis vi kan vise til en vellykket oppstart i Oslo. Vi vil bruke erfaringene fra forprosjektet til å skaffe midler til permanent drift. 5. EFFEKT I første omgang vil effekten av forprosjektet kunne være at en får etablert et permanent tiltak i Oslo. På lengre sikt vil effekten kunne være et landsdekkende tilbud basert på et nettverk av gatejurister, andre rettshjelpstiltak, advokater med mer. Tilbudet vil være basert på god kompetanse, god effektivitet og god kvalitet. Gatejuristen er i dag etablert 10 steder i landet, og har nærmere 150 frivillige. Hvis virksomheten utvides til å favne barn og unge, er vi overbevist om at svært mange dyktige advokater og jurister vil melde seg som frivillige, og at det offentlige vil stille opp med midler. Effekten av dette vil være at over 100 frivillige kan delta i en vesentlig bedring av tilbudet om rettshjelp som kan bidra til å sikre barn og unge gode levekår. På denne måten kan vi hjelpe tusenvis av barn og unge. 4 Vi antar å ville nå 250 barn og unge i allerede i forprosjektet. Utover sakene som registreres i saksbehandlingssystemet, vil det planlagte informasjonsarbeidet ha betydning for en stor gruppe barn og unge som vanskelig lar seg tallfeste. Det er målsetning at tiltaket skal bli permanent og landsdekkende slik at vi kan nå flest mulig i målgruppen. 3 I år vil det bli gjennomført en rettshjelpsundersøkelse knyttet til romfolk. Erfaringene fra denne vil danne grunnlaget for hvordan rettshjelpsundersøkelser bør utføres. 4 Pr hadde Gatejuristen i Oslo hatt over 5500 saker. 5

6 6. ER RETTSHJELP ET EGNET VERKTØY FOR Å BIDRA TIL GODE LEVEKÅR? Barn og unges levekår påvirkes av en rekke forhold. I første omgang er det foreldrenes ansvar å ta vare på barna sine. Men av mange grunner kan det svikte, og samfunnet har derfor etablert et lovhjemlet sikkerhetsnett og ordninger som skal bidra til gode levekår. Særlig gjelder dette på helse- og sosialrettens område, barnevernet inkludert. Manglende kunnskaper, manglende vilje til å avsette tilstrekkelige ressurser, manglende vilje til å prioritere, samt holdninger og systemsvikt på flere områder, gjør at reglene i mange tilfelle ikke blir fulgt. Da er juridisk bistand det viktigste verktøyet. Men for å nå fram til dem som virkelig trenger det, må denne bistanden innrettes spesielt etter formålet. De svakeste i samfunnet får ikke hevdet sin rett hvis en ikke har spesielle ordninger skreddersydd for dem. Dette går bl.a. fram av en rapport fra 2011, skrevet av professor Knut Papendorf ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, se omtale på I rapporten blir betydningen av måten Gatejuristen arbeider på (herunder oppsøkende virksomhet) spesielt nevnt som en måte å nå fram til dem som trenger det mest. 7. FORPROSJEKTET SOM DET SØKES OM STØTTE TIL Forprosjektet er tenkt som et spleiselag mellom Extrastiftelsen, Stiftelsen Scheibler, Barns Beste og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. En tenker seg følgende fordeling: ExtraStiftelsen: kr Stiftelsen Scheibler (vi har tilsagn): kr BarnsBeste (vi har tilsagn): kr Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo v. Gatejuristen vil stille til rådighet lokaler, IKT, informasjonspakke og frivillig innsats og innsats fra øvrige ansatte i Gatejuristen. Verdien av dette er anslått til: kr Eventuelle midler fra ExtraStiftelsen og Stiftelsen Scheibler vil gå til dekning av lønn og sosiale kostnader. Den totale verdien av prosjektet er anslått til kr I dette beløpet ligger alt som vil bli tilført av verdier i form av penger, arbeidsinnsats, drift av kontoret mm., se vedlagt budsjett. Finansiering av senere trinn, dvs. starthjelp, oppbygging av ressurssenter mm. vil skje blant annet. ved hjelp av midler fra Stiftelsen Scheibler. Vi har tilsagn om totalt kr Forprosjektet vil gå over 12 måneder, og det vil inneholde følgende hovedelementer: Første tre månedene: Ordne praktiske forhold, bl.a. lokaler, tillatelser, systemer (bl.a. IKT). Bestemme hvordan virksomheten skal drives. Bestemme kvalitetskrav og lage ordninger som sikrer at de blir oppfylt. Starte arbeidet med å kartlegge målgruppen og med å utvikle metoder for hvordan en skal nå fram til dem. Viktig i så måte er å oppsøke dem der de er. Dette skal bl.a. skje i samarbeid med Uteseksjonen og andre som kjenner til problemene. Uteseksjonen har i møte med Gatejuristen gitt uttrykk for at et det trengs et rettshjelpstiltak 5 etter vår modell. 5 De pekte bl.a. på at barn og unge ofte er skeptiske til råd fra Uteseksjonen, og gjerne gjorde dårlige valg. Det vil trolig være lettere for en rettshjelper, som kun er til for å hjelpe barn/unge, å nå fram med råd om hva som kan være gode valg for klientene i ulike situasjoner. 6

7 Utvikle et system for utvelgelse, opplæring og bruk av frivillige som gjør dem spesielt skikket til å jobbe med målgruppen. Lage skisse til et informasjonsopplegg for målgruppen, deres foresatte og folk som jobber med barn og unge. Informasjonen skal bl.a. gjelde viktige rettigheter for barn og unge. Kartlegge viktige samarbeidspartnere og opprette kontakt. Vurdere samarbeidsmuligheter. Det må foretas en utvelgelse av samarbeidspartnere ut fra hvor det er sannsynlig at man vil nå flest i målgruppen og hvor det er størst engasjement for prosjektet. Etter 3 måneder: Se på muligheten for hospitering hos samarbeidspartnere (i arbeidet for rusavhengige har vi gode erfaringer med hospitering hos Oppsøkende tjeneste i Oslo kommune). Være oppsøkende i bymiljøer i sentrum, på væresteder for barn og ungdom og ha informasjonsarbeid rettet mot organisasjoner som arbeider for og med barn og unge.(aktuelle steder kan være: ungdomsklubber som Riverside, helsestasjoner for ungdom, Sex & samfunn, Forandringsfabrikken m.m.). Informere om rettigheter og Gatejuristens tilbud under oppsøkende virksomhet. Starte opp rettshjelpen, som vil fortsette ut prosjektperioden. Etter 7 måneder: Iverksette informasjonsopplegg rettet mot hjelpeapparatet, foresatte og andre med ansvar for barn. Etter 10 måneder: Forberede rapportskriving og skrive rapport innen 12 måneder. Rapporten skal gi grunnlag for videre utvikling, drift og starthjelp og skal beskrive: o Metodene og erfaringene med dem. o Øvrige erfaringer. o Funn knyttet til enkeltsaker, dvs. en kartlegging av de juridiske og velferdsmessige problemene og årsakene til dem, samt løsninger. 8. BARN OG UNGE SOM MÅLGRUPPE Det er viktig å innrette rettshjelpen spesielt ut fra barn og unges behov, og å finne metoder for å nå fram til dem. Det blir en viktig del av prosjektet å finne ut hvordan dette best kan gjøres. I den forbindelse vil en måtte skille i alder. Unge over 18 år har rettslig handleevne, mens det er begrenset hva de under 18 kan bestemme selv. Dette vil få betydning for rettshjelpen som gis. I prosjektperioden vil en utvikle metoder spesielt tilpasset de forskjellige aldersgruppene. Barn og unge er en svært sårbar gruppe fordi de er avhengige av voksne, og kan være i sterk konflikt med foresatte og andre, ikke minst når de har vært utsatt for overgrep. I overgrepssituasjoner må en ha et apparat i bakhånd som kan ta hånd om barnet. Dette fordrer et tett samarbeid med vår egen eierorganisasjoner og med andre som kan trå til i slike situasjoner og ta hånd om barna. 7

8 9. PROBLEMENE BARN OG UNGE ERFARER OG HVORDAN EN SKAL NÅ FRAM TIL DEM I rettshjelpsdelen av prosjektet er det viktig å danne seg et tydelig bilde av hvem en ønsker å nå. Målet er at rettshjelpen skal nå dem som har, eller kan stå i fare for å få juridiske problemer av avgjørende velferdsmessig betydning, med andre ord, de som trenger hjelp mest. En må prøve å skaffe en oversikt over og systematisere hvilke velferdsmessige problemer de har, og i hvilken utstrekning juridiske virkemidler kan bidra til å løse dem. For å komme i posisjon til å kunne gi rettshjelp til målgruppen, er vi avhengig av tillit hos dem. Basert på erfaringer fra Gatejuristens arbeid, kan dette gjøres ved at vi gis innpass hos organisasjoner som allerede arbeider for og har tillit hos målgruppen. Ved å hospitere hos disse organisasjonene, jfr. eksempelet med Uteseksjonen i Oslo kommune, vil vi kunne komme i kontakt med målgruppen og få synliggjort hva vi kan bidra med. Gjennom å gi informasjon om barn og unges rettigheter til hjelpeapparatet, vil vi kunne bidra til å rette opp eventuelle misforståelser om regelverket og stimulere til at hjelpeapparatet setter barn og unge i kontakt med Gatejuristen når de ser at vedkommende har et behov for juridisk bistand. Også overfor foreldre eller andre voksne som har ansvar for barn, vil rettighetsinformasjon kunne gjøre dem i stand til å bistå barna i problemer av juridisk art, eventuelt hvor en kan få hjelp til denne typen problemer. Gatejuristen har erfart i sitt retthjelpsarbeid, at de viktigste «innkasterne» til prosjektet ofte blir andre som er fornøyd med hjelpen fra Gatejuristen og antar at denne erfaringen kan overføres til en annen målgruppe. For å nå barn og unge som ikke er i kontakt med hjelpeapparatet fra før, og som ikke har et nettverk rundt seg å støtte seg på, vil det være av stor betydning at det lett tilgjengelig og synlig på internett og sosiale medier hva prosjektet kan tilby av hjelp. Det er ikke tvilsomt at det er behov for rettighetsopplysning også i hjelpeapparatet. Vi har f.eks. kjennskap til et tilfelle fra et lavterskeltilbud, hvor det var kjent at gutter ned i 12 års alderen hentet kondomer hos lavterskeltilbudet før de dro på hotell med voksne menn. Lavterskeltilbudet unnlot å melde fra ut fra skadereduksjonshensyn. Etter Gatejuristen syn er det åpenbart at lavterskeltilbudet her hadde meldeplikt. Eksempelet viser at feil i hjelpeapparatet ikke nødvendigvis gjøres ut fra vond vilje, men kan være utløst av manglende kunnskap om hvordan regelverket skal anvendes. En må også se nærmere på den såkalte kasteballproblematikken. Erfaring tyder på at en del barn og unge sendes fra det ene tiltaket til det andre, uten at det foreligger en samordning som sikrer at interessene deres ivaretas. Et annet fremtredende problem synes å være at barn og unge i en del tilfeller ikke blir hørt før det tas viktige avgjørelser som gjelder dem. Mange voksne som har sterk mistanke om at barn mishandles eller blir utsatt for andre overgrep, vegrer seg for å melde fra om dette, bl.a. fordi de ikke har tillit til barnevernet, eller ikke ønsker å tråkke inn på noe som oppfattes som svært privat. Det skal, som en del av prosjektet, ses nærmere på om Gatejuristen kan bli et sted der voksne, som har alvorlige mistanker om et barns livssituasjon, kan gå for å få råd om hvordan de bør gå fram. 10. GRUNNLEGGENDE KRAV TIL VIRKSOMHETEN Virksomheten skal baseres på tillit og uavhengighet, at en har lav terskel og når fram til dem som trenger det mest. Det er viktig at en holder god faglig kvalitet og driver kontinuerlig forbedring, at 8

9 det er tverrfaglighet og samarbeid med andre aktører, kontinuitet, fleksibilitet (skal raskt kunne tilpasse seg behovene) og lavt konfliktnivå 6. Hjelpen skal fullføres så langt det er faglig forsvarlig, og den skal være oppsøkende og gratis. Det skal tilrettelegges for et betydelig innslag av frivillig arbeid. Virksomheten skal best mulig tilpasses til barn og unge som målgruppe. Det kreves f.eks. spesiell kompetanse for å møte barn i sårbare situasjoner. Det er ikke nok å være jurist, en må ha kunnskaper og erfaring om hvordan en skal opptre overfor barnet eller ungdommen. Virksomheten vil by på spesielle etiske utfordringer. En skal utvikle metoder som sikrer at forhold av etisk karakter blir håndtert på en god måte. Dette skal bygges inn i kvalitetssikringssystemet (se pkt.17 nedenfor). 11. BRUKERMEDVIRKNING Brukermedvirkning er viktig i arbeidet vårt, og er nedfelt som del av kvalitetskravene til virksomheten. Klientene "eier selv sin sak", og under saksbehandlingen er det klientens valg som er avgjørende. Gatejuristens rolle er å gi råd for å ta riktige valg, samt iverksette handlinger på grunnlag av valgene. I forhold til barn og unge vil en møte spesielle utfordringer på dette området, og i prosjektperioden må dette vies spesiell oppmerksomhet. I forbindelse med sluttføringen av forprosjektet vil det bli vurdert om det skal opprettes et råd med medlemmer fra organisasjoner som representerer barn og unge. Rådets oppgave vil bl.a. være å komme med innspill om hvordan prosjektet skal utvikles videre. 12. JURIDISKE SPØRSMÅL Det oppstår mange, spesielle juridiske spørsmål knyttet til å rettshjelp til barn og unge, f.eks. hvor langt ned i alder en kan gi rettshjelp, forholdet til foresatte/verge, barn og unges spesielle rettigheter osv. Disse forholdene vil bli utredet fortløpende i prosjektperioden. 13. SAMARBEID MED ANDRE Det skal legges stor vekt på å bygge et godt nettverk til viktige miljøer, både organisasjoner og universitets- og forskningsmiljøene. Redd Barna, Røde Kors, Landsforeningen for Barnevernsbarn og Barneombudet har alle uttrykt støtte til prosjektet og ønsker å samarbeide, se vedlegg 3 og 4. Det samme gjelder BarnsBeste som ønsker å støtte prosjektet økonomisk og som kan være aktuelle deltakere i en ressursgruppe. I løpet av forprosjektet vil en kunne formalisere måten å samarbeide på, og kartlegge hvilke andre samarbeidspartnere som er aktuelle. Samarbeidspartnerne vil kunne være viktige bidragsytere til og brukere av Gatejuristens Kunnskapsbank, se nedenfor. Samarbeidspartene vil også i stor grad kunne fungere som inngangsport og innkastere til retthjelpsprosjektet når de kommer i kontakt med barn eller unge som har behov for juridisk bistand. 14. BARNEVERNET Barnevernet skal ivareta barn og unges interesser barnets beste. Det er krevende å løse denne oppgaven på riktig måte. Vi vet av erfaring at det offentlige hjelpeapparatet svikter i noen tilfelle. 6 I vårt kvalitetssikringssystem har vi bygget inn at vi skal prøve å unngå konflikter med hjelpeapparatet. Dette er klientene best tjent med på sikt. 9

10 Dette kan ha mange årsaker, herunder svak kompetanse, som bl.a. lett gir seg utslag i manglende rettighetsforståelse. Gjennom erfaringer med NAV fra arbeidet med våre klienter med rusproblemer, ser vi at det er mulig å få til et konstruktivt samarbeid. Trolig vil vi erfare det samme med barnevernet. De er en ressurs, men i noen saker er det viktig at de har et faglig korrektiv som kun har ett formål: Å sikre at barn og unge får ivaretatt rettighetene sine. 15. UTFORDRINGER Gatejuristen har lang erfaring i å drive gratis, oppsøkende rettshjelp. Vi har systemer som fungerer godt, og som fyller fastsatte krav til kvalitet (se mer om kvalitet under pkt. 17). Det blir selvsagt en utfordring å tilpasse dette til en ny målgruppe, men sammen med vår eierorganisasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, er vi godt rustet til dette. For å kunne gi et forsvarlig tilbud til barn og unge i en sårbar situasjon, er vi avhengig av å ha tilgang på gode samarbeidspartnere som kan bidra der jussen ikke er et tilstrekkelig virkemiddel. Å kunne dra veksler på helse- og sosialfaglig kompetanse både innen bymisjonens egen organisasjon og nettverket deres vil derfor være av stor betydning. Den største utfordringen blir trolig å skaffe tilstrekkelige midler til permanent drift etter at forprosjektet er ferdig. Erfaringene fra Gatejuristen viser at det er mulig å få det til, men at det krever svært mye arbeid. Samtidig har vi erfart at dersom en kan vise til et velfungerende prosjekt, så er det offentlige villig til å gå inn med midler. Barn og unge er et satsingsområde for det offentlige. 16. STYRING Forprosjektet vil bli styrt av daglig leder i Gatejuristen som vil rapportere til sin nærmeste overordnede i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (avdelingsdirektør). Daglig leder vil knytte til seg flere erfarne jurister og andre som rådgivere for prosjektet, og også søke bistand hos andre ressurspersoner som jobber med barn og unge i Bymisjonen. Daglig drift av prosjektet utføres av en prosjektleder. Det stilles betydelige krav til vedkommende, som må være en dyktig, erfaren jurist med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 17. KVALITETSSIKRING Prosjektet vil bli kvalitetssikret med utgangspunkt i og tilpasning til eksisterende kvalitetssystem for Gatejuristen i Oslo. Dette systemet tilrettelegges nå for sertifisering etter ISO 9001 : standarden 7. Et viktig innslag i kvalitetssikringen er Kunnskapsbanken, en elektronisk base der vi samler alt relevant juridisk stoff, mønstre, eksempler mm. og som blant annet kan brukes av studentrettshjelptiltakene og nettverket av gatejurister. 18. GATEJURISTENS FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES Gatejuristen har lang erfaring i å drive rettshjelp etter sin modell basert på oppsøkende virksomhet og stort innslag av frivillighet. Vi har også lang erfaring i å starte og drive prosjekter, jfr. tidligere støtte fra ExtraStiftelsen. Her kan vi vise til gode resultater, bl.a. at vi nå er etablert 10 steder i Norge. Gatejuristens frivillige utgjør en stor og viktig ressurs. De jobber i en rekke 7 ExtraStiftelsen kan få tilgang til kvalitetssystemet dersom det er ønskelig. 10

11 juridiske miljøer, herunder på universiteter og høyskoler, som advokater, i forvaltningen mm. Sammen har vi meget omfattende kompetanse. Gatejuristen har et godt omdømme, både blant politikere og i de juridiske miljøene. I 2008 fikk vi Rettssikkerhetsprisen, og i 2014 fikk vi Advokatforeningen Oslo Krets æresbevisning. 19. OVERSIKT OVER VEDLEGG 1. Budsjett fakta om Gatejuristen 3. Anbefalingsbrev fra Barneombudet av 26.mai Tidligere anbefalingsbrev fra Redd Barna, Landsforeningen for barnevernsbarn, Røde Kors og Kreftforeningen. 5. Nyhetssaker fra nrk.no og Aftenposten.no 11