Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015"

Transkript

1 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015

2 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere på Fremtidscamp til å skape en arena hvor ungdommens innspill skal fremmes. Tiltaket som foreslås går ut på å opprette en arbeidsgruppe ved navn Innovativ Ungdom som skal fungere som en kanal mellom Norges unge entreprenører og Innovasjon Norge. Innovativ Ungdom skal være en informasjonskanal og Innovasjon Norges ansikt mot ungdom der de skal fremme de unges ideer. Som et verktøy for Innovativ Ungdom bør det opprettes en internett plattform rettet mot ungdom, og en applikasjon som skal gjøre entreprenørskap enklere og mer oversiktlig. Gruppen som har utarbeidet denne løsningen, består av jenter og gutter fra ulike deler av landet i alderen år, med bakgrunn fra organisasjonsarbeid og politikk. Bilde 1.1: Illustrasjonsbilde av Innovativ Ungdom 2. Beskrivelse av problemstillingen Når vi i dag diskuterer omstilling og tiltak i næringslivet, er det en gruppe i samfunnet som sjeldent blir inkludert. Denne gruppen utgjør ca 12% av Norges befolkning og sitter på uvurderlige nye perspektiver og tanker. Denne gruppen er ungdommen, framtidens ledere. Det er viktig å inkludere de i prosessene som bidrar til å utvikle samfunnet. Spørsmålet er da: hvordan skal vi gjøre dette? Hvordan skal vi sørge for at de unge stemmene blir hørt både i politikken og i næringslivet? På hvilke arenaer er det hensiktsmessig å løfte frem ungdommens innspill?

3 For å undersøke hvor mange i aldersgruppen år som faktisk vet hva Innovasjon Norge er, lagde vi en enkel undersøkelse som vi delte på sosiale medier. Undersøkelsen er delt via engasjerte ungdommer som har et nettverk bestående av innflytelsesrik og samfunnsinvolvert ungdom. Det er derfor en sannsynlighet for at andelen ungdom som ikke vet hva Innovasjon Norge er, er større enn det vi legger fram igjennom undersøkelsen. Undersøkelsen var tilgjengelig i 17 timer, i dette tidsrommet fikk vi totalt 104 svar i den aktuelle aldersgruppen. Snittalderen for de som svarte på undersøkelsen var 19 år. Figur 1.1: Resultat fra undersøkelsen sendt ut under datainnsamlingsfasen. Hypotesen om at det var lite kunnskap om Innovasjon Norge i det unge miljøet ble bekreftet av de innleverte svarene. Det denne undersøkelsen viser er at unge i dag mangler kunnskap om alt det Innovasjon Norge gjør for å få frem gode ideer og løsninger. I det store bildet vil alle bli berørt av dette, da gode ideer og løsninger ikke får se dagens lys. Mer konkret er det næringslivet og ungdommer dette påvirker. Unge stemmer blir ikke hørt, og næringslivet mister mulige ideer, løsninger og unik kompetanse. Dette er noe Innovasjon Norge kan gjøre noen med. 3. Beskrivelse av løsningsforslag Under prosjekttiden ble det evaluert flere løsninger som kunne fremme unges stemmer i forhold til omstilling og tiltak. I det følgende vil løsningen som ble ansett som mest slagkraftig bli presentert.

4 3.1 Innovativ Ungdom En av de arenaene der det jobbes mest med ideer til omstilling og nye tiltak, er i Innovasjon Norge eller institusjoner og grupper knyttet til Innovasjon Norge. Undersøkelsen utdypet i det foregående bekrefter at ca. 2 av 3 unge i Norge ikke kjenner til Innovasjon Norges tiltak. Det første man må gjøre for å slippe frem unge stemmer på denne arenaen, er å la dem vite at den eksisterer. For å slippe frem unge stemmer må man deretter opprette en forbindelse mellom Innovasjon Norge og disse unge stemmene. Dette er en forbindelse som i dag er tilnærmet ikke eksisterende. Den første delen av vår løsning legger til grunn at dette er et faktum man må gjøre noe med. Man må erkjenne at man ikke kan løse morgendagens problemer uten å lytte til dem som skal forme fremtiden, og leve i den. 3.2 Krav Ved å opprette arbeidsutvalget Innovativ Ungdom vil man opprette en forbindelse mellom Innovasjon Norge og unge stemmer. Dette skal være 6 8 unge stemmer fra ungdom mellom 16 og 25 år. Man skal også stille visse andre krav til disse ungdommene. Man skal skape et mangfold av ungdommer når det gjelder bakgrunn, erfaring, kompetanse, interesser og geografisk tilhørighet. Slik skal man også få et mangfold av ideer. Det skal stilles krav til erfaring av kompetanse og det skal være minst en fra hver region i Norge, altså fra Nord, Sør, Øst, Vest og Midt. Ved en grundig søknadsprosess skal man sikre at alle krav blir ivaretatt, samt at det blir et råd bestående av engasjert og motivert ungdom som tar ansvaret sitt på alvor. Etter et år byttes halvparten av arbeidsutvalget ut, mens halvparten sitter et år. Slik sikrer man at nyttig erfaring og kompetanse blir videreført samt at nye ideer blir tilført gjennom nye ungdommer som kan se på utvalgets arbeid med nye blikk. 3.3 Rekruttering I oppstartsfasen legger man grunnlaget for at disse ungdommene skal bli en gruppe som er rustet til å utføre de oppgavene de blir satt til på en tilfredsstillende måte. Dermed må man legge til grunn at ungdommene som sitter i arbeidsutvalget har motivasjon, engasjement, erfaring og kompetanse som kreves for at utvalget skal fungere. For å få samfunnsengasjerte ungdommer til å søke, kreves det en effektiv, omfattende og nøye planlagt markedsføring. Den arenaen hvor ungdom samles og der man kan nå ut til flest, er helt klart og videregående skoler, høyskoler og universiteter. Ettersom målgruppen er ungdom fra 16 til 25 år er det hensiktsmessig å konsentrere markedsføring mot disse tre skolene. Måten man vil gjøre dette på er å bruke kontorene Innovasjon Norge i alle fylker. Disse kontorene kan ta kontakt med administrasjonen på videregående skoler og fylker, slik at representanter fra Innovasjon Norge kan informere alle elever og studenter om Innovativ Ungdom. Dette er en veldig kostnadsbesparende, effektiv metode som anses svært hensiktsmessig å benytte seg av i rekrutteringsprosessen. I tillegg bør man bruke sosiale medier og flyers for å få ut budskapet til ungdom. Når arbeidsutvalget er kommet i gang bør man også benytte nettsiden og mobilapplikasjonen som en arena for å rekruttere nye søkere til Innovativ Ungdom.

5 3.4 Oppgaver Innovativ Ungdom skal i all hovedsak være en høringsinstans for Innovasjon Norge. For å sikre at de unge stemmene blir hørt og tatt på alvor, skal en representant fra utvalget møte med den sentrale ledelsen i Innovasjon Norge fire ganger i året for å viderebringe sine ideer og innspill. Det som skal videreformidles, er forslag til løsninger på problemstillinger gitt av Innovasjon Norge og nye ideer arbeidsutvalget har jobbet med selv. I tillegg skal en ansatt i Innovasjon Norge delta på møtene til Innovativ Ungdom. Han/hun fører oversyn med arbeidet og gir rådgivning og veiledning. Denne representanten skal også ha ansvar for at det skrives referater fra møtene. Det understrekes at vedkommende ikke skal ha noen påvirkning i diskusjonsprosesser og i beslutninger arbeidsutvalget tar. Representanten skal kun veilede dem slik at man er sikker på at de jobber med det som faktisk er målet. I tillegg til å være en høringsinstans og en gruppe som arbeider med nye innspill, skal gruppen jobbe med at flere og flere unge stemmer blir hørt og tatt på alvor. Gjennom nettsiden og appen til Innovativ Ungdom vil arbeidsutvalget få innspill til en idébank for ungdom. Disse ideene skal evalueres og sammensluttes til en rapport som legges frem hvert kvartall for ledelsen i Innovasjon Norge. I denne rapporten skal Innovativ Ungdom legge frem de beste ideene de har fått inn og hva de mener bør gjøres med dem. Presentasjonen av disse skal være oversiktlig og konkret slik at det blir enkelt for Innovasjon Norge å jobbe videre med. Innovativ Ungdom skal også arrangere konkurranser og camper for entreprenørskap som man skal rekruttere ungdom til. Dette skal gjøres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og på eget initiativ. Informasjon om alle slike arrangementer skal ligge tilgjengelig for ungdom på nettsiden og i applikasjonen. Det er da arbeidsutvalgets oppgave å oppdatere denne kalenderen. Her skal de også legge inn datoer for relevante konferanser for nyskapning. Det understrekes at slike konferanser ofte krever penger som ikke alle ungdom har mulighet til å bruke. Det er derfor også innovativ Ungdoms oppgave å forvalte en viss sum penger som ungdom kan søke om. Denne muligheten skal komme tydelig frem på nettsiden. Den siste oppgaven til dette arbeidsoppgave er å etterhvert evaluere hvorvidt denne ordningen får frem unge stemmer på en tilfredstillende måte og hvordan man eventuelt kan jobbe for å forbedre ordningen ytterligere. 3.5 Evaluering For å sikre at dette blir et bærekraftig tiltak som sikrer at de unges stemmer slippes til ikke bare de neste årene, men også de neste tiårene, må man sikre en grundig og konstruktiv evaluering av denne ordningen. For å se hvilke resultater denne ordningen kan gi over tid anbefales det en evaluering etter fem år. Dette kan justeres om det anses som nødvendig. Etter denne femårsperioden skal man evaluere om arbedisutvalget får gjennomført oppgavene sine på en tilfredsstillende måte. Hvis ungdoms bidrag øker i omfang bør man vurdere om det eksisterer et behov for å utvide arbeidsutvalget eller bevilgningen til utvalget.

6 Detkanogsåseespåommøtehyppighetenbørøkes.Manbørogsåvurdereihvorstorgrad ungdomerkjentmedordningenogbrukerden.itilleggbørmanvurderenytteverdienfor InnovasjonNorgeogihvorstorgraddetararbeidsutvalgetoginnspillfradeungepåalvorog kanbrukedet.andreaspektersompådettetidspunktvurderessomhensiktsmessigeå evaluereanbefalesåsepå.manbørogsåevaluereomdetfremovererhensiktsmessigåha enhyppigereevaluering.foreksempelkanmanevaluereetterhverutskifting,altså annenhvertår. 3.6Internettplattform Deterviktigågjøredetlettforungdomåfremmesineinnspill,ogatdeterenkeltåfinne relevantinformasjon.forågjøredettemuligleggervifremeninternettplattformsomarena ungdom.plattformenblirenundersideavinnovasjonnorge,hvordetskalværeenkeltåfinne deteneruteetter.nedenforereteksempelforhvordandettekanseutogstruktureres. Bilde3.1:EksempeldesigntilInternettplattform

7 Figur 3.1: Sitemap Internettplattform 3.7 Applikasjon En fremtidsrettet måte å innhente ideer og gjøre informasjon tilgjengelig på, er ved å lage en applikasjon som målgruppen vår kan ha på mobiltelefonene sine. Denne applikasjonen skal primært ha to funksjoner: Idébank. Her kan de sende inn forslag til idebanken som Innovativ Ungdom skal bruke som grunnlag for sine rapporter. Konferanse. En kalender med oversikt over arrangementer, i hovedsak kurs og konferanser, som er aktuelle for ungdom. Denne oversikten skal legge til rette for at ungdom lettere skal bli klar over hvilke arrangementer de kan melde seg på og/eller søke om å delta på.

8 Bilde 3.2: Eksempeldesign til applikasjon 3.7 Ressurser For at dette arbeidsutvalget skal bli en mulighet, må det innvilges midler fra Innovasjon Norge. Disse midlene vil bli brukt til å støtte ungdom som ønsker å dra på relevante konferanser. Ungdom vil igjennom internettplattformen ha mulighet til å legge inn en søknad, hvor de kan søke om midler de selv ikke har for å kunne dra på en konferanse. Det vil også være nødvendig med midler til reisepenger/hotell til de som vil sitte i en slik arbeidsutvalg. Innovasjon Norge vil ha en representant i arbeidsutvalget, dette vil være en av arbeidsoppgave for en heltidsansatt i Innovasjon Norge. Arbeidsoppgavene vil tilsvare en stilling på %, men dette er noe Innovasjon Norge må ta stilling til og evaluere. 3.8 Utfordringer Utfordringen med et slikt arbeidsutvalg i oppstartsfasen er rekruteringen. Ønsker ungdom å sitte i et slik arbeidsutvalg? Er det stor nok interesse for dette? Ut ifra undersøkelsen vi har gjennomført, har ⅔ aldri hørt om Innovasjon Norge. Vi ser da behovet for et slikt arbeidsutvalg, men at dette må markedsføres igjennom de rette kanalene slik at unge blir engasjert og rekrutert, og man får faglig og geografisk bredde.

9 Man kan også se på utfordringer i motsatt ende av skalaen, hva hvis mandatet til ungdommene ikke lever opp til forventningene eller de ikke blir hørt? Da er vi redd for frafall fra arbeidsutvalget og at vi ikke får utvalget til å fungere. Det er svært viktig at dette arbeidsutvalget blir hørt av flere parter, og at det blir tatt seriøst som en høringsinstans for ungdom. Det er også viktig at vi får til et godt sammarbeid med Innovasjon Norge og Ungt Entreprenørskap. Dette er essensielt, da arbeidsutvalget vil nå ut til mange ungdommer med sin info og støttemuligheter gjennom Ungt Entreprenørskap. Samtidig vil ideene som arbeidsutvalget samler i en rapport, få en større mulighet til å bli realisert hvis Innovasjon Norge ønsker et samarbeid. Hvis arbeidsutvalget blir en suksess, bør man se på muligheten for en utvidelse av utvalget, da arbeidsmengden vil øke, men dette ser vi på som en mulighet, ikke en utfordring. 4. Handlingsplan For å realisere dette, er man avhengige av midler, og Innovasjon Norge må bevilge midler til arbeidsutvalget. Midlene skal dekke lønnskostnadene til sekretæren, møtegodtgjørelse og eventuelle kostnader til leie av møtelokale og overnatting. For å få opprettet utvalget i nær fremtid, er det viktig at midlene blir bevilget raskt. Det neste stadiet er å markedsføre utvalget for å få samfunnsengasjerte ungdommer til å søke om plass. For å nå ut og få flest mulig til å søke, er god markedsføring viktig. Sosiale medier, plakater, avisannonser og flyers er gode informasjonskanaler, som når ut til mange ungdommer og sikre en faglig og geografisk bredde i utvalget. Når dette er på plass, kan man begynne arbeidet. "Innovativ Ungdom" skal være et samfunnsengasjert utvalg, og man tenker blant annet at utvalget kan veilede andre ungdommer og ungdomsbedrifter. Derfor er skolering av ungdommene viktig, og dette bør skje i en tidlig fase.

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Storbysamarbeidets innspill til: UNGDOMMENS MAKTUTREDNING

Storbysamarbeidets innspill til: UNGDOMMENS MAKTUTREDNING Storbysamarbeidets innspill til: UNGDOMMENS MAKTUTREDNING INNLEDNING Barn og ungdom 1 utgjør vel én femtedel av Norges befolkning 2. Denne delen av befolkningen er en sam- funnsgruppe som per i dag ikke

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 1 INNHOLD Kampanjen for Framtidsombud... 3 Hva er et Framtidsombud?... 4 Hva vil Framtidsombudet jobbe med?... 6 Hvorfor trenger vi

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften ØF-rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften Resultater fra følgeevaluering av prosjektet av Trude Hella Eide og Vegard Johansen ØF- rapport nr. 09/2007 Jakten på arbeidsgleden i

Detaljer