Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015."

Transkript

1

2 Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene sm har gjennmført prsjektet er: Adaèva, Eliza Balstad, Anne Marie Blmøyen, Ola Fuglem, Vilde Hansen, Malin Anita Hrven, Maria Kjøsnes, Ingrid Elise Kulseth, Malin Bårdsgård Lien, Marit Oline Strøm Men, Marit Olderø, Jenny Rønning, Helle Linnea Stkke, Karen Sæther, Sindre Friskilæ Veiledere: Straunet, Bård Christer g Rapp, Anna 2

3 Innhldsfrtegnelse 1. KOMMUNEREFORMEN METODE Kmmunesammenslåingen Ung g vksen i Selbu UVIS Intervju RESULTATER Resultater fra prsjektet Ung g vksen i Selbu Resultater fra prsjektet Kmmunesammenslåingen Er det ne du vil si til kmmunen din? Fr sammenslåing Mt sammenslåing Internett Usikker /ingen mening Slå sammen med Tydal Annet Skle Resultater fra intervjuer m kmmunesammenslåingen OPPSUMMERING OG REFLEKSJON Vedlegg 1. Spørreskjema Vedlegg 2. Infrmasjn m spørreskjema Vedlegg 3. Intervjuspørsmål Vedlegg 4. Ung g vksen i Selbu UVIS

4 1. KOMMUNEREFORMEN Kmmunerefrmen er en sentralisering av makt innad i kmmuner. Frmålet er å skape et maktsentrum sm kan ta fr seg større deler av ansvaret rundt i kmmunesektren. Kmmunerefrmen går først g fremst ut på å flytte makt g ansvar til større g mer rbuste kmmuner, med et lkaldemkrati sm kan ivareta velferd g sikre verdiskapning g trivsel sm mål. Samfunnet har utviklet seg mye på de 50 siste årene siden frrige kmmunerefrm, hvilket krever at kmmunene må ha mer kraft til å møte utfrdringene sm kmmer. Utfrdringer man kan frvente å møte er knyttet til bsetting, velferd g kmpetanse g evne til å lage g utvikle gde g attraktive lkalsamfunn hvr flkets verdier blir ivaretatt g respektert. Et ønske av regjeringen er å flytte makt g myndighet nærmere innbyggerne. De ønsker sterkere kmmuner g lkalsamfunn, med flere ppgaver sm kan gi bedre tjenester til innbyggerne. I følge statsminister Erna Slberg får innbyggerne best hjelp når kmmunene kan se helheten i behvet. Nen ppgaver sm kmmunene kan få flere av, er blant annet innen helse- g velferdstjenester. I mars i år fresl regjeringen å verføre slikt sm tannhelsetjenesten, samt større ansvar fr basishjelpemidler g rehabiliteringstjenester til kmmunene. Rettighetene sm er individuelle ligger fast. Der det er mulig vil regjeringen begrense den statlige styringen, både fr å fjerne unødvendig byråkrati g fr å styrke det lkale selvstyret. En tanke er å desentralisere makt, la lkalplitikerne styre mer g lede til maktspredning, siden vettet er jevnt frdelt g mangfldig i Nrges land. Tidligere undersøkelser har vist at tilgangen på tjenester sm barnehage, hjemmesykepleie g sykehjemsplasser er viktigst fr innbyggere i de aller fleste kmmuner. «I følge Innbyggerundersøkelsen 2013 utført av Direktratet fr IKT g frvaltning (Difi) har innbyggerne i små kmmuner gså jevnt ver et bedre inntrykk av de kmmunale tjenestene enn innbyggerne i stre kmmuner» (Strtinget, 2015). Dette henger ikke nødvendigvis sammen med kmmunenes størrelse, men heller faktrer sm alder g utdanningsnivå på innbyggerne, samt kmmunens generelle inntekter. Stre kmmuner har ftere lavere inntekter enn små kmmuner, ne sm gjør at mindre kmmuner har et bedre tilbud når det kmmer til blant annet sykehjemsplasser. Stre kmmuner har derimt et bedre tilbud når det kmmer til utdanning, kllektivtransprt g tilbud m barnehager. 4

5 Strtinget har altså sm mål å gjennmføre en kmmunesammenslåing blant små kmmuner, slik at vi får større g færre kmmuner. En strkmmune vil ha større makt g myndighet. Regjeringens mål m en ny kmmunerefrm er gde g likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig g samrdnet samfunnsutvikling, bærekraftige g øknmisk rbuste kmmuner g styrke lkaldemkratiet g gi større kmmuner flere ppgaver. Alternativene det står mellm i dag er: - Selbu skal være slik sm det er i dag, med samarbeid med Værnesreginen. - Selbu slås sammen med Stjørdal slik at det blir en strkmmune. Værnesreginen er et samarbeid mellm henhldsvis små kmmuner sm Stjørdal, Meråker, Selbu g Tydal. Frsta g Malvik er gså delaktig i dette samarbeidet. Ulike mråder sm Værnesreginen samarbeider m g har til felles er barnevern, legevakt, DMS, frvaltningskntr, velferdsteknlgi g PPT. Vi samarbeider med Værnesreginen i dag fr å redusere sårbarheten, få et sterkere fagmiljø med bedre kvalitet, fr å kunne lettere rekruttere fagflk g fr å kunne utnytte strdriftsfrdelene. Den plitiske styringen ligger derimt i Selbu kmmune. Ved en sammenslåing med Stjørdal vil plitisk makt flyttes. En sammenslåing vil på en måte bidra til desentralisert styring, fra staten til kmmunene, men fr Selbu vil en sammenslåing lede til mindre lkalstyre g sentralt styre i strkmmunen, der Selbu kan ha plitiske representanter. 5

6 2. METODE Selbu kmmune gav ss på Selbu videregående skle i faget ssialkunnskap et ppdrag m å lage en spørreundersøkelse m kmmunesammenslåingen. Undersøkelsen har datamateriale fra tre ulike kilder: 1. En spørreundersøkelse sm vi laget selv g sm vi kaller «Kmmunesammenslåingen» 2. En spørreundersøkelse sm NTNU gjennmført med elever fra Selbu vgs på høsten 2014, der nen av spørsmålene er relevante fr temaet. Undersøkelsen heter Ung g Vksen i Selbu «UVIS». 3. En intervjuundersøkelse der fire elever ved Selbu vgs har blitt intervjuet angående kmmunesammenslåingen. Vi kaller denne undersøkelsen «Intervju». 2.1 Kmmunesammenslåingen Når det gjelder «Kmmunesammenslåingen» så delte vi klassen inn i grupper g frdelte ppgaver ss i mellm. I fellesskap tk vi frem nen temaer sm vi mente hadde betydning fr kmmunesammenslåingen. Innenfr disse tema laget vi gruppevis flere spørsmål. Vi samlet inn alle spørsmål g gjennmgikk dem i fellesskap. Spørsmålene diskuterte vi først høyt i klassen mens vi hadde en persn til å ntere g skrive. Nen hadde funnet en annen undersøkelse, med relevante spørsmål. Også den ligger til grunn fr hvilke spørsmål vi valgte å ta med. Når vi etter hvert begynte å skape gde spørsmål laget vi et dkument på «Ggle Dcs», der vi plttet de inn g laget svaralternativ fr hvert enkelt spørsmål. I starten på undersøkelsen laget vi en inndeling av kjønn g alder der de måtte krysse av ett av alternativene før de gikk videre fr å besvare spørsmålene. I Ggle Dcs har vi ikke hatt muligheten å se hvrdan de ulike spørsmålene frdelte seg på kjønn g alder. Dette er en svakhet med metden, men vi valgte Ggle Dcs på grunn av at vi ikke hadde tid eller ressurser til å skrive inn data i et annet analyseprgram. Prgrammet egner seg gdt til vårt frmål med enkle frekvenstabeller. Selve spørsmålene dreide seg m kmmunesammenslåingen g mange av spørsmålene gikk på individets ståsted til kmmunerefrmen g meninger m sammenslåing (se vedlegg 1). 6

7 Ggle Dcs linken ble sendt, sammen med et infrmasjnsskriv (se vedlegg 2) til rektr ved Selbu ungdmsskle, samt til de lærere ved Selbu vgs sm skulle distribuere undersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennmført i løpet av t uker. Vi tk ut undersøkelsen ur Ggle Dcs g la den i et Wrd dkument. Der ble spørsmålene gjennmgått g kmmentert. 2.2 Ung g vksen i Selbu UVIS Denne undersøkelsen er knstruert av NTNU, Idrett g Samfunn i samarbeid med Selbu vgs. Vi har derfr adgang til data fra undersøkelsen. Undersøkelsen dreier seg mest m fritid g fysisk aktivitet, g er derfr ikke i sin helhet interessant fr kmmunen når det gjelder temaet kmmunesammenslåing. Nen spørsmål er imidlertid relevante fr denne undersøkelse. Disse ble valgt ut fr analyse i SPSS. Utvalgte spørsmål var 8, 12, (se vedlegg 4). En gruppe av elever i klassen gjennmførte analyser g la dem inn sm tabeller i Excel. Tabellene ble deretter analysert g kmmentert. 2.3 Intervju En gruppe elever i klassen knstruerte nen intervjuspørsmål (se vedlegg 3). 5 elever ved Selbu vgs ble valgt ut fr intervju. Intervjuene transkribertes g analyseres i tekst. 3. RESULTATER I resultatdelen kmmer vi først til å presentere resultater fra «Ung g vksen i Selbu». I kapitel 3.2 redegjør vi fr resultatene fra undersøkelsen «Kmmunesammenslåingen». I kapitel 3.3 presenteres resultater fra det åpne spørsmålet i spørreundersøkelsen «Kmmunesammenslåingen». Der har elever svart i tekst på spørsmålet «Dette ønsker jeg å frmidle til de sm bestemmer i Selbu kmmune». Til sist redegjør vi fr intervjuene med fire ungdmmer på videregående skle. 3.1 Resultater fra prsjektet Ung g vksen i Selbu Selv m undersøkelsen i sin helhet dreier seg m ungdmmers frhld til fritid g fysisk aktivitet, så er der nen spørsmål sm er relevante fr temaet kmmunesammenslåing. Dette er spørsmål sm går på trivsel i hjemkmmunen, framtidsplaner, framtidstr g synspunkter på hvrdan kmmunen tilrettelegger fr ungdm. Spørsmålene presenteres delvis i tekst g delvis i tabeller. 7

8 I dette spørsmål har ungdmmene svart på m de trr at det blir vanskelig å finne seg jbb i hjemkmmunen. Det vil bli vanskelig å finne en passende jbb her Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Svært enig 22 23,2 23,2 Enig 39 41,1 64,2 Uenig 26 27,4 91,6 Svært uenig 8 8,4 100,0 Ttal ,0 Missing System 7 Ttal 102 Resultatene viser at flere enn halvparten er enig eller svært enig i at det kmmer å bli vanskelig å finne seg passende jbb i hjemkmmunen i fremtiden. På trss av manglende tr på arbeid i fremtiden er det slik at de aller fleste ungdmmene liker seg i Selbu. Hele 84,9 % er enig eller svært enig i at Selbu er et fint sted å b fr unge mennesker. Det er et fint sted å b fr unge mennesker sm meg Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Svært enig 38 40,9 40,9 Enig 41 44,1 84,9 Uenig 11 11,8 96,8 Svært uenig 3 3,2 100,0 Ttal ,0 Missing System 9 Ttal 102 Resultatene viser at de aller fleste er svært enig eller enig, 40,9 % g 44,1 %. 8

9 11,8 % er imidlertid uenig g 3,2 % er svært uenig. Det er viktig fr kmmunen å få med seg at det er nen sm ikke trives i Selbu. I denne sammenheng kan det være interessant å se på nen spørsmål sm kan ha betydning fr at ungdmmer ikke liker seg i bygda. Ett av disse spørsmålene gjelder hvr enig ungdmmene er i at det er vanskelig å være seg selv i Selbu. Det er vanskelig å være seg selv her Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Svært enig 7 7,7 7,7 Enig 16 17,6 25,3 Uenig 36 39,6 64,8 Svært uenig 31 34,1 100,0 Ttal ,0 Missing System 11 Ttal 102 Kun 7,7% er svært enig, men 25,3 er svært enig eller enig i påstanden. Det betyr at en fjerdedel av Selbuungdmmen syns at det er vanskelig å være seg selv. Det kan så klart henge sammen med at tre av fire ikke syns det er vanskelig, de er gdt integrert g har funnet seg en plass i et fellesskap. Kanskje er det slik at Selbu er et tett integrert samfunn, der du finner deg en plass g trives gdt hvis du er lik de andre mkring deg, men at det er vanskelig hvis du er litt annerledes, nettpp på grunn av at de fleste er lik g gdt integrert? Det er gså stilt spørsmål til ungdmmene m de mener at «Kmmunen tar ansvar fr ungdms psykiske helse». 46,3 % er enig eller litt enig i at kmmunen tar ansvar. Det er dg 37,9% sm er litt uenig eller helt uenig. 15,8% svarer «vet ikke». Det betyr at et betydelig antall elever mener at kmmunen kunne tatt mer ansvar når det gjelder ungdmmers psykiske helse. En annen ting sm kan henge sammen med trivsel g mistrivsel er aktivitetstilbud. Her har ungdmmene sagt seg enig eller ikke enig i påstanden «Det er ikke nk å gjøre fr unge mennesker» i Selbu. 9

10 Det er ikke nk å gjøre fr unge mennesker Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Svært enig 23 24,2 24,2 Enig 35 36,8 61,1 Uenig 27 28,4 89,5 Svært uenig 10 10,5 100,0 Ttal ,0 Ttal 102 Resultatene varierte på denne påstanden. 24,2 % svarte at de er svært enig i at det ikke er nk å gjøre fr unge mennesker i Selbu. 36,8 % var enige, 28,4 % uenig g 10,5 % var svært uenig i påstanden. Dette vil si at flertallet mener det er lite å gjøre i Selbu fr unge, hvilket kan ses i sammenheng med neste påstand. Det er fr å få møtesteder fr unge mennesker Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Svært enig 30 31,3 31,3 Enig 42 43,8 75,0 Uenig 18 18,8 93,8 Svært uenig 6 6,3 100,0 Ttal ,0 Ttal 102 Denne tabellen henger sammen med den første tabellen g her er resultatet nkså likt. Det er 31,3 % sm er svært enig i påstanden g 43,8 % sm er enig i påstanden. Dette vil si at de fleste mener det er fr få møtesteder fr unge mennesker i Selbu. Selbu er en liten bygd når det kmmer til antall mennesker sm br her, men avstandene i kmmunen er nkså stre. Ungdm er avhengig av transprt til g fra aktiviteter, særlig 10

11 vinterstid når det ikke går å sykle eller kjøre mped. Viktigheten av transprtmuligheter er vist i resultatene av påstanden «Mangler transprt fr å kmme dit du ønsker». Mangler transprt fr å kmme dit du ønsker Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Svært enig 47 49,5 49,5 Enig 27 28,4 77,9 Uenig 19 20,0 97,9 Svært uenig 2 2,1 100,0 Ttal ,0 Ttal 102 Resultatene viser at mange unge på bygda sliter med å skaffe seg transprt fr å kmme seg dit de ønsker. Mesteparten, det vil si 77,9 %, av deltakerne var svært enig eller enig i påstanden, mens bare 2,1 % var svært uenig. Når det dreier seg m idrettstilbud i kmmunen ser det imidlertid ut sm at kmmunen er veldig fremgangsrik med tilrettelegging. Kmmunen legger til rette fr idrettsaktivitet på en gd måte Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Helt enig 24 25,5 25,5 Litt enig 38 40,4 66,0 Litt uenig 18 19,1 85,1 Helt uenig 8 8,5 93,6 Vet ikke 6 6,4 100,0 Ttal ,0 Ttal

12 Resultatene fra spørsmålet m kmmunen legger til rette fr idrettsaktivitet på en gd måte, viser at 25,5 % er helt enig, mens 40,4 % er litt enig. Et mindretall synes kmmunen legger dårlig til rette fr aktiviteter. I påstanden «Kmmunen tar ansvar fr ungdms fysiske helse» ser det gså ut sm at ungdmmen er frnøyd med kmmunens tilbud. Resultatene viser at flertallet er litt enig på 41,1 %. 22, 6 % er litt uenig, mens resten av svaralternativene har jevnt resultat på cirka 12 %. I påstanden «Fremtiden ser bra ut fr unge mennesker sm br her» ser man en vervekt av svar på alternativene svært enig g litt enig. Til sammen utgjør disse tallene hele 81,1 %, et svært høyt tall. Bare en liten prsent på 2,2 er svært uenige. Dette på trss av at flere mener at det kan bli vanskelig å finne seg arbeid i kmmunen. Muligens ser ungdmmene fr seg at det går fint å pendle til arbeid på andre plasser, men frtsatt b i Selbu. I påstanden «Flytte herfra g aldri kmme tilbake» viser resultatene at hele 60 % ikke ønsker å flytte g aldri kmme tilbake. Dette vil si at ver halvparten trives i Selbu, g ønsker å kmme tilbake hit når de har fullført studier. Alt i alt så ser det ut sm at Selbu er en kmmune sm ungdm trives gdt i. Der er gde tilbud når det gjelder idrett g skle. De ønske å behlde den kmmunestruktur vi har i dag. Flere ser lyst på fremtiden g ønsker å bsette seg i bygda når de vkser pp, men de mener at det er viktig at kmmunen tar gdt vare på sine innbyggere g har gde tilbud i bygda. Nen spørsmål indikerer imidlertid at en del av ungdmmen sliter med å føle seg inkludert, g fr dårlig ivaretatt når det gjelder psykiske utfrdringer. Det er gså fr dårlige kmmunikasjnsmuligheter g fr lite aktivitetstilbud fr de sm ikke driver med idrett. 12

13 3.2 Resultater fra prsjektet Kmmunesammenslåingen Denne undersøkelsen ble knstruert av ss på vgs med hensikt å finne ut hva ungdmmen i Selbu mener er det riktige å gjøre når det gjelder sammenslåing av flere små kmmuner til en str. I Ggle Dc har vi ikke hatt muligheten å se hvrdan de ulike spørsmålene er frdelt på kjønn g alder, men vi viser en frdeling ver kjønn g klassetrinn. Nen av de sm svart på undersøkelsen er bsatt i Tydal g nen har annen hjemkmmune. Et spørsmål sm på mange måter er grunnleggende fr de svarene sm blir gitt gjennm undersøkelsen, er hvrvidt ungdmmene vet hva kmmunerefrmen er g m de er pptatt av den. 13

14 De aller fleste ungdmmene er middels pptatt av sammenslåingen. Cirka 40% er under middels interessert, mens drøye 30% er ver gjennmsnittet interessert. Vi minner her m at de yngste av ungdmmene er 14 år. Det viser seg gså at selv m ungdmmene ikke er pptatt av sammenslåingen, så har de mye å si m den. Flertallet av respndentene er fr eksempel negative til en sammenslåing. Negativiteten mt sammenslåinga er i følge denne grafen veldig høy blant respndentene, ttalt 46 % er «meget negativ» eller «negativ». 42 % plaserer seg mitt i mellm psitiv g negativ, hvilket kan være en indikasjn på at de ikke er pptatt av dette spørsmålet. Respndentene har svart på hvr frnøyd de er med nen av kmmunens tjenester. Det viser seg at mange svarer midt i mellm frnøyd g ikke frnøyd, men det er ytterpunktene sm er mest interessante. Vi velger å kmmentere disse i følgende grafer. Mange er frnøyd med hvrdan kmmunen løser helse g msrgsppgaver i dag. Men det er likevel 17 % sm ikke er det. Når nen ungdmmer uttaler seg negativt m slike ting er det grunn til å tr at de tenker på spesifikke hendelser der de selv, eller nen de kjenner, ikke fått den hjelp de trengte. Dette kan selvfølgelig gså henge sammen med flere år av negativ rapprtering i media angående dårlig øknmi i sektr fr helse g ssial. 14

15 Også på spørsmål m skle g barnehage er psitiviteten str hs respndentene. Det er likevel ganske mange sm er misfrnøyde med tilbudet, nesten 26 % svarer «meget misfrnøyd» eller «misfrnøyd». Her kan negativ rapprtering m sklestruktur g barnehagestruktur være ne av grunnen, men slik sm vi senere kmmer til å se i undersøkelsen, er det flere ungdmmer på ungdmssklen sm ønsker seg en nybyggnasjn eller renvering. I følge denne grafen mener de fleste (50 %) at kmmunen gjennmfører ppgaver knyttet til kultur, fritid g idrett på en gd måte. Det betyr at det kan være mange av disse sm frykter at en sammenslåing vil påvirke dette på en negativ måte. Mange stiller seg nøytral til spørsmålet, ne sm tyder på at kunnskap m det er begrenset. Cirka 20 % er misfrnøyde, ne sm kan bety at det er nen sm føler at de ikke har nk tilbud, hvilket gså diskuteres i svarene lenger pp. 15

16 Diagrammet viser at ca. 50 % av infrmantene stiller seg nøytralt i frhld til hvr frnøyde de er med hvrdan kmmunen løser nærings- g samfunnsutviklingsppgaver i dag. Vi ser at dette kan være et vanskelig spørsmål å svare på, ne sm den høye andelen respndenter sm sier seg hverken frnøyd eller misfrnøyd indikerer. 19 % er misfrnøyde, mens 30 % er frnøyde. Men hva trr da ungdm i Selbu kmmer til å bli frskjellene hvis der blir en sammenslåing til en større kmmune? De har svart på nen spørsmål m hva de trr kmmer til å bli bedre g hva de trr kmmer til å bli dårligere. Dette diagrammet viser at flest infrmanter mener at øknmien, idrettstilbud g fritid blir bedre m Selbu kmmune blir sammenslått med Stjørdal kmmune. Relativt få mener at lkaldemkratiet i Selbu blir bedre, g rundt 30 % mener at skle/barnehage, kultur, nærings-/samfunnsutvikling g kmpetanse i tjenester, blir bedre. Vi skal huske at det var mulig å velge svarsalternativer. Dette er % av de sm svart på spørsmålet. Vi mener at det her kan være meningsfullt g se på hvr mange persner sm svart på hver påstand. I 16

17 spørsmålet nedenfr kan vi fr eksempel se at hele 103 persner mener at lkaldemkratiet blir dårligere ved en eventuell sammenslåing. Diagrammet viser at ver 50 % av infrmantene trr at lkaldemkratiet blir dårligere ved kmmunesammenslåing. Relativt mange mener at kmmunale tjenester, generelt, blir dårligere dersm Selbu kmmune blir sammenslått med Stjørdal kmmune. 24,3 % mener at kmpetanse i tjenestene blir dårligere, mens 32,7 % mener at de blir bedre. Spørsmålet nedenfr kan ses i sammenheng med nærhet g distanse til lkaldemkratiet i henhld til kmmunerefrmen. Dette diagrammet viser at de aller fleste infrmantene mener at det er meget viktig at beslutninger sm mhandler Selbu, blir tatt i Selbu, hele 43,4 %. Veldig få mener at det ikke er viktig. Neste spørsmål er ikke relevant fr kmmunesammenslåing så lenge videregående skle er fylkeskmmunal. Men i en frlengelse av kmmunesammenslåinger er det mulig at spørsmålet m kmmuneeide videregående skler blir aktuelt. 17

18 Diagrammet viser at 73 % synes det er viktig å ha muligheten til å gå på videregående skle i Selbu, samtidig sm at nen få ikke synes det er så viktig. Dette tyder på at mange av infrmantene kan kmme til å gå på videregående i Selbu i framtiden, samtidig sm at nen få kan kmme til å gå på videregående skle andre steder. De fleste av ungdmmene sm svart på spørsmålene br hjemme hs sin familie g pendler til sklen. Men respndentene har likevel synspunkter på viktigheten av muligheten til å leie billig blig i bygda. Resultatet fra denne målingen m hvr vidt det er ønskelig det å ha hybler/ studentbliger til dispsisjn i Selbu, viser at flk flest har en nøytral hldning til dette. Vi ser gså at det er viktig fr 40 % at det finnes tilgang på studiebliger/hybler, men fr 32 % er ikke dette viktig. Det sm derimt er veldig viktig fr ungdmmene i Selbu er aktivitetstilbudet. Dette har vi sett på i rapprteringen fra spørreundersøkelsen «UVIS», men vi har gså nen spørsmål m aktivitetstilbud i spørreundersøkelsen «Kmmunesammenslåingen». 18

19 Ut fra denne målingen kan vi se at idrett g/eller aktiviteter i Selbu er viktig fr unge mennesker i Selbu. Hele 78 % synes det er viktig, mens kun 7,5 % ikke synes det har ne å si. Det samme gjelder spørsmålet nedenfr. Internett g ssiale media er en viktig kmmunikasjns- g infrmasjnskanal fr denne generasjnen mennesker. Resultatene viser at nesten alle respndenter er pptatt av gd dekning g et raskt internett i Selbu. Kun 2 % har svart at det ikke har nen betydning. Det finnes grunn å tr at et slikt spørsmål ikke blir mindre relevant i en bygd med stre gegrafiske avstander mellm innbyggerne. Den gegrafiske distansen i Selbu henger gså sammen med hva kmmunen tilbyr når det gjelder kmmunikasjn. Sm vi kunne se i «UVIS» undersøkelser var det mange sm mente at kmmunen på en bedre måte burde legge til rette kmmunikasjnsmulighetene i bygda. Her svarer respndentene på et av kmmunens tilbud, «Hjem fr en 50 lapp». 19

20 Vi kan se ut fra disse resultatene at den største prsentdelen av svarene viser at det er viktig med taxitilbudet «Hjem fr en 50lapp» fr ungdm i Selbu. At nen ikke synes at dette tilbudet er viktig, sm kan tlkes i den retning at disse respndentene ikke benytter dette tilbudet, eller ikke er gamle nk til å delta på ffentlige fester. Respndentene svarte i UVIS-undersøkelsen på spørsmål m fremtidas arbeid i Selbu. I denne undersøkelsen har de svart på m de er frnøyd med arbeidstilbudet i Selbu, ne sm kan påvirkes av en eventuell fremtidig sammenslåing. Resultatet viser at flesteparten mener at arbeidstilbudet er helt greit. 40 % er midt i mellm frnøyd g misfrnøyd med tilbudet, mens 37 % er frnøyd g 22 % misfrnøyd/meget misfrnøyd. I spørsmålene nedenfr svarer respndentene på spørsmål m fremtiden i Selbu. Det viser seg at mange av ungdmmene trives i Selbu g ser fr seg en fremtid her. 20

21 Stlpediagrammet viser at mange ungdmmer (75 %) i Selbu trives bra. 7,5 % av infrmantene har svart at de ikke trives, mens 17,8 % har svart at de trives sånn passe. De aller fleste ungdmmer er frnøyd med å b i Selbu, men vi mener at det er betydningsfullt fr kmmunen å legge merke til at det er 14 ungdmmer sm ikke trives g at det er 35 sm plaserer seg mitt på treet. Vi mener at alle ungdmmer skal ha rett til å trives der de vkser pp. Sektrdiagrammet viser at 44,7 % av ungdmmer i Selbu ser fr seg å bsette seg g/eller stifte familie i Selbu når de blir eldre. Dette er et klart flertall. 33,2 % har gitt uttrykk fr å være usikre, g 22,1 % har svart at dette er ne de ikke kan se fr seg. Resultatet tyder på at mange ønsker å frtsette å b i Selbu, selv m mange fremdeles er usikre på m dette er ne de ønsker. Hvis en ser fr seg å b på en plass i fremtiden har det selvfølgelig betydning hvrdan en ser fr seg at kmmunens velferdstilbud kmmer til å være fremver. Respndentene har svart på spørsmål m hvrdan de trr at en kmmunesammenslåing vil virke inn på barnas ppvekst. 21

22 Illustrasjnen viser tydelig at mange ungdmmer i Selbu (47,2 %) trr at kmmunesammenslåing vil påvirke barnas ppvekst på en psitiv måte når det gjelder aktivitetstilbud. Mange ungdmmer (37, 5 %) mener imidlertid at kmmunesammenslåing ikke vil ha en psitiv innvirkning i det hele tatt. 23,3 % mener kmmunesammenslåing vil påvirke barnas ppvekst psitivt når det kmmer til Skle, SFO g barnehage. 27,3 % mener kmmunesammenslåing vil ha en psitiv effekt på helse g msrg. Dette tyder på at et bredere aktivitetstilbud er viktig fr mange ungdmmer i Selbu, at det finns grunn til å tr at en slik kan frbedres ved sammenslåing, men at samtidig mange ungdmmer stiller seg negativ til kmmunesammenslåing. Illustrasjnen viser at veldig mange ungdmmer (61 %) mener at kmmunesammenslåing vil påvirke barnas ppvekst på en negativ måte når det gjelder skle, SFO g barnehage. 33,1 % mener kmmunesammenslåing vil ha en negativ påvirkning når det gjelder aktivitetstilbud, g 37,8 mener det vil ha en negativ innvirkning på helse g msrg. Færre ungdmmer (26,7 %) mener kmmunesammenslåing ikke vil ha en negativ innvirkning i det hele tatt. Disse resultatene kan tyde på at mange ungdmmer i Selbu ønsker å ha en liten skle med mindre klasser i nærheten av der de br. Det er nen ting sm ungdmmer mener er viktig fr at de skal bsette seg i bygda i fremtiden. Spesielt viktig er det å få seg en bra plass å b på g at skle, SFO g barnehage fungerer gdt. 22

23 Resultatene viser at bliger er det alle viktigste fr at ungdmmer i Selbu skal ønske å b i Selbu i fremtiden. Hele 85,1 % mener dette er veldig viktig. Faktrer sm Skle, SFO g barnehage, helse, pleie g msrg, idrett, fritid g øknmi virker gså å være av str viktighet fr de fleste. Faktrer sm virker å være mindre viktige er kultur, nærings g samfunnsutvikling, kmpetanse i tjenester g lkaldemkrati. En kan tlke resultatene sm at det er flere avgjørende faktrer sm skal være til stede fr at Selbu skal være en attraktiv bplass i fremtiden, g bliger er den viktigste. Til sammen viser resultatene fra undersøkelsen «Kmmunesammenslåingen» at mange ungdmmer trives i Selbu slik sm det er i dag, at de ikke ønsker seg en sammenslåing g at bsted, skle, aktivitetstilbud i fritiden, kmmunikasjn g internett samt lkaldemkrati g øknmi i kmmunen er viktige fr dem. 23

24 3.3 Er det ne du vil si til kmmunen din? I spørreskjemaet sm ble levert ut til ungdm på Selbu ungdmsskle g Selbu videregående skle, fikk elevene anledning til å kmmentere hvis det var ne de ville si til kmmunen sin. Flere infrmanter benyttet seg av dette tilbudet. Resultatene av det åpne spørsmålet er sammenstilt i teksten nedenfr. Ut i fra svarene sm kmmer fra infrmanter, er det frskjellige meninger. Nen er usikre på valget, mens andre er fullt bestemt enten fr eller mt sammenslåing. I tillegg har det kmmet inn mye annen infrmasjn sm innehlder blant annet internettilgang, ppussing av ungdmsskle g annet. Dette har elever svart, g resultatene av deres sitater er delt inn i kategrier. I disse sitatene kmmer det frem at infrmantene helst ikke vil ha en kmmunesammenslåing Fr sammenslåing «Jeg vil at Selbu skal slå seg sammen med Værnesreginen». «Kmmunerefrmen er et bra tilbud fr ss i Selbu g evt. Tydal. Vi sm "småkmmuner" er det gdt å vite at vi har muligheten. Ungdmmen vil få et bedre tilbud i frhld til skle. Å ha Ole Vig sm nærskle vil utbrede et gdt samfunn blant ungdm sm har planer m å satse litt større. All type idretter vil bli større g et bedre tilbud fr ss sm driver med det. Det aller beste alternativet har vært å slå seg sammen med Malvik g Trndheim, g i tillegg ferdigstilt prsjektet med å bygge vei via Dragsten g ut til Trndheim»! Mt sammenslåing «Jeg trr kmmunesammenslåing vil føre til at mye av den særegne kulturen i Selbu vil frsvinne, ne sm er veldig leit». «La Selbu være Selbu»! «Ikke slå sammen med Stjørdal»! «Jeg vil b i selbu kmmune». «Ikke slå ss sammen med nen»! 24

25 «Jeg vil at vi behlder Selbu sm EN kmmune frdi jeg trr vi ikke kmmer til å tjene ne ved å sammenslå kmmuner. Selbu passer bedre sm ei bygd. Det jeg vil ppnå med dette svaret er det at jeg synes at Selbu kan gdt stå videre på egne ben». «Jeg ønsker abslutt ingen sammenslåing av kmmuner dette synes jeg er fr dumt frdi at hær i ei lita bygd sm Selbu kmmer vi bare til å bli nedpriritert å til slutt bare glemt». «Se på de stre avstandene. Ikke mange fra Selbu g Tydal sm har muligheten til å kjøre på jbb på Stjørdal hver dag. Flere jbber frsvinner i de kmmunene sm ikke blir "sentrum" g man mister gjerne mulighetene til å bestemme ne lkalt. Dette er ne jeg ser veldig mørkt på. Hvis vi må slå ss sammen med en kmmune trr jeg at Selbu g Tydal kunne klart seg bra sammen. Her er det allerede samarbeid. Og hvis dette skjer håper jeg dere ser hvr bra lkale skler er fr ss sm ungdmmer g ppretthlder de sm er pr dags dat». «Jeg vill ikke ha kmmune sammenslåing frdi jeg trr skle tilbudet blir dårligere, g øknmien blir dårligere». «Hei. Jeg er HELT imt kmmunesammenslåing. Jeg vil at Selbu skal frbli Selbu helt uten andre kmmuner med ss. Vi i Selbu har klart ss veldig fint alene uten sammenslåing, så da kan vi da klare ss selv uten det videre gså. Hvis vi skal slås sammen med Værnes reginen eller Stjørdal, er jeg veldig redd fr at stltheten av å b i Selbu, Selbu-dialekt, Selbustrikkingen g alt det andre vi i Selbu er kjent fr frsvinner. Jeg skal så klart b i Selbu når jeg blir vksen g jeg skal stifte familie her. Da ønsker jeg virkelig at Selbu er lik sm idag, g at vi ikke heter ne annet eller er slått sammen med andre kmmuner. Selbu har et veldig gdt miljø. Alle kjenner alle g det er sjeldent man går på butikken uten å måtte stppe å snakke med nen kjentflk. Jeg trr ikke det vill bli bedre fr ss å bli slått sammen med flere kmmuner frdi vi har alltid vært en selvstendig kmmune g det synes jeg vi skal frtsette å være. Jeg håper dere i styret har tatt dere tid til å lese dette, g kanskje vil tenke ver at vi har det ganske bra her i Selbu g det miljøet vi har er utrlig gdt. Hilsen elev ved 9A på SUS i Selbu». «Det er viktig å ta vare på verdier i Selbu. En kmmunesammenslåing vil føre til at Stjørdal vil bli sentrum, g Selbu bare en liten del av ne strt. Hvrfr skal Stjørdal bestemme ver 25

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge 25. JANUAR 216 Frtsatt sterke kjønnsrllemønstre blant unge SARA HONARMANDI, MIRJANA RISTIC, ANDJELIKA PEJIC OG HANNAH NYGAARD [DOKUMENTUNDERTITTEL] VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Innhld 1 Innledning...2 1.1

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS

Vår ref. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS Fylkesmannen i Trms v/geir Håvard Hansen Strandvn. 13 9296 Trmsø Evenskjer, 02.11.2009, Vår ref. Arkivkde Avd/Sek/Saksb Deres ref. 09/738 A00 ADM/RDM/PMS TILBAKEMELDING, PROSJEKTPLAN SJUMILSTEGET Viser

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne Holmestrand Program lokalvalg 2015

Miljøpartiet De Grønne Holmestrand Program lokalvalg 2015 Miljøpartiet De Grønne Hlmestrand Prgram lkalvalg 2015 Miljøpartiet De Grønnes frmålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i øklgisk balanse. Øknmien skal underrdnes sunne

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015

Opptur Søndre Land. Omstillingsplan 2013-2015 Opptur Søndre Land Omstillingsplan 2013-2015 1 Innhld Bakgrunn fr mstillingsarbeidet i Søndre Land... 3 Del I: Status pr desember 2012... 3 Innledning... 3 Demgrafisk utvikling i Søndre Land... 4 Arbeid

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune - 1 Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune Innhld 1 Innledning... 3 2 Teknlgier... 3 2.1 Mbilnett... 3 2.1.1 Beskrivelse av teknlgien... 3 2.1.2 Tekniske

Detaljer

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune

PROSJEKTBESKRIVELSE. Mode I lutprøving kommunepsykolog for barn og unge. 44e Midtre Namdal. , g) samkommune PROSJEKTBESKRIVELSE Mde I lutprøving kmmunepsyklg fr barn g unge 44e Midtre Namdal, g) samkmmune HOVEDFORMÅL ER: Øke tilg_ang på psyklgfaglige tjenester fr beflkningen i Midtre-Namsdal Samkmmune. Frberede

Detaljer