Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra dialogmøte med Valdres 8. juni 2015"

Transkript

1 Oppsummering fra dialgmøte med Valdres 8. juni 2015 Velkmmen g bakgrunn fr samlinga v/wibeke Børresen Grpen g Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskmmune (vedlegg 1) Prsessen fr dialgmøtet, presentasjn av deltakerne g frventninger til samlinga v/prsessveileder Eli Grete Høyvik, Interplan AS. Deltagerliste på møtet (vedlegg 2) Presentasjn fra kmmunene m ressurser g utfrdringer 1. Vang kmmune (vedlegg 3) 2. Øystre Slidre kmmune (vedlegg 4) 3. Vestre Slidre kmmune (krt ppsummert i vedlegg 5) 4. Nrd-Aurdal kmmune (krt ppsummert i vedlegg 5) 5. Sør-Aurdal kmmune(krt ppsummert i vedlegg 5) 6. Etnedal kmmune (krt ppsummert i vedlegg 5) Innstemte temaer til «wrld-cafe» 1. Nærings-g stedsutvikling 2. Kmpetanse 3. Samferdsel 4. Innvandring g inkludering 5. Beflkningsutvikling g bsetting 6. Flkehelse Str aktivitet rundt temaene

2 Oppsummering av gruppearbeidet 1. Nærings- g stedsutvikling Innspill i åpen fase: Snevert småskala næringsliv Ingen stre verksemder Stre hyttesegment knjukturavhengig Landbruk (primærnæring) nedlegging Reiseliv Tradisjnelt Aktivitetsbasert? Oppledningsturisme? Varme senger kalde Arbeidsgjeveravgift (under press) Lv m ffentlige kjøp (bussrute) Krtsiktige driftsavtaler 4-5 år Statleg sentralisering/nedlegging Kmpetanse midlertidig/varig utflytting Bedre kllektivtilbud buss (lav scre på levekårsundersøkelsen) Mderne Valdres gjøre Valdres attraktivt sm b- g arbeidsregin fr de sm er unge nå Ny spennende bruk av natur via ferrata, klarting, rafting, histrisk rute med varierte kulturpplevelser Mderne kulturtilbud Kmpetansearbeidsplasser Kulturbasert næringsutvikling Statlige arbeidsplasser Attraktive ssiale møteplasser (alle aldre, stedsutvikling) Rendyrke særpreg heller enn å ape etter Osl g andre vi ikke klarer å matche? Klubb i stedet fr biffsnadder? TRIVSEL med seg selv g andre! Utviklingstrekk g felles utfrdringer hva er nytt siden sist? Større krav til frmell kmpetanse Større behv fr kmpetanse i framtidig marked Fagmiljø ønskes Sentralisering Auka internasjnal knkurranse

3 Hvrfr er vi kmmet i denne situasjnen? Større strukturer styrer Ta mer helhetlig styring selv tilrettelegge, være i frkant Vi jakte på det sm er i ferd med å bli brte i stedet fr å se m det der nye muligheter Muligheter hvrdan/på hvilken måte kan FK/reginal stat gjøre en frskjell? Landbruk Gardsturisme Inn på tunet Småskalaprduksjn «krtreist mat» Andelsjrdbruk Merkevare Valdres Mtrferdsle i utmark? Opplevingsbasert reiseliv Rein naturglede (m/kultur) Hvedfkus fr OFK: Reginal utviklingsaktør. Skal primært hjlepe kmmunnene til å få til utvikling ikke si nei. Enklere kmmunikasjn g samhandling mellm frvaltningsnivåene. Liberal hldning til bligbygging i kmmunene (spredt bligbytting, hytta sm blig) Samrdningspådrivere Samarbeid på tvers Spele hverandre gde Dele på lag Behv fr ny plitikkutfrming/reginal planlegging? Like krav til str g liten. Ressurskrevende fr små > Valdres kmmune;) I alle fall gdt reginalt samarbeid! Pririterte mråder under steds- g næringsutvikling Reiseliv aktivitets g pplevelsesbasert reiseliv g turisme, Rendyrke særpreg merkevarebygging valdres (hva er vi gde på) Valdres sm b- g arbeidsregin b g arbeidsrelasjn Landbruk samarbeid med reiseliv (gjensidig avhengighet) er veldig viktig men utfrdrende. Viktig å se at vi har ne å vinne på samarbeidet g ved å spille hverandre gde g hvilken rlle kan fylkeskmmunen ta i dette arbeidet.

4 2. Kmpetanse Innspill i åpen fase: Knkurranse m kvalifisert arbeidskraft Små fagmiljø/bedr.miljø -> lite attraktivt? Mangler «fyrtårn»-bedrifter Innvasjnsvilje? Hvrfr jbber det (nesten) bare svensker g litauere i vare tradisjnelle bransjer?(hteller, rakfisk,lafring, jrdbruk) Nrge har blitt et flk der alle «må» ha høyere utdanning. Utviklingstrekk g felles utfrdringer hva er nytt siden sist? Urbanisering/»vil til byen» Lite kmpetansearbeidsplasser beflkningspress Digitalisert verden = muligheter Kmmunen sm arbeidsplass har et image-prblem Flere ppgaver til kmmunen (rettighetslvgiving) Kntrfellesskap miljø eks Vang 1724 Hvrfr er vi kmmet i denne situasjnen? Generell samfunnsutvikling. Vi jbber mtstrøms Villet plitikk? (sentralisering desentralisering) Manglende bevisst/styrt satsing på kmpetanse Hele pakkeløsningen med å velge å b i Valdre har vært fr dårlig (blig, kultur, skle, fritid + jbb ektefelle) Erkjenner at regin Valdres jbber mt generell samfunnsutviklingstreninger med sentralisering OFK må vurdere hvilke tiltak sm skal mtvirke denne trenden Gde erfaringer med de t tilbud vi har (vernepleie/sykepleie) g undersøkelser har vist at ver 80% blir i reginen etter endt utdannelse. OFK må sikre flere desentraliserte høyskleutdanninger, der målet må være utdannelse lkalt sm er nødvendig g muliggjør arbeid i Valdres. Muligheter hvrdan/på hvilken måte kan FK/reginal stat gjøre en frskjell? Desentraliserte utdanningsmuligheter må styrkes (videregående + høyskle) Infrastruktur (IKT) Reginalt kartleggingsarbeid kmpetanse Valdres videregående - gjør sklen så attraktiv sm mulig g se synergieffekter dette vil ha fr resten av Valdres Bredde g kvalitet i utdanningstilbud Lærlingerdningen, lærlingeplasser OPUS

5 Behv fr ny plitikkutfrming/reginal planlegging? Nedleggelse/press på lkale kmpetansebedrifter (Løken, Fekjær, Tnsåsen, landbruk, Helse i Valdres) Reginale planer, ifhr. Funksjnell arbeids-/bregin samt at mange tiltak er rganisert reginalt (kultur, næring, helse mm) OFK må tilstrebe at planstrategien legger til rette fr videre utarbeidelse av reginale planer. Valdres erkjenner at vi i det alt vesentlige er en funksjnell arbeids- g bregin, der mange tiltak allerede er rganisert reginalt/interkmmunalt Lkale (kmmunale) planer i Valdres (g øvrige reginer i Oppland) bør i større grad frankres i reginalt planverk. Pririterte mråder under kmpetanse Reginen Valdres jbber mt sentralisering g OFK må jbbe med å finne ut hvrdan denne tendensen kan mtvirkes. Eksprterer ungdm sm blir gde T tilbud høyskle vernepleier g sykepleie 80% av de sm tar utdannelsen her blir i reginen. OFK må sikre flere høyskletilbud i reginen. Oppland fylkeskmmune må tilstrebe at planstrategien legger tilrette fr videre utarbeidelse av reginale planer innen kmpetansemrådet. Øvrige reginer i ppland må frankres i reginale planverk ikke bare kmmunale. (Valdresreginen) planstrategien legger føringer, rammeverk fr dette planarbeidet sikrer samarbeid g ikke samarbeid bare når man må må ha gde verrdnede planer sm gir føringer fr samarbeidet. 3. Samferdsel Innspill i åpen fase: E16, Filefjellprsjektet i gang På vent: Bagn Bjørg, Øye Eidsbru Under planlegging: Kvamskleiva, Fagernes Hande Fylkesveger: Stre utfrdringer til vedlikehld. Bred nk rett nk ikke flat nk Flyplass Leirin charter gdt rutetilbud mangler/redusert Jernbanetrase til Bjørg Gang- g sykkelveg bør pririteres sammen med vegutbygging i det minste utvida vegskulder E16 FV51 Valdresflya ferjefri Stav./Haugesund/Bergen Filefjell Trndheim -> Kllektiv-knutepunkt Buss/Taxi shuttle-taxi fredag/lørdag kveld Lv m ffentlig kjøp Bygge ny E16 gjennm/rundt Fagernes frutsetning fr videre utvikling av byen g reginsenteret

6 Utviklingstrekk g felles utfrdringer hva er nytt siden sist? E16 stamveg? Nedlegging av Leirin fra Jbb med å sikre den sm charterflyplass gså Tgstrekningen blir brte (1970) Hvrfr er vi kmmet i denne situasjnen? Ny regjering Pinefull situasjn fr innlandskmmune. «Ikke samfunnsøknmisk» Må ta hensyn til hvr vi br g skal b i framtida Muligheter hvrdan/på hvilken måte kan FK/reginal stat gjøre en frskjell? Påtrykk til verrdna myndigheter Gd plan pprustning fylkesveger/rassikring Gd frdeling mellm kllektiv g persntransprt (miljø, flkehelse, arbeidsplasser,. Besøk) E16 & FV51 Valdresflye Stav Tr.h Øke plitisk press på staten bygge ny E16 Fagernes, Bagn Bjørg Gdta/bidra til utvida vegskulder på FV der man ikke frventer separat gang/sykkelveg Realistisk nivå på vedlikehld (standard) Behv fr ny plitikkutfrming/reginal planlegging? Kultur, Nrge sm nasjn, beflkningen, trivsel bygge på det verrdna, grunn til å b her Bedre kllektivtilbud i hele Valdres Bedre få fram de øknmiske besparelsene gang g sykkelvek har kunnskap Bygg flere gang- g sykkelveier gså der det ikke br så mange (psitivt i et flkehelseperspektiv) Pririterte mråder under samferdsel Ingen gruppe sm gjrde pririteringen g ppsummeringen på dette mrådet. 4. Innvandring g inkludering Innspill i åpen fase:

7 Asylmttak Bsetting av flyktninger Vanskelig å bli ein «ekte» Valdres Ressurser eks ftballkulturer/jbb Hldninger Respekt fr individet Nk bliger g krav til dissse Rette bustader (Type, strleik) Ofte ildsjeler Språkpplæring Opplæring i nrsk kultur Arbeidsinnvandring Valdres (g Oppland) lykkes fr dårlig i integreringsarbeid. Alt fr lav vergang til utdanning eller arbeid Hldninger hs arbeidstaker Invitere Nav i intrduksjns, arbeid fra dag 1. Utv. mderne næringsliv i Valdres Fra «byrde» til ressurs Frdmmer hindrer? Utviklingstrekk g felles utfrdringer hva er nytt siden sist? Oppfrdra til å bsette flere Flyktningekrdinatr kmmunalt/reginalt Arbeidsinnvandring? manglende integrering, stre miljø av enkelte nasjner Utfrdring: Lave bkstnader + gde ffentlige tjenester Hvrfr er vi kmmet i denne situasjnen? Flyktningestrømmer øker på verdensbasis, krig, nød g naturkatastrfer Strplitikk, føringer, eks ta i mt syrere Økt gap fattig rik Mange i Valdres har negative hldninger til flyktninger Flyktninger skal bli sm valdriser fr å bli akseptert mener fr mange Mange ser ikke verdiene i et pluralistisk, flerkulturelt samfunn Flyktningenes særpreg blir ikke sett på sm ss. Muligheter hvrdan/på hvilken måte kan FK/reginal stat gjøre en frskjell? Reginalt kmpetansesenter Dialg, felles versikt ver ressurser Øknmi (styrke kmmunal g fylkeskmmunal ø.) Gd kunnskap m ulike kulturer andre (kr mange?) Gde møteplasser Medvirkning fkus trivsel g fritidsaktiviteter

8 Transprt, trekke inn frivillige (Mske?) Møteplass (bygning?) fr flere religiner Støtte pp m innvandrere (nrske g utenslanske) sm vil utvikle ne ut fra egne kunnskaper (eks. restaurant) Bligplitikk? Arkit./kultur/øk Behv fr ny plitikkutfrming/reginal planlegging? Frstå sammenhenger, histriske perspektiv Nettverksbygging Transprt - kmmunikasjn Ildsjelsarbeid Ny måte å tenke hvrdan få flyktninger inn i arbeid invitere NAV i intrd.arb. Reginal plan fr bsetting/integrering/arbeid Pririterte mråder under innvandring g inkludering Lære mer m kulturene til hverandre dialg Bistå med møteplasser fr flere kulturer ikke spesielt muslimer (mske) Bidrag til bligplitikken alt fra øknmisk støtte til kunnskap m de behv innvandrere har reginalt kmpetansesenter fr innvandring (i regi av fk) Overgangen fra intrprgram til arbeid. Skal flyktninger bli en ressurs må de inn i arbeid eller utdanning mer g tettere kntakt med nav inn i intrduksjnsprgrammet fra dag 1. Snu ressursperspektivet lager det vanskelig fr ss selv? Møteplass fr flere reginer. Bra at dette er kmmet pp sm tema trenger at det utarbeides ne verrdnet g en struktur på hvrdan integreringsarbeidet skal gjøres. En ting er å kmme inn i grunnskle g jbb men du skal gså lære grunnleggende ting sm å kle på deg når det er kaldt mm. Må skille mellm arbeidsinnvandrere g flyktninger t ulike plitikkutfrminger. Viktig å ha med seg ressursperspektivet. Gå bra fkus på innvandrere sm «byrde» til ressurs.

9 5. Beflkningsutvikling g busetting Innspill i åpen fase: Begrenset med arbeidsplasser Flk ønsker en ttalpakke når de skal flytte til en plass (jbb, fritid, skle, blig) Vi blir flere eldre se ressurser i det g legg mer til rette fr dette (aktiv alderdm) Steder med urbane kvaliteter Alternative bligtmter billige Færre innbyggere i reginen «Reginal sentralisering» Småbruk er ppulært, men kmmer ikke på salg Fr tilflytting: Må ha både ne attraktivt sm drar + jbbmuligheter (eks gd ppvekst i Valdres) Hva er ønsket bsetting? Sterkt reginsenter er psitivt fr hele reginen, viktig at alle framsnakker dette Flere eldre med flere helseprblemer sm lever lenger Færre ynge barnefamilier, persner i yrkesaktiv alder - > bærekraftig Utviklingstrekk g felles utfrdringer hva er nytt siden sist? Tap av arbeidsplasser i Valdres Utfrdringer fr landbruket utflytting på sikt? Legges gårder heller ned framfr å selge «ut»? Bsetting flere innvandrere Hvrfr er vi kmmet i denne situasjnen? Mangel på kmpetansearbeidsplasser Statlig plitikk Fruktbarhet i vestlige/rike land synker Valdres er ikke attraktiv nk fr mange unge? Mange «utvaldriser» er ikke flinke til å bruke mulighetene vi har her (friluftsliv, kultur) Mangel på identitet med hjembygda hs det unge? Kmmunen sm arbeidsgiver har ikke prfilert seg sm en attraktiv arbeidsgiver med mange kmpetente arbeidsplasser Muligheter hvrdan/på hvilken måte kan FK/reginal stat gjøre en frskjell? Lys i glasa prsjekt initiere/støtte Hvem flytter inn?

10 Press på tjenesteapparatet? Psitive til attraktive (stre) bligtmter gså eks ved vann Rendyrke/utvikle særpreg Andelsbruk? Krav til bsetting (gardsbruk) sterkere «partnerskapsavtale»/slektsprblematikk Styrke de sterke sidene i hver kmmune Trivsel: med hverandre g bsted Behv fr ny plitikkutfrming/reginal planlegging? Friluftsliv inn i f.eks. kultursklen = skaper «identitet» g en grunn til å kmme «hjem» Bplikt/driveplikt/andelsbruk?? Bygg bliger der flk vil b! Eks. sentrumsleiligheter, livsløpsbliger Pririterte mråder under beflkningsutvikling g bsetting Attraktive g stre bligtmter gså nær vannet har behv fr å kunne presentere attraktive bligtmter g at dette blir sett på sm en frdel g se på mulighetene i stedet fr begrensningene ift dette. Den enkelte kmmunen har kanskje nen sterke sider man ønsker å løfte selv g dette må tilrettelegges. Nedlagte småbruk må i msetning kanskje alternativet kan være å selge tmter på 5 daa. Areal er ikke en begrensning i Valdreskmmunene. Trivsel er sentralt fkusere på trivsel i skle g ppvekstsammenheng slik at ungdmmene kmmer tilbake frdi de trives g har trivdes i Valdres ikke bare attraktiv jbb sm er penget men tenke gså at det er lettere å få ungdm sm ønsker å kmme tilbake enn å få nye hit. Lage det attraktivt å kmme tilbake til Valdres. 6. Flkehelse Innspill i åpen fase: Overrdnet alle prblemstillinger! Inaktivitet Ksthld Ensmhet/ssiale møteplasser/ha det bra med seg selv g andre Frivillige rganisasjner Frebyggende barne- g ungdmsarbeid Trivsel fr alle alle skal med Få inaktive i aktivitet Økt ansvar fr egen helse helsevesenet kan ikke fikse alt! Mange familier med lav inntekt Ensmme arbeidsplasser i landbruket Økt frekmst av psykiske lidelser Valdres sm flkehelseregin, virker det?

11 Utviklingstrekk g felles utfrdringer hva er nytt siden sist? Utdanningsnivå, inntektsnivå gammelt Overvektsprblematikk hs barn Ssial arv Sammenheng med lav utdanning g lav inntekt i beflkningen Få inaktive i aktivitet Lite/ingen jbbmuligheter uten utdanning Få med de sm virkelig trenger det! Auka tilgang til mbiltlf/nett (alltid på nett) Hvrfr er vi kmmet i denne situasjnen? Nye trender (Ipad, data,: innaktivitet) Usunne helsevaner lav kunnskap, m sammenhenger ifht. helse Ssial arv nd sirkel Sammenhengen mellm utdanningsnivå g levevaner «statusen» utdannning har freldre «stå fr» at grunnutdanning g høyere utdanning er viktig Fraflytting Lukkede miljø sanksjner i bygdene? Muligheter hvrdan/på hvilken måte kan FK/reginal stat gjøre en frskjell? Bidra (mer) til Strhall Valdres idrett, flkehelse, utdanning Valdres vgs kvalitet, bredd i linjer bruke nye muligheter i Strhall Tilby linjer sm treffer ungdm fra resten av Oppland g landet g sm ppdager Valdres sm mulig bregin Bruke naturen tilgjengelighet 1. At den faktisk blir bruk av alle samfunnsgrupper - eks skilting/klpping, turapper, infrmasjn på ulike arenaer Støtte pp m rganisert fritidsaktiviteter -> bedre fysisk g psykisk helse Trenger alle kmmuner sin strhall? Reginale planer «Rein» naturglede Behv fr ny plitikkutfrming/reginal planlegging? Fr mye prsjektbasert finansiering av flkehelsearbeid Fylkeskmmunen bør i enda større grad bidra med datagrunnlag g analyse (kunnskapsgrunnlaget) fr flkehelseversikt i den enkelte kmmune Spesielt på ikke helse-relaterte tema (sm demgrafi, blig sv) Valdres sm en regin Få med sentrale plitikere i enda større grad Pririterte mråder under flkhelse

12 1. Valdres vdg skle fk kvalitet på utdanning, bredden i linjer g tilby linjer sm rekrutterer ungdm fra fylket g fra landet sm kan ppdage Valdres sm bregin. Bygger strhall sm gså skal være idrettshall til den vdg skle. Utnytte de mulighetene sm ligger i dette. 2. Kunnskapsgrunnlaget fr flkehelsearbeidet fk kan bidra med datagrunnlaget til hver enkelt kmmune men nye grunnlagsarbeid kan være veldig rasjnelt at ble gjrt en gang g særlig på ikke helserelaterte tema. Levekårsundersøkelsen er et veldig gdt eksempel på hvr bra det blir når reginale myndigheter tar ansvar fr å innhente relevant data sm bidrag til kunnskapsgrunnlaget 3. Overvekt hs barn skremmende utviklings hs barn sm skiller seg ut negative i Valdres mange barn med BMI ver 25. Sammenheng mellm lav utdanning g vekt. Viktig utdanning å adressere. Viktig å lære på et tidlig tidspunkt at det er gøy å være i aktivitet. Trenger verktøy/hjelp til å snu denne trenden. Kan fylkeskmmunen bidra til at vi får gjrt ne med dette? Mbilisere freldre? Viktig beskjed inn mt fylkeskmmunens flkehelsearbeid Kan Valdreskmmunene bli en pilt i arbeidet fr å mtvirke vervekt?

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Høringsfrist 1. oktober

Høringsfrist 1. oktober Reginal strategi fr flkehelse i Telemark 2012-2016 Høringsutkast, revidert utgave september 2013 Høringsfrist 1. ktber www.telemark.n/flkehelse Frrd Fylkestinget vedtk Frslag til Reginal planstrategi 2012-2016

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Fra. oversikt til plan: Erfaringer fra Vestfold fylkeskommune

Fra. oversikt til plan: Erfaringer fra Vestfold fylkeskommune Fra. versikt til plan: Erfaringer fra Vestfld fylkeskmmune Hvrdan påvirke fr å ppnå endring? sikte inn mt nivået med høy grad av påvirkningskraft Bærekraftig utvikling sm «mental mdell»? frdi den plasserer

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020

Kompetanse for framtidens barnehage i Nearegionen 2014 2020 Kmpetanse fr framtidens barnehage i Neareginen 2014 2020 Innhld Innledning... 3 Overrdnede mål g innhld... 3 Satsingsmråder... 4 Kmpetanseutviklingstiltakene... 6 Aktørene i kmpetanseutviklingen... 8 Side

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter

Formannskapet 20.mars Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter Frmannskapet 20.mars 2018 Oppsummering arbeidsmøte 27.februar Infrmasjn m videre prsess med nærmiljømøter FNs bærekraftsmål Gruppeppgave 27. februar Velg ut de bærekraftmålene dere mener er viktige å jbbe

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder

Uttalelse til planprogram og hovedutfordringer for vannregion Agder Vår dat: Vår ref.: 01.07.2019 2019/942 Deres dat: Deres ref.: 29.03.2019 16/06661-50 Vest-Agder fylkeskmmune Pstbks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Saksbehandler, innvalgstelefn Anne Winge, 37 01 78 54 Uttalelse

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Gode valg for den enkelte og samfunnet Bakgrunn 1. Økt kvalitet på og tilgang til karriereveiledning a. Hvorfor er dette viktig?

Gode valg for den enkelte og samfunnet Bakgrunn 1. Økt kvalitet på og tilgang til karriereveiledning a. Hvorfor er dette viktig? Gde valg fr den enkelte g samfunnet Dette dkumentet ppsummerer innspill fra temaknferansen «Gde valg fr den enkelte g samfunnet», Bergen 29. juni 2016. Knferansen var gså pre-knferanse til ministermøte

Detaljer

Hvor står vi hvor vil vi - hvordan kommer vi dit? Nå må vi over i konkret handling!

Hvor står vi hvor vil vi - hvordan kommer vi dit? Nå må vi over i konkret handling! Hvr står vi hvr vil vi - hvrdan kmmer vi dit? Nå må vi ver i knkret handling! 15. februar 2011 Lars Ueland Kbr, frsker g larvikspatrit g verktøymaker telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Ignranti, quem

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent.

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Oppsummering fra innspillseminaret "Økonomiske, naturmessige, kulturelle og sosiale verdiar korleis vil vi bruke desse i kommunane våre?

Oppsummering fra innspillseminaret Økonomiske, naturmessige, kulturelle og sosiale verdiar korleis vil vi bruke desse i kommunane våre? Oppsummering fra innspillseminaret "Øknmiske, naturmessige, kulturelle g ssiale verdiar krleis vil vi bruke desse i kmmunane våre?" Tirsdag, 23. ktber 2018, kl. 10 til 15.30. Revsnes htell, Byglandsfjrd.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer

Rektors spørsmål om avdelingenes planer Vedlegg 1 til ntat m årsrapprt 27.06.14 Rektrs spørsmål m avdelingenes planer Svarene sendes inn sammen med andre innspill sm har frist 7.ktber. Hvedutfrdring AFT: Få til daglig drift i byggeperiden nytt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge 25. JANUAR 216 Frtsatt sterke kjønnsrllemønstre blant unge SARA HONARMANDI, MIRJANA RISTIC, ANDJELIKA PEJIC OG HANNAH NYGAARD [DOKUMENTUNDERTITTEL] VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Innhld 1 Innledning...2 1.1

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 KOMMUNEPLAN 2011-2023 REFERAT FRÅ TEMASAMLINGAR Tema 1: Omdømme Tid: Tysdag 22. mars Stad: Kmmunestyresalen Oppmøte: Ca 25 persnar Kva gir mdømme fr Sauda? Vere inkluderande Vise stlthet Natur/friluftsliv

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR 2018 raus engasjert - kmpetent - reflektert 1 INNHOLD 1. Frrd s 3 2. Barnehagens verdigrunnlag s 3 Pedaggisk grunnsyn Visjn Kjerneverdier 3. Barnehagens frmål g innhld s 5 Omsrg Lek Læring

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM Rindal kommune

HØYRES VALGPROGRAM Rindal kommune HØYRES VALGPROGRAM 2019-2023 Rindal kmmune.bygger samfunnet på tillit til enkeltmennesket Rindal Høyres mål er å gjøre det attraktivt å drive næringsvirksmhet, arbeide, b g leve i Rindal. Et rbust, sterkt

Detaljer

Rapport. Prosessbistand Struves meridianbue Alta museum

Rapport. Prosessbistand Struves meridianbue Alta museum Rapprt Prsessbistand Struves meridianbue Alta museum nvember 2018 INNLEDNING Alta museum har fått delegert ansvar fra Finnmark fylkeskmmune fr verdensarven Struves meridianbue g leier ut en verdensarvkrdinatr

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland

SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Sortland SORTLAND KOMMUNE Lykkentreff Barnehage Strandgt. 43, 8400 Srtland Vår dat: 12.06.2013 Vår ref.: Deres dat: Deres ref.: PROSJEKTET «Æ E MÆ» SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 Lykkentreff barnehage

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014

Horten videregående skole Utviklingsplan 2011-2014 KVALITETSSYSTEM Område: Ledelse, strategi g styringsdkumenter Kapittel: Dkument nr: 01 01.02.01 Organisasjnsnivå: Hele virksmheten Dkumentnavn: Utviklingsplan 2011-2014 Gdkjent dat: Gdkjent av: August

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom

1. Til første økt Utfordringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrom Referat fra arbeidsgruppemøte 04.02. 2019 1. Til første økt Utfrdringer mulighet i arbeidsliv ved Marfans syndrm Tilstede: Simen, Marit, Atle, Arild, Trine, Gry g Trnd Diskusjn m følgende: Hvrfr skal vi

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer SØR-VARANGER KOMMUNE Oversikt ver helsetilstand g påvirkningsfaktrer Krtversjn Sør-Varanger kmmune 2016 Vedtatt i kmmunestyre xxxx 1 Sammendrag Gd flkehelse skapes gjennm gd samfunnsutvikling samtidig

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Frivillighetspolicy Olavsdagene 2019

Frivillighetspolicy Olavsdagene 2019 Frivillighetsplicy Olavsdagene 2019 SIDE 2 AV 5 INNHOLD BAKGRUNN 3 HENSIKT 4 FRIVILLIGHETSARBEID 4 ORGANISERINGER AV ARBEIDET 4 ARBEIDSOPPGAVER 4 GODGJØRING 5 VIDEREFØRING 5 SIDE 3 AV 5 Bakgrunn «Frivillig

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer