International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet 2009

2 2 ISA 720 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 720, «The Auditor s Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 720, «The Auditor s Responsibilities Relating to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements». Formatert: Engelsk (USA)

3 3 ISA 720 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE ANNEN INFORMASJON I DOKUMENTER SOM INNEHOLDER DET REVIDERTE REGNSKAPET (Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 3 Mål... 4 Definisjoner... 5 Krav Lesing av annen informasjon Vesentlige uoverensstemmelser Vesentlige faktiske feil Veiledning og utfyllende forklaringer Denne ISA-ens virkeområde... A1 A2 Definisjon av «annen informasjon»... A3 A4 Lesing av annen informasjon... A5 Vesentlige uoverensstemmelser... A6 A9 Vesentlige faktiske feil... A10 A11 ISA 720 «Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 720 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. I fravær av et eget krav i de særlige omstendighetene ved oppdraget dekker ikke revisjonsberetningen annen informasjon, og revisor har ikke spesifikke oppgaver og plikter til å vurdere hvorvidt annen informasjon er kommet riktig til uttrykk eller ikke. Revisor leser imidlertid annen informasjon, ettersom det reviderte regnskapets troverdighet kan bli undergravet av vesentlige uoverensstemmelser mellom det reviderte regnskapet og annen informasjon. (Jf. punkt A1) 2. I denne ISA-en refererer «dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet» til årsrapporter (eller liknende dokumenter) som er utstedt til eiere (eller liknende interessegrupper) og som inneholder det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning. Denne ISA-en kan også, etter en eventuell tilpasning etter omstendighetene, anvendes i forbindelse med andre dokumenter som inneholder reviderte regnskaper, for eksempel de som brukes ved tilbud om tegning av verdipapirer. 1 (Jf. punkt A2) Ikrafttredelsesdato 3. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 4. Revisors mål er å respondere hensiktsmessig når dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning inneholder annen informasjon som kan undergrave regnskapets og revisjonsberetningens troverdighet. Definisjoner 5. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: (a) Annen informasjon Finansiell og ikke-finansiell informasjon (annet enn regnskapet og tilhørende revisjonsberetning) som er inkludert, enten bestemt ved lov, forskrift eller er vanlig praksis, i et dokument som inneholder det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning. (Jf. punkt A3 A4) (b) Uoverensstemmelse Annen informasjon som er i strid med informasjonen i det reviderte regnskapet. En vesentlig uoverensstemmelse kan reise tvil om revisjonskonklusjonene som er trukket på bakgrunn av tidligere innhentet revisjonsbevis, og eventuelt også om grunnlaget for revisors konklusjon om regnskapet. (c) Faktiske feil Annen informasjon som ikke er knyttet til forhold som fremgår av det reviderte regnskapet, og som er uriktig uttrykt eller presentert. En vesentlig faktisk feil kan undergrave troverdigheten til dokumentet som inneholder det reviderte regnskapet. 1 ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt 2.

5 5 ISA 720 Krav Lesing av annen informasjon 6. Revisor skal lese de andre opplysningene for å identifisere eventuelle vesentlige uoverensstemmelser med det reviderte regnskapet. 7. Revisor skal inngå nødvendige arrangement med ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll for å innhente de andre opplysningene før datoen for revisjonsberetningen. Dersom det ikke er mulig å innhente alle de andre opplysningene før datoen for revisjonsberetningen, skal revisor lese disse andre opplysningene så snart som praktisk mulig. (Jf. punkt A5) Vesentlige uoverensstemmelser 8. Dersom revisor identifiserer en vesentlig uoverensstemmelse ved lesing av de andre opplysningene, skal revisor vurdere hvorvidt det reviderte regnskapet eller de andre opplysningene må korrigeres. Vesentlige uoverensstemmelser identifisert i annen informasjon innhentet før datoen for revisjonsberetningen 9. Dersom det er nødvendig å korrigere det reviderte regnskapet og ledelsen nekter å korrigere det, skal revisor modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen i samsvar med ISA Dersom det er nødvendig å korrigere de andre opplysningene og ledelsen nekter å korrigere dem, skal revisor kommunisere dette forholdet til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, med mindre alle de som har overordnet ansvar for styring og kontroll er involvert i ledelsen av enheten 3 og (a) ta inn i revisjonsberetningen et avsnitt om «andre forhold» som beskriver den vesentlige uoverensstemmelsen i samsvar med ISA 706, 4 (b) (c) holde tilbake revisjonsberetningen, eller trekke seg fra oppdraget, der det er mulig i henhold til gjeldende lov eller forskrift. (Jf. punkt A6 A7) Vesentlige uoverensstemmelser identifisert i annen informasjon innhentet etter datoen for revisjonsberetningen 11. Dersom det er nødvendig å korrigere det reviderte regnskapet, skal revisor følge de relevante kravene i ISA Dersom det er nødvendig å korrigere de andre opplysningene og ledelsen sier seg enig i å korrigere dem, skal revisor gjennomføre de revisjonshandlingene som er nødvendige etter omstendighetene. (Jf. punkt A8) 13. Dersom det er nødvendig å korrigere de andre opplysningene og ledelsen nekter å korrigere dem, skal revisor informere dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, med mindre alle de som har overordnet ansvar for styring og kontroll er involvert i ledelsen av enheten, om revisors betenkelighet til de andre opplysningene og iverksette eventuelle ytterligere egnede tiltak. (Jf. punkt A9) ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning». ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» punkt 13. ISA 706 «Presiseringsavsnitt og andre avsnitt i revisjonsberetningen» punkt 8. ISA 560 «Hendelser etter balansedagen» punkt

6 6 ISA 720 Vesentlige faktiske feil 14. Dersom revisor ved lesing av de andre opplysningene for å identifisere vesentlige uoverensstemmelser blir oppmerksom på en tilsynelatende vesentlig faktisk feil, skal revisor diskutere forholdet med ledelsen. (Jf. punkt A10) 15. Dersom revisor etter slike diskusjoner fortsatt vurderer det slik at det foreligger en tilsynelatende vesentlig faktisk feil, skal revisor anmode ledelsen om å rådføre seg med en kvalifisert tredjepart, for eksempel enhetens juridiske rådgiver, og revisor skal vurdere det rådet som mottas. 16. Når revisor konkluderer at det er en vesentlig faktisk feil i de andre opplysningene som ledelsen nekter å korrigere, skal revisor informere dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, med mindre alle de som har overordnet ansvar for styring og kontroll er involvert i ledelsen av enheten, om revisors betenkelighet i forhold til de andre opplysningene og iverksette eventuelle ytterligere egnede tiltak. (Jf. punkt A11) *** Veiledning og utfyllende forklaringer Denne ISA-ens virkeområde Ytterligere oppgaver og plikter som følge av lovmessige eller andre regulatoriske krav, i forhold til annen informasjon (Jf. punkt 1) A1. Revisor kan som følge av lovmessige eller andre regulatoriske krav ha ytterligere oppgaver og plikter i forhold til annen informasjon som ligger utenfor virkeområdet av denne ISA-en. Noen jurisdiksjoner krever for eksempel at revisor anvender spesifikke revisjonshandlinger på viss annen informasjon, slik som pålagte tilleggsopplysninger eller for å uttale seg om påliteligheten av prestasjonsindikatorer beskrevet i de andre opplysningene. Der det foreligger slike forpliktelser, bestemmes revisors ytterligere oppgaver og plikter av oppdragets art, og av lover, forskrifter og profesjonelle standarder. Dersom slik annen informasjon mangler eller inneholder mangler, kan revisor være pålagt ved lov eller forskrift å referere til forholdet i revisjonsberetningen. Dokumenter inneholder revidert regnskap (Jf. punkt 2) Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A2. Med mindre det er pålagt ved lov eller forskrift er det mindre sannsynlig at mindre enheter utsteder dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet. Et eksempel på et slikt dokument kan imidlertid være når det foreligger et lovkrav om en følgerapport fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Eksempler på annen informasjon som kan være inkludert i et dokument som inneholder det reviderte regnskapet til en mindre enhet, er et detaljert resultatregnskap og en rapport fra ledelsen. Definisjon av «annen informasjon» (Jf. punkt 5(a)) A3. Annen informasjon kan for eksempel være: Driftsrapporter fra ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Finansielle sammendrag eller hovedtall. Sysselsettingsdata. Planlagte investeringer. Finansielle nøkkeltall.

7 7 ISA 720 Navn på ledere og styremedlemmer. Utvalgt delårsinformasjon. A4. Innenfor rammen av ISA-ene omfatter annen informasjon for eksempel ikke: Pressemeldinger eller oversendelsesdokument, for eksempel et følgebrev til dokumentet som inneholder det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning. Informasjon i analytikeroppdateringer. Informasjon på enhetens nettsted. Lesing av annen informasjon (Jf. punkt 7) A5. Innhenting av annen informasjon før datoen for revisjonsberetningen gjør det mulig for revisor å ta opp mulige vesentlige uoverensstemmelser og tilsynelatende vesentlige faktiske feil med ledelsen i rett tid. En avtale med ledelsen om når de andre opplysningene vil være tilgjengelige kan også være til hjelp. Vesentlige uoverensstemmelser Vesentlige uoverensstemmelser identifisert i annen informasjon innhentet før datoen for revisjonsberetningen (Jf. punkt 10) A6. Når ledelsen nekter å korrigere de andre opplysningene, kan revisor basere en eventuell beslutning om hvilke ytterligere tiltak som skal iverksettes på råd fra revisors juridiske rådgiver. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A7. I offentlig sektor er det ikke alltid mulig å trekke seg fra oppdraget eller å holde tilbake revisjonsberetningen. I slike tilfeller kan revisor utstede en rapport til det relevante tilsynsorganet som beskriver uoverensstemmelsen i detalj. Vesentlige uoverensstemmelser identifisert i annen informasjon innhentet etter datoen for revisjonsberetningen (Jf. punkt 12 13) A8. Når ledelsen er enig i å korrigere de andre opplysningene, kan revisors revisjonshandlinger omfatte en gjennomgåelse av tiltakene iverksatt av ledelsen for å sikre at enkeltpersoner som mottar det tidligere utstedte regnskapet, den tilhørende revisjonsberetningen og de andre opplysningene, blir informert om korrigeringen. A9. Når ledelsen nekter å korrigere slik annen informasjon som revisor konkluderer som nødvendige, kan ytterligere egnede tiltak iverksatt av revisor omfatte innhenting av råd fra revisors juridiske rådgiver. Vesentlige faktiske feil (Jf. punkt 14 16) A10. Når revisor diskuterer en tilsynelatende vesentlig faktisk feil med ledelsen, kan det forekomme at revisor ikke er i stand til å avgjøre hvorvidt noen av de opplysninger som inngår i den øvrige informasjonen og i ledelsens svar på revisors forespørsler er holdbare. Revisor kan da konkludere med at det foreligger en akseptabel forskjell i skjønn eller oppfatning. A11. Når revisor konkluderer med at det foreligger en vesentlig faktisk feil som ledelsen nekter å korrigere, kan ytterligere egnede tiltak iverksatt av revisor omfatte innhenting av råd fra revisors juridiske rådgiver.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Niosha Hekmat Magnus Undeli Bekkelund Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Foretar ledelsen og revisor, i børsnoterte selskaper med lav eller negativ egenkapital samt konkursselskaper, en tilfredsstillende

Detaljer

Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak

Årsrapporten 2014 for børsnoterte foretak 2014 for børsnoterte foretak Innhold Hva årsrapporten skal omfatte 3 Del 1 Den «opprinnelige» årsberetningen 4 Del 2 Foretaksstyring/ NUES 6 Del 3 7 Del 4 Betalinger til myndigheter 8 9 10 for selskap

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere

Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere Rundskriv Periodisk finansiell rapportering informasjon til tredjelandsutstedere RUNDSKRIV: 10/2011 DATO: 10.02.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer