INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING"

Transkript

1 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde... 1 Typer modifiserte konklusjoner... 2 Ikrafttredelsesdato... 3 Mål... 4 Definisjoner... 5 Krav Omstendigheter hvor en modifikasjon i revisors konklusjon er påkrevd... 6 Fastsettelse av typen modifikasjon i revisors konklusjon... Form på og innhold i revisjonsberetningen når konklusjonen er modifisert Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll Veiledning og utfyllende forklaringer Typer modifiserte konklusjoner... Omstendigheter hvor en modifikasjon i revisors konklusjon er påkrevd... Fastsettelse av typen modifikasjon i revisors konklusjon... Form på og innhold i revisjonsberetningen når konklusjonen er modifisert... Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll... A1 A2A12 A13A16 A17A26 A27 Vedlegg: Eksempler på revisjonsberetninger med modifikasjoner i konklusjonen ISA 705 (Revidert) Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning må leses i sammenheng med ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisors og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene.

2 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver med og plikter til å avgi en hensiktsmessig beretning i situasjoner der revisor i samsvar med ISA 700 (Revidert), 1 danner seg en mening om regnskapet og finner det nødvendig å modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen. Denne ISA-en beskriver også hvordan formen på og innholdet i revisjonsberetningen påvirkes når revisor avgir en modifisert konklusjon. Rapporteringskravene i ISA 700 (Revidert) gjelder i samtlige tilfeller, og blir ikke gjentatt i denne ISA-en med mindre de uttrykkelig omtales eller endres av kravene i denne ISA-en. Typer modifiserte konklusjoner 2. Denne ISA-en definerer tre typer modifiserte konklusjoner: konklusjon med forbehold, negativ konklusjon og konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. Beslutningen om hvilken type modifisert konklusjon som er hensiktsmessig, avhenger av: Ikrafttredelsesdato (a) Typen forhold som fører til modifikasjonen, det vil si hvorvidt regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon eller, ved manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, kan inneholde vesentlig feilinformasjon; og (b) Revisors skjønnsmessige vurdering av hvor gjennomgripende virkningen eller den mulige virkningen av forholdet er på regnskapet. (Jf. punkt A1) 3. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere. Mål 4. Revisors mål er å gi klart uttrykk for en hensiktsmessig modifisert konklusjon om regnskapet, som er nødvendig når: Definisjoner (a) Revisor, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkluderer med at regnskapet totalt sett inneholder vesentlig feilinformasjon; eller (b) Revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å kunne konkludere med at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 5. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: (a) Gjennomgripende Et begrep som brukes i forbindelse med feilinformasjon for å beskrive virkningen på regnskapet av feilinformasjon eller den mulige virkningen på regnskapet av eventuell feilinformasjon som ikke er avdekket som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Gjennomgripende virkninger på regnskapet er de som etter revisors skjønn: 1 ISA 700 (Revidert) Konklusjon og rapportering om regnskaper

3 (i) (ii) (iii) Ikke er begrenset til spesifikke elementer, kontoer eller poster i regnskapet; Hvis de er begrenset på denne måten, representerer eller kan representere en betydelig del av regnskapet; eller I relasjon til tilleggsopplysninger, er fundamentale for brukernes forståelse av regnskapet. (b) Modifisert konklusjon En konklusjon med forbehold, en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. Krav Omstendigheter hvor en modifikasjon i revisors konklusjon er påkrevd 6. Revisor skal modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen når: (a) Revisor, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkluderer med at regnskapet totalt sett inneholder vesentlig feilinformasjon; eller (Jf. punkt A2 A7) (b) Revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å kunne konkludere med at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. (Jf. punkt A8 A12) Fastsettelse av typen modifikasjon i revisors konklusjon Konklusjon med forbehold 7. Revisor skal avgi en konklusjon med forbehold når: Negativ konklusjon (a) Revisor, etter å ha innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, konkluderer med at feilinformasjon, enkeltvis eller samlet, er vesentlig, men ikke gjennomgripende for regnskapet; eller (b) Revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge konklusjonen, men revisor konkluderer med at den mulige virkningen på regnskapet av eventuell uavdekket feilinformasjon kan være vesentlig, men ikke gjennomgripende. 8. Revisor skal avgi en negativ konklusjon når revisor, etter å ha innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, konkluderer med at feilinformasjon, enkeltvis eller samlet, er både vesentlig og gjennomgripende for regnskapet. Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 9. Revisor skal avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet når revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge konklusjonen, og revisor konkluderer med at den mulige virkningen på regnskapet av eventuell uavdekket feilinformasjon kan være både vesentlig og gjennomgripende. 10. Revisor skal avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet når revisor, i de ekstremt sjeldne tilfellene der det foreligger flere usikre forhold, konkluderer med at det til tross for at det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvert av de

4 individuelle usikre forholdene, ikke er mulig å danne seg en mening om regnskapet som følge av den mulige sammenhengen mellom de usikre forholdene og deres mulige samlede virkning på regnskapet. Konsekvens av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning pålagt av ledelsen etter at revisor har akseptert oppdraget 11. Dersom revisor etter å ha akseptert oppdraget blir oppmerksom på at ledelsen har pålagt en begrensning av innholdet av revisjonen som etter revisors vurdering sannsynligvis vil føre til at revisor må avgi en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, skal revisor be ledelsen om å fjerne begrensningen. 12. Dersom ledelsen nekter å fjerne begrensningen nevnt i punkt 11 i denne ISA-en, skal revisor kommunisere forholdet til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, med mindre alle som har overordnet ansvar for styring og kontroll er involvert i ledelsen av enheten, 2 og fastslå hvorvidt det er mulig å gjennomføre alternative handlinger for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. 13. Dersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor fastslå konsekvensene som følger: (a) Dersom revisor konkluderer med at den mulige virkningen på regnskapet av eventuell uavdekket feilinformasjon kan være vesentlig, men ikke gjennomgripende, skal revisor avgi en konklusjon med forbehold; eller (b) Dersom revisor konkluderer med at den mulige virkningen på regnskapet av eventuell uavdekket feilinformasjon kan være både vesentlig og gjennomgripende, og at et forbehold i konklusjonen ikke vil være i stand til å kommunisere hvor alvorlig situasjonen er, skal revisor: (i) Trekke seg fra oppdraget, når dette er praktisk gjennomførbart og mulig etter gjeldende lov eller forskrift; eller (Jf. punkt A13) (ii) Dersom det ikke er praktisk gjennomførbart eller mulig for revisor å trekke seg fra oppdraget før revisjonsberetningen avgis, avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. (Jf. punkt A14) 14. Dersom revisor trekker seg fra oppdraget som nevnt i punkt 13(b)(i), skal revisor før revisor trekker seg fra oppdraget kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll eventuelle forhold vedrørende feilinformasjon identifisert under revisjonen som ville ha ført til en modifikasjon i konklusjonen. (Jf. punkt A15) Andre vurderinger knyttet til en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 15. Når revisor finner det nødvendig å avgi en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet totalt sett, skal ikke revisjonsberetningen også inneholde en umodifisert konklusjon med henvisning til det samme rammeverket for finansiell rapportering om en separat regnskapsoppstilling eller et eller flere spesifikke elementer, kontoer eller 2 ISA 260 (Revidert) Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, punkt 13

5 poster i et regnskap. Å tilføye en slik umodifisert konklusjon i samme beretning 3 under disse omstendighetene ville ha motsagt revisors negative konklusjon eller konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet totalt sett. (Jf. punkt A16) Form på og innhold i revisjonsberetningen når konklusjonen er modifisert Revisors konklusjon 16. Når revisor modifiserer konklusjonen, skal revisor, avhengig av hva som er relevant, bruke følgende overskrift på konklusjonsavsnittet: «Konklusjon med forbehold», «Negativ konklusjon» eller «Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet». (Jf. punkt A17 A19) Konklusjon med forbehold 17. Når revisor avgir en konklusjon med forbehold som følge av vesentlig feilinformasjon i regnskapet, skal revisor angi i konklusjonsavsnittet at det med unntak av virkningen av forholdet eller forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», er det revisors mening at: a) Regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde (eller en dekkende fremstilling) i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved rapportering i samsvar med et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde; eller b) Regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved rapportering i samsvar med et regelbasert rammeverk. Når modifikasjonen oppstår som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor bruke den tilsvarende ordlyden «med unntak av den mulige virkningen av forholdet/forholdene...» i den modifiserte konklusjonen. (Jf. punkt A20) Negativ konklusjon 18. Når revisor avgir en negativ konklusjon, skal revisor i konklusjonsavsnittet angi at på grunn av betydningen av forholdet eller forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlaget for den negative konklusjonen», er det revisors mening at: a) Regnskapet ikke gir et rettvisende bilde (eller en dekkende fremstilling) i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved rapportering i samsvar med et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde; eller b) Regnskapet i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved rapportering i samsvar med et regelbasert rammeverk. Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 19. Når revisor avgir en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor: 3 ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av separate regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling omhandler omstendigheter hvor revisor blir engasjert for å avgi en separat konklusjon om et eller flere spesifikke elementer, kontoer eller poster i et regnskap.

6 (a) (b) (c) Angi at revisor ikke avgir noen konklusjon om det medfølgende regnskapet; Angi at revisor, på grunn av betydningen av forholdet eller forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet», ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon om regnskapet; og Endre uttalelsen som kreves i punkt 24(b) i ISA 700 (Revidert), som indikerer at regnskapet er blitt revidert, og i stedet angi at revisor ble valgt til å revidere regnskapet. Grunnlaget for konklusjonen 20. Når revisor modifiserer konklusjonen om regnskapet, skal revisor, i tillegg til de spesifikke elementene som kreves i ISA 700 (Revidert): (Jf. punkt A21) (a) Endre overskriften «Grunnlaget for konklusjonen» som kreves i punkt 28 i ISA 700 (Revidert), til «Grunnlaget for konklusjonen med forbehold», «Grunnlaget for den negative konklusjonen» eller «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet», avhengig av omstendighetene; og (b) I dette avsnittet tilføye en beskrivelse av forholdet som førte til modifikasjonen. 21. Dersom det er vesentlig feilinformasjon i regnskapet knyttet til spesifikke beløp i regnskapet (herunder kvantitative opplysninger), skal revisor i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen tilføye en beskrivelse og en kvantifisering av den økonomiske virkningen av feilinformasjon, med mindre det ikke er praktisk gjennomførbart. Dersom det ikke er praktisk gjennomførbart å kvantifisere den økonomiske virkningen, skal revisor angi dette i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen. (Jf. punkt A22) 22. Dersom det er vesentlig feilinformasjon i regnskapet knyttet til kvalitative tilleggsopplysninger, skal revisor i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen tilføye en forklaring på hvordan det er feilinformert i tilleggsopplysningene. 23. Dersom det er vesentlig feilinformasjon i regnskapet knyttet til manglende opplysning om forhold det skulle ha vært opplyst om, skal revisor: (a) Diskutere den manglende opplysningen med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll; (b) Beskrive typen manglende opplysninger i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen; og (c) Med mindre det er forbudt ved lov eller forskrift, inkludere de manglende opplysningene, forutsatt at det er praktisk mulig å gjøre det og at revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for de manglende opplysningene. (Jf. punkt A23) 24. Dersom modifikasjonen er et resultat av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor inkludere årsakene til den manglende muligheten i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen. 25. Når revisor avgir en konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon, skal revisor endre uttalelsen om hvorvidt innhentet revisjonsbevis gir et tilstrekkelig og hensiktsmessig grunnlag for revisors konklusjon som det er krav om i punkt 28(d) i ISA 700 (Revidert), ved å inkludere begrepet «med forbehold» eller «negativ», avhengig av omstendighetene.

7 26. Når revisor avgir en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, skal revisjonsberetningen ikke inneholde elementene som kreves i punkt 28(b) og 28(d) i ISA 700 (Revidert). Disse elementene er: (a) (b) En henvisning til avsnittet i revisjonsberetningen som beskriver revisors oppgaver og plikter; og En uttalelse om hvorvidt innhentet revisjonsbevis gir et tilstrekkelig og hensiktsmessig grunnlag for revisors konklusjon. 27. Selv om revisor har avgitt en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, skal revisor i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen beskrive årsakene til eventuelle andre forhold som revisor kjenner til, som ville ha ført til en modifikasjon i konklusjonen, og virkningen av dette. (Jf. punkt A24) Beskrivelse av revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapet når revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 28. Når revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor endre beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter som kreves i punkt i ISA 700 (Revidert), slik at den kun inneholder følgende: (Jf. punkt A25) (a) (b) (c) En uttalelse om at det er revisors oppgave å utføre en revisjon av enhetens regnskap i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene) og å avgi en revisjonsberetning; En uttalelse om at revisor, på grunn av forholdet eller forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet», ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon om regnskapet; og Uttalelsen om revisors uavhengighet og øvrige etiske forpliktelser som kreves i punkt 28(c) i ISA 700 (Revidert). Vurderinger knyttet til en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 29. Med mindre det er pålagt ved lov eller forskrift, skal revisor ikke inkludere noe avsnitt om sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701 eller noen del om «øvrig informasjon» i samsvar med ISA 720 (Revidert) når revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet.4 (Jf. punkt A26) Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 30. Når revisor forventer at konklusjonen i revisjonsberetningen må modifiseres, skal revisor kommunisere med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om omstendighetene som har ført til den forventede modifikasjonen og modifikasjonens foreslåtte ordlyd. (Jf. punkt A27) *** 4 ISA 701 Kommunikasjon av sentrale revisjonsforhold i den uavhengige revisors beretning, punkt 11 13

8 Veiledning og utfyllende forklaringer Typer modifiserte konklusjoner (Jf. punkt 2) A1. Tabellen nedenfor illustrerer hvordan revisors skjønnsmessige vurdering av typen forhold som ligger til grunn for modifikasjonen, og omfanget av dets virkning eller mulige virkning på regnskapet, påvirker typen konklusjon som skal avgis. Revisors skjønnsmessige vurdering av hvorvidt virkningen eller den mulige virkningen på regnskapet er gjennomgripende Typen forhold som ligger til grunn for modifikasjonen Regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon Manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis Vesentlig, men ikke gjennomgripende Konklusjon med forbehold Konklusjon med forbehold Vesentlig og gjennomgripende Negativ konklusjon Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet Omstendigheter hvor revisors konklusjon må modifiseres Typen vesentlig feilinformasjon (Jf. punkt 6(a)) A2. ISA 700 (Revidert) krever at revisor, for å kunne danne seg en mening om regnskapet, trekker en konklusjon om hvorvidt det er oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 5 Denne konklusjonen tar i betraktning revisors vurdering av virkningen av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon på regnskapet i samsvar med ISA A3. ISA 450 definerer feilinformasjon som en forskjell mellom det rapporterte beløpet, klassifiseringen, presentasjonen eller opplysningene i til en regnskapspost, og beløpet, klassifiseringen, presentasjonen eller opplysningene som kreves for at posten skal være i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Følgelig kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet vedrørende: (a) Hensiktsmessigheten ved de valgte regnskapsprinsippene; (a) Anvendelsen av de valgte regnskapsprinsippene; eller (c) Hensiktsmessigheten ved eller adekvansen av tilleggsopplysninger i regnskapet. Hensiktsmessigheten av de valgte regnskapsprinsippene A4. Når det gjelder hensiktsmessigheten av regnskapsprinsippene som ledelsen har valgt, kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet for eksempel når: (a) De valgte regnskapsprinsippene ikke er i overensstemmelse med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; 5 ISA 700 (Revidert), punkt 11 6 ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen, punkt 11

9 (b) (c) regnskapet ikke gir en riktig beskrivelse av en regnskapspolicy som vedrører en post av betydning i oppstillingen av finansiell stilling, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over egenkapitalendringer eller kontantstrømoppstillingen, eller Regnskapet, ikke fremstiller eller gir tilleggsopplysninger om de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. A5. Rammeverk for finansiell rapportering inneholder ofte krav til redegjørelse for, og opplysning om, endringer i regnskapsprinsipper. Når enheten har endret regnskapsprinsipper av betydning, kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet når enheten ikke har oppfylt disse kravene. Anvendelsen av de valgte regnskapsprinsippene A6. Når det gjelder anvendelsen av de valgte regnskapsprinsippene, kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet: (a) (b) Når ledelsen ikke har anvendt de valgte regnskapsprinsippene i overensstemmelse med rammeverket for finansiell rapportering, herunder når ledelsen ikke har anvendt de valgte regnskapsprinsippene konsistent i forskjellige perioder eller for lignende transaksjoner og hendelser (ensartet anvendelse); eller På grunn av måten de valgte regnskapsprinsippene er anvendt på (for eksempel en utilsiktet feil ved anvendelsen). Hensiktsmessigheten ved eller adekvansen av tilleggsopplysninger i regnskapet A7. Når det gjelder hensiktsmessigheten ved eller adekvansen av tilleggsopplysninger i regnskapet, kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet når: (a) Regnskapet ikke inneholder alle tilleggsopplysningene som er pålagt av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; (b) Tilleggsopplysningene i regnskapet ikke er presentert i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; eller (c) Regnskapet ikke inneholder de nødvendige tilleggsopplysningene for å gi et rettvisende bilde utover opplysninger som spesifikt kreves av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Punkt A13a i ISA 450 gir flere eksempler på vesentlig feilinformasjon i kvalitative tilleggsopplysninger som kan oppstå. Typen manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis (Jf. punkt 6(b)) A8. Revisors manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis (også referert til som en begrensning av revisjonens innhold) kan oppstå som følge av: (a) Omstendigheter som ligger utenfor enhetens kontroll; (b) Omstendigheter knyttet til typen eller tidspunktet for revisjonsarbeidet; eller (c) Begrensninger pålagt av ledelsen.

10 A9. Manglende mulighet til å gjennomføre en bestemt handling utgjør ikke en begrensning av revisjonens innhold dersom revisor er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis ved å gjennomføre alternative handlinger. Dersom dette ikke er mulig, gjelder kravene i punkt 7(b) og 9 10, avhengig av omstendighetene. Begrensninger pålagt av ledelsen kan ha andre konsekvenser for revisjonen, for eksempel for revisors vurdering av mislighetsrisikoer og av om revisor vil fortsette oppdraget. A10. Eksempler på omstendigheter som ligger utenfor enhetens kontroll, omfatter at: Enhetens registrerte regnskapsopplysninger er blitt ødelagt. Det registrerte regnskapsmaterialet om en vesentlig konsernenhet er blitt beslaglagt av myndighetene på ubestemt tid. A11. Eksempler på omstendigheter knyttet til typen eller tidspunktet for revisjonsarbeidet omfatter at: Enheten er pålagt å bruke egenkapitalmetoden ved regnskapsføring av en tilknyttet enhet, og revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for sistnevntes økonomiske informasjon til å kunne evaluere hvorvidt egenkapitalmetoden er blitt anvendt på en tilfredsstillende måte. Tidspunktet for revisors utnevnelse er slik at revisor ikke er i stand til å observere den fysiske varetellingen. Revisor konstaterer at det ikke er tilstrekkelig å kun gjennomføre substanshandlinger, men at enhetens kontroller ikke er effektive. A12. Eksempler på manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning av revisjonens innhold pålagt av ledelsen, kan være at: Ledelsen hindrer revisor i å observere varetellingen. Ledelsen hindrer revisor i å be om ekstern bekreftelse av bestemte kontosaldoer. Fastsettelse av typen modifikasjon i revisors konklusjon Konsekvens av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning pålagt av ledelsen etter at revisor har akseptert oppdraget (Jf. punkt 13(b)(i) 14) A13. Hvorvidt det lar seg gjøre å trekke seg fra revisjonsoppdraget, kan avhenge av hvor langt arbeidet er kommet på tidspunktet hvor ledelsen pålegger en begrensning av revisjonens innhold. Dersom revisor mer eller mindre har fullført revisjonen, kan revisor bestemme seg for å fullføre revisjonen i den grad det er mulig, avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, og forklare begrensningen av revisjonens innhold i avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet», før revisor trekker seg fra oppdraget. A14. I noen tilfeller er det ikke mulig for revisor å trekke seg fra oppdraget dersom revisor er pålagt ved lov eller forskrift å fortsette revisjonsoppdraget. Dette kan være tilfellet for en revisor som er oppnevnt til å revidere regnskapet til enheter i offentlig sektor. Det kan også være tilfellet i jurisdiksjoner hvor revisor er oppnevnt til å revidere et regnskap som dekker en bestemt periode, eller er oppnevnt for en bestemt periode uten mulighet til å trekke seg før revisjonen

11 av det aktuelle regnskapet er fullført, eller før slutten av den aktuelle perioden. Revisor kan også finne det nødvendig å tilføye et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen. 7 A15. Når revisor konkluderer med at det er nødvendig å trekke seg fra revisjonsoppdraget fordi det foreligger en begrensning av revisjonens innhold, kan det foreligge et profesjonelt, lovmessig eller regulatorisk krav om at revisor må kommunisere forhold knyttet til at revisor trekker seg fra oppdraget, til tilsynsmyndigheter eller enhetens eiere. Andre betraktninger knyttet til en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet (Jf. punkt 15) A16. Det følgende er eksempler på rapporteringsomstendigheter som ikke vil være uforenlige med revisors negative konklusjon eller konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet: Det å avgi en umodifisert konklusjon om regnskap som er utarbeidet i samsvar med et gitt rammeverk for finansiell rapportering og, i samme beretning, avgi en negativ konklusjon om samme regnskap i samsvar med et annet rammeverk for finansiell rapportering. 8 Det å avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om driften og om kontantstrømmer, der det er relevant, og å avgi en umodifisert konklusjon om den finansielle stillingen (se ISA ). I dette tilfellet har ikke revisor konkludert med at han ikke kan uttale seg om regnskapet totalt sett. Form på og innhold i revisjonsberetningen når konklusjonen er modifisert Eksempler på revisjonsberetninger (Jf. punkt 16) A17. Eksempel 1 og 2 i vedlegget inneholder revisjonsberetninger med henholdsvis konklusjon med forhold og negativ konklusjon, som følge av at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. A18. Eksempel 3 i vedlegget inneholder en revisjonsberetning med konklusjon med forbehold, som følge av at revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Eksempel 4 inneholder konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for et enkelt element i regnskapet. Eksempel 5 inneholder konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for flere elementer i regnskapet. I de to sistnevnte tilfellene er den mulige virkningen på regnskapet av den manglende muligheten både vesentlig og gjennomgripende. Vedleggene til andre ISA-er som inneholder rapporteringskrav, herunder ISA 570 (Revidert), 10 inneholder også eksempler på revisjonsberetninger med modifiserte konklusjoner. 7 ISA 706 (Revidert) Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning, punkt A10 8 Se punkt A31 i ISA 700 (Revidert) for en beskrivelse av denne situasjonen. 9 ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse, punkt ISA 570 (Revidert) Fortsatt drift

12 Revisors konklusjon (Jf. punkt 16) A19. Endring av denne overskriften gjør det tydelig for brukeren at revisors konklusjon er modifisert og angir typen modifikasjon. Konklusjon med forbehold (Jf. punkt 17) A20. Når revisor avgir en konklusjon med forbehold, vil det ikke være hensiktsmessig å bruke begreper som «som beskrevet ovenfor» eller «med forbehold om» i konklusjonsavsnittet, ettersom disse ikke vil være tilstrekkelig tydelige eller virkningsfulle. Grunnlaget for konklusjonen (Jf. punkt 20, 21, 23, 27) A21. Konsistens i revisjonsberetningen bidrar til å øke brukernes forståelse og til å identifisere uvanlige omstendigheter når de oppstår. Følgelig er det ønskelig med konsistens både i formen på og innholdet i revisjonsberetningen, selv om ensartethet i ordlyden i en modifisert konklusjon og i beskrivelsen av årsakene til modifikasjonen ikke nødvendigvis er mulig. A22. Et eksempel på de økonomiske effektene av vesentlig feilinformasjon som revisor kan beskrive i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen i revisjonsberetningen, er kvantifiseringen av virkningen på skattekostnad, resultat før skatt, årsresultat og egenkapital dersom varelageret er overvurdert. A23. Opplysning om manglende informasjon i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen vil ikke være praktisk gjennomførbart dersom: (a) Opplysningene ikke er utarbeidet av ledelsen, eller opplysningene på annet vis ikke er lett tilgjengelige for revisor; eller (b) Opplysningene etter revisors skjønn ville ha vært urimelig omfangsrike i forhold til revisjonsberetningen. A24. En negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om et bestemt forhold beskrevet i avsnittet om grunnlaget for konklusjonen, rettferdiggjør ikke utelatelse av beskrivelse av andre identifiserte forhold som ellers ville ha ført til en modifikasjon i revisors konklusjon. I slike tilfeller kan opplysning om slike andre forhold som revisor kjenner til, være relevant for brukerne av regnskapet. Beskrivelse av revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapet når revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet (Jf. punkt 28) A25. Når revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, får følgende uttalelser en mer fremtredende plassering i avsnittet «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskap» i revisjonsberetningen, som illustrert i eksempel 4 5 i vedlegget til denne ISA-en: Uttalelsen som kreves i punkt 28(a) i ISA 700 (Revidert), endret for å angi at revisors oppgave er å utføre en revisjon av enhetens regnskap i samsvar med ISA-ene; og Uttalelsen som kreves i punkt 28(c) i ISA 700 (Revidert) om uavhengighet og øvrige etiske forpliktelser. Vurderinger knyttet til en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet (Jf. punkt 29) A26. Det å angi årsakene til revisors manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og

13 hensiktsmessig revisjonsbevis i avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet» i revisjonsberetningen, gir nyttig informasjon til brukerne for at de skal forstå hvorfor revisor har konkludert at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, og kan videre beskytte dem mot å ha for stor tillit til regnskapet. Kommunikasjon av eventuelle andre sentrale forhold ved revisjonen enn de forholdene som har ført til at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, kan imidlertid antyde at regnskapet totalt sett er mer pålitelig med hensyn til disse forholdene enn det som kan være riktig ut fra omstendighetene, og vil være uforenlig med konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet totalt sett. Tilsvarende vil det ikke være hensiktsmessig å ta med noe avsnitt om «øvrig informasjon» i samsvar med RS 720 (Revidert) som beskriver revisors vurdering av hvorvidt «øvrig informasjon» er konsistent med årsregnskapet. Følgelig forbyr punkt 29 i denne ISA-en at revisor tilføyer et avsnitt om sentrale forhold ved revisjonen i revisjonsberetningen eller en del om «øvrig informasjon» når revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, med mindre revisor ellers er pålagt ved lov eller forskrift å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen eller å rapportere om «øvrig informasjon». Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 30) A27. Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om omstendighetene som har ført til en forventet modifikasjon i revisors konklusjon og modifikasjonens foreslåtte ordlyd, gjør det mulig for: (a) (b) (c) Revisor å varsle dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om den eller de tiltenkte modifikasjonene og årsakene til (eller omstendighetene ved) modifikasjonene; Revisor å forsøke å oppnå enighet med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om de faktiske kjensgjerningene rundt forholdet eller forholdene som ligger til grunn for den eller de forventede modifikasjonene, eller for å bekrefte forhold det er uenighet om med ledelsen som sådan; og Dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, der det er relevant, å gi revisor ytterligere informasjon om og forklaringer av forholdet eller forholdene som ligger til grunn for den eller de forventede modifikasjonene.

14 Vedlegg (Jf. punkt A17 A18, A25) Eksempler på revisjonsberetninger med modifisert konklusjon Eksempel 1: En revisjonsberetning som inneholder konklusjon med forbehold som følge av vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Eksempel 2: En revisjonsberetning som inneholder negativ konklusjon som følge av vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Eksempel 3: En revisjonsberetning som inneholder konklusjon med forbehold som følge av revisors manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for et utenlandsk tilknyttet selskap. Eksempel 4: En revisjonsberetning som inneholder konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for ett enkelt element i det konsoliderte regnskapet. Eksempel 5: En revisjonsberetning som inneholder konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for flere elementer i regnskapet.

15 INFORMASJON OM OPPHAVSRETT, VAREMERKER OG TILLATELSER Eksempel 1 Konklusjon med forbehold som følge av vesentlig feilinformasjon i regnskapet Dette eksempelet på revisjonsberetning bygger på følgende forutsetninger: Revisjon av et fullstendig regnskap for en notert enhet som bruker et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde. Revisjonen er ikke en konsernrevisjon (det vil si at ISA ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med IFRS (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA Informasjonen om varelager er feil. Feilinformasjonen anses å være vesentlig, men ikke gjennomgripende for regnskapet (det vil si at en konklusjon med forbehold er riktig). De relevante etiske kravene som gjelder for revisjonen, er de som gjelder i jurisdiksjonen. Revisor har, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkludert med at det ikke foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift, i samsvar med ISA 570 (Revidert). Sentrale forhold ved revisjonen er blitt kommunisert i samsvar med ISA 701. De som er ansvarlige for å føre tilsyn med regnskapet, er ikke de samme som de som er ansvarlige for å utarbeide regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver bestemt i lokal lov. Revisor har innhentet all «øvrig informasjon» før datoen for revisjonsberetningen, og forholdet som ligger til grunn for at det er avgitt en konklusjon med forbehold om det konsoliderte regnskapet, påvirker også «øvrig informasjon». UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til aksjonærene i ABC AS [eller annen relevant adressat] Uttalelse om revisjonen av regnskapet 3 Konklusjon med forbehold Vi har revidert regnskapet til ABC AS (selskapet), som består av oppstilling av finansiell stilling per 31. desember 20X1, oppstilling av totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og noter til regnskapet, herunder et 1 ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) 2 ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 3 Undertittelen «Uttalelse om revisjonen av regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes.

16 sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper. Etter vår mening gir det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet Grunnlaget for konklusjonen med forbehold, i det alt vesentlige en dekkende fremstilling (eller «et rettvisende bilde») av den finansielle stillingen til selskapet per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Grunnlaget for konklusjonen med forbehold Selskapets varelager er regnskapsført til kr xxx i oppstillingen av finansiell stilling. Ledelsen har ikke regnskapsført varelageret til det laveste av historisk kost og netto realisasjonsverdi, men har regnskapsført det utelukkende til kostpris, noe som utgjør et avvik fra IFRS. Selskapets regnskapsmateriale indikerer at dersom varelageret hadde vært regnskapsført til det laveste av historisk kost og netto realisasjonsverdi, ville det har vært nødvendig å skrive ned varelageret med beløp xxx. Følgelig ville varekostnaden ha økt med xxx, og skattekostnad, årsresultat og egenkapital ville ha vært redusert med henholdsvis xxx, xxx og xxx. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold. «Øvrig informasjon» [eller en annen egnet tittel, for eksempel «Øvrig informasjon enn regnskapet og revisjonsberetningen»] [Rapportering i samsvar med ISA 720 (Revidert) se eksempel 6 i vedlegg 2 til ISA 720 (Revidert).] Det siste avsnittet i «øvrig informasjon» -delen i eksempel 6 vil bli tilpasset for å beskrive den konkrete saken som gir opphav til den modifiserte konklusjonen som også påvirker «øvrig informasjon».] Sentrale forhold ved revisjonen Sentrale forhold ved revisjonen er de forholdene som vi mener var av størst betydning ved revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden. Disse forholdene ble håndtert ved revisjonens utførelse, og da vi dannet oss vår mening om regnskapet som helhet. Vi konkluderer ikke særskilt på disse forholdene. I tillegg til forholdet beskrevet i avsnittet Grunnlag for konklusjon med forbehold, har vi vurdert forholdene beskrevet nedenfor til å være de sentrale forhold ved revisjonen som skal kommuniseres i vår beretning. [Beskrivelse av hvert sentralt forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701.] Ansvaret til ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll for regnskapet 4 [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] 4 I alle disse eksemplene på revisjonsberetninger kan det bli nødvendig å erstatte begrepene «ledelse» og «de som har overordnet ansvar for styring og kontroll» med et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

17 Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskap [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] Oppdragsansvarlig revisor for revisjonen som har resultert i denne uavhengige revisors beretning, er [navn]. [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato]

18 Eksempel 2 Negativ konklusjon som følge av vesentlig feilinformasjon i det konsoliderte regnskapet Dette eksempelet på revisjonsberetning forutsetter følgende omstendigheter: Revisjon av et fullstendig konsolidert regnskap for en notert enhet som bruker et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde. Revisjonen er en konsernrevisjon for en enhet med datterselskaper (det vil si at ISA 600 gjelder). Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med IFRS (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for det konsoliderte regnskapet i ISA 210. Det konsoliderte regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som følge av manglende konsolidering av et datterselskap. Den vesentlige feilinformasjonen anses å være gjennomgripende for det konsoliderte regnskapet. Virkningen av feilinformasjonen på det konsoliderte regnskapet er ikke fastslått fordi det ikke er praktisk gjennomførbart (det vil si at en negativ konklusjon er riktig). De relevante etiske kravene som gjelder for revisjonen, er de som gjelder i jurisdiksjonen. Revisor har, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkludert at det ikke foreligger en vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). ISA 701 gjelder, men revisor har fastslått at det ikke finnes andre sentrale forhold ved revisjonen enn forholdet beskrevet i avsnittet «Grunnlaget for den negative konklusjonen». De som er ansvarlige for å føre tilsyn med det konsoliderte regnskapet, er ikke de samme som de som er ansvarlige for å utarbeide det konsoliderte regnskapet. I tillegg til revisjonen av det konsoliderte regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver bestemt i lokal lov. Revisor har innhentet all «øvrig informasjon» før datoen for revisjonsberetningen, og forholdet som ligger til grunn for den negative konklusjonen om det konsoliderte regnskapet, påvirker også «øvrig informasjon». UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til aksjonærene i ABC AS [eller annen relevant adressat] Uttalelse om revisjonen av det konsoliderte regnskapet 5 Negativ konklusjon Vi har revidert det konsoliderte regnskapet til ABC AS og dets datterselskaper (konsernet), som består av konsolidert oppstilling av finansiell stilling per 31. desember 20X1, konsolidert oppstilling av totalresultat, konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital og konsolidert kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og noter til det konsoliderte regnskapet, herunder et sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper. Etter vår mening gir det medfølgende konsoliderte regnskapet, på grunn av betydningen av forholdet som er omtalt i avsnittet Grunnlaget for den negative konklusjonen, ikke en dekkende fremstilling (eller «et 5 Undertittelen «Uttalelse om revisjonen av det konsoliderte regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes.

19 rettvisende bilde») av den konsoliderte finansielle stillingen til konsernet per 31. desember 20X1, og av konsernets konsoliderte resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Grunnlaget for den negative konklusjonen Som forklart i note X, har konsernet ikke konsolidert datterselskap XYZ AS som det ervervet i 20X1, fordi det ennå ikke har vært i stand til å verifisere de virkelige verdiene av noen av datterselskapets vesentlige eiendeler og forpliktelser på datoen for ervervelsen. Denne investeringen er derfor regnskapsført til historisk kost. I henhold til IFRS skulle konsernet ha konsolidert dette datterselskapet og ha regnskapsført ervervelsen basert på foreløpige beløp. Hadde XYZ AS vært konsolidert, ville mange elementer i det medfølgende konsoliderte regnskapet vært vesentlig påvirket. Virkningen av den manglende konsolideringen på det konsoliderte regnskapet er ikke fastslått. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av konsoliderte regnskapet. Vi er uavhengige av konsernet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av det konsoliderte regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår negative konklusjon. «Øvrig informasjon» [eller en annen egnet tittel, for eksempel «Øvrig informasjon enn regnskapet og revisjonsberetningen»] [Rapportering i samsvar med ISA 720 (Revidert) se eksempel 7 i vedlegg 2 i ISA 720 (Revidert).] Det siste avsnittet i «øvrig informasjon» -delen i eksempel 7 vil bli tilpasset for å beskrive den konkrete saken som gir opphav til den modifiserte konklusjonen som også påvirker «øvrig informasjon».] Sentrale forhold ved revisjonen Med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet Grunnlag for negativ konklusjon, har vi fastslått at det ikke finnes noen andre sentrale forhold ved revisjonen å omtale i vår beretning. Ansvaret til ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll for det konsoliderte

20 regnskapet 6 [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 2 i ISA 700 (Revidert). Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av konsoliderte regnskap [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 2 i ISA 700 (Revidert). Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 2 i ISA 700 (Revidert). Oppdragsansvarlig revisor for revisjonen som har resultert i denne uavhengige revisors beretning, er [navn]. [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato] 6 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

21 Eksempel 3 Konklusjon med forbehold som følge av revisors manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for et utenlandsk tilknyttet selskap Dette eksempelet på revisjonsberetning forutsetter følgende omstendigheter: Revisjon av et fullstendig konsolidert regnskap for en notert enhet som bruker et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde. Revisjonen er en konsernrevisjon for en enhet med datterselskaper (det vil si at ISA 600 gjelder). Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med IFRS (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for det konsoliderte regnskapet i ISA 210. Revisor har ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for en investering i et utenlandsk tilknyttet selskap. Den mulige virkningen av at revisor ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis anses å være vesentlig, men ikke gjennomgripende for regnskapet (det vil si at en konklusjon med forbehold er riktig). De relevante etiske kravene som gjelder for revisjonen, er de som gjelder i jurisdiksjonen. Revisor har, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkludert at det ikke foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). Sentrale forhold ved revisjonen er blitt omtalt i samsvar med ISA 701. De som er ansvarlige for å føre tilsyn med det konsoliderte regnskapet, er ikke de samme som de som er ansvarlige for å utarbeide det konsoliderte regnskapet. I tillegg til revisjonen av det konsoliderte regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver bestemt i lokal lov. Revisor har innhentet all «øvrig informasjon» før datoen for revisjonsberetningen, og forholdet som ligger til grunn for at det er avgitt en konklusjon med forbehold om det konsoliderte regnskapet, påvirker også «øvrig informasjon». UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til aksjonærene i ABC AS [eller annen relevant adressat] Uttalelse om revisjonen av det konsoliderte regnskapet 7 Konklusjon med forbehold Vi har revidert det konsoliderte regnskapet til ABC AS og dets datterselskaper (konsernet), som består av konsolidert oppstilling av finansiell stilling per 31. desember 20X1, konsolidert oppstilling av totalresultat, konsolidert oppstilling over endringer i egenkapital og konsolidert kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og noter til det konsoliderte regnskapet, herunder et sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper. Etter vår mening gir det medfølgende konsoliderte årsregnskapet, med unntak av den mulige virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet Grunnlaget for konklusjonen med forbehold, i det alt vesentlige en 7 Undertittelen «Uttalelse om revisjonen av det konsoliderte regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes.

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger -

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Konsekvenser for Riksrevisjonens regnskapsrevisjon Åse Kristin B. Hemsen underdirektør Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetning 1. Hvorfor

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 1. november 2012 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL. EKSAMEN I REVISJON 15 sp. onsdag 21. mai 2014

SENSORVEILEDNING TIL. EKSAMEN I REVISJON 15 sp. onsdag 21. mai 2014 SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON 15 sp onsdag 21. mai 2014 kl. 09.00 15.00 i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.7.13 og nasjonale retningslinjer fra

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 701 OMTALE AV SENTRALE FORHOLD VED REVISJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 701 OMTALE AV SENTRALE FORHOLD VED REVISJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 701 OMTALE AV SENTRALE FORHOLD VED REVISJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

REVISORS ATTESTASJONER

REVISORS ATTESTASJONER REVISORS ATTESTASJONER - hva er det? Den norske Revisorforening Utgangspunkt Revisor Rapportering Uavhengig og objektiv Vurdering Ansvarlig part Fremlegger informasjon / påstand Bruker Revisors verktøykasse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer

Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer Endelig uttalelse International Standards on Auditing (ISAs ) Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer Endringer i de internasjonale revisjonsstandardene

Detaljer

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS

Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Utbyttegrunnlaget når selskapsregnskapet avlegges etter IFRS Forfattere: Anne-Cathrine Bernhoft, Anfinn Fardal Publisert: 2/2007 - Høringsutkast til veiledning for fond for urealiserte gevinster Norsk

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap

Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014. For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Kriterium Beskrivelse Ø.01 Revidert årsregnskap Økonomiske kriterier Sist oppdatert 29.01.2014 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. Ø.01 Revidert årsregnskap Alle lisenssøkere/lisensinnehavere må, uavhengig av juridisk organisasjon, sende

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer