INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING"

Transkript

1 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 5 Mål... 6 Definisjoner... 7 Krav Presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen Avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll Veiledning og utfyllende forklaringer Forholdet mellom presiseringsavsnitt og sentrale forhold ved revisjonen i revisjonsberetningen... Omstendigheter hvor et presiseringsavsnitt kan være nødvendig... Tilføyelse av et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen... Avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen... Plassering av presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen... Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll... A1 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A15 A16 A17 A18 Vedlegg 1: Liste over ISA-er som inneholder krav om presiseringsavsnitt Vedlegg 2: Liste over ISA-er som inneholder krav om avsnitt om «andre forhold» Vedlegg 3: Eksempel på en revisjonsberetning som inneholder et avsnitt om «sentrale forhold ved revisjonen», et presiseringsavsnitt og et avsnitt om «andre forhold» Vedlegg 4: Eksempel på en revisjonsberetning som inneholder en konklusjon med forbehold som følge av et avvik fra det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, og et presiseringsavsnitt

2 ISA 706 (Revidert) Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning må leses i sammenheng med ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene.

3 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler ytterligere kommunikasjon i revisjonsberetningen når revisor anser det nødvendig å: (a) (b) Gjøre brukerne oppmerksomme på ett eller flere forhold presentert eller beskrevet i regnskapet som er av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet; eller Gjøre brukerne oppmerksomme på eventuelle andre forhold enn de som er presentert eller beskrevet i regnskapet, som er relevante for brukernes forståelse av revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen. 2. ISA fastsetter krav og gir veiledning om hvordan revisor bestemmer hva som er sentrale forhold ved revisjonen og kommuniserer dem i revisjonsberetningen. Når revisor tar inn et avsnitt om «sentrale forhold ved revisjonen» i revisjonsberetningen, omhandler denne ISA-en forholdet mellom sentrale forhold ved revisjonen og eventuell ytterligere kommunikasjon i revisjonsberetningen i samsvar med denne ISA-en. (Jf. punkt A1 A3) 3. ISA 570 (Revidert) 2 fastsetter krav til og gir veiledning om kommunikasjon i revisjonsberetningen knyttet til fortsatt drift. 4. Vedlegg 1 og 2 identifiserer ISA-er som inneholder spesifikke krav om at revisor skal ta inn presiseringsavsnitt eller avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen. I disse tilfellene gjelder denne ISA-ens krav til formen på slike avsnitt. (Jf. punkt A4) Ikrafttredelsesdato 5. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere. Mål 6. Når revisor har dannet seg en mening om regnskapet og det etter revisors skjønn er nødvendig, er det revisors mål, gjennom tydelig tilleggsinformasjon i revisjonsberetningen, å henlede brukernes oppmerksomhet på: (a) (b) et forhold som, selv om det er riktig presentert eller beskrevet i regnskapet, er av slik viktighet at det er av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet; eller når revisor finner det hensiktsmessig, eventuelle andre forhold som er relevante for brukernes forståelse av revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen. 1 ISA 701 Kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning 2 ISA 570 (Revidert) Fortsatt drift

4 Definisjoner 7. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: (a) (b) Presiseringsavsnitt Et avsnitt i revisjonsberetningen som henviser til et forhold som er riktig presentert eller beskrevet i regnskapet, men som etter revisors skjønn er av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet. Avsnitt om «andre forhold» Et avsnitt i revisjonsberetningen som henviser til et annet forhold enn de som er presentert eller beskrevet i regnskapet, og som etter revisors skjønn er relevant for brukernes forståelse av revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen. Krav Presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen 8. Dersom revisor anser det nødvendig å gjøre brukerne oppmerksomme på et forhold presentert eller beskrevet i regnskapet som etter revisors skjønn er av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet, skal revisor tilføye et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen, forutsatt at: (Jf. punkt A5 A6) (a) (b) revisor ikke er pålagt å modifisere konklusjonen i samsvar med ISA 705 (Revidert) 3 som følge av forholdet; og når ISA 701 gjelder, forholdet ikke er blitt vurdert til å være et sentralt forhold ved revisjonen som skal kommuniseres i revisjonsberetningen. (Jf. punkt A1 A3) 9. Når revisor tilføyer et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen, skal revisor: (a) (b) (c) plassere avsnittet i en separat del i revisjonsberetningen med en egnet overskrift som inneholder begrepet «presisering»; ta med i avsnittet en tydelig henvisning til forholdet som presiseres, og til hvor i regnskapet det gis relevante opplysninger som beskriver hele forholdet. Avsnittet skal kun henvise til informasjon som er presentert og beskrevet i regnskapet; og angi at forholdet som presiseres, ikke har ført til noen modifikasjon i revisors konklusjon. (Jf. punkt A7 A8, A16 A17) Avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen 10. Dersom revisor anser det som nødvendig å kommunisere et annet forhold enn de som er presentert eller beskrevet i regnskapet, og som etter revisors skjønn er relevant for brukernes forståelse av 3 ISA 705 (Revidert) Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning

5 revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen, skal revisor tilføye et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen, forutsatt at (a) (b) dette ikke forbudt ved lov eller forskrift; og når ISA 701 gjelder, forholdet ikke er blitt vurdert til å være et sentralt forhold ved revisjonen som skal kommuniseres i revisjonsberetningen. (Jf. punkt A9 A14) 11. Når revisor tilføyer et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen, skal revisor plassere avsnittet i en separat del under overskriften «Andre forhold», eller en annen egnet overskrift. (Jf. punkt A15 A17) Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 12. Dersom revisor forventer å tilføye et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen, skal revisor kommunisere om denne forventningen og den foreslåtte ordlyden i avsnittet, med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. (Jf. punkt A18) Veiledning og utfyllende forklaringer Forholdet mellom presiseringsavsnitt og sentrale forhold ved revisjonen i revisjonsberetningen (Jf. punkt 2, 8(b)) *** A1. Sentrale forhold ved revisjonen er i ISA 701 definert som de forholdene som, etter revisors profesjonelle skjønn, var av størst betydning ved revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden. Sentrale forhold ved revisjonen velges blant forhold som revisor har kommunisert om med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og omfatter viktige funn som fremkommer ved revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden. 4 Kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen gir ytterligere informasjon til tiltenkte brukere av regnskapet for å gjøre det lettere for dem å forstå hvilke forhold som, etter revisors profesjonelle skjønn, var av størst betydning ved revisjonen, og kan også hjelpe dem med å forstå enheten og områder hvor ledelsen måtte utøve betydelig skjønn i det reviderte regnskapet. Når ISA 701 gjelder, er bruken av presiseringsavsnitt ikke en erstatning for beskrivelsen av individuelle sentrale forhold ved revisjonen. A2. Forhold som er vurdert til å være sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701, kan også, etter revisors skjønn, være grunnleggende for brukernes forståelse av regnskapet. I slike tilfeller kan revisor ønske å fremheve eller gjøre brukerne ytterligere oppmerksomme på forholdets relative betydning ved å kommunisere forholdet som et sentralt forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. Revisor kan gjøre dette ved å presentere forholdet på en mer fremtredende plass enn andre forhold i avsnittet om «sentrale forhold ved revisjonen» (for eksempel som det første forholdet), eller ved å ta med ytterligere informasjon i beskrivelsen av det sentrale forholdet ved revisjonen for å angi betydningen av forholdet for brukernes forståelse av regnskapet. A3. Et forhold som ikke er vurdert til å være et sentralt forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701, (fordi det for eksempel ikke krevde særskilt oppmerksomhet fra revisors side), kan likevel, etter revisors skjønn, være grunnleggende for brukernes forståelse av regnskapet (for eksempel en hendelse etter balansedagen). Dersom revisor anser det nødvendig å gjøre brukerne 4 ISA 260 (Revidert) Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, punkt 16

6 oppmerksomme på et slikt forhold, skal revisor inkludere forholdet i et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen i samsvar med denne ISA-en. Omstendigheter hvor et presiseringsavsnitt kan være nødvendig (Jf. punkt 4, 8) A4. Vedlegg 1 identifiserer ISA-er som inneholder spesifikke krav om at revisor under visse omstendigheter skal tilføye presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen. Disse omstendighetene omfatter: Når et rammeverk for finansiell rapportering fastsatt i lov eller forskrift, ville ha vært uakseptabelt dersom det ikke var for at det er fastsatt i lov eller forskrift. For å varsle brukerne om at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. Når revisor blir kjent med forhold etter datoen for revisjonsberetningen og revisor avgir en ny eller endret revisjonsberetning (for eksempel hendelser etter balansedagen). 5 A5. Eksempler på omstendigheter hvor revisor kan anse det nødvendig å tilføye et presiseringsavsnitt, er: Når det er knyttet usikkerhet til det fremtidige utfallet av en eksepsjonell rettstvist eller et regulatorisk tiltak. En betydelig hendelse etter balansedagen som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen. 6 Tidlig anvendelse (når det er tillatt) av en ny regnskapsstandard som har vesentlig innvirkning på regnskapet. En stor katastrofe som har hatt, eller fortsetter å ha, betydelig virkning på enhetens finansielle stilling. A6. Utstrakt bruk av presiseringsavsnitt kan imidlertid redusere effektiviteten av revisors kommunikasjon om slike forhold. Tilføyelse av et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen (Jf. punkt 9) A7. At det tas med et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen, påvirker ikke revisors konklusjon. Et presiseringsavsnitt er ingen erstatning for: (a) (b) (c) en modifisert konklusjon i samsvar med ISA 705 (Revidert) når dette er påkrevd ut fra omstendighetene ved et spesifikt revisjonsoppdrag, tilleggsopplysninger i regnskapet som det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering krever at ledelsen utarbeider, eller som ellers er nødvendig for å gi en dekkende fremstilling eller rapportering i samsvar med ISA 570 (Revidert) 7 når det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift. 5 ISA 560 Hendelser etter balansedagen, punkt 12(b) og 16 6 ISA 560, punkt 6 7 RS 570 (Revidert), punkt 22 23

7 A8. Punkt A16 A17 gir ytterligere veiledning om plasseringen av presiseringsavsnitt under bestemte omstendigheter. Avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen (Jf. punkt 10 11) Omstendigheter hvor et avsnitt om «andre forhold» kan være nødvendig Relevant for brukernes forståelse av revisjonen A9. ISA 260 (Revidert) krever at revisor kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om revisjonens planlagte innhold og når den skal utføres, som inkluderer kommunikasjon om de særskilte risikoene revisor har identifisert. 8 Selv om forhold knyttet til særskilte risikoer kan bli vurdert som sentrale forhold ved revisjonen, er det lite sannsynlig at andre forhold knyttet til planlegging og fastsettelse av omfang/innhold (for eksempel revisjonens planlagte innhold, eller anvendelsen av vesentlighet i revisjonssammenheng) er sentrale forhold ved revisjonen på grunn av måten sentrale forhold ved revisjonen defineres på i ISA 701. Lov eller forskrift kan imidlertid kreve at revisor kommuniserer om forhold knyttet til planlegging og fastsettelse av innhold i revisjonsberetningen, eller revisor kan finne det nødvendig å kommunisere om slike forhold i et avsnitt om «andre forhold». A10. Når revisor en sjelden gang ikke er i stand til å trekke seg fra et oppdrag til tross for en mulig gjennomgripende virkning av revisors manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning av revisjonens innhold pålagt av ledelsen, 9 kan revisor finne det nødvendig å tilføye et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen for å forklare hvorfor det ikke er mulig å trekke seg fra oppdraget. Relevant for brukernes forståelse av revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen A11. Lov, forskrift eller allment akseptert praksis i en jurisdiksjon kan pålegge eller tillate at revisor omtaler forhold som gir en ytterligere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet eller av revisjonsberetningen til regnskapet. Når avsnittet om «andre forhold» inneholder mer enn ett forhold som etter revisors skjønn er relevant for brukernes forståelse av revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen, kan det være nyttig å bruke forskjellige undertitler for hvert forhold. A12. Et avsnitt om «andre forhold» omhandler ikke omstendigheter hvor revisor har andre rapporteringsoppgaver som kommer i tillegg til revisors oppgaver og plikter i henhold til ISA-ene (se avsnittet «Andre rapporteringsoppgaver» i ISA 700 (Revidert) 10 ), eller hvor revisor er blitt bedt om å gjennomføre og rapportere om ytterligere spesifiserte handlinger, eller å gi uttrykk for en mening om særlige forhold. Beretning til mer enn ett fullstendig regnskap A13. En enhet kan utarbeide et regnskap i samsvar med et rammeverk med generelt formål (for eksempel det nasjonale rammeverket) og et annet regnskap i samsvar med et annet rammeverk med generelt formål (for eksempel internasjonale standarder for finansiell rapportering), og gi revisor i oppdrag å 8 ISA 260 (Revidert), punkt 15 9 Se punkt 13(b)(ii) i ISA 705 (Revidert) for en drøftelse av denne situasjonen. 10 ISA 700 (Revidert) Konklusjon og rapportering om regnskaper, punkt 42-44

8 avgi en beretning om begge regnskapene. Dersom revisor har fastslått at rammeverkene er akseptable under de respektive omstendighetene, kan revisor tilføye et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen, som henviser til det faktum at et annet regnskap er utarbeidet av samme enhet i samsvar med et annet rammeverk med generelt formål og at revisor har avgitt en beretning til dette regnskapet. Begrensning av distribusjon eller bruk av revisjonsberetningen A14. Regnskap utarbeidet for et bestemt formål, kan utarbeides i samsvar med et rammeverk med generelt formål fordi de tiltenkte brukerne har besluttet at et slikt regnskap med generelt formål oppfyller deres behov for finansiell informasjon. Ettersom revisjonsberetningen er tiltenkt bestemte brukere, kan revisor ut fra omstendighetene anse det nødvendig å tilføye et avsnitt om «andre forhold» hvor revisor opplyser om at revisjonsberetningen utelukkende er ment for de tiltenkte brukerne og ikke skal distribueres til eller brukes av andre parter. Tilføyelse av et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen A15. Innholdet i et avsnitt om «andre forhold» gjenspeiler tydelig at det ikke er påkrevd at et slikt annet forhold presenteres og beskrives i regnskapet. Et avsnitt om «andre forhold» inneholder ikke informasjon som revisor er forbudt å gi ved lov, forskrift eller andre profesjonelle standarder, for eksempel etiske standarder knyttet til konfidensiell informasjon. Et avsnitt om «andre forhold» inneholder heller ikke informasjon som ledelsen er pålagt å gi. Plassering av presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen (Jf. punkt 9, 11) A16. Plasseringen av et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen avhenger av typen informasjon som skal kommuniseres, og revisors skjønnsmessige vurdering av den relative betydningen av slik informasjon for tiltenkte brukere sammenlignet med andre elementer som det kreves at revisor uttaler seg om i samsvar med ISA 700 (Revidert). For eksempel: Presiseringsavsnitt Når presiseringsavsnittet relaterer seg til det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, herunder til omstendigheter hvor revisor fastslår at rammeverket for finansiell rapportering fastsatt i lov eller forskrift ellers ville ha vært uakseptabelt, 11 kan revisor finne det nødvendig å plassere avsnittet umiddelbart etter avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen» for å sette revisors konklusjon i en relevant kontekst. Når et avsnitt om «sentrale forhold ved revisjonen» presenteres i revisjonsberetningen, kan et presiseringsavsnitt presenteres enten rett før eller rett etter avsnittet om «sentrale forhold ved revisjonen», avhengig av revisors skjønnsmessige vurdering av den relative betydningen av informasjonen som gis i presiseringsavsnittet. Revisor kan også tilføye ytterligere beskrivelse i overskriften «Presisering», for eksempel «Presisering hendelser etter balansedagen», for å skille presiseringsavsnittet fra de individuelle forholdene som beskrives i avsnittet «Sentrale forhold ved revisjonen». 11 For eksempel som påkrevd i ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget, punkt 19 og ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål, punkt 14

9 Avsnitt om «andre forhold» Når et avsnitt om «sentrale forhold ved revisjonen» presenteres i revisjonsberetningen og et presiseringsavsnitt også anses som nødvendig, kan revisor tilføye ytterligere beskrivelse i overskriften «Andre forhold», for eksempel «Andre forhold revisjonens innhold», for å skille avsnittet om «andre forhold» fra de individuelle forholdene som beskrives i avsnittet «Sentrale forhold ved revisjonen». Når revisor tilføyer et avsnitt om «andre forhold» for å gjøre brukerne oppmerksomme på et forhold som er knyttet til andre rapporteringsoppgaver omtalt i revisjonsberetningen, kan avsnittet plasseres i delen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav». Når det er relevant for alle revisors oppgaver og plikter eller brukernes forståelse av revisjonsberetningen, kan avsnittet om «andre forhold» plasseres som en separat del etter «Uttalelse om revisjonen av regnskapet» og «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav». A17. Vedlegg 3 illustrerer interaksjonen mellom avsnittet om «sentrale forhold ved revisjonen», et presiseringsavsnitt og et avsnitt om «andre forhold» når alle disse presenteres i revisjonsberetningen. Eksempelberetningen i vedlegg 4 omfatter et presiseringsavsnitt i en revisjonsberetning for en ikke-notert enhet som inneholder en konklusjon med forbehold, og hvor sentrale forhold ved revisjonen ikke er kommunisert. Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 12) A18. Kommunikasjonen som kreves i punkt 12, gjør det mulig å informere dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om typen særlige forhold som revisor har til hensikt å fremheve i revisjonsberetningen, og gir dem anledning til å innhente ytterligere avklaring fra revisor dersom det er behov for det. Når det på hvert etterfølgende oppdrag er aktuelt å ta med et avsnitt om «andre forhold» som omtaler et bestemt forhold i revisjonsberetningen,, kan revisor beslutte at det er unødvendig å gjenta kommunikasjonen på hvert oppdrag, med mindre lov eller forskrift krever det.

10 Vedlegg 1 (Jf. punkt 4, A4) Liste over ISA-er som inneholder krav til presiseringsavsnitt Dette vedlegget identifiserer punkter i andre ISA-er som krever at revisor under visse omstendigheter inntar et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen. Listen er ingen erstatning for vurdering av kravene og tilhørende veiledning og utfyllende forklaringer i ISA-ene. ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget, punkt 19(b) ISA 560 Hendelser etter balansedagen, punkt 12(b) og 16 ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål, punkt 14

11 Vedlegg 2 (Jf. punkt 4) Liste over ISA-er som inneholder krav til avsnitt om «andre forhold» Dette vedlegget identifiserer punkter i andre ISA-er som krever at revisor under visse omstendigheter inntar et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen. Listen er ingen erstatning for vurdering av kravene og tilhørende veiledning og utfyllende forklaringer i ISA-er. ISA 560 Hendelser etter balansedagen, punkt 12(b) og 16 ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper, punkt 13 14, og 19 ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet, punkt 10(a)

12 Vedlegg 3 (Jf. punkt A17) Eksempel på en revisjonsberetning som inneholder et avsnitt om «sentrale forhold ved revisjonen», et presiseringsavsnitt og et avsnitt om «andre forhold» Dette eksempelet på revisjonsberetning forutsetter følgende omstendigheter: Revisjon av et fullstendig regnskap for en notert enhet som bruker et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde. Revisjonen er ikke en konsernrevisjon (det vil si at ISA ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Revisor har konkludert at en umodifisert (det vil si «ren») konklusjon er riktig på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis. De relevante etiske kravene som gjelder for revisjonen, er de som gjelder i jurisdiksjonen. Revisor har, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkludert at det ikke foreligger en vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). Mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen var det brann i enhetens produksjonsanlegg, som enheten opplyste om som en hendelse etter balansedagen. Etter revisors skjønn er forholdet av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet. Forholdet krevde ikke særskilt oppmerksomhet fra revisors side ved revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden. Sentrale forhold ved revisjonen er blitt kommunisert i samsvar med ISA 701. Tilsvarende tall er presentert, og regnskapet for foregående periode ble revidert av en tidligere revisor. Revisor er ikke forhindret ved lov eller forskrift fra å henvise til tidligere revisors beretning om de tilsvarende tallene og har besluttet å gjøre det. De som er ansvarlige for å føre tilsyn med regnskapet, er ikke de samme som de som er ansvarlige for å utarbeide regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver bestemt i lokal lov. UAVHENGIG REVISORS Til aksjonærene i ABC AS [eller annen relevant adressat] Uttalelse om revisjonen av regnskapet 2 Konklusjon Vi har revidert regnskapet til ABC AS (selskapet), som består av oppstilling av finansiell stilling per 31. desember 1 ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) 2 Undertittelen «Uttalelse om revisjonen av regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes.

13 20X1, oppstilling av totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av vesentlige regnskapspolicyer. Etter vår mening gir det medfølgende regnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling (eller «et rettvisende bilde») av den finansielle stillingen til selskapet per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standardsmisligheter eller utilsiktede feil (IFRS). Grunnlag for konklusjon Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskap i vår beretning. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon misligheter eller utilsiktede feilav regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Presisering 3 Vi viser til note X i regnskapet, som beskriver virkningen av en brann i selskapets produksjonsanlegg. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet. Sentrale forhold ved revisjonen Sentrale forhold ved revisjonen er de forholdene som, etter vårt profesjonelle skjønn, var av størst betydning ved vår revisjon av regnskapet for den aktuelle perioden. Disse forholdene ble håndtert i kontekst av vår revisjon av regnskapet totalt sett, og i forbindelse med vårt arbeid med å danne oss en mening om regnskapet, og vi gir ikke uttrykk for en separat mening om disse forholdene. [Beskrivelse av hvert sentralt forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701.] Andre forhold Regnskapet til ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X0, ble revidert av en annen revisor som avga en umodifisert konklusjon om dette regnskapet per 31. mars 20X1. Ansvaret til ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll for regnskapet 4 [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskap [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav 3 Som angitt i punkt A16, kan et presiseringsavsnitt presenteres enten rett før eller rett etter avsnittet om «sentrale revisjonsforhold», avhengig av revisors skjønnsmessige vurdering av den relative betydningen av informasjonen som gis i presiseringsavsnittet. 4 I alle disse eksemplene på revisjonsberetninger kan det bli nødvendig å erstatte begrepene «ledelse» og «de som har overordnet ansvar for styring og kontroll» med et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

14 [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] Oppdragsansvarlig revisor for revisjonen som har resultert i denne uavhengige revisors beretning, er [navn]. [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato]

15 Vedlegg 4 (Jf. punkt A8) Eksempel på en revisjonsberetning som inneholder en konklusjon med forbehold som følge av et avvik fra det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, og et presiseringsavsnitt Dette eksempelet på revisjonsberetning forutsetter følgende omstendigheter: Revisjon av et fullstendig regnskap for en ikke-notert enhet som bruker et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde. Revisjonen er ikke en konsernrevisjon (det vil si at ISA 600 ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med IFRS (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Et avvik fra det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering har ført til en konklusjon med forbehold. De relevante etiske kravene som gjelder for revisjonen, er de som gjelder i jurisdiksjonen. Revisor har, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkludert at det ikke foreligger en vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). Mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen var det brann i enhetens produksjonsanlegg, som enheten opplyste om som en hendelse etter balansedagen. Etter revisors skjønn er forholdet av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet. Forholdet krevde ikke særskilt oppmerksomhet fra revisors side ved revisjonen av regnskapet for den aktuelle perioden. Revisor er ikke pålagt og har ellers ikke valgt å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. De som er ansvarlige for å føre tilsyn med regnskapet, er ikke de samme som de som er ansvarlige for å utarbeide regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver bestemt i lokal lov. UAVHENGIG REVISORS Til aksjonærene i ABC AS [eller annen relevant adressat] Uttalelse om revisjonen av regnskapet 16 Konklusjon med forbehold Vi har revidert regnskapet til ABC AS (selskapet), som består av oppstilling av finansiell stilling per 31. desember 20X1, oppstilling av totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital og 16 Undertittelen «Uttalelse om revisjonen av regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes.

16 kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av vesentlige regnskapspolicyer. Etter vår mening gir det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet Grunnlag for konklusjon med forbehold, i det alt vesentlige en dekkende fremstilling (eller «et rettvisende bilde») av den finansielle stillingen til selskapet per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Grunnlag for konklusjon med forbehold Selskapets kortsiktige omsettelige verdipapirer er vurdert til xxx i oppstillingen av finansiell stilling. Ledelsen har ikke vurdert disse verdipapirene til markedsverdi, men har i stedet vurdert dem til kostpris, noe som utgjør et avvik fra IFRS. Selskapets regnskapsmateriale angir at dersom ledelsen hadde vurdert de omsettelige verdipapirene til markedsverdi, ville selskapet ha regnskapsført et urealisert tap på xxx i oppstillingen av totalresultat for regnskapsåret. Den regnskapsførte verdien av verdipapirene i oppstillingen av finansiell stilling ville ha vært redusert med samme beløp per 31. desember 20X1, og skattekostnad, årsresultat og egenkapital ville ha vært redusert med henholdsvis xxx, xxx og xxx. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskap i vår beretning. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold. Presisering virkning av en brann Vi viser til note X i regnskapet, som beskriver virkningen av en brann i selskapets produksjonsanlegg. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet. Ansvaret til ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll for regnskapet 17 [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskap [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav [Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert).] [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato] 17 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 R7 Vår saksbehandler Lill Jensen 22241400 Vår dato Vår referanse 31.05.2013 2012/02149-4 Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Postboks 4 St.Olavs

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO R i ksrevi sjonen MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO Vår saksbehandler Hanne Nordrehaug 21540898 Vår datovår referanse 29.05.20152014/01243-6 Deres datoderes referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Kontroll av finansiell rapportering

Kontroll av finansiell rapportering Kontroll av finansiell rapportering Cermaq ASA Postboks 144 Sentrum 0102 OSLO Saksbehandler: Dag Steiner-Hansen Dir. tlf.: 22 93 98 32 Vår referanse: 14/8980 Dato: 16.12.2014 1. Innledning Finanstilsynet

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 701 OMTALE AV SENTRALE FORHOLD VED REVISJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 701 OMTALE AV SENTRALE FORHOLD VED REVISJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 701 OMTALE AV SENTRALE FORHOLD VED REVISJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Riksrevisjonen «gi

Riksrevisjonen «gi Vår saksbehandler ' \ ~ Bård Undhjem 21540927 "- j > Vår dato Vår referanse v. ` 24.05.2016 2015/01014-13 Riksrevisjonen «gi 6.20-6 n' _ 1, Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2)

Detaljer

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015

PATENTSTYRET Postboks 8160 DEP 0033 OSLO Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Patentstyret 2015 Vår saksbehandler Inger Skare Hotvedt 22241342 Vår dato Vår referanse 19.05.2016 2016/00743-1 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen 86 ")0 " Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks 8160 DEP 0033

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Riksrevisjonen o6

Riksrevisjonen o6 5015 BERGEN Strømgaten 1 BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Riksrevisjonen 18 6-2o6 Postboks 8130 Dep Pilestredet 42 +47 22 24 10 00 +47 22 24 10 01 postmottak@riksrevisjonen.no

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger Januar 2013 Eksempelsamling for revisjonsberetninger 2012 2 EKSEMPELSAMLING Eksempelsamling for revisjonsberetninger er utgitt av Den norske Revisorforening i juli 2012. Den norske Revisorforening og forfatterne,

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer