INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD"

Transkript

1 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Type sammenlignbar informasjon Ikrafttredelsesdato... 4 Mål... 5 Definisjoner... 6 Krav Revisjonshandlinger Revisjonsuttalelser Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonshandlinger... A1 Revisjonsuttalelser... A2 A11 Vedlegg: Eksempler på revisjonsberetninger Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 710 «Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

2 3 ISA 710 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter i forbindelse med sammenlignbar informasjon ved revisjon av regnskap. Dersom regnskapet for foregående periode er revidert av tidligere revisor eller ikke er revidert, gjelder også kravene og veiledningen i ISA vedrørende inngående balanse. Type sammenlignbar informasjon 2. Hvilken type sammenlignbar informasjon som presenteres i en enhets regnskap, avhenger av kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Det er to ulike hovedtilnærminger til revisors rapporteringsplikter i forbindelse med sammenlignbar informasjon: tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper. Den tilnærmingen som velges, er ofte bestemt ved lov eller forskrift, men kan også være angitt i oppdragsvilkårene. 3. De viktigste rapporteringsforskjellene mellom tilnærmingene er: (a) (b) Ved tilsvarende tall henviser revisors mening om regnskapet utelukkende til den aktuelle periode; mens Ved sammenlignbare regnskap henviser revisors mening til hver periode det blir presentert regnskap for. Denne ISA-en beskriver tilnærmingenes rapporteringskrav hver for seg. Ikrafttredelsesdato 4. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 5. Revisors mål er å: (a) (b) Definisjoner Innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt den sammenlignbare informasjonen i regnskapet i det alt vesentlige er presentert i samsvar med kravene til sammenlignbar informasjon i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; og Rapportere i samsvar med revisors rapporteringsplikter. 6. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: (a) (b) Sammenlignbar informasjon Beløp og opplysninger i regnskapet som gjelder for en eller flere foregående perioder i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Tilsvarende tall Sammenlignbar informasjon hvor beløp og andre opplysninger fra foregående periode er tatt med som en integrert del av regnskapet for den aktuelle periode, og kun er ment å skulle leses i sammenheng med beløp og andre opplysninger som gjelder for den aktuelle periode (heretter kalt «den aktuelle periodes tall»). Detaljnivået for 1 ISA 510 «Nye revisjonsoppdrag inngående balanse».

3 4 ISA 710 Krav (c) tilsvarende beløp og opplysninger bestemmes primært av deres relevans for den aktuelle periodes tall. Sammenlignbare regnskap Sammenlignbar informasjon hvor beløp og andre opplysninger fra foregående periode er tatt med som sammenligningsgrunnlag for regnskapet for den aktuelle periode, men som, dersom revidert, revisor henviser til i revisors konklusjon. Informasjonsnivået i disse sammenlignbare regnskapene er sammenlignbart med nivået i regnskapet for den aktuelle periode. I forbindelse med denne ISA-en skal henvisninger til «foregående periode» leses som «foregående perioder» når den sammenlignbare informasjonen omfatter beløp og opplysninger som gjelder for mer enn én periode. Revisjonshandlinger 7. Revisor skal fastslå hvorvidt regnskapet inneholder de sammenlignbar informasjon som kreves i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, og hvorvidt denne informasjonen er riktig klassifisert. Revisor skal i den forbindelse evaluere hvorvidt: (a) (b) Den sammenlignbare informasjonen stemmer med beløpene og andre opplysninger presentert i foregående periode eller, der det er relevant, er blitt omarbeidet; og Regnskapspolicyene som gjenspeiles i den sammenlignbare informasjonen er i overensstemmelse med den som er anvendt i den aktuelle periode eller, dersom det har vært endringer i regnskapspolicyer, hvorvidt disse endringene er riktig tatt hensyn til og presentert og opplyst om på en tilfredsstillende måte. 8. Dersom revisor blir oppmerksom på en mulig vesentlig feilinformasjon i den sammenlignbare informasjonen ved revisjon av den aktuelle periodes regnskap, skal revisor utføre ytterligere revisjonshandlinger som anses nødvendige ut fra omstendighetene for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å fastslå hvorvidt det foreligger vesentlig feilinformasjon. Dersom revisor reviderte foregående periodes regnskap, skal revisor også følge de relevante kravene i ISA Dersom foregående periodes regnskap er endret, skal revisor fastslå om den sammenlignbare informasjonen stemmer med det endrede regnskapet. 9. Som påkrevd i ISA 580, 3 skal revisor innhente skriftlige uttalelser for alle perioder som det henvises til i revisors konklusjon. Revisor skal også innhente en særlig skriftlig uttalelse om eventuelle endringer som er foretatt for å korrigere vesentlig feilinformasjon i foregående periodes regnskap som påvirker den sammenlignbare informasjonen. (Jf. punkt A1) Revisjonsuttalelser Tilsvarende tall 10. Ved presentasjon av tilsvarende tall skal revisors konklusjon ikke henvise til de tilsvarende tallene, unntatt i tilfellene som er beskrevet i punkt 11, 12 og 14. (Jf. punkt A2) 11. Dersom revisjonsberetningen til foregående periodes regnskap, som tidligere avgitt, inneholdt en konklusjon med forbehold, en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet eller en negativ konklusjon, og forholdet som forårsaket modifikasjonen ikke er avklart, skal revisor modifisere 2 ISA 560 «Hendelser etter balansedagen» punkt ISA 580 «Skriftlige uttalelser» punkt 14.

4 5 ISA 710 revisors konklusjon om den aktuelle periodes regnskap. I avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen i revisjonsberetningen skal revisor enten: (a) (b) Henvise til både den aktuelle periodes tall og de tilsvarende tallene i beskrivelsen av forholdet som forårsaket modifikasjonen når virkningen eller den mulige virkningen av forholdet på den aktuelle periodes tall er vesentlig; eller I andre tilfeller, forklare at revisjonsberetningen er blitt modifisert som følge av virkningen eller mulige virkninger av det uavklarte forholdet på sammenlignbarheten mellom den aktuelle periodes tall og de tilsvarende tallene. (Jf. punkt A3 A5) 12. Dersom revisor innhenter revisjonsbevis for at det foreligger vesentlig feilinformasjon i foregående periodes regnskap som det tidligere er avgitt en ikke-modifisert konklusjon til, og de tilsvarende tallene ikke er blitt tilfredsstillende omarbeidet eller tilstrekkelig opplyst om, skal revisor gi uttrykk for en konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon i revisjonsberetningen til den aktuelle periodes regnskap, som er modifisert med hensyn til de tilsvarende tallene i regnskapet. (Jf. punkt A6) Foregående periodes regnskap revidert av tidligere revisor 13. Dersom foregående periodes regnskap ble revidert av tidligere revisor, og det ikke ved lov eller forskrift er forbudt for revisor å henvise til den tidligere revisorens beretning til de tilsvarende tallene og revisor beslutter å gjøre det, skal revisor angi i et avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen: (a) (b) At foregående periodes regnskap ble revidert av den tidligere revisoren; Typen konklusjon som ble uttrykt av den andre revisoren og, dersom konklusjonen ble modifisert, årsakene til dette; og (c) Datoen for den andre beretningen. (Jf. punkt A7) Foregående periodes regnskap ikke revidert 14. Dersom foregående periodes regnskap ikke ble revidert, skal revisor angi i et avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen at de tilsvarende tallene ikke er revidert. En slik uttalelse fritar imidlertid ikke revisor for kravet om å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at inngående balanse ikke inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker den aktuelle periodes regnskap. (Jf punkt A7a) Sammenlignbare regnskap 15. Når sammenlignbare regnskap er presentert, skal revisor henvise til hver periode som dekkes av regnskapene og som det er uttrykt en mening om. (Jf. punkt A8 A9) 16. Ved uttalelse om foregående periodes regnskap i forbindelse med den aktuelle periodes revisjon, skal revisor, dersom revisors mening om foregående periodes regnskap avviker fra meningen som revisor tidligere har gitt uttrykk for, opplyse om de vesentlige årsakene til den nye meningen i et avsnitt om andre forhold i samsvar med ISA 706 revidert. (Jf. punkt A10) Foregående periodes regnskap revidert av tidligere revisor 17. Dersom foregående periodes regnskap ble revidert av tidligere revisor, skal revisor i tillegg til å gi uttrykk for en mening om den aktuelle periodes regnskap, angi i et avsnitt om andre forhold: (a) (b) (c) At foregående periodes regnskap ble revidert av tidligere revisor; Typen konklusjon som ble uttrykt av den andre revisoren og, dersom konklusjonen var modifisert, årsakene til dette; og Datoen for den andre beretningen,

5 6 ISA 710 (d) med mindre den andre revisorens beretning til foregående periodes regnskap avgis på nytt sammen med regnskapet. 18. Dersom revisor konkluderer med at det foreligger vesentlig feilinformasjon som påvirker foregående periodes regnskap som den tidligere revisoren tidligere har avgitt en ikke-modifisert konklusjon til, skal revisor kommunisere feilinformasjonen til riktig ledelsesnivå, og med mindre alle som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er involvert i ledelsen av enheten, 4 til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og be om at den tidligere revisoren blir informert. Dersom foregående periodes regnskap endres, og den tidligere revisoren samtykker i å avgi en ny revisjonsberetning til det endrede regnskapet for foregående periode, skal revisor kun rapportere om den aktuelle periode. (Jf. punkt A11) Foregående periodes regnskap ikke revidert 19. Dersom foregående periodes regnskap ikke ble revidert, skal revisor angi i et avsnitt om andre forhold at de sammenlignbare regnskapene ikke er revidert. En slik uttalelse fritar imidlertid ikke revisor for kravet om å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at inngående balanse ikke inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker den aktuelle periodes regnskap. (Jf. Punkt A12) Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonshandlinger Skriftlige uttalelser (Jf. punkt 9) *** A1. Ved sammenlignbare regnskaper innhenter revisor skriftlige uttalelser for alle periodene som det henvises til i revisors konklusjon fordi ledelsen må bekrefte at de skriftlige uttalelsene den tidligere har gitt med hensyn til foregående periode, fortsatt er riktige. Ved tilsvarende tall innhenter revisor skriftlige uttalelser utelukkende for den aktuelle periodes regnskap fordi revisors mening gjelder for dette regnskapet som inkluderer de tilsvarende tallene. Revisor innhenter imidlertid en særlig skriftlig uttalelse om eventuelle endringer som er foretatt for å korrigere vesentlig feilinformasjon i foregående periodes regnskap, som påvirker den sammenlignbare informasjonen. Revisjonsuttalelser Tilsvarende tall Ingen henvisning i revisors konklusjon (Jf. punkt 10) A2. Revisors konklusjon henviser ikke til de tilsvarende tallene fordi revisors konklusjon gjelder for den aktuelle periodes regnskap sett under ett, herunder de tilsvarende tallene. Uavklart modifikasjon i revisjonsberetningen til foregående periode (Jf. punkt 11) A3. Når revisjonsberetningen til foregående periodes regnskap som tidligere er avgitt, inneholdt en konklusjon med forbehold, en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet eller en negativ konklusjon, og forholdet som forårsaket den modifiserte konklusjonen, er avklart og riktig bokført eller opplyst om i regnskapet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, er det ikke nødvendig å henvise til den tidligere modifikasjonen i revisors mening om den aktuelle periodes regnskap. 4 ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» punkt 13.

6 7 ISA 710 A4. Når revisors mening om foregående periodes regnskap som tidligere er kommet til uttrykk, var modifisert, kan det forekomme at det uavklarte forholdet som forårsaket modifikasjonen, ikke er relevant for den aktuelle periodes tall. Det kan imidlertid være påkrevd med en konklusjon med forbehold, en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet eller en negativ konklusjon (dersom det er relevant) med hensyn til den aktuelle periodes regnskap som følge av virkningene eller de mulige virkningene av det uavklarte forholdet på sammenlignbarheten mellom den aktuelle periodes tall og de tilsvarende tallene. A5. Eksempel 1 og 2 i vedlegget er eksempler på revisjonsberetninger som kan avgis når revisjonsberetningen til foregående periodes regnskap inneholdt en modifisert konklusjon og forholdet som forårsaket modifikasjonen er uavklart. Feilinformasjon i foregående periodes regnskap (Jf punkt 12) A6. Når foregående periodes regnskap som inneholdt feilinformasjon ikke er blitt endret og det ikke er avgitt en ny revisjonsberetning, men de tilsvarende tallene er blitt riktig omarbeidet eller tilstrekkelig opplyst om i den aktuelle periodes regnskap, kan revisjonsberetningen omfatte et presiseringsavsnitt som beskriver omstendighetene og eventuelt henviser til tilleggsopplysninger i regnskapet som gir en fullstendig beskrivelse av forholdet (se ISA 706). Foregående periodes regnskap revidert av tidligere revisor (Jf. punkt 13) A7. Eksempel 3 i vedlegget er et eksempel på en revisjonsberetning som kan avgis når foregående periodes regnskap ble revidert av tidligere revisor og det ikke ved lov eller forskrift er forbudt for revisor å henvise til den tidligere revisorens beretning til de tilsvarende tallene. A7a. Dersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende inngående balanse, krever ISA 705 (Revidert) 5 at revisor skal avgi en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, avhengig av omstendighetene, i samsvar med ISA 705 (Revidert). Dersom revisor møter betydelige vanskeligheter med å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at inngående balance ikke inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker inneværende periodes regnskap, kan revisor beslutte at dette er et sentralt forhold ved revisjonen, i samsvar med ISA Sammenlignbare regnskap Henvisning i revisors konklusjon (Jf. punkt 15) A8. Fordi revisjonsberetningen til sammenlignbare regnskap gjelder for regnskapene for hver av de periodene som dekkes, kan revisor gi uttrykk for en konklusjon med forbehold, en negativ konklusjon, en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet eller tilføye et presiseringsavsnitt for en eller flere perioder, og samtidig gi uttrykk for en annen mening om regnskapet for den andre perioden. A9. Eksempel 4 i vedlegget er et eksempel på en revisjonsberetning som kan avgis når revisor er pålagt å rapportere om både den aktuelle og foregående periodes regnskap i forbindelse med inneværende års revisjon, og foregående periode inneholdt en modifisert konklusjon og forholdet som forårsaket modifikasjonen, ikke er avklart. 5 ISA 705 (Revidert), Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 6 ISA 701, Kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning

7 8 ISA 710 Mening om foregående periodes regnskap som avviker fra tidligere mening (Jf. punkt 16) A10. Ved rapportering om foregående periodes regnskap i forbindelse med inneværende periodes revisjon, kan meningen som uttrykkes om foregående periodes regnskap avvike fra den tidligere uttrykte meningen dersom revisor blir oppmerksom på omstendigheter eller hendelser som vesentlig påvirker regnskapet for en foregående periode under revisjonen av inneværende periode. I noen jurisdiksjoner kan revisor ha ytterligere rapporteringsplikter som er ment å forhindre fremtidig bruk av revisors tidligere avgitte beretning til regnskapet for foregående periode. Foregående periodes regnskap revidert av tidligere revisor (Jf. punkt 18) A11. Den tidligere revisoren kan være ute av stand til eller uvillig til å avgi en ny revisjonsberetning til foregående periodes regnskap. Et avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen kan angi at den tidligere revisoren avga en beretning til regnskapet for foregående periode før det ble endret. I tillegg, dersom revisor deltar i revisjonen og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å forsikre seg om at endringen er hensiktsmessig, kan revisjonsberetningen i tillegg inneholde følgende avsnitt: I forbindelse med revisjonen av regnskapet for 20X2, har vi også revidert justeringene beskrevet i note X, som ble foretatt for å korrigere regnskapet for 20X1. Vi mener at disse justeringene er hensiktsmessige og er blitt riktig utført. Ettersom vi ikke ble engasjert til å revidere, gjennomføre forenklet revisorkontroll eller gjennomføre handlinger rettet mot selskapets regnskap for 20X1 annet enn med hensyn til justeringene, gir vi følgelig ikke uttrykk for en mening eller en annen form for sikkerhet om regnskapet for 20X1 totalt sett ett.

8 9 ISA 710 Vedlegg Eksempler på revisjonsberetninger Merknad: I disse eksemplene på revisjonsberetninger er konklusjonsavsnittet plassert først, i samsvar med ISA 700 (Revidert), og avsnittet som beskriver grunnlaget for konklusjonen, er plassert umiddelbart etter konklusjonsavsnittet. Dessuten er første og siste setning som var med i den eksisterende beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter, nå innordnet som en del av det nye avsnittet som beskriver grunnlaget for konklusjonen. Eksempel 1 Tilsvarende tall (Jf. punkt A5) Følgende omstendigheter legges til grunn for dette eksemplet på: Revisjon av et regnskap for en ikke-notert enhet som benytter et rammeverk som skal gi et rettvisende bilde. Revisjonen er ikke en konsernrevisjon (dvs at ISA ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget avspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA Revisjonsberetningen til foregående periodes regnskap som tidligere er avgitt, inneholdt en konklusjon med forbehold. Forholdet som forårsaket modifikasjonen, er ikke avklart. Virkningen eller den mulige virkningen av forholdet på inneværende periodes tall er vesentlig og krever en modifikasjon i revisors konklusjon om inneværende periodes tall. De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det ikke er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). 9 Det er ikke krav om, og revisor har ikke besluttet, å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA De som er ansvarlige for tilsyn med regnskapet, er andre enn de som er ansvarlige for utarbeidelsen av regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver pålagt i lokal lov. UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til aksjeeierne i ABC AS [eller annen relevant adressat] 7 ISA 600, Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) 8 ISA 210, Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 9 ISA 570 (Revidert), Fortsatt drift 10 ISA 701, Kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning

9 10 ISA 710 Beretning om revisjonen av regnskapet 11 Konklusjon med forbehold Vi har revidert ABC AS (selskapets) regnskap som består av balanseoppstilling per 31. desember 20X1 og oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret og noter til regnskapet, herunder, og et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening gir det medfølgende regnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i «Grunnlaget for konklusjonen med forbehold», i det alt vesentlige et rettvisende bilde (eller «en dekkende fremstilling») av selskapets finansielle stilling per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Grunnlag for konklusjon med forbehold Som omtalt i note X til regnskapet er det ikke foretatt avskrivning i regnskapet, noe som utgjør et avvik fra IFRS. Dette er resultatet av en beslutning tatt av ledelsen ved begynnelsen av foregående regnskapsår og medførte at vi tok forbehold i vår konklusjon til regnskapet for det året. Basert på lineær avskrivning med årlige satser på 5 % for bygningen og 20 % for utstyret, skulle årets underskudd vært økt med xxx i 20X1 og xxx i 20X0, anleggsmidlene skulle vært redusert med akkumulert avskrivning xxx i 20X1 og xxx i 20X0, og det akkumulerte underskuddet skulle vært økt med xxx i 20X1 og xxx i 20X0. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold. Ledelsens 12 og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet 13 Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert) Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet Uttalelser om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav 11 Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav» ikke anvendes. 12 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 13 I alle disse eksemplene på revisjonsberetninger kan begrepene «ledelsen» og «de som har overordnet ansvar for styring og kontroll» måtte erstattes av andre begreper som passer med det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

10 11 ISA 710 [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato for revisjonsberetningen]

11 12 ISA 710 Eksempel 2 Tilsvarende tall (Jf. punkt A5) Følgende omstendigheter legges til grunn for dette eksemplet på: Revisjon av et regnskap for en ikke-notert enhet som benytter et rammeverk som skal gi et rettvisende bilde. Revisjonen er ikke en konsernrevisjon (dvs at ISA 600 ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med IFRS (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget avspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210 Revisjonsberetningen til foregående periodes regnskap som tidligere er avgitt, inneholdt en konklusjon med forbehold. Forholdet som forårsaket modifikasjonen er ikke avklart. Virkningen eller den mulige virkningen av forholdet på inneværende periodes tall er uvesentlig, men krever en modifikasjon i revisors konklusjon som følge av virkningen eller den mulige virkningen av det uavklarte forholdet på sammenlignbarheten av inneværende periodes tall og de tilsvarende tallene. De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det ikke er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift, i samsvar med ISA 570 (Revidert). Det er ikke krav om, og revisor har ikke besluttet, å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. De som er ansvarlige for tilsyn med regnskapet, er andre enn de som er ansvarlige for utarbeidelsen av regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver pålagt i lokal lov. UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til aksjeeierne i ABC AS [eller annen relevant adressat] Uttalelse om revisjonen av regnskapet14 Konklusjon Vi har revidert ABC AS (selskapets) regnskap, som består av balanseoppstilling per 31. desember 20X1 og oppstilling over totalresultatet, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret og noter til regnskapet, herunder og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. Etter vår mening gir det medfølgende regnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i «Grunnlaget for konklusjonen med forbehold», i det alt vesentlige et rettvisende bilde (eller «en dekkende fremstilling») av selskapets finansielle stilling per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). 14 Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav» ikke anvendes.

12 13 ISA 710 Grunnlag for konklusjon med forbehold Siden vi ble valgt til revisor for selskapet i løpet av 20X0, hadde vi ikke mulighet til å observere tellingen av det fysiske varelageret ved begynnelsen av perioden, eller til å skaffe oss den nødvendige sikkerhet for kvanta på lager på annen måte. Siden inngående varebeholdning påvirker beregningen av driftsresultatet, hadde vi ikke grunnlag til å fastslå hvorvidt det kunne være behov for justeringer av driftsresultatet og inngående opptjent egenkapital i 20X0. Vår konklusjon til regnskapet for 20X0 som ble avsluttet 31. desember 20X0, ble modifisert deretter. Vår konklusjon om inneværende periodes regnskap er også modifisert som følge av virkningen eller den mulige virkningen av dette forholdet på sammenlignbarheten av inneværende periodes tall og de tilsvarende tallene. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi mener at det revisjonsbevis vi har innhentet, er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold. Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll ansvar for regnskapet 15 Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet Uttalelser om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato] 15 Eller andre begreper som er hensiktsmessige i kontekst til det lovmessige rammeverket i den bestemte jurisdiksjonen.

13 14 ISA 710 Eksempel 3 Tilsvarende tall: (Jf. punkt A7) Følgende omstendigheter legges til grunn for dette eksemplet på revisjonsberetning Revisjon av et regnskap for en ikke-notert enhet som benytter et rammeverk som skal gi et rettvisende bilde. Revisjonen er ikke en konsernrevisjon (dvs at ISA 600 ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med IFRS (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget avspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210 Revisor har konkludert med at det er riktig å avgi en umodifisert (evs. «ren») revisjonsberetning basert på innhentet revisjonsbevis De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det ikke er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift, i samsvar med ISA 570 (Revidert). Det er ikke krav om, og revisor har ikke besluttet, å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. Det er presentert tilsvarende tall og foregående periodes regnskap ble revidert av tidligere revisor. Det er ikke ved lov eller forskrift forbudt for revisor å henvise til den andre revisorens beretning til de tilsvarende tallene, og revisor beslutter å gjøre det. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Uttalelse om revisjonen av regnskapet 16 Konklusjon Vi har revidert ABC AS (selskapets) regnskap, som består av balanseoppstilling per 31. desember 20X1 og oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret og noter til regnskapet, herunder, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. Etter vår mening gir det medfølgende regnskapet i det alt vesentlige et rettvisende bilde (eller «en dekkende fremstilling») av selskapets finansielle stilling per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi mener at det revisjonsbevis vi har innhentet, er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 16 Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav» ikke anvendes.

14 15 ISA 710 Andre forhold Selskapets regnskap for året som ble avsluttet 31. desember 20X0, ble revidert av tidligere revisor som ga uttrykk for ikke-modifisert konklusjon om regnskapet den 31. mars 20X1. Ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet 17 Revisors oppgaver og plikter Uttalelser om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato] 17 Eller andre begreper som er hensiktsmessige i kontekst til det lovmessige rammeverket i den bestemte jurisdiksjonen.

15 16 ISA 710 Eksempel 4 Sammenlignbare regnskap: (Jf. punkt A9) Følgende omstendigheter legges til grunn for dette eksemplet på revisjonsberetning: Revisjon av et regnskap for en ikke-notert enhet som benytter et rammeverk som skal gi et rettvisende bilde. Revisjonen er ikke en konsernrevisjon (dvs at ISA 600 ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med IFRS (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget avspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210 Revisor er pålagt å avgi beretning til både inneværende periodes regnskap og foregående periodes regnskap i forbindelse med inneværende års revisjon. Revisjonsberetningen til foregående periodes regnskap som tidligere er avgitt, inneholdt en konklusjon med forbehold. Forholdet som forårsaket modifikasjonen er ikke avklart. Virkningen eller den mulige virkningen av forholdet på inneværende periodes tall er vesentlig for både inneværende periodes regnskap og foregående periodes regnskap, og krever en modifikasjon i revisors konklusjon. De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det ikke er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift, i samsvar med ISA 570 (Revidert). Det er ikke krav om, og revisor har ikke besluttet, å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. De som er ansvarlige for tilsyn med regnskapet, er andre enn de som er ansvarlige for utarbeidelsen av regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver pålagt i lokal lov. UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til aksjeeierne i ABC AS [eller annen relevant adressat] Beretning om revisjonen av regnskapet 18 Konklusjon med forbehold Vi har revidert for ABC AS (selskapets) regnskaper, som består av balanseoppstillinger per 31. desember 20X1 og 20X0 og oppstilling over totalresultater, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstillinger for det avsluttede regnskapsårene og noter til regnskapene, herunder og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. Etter vår mening gir de medfølgende regnskapene, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i «Grunnlaget for konklusjonen med forbehold», i det alt vesentlige et rettvisende bilde (eller «en dekkende fremstilling») av selskapets finansielle stilling per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for de avsluttede regnskapsår i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). 18 Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav» ikke anvendes.

16 17 ISA 710 Grunnlag for konklusjon med forbehold Som omtalt i note X til regnskapene er det ikke foretatt avskrivning i regnskapene, noe som utgjør et avvik fra (IFRS). Basert på lineær avskrivning med årlige satser på 5 % for bygningen og 20 % for utstyret, skulle årets underskudd vært økt med xxx i 20X1 og xxx i 20X0, anleggsmidlene skulle vært redusert med akkumulert avskrivning xxx i 20X1 og xxx i 20X0, og det akkumulerte underskuddet skulle vært økt med xxx i 20X1 og xxx i 20X0. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi mener at det revisjonsbevis vi har innhentet, er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet 19 Revisors oppgaver og plikter Uttalelser om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato] 19 Eller andre begreper som er hensiktsmessige i kontekst til det lovmessige rammeverket i den bestemte jurisdiksjonen.

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 1. november 2012 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger Januar 2013 Eksempelsamling for revisjonsberetninger 2012 2 EKSEMPELSAMLING Eksempelsamling for revisjonsberetninger er utgitt av Den norske Revisorforening i juli 2012. Den norske Revisorforening og forfatterne,

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 R7 Vår saksbehandler Lill Jensen 22241400 Vår dato Vår referanse 31.05.2013 2012/02149-4 Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Postboks 4 St.Olavs

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer