ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009

2 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 510, «Initial Audit Engagements Opening Balances» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 510, «Initial Audit Engagements Opening Balances».

3 3 ISA 510 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 510 NYE REVISJONSOPPDRAG INNGÅENDE BALANSE (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Ikrafttredelsesdato Mål Definisjoner... 4 Krav Revisjonshandlinger Revisors konklusjon og rapportering Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonshandlinger A1 A7 Revisors konklusjon og rapportering... A8 A9 Vedlegg: Eksempler på revisjonsberetninger med modifiserte konklusjoner Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 510 «Nye revisjonsoppdrag inngående balanse» bør leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 510 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter vedrørende den inngående balansen på et nytt revisjonsoppdrag. I tillegg til regnskapsbeløpene omfatter den inngående balansen nødvendige tilleggsopplysninger om forhold som eksisterte ved periodens begynnelse, for eksempel latente forhold og forpliktelser. Når regnskapet inneholder sammenlignbare opplysninger, gjelder også kravene og veiledningen i ISA ISA inneholder ytterligere krav og veiledning vedrørende handlinger som revisor må utføre før et nytt revisjonsoppdrag påbegynnes. Ikrafttredelsesdato 2. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 3. Revisors mål med hensyn til den inngående balansen på et nytt revisjonsoppdrag, er å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt: den inngående balansen inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker regnskapet for den inneværende perioden, og forsvarlige regnskapspolicyer som er gjenspeilet i den inngående balansen, er benyttet konsekvent i regnskapet for den inneværende perioden, eller at det er tilbørlig redegjort for endringer av policyene og at endringene er tilfredsstillende gjennomført og presentert med tilstrekkelige tilleggsopplysninger i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Definisjoner 4. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydningen som er beskrevet nedenfor: a) Nytt revisjonsoppdrag et oppdrag der enten: (i) (ii) regnskapet for den forrige perioden ikke ble revidert, eller regnskapet for den forrige perioden ble revidert av forrige revisor. b) Inngående balanse balansesaldoene som eksisterer ved begynnelsen av perioden. Den inngående balansen baseres på den utgående balansen for den forrige perioden, og gjenspeiler virkningen av transaksjoner og hendelser i tidligere perioder og regnskapspolicyene som ble benyttet i den forrige perioden. Den inngående balansen omfatter også nødvendige tilleggsopplysninger om forhold som eksisterte ved periodens begynnelse, for eksempel latente forhold og forpliktelser. c) Forrige revisor revisoren fra et annet revisjonsfirma som reviderte enhetens regnskap for den forrige perioden, og som er blitt erstattet av den nåværende revisoren. 1 2 ISA 710 «Sammenlignbare opplysninger tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper». ISA 300 «Planlegging av revisjon av et regnskap».

5 5 ISA 510 Krav Revisjonshandlinger Inngående balanse 5. Revisor skal lese det sist avlagte regnskapet og den forrige revisorens beretning til dette, dersom det tidligere er avlagt regnskap, for å skaffe seg informasjon som er relevant for den inngående balansen, herunder tilleggsopplysninger. 6. Revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt den inngående balansen inneholder feilinformasjon som har vesentlig virkning på regnskapet for den inneværende perioden, ved å: (jf. punkt A1 A2) a) fastslå hvorvidt den utgående balansen fra den forrige perioden er korrekt overført til den inneværende perioden, eller, der det er relevant, er korrigert, b) fastslå hvorvidt den inngående balansen gjenspeiler bruk av forsvarlige regnskapspolicyer, og c) utføre en eller flere av følgende handlinger: (jf. punkt A3 A7) i. når regnskapet for den forrige perioden ble revidert, gjennomgå den forrige revisorens arbeidspapirer for å innhente revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, ii. vurdere hvorvidt revisjonshandlinger utført i inneværende periode, gir revisjonsbevis som er relevant for den inngående balansen, eller iii. utføre spesifikke revisjonshandlinger for å innhente revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen. 7. Dersom revisor innhenter revisjonsbevis for at den inngående balansen inneholder feilinformasjon som kan ha vesentlig virkning på regnskapet for den inneværende perioden, skal revisor utføre de ytterligere revisjonshandlingene som er hensiktsmessige etter omstendighetene, for å fastslå hvilken virkning feilinformasjonen har på regnskapet for den inneværende perioden. Dersom revisor konkluderer med at regnskapet for den inneværende perioden inneholder slik feilinformasjon, skal revisor kommunisere dette til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, i samsvar med ISA Konsekvent bruk av regnskapspolicyer 8. Revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt regnskapspolicyene som er gjenspeilet i den inngående balansen, er benyttet konsekvent i regnskapet for den inneværende perioden, eller at det er tilbørlig redegjort for endringer av prinsippene og at endringene er tilfredsstillende gjennomført og presentert med tilstrekkelige tilleggsopplysninger i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Relevant informasjon i den forrige revisorens beretning 9. Dersom regnskapet for den forrige perioden ble revidert av forrige revisor, og det ble avgitt en beretning med modifisert konklusjon, skal revisor vurdere virkningen av forholdet som lå til grunn 3 ISA 450 «Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen» punkt 8 og 12.

6 6 ISA 510 for modifikasjonen, ved vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet for den inneværende perioden i samsvar med ISA Revisors konklusjon og rapportering Inngående balanse 10. Dersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, skal revisor avgi en beretning med forbehold eller en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, i samsvar med ISA (Jf. punkt A8.) 11. Dersom revisor konkluderer med at den inngående balansen inneholder feilinformasjon som har vesentlig virkning på regnskapet for den inneværende perioden, og at virkningen av feilinformasjonen ikke er riktig regnskapsført og ikke er tilbørlig redegjort for eller presentert med tilstrekkelige tilleggsopplysninger, skal revisor avgi en beretning med forbehold eller en beretning med negativ konklusjon i samsvar med ISA 705. Konsekvent bruk av regnskapspolicyer 12. Dersom revisor konkluderer med at: a) regnskapspolicyene for den inneværende perioden ikke er benyttet konsekvent i forbindelse med den inngående balansen, i samsvar med det gjeldende rammeverket for økonomisk rapportering, eller b) endringer i regnskapspolicyene ikke er tilbørlig redegjort for eller presentert med tilstrekkelige tilleggsopplysninger i samsvar med det gjeldende rammeverket for økonomisk rapportering, skal revisor avgi en beretning med forbehold eller en beretning med negativ konklusjon i samsvar med ISA 705. Modifikasjon i den forrige revisorens beretning 13. Dersom den forrige revisorens beretning til regnskapet for den forrige perioden inneholdt en modifikasjon av revisors konklusjon som fortsatt er relevant og vesentlig for regnskapet for den inneværende perioden, skal revisor modifisere sin konklusjon vedrørende regnskapet for den inneværende perioden i samsvar med ISA 705 og ISA 710. (Jf. punkt A9.) *** 4 5 ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser». ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning».

7 7 ISA 510 Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonshandlinger Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor (jf. punkt 6) A1. I offentlig sektor kan den nåværende revisorens mulighet til å innhente informasjon fra en foregående revisor være begrenset ved lov eller forskrift. Dersom for eksempel et offentlig foretak som tidligere er blitt revidert av en offentlig revisjonsenhet (f.eks. Riksrevisjonen eller en kvalifisert person som er utnevnt på vegne av Riksrevisjonen), privatiseres, kan omfanget av tilgangen til arbeidspapirer eller annen informasjon som den offentlige revisjonsenheten kan gi til en nyvalgt revisor i privat sektor, være begrenset ved lover eller forskrifter om personvern eller taushetsplikt. I tilfeller der denne kommunikasjonen er begrenset, kan det være nødvendig å innhente revisjonsbevis på andre måter og, dersom det ikke er mulig å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, å vurdere betydningen for revisjonsberetningen. A2. Dersom det offentlige revisjonsorganet engasjerer et revisjonsfirma i privat sektor til å utføre revisjonen av en enhet i offentlig sektor, og det offentlige revisjonsorganet engasjerer et annet revisjonsfirma enn det firmaet som reviderte regnskapet til enheten for den forrige perioden, anses dette vanligvis ikke for å være skifte av revisor for det offentlige revisjonsorganet. Avhengig av hvordan denne utsettingen er organisert, kan revisjonsoppdraget imidlertid anses for å være et nytt revisjonsoppdrag fra perspektivet til revisoren i privat sektor med hensyn til oppfyllelsen av oppgaver og plikter, og følgelig gjelder denne ISA-en. Inngående balanse (jf. punkt 6(c)) A3. Type og omfang av revisjonshandlinger som må utføres for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, avhenger blant annet av forhold som: hvilke regnskapspolicyer enheten følger type kontosaldoer, transaksjonsklasser og tilleggsopplysninger samt risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet for den inneværende perioden hvor vesentlig den inngående balansen er for regnskapet for den inneværende perioden om regnskapet for den forrige perioden ble revidert, og hvis det ble det, hvorvidt den forrige revisoren avga en beretning med modifisert konklusjon. A4. Dersom regnskapet for den forrige perioden ble revidert av en foregående revisor, kan revisor være i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen ved å gjennomgå den foregående revisorens arbeidspapirer. Hvorvidt denne gjennomgåelsen gir tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, påvirkes av den faglige kompetansen og uavhengigheten til den foregående revisoren. A5. Relevante etiske og faglige krav skal ligge til grunn for den nåværende revisorens kommunikasjon med den foregående revisoren. A6. For omløpsmidler og kortsiktig gjeld kan noe revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen innhentes som en del av revisjonshandlingene i den inneværende perioden. For eksempel kan innbetalinger fra kunder og utbetalinger til leverandører i den inneværende perioden gi noe revisjonsbevis for eksistens, rettigheter og forpliktelser, fullstendighet og verdsettelse av kundefordringer og leverandørgjeld ved periodens begynnelse. For varelagre gir imidlertid revisjonshandlinger i den inneværende perioden vedrørende den utgående balansen lite revisjonsbevis vedrørende lagerbeholdningen ved periodens begynnelse. Det kan derfor være nødvendig å utføre ytterligere revisjonshandlinger, og en eller flere av følgende handlinger kan gi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis:

8 8 ISA 510 observasjon av en varetelling og avstemming mot lagerbeholdningen ved begynnelsen av perioden revisjonshandlinger vedrørende verdsettelsen av varebeholdningspostene ved begynnelsen av perioden revisjonshandlinger vedrørende bruttofortjeneste og periodisering A7. For anleggsmidler og langsiktig gjeld, som varige driftsmidler, investeringer og langsiktig gjeld, kan revisor innhente noe revisjonsbevis ved å kontrollere regnskapsmaterialet og annen informasjon som underbygger den inngående balansen. I enkelte tilfeller vil revisor være i stand til å innhente noe revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen gjennom bekreftelser fra tredjeparter, for eksempel ved langsiktig gjeld og investeringer. I andre tilfeller kan revisor måtte utføre ytterligere revisjonshandlinger. Revisors konklusjoner og rapportering Inngående balanse (jf. punkt 10) A8. ISA 705 fastsetter krav og gir veiledning vedrørende omstendigheter som kan medføre at revisor avgir en beretning med modifisert konklusjon til regnskapet, den fastsetter også hvilken type modifikasjon som er hensiktsmessig etter omstendighetene, og innholdet i en beretning med modifisert konklusjon. Dersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, kan det føre til en av følgende modifikasjoner i konklusjonen i revisjonsberetningen: a) en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, avhengig av omstendighetene, eller b) en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om driftsresultatet og kontantstrømmene, men uten forbehold med hensyn til enhetens finansielle stilling, såfremt dette ikke er i strid med lover eller forskrifter. Vedlegget inneholder eksempler på revisjonsberetninger. Modifikasjoner i den foregående revisorens beretning (jf. punkt 13) A9. I enkelte tilfeller er en modifisert konklusjon i den foregående revisorens beretning ikke relevant eller vesentlig for beretningen til regnskapet for den inneværende perioden. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom det forelå en begrensning av revisjonens omfang i den forrige perioden, og forholdet som lå til grunn for denne begrensningen, er avklart i den inneværende perioden.

9 9 ISA 510 Eksempler på revisjonsberetninger med modifiserte konklusjoner Vedlegg (jf. punkt A8) Eksempel 1: Omstendigheter som beskrives i punkt A8(a) omfatter følgende: Revisor observerte ikke varetellingen ved begynnelsen av den inneværende perioden og var ikke i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende varelageret i den inngående balansen. De mulige virkningene av at revisor ikke var i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, anses for å være vesentlig, men ikke av gjennomgripende betydning for enhetens finansielle resultat og kontantstrømmer. 6 Det gis en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen ved årets utløp. I jurisdiksjonen i eksempelet forbyr lover og forskrifter revisor å avgi en beretning som er modifisert med hensyn til det finansielle resultatet og kontantstrømmer, og uten modifikasjoner når det gjelder den finansielle stillingen. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adresse] Uttalelse om regnskapet 7 Vi har revidert det vedlagte regnskapet for ABC AS som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Ledelsens 8 ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med International Financial Reporting Standards, 9 og for slik intern kontroll som ledelsen Dersom de mulige virkningene etter revisor oppfatning er vesentlige og gjennomgripende for enhetens finansielle resultat og kontantstrømmer, avgir revisor en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om det finansielle resultatet og kontantstrømmene. Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav» ikke anvendes. Eller et annet begrep som er hensiktsmessig i kontekst til det lovmessige rammeverket i den bestemte jurisdiksjon.

10 10 ISA 510 finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå rimelig sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, 10 med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. 11 En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold. Grunnlaget for konklusjon med forbehold Vi ble utnevnt til revisorer for selskapet den 30. juni 20X1, og observerte følgelig ikke varetellingen ved årets begynnelse. Vi var ikke i stand til å skaffe oss et tilfredsstillende vurderingsunderlag på andre måter med hensyn til lagerbeholdningen per 31. desember 20X0. Ettersom den inngående balansen inngår i det finansielle resultatet og kontantstrømmene, var vi ikke i stand til å fastslå hvorvidt justeringer ville ha vært nødvendig med hensyn til årsresultatet som er rapportert i resultatregnskapet, og nettokontantstrømmene fra driften som er rapportert i kontantstrømoppstillingen. Konklusjon med forbehold Etter vår mening gir regnskapet, med unntak av de mulige virkningene av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlaget for konklusjon med forbehold», i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av (eller «et rettvisende bilde av») den finansielle stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1 og Når ledelsens ansvar er å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde, kan dette formuleres slik: «Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering, og for slik» I tilfellet i fotnote 9 kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et konsolidert regnskap som gir et rettvisende bilde med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.» I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av regnskapet, må denne setningen formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene». Når det gjelder fotnote 4, kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettvisende bilde med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene».

11 11 ISA 510 selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards. Andre forhold Regnskapet for ABC AS for året som ble avsluttet den 31. desember 20X0, ble revidert av en annen revisor, som avga revisjonsberetning uten modifikasjoner til dette regnskapet, den 31. mars 20X1. Uttalelser om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav [Formen på og innholdet i dette avsnittet i revisjonsberetningen vil variere avhengig av hvilke øvrige rapporteringsplikter revisor har.] [Revisors underskrift] [Dato for avgivelse av revisjonsberetningen] [Revisors adresse]

12 12 ISA 510 Eksempel 2: Omstendigheter som beskrives i punkt A8(b): Revisor observerte ikke varetellingen ved begynnelsen av den inneværende perioden og var ikke i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende varelageret i den inngående balansen. De mulige virkningene av at revisor ikke var i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende varelageret i den inngående balansen, anses for å være vesentlig, men ikke av gjennomgripende betydning for enhetens resultater og kontantstrømmer. 12 Det gis en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen ved årets utløp. En beretning som inneholder forbehold med hensyn til det finansielle resultatet og kontantstrømmene, men ingen forbehold med hensyn til den finansielle stillingen, anses å være hensiktsmessig etter forholdene. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adresse] Uttalelse om regnskapet 13 Vi har revidert det vedlagte regnskapet for ABC AS som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Ledelsens 14 ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med International Financial Reporting Standards, 15 og for slik intern kontroll som ledelsen Dersom de mulige virkningene etter revisor oppfatning er vesentlige og gjennomgripende for enhetens resultater og kontantstrømmer, avgir revisor en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om selskapets resultater og kontantstrømmer. Undertittelen «Uttalelsen om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes. Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. Når ledelsens ansvar er å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde, kan dette formuleres slik: «Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering, og for slik»

13 13 ISA 510 finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå rimelig sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, 16 med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. 17 En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon uten forbehold med hensyn til den finansielle stillingen, og med forbehold med hensyn til det resultatene og kontantstrømmene. Grunnlaget for en konklusjon med forbehold om resultater og kontantstrømmer Vi ble utnevnt til revisorer for selskapet den 30. juni 20X1, og observerte følgelig ikke varetellingen ved årets begynnelse. Vi var ikke i stand til å skaffe oss et tilfredsstillende vurderingsunderlag på andre måter med hensyn til lagerbeholdningen per 31. desember 20X0. Ettersom den inngående balansen inngår i det resultatetene og kontantstrømmene, var vi ikke i stand til å fastslå hvorvidt justeringer ville ha vært nødvendig med hensyn til resultatet som er rapportert i resultatregnskapet, og nettokontantstrømmene fra driften som er rapportert i kontantstrømoppstillingen. Konklusjon med forbehold om resultater og kontantstrømmer Etter vår mening gir, med unntak av de mulige virkningene av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlaget for avgivelse av en konklusjon med forbehold om resultater og kontantstrømmer», resultatregnskapet og kontantstrømoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av (eller «et rettvisende bilde av») resultatene og kontantstrømmene til ABC AS for året som ble avsluttet den 31. desember 20X1, i samsvar med International Financial Reporting Standards I tilfellet i fotnote 15 kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et konsolidert regnskap som gir et rettvisende bilde med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.» I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av regnskapet, må denne setningen formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene». Når det gjelder fotnote 15, kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettvisende bilde med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene».

14 14 ISA 510 Konklusjon om den finansielle stillingen Etter vår mening gir balansen det alt vesentlige en dekkende fremstilling av (eller et rettvisende bilde av) den finansielle stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1 i samsvar med International Financial Reporting Standards. Andre forhold Selskapets regnskap for året som ble avsluttet den 31. desember 20X0, ble revidert av en annen revisor, hvis beretning datert 31. mars 20X1 ble avgitt uten modifikasjoner. Uttalelser om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav [Formen på og innholdet i dette avsnittet i revisjonsberetningen vil variere avhengig av hvilke øvrige rapporteringsplikter revisor har.] [Revisors underskrift] [Dato for avgivelse av revisjonsberetningen] [Revisors adresse]

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Internkontroll et integrert rammeverk

Internkontroll et integrert rammeverk Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internkontroll et integrert rammeverk Sammendrag Mai 2013 This project was commissioned by COSO, which is dedicated to providing thought

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte?

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Kjell-Richard Finnemann Alexander Hanevold Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Eksamenskode og navn: GRA 19204 Masteroppgave i Regnskap

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 RUNDSKRIV: 11/2013 DATO: 02.12.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê==

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== Store foretak skal i årsregnskapet (eller i årsberetningen) gi omfattende opplysninger om ytelser til ledende personer. I det følgende omtales

Detaljer