INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»"

Transkript

1 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016 ELLER SENERE.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato Mål Definisjoner Krav Innhenting av «øvrig informasjon» Lesing og vurdering av «øvrig informasjon» Revisors reaksjon på at det ser ut til å foreligge en vesentlig uoverensstemmelse eller når «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon Revisors reaksjon når han konkluderer med at «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon Revisors reaksjon når regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, eller når det er behov for å oppdatere revisors forståelse av enheten og dens omgivelser Rapportering Dokumentasjon Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjoner... Innhenting av «øvrig informasjon»... Lesing og vurdering av «øvrig informasjon»... Revisors reaksjon på at det ser ut til å foreligge en vesentlig uoverensstemmelse eller når «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon... Revisors reaksjon når han konkluderer med at «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon... Revisors reaksjon når regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, eller når det er behov for å oppdatere revisors forståelse av enheten og dens omgivelser... Rapportering... A1 A10 A11 A22 A23 A38 A39 A43 A44 A50 A51 A52 A59 1

2 Vedlegg 1: Eksempler på beløp eller andre elementer som kan være inkludert i «øvrig informasjon» Vedlegg 2: Eksempler på revisjonsberetninger relatert til «øvrig informasjon» ISA 720 (Revidert) Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon» må leses i sammenheng med ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. 2

3 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon», uansett om det er finansiell eller ikke-finansiell informasjon (annet enn regnskapet og tilhørende revisjonsberetning), som er inkludert i en enhets årsrapport. En enhets årsrapport kan være ett enkelt dokument eller en kombinasjon av dokumenter som tjener samme formål. 2. Denne ISA-en gjelder ved revisjon av et regnskap utført av en uavhengig revisor. Følgelig skal revisors mål i denne ISA-en forstås i sammenheng med revisors overordnede mål, som angitt i punkt 11 i ISA Kravene i ISA-ene er utformet for å sette revisor i stand til å nå målene beskrevet i ISA-ene, og derved revisors overordnede mål. Revisors konklusjon om regnskapet dekker ikke «øvrig informasjon», og denne ISA-en krever derfor heller ikke at revisor skal innhente revisjonsbevis ut over det som er nødvendig for å kunne gi uttrykk for en konklusjon om regnskapet. 3. Denne ISA-en krever at revisor leser og vurderer «øvrig informasjon», ettersom «øvrig informasjon» som i vesentlig grad er i strid med regnskapet eller kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, kan tyde på at regnskapet eller «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon, noe som i begge tilfeller kan undergrave troverdigheten til regnskapet og tilhørende revisjonsberetning. Slik vesentlig feilinformasjon kan også på en utilbørlig måte påvirke de økonomiske beslutningene til brukerne som revisjonsberetningen er utarbeidet for. 4. Denne ISA-en kan også hjelpe revisor med å etterleve relevante etiske krav 14F2 som krever at revisor unngår bevisst å bli assosiert med informasjon som etter revisors mening inneholder et vesentlig falskt eller villedende utsagn, utsagn eller informasjon som er fremsatt på en uforsvarlig måte, eller som utelater eller tilslører informasjon som skal være med, når slik utelatelse eller tilsløring vil være villedende. 5. «Øvrig informasjon» kan inkludere beløp eller andre elementer som er ment å være de samme som, å oppsummere eller å gi flere detaljer om, beløp eller andre elementer i regnskapet, og andre beløp eller andre elementer som revisor har opparbeidet seg kunnskap om under revisjonen. «Øvrig informasjon» kan også omfatte andre forhold. 6. Revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon» (annet enn gjeldende rapporteringsoppgaver) gjelder uavhengig av om «øvrig informasjon» er innhentet av revisor før eller etter datoen for revisjonsberetningen. 7. Denne ISA-en gjelder ikke for: (a) (b) foreløpige kunngjøringer av finansiell informasjon, eller tilbud om tegning av verdipapirer, herunder prospekter. 8. Revisors oppgaver og plikter i henhold til denne ISA-en utgjør ikke et attestasjonsoppdrag som går ut på å attestere «øvrig informasjon», og pålegger ikke revisor noen plikt til å oppnå sikkerhet for «øvrig informasjon». 1 ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med revisjonsstandardene 2 International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBAs etikkregler), punkt

4 9. Lov eller forskrift kan pålegge revisor ytterligere forpliktelser knyttet til «øvrig informasjon», som er utenfor denne ISA-ens virkeområde. Ikrafttredelsesdato 10. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere. Mål 11. Revisors mål er, etter å lest «øvrig informasjon», å: (a) (b) (c) vurdere hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og regnskapet, vurdere hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, respondere hensiktsmessig når det ser ut til å foreligge slike vesentlige uoverensstemmelser, eller når revisor ellers blir oppmerksom på at «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon, og (d) rapportere i samsvar med denne ISA-en. Definisjoner 12. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: Krav (a) (b) (c) Årsrapport Et dokument, eller en samling av dokumenter, som normalt utarbeides årlig av ledelsen eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, i samsvar med lov, forskrift eller praksis, med det formål å gi eiere (eller liknende interessegrupper) informasjon om enhetens drift og enhetens finansielle resultater og finansielle stilling slik de fremgår av årsregnskapet. En årsrapport inneholder eller er et vedlegg til årsregnskapet og revisjonsberetningen til årsregnskapet, og omfatter vanligvis informasjon om enhetens utvikling, dens framtidsutsikter samt risikoer og usikkerheter, en uttalelse fra enhetens styringsorgan og rapporter som dekker forhold knyttet til styring og kontroll. (Jf. punkt A1 A5) Feilinformasjon i «øvrig informasjon» Feilinformasjon i «øvrig informasjon» foreligger når «øvrig informasjon» er uriktig uttrykt eller på annet vis villedende (herunder fordi den utelater eller tilslører informasjon som er nødvendig for å sikre riktig forståelse av et forhold som det opplyses om i «øvrig informasjon»). (Jf. punkt A6 A7) «Øvrig informasjon» Finansiell eller ikke-finansiell informasjon (annet enn regnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen) som er inkludert i en enhets årsrapport. (Jf. punkt A8 A10) Innhenting av «øvrig informasjon» 13. Revisor skal: (Jf. punkt A11 A22) (a) (b) (c) gjennom diskusjon med ledelsen, avklare hvilket eller hvilke dokumenter som inngår i årsrapporten, og hvordan og når enheten planlegger å utstede et slikt eller slike dokumenter, avklare med ledelsen slik at den endelige utgaven av dokumentet eller dokumentene som inngår i årsrapporten, kan innhentes i rett tid og, om mulig, før datoen for revisjonsberetningen, og når noen av eller alle dokumentene angitt under (a) ikke vil være tilgjengelige før etter datoen for revisjonsberetningen, be ledelsen om en skriftlig uttalelse om at den endelige utgaven av dokumentet 4

5 eller dokumentene vil bli gjort tilgjengelig for revisor, og før utstedelse av informasjonen, slik at revisor kan fullføre handlingene som kreves i denne ISA-en. (Jf. punkt A22) Lese og vurdere «øvrig informasjon» 14. Revisor skal lese «øvrig informasjon» med det formål å: (Jf. punkt A23 A24) (a) (b) vurdere hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og regnskapet. Som grunnlag for denne vurderingen skal revisor, for å evaluere deres overensstemmelse, sammenligne utvalgte beløp eller andre elementer i «øvrig informasjon» (som er ment å være de samme som, for å oppsummere eller gi flere detaljer om, beløpene eller andre elementer i regnskapet) med slike beløp eller andre elementer i regnskapet, og (Jf. punkt A25 A29) vurdere hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, i sammenheng med revisjonsbevis som er innhentet og konklusjoner som er trukket under revisjonen. (Jf. punkt A30 A36) 15. Når revisor leser «øvrig informasjon» i samsvar med punkt 14, skal revisor være oppmerksom på indikasjoner på at «øvrig informasjon» som ikke er relatert til regnskapet eller kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. (Jf. punkt A24, A37 A38) Revisors reaksjon når det ser ut til å foreligge en vesentlig inkonsistens eller når «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon 16. Dersom det ser ut til å foreligge en vesentlig inkonsistens (eller revisor blir oppmerksom på at «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon), skal revisor diskutere forholdet med ledelsen og, om nødvendig, utføre andre handlinger for å konkludere hvorvidt: (Jf. punkt A39 A43) (a) (b) (c) «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon, regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, eller det er behov for å oppdatere revisors forståelse av enheten og dens omgivelser. Revisors reaksjon når han konkluderer med at «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon 17. Dersom revisor konkluderer med at «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon, skal revisor be ledelsen om å korrigere «øvrig informasjon». Dersom ledelsen: (a) (b) sier seg enig i å korrigere dem, skal revisor fastslå at de er blitt korrigert, eller nekter å korrigere dem, skal revisor kommunisere forholdet til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og be om at de blir korrigert. 18. Dersom revisor konkluderer med at «øvrig informasjon» innhentet før datoen for revisjonsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon, og at «øvrig informasjon» ikke er blitt korrigert etter å ha kommunisert med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, skal revisor iverksette nødvendige tiltak, herunder å: (Jf. punkt A44) (a) vurdere virkningen på revisjonsberetningen og kommunisere med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om hvordan revisor planlegger å omtale den vesentlige feilinformasjonen i revisjonsberetningen (se punkt 22(e)(ii)), eller (Jf. punkt A45) (b) trekke seg fra oppdraget, når dette er mulig i henhold til gjeldende lov eller forskrift. (Jf. punkt A46 A47) 5

6 19. Dersom revisor konkluderer med at «øvrig informasjon» innhentet etter datoen for revisjonsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon, skal revisor: (a) (b) dersom «øvrig informasjon» er blitt korrigert, utføre de handlingene som er nødvendige ut fra omstendighetene, eller (Jf. punkt A48) dersom «øvrig informasjon» ikke er blitt korrigert etter kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, iverksette nødvendige tiltak i lys av revisors juridiske rettigheter og forpliktelser for å søke å gjøre brukerne av revisjonsberetningen, tilstrekkelig oppmerksomme på den ikke-korrigerte vesentlige feilinformasjonen. (Jf. punkt A49 A50) Revisors reaksjon når regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, eller når det er behov for å oppdatere revisors forståelse av enheten og dens omgivelser 20. Dersom revisor, etter å ha utført handlingene i punkt 14 15, konkluderer med at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, eller at det er behov for å oppdatere revisors forståelse av enheten og dens omgivelser, skal revisor respondere hensiktsmessig i samsvar med de andre ISA-ene. (Jf. punkt A51) Rapportering 21. Revisjonsberetningen skal inneholde en egen del med overskriften «Øvrig informasjon», eller en annen egnet overskrift, når, på datoen for revisjonsberetningen: (a) (b) ved revisjon av regnskapet til en notert enhet, revisor har innhentet, eller forventer å innhente, «øvrig informasjon», eller ved revisjon av regnskapet til en enhet som ikke er en notert enhet, revisor har innhentet noe av eller all «øvrig informasjon». (Jf. punkt A52) 22. Når revisjonsberetningen er pålagt å inneholde en del om «Øvrig informasjon» i samsvar med punkt 21, skal denne delen inneholde: (Jf. punkt A53): (a) (b) en uttalelse om at ledelsen er ansvarlig for «øvrig informasjon», en identifikasjon av: (i) (ii) eventuell «øvrig informasjon» innhentet av revisor før datoen for revisjonsberetningen, og ved revisjon av regnskapet til en notert enhet, eventuell «øvrig informasjon» som forventes å bli innhentet etter datoen for revisjonsberetningen, (c) (d) (e) en uttalelse om at revisjonsberetningen ikke dekker «øvrig informasjon» og at revisor følgelig ikke gir uttrykk for (eller ikke vil gi uttrykk for) en konklusjon om disse, en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vedrørende lesing, vurdering og rapportering av «øvrig informasjon» som pålagt av denne ISA-en, og når «øvrig informasjon» er blitt innhentet før datoen for revisjonsberetningen, enten: (i) (ii) en uttalelse om at revisor ikke har noe å bemerke, eller dersom revisor har konkludert at «øvrig informasjon» inneholder ikke-korrigert vesentlig feilinformasjon, en uttalelse som beskriver den ikke-korrigerte vesentlige feilinformasjonen i «øvrig informasjon». 6

7 23. Når revisor gir uttrykk for en konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon i samsvar med ISA 705 (Revidert), 3 skal revisor vurdere virkningen av forholdet som ligger til grunn for modifikasjonen av konklusjonen på uttalelsen som kreves i punkt 22(e). (Jf. punkt A54 A58) Rapportering fastsatt i lov eller forskrift 24. Dersom lov eller forskrift i en spesifikk jurisdiksjon pålegger revisor å henvise til «øvrig informasjon» i revisjonsberetningen ved bruk av en bestemt utforming eller ordlyd, skal revisjonsberetningen kun henvise til ISA-ene dersom revisjonsberetningen som et minimum inneholder hvert av de følgende elementene: (Jf. punkt A59) (a) (b) (c) identifikasjon av «øvrig informasjon» innhentet av revisor før datoen for revisjonsberetningen, en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vedrørende «øvrig informasjon», og en eksplisitt uttalelse om resultatet av revisors arbeid i den forbindelse. Dokumentasjon 25. For å oppfylle kravene i ISA som er relevante for denne ISA-en, skal revisor inkludere i revisjonsdokumentasjonen: (a) (b) dokumentasjon av handlingene som er utført i henhold til denne ISA-en, og den endelige versjonen av «øvrig informasjon» som revisor har utført handlingene på, som pålagt av denne ISA-en. *** Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjoner Årsrapport (Jf. punkt 12(a)) A1. Lov, forskrift eller praksis kan definere innholdet i en årsrapport, og navnet som skal brukes for å henvise til den, for enheter i en bestemt jurisdiksjon. Innholdet og navnet kan imidlertid variere innenfor én og samme jurisdiksjon og fra én jurisdiksjon til en annen. A2. En årsrapport blir normalt utarbeidet på årsbasis. Når regnskapet som revideres er utarbeidet for en periode på mindre enn eller mer enn ett år, kan det imidlertid også utarbeides en årsrapport som dekker samme periode som regnskapet. A3. I noen tilfeller kan årsrapporten til en enhet være ett enkelt dokument, og bli henvist til med tittelen «årsrapport» eller en annen tittel. I andre tilfeller kan lov, forskrift eller praksis kreve at enheten gir eiere (eller liknende interessegrupper) informasjon om enhetens drift og enhetens finansielle resultater og finansielle stilling slik det fremgår av regnskapet (dvs. en årsrapport) i form av ett enkelt dokument, eller i form av to eller flere separate dokumenter som til sammen tjener samme formål. Avhengig av lov, forskrift eller praksis i en bestemt jurisdiksjon kan for eksempel ett eller flere av de følgende dokumentene inngå i årsrapporten: Ledelsesrapport, ledelsens kommentar, eller virksomhetsgjennomgang og finansiell gjennomgang eller liknende rapporter utarbeidet av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (for eksempel en årsberetning). Uttalelse fra styreleder. 3 ISA 705 (Revidert) Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 4 ISA 230 Revisjonsdokumentasjon, punkt

8 Uttalelse om eierstyring og selskapsledelse. Rapporter om intern kontroll og risikovurdering. A4. En årsrapport kan gjøres tilgjengelig for brukere i trykt eller elektronisk form, herunder på enhetens hjemmeside. Et dokument (eller en kombinasjon av dokumenter) kan oppfylle definisjonen av en årsrapport, uavhengig av måten den gjøres tilgjengelig for brukere på. A5. En årsrapport avviker i natur, formål og innhold fra andre rapporter, for eksempel en rapport utarbeidet for å oppfylle informasjonsbehovet til en spesifikk interessegruppe eller en rapport utarbeidet for å etterleve et spesifikt regulatorisk rapporteringsmål (også når det kreves at en slik rapport skal være offentlig tilgjengelig). Eksempler på rapporter som, når de utstedes som frittstående dokumenter, normalt ikke inngår i kombinasjonen av dokumenter som utgjør en årsrapport (avhengig av lov, forskrift eller praksis), og som derfor ikke er «øvrig informasjon» innenfor rammen av denne ISA-en, omfatter: Egne bransjerapporter eller tilsynsrapporter (for eksempel kapitalkravrapporter), som kan være utarbeidet innenfor bank-, forsikrings- og pensjonssektoren. Rapporter om bedrifters samfunnsansvar (CSR). Bærekraftrapporter. Rapporter om mangfold og like muligheter. Rapporter om produktansvar. Rapporter om arbeidspraksiser og arbeidsmiljø. Rapporter om menneskerettigheter. Feilinformasjon i «øvrig informasjon» (Jf. punkt 12(b)) A6. Når det opplyses om et bestemt forhold i «øvrig informasjon», kan «øvrig informasjon» utelate eller tilsløre informasjon som er nødvendig for å oppnå en riktig forståelse av forholdet. Dersom for eksempel «øvrig informasjon» påstås å omhandle nøkkeltallene brukt av ledelsen, vil utelatelsen av et nøkkeltall brukt av ledelsen kunne antyde at «øvrig informasjon» er villedende. A7. Vesentlighetskonseptet kan være drøftet i et rammeverk som gjelder for «øvrig informasjon» og, dersom dette er tilfellet, kan et slikt rammeverk gi revisor en referanseramme ved fastsettelsen av vesentlighet i henhold til denne ISA-en. I mange tilfeller finnes det imidlertid ingen gjeldende rammeverk som inneholder en drøfting av hvordan vesentlighetskonseptet skal anvendes på «øvrig informasjon». Under slike omstendigheter angir følgende karakteristiske trekk en slik referanseramme for revisor ved fastsettelse av om feilinformasjon i «øvrig informasjon» er vesentlig: Vesentlighet skal ses i sammenheng med informasjonsbehovet som er felles for brukerne som en gruppe. Brukerne av «øvrig informasjon» forventes å være den samme som brukerne av regnskapet, ettersom disse brukerne kan forventes å lese «øvrig informasjon» for å sette regnskapet inn i en sammenheng. Skjønnsmessige vurderinger av vesentlighet tar i betraktning de spesifikke omstendighetene ved feilinformasjonen, og hvorvidt brukerne vil bli påvirket av virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen. Ikke all feilinformasjon vil påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukerne. Skjønnsmessige vurderinger av vesentlighet innebærer både kvalitative og kvantitative betraktninger. Følgelig kan slike vurderinger ta i betraktning typen eller betydningen av elementene som «øvrig informasjon» omtaler i sammenheng med enhetens årsrapport. «Øvrig informasjon» (Jf. punkt 12(c)) A8. Vedlegg 1 inneholder eksempler på beløp eller andre elementer som kan være inkludert i «øvrig informasjon» 8

9 A9. I noen tilfeller kan det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering kreve spesifikke opplysninger, men tillate at de plasseres utenfor regnskapet 15F5 Ettersom slike opplysninger kreves av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, er de en del av regnskapet. De er følgelig ikke «øvrig informasjon» for denne ISAens formål. A10. XBRL-tagger (extensible Business Reporting Language) er ikke «øvrig informasjon» som definert i denne ISA-en. Innhenting av «øvrig informasjon» (Jf. punkt 13) A11. Fastsettelse av hvilket eller hvilke dokumenter som er eller inngår i årsrapporten, fremgår ofte tydelig av lov, forskrift eller praksis. I mange tilfeller kan ledelsen eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ha som praksis å utstede et sett med dokumenter som sammen utgjør årsrapporten, eller kan være forpliktet til å gjøre det. I noen tilfeller er det imidlertid ikke alltid tydelig hvilket eller hvilke dokumenter som er eller inngår i årsrapporten. I slike tilfeller vil tidspunktet for og formålet med dokumentene (og hvem de er utarbeidet for) være forhold som kan være relevante for revisors fastsettelse av hvilket eller hvilke dokumenter som er eller inngår i årsrapporten. A12. Når årsrapporten er oversatt til andre språk i henhold til lov eller forskrift (noe som kan forekomme når en jurisdiksjon har mer enn ett offisielt språk), eller når flere «årsrapporter» er utarbeidet under forskjellig lovgivning (for eksempel når en enhet er notert i mer enn én jurisdiksjon), kan det være nødvendig å vurdere om én eller mer enn én av «årsrapportene» er en del av «øvrig informasjon». Lokal lov eller forskrift kan gi ytterligere veiledning om dette. A13. Ledelsen, eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlig for utarbeidelsen av årsrapporten. Revisor kan kommunisere med ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om: Revisors forventninger til at den endelige utgaven av årsrapporten (herunder en kombinasjon av dokumenter som til sammen utgjør årsrapporten) innhentes i rett tid før datoen for revisjonsberetningen, slik at revisor kan fullføre handlingene som kreves i denne ISA-en, før datoen for revisjonsberetningen, eller, dersom dette ikke er mulig, så snart som praktisk mulig og, i alle tilfeller, før enhetens utstedelse av denne informasjonen. Den mulige virkningen når «øvrig informasjon» innhentes etter datoen for revisjonsberetningen. A14. Kommunikasjonen nevnt i punkt A13 kan være særlig hensiktsmessig for eksempel: ved et nytt revisjonsoppdrag, når det har vært en endring i ledelsen eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og når øvrig informasjon forventes å bli innhentet etter datoen for revisjonsberetningen. A15. Når de som har overordnet ansvar for styring og kontroll skal godkjenne «øvrig informasjon» før de utstedes av enheten, er den endelige utgaven av slik «øvrig informasjon» den utgaven som er blitt godkjent for utstedelse av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. A16. I noen tilfeller kan enhetens årsrapport være ett enkelt dokument som, i samsvar med lov eller forskrift eller enhetens rapporteringspraksis, skal utgis kort tid etter enhetens finansielle rapporteringsperiode, slik at den er tilgjengelig før datoen for revisjonsberetningen. I andre tilfeller vil det ikke alltid være påkrevd at et slikt 5 For eksempel tillater International Financial Reporting Standards (IFRS) 7, Financial Instruments: Disclosures, at visse opplysninger som kreves av IFRS, skal gis enten i finansregnskapet eller innarbeidet med en krysshenvisning fra finansregnskapet til en annen uttalelse, for eksempel en ledelseskommentar eller en risikorapport, som er tilgjengelig for brukere av finansregnskapet på samme vilkår og til samme tid som finansregnskapet. 9

10 dokument utgis før på et senere tidspunkt, eller på et tidspunkt som velges av enheten. Det kan også forekomme at enhetens årsrapport er en kombinasjon av dokumenter, der hvert enkelt dokument er gjenstand for ulike krav eller rapporteringspraksiser med hensyn til tidspunktet for utgivelse. A17. Det kan forekomme at enheten, på datoen for revisjonsberetningen, vurderer å utarbeide et dokument som kan være en del av enhetens årsrapport (for eksempel en frivillig rapport til interessegrupper), men hvor ledelsen ikke er i stand til å bekrefte overfor revisor formålet med eller tidspunktet for dokumentet. Dersom revisor ikke kan få bekreftet formålet med eller tidspunktet for et slikt dokument, er dokumentet ikke å anse som «øvrig informasjon» for denne ISA-ens formål. A18. Innhenting av «øvrig informasjon» i rett tid før datoen for revisjonsberetningen gjør det mulig å foreta eventuelle nødvendige endringer i regnskapet, revisjonsberetningen eller «øvrig informasjon» før de utstedes. Engasjementsbrevet 16F6 kan inneholde en henvisning til en avtale med ledelsen om å gjøre «øvrig informasjon» tilgjengelige for revisor i rett tid og, om mulig, før datoen for revisjonsberetningen. A19. Når «øvrig informasjon» kun gjøres tilgjengelig for brukere via enhetens hjemmeside, er det den utgaven av «øvrig informasjon» som er innhentet fra enheten, og ikke den som er tilgjengelig på enhetens hjemmeside, som er det relevante dokumentet som revisor skal utføre handlinger på i samsvar med denne ISA-en. Revisor har i henhold til denne ISA-en ikke som oppgave å søke etter øvrig informasjon, herunder «øvrig informasjon» som kan finnes på enhetens hjemmeside, og skal heller ikke utføre handlinger for å bekrefte at «øvrig informasjon» er riktig fremstilt på enhetens hjemmeside, eller ellers er blitt riktig overført eller fremstilt elektronisk. A20. Revisor er ikke forhindret fra å datere eller avgi revisjonsberetningen dersom revisor ikke har innhentet noe av eller all «øvrig informasjon». A21. Når «øvrig informasjon» innhentes etter datoen for revisjonsberetningen, er revisor ikke pålagt å oppdatere handlingene som er utført i samsvar med punkt 6 og 7 i ISA F7 A22. ISA 58018F8 fastsetter krav til og gir veiledning i bruk av skriftlige uttalelser. Den skriftlige uttalelsen om «øvrig informasjon» som vil bli tilgjengelig først etter datoen for revisjonsberetningen, som punkt 13(c) krever at revisor ber om, er ment å bidra til at revisor kan fullføre handlingene som kreves av denne ISA-en med hensyn til slik informasjon. I tillegg kan revisor finne det nyttig å be om andre skriftlige uttalelser, for eksempel at: ledelsen har informert revisor om alle dokumentene som ledelsen forventer å utstede som kan inneholde «øvrig informasjon», regnskapet og eventuell «øvrig informasjon» innhentet av revisor før datoen for revisjonsberetningen er i overensstemmelse med hverandre, og at «øvrig informasjon» ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, og med hensyn til «øvrig informasjon» som ikke er blitt innhentet av revisor før datoen for revisjonsberetningen, at ledelsen har til hensikt å utarbeide og utstede slik «øvrig informasjon», og det forventede tidspunktet for denne utstedelsen. Lesing og vurdering av «øvrig informasjon» (Jf. punkt 14-15) A23. Revisor er pålagt av ISA F9 å planlegge og gjennomføre revisjonen med profesjonell skepsis. Opprettholdelse av profesjonell skepsis ved lesing og vurdering av «øvrig informasjon» omfatter, for 6 ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget, punkt A23 7 ISA 560 Hendelser etter balansedagen 8 ISA 580 Skriftlige uttalelser 9 ISA 200, punkt 15 10

11 eksempel, å erkjenne at ledelsen kan være overdrevent optimistiske med hensyn til måloppnåelsen av sine planer, og å være oppmerksom på opplysninger som kan være i strid med: (a) (b) regnskapet, eller kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen. A24. I samsvar med ISA F10 er oppdragsansvarlig revisor pålagt å ta ansvar for at revisjonsoppdraget styres, følges opp og gjennomføres i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav. I sammenheng med denne ISA-en vil faktorer som kan tas i betraktning ved fastsettelse av egnede medlemmer av revisjonsteamet for å oppfylle kravene i punkt 14 15, blant annet være: Den relative erfaringen til medlemmer av revisjonsteamet. Hvorvidt medlemmene av revisjonsteamet som skal tildeles oppgavene, har opparbeidet seg relevant kunnskap under revisjonen, slik at de kan identifisere uoverensstemmelser mellom «øvrig informasjon» og denne kunnskapen. Graden av skjønn som må utøves for å oppfylle kravene i punkt For eksempel kan handlinger som gjennomføres for å evaluere overensstemmelsen mellom beløp i «øvrig informasjon» som er ment å være de samme som beløp i regnskapet, utføres av mindre erfarne medlemmer av revisjonsteamet. Når det gjelder en konsernrevisjon, hvorvidt det er nødvendig å rette forespørsler til en revisor i en konsernenhet ved håndtering av «øvrig informasjon» knyttet til denne konsernenheten. Vurdering av hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og regnskapet (Jf. punkt 14(a)) A25. «Øvrig informasjon» kan omfatte beløp eller andre elementer som er ment å være de samme som, for å oppsummere eller gi flere detaljer om, beløpene eller andre elementer i regnskapet. Eksempler på slike beløp eller andre elementer kan være: Tabeller, diagrammer eller grafer som inneholder utdrag av regnskapet. En opplysning som gir flere detaljer om en balanse eller konto som vises i regnskapet, for eksempel «Inntekter for 20X1 omfattet XXX millioner fra produkt X og YYY millioner fra produkt Y». Beskrivelser av de finansielle resultatene, for eksempel «Samlede FoU-kostnader var XXX i 20X1». A26. Når revisor evaluerer overensstemmelsen mellom utvalgte beløp eller andre elementer i «øvrig informasjon» og regnskapet, er revisor ikke pålagt å sammenligne alle beløp eller andre elementer i «øvrig informasjon» som er ment å være de samme som, for å oppsummere eller gi flere detaljer om, beløpene eller andre elementer i regnskapet, med slike beløp eller andre elementer i regnskapet. A27. Utvelgelsen av beløpene eller andre elementer som skal sammenlignes, er gjenstand for profesjonelt skjønn. Faktorer som er relevante for denne skjønnsmessige vurderingen omfatter: Betydningen av beløpet eller et annet element i den sammenhengen det blir presentert i, som kan påvirke betydningen som brukere vil tillegge beløpet eller et annet element (for eksempel et nøkkeltall eller beløp). Dersom kvantitativt, den relative størrelsen på beløpet sammenlignet med kontoer eller poster i regnskapet eller «øvrig informasjon» som de er relatert til. Sensitiviteten til det bestemte beløpet eller et annet element i «øvrig informasjon», for eksempel aksjebaserte betalinger for seniorledelsen. A28. Fastsettelse av typen og omfanget av handlinger som skal gjennomføres for å oppfylle kravet i punkt 14(a), er gjenstand for profesjonelt skjønn, med den erkjennelse at revisors oppgaver og plikter i henhold til denne 10 ISA 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper, punkt 15(a) 11

12 ISA-en ikke er et attestasjonsoppdrag for «øvrig informasjon» eller pålegger revisor en forpliktelse til å oppnå sikkerhet for «øvrig informasjon». Eksempler på slike handlinger er: For informasjon som er ment å være den samme som informasjon i regnskapet, sammenligning av informasjonen med regnskapet. For informasjon som er ment å ha samme mening som opplysninger i regnskapet, sammenligning av ordene som er brukt, og vurdering av betydningen av forskjeller i ordlyden som er brukt, og hvorvidt slike forskjeller gir forskjellige meninger. Innhenting av en avstemming mellom et beløp i «øvrig informasjon» og regnskapet fra ledelsen, og: o sammenligning av elementer i avstemmingen med regnskapet og «øvrig informasjon», og o kontroll av hvorvidt beregningene i avstemmingen er matematisk korrekte. A29. Evaluering av overensstemmelsen av utvalgte beløp eller andre elementer i «øvrig informasjon» med regnskapet omfatter, når det er relevant ut fra typen andre opplysninger, måten de er presentert på sammenlignet med regnskapet. Vurdering av hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen (Jf. punkt 14(b)) A30. «Øvrig informasjon» kan inneholde beløp eller elementer som er relatert til kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen (andre enn de som er nevnt i punkt 14(a)). Eksempler på slike beløp eller elementer kan være: En opplysning om enhetene som er produsert, eller en tabell som oppsummerer denne produksjonen etter geografisk område. En uttalelse om at «selskapet lanserte produkt X og produkt Y i løpet av året». En oversikt over lokaliseringen av enhetens hovedvirksomheter, for eksempel «enhetens hovedvirksomhet ligger i land X, og enheten har også virksomhet i landene Y og Z». A31. Kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, omfatter revisors forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, som revisor har opparbeidet seg i samsvar med ISA 315 (Revidert).21F11 ISA 315 (Revidert) fastsetter krav til revisors forståelse, som omfatter slike forhold som å opparbeide seg en forståelse av: (a) (b) (c) (d) (e) (f) relevante bransjemessige, regulatoriske og andre eksterne faktorer, enhetens art, enhetens valg og anvendelse av regnskapspolicyer, enhetens mål og strategier, målingen og gjennomgåelsen av enhetens finansielle resultater, og enhetens interne kontroll. A32. Kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, kan også omfatte forhold som er av fremtidig art. Slike forhold kan for eksempel omfatte forretningsutsikter og fremtidige kontantstrømmer som revisor vurderte i forbindelse med evalueringen av forutsetningene brukt av ledelsen ved gjennomføringen av tester for å vurdere verdifall på immaterielle eiendeler som for eksempel goodwill, eller i forbindelse med evalueringen av ledelsens vurdering av enhetens evne til fortsatt drift. A33. Når revisor vurderer hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, kan revisor fokusere på de forholdene i «øvrig 11 ISA 315 (Revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser, punkt

13 informasjon» som er av tilstrekkelig betydning til at feilinformasjon i «øvrig informasjon» med hensyn til dette forholdet kan være vesentlig. A34. Når det gjelder en rekke forhold i «øvrig informasjon» kan revisors erindring av revisjonsbeviset som ble innhentet og konklusjoner som ble trukket, være tilstrekkelig til at revisor kan vurdere hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen. Jo mer erfaren og jo mer kjent med de sentrale aspektene ved revisjonen revisor er, desto mer sannsynlig er det at revisors erindring av relevante forhold vil være tilstrekkelig. Revisor kan for eksempel være i stand til å vurdere hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom «øvrig informasjon» og kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen i lys av revisors erindring av diskusjoner med ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, eller funn fra handlinger som ble utført under revisjonen, for eksempel lesing av styrereferater, uten at det er behov for å iverksette ytterligere tiltak. A35. Revisor kan fastsette at henvisning til relevant revisjonsdokumentasjon eller gjennomføring av forespørsler til relevante medlemmer av revisjonsteamet eller relevante revisorer i konsernenheter er hensiktsmessig som grunnlag for revisors vurdering av hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse. For eksempel: Når «øvrig informasjon» beskriver det planlagte opphøret av en viktig produktserie, og selv om revisor er kjent med det planlagte opphøret, kan revisor rette forespørsler til det relevante medlemmet av revisjonsteamet som utførte revisjonshandlingene på dette området for å underbygge revisors vurdering av hvorvidt det foreligger en vesentlig uoverensstemmelse mellom beskrivelsen og kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen. Når «øvrig informasjon» beskriver viktige detaljer i en rettssak som ble omtalt i revisjonen, men revisor ikke kan erindre dem med tilstrekkelig sikkerhet, kan det være nødvendig å henvise til revisjonsdokumentasjonen hvor slike detaljer er oppsummert for å underbygge revisors erindring. A36. Hvorvidt, og i så fall i hvilken grad, revisor henviser til relevant revisjonsdokumentasjon, eller retter forespørsler til relevante medlemmer av revisjonsteamet eller relevante revisorer i konsernenheter, er gjenstand for profesjonelt skjønn. Det vil imidlertid ikke alltid være nødvendig for revisor å henvise til relevant revisjonsdokumentasjon, eller å rette forespørsler til relevante medlemmer av revisjonsteamet eller relevante revisorer i konsernenheter, for noe forhold som er inkludert i «øvrig informasjon». Vedvarende fokus på andre indikasjoner på at «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon (Jf. punkt 15) A37. "Øvrig informasjon» kan inneholde en drøfting av forhold som ikke er relatert til regnskapet, og kan også strekke seg ut over kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen. For eksempel kan «øvrig informasjon» inneholde uttalelser om enhetens utslipp av klimagasser. A38. Vedvarende fokus på andre indikasjoner på at «øvrig informasjon» som ikke er relatert til regnskapet eller kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen, tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon, hjelper revisor med å etterleve relevante etiske krav som krever at revisor unngår bevisst å bli assosiert med «øvrig informasjon» som etter revisors mening inneholder et vesentlig falskt eller villedende utsagn, et utsagn som er fremsatt på en uforsvarlig måte, eller som utelater eller tilslører nødvendig informasjon, slik at «øvrig informasjon» er villedende. 12 Vedvarende fokus på andre indikasjoner på at «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon kan potensielt resultere i at revisor identifiserer forhold som for eksempel: 12 IESBAs etikkregler, punkt

14 forskjeller mellom «øvrig informasjon» og den generelle kunnskapen til medlemmet av revisjonsteamet som leser «øvrig informasjon», som ikke er kunnskapen opparbeidet under revisjonen, som får revisor til å tro at «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon, eller en intern uoverensstemmelse i «øvrig informasjon» som får revisor til å tro at «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisors reaksjon på at det ser ut til å foreligge en vesentlig uoverensstemmelse eller når «øvrig informasjon» tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon (Jf. punkt 16) A39. Revisors diskusjon med ledelsen om en vesentlig uoverensstemmelse (eller «øvrig informasjon» som tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon) kan innebære å be ledelsen om å underbygge grunnlaget for ledelsens uttalelser i «øvrig informasjon». På bakgrunn av ledelsens ytterligere informasjon eller forklaringer kan revisor bli forsikret om at «øvrig informasjon» ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. For eksempel kan ledelsens forklaringer gi en rimelig og tilstrekkelig begrunnelse for forskjeller i skjønn. A40. Motsatt kan diskusjonen med ledelsen gi ytterligere informasjon som underbygger revisors konklusjon om at «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon. A41. Det kan være vanskeligere for revisor å utfordre ledelsen på skjønnsmessige forhold enn på forhold som er av en mer faktabasert art. Det kan imidlertid forekomme at revisor konkluderer med at «øvrig informasjon» inneholder en uttalelse som ikke er i overensstemmelse med regnskapet eller kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen. Slike omstendigheter kan reise tvil om «øvrig informasjon», regnskapet eller kunnskapen som revisor har opparbeidet seg under revisjonen. A42. Ettersom «øvrig informasjon» kan inneholde et bredt spekter av mulig vesentlig feilinformasjon, er typen og omfanget av andre handlinger som revisor kan utføre for å konkludere hvorvidt «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon, gjenstand for revisors profesjonelle skjønn etter omstendighetene. A43. Når et forhold ikke er relatert til regnskapet eller kunnskapen som revisor opparbeider seg under revisjonen, vil revisor ikke alltid være i stand til fullt ut å vurdere ledelsens svar på revisors forespørsler. På bakgrunn av ledelsens ytterligere informasjon eller forklaringer, eller etter at ledelsen har foretatt endringer i «øvrig informasjon», kan revisor imidlertid bli forsikret om at det ikke lenger ser ut til å foreligge en vesentlig uoverensstemmelse eller at «øvrig informasjon» tilsynelatende ikke lenger inneholder vesentlig feilinformasjon. Når revisor ikke er i stand til å konkludere med at det ikke lenger ser ut til å foreligge en vesentlig uoverensstemmelse eller at «øvrig informasjon» tilsynelatende ikke lenger inneholder vesentlig feilinformasjon, kan revisor be ledelsen om å konsultere en kvalifisert tredjepart (for eksempel en ekspert engasjert av ledelsen eller en advokat). I visse tilfeller vil revisor, etter å ha vurdert svarene fra ledelsens konsultasjon, ikke være i stand til å konkludere hvorvidt «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisor kan da iverksette ett eller flere at de følgende tiltak: innhente råd fra revisors advokat, vurdere virkningen på revisjonsberetningen, for eksempel hvorvidt revisor skal beskrive omstendighetene når det foreligger en begrensning pålagt av ledelsen, eller trekke seg fra revisjonsoppdraget, når dette er mulig i henhold til gjeldende lov eller forskrift. Revisors reaksjon når han konkluderer med at «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon Revisors reaksjon når han konkluderer med at «øvrig informasjon» innhentet før datoen for revisjonsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon (Jf. punkt 18) A44. Hvilke tiltak revisor iverksetter dersom «øvrig informasjon» ikke blir korrigert etter kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er gjenstand for revisors profesjonelle skjønn. Revisor kan ta i betraktning hvorvidt begrunnelsen gitt av ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og 14

15 kontroll, for ikke å utføre korrigeringen, reiser tvil om integriteten eller ærligheten til ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, for eksempel når revisor mistenker en intensjon om å villede. Revisor kan også finne det hensiktsmessig å søke juridiske råd. I noen tilfeller kan revisor være pålagt ved lov, forskrift eller andre profesjonsstandarder å kommunisere forholdet til en tilsynsmyndighet eller et relevant fagorgan. Innvirkning på rapportering (Jf.) punkt 18(a)) A45. I sjeldne tilfeller kan en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet være hensiktsmessig når ledelsen nekter å korrigere vesentlig feilinformasjon i «øvrig informasjon» reiser slik tvil om integriteten til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, at det skaper tvil om påliteligheten av revisjonsbevis generelt sett. Revisor trekker seg fra oppdraget (Jf. punkt 18(b)) A46. At revisor trekker seg fra oppdraget, når dette er mulig i henhold til gjeldende lov eller forskrift, kan være hensiktsmessig når omstendighetene ved at ledelsen nekter å korrigere vesentlig feilinformasjon i «øvrig informasjon» reiser slik tvil om integriteten til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, at det skaper tvil om påliteligheten av uttalelser innhentet fra dem under revisjonen. Særlige forhold knyttet til enheter i offentlig sektor (Jf. punkt 18(b)) A47. I offentlig sektor vil det ikke alltid være mulig å trekke seg fra oppdraget. I slike tilfeller kan revisor utstede en rapport til lovgivende myndighet med detaljer om forholdet eller iverksette andre egnede tiltak. Revisors reaksjon når han konkluderer med at «øvrig informasjon» innhentet etter datoen for revisjonsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon (Jf. punkt 19) A48. Dersom revisor konkluderer med at «øvrig informasjon» innhentet etter datoen for revisjonsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon, og slik vesentlig feilinformasjon er blitt korrigert, omfatter handlingene som er nødvendige ut fra omstendighetene, at revisor fastsetter at korrigeringen er blitt utført (i samsvar med punkt 17(a)), og kan omfatte at revisor gjennomgår tiltakene iverksatt av ledelsen for å kommunisere med dem som har mottatt «øvrig informasjon», dersom de allerede er utstedt, for å informere dem om endringen. A49. Dersom de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ikke samtykker i å endre «øvrig informasjon», vil iverksettelsen av egnede tiltak for å søke å gjøre brukere som revisjonsberetningen er utarbeidet for, tilstrekkelig oppmerksomme på den ikke-korrigerte feilinformasjonen, kreve utøvelse av profesjonelt skjønn, og kan være påvirket av relevant lov eller forskrift i jurisdiksjonen. Revisor kan følgelig finne det hensiktsmessig å søke juridiske råd om revisors juridiske rettigheter og forpliktelser. A50. Når vesentlig feilinformasjon i «øvrig informasjon» ikke blir korrigert, kan egnede tiltak som revisor iverksetter for å søke å gjøre brukere som revisjonsberetningen er utarbeidet for, tilstrekkelig oppmerksomme på den ikke-korrigerte vesentlige feilinformasjonen, når det er tillatt ved lov eller forskrift, for eksempel omfatte å: gi en ny eller endret revisjonsberetning til ledelsen, som inneholder en modifisert del i samsvar med punkt 22, og be ledelsen om å formidle denne nye eller endrede revisjonsberetningen til brukere som revisjonsberetningen er utarbeidet for. Revisor kan i den forbindelse finne det nødvendig å vurdere den eventuelle virkningen på datoen for den nye eller endrede revisjonsberetningen i lys av kravene i ISA-ene eller gjeldende lov eller forskrift. Revisor kan også gjennomgå tiltakene iverksatt av ledelsen for å formidle den nye eller endrede revisjonsberetningen til slike brukere, 15

16 gjøre brukerne som revisjonsberetningen er utarbeidet for, oppmerksomme på den vesentlige feilinformasjonen i «øvrig informasjon» (for eksempel ved å informere aksjonærene om forholdet på en generalforsamling), kommunisere med en tilsynsmyndighet eller et relevant fagorgan om den ikke-korrigerte vesentlige feilinformasjonen, eller vurdere konsekvensene for fortsettelsen av revisjonsoppdraget (se også punkt A46). Revisors reaksjon når regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, eller når det er behov for å oppdatere revisors forståelse av enheten og dens omgivelser (Jf. punkt 20) A51. Ved lesing av «øvrig informasjon» kan revisor bli oppmerksom på ny informasjon som har innvirkning på: Revisors forståelse av enheten og dens omgivelser, og som følgelig kan indikere et behov for å endre revisors risikovurdering2f13 Revisors ansvar for å evaluere virkningen av identifisert feilinformasjon på revisjonen og av eventuell ikkekorrigert feilinformasjon på regnskapet. 23F14 Revisors oppgaver og plikter vedrørende hendelser etter balansedagen. 24F15 Rapportering (Jf. punkt 21-24) A52. Ved revisjon av regnskapet til en enhet som ikke er en notert enhet, kan revisor finne det hensiktsmessig å identifisere i revisjonsberetningen «øvrig informasjon» som revisor forventer å innhente etter datoen for revisjonsberetningen for å oppnå ytterligere transparens rundt «øvrig informasjon» som hører inn under revisors oppgaver og plikter i henhold til denne ISA-en. Revisor kan for eksempel finne det hensiktsmessig å gjøre det når ledelsen er i stand til å redegjøre for revisor at slik «øvrig informasjon» vil bli utstedt etter datoen for revisjonsberetningen. Eksempler på uttalelser (Jf. punkt 21-22) A53. Eksempler på del om «Øvrig informasjon» i revisjonsberetningen er inkludert i vedlegg 2. Innvirkning på rapportering når revisor avgir en konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon om regnskapet (Jf. punkt 23) A54. En konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon om regnskapet har ikke nødvendigvis en innvirkning på uttalelsen som kreves i punkt 22(e) dersom forholdet som ligger til grunn for modifikasjonen av revisors konklusjon ikke er inkludert eller på annet vis omtalt i «øvrig informasjon», og forholdet ikke påvirker noen del av «øvrig informasjon». En konklusjon med forbehold om regnskapet på grunn av manglende opplysning om styrets godtgjørelse slik det kreves av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, har for eksempel ikke nødvendigvis noen innvirkning på rapporteringen som kreves i henhold til denne ISA-en. Under andre omstendigheter kan det ha en innvirkning på slik rapportering som beskrevet i punkt A55 A58. Konklusjon med forbehold som følge av at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon A55. Når det er avgitt en konklusjon med forbehold, kan det tas i betraktning hvorvidt «øvrig informasjon» også inneholder vesentlig feilinformasjon om det samme forholdet som, eller et forhold som er relatert til, forholdet som ligger til grunn for at det er avgitt en konklusjon med forbehold om regnskapet. Konklusjon med forbehold som følge av begrensning av revisjonens innhold 13 ISA 315 (Revidert), punkt 11, 31 og A1 14 ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 15 ISA 560, punkt 10 og 14 16

17 A56. Når det foreligger begrensning av revisjonens innhold med hensyn til et vesentlig element i regnskapet, vil revisor ikke ha innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for dette forholdet. Under slike omstendigheter vil revisor ikke alltid være i stand til å konkludere hvorvidt beløpene eller andre elementer i «øvrig informasjon» knyttet til dette forholdet resulterer i vesentlig feilinformasjon i «øvrig informasjon». Revisor kan følgelig finne det nødvendig å modifisere uttalelsen som kreves i punkt 22(e), for å henvise til revisors manglende evne til å vurdere ledelsens beskrivelse av forholdet i «øvrig informasjon» som ligger til grunn for at det er avgitt en konklusjon med forbehold om regnskapet, som forklart i avsnittet om «grunnlag for konklusjon med forbehold». Revisor er imidlertid pålagt å uttale seg om eventuell annen ikke-korrigert feilinformasjon i «øvrig informasjon» som er blitt identifisert. Negativ konklusjon A57. En negativ konklusjon om regnskapet knyttet til et eller flere bestemte forhold beskrevet i avsnittet om «grunnlag for negativ konklusjon», rettferdiggjør ikke utelatelsen av rapportering i revisjonsberetningen i samsvar med punkt 22(e)(ii) av vesentlig feilinformasjon i de øvrige opplysningene som revisor har identifisert. Når det er gitt uttrykk for en negativ konklusjon om regnskapet, kan revisor finne det hensiktsmessig å modifisere uttalelsen som kreves i punkt 22(e), for eksempel for å angi at beløpene eller elementene i «øvrig informasjon» inneholder vesentlig feilinformasjon om det samme forholdet som, eller et forhold som er relatert til, forholdet som ligger til grunn for den negative konklusjonen om regnskapet. Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet A58. Når revisor avgir en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, kan en beskrivelse av ytterligere detaljer om revisjonen, herunder en del som omhandler «øvrig informasjon», overskygge konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet totalt sett. Under slike omstendigheter skal revisjonsberetningen, slik det kreves av ISA 705 (Revidert), 28F følgelig ikke inneholde noe avsnitt som omtaler rapporteringskravene i henhold til denne ISA-en. Rapportering fastsatt i lov eller forskrift (Jf. punkt 24) A59. ISA 20029F16 forklarer at revisor kan være pålagt å etterleve lovmessige eller regulatoriske krav i tillegg til ISAene. Når dette er tilfellet, kan revisor være forpliktet til å bruke en bestemt utforming eller ordlyd i revisjonsberetningen, som avviker fra den som er beskrevet i denne ISA-en. Konsistens i revisjonsberetningen, når revisjonen er utført i samsvar med ISA-er, bidrar til å øke troverdigheten i det globale markedet ved å gjøre revisjoner som er utført i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder, lettere gjenkjennelige. Når forskjellene mellom de juridiske eller regulatoriske kravene til rapportering av «øvrig informasjon» og denne ISA-en kun er relatert til utformingen og ordlyden i revisjonsberetningen, og revisjonsberetningen som et minimum inneholder hvert av elementene identifisert i punkt 24, kan revisjonsberetningen henvise til ISA-ene. Under slike omstendigheter anses følgelig revisor å ha etterlevd kravene i denne ISA-en, selv om utformingen og ordlyden som er brukt i revisjonsberetningen, følger av juridiske eller regulatoriske rapporteringskrav. 16 ISA 200, punkt A55 17

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag IFAC Board Endelig versjon November 2014 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 95/17 28.09.2017 Dato: 05.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger -

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Konsekvenser for Riksrevisjonens regnskapsrevisjon Åse Kristin B. Hemsen underdirektør Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetning 1. Hvorfor

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer