International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009

2 2 ISA 705 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 705, «Modifications to the Opinion in the Independent Auditor s Report» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 705, «Modifications to the Opinion in the Independent Auditor s Report». Formatert: Norsk (bokmål)

3 3 ISA 705 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Typer modifiserte konklusjoner... 2 Ikrafttredelsesdato... 3 Mål... 4 Definisjoner... 5 Krav Omstendigheter hvor en modifikasjon i revisors konklusjon er påkrevd... 6 Fastsettelse av typen modifikasjon i revisors konklusjon Form på og innhold i revisjonsberetningen når konklusjonen er modifisert Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll Veiledning og utfyllende forklaringer Typer modifiserte konklusjoner... A1 Typen vesentlig feilinformasjon... A2 A7 Typen manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis... A8 A12 Konsekvens av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning pålagt av ledelsen etter at revisor har akseptert oppdraget... A13 A15 Andre betraktninger knyttet til en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet... A16 Form på og innhold i revisjonsberetningen når konklusjonen er modifisert... A17 A24 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll... A25 Vedlegg: Eksempler på revisjonsberetninger med modifikasjoner i konklusjonen Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 705 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver med og plikter til å utstede en hensiktsmessig beretning i situasjoner der revisor i samsvar med ISA 700, 1 danner seg en mening om regnskapet og finner det nødvendig å modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen. Typer modifiserte konklusjoner 2. Denne ISA-en definerer tre typer modifiserte konklusjoner: konklusjon med forbehold, negativ konklusjon og konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. Beslutningen om hvilken type modifisert konklusjon som er hensiktsmessig, avhenger av: (Jf. punkt A1) Ikrafttredelsesdato Typen forhold som fører til modifikasjonen, det vil si hvorvidt regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon eller, ved manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, kan inneholde vesentlig feilinformasjon; og Revisors skjønnsmessige vurdering av hvor gjennomgripende virkningen eller den mulige virkningen av forholdet er på regnskapet. 3. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 4. Revisors mål er å gi klart uttrykk for en hensiktsmessig modifisert konklusjon om regnskapet, som er nødvendig når: Definisjoner Revisor, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkluderer med at regnskapet totalt sett inneholder vesentlig feilfinformasjon; eller Revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å kunne konkludere med at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 5. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: Gjennomgripende Et begrep som brukes i forbindelse med feilinformasjon for å beskrive virkningen på regnskapet av feilinformasjon eller den mulige virkningen på regnskapet av eventuell feilinformasjon som ikke er avdekket som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Gjennomgripende virkninger på regnskapet er de som etter revisors skjønn: (i) Ikke er begrenset til spesifikke elementer, kontoer eller poster i regnskapet; (ii) Hvis de er begrenset på denne måten, representerer eller kan representere en betydelig del av regnskapet; eller 1 ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper».

5 5 ISA 705 (iii) I relasjon til tilleggsopplysninger, er fundamentale for brukernes forståelse av regnskapet. Modifisert konklusjon En konklusjon med forbehold, en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. Krav Omstendigheter hvor en modifikasjon i revisors konklusjon er påkrevd 6. Revisor skal modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen når: Revisor, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkluderer med at regnskapet totalt sett inneholder vesentlig feilfinformasjon; eller (Jf. punkt A2 A7) Revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å kunne konkludere med at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. (Jf. punkt A8 A12) Fastsettelse av typen modifikasjon i revisors konklusjon Konklusjon med forbehold 7. Revisor skal avgi en konklusjon med forbehold når: Negativ konklusjon Revisor, etter å ha innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, konkluderer med at feilinformasjon, enkeltvis eller samlet, er vesentlig, men ikke gjennomgripende for regnskapet; eller Revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge konklusjonen, men revisor konkluderer med at den mulige virkningen på regnskapet av eventuell uavdekket feilinformasjon kan være vesentlig, men ikke gjennomgripende. 8. Revisor skal avgi en negativ konklusjon når revisor, etter å ha innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, konkluderer med at feilinformasjon, enkeltvis eller samlet, er både vesentlig og gjennomgripende for regnskapet. Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 9. Revisor skal avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet når revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge konklusjonen, og revisor konkluderer med at den mulige virkningen på regnskapet av eventuell uavdekket feilinformasjon kan være både vesentlig og gjennomgripende. 10. Revisor skal avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet når revisor, i de ekstremt sjeldne tilfellene der det foreligger flere usikre forhold, konkluderer med at det til tross for at det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hver av de individuelle usikre forholdene, ikke er mulig å utforme en konklusjon om regnskapet som følge av den mulige interaksjonen mellom de usikre forholdene og deres mulige kumulative virkning på regnskapet.

6 6 ISA 705 Konsekvens av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning pålagt av ledelsen etter at revisor har akseptert oppdraget 11. Dersom revisor etter å ha akseptert oppdraget blir oppmerksom på at ledelsen har pålagt en begrensning av innholdet av revisjonen som etter revisors vurdering sannsynligvis vil føre til at revisor må avgi en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, skal revisor be ledelsen om å fjerne begrensningen. 12. Dersom ledelsen nekter å fjerne begrensningen nevnt i punkt 11, skal revisor kommunisere forholdet til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, med mindre alle som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er involvert i ledelsen av enheten, 2 og fastslå hvorvidt det er mulig å gjennomføre alternative handlinger for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. 13. Dersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor fastslå konsekvensene som følger: Dersom revisor konkluderer med at den mulige virkningen på regnskapet av eventuell uavdekket feilinformasjon kan være vesentlig, men ikke gjennomgripende, skal revisor avgi en konklusjon med forbehold; eller Dersom revisor konkluderer med at den mulige virkningen på regnskapet av eventuell uavdekket feilinformasjon kan være både vesentlig og gjennomgripende, og at et forbehold i konklusjonen ikke vil være i stand til å kommunisere hvor alvorlig situasjonen er, skal revisor: (Jf. punkt A13 A14) (i) Trekke seg fra oppdraget, når dette er praktisk gjennomførbart og mulig etter gjeldende lov eller forskrift; eller (ii) Dersom det ikke er praktisk gjennomførbart eller mulig for revisor å trekke seg fra oppdraget før revisjonsberetningen avgis, avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. 14. Dersom revisor trekker seg fra oppdraget som nevnt i punkt 13(i), skal revisor før revisor trekker seg fra oppdraget kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll eventuelle forhold vedrørende feilinformasjon identifisert under revisjonen som ville ha ført til en modifikasjon i konklusjonen. (Jf. punkt A15) Andre vurderinger relatert til en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 15. Når revisor anser det nødvendig å avgi en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet totalt sett, skal ikke revisjonsberetningen også inneholde en ikkemodifisert konklusjon med henvisning til det samme rammeverket for finansiell rapportering om en del av et regnskap eller et eller flere konkrete elementer, kontoer eller poster i et regnskap. Å tilføye en slik ikke-modifisert konklusjon i samme beretning 3 under disse omstendighetene ville ha motsagt revisors negative konklusjon eller konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet totalt sett. (Jf. punkt A16) 2 3 ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» punkt 13. ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av separate regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling» omhandler omstendigheter hvor revisor blir engasjert for å avgi en separat konklusjon om et eller flere spesifikke elementer, kontoer eller poster i et regnskap.

7 7 ISA 705 Form på og innhold i revisjonsberetningen når konklusjonen er modifisert Avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen 16. Når revisor modifiserer konklusjonen om regnskapet, skal revisor, i tillegg til de spesifikke elementene påkrevd i ISA 700, inkludere et avsnitt i revisjonsberetningen som gir en beskrivelse av forholdet som har ført til modifikasjonen. Revisor skal plassere dette avsnittet umiddelbart før konklusjonsavsnittet i revisjonsberetningen og bruke overskriften «Grunnlaget for forbeholdet i konklusjonen», «Grunnlaget for den negative konklusjonen» eller «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet», avhengig av omstendighetene. (Jf. punkt A17) 17. Dersom det er vesentlig feilinformasjon i regnskapet som er knyttet til spesifikke beløp i regnskapet (herunder kvantitative opplysninger), skal revisor tilføye i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen en beskrivelse og en kvantifisering av den økonomiske virkningen av feilinformasjon, med mindre det ikke er praktisk gjennomførbart. Dersom det ikke er praktisk gjennomførbart å kvantifisere den økonomiske virkningen, skal revisor angi dette i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen. (Jf. punkt A18) 18. Dersom det er vesentlig feilinformasjon i regnskapet som er knyttet til beskrivende tilleggsopplysninger, skal revisor tilføye i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen en forklaring på hvordan tilleggsopplysningene er feil. 19. Dersom det er vesentlig feilinformasjon i regnskapet som er knyttet til manglende opplysning om forhold det skulle ha vært opplyst om, skal revisor: (c) Diskutere den manglende opplysningen med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll; Beskrive typen manglende opplysninger i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen; og Med mindre det er forbudt ved lov eller forskrift, inkludere de manglende opplysningene, forutsatt at det er praktisk gjennomførbart å gjøre det og at revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for de manglende opplysningene. (Jf. punkt A19) 20. Dersom modifikasjonen er et resultat av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor inkludere årsakene til den manglende muligheten i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen. 21. Selv om revisor har avgitt en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, skal revisor beskrive i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen årsakene til eventuelle andre forhold som revisor kjenner til, som ville ha ført til en modifikasjon i konklusjonen, og virkningen av dette. (Jf. punkt A20) Konklusjonsavsnitt 22. Når revisor modifiserer revisjonsberetningen, skal revisor bruke overskriften «Konklusjon med forbehold», «Negativ konklusjon» eller «Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet» på konklusjonsavsnittet. (Jf. punkt A21, A23 A24) 23. Når revisor avgir en konklusjon med forbehold som følge av vesentlig feilinformasjon i regnskapet, skal revisor angi i konklusjonsavsnittet at med unntak av virkningen av forholdet eller forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen med forbehold», er det revisors mening at: Regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde (eller en dekkende fremstilling) i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved rapportering i samsvar med et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde; eller

8 8 ISA 705 Regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved rapportering i samsvar med et regelbasert rammeverk. 24. Når modifikasjonen oppstår som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor bruke den tilsvarende ordlyden «med unntak av den mulige virkningen av forholdet eller forholdene...» for den modifiserte konklusjonen. (Jf. punkt A22) 25. Når revisor avgir en negativ konklusjon, skal revisor i konklusjonsavsnittet angi at på grunn av betydningen av forholdet eller forholdene som er omtalt i avsnittet «Grunnlaget for den negative konklusjonen», er det revisors mening at: Regnskapet ikke gir et rettvisende bilde (eller en dekkende fremstilling) i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved rapportering i samsvar med et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde; eller Regnskapet i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved rapportering i samsvar med et regelbasert rammeverk. 26. Når revisor avgir en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor angi i konklusjonsavsnittet at: revisor, på grunn av betydningen av forholdet eller forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet», ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon, og følgelig at revisor ikke avgir noen konklusjon om regnskapet. Beskrivelse av revisors oppgaver og plikter når revisor avgir en konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon 27. Når revisor avgir en konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon, skal revisor korrigere beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter for å angi at revisor mener at revisjonsbeviset som revisor har innhentet, er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å danne grunnlag for revisors modifiserte konklusjon. Beskrivelse av revisors oppgaver og plikter når revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet 28. Når revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor korrigere innledningsavsnittet i revisjonsberetningen for å angi at revisor ble valgt til å revidere regnskapet. Revisor skal også korrigere beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter og beskrivelsen av omfanget av revisjonen for å angi kun det følgende: «Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapet på bakgrunn av vår revisjon i samsvar med revisjonsstandardene. På grunn av forholdet eller forholdene beskrevet i avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet», har vi imidlertid ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for en konklusjon.»

9 9 ISA 705 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 29. Når revisor forventer at konklusjonen i revisjonsberetningen må modifiseres, skal revisor kommunisere omstendighetene som har ført til den forventede modifikasjonen og modifikasjonens foreslåtte ordlyd til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. (Jf. punkt A25) Veiledning og utfyllende forklaringer Typer modifiserte konklusjoner (Jf. punkt 2) *** A1. Tabellen nedenfor illustrerer hvordan revisors skjønnsmessige vurdering av typen forhold som ligger til grunn for modifikasjonen, og omfanget av dets virkning eller mulige virkning på regnskapet, påvirker typen konklusjon som skal avgis.

10 10 ISA 705 Revisors skjønnsmessige vurdering av om virkningen eller den mulige virkningen på regnskapet er gjennomgripende Typen forhold som ligger til grunn for modifikasjonen Regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon Manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis Vesentlig, men ikke gjennomgripende Konklusjon med forbehold Konklusjon med forbehold Vesentlig og gjennomgripende Negativ konklusjon Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet Typen vesentlig feilinformasjon (Jf. punkt 6) A2. ISA 700 krever at revisor, for å kunne danne seg en mening om regnskapet, trekker en konklusjon om hvorvidt det er oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 4 Denne konklusjonen tar i betraktning revisors vurdering av virkningen av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon på regnskapet i samsvar med ISA A3. ISA 450 definerer feilinformasjon som en forskjell mellom beløpet, klassifiseringen, presentasjonen eller opplysningene knyttet til en regnskapspost, og beløpet, klassifiseringen, presentasjonen eller opplysningene som kreves for at posten skal være i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Følgelig kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet i forhold til: (c) Hensiktsmessigheten ved de valgte regnskapspolicyene; Anvendelsen av de valgte regnskapspolicyene; eller Hensiktsmessigheten eller adekvans ved tilleggsopplysninger i regnskapet. Hensiktsmessigheten ved de valgte regnskapspolicyene A4. Når det gjelder hensiktsmessigheten ved de regnskapspolicyene ledelsen har valgt, kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet når: De valgte regnskapspolicyene ikke er i overensstemmelse med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; eller Regnskapet, herunder notene, ikke fremstiller de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. A5. Rammeverk for finansiell rapportering inneholder ofte krav til redegjørelse for, og opplysning om, endringer i regnskapspolicyer. Når enheten har endret regnskapspolicyer av betydning, kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet når enheten ikke har oppfylt disse kravene. Anvendelsen av de valgte regnskapspolicyene A6. Når det gjelder anvendelsen av de valgte regnskapspolicyene, kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet: 4 5 ISA 700 punkt 11. ISA 450 «Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen» punkt 11

11 11 ISA 705 Når ledelsen ikke har anvendt de valgte regnskapspolicyene i overensstemmelse med rammeverket for finansiell rapportering, herunder når ledelsen ikke har anvendt de valgte regnskapspolicyene på samme måte mellom perioder eller i forhold til lignende transaksjoner og hendelser (ensartet anvendelse); eller På grunn av måten de valgte regnskapspolicyene er anvendt på (som for eksempel en utilsiktet feil ved anvendelsen). Hensiktsmessigheten ved eller adekvansen til tilleggsopplysninger i regnskapet A7. Når det gjelder hensiktsmessigheten ved eller adekvansen til tilleggsopplysninger i regnskapet, kan det oppstå vesentlig feilinformasjon i regnskapet når: (c) Regnskapet ikke inneholder alle tilleggsopplysningene som er pålagt av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; Tilleggsopplysningene i regnskapet ikke er presentert i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; eller Regnskapet inneholder ikke de nødvendige tilleggsopplysningene for å gi et rettvisende bilde. Typen manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis (Jf. punkt 6) A8. Revisors manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis (også referert til som en begrensning av revisjonens innhold) kan oppstå som følge av: (c) Omstendigheter som ligger utenfor enhetens kontroll; Omstendigheter knyttet til typen eller tidspunktet for revisjonsarbeidet; eller Begrensninger pålagt av ledelsen. A9. Manglende mulighet til å gjennomføre en bestemt handling utgjør ikke en begrensning av revisjonens innhold dersom revisor er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis ved å gjennomføre alternative handlinger. Dersom dette ikke er mulig, gjelder kravene i punkt 7 og 10. Begrensninger pålagt av ledelsen kan ha andre konsekvenser for revisjonen, for eksempel for revisors vurdering av mislighetsrisikoer og av om revisor vil fortsette oppdraget. A10. Eksempler på omstendigheter som ligger utenfor enhetens kontroll kan være når: Enhetens registrerte regnskapsopplysninger er blitt ødelagt. De registrerte regnskapsmateriale om en vesentlig konsernenhet er blitt beslaglagt på ubestemt tid av myndighetene. A11. Eksempler på omstendigheter knyttet til typen eller tidspunktet for revisjonsarbeidet kan være når: Enheten er pålagt å bruke egenkapitalmetoden ved regnskapsføring av en tilknyttet enhet, og revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for sistnevntes økonomiske informasjon til å kunne evaluere hvorvidt egenkapitalmetoden er blitt anvendt på en tilfredsstillende måte. Tidspunktet for revisors utnevnelse er slik at revisor ikke er i stand til å observere den fysiske varetellingen. Revisor fastsetter at gjennomføring av substanshandlinger alene ikke er tilstrekkelig, men enhetens kontroller er ikke effektive.

12 12 ISA 705 A12. Eksempler på manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning av revisjonens innhold pålagt av ledelsen kan være når: Ledelsen hindrer revisor i å observere varetellingen. Ledelsen hindrer revisor i å be om ekstern bekreftelse på bestemte kontosaldoer. Konsekvens av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning pålagt av ledelsen etter at revisor har akseptert oppdraget (Jf. punkt 13 14) A13. Hvorvidt det lar seg gjøre å trekke seg fra revisjonen, kan avhenge av hvor langt arbeidet er kommet på tidspunktet hvor ledelsen pålegger en begrensning av revisjonens innhold. Dersom revisor mer eller mindre har fullført revisjonen, kan revisor bestemme seg for å fullføre revisjonen i den grad det er mulig, avgi en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, og forklare begrensningen i revisjonens innhold i avsnittet «Grunnlaget for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet», før revisor trekker seg fra oppdraget. A14. I noen tilfeller er det ikke mulig for revisor å trekke seg fra oppdraget dersom revisor er pålagt ved lov eller forskrift å fortsette revisjonsoppdraget. Dette kan være tilfellet for en revisor som er utnevnt til å revidere regnskapet til enheter i offentlig sektor. Det kan også være tilfellet i jurisdiksjoner hvor revisor er utnevnt til å revidere et regnskap som dekker en bestemt periode, eller er utnevnt for en bestemt periode uten mulighet til å trekke seg før revisjonen av det aktuelle regnskapet er fullført eller før slutten av den aktuelle perioden. Revisor kan også finne det nødvendig å tilføye et avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen. 6 A15. Når revisor konkluderer med at det er nødvendig å trekke seg fra revisjonsoppdraget fordi det foreligger en begrensning av revisjonens innhold, kan det foreligge et profesjonelt, lovmessig eller regulatorisk krav om at revisor må kommunisere forhold knyttet til at revisor trekker seg fra oppdraget til regulatoriske myndigheter eller enhetens eiere. Andre betraktninger knyttet til en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet (Jf. punkt 15) A16. Det følgende er eksempler på rapporteringsomstendigheter som ikke vil være uforenlig med revisors negative konklusjon eller konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet: Det å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om regnskap som er utarbeidet i samsvar med et gitt rammeverk for finansiell rapportering og, i samme beretning, gi uttrykk for en negativ konklusjon om samme regnskap i samsvar med et annet rammeverk for finansiell rapportering. 7 Det å gi uttrykk for en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om driftsresultatet, og kontantstrømmer, der det er relevant, og en ikke-modifisert konklusjon om den økonomiske stillingen (se ISA 510 (omredigert)). 8 I dette tilfellet har ikke revisor gitt uttrykk for en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet totalt sett ISA 706 «Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning» punkt A5. Se punkt A32 i ISA 700 for å få en beskrivelse av denne omstendigheten. ISA 510 «Nye revisjonsoppdrag inngående balanse» punkt 10.

13 13 ISA 705 Form på og innhold i revisjonsberetningen når konklusjonen er modifisert Avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen (Jf. punkt 16 17, 19, 21) A17. Konsistens i revisjonsberetningen bidrar til å øke brukernes forståelse og til å identifisere uvanlige omstendigheter når de oppstår. Følgelig er det, selv om ensartethet i ordlyden i en modifisert konklusjon og i beskrivelsen av grunnlaget for modifikasjonen ikke nødvendigvis er mulig, ønskelig med konsistens både i formen på og innholdet i revisjonsberetningen. A18. Et eksempel på de økonomiske effektene av vesentlig feilinformasjon som revisor kan beskrive i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen i revisjonsberetningen, er kvantifiseringen av virkningen på skattekostnad, resultat før skatt, årsresultat og egenkapital dersom varelageret er overvurdert. A19. Opplysning om manglende informasjon i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen vil ikke være praktisk gjennomførbart dersom: Opplysningene ikke har vært utarbeidet av ledelsen, eller opplysningene på annet vis ikke er lett tilgjengelige for revisor; eller Opplysningene etter revisors skjønn ville ha vært urimelig voluminøse i forhold til revisjonsberetningen. A20. En negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om et bestemt forhold beskrevet i avsnittet om grunnlaget for modifikasjonen, rettferdiggjør ikke utelatelsen av en beskrivelse av andre identifiserte forhold som ellers ville ha ført til en modifikasjon i konklusjonen i revisjonsberetningen. I slike tilfeller kan opplysning om slike andre forhold som revisor kjenner til, være relevant for brukerne av regnskapet. Konklusjonsavsnitt (Jf. punkt 22 23) A21. Tilføyelse av denne avsnittsoverskriften gjør det tydelig for brukeren at revisors konklusjon er modifisert og angir typen modifikasjon. A22. Når revisor gir uttrykk for en konklusjon med forbehold, vil det ikke være hensiktsmessige å bruke begreper som «med den foregående forklaringen» eller «forutsatt at» i konklusjonsavsnittet, ettersom disse ikke vil være tilstrekkelig tydelige eller virkningsfulle. Eksempler på revisjonsberetninger A23. Eksempel 1 og 2 i vedlegget inneholder revisjonsberetninger med henholdsvis en konklusjon med forhold og en negativ konklusjon, ettersom regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. A24. Eksempel 3 i vedlegget inneholder en revisjonsberetning med en konklusjon med forbehold, ettersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Eksempel 4 inneholder en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for et enkelt element i regnskapet. Eksempel 5 inneholder en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for flere elementer i regnskapet. I de to sistnevnte tilfellene er den mulige virkningen på regnskapet av den manglende muligheten både vesentlig og gjennomgripende. Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 28) A25. Kommunikasjon av omstendighetene som har ført til en forventet modifikasjon i revisors konklusjon og modifikasjonens foreslåtte ordlyd til dem som har overordnet styring og kontroll, gjør det mulig for:

14 14 ISA 705 (c) Revisor å varsle dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om den eller de tiltenkte modifikasjonene og årsakene (eller omstendighetene) til modifikasjonene; Revisor å forsøke å oppnå enighet med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om de faktiske kjensgjerningene rundt forholdet eller forholdene som ligger til grunn for den eller de forventede modifikasjonene, eller for å bekrefte forhold det er uenighet om med ledelsen som sådan; og Dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll å gi revisor, der det er relevant, ytterligere informasjon om og forklaringer av forholdet eller forholdene som ligger til grunn for den eller de forventede modifikasjonene.

15 15 ISA 705 Eksempler på revisjonsberetninger med modifikasjoner i konklusjonen Vedlegg (Jf. punkt A23 24) Eksempel 1: En revisjonsberetning som inneholder en konklusjon med forbehold som følge av vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Eksempel 2: En revisjonsberetning som inneholder en negativ konklusjon som følge av vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Eksempel 3: En revisjonsberetning som inneholder en konklusjon med forbehold som følge av at revisor ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Eksempel 4: En revisjonsberetning som inneholder en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av at revisor ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for et enkelt element i regnskapet. Eksempel 5: En revisjonsberetning som inneholder en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet som følge av at revisor ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for flere elementer i regnskapet.

16 16 ISA 705 Eksempel 1: Omstendighetene omfatter følgende: Revisjon av et fullstendig regnskap med generelt formål utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med International Financial Reporting Standards. Vilkårene for revisjonsoppdraget reflekterer beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA Informasjonen om varelager er feil. Feilinformasjonen anses å være vesentlig, men ikke gjennomgripende for regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver pålagt i lokal lovgivning. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Uttalelse om regnskapet 2 Vi har revidert det vedlagte regnskapet for ABC AS som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Ledelsens 3 ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med International Financial Reporting Standards, 4 og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et ISA 210 «Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget». Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes. Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. Når ledelsens ansvar er å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde, kan dette formuleres slik: «Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards, og for slik.»

17 17 ISA 705 regnskap som gir en dekkende fremstilling, 5 med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. 6 En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold. Grunnlag for konklusjon med forbehold Selskapets varelager er regnskapsført til xxx i balansen. Selskapet har ikke regnskapsført varelageret til det laveste av historisk kost eller netto realisasjonsverdi men har regnskapsført det utelukkende til kostpris, noe som utgjør et avvik fra International Financial Reporting Standards. Selskapets regnskapsmateriale indikerer at dersom varelageret hadde vært regnskapsført til det laveste av historisk kost og netto realisasjonsverdi ville det har vært nødvendig å skrive ned varelageret med beløp xxx. Følgelig ville varekostnaden ha økt med xxx, og skattekostnad, årsresultat og egenkapital ville ha vært redusert med henholdsvis xxx, xxx og xxx. Konklusjon med forbehold Etter vår mening gir regnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», i det alt vesentlige en dekkende fremstilling (eller «et rettvisende bilde») av den finansielle stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards. Uttalelser om øvrige lovmessige og regulatoriske krav [Formen på og innholdet i dette avsnittet i revisjonsberetningen vil variere avhengig av hvilke øvrige rapporteringsoppgaver revisor har.] [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsberetningen] [Revisors adresse] 5 6 I tilfellet i fotnote 12 kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et konsolidert regnskap som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.» I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av regnskapet, må denne setningen formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene». I tilfellet i fotnote 12 kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene».

18 18 ISA 705 Eksempel 2: Omstendighetene omfatter følgende: Revisjon av et konsolidert regnskap med generelt formål utarbeidet av ledelsen av morselskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards. Vilkårene for revisjonsoppdraget reflekterer beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som følge av manglende konsolidering av et datterselskap. Den vesentlige feilinformasjonen anses å være gjennomgripende for regnskapet. Virkningen av feilinformasjonen på regnskapet er ikke fastslått fordi det ikke er praktisk gjennomførbart. I tillegg til revisjonen av det konsoliderte regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver pålagt i lokal lovgivning. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Uttalelse om det konsoliderte regnskapet 7 Vi har revidert det vedlagte konsoliderte regnskapet for ABC ASA og dets datterselskaper, som består av konsolidert balanse per 31. desember 20X1, konsolidert resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av anvendte regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Ledelsens 8 ansvar for det konsoliderte regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det konsoliderte regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med International Financial Reporting Standards, 9 og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et konsolidert regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at det konsoliderte regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i det konsoliderte regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at det konsoliderte regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes Undertittelen «Uttalelse om det konsoliderte regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes. Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. Når ledelsens ansvar er å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde, kan dette formuleres slik: «Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av et konsolidert regnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards, og for slik.»

19 19 ISA 705 misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et konsolidert regnskap som gir en dekkende fremstilling, 10 med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 11 En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av det konsoliderte regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår negative konklusjon. Grunnlag for negativ konklusjon Selskapet har ikke konsolidert regnskapet til datterselskap XYZ AS som det ervervet i 20X1, fordi det ennå ikke har vært i stand til å verifisere de virkelige verdiene av noen av datterselskapets vesentlige eiendeler og forpliktelser på datoen for ervervelsen, som forklart i note X. Denne investeringen er derfor regnskapsført til historisk kost. I henhold til International Financial Reporting Standards skulle datterselskapet ha vært konsolidert fordi det kontrolleres av selskapet. Hadde XYZ vært konsolidert, ville mange elementer i det vedlagte regnskapet vært vesentlig påvirket. Virkningen av den manglende konsolideringen på regnskapet er ikke fastslått. Negativ konklusjon Etter vår mening gir det konsoliderte regnskapet, på grunn av betydningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon», ikke en dekkende fremstilling (eller «et rettvisende bilde») av den finansielle stillingen til ABC AS og dets datterselskaper per 31. desember 20X1, og av deres resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards. Uttalelser om øvrige lovmessige og regulatoriske krav [Formen på og innholdet i dette avsnittet i revisjonsberetningen vil variere avhengig av hvilke øvrige rapporteringsoppgaver revisor har.] [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsberetningen] [Revisors adresse] I tilfellet i fotnote 17 kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et konsolidert regnskap som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.» I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av regnskapet, må denne setningen formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene». Når det gjelder fotnote 17, kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene».

20 20 ISA 705 Eksempel 3: Omstendighetene omfatter følgende: Revisjon av et fullstendig regnskap med generelt formål utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med International Financial Reporting Standards. Vilkårene for revisjonsoppdraget reflekterer beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Revisor har ikke hatt mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for en investering i et utenlandsk tilknyttet selskap. Den mulige virkningen av at revisor ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis anses å være vesentlig, men ikke gjennomgripende for regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver pålagt i lokal lovgivning. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Uttalelse om regnskapet 12 Vi har revidert det vedlagte regnskapet for ABC AS som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Ledelsens 13 ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med International Financial Reporting Standards, 14 og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes. Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. Når ledelsens ansvar er å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde, kan dette formuleres slik: «Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards, og for slik.»

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger Januar 2013 Eksempelsamling for revisjonsberetninger 2012 2 EKSEMPELSAMLING Eksempelsamling for revisjonsberetninger er utgitt av Den norske Revisorforening i juli 2012. Den norske Revisorforening og forfatterne,

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer