INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD"

Transkript

1 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Ikrafttredelsesdato... 2 Mål... 3 Definisjoner... 4 Krav Aksept av oppdraget Type handlinger... 8 Form for konklusjon Tidspunkt for arbeidets utførelse og hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet Informasjon i dokumenter som inneholder et sammenfattet regnskap Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap Begrenset distribusjon eller bruk, eller lesere blir gjort oppmerksom på grunnlaget for regnskapsavleggelse Sammenlignbare opplysninger Ureviderte tilleggsopplysninger som blir presentert sammen med et sammenfattet regnskap Revisors assosiering med sammenfattede regnskaper Veiledning og utfyllende forklaringer Aksept av oppdraget... A1 A7 Evaluering av tilgjengeligheten av det reviderte regnskapet... A8 Form for konklusjon... A9 Tidspunkt for arbeidets utførelse og hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet... A10 Informasjon i dokumenter som inneholder et sammenfattet regnskap... A11-A13 Informasjon i dokumenter som inneholder det sammenfattede regnskapet som omhandler noen eller alle av forholdene som omhandlet i «øvrig informasjon» i årsrapporten... A14-A15 Informasjon i dokumenter som inneholder det sammenfattede regnskapet som omhandler forhold som ikke er omhandlet i «øvrig informasjon» i årsrapporten... A16 Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap... A17 A123 Sammenlignbare opplysninger... A24 A25 Ureviderte tilleggsopplysninger som blir presentert sammen med et sammenfattet regnskap... A26 Revisors assosiering med sammenfattede regnskaper... A27 Vedlegg: Eksempler på uttalelser om sammenfattede regnskaper

2 3 ISA 810 Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 «Uttalelser om sammenfattede regnskaper» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

3 4 ISA 810 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonal revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter ved oppdrag hvor revisor skal uttale seg om et sammenfattet regnskap som bygger på et regnskap som er revidert i samsvar med ISA-ene av samme revisor. Ikrafttredelsesdato 2. Denne ISA-en gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere. Mål 3. Revisors mål er: (b) Definisjoner Å fastslå hvorvidt det er riktig å akseptere et oppdrag som går ut på å avgi en uttalelse om et sammenfattet regnskap; og dersom revisor er valgt til å uttale seg om et sammenfattet regnskap, (i) (ii) å danne seg en mening om det sammenfattede regnskapet basert på en evaluering av konklusjonene som er trukket på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis; og å gi et klart uttrykk for denne meningen gjennom en skriftlig uttalelse som også beskriver grunnlaget for meningen. 4. For denne ISA-ens formål har de følgende begrepene den betydningen som er beskrevet nedenfor: Krav (b) (c) Aksept av oppdraget Anvendte kriterier Kriteriene som er anvendt av ledelsen ved utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet. Revidert regnskap Regnskap 1 som er revidert av revisor i samsvar med ISA-ene, og som det sammenfattede regnskapet bygger på. Sammenfattet regnskap Historisk finansiell informasjon som bygger på et regnskap, men som er mindre detaljert enn regnskapet, og som gir en strukturert fremstilling som er konsistent med regnskapet, av enhetens økonomiske ressurser eller forpliktelser på et gitt tidspunkt eller av endringene i disse over en tidsperiode. 2 Forskjellige jurisdiksjoner kan bruke forskjellige begreper for å beskrive slik historisk finansiell informasjon. 5. Revisor skal bare akseptere et oppdrag som går ut på å avgi en uttalelse om et sammenfattet regnskap i samsvar med denne ISA-en dersom revisor er blitt valgt til å gjennomføre en revisjon i samsvar med ISA-ene av regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. (Jf. punkt A1) 6. Før revisor aksepterer et oppdrag om å avgi en uttalelse om et sammenfattet regnskap, skal revisor: (Jf. punkt A2) Fastsette hvorvidt de anvendte kriteriene er akseptable; (Jf. punkt A3 A7) 1 ISA 200 «Den uavhengige revisors overordnede mål og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med revisjonsstandardene» punkt 13(f), definerer begrepet «regnskap». 2 ISA 200 punkt 13(f).

4 (b) (c) 5 ISA 810 Innhente bekreftelse fra ledelsen av at den erkjenner og forstår sitt ansvar (i) (ii) (iii) for å utarbeide det sammenfattede regnskapet i samsvar med de anvendte kriteriene; for å gjøre det reviderte regnskapet tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet uten unødige vanskeligheter (eller, dersom lov eller forskrift angir at det ikke er nødvendig å gjøre det reviderte regnskapet tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet og etablerer kriteriene for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet, å beskrive den aktuelle loven eller forskriften i det sammenfattede regnskapet); og for å inkludere revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet i ethvert dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet og som angir at revisor har avgitt en uttalelse om det. Bli enig med ledelsen om formen på konklusjonen som skal gis om det sammenfattede regnskapet (se punkt 9 11). 7. Dersom revisor konkluderer med at de anvendte kriteriene er uakseptable eller ikke er i stand til å innhente den aksepten fra ledelsen som er angitt i punkt 6(b), skal revisor ikke akseptere oppdraget om å avgi en uttalelse om det sammenfattede regnskapet, med mindre lov eller forskrift pålegger revisor å gjøre det. Et oppdrag som er gjennomført i samsvar med slik lov eller forskrift, oppfyller ikke kravene i denne ISA-en. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet skal følgelig ikke angi at oppdraget er gjennomført i samsvar med denne ISA-en. Revisor skal inkludere en hensiktsmessig henvisning til dette faktum i vilkårene for oppdraget. Revisor skal også fastslå virkningen som dette kan ha for oppdraget om å revidere regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. Type handlinger 8. Revisor skal utføre følgende handlinger, og eventuelle andre handlinger som revisor finner nødvendig, som grunnlag for revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet: (b) (c) (d) (e) (f) Evaluere hvorvidt det sammenfattede regnskapet i tilstrekkelig grad opplyser om at regnskapet er sammenfattet, og identifiserer det reviderte regnskapet. Når et sammenfattet regnskap ikke er vedlagt det reviderte regnskapet, evaluere hvorvidt det gir en tydelig beskrivelse av: (i) (ii) Hvem det reviderte regnskapet kan fås fra, eller hvor det er tilgjengelig; eller Loven eller forskriften som angir at det ikke er nødvendig å gjøre det reviderte regnskapet tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet, og etablerer kriteriene for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet. Evaluere hvorvidt det sammenfattede regnskapet gir tilstrekkelige opplysninger om de anvendte kriteriene. Sammenligne det sammenfattede regnskapet med den tilhørende informasjonen i det reviderte regnskapet for å fastslå hvorvidt det sammenfattede regnskapet stemmer overens med, eller kan kontrollberegnes ut fra, den tilhørende informasjonen i det reviderte regnskapet. Evaluere hvorvidt det sammenfattede regnskapet er utarbeidet i samsvar med de anvendte kriteriene. Evaluere, med sikte på formålet med det sammenfattede regnskapet, hvorvidt det sammenfattede regnskapet inneholder de nødvendige opplysningene, og hvorvidt aggregeringsnivået er hensiktsmessig, slik at det ikke er villedende ut fra omstendighetene.

5 6 ISA 810 (g) Evaluere hvorvidt det reviderte regnskapet er tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet uten unødige vanskeligheter, med mindre lov eller forskrift angir at det ikke er nødvendig å gjøre det tilgjengelig og etablerer kriteriene for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A8) Form for konklusjon 9. Når revisor har konkludert med at det er riktig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet, skal revisors uttalelse, med mindre noe annet er pålagt i lov eller forskrift, bruke en av de følgende formuleringene: (Jf. punkt A9) (b) Det vedlagte sammenfattede regnskapet er i det alt vesentlige konsistent med det reviderte regnskapet, i samsvar med [de anvendte kriteriene]; eller Det vedlagte sammenfattede regnskapet er en dekkende sammenfatning av det reviderte regnskapet, i samsvar med [de anvendte kriteriene]. 10. Dersom lov eller forskrift pålegger revisor å bruke en ordlyd i konklusjonen om det sammenfattede regnskapet som avviker fra det som er beskrevet i punkt 9, skal revisor: (b) Anvende handlingene beskrevet i punkt 8 og eventuelle videre handlinger som er nødvendige for å gjøre revisor i stand til å avgi den fastsatte konklusjonen; og Evaluere hvorvidt brukere av det sammenfattede regnskapet kan misforstå revisors konklusjon om det sammenfattede regnskapet og, i så fall, hvorvidt en ytterligere forklaring i revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet kan redusere mulige misforståelser. 11. Dersom revisor, i et tilfelle som dekkes av punkt 10(b), konkluderer med at en ytterligere forklaring i revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet ikke kan redusere mulige misforståelser, skal revisor ikke akseptere oppdraget, med mindre lov eller forskrift pålegger revisor å gjøre det. Et oppdrag som er gjennomført i samsvar med slik lov eller forskrift, oppfyller ikke kravene i denne ISA-en. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet skal følgelig ikke angi at oppdraget ble gjennomført i samsvar med denne ISA-en. Tidspunkt for arbeidets utførelse og hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet 12. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet kan dateres etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. I slike tilfeller skal revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet angi at det sammenfattede regnskapet og det reviderte regnskapet ikke gjenspeiler virkningen av hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. (Jf. punkt A10) 13. Revisor kan bli oppmerksom på faktiske forhold som eksisterte på datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, men som revisor tidligere ikke var kjent med. I slike tilfeller skal revisor ikke avgi noen uttalelse om det sammenfattede regnskapet før revisor har vurdert de faktiske forholdene opp mot det reviderte regnskapet i samsvar med ISA Informasjon i dokumenter som inneholder et sammenfattet regnskap 14. Revisor skal lese informasjon som er inkludert i et dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet og den tilhørende uttalelsen fra revisor og vurdere hvorvidt det foreligger vesentlige uoverensstemmelser mellom informasjonen og det sammenfattede regnskapet. 15. Dersom revisor identifiserer en vesentlig uoverensstemmelse, skal revisor diskutere forholdet med ledelsen og fastslå hvorvidt det sammenfattede regnskapet eller informasjonen i dokumentet som inneholder det sammenfattede regnskapet og den tilhørende uttalelsen fra revisor må korrigeres. 3 ISA 560 «Hendelser etter balansedagen».

6 7 ISA 810 Dersom revisor fastslår at informasjonen må endres og ledelsen nekter å endre informasjonen som påkreves, skal revisor iverksette nødvendige tiltak, herunder vurdere virkingen for revisjonsberetningen for det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A11-A16) Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap Elementer i revisors uttalelse 16. Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap skal inneholde følgende elementer: 4 (Jf. punkt A23) En overskrift som tydelig angir at dette er en uttalelse avgitt av en uavhengig revisor. (Jf. punkt A17) (b) En adressat. (Jf. punkt A18) (c) (d) Identifikasjon av det sammenfattede regnskapet som revisor uttaler seg om, herunder overskriften på hver oppstilling i det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A19) Identifikasjon av det reviderte regnskapet. (e) Under iakttakelse av punkt 20, en klart uttrykt mening (se punkt 9 11). (f) En uttalelse om at det sammenfattede regnskapet ikke inneholder alle tilleggsopplysningene som kreves av rammeverket for finansiell rapportering anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet, og at lesing av det sammenfattede regnskapet og tilhørende revisjonsberetning ikke kan erstatte lesing av det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning. (g) Der relevant, en uttalelse som kreves i samsvar med punkt 12. (h) (i) (j) (k) Henvisning til revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, datoen for denne beretningen og, under iakttakelse av punktene 19 20, det faktum at det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. En beskrivelse av ledelsens 5 ansvar for det sammenfattede regnskapet, som forklarer at ledelsen 6 er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet i samsvar med de anvendte kriteriene. En uttalelse om at det er revisors oppgave å gi uttrykk for en mening, basert på handlingene utført i henhold til denne ISA-en, om det sammenfattede regnskapet i det alt vesentlige, er konsistent med det reviderte regnskapet. Revisors underskrift. (l) Datoen for revisors uttalelse. (Jf. punkt A20) (m) Revisors adresse. 17. Dersom adressaten for det sammenfattede regnskapet ikke er den samme som adressaten for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, skal revisor evaluere hensiktsmessigheten av å bruke en annen adressat. (Jf. punkt A18) 18. Revisor skal ikke datere uttalelsen om det sammenfattede regnskapet før: (Jf. punkt A20) datoen når revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for konklusjonen, herunder bevis for at det sammenfattede regnskapet er blitt utarbeidet og at de som har fått tildelt myndighet, har bekreftet at de har påtatt seg ansvaret for det; og ikke før 4 Punkt 19 20, som omhandler omstendigheter hvor revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet er blitt modifisert, krever ytterligere elementer enn dem som er listet opp i dette punktet. 5 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 6 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

7 8 ISA 810 (b) datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. Henvisning til revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet (Jf. punkt A23) 19. Når revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder: En konklusjon med forbehold i samsvar med ISA 705 (revidert); 7 (b) Et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om andre forhold i samsvar med ISA 706 (Revidert) 8 ; (c) En vesentlig usikkerhet relatert til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert) 9 ; (d) (e) Kommunikasjon av «sentrale forhold ved revisjonen» i samsvar med ISA ; eller En uttalelse som beskriver en vesentlig ikke korrigert feil i «øvrig informasjon» i samsvar med ISA 720(revidert) 11 ; og revisor finner at det sammenfattede regnskapet i det alt vesentlige er konsistent med eller er en dekkende sammenfatning av det reviderte regnskapet i samsvar med de anvendte kriteriene, skal revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet, i tillegg til elementene i punkt 16: (i) (ii) Angi at revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder en konklusjon med forbehold, et presiseringsavsnitt, et avsnitt om andre forhold, vesentlig usikkerhet relatert til fortsatt drift, kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen eller en uttalelse som beskriver en vesentlig ikke korrigert feil i øvrig informasjon ; og (Jf. punkt A21) Beskrive: a. Grunnlaget for konklusjonen med forbehold avgitt til det reviderte regnskapet og innvirkningen, om relevant, på det sammenfattede regnskapet; b. Forhold omtalt ipresiseringsavsnittet, avsnittet om andre forhold, eller vesentlig usikkerthet relatert til fortsatt drift i revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet og innvirkningen, om relevant, på det sammenfattede regnskapet; eller c. Vesentlig ikke-korrigerte feil i «øvrig informasjon» og deres innvirking, om relevant, på informasjonen i dokumentet som det sammenfattede regnskapet og tilhørende revisjonsberetning. 20. Når revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, skal revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet, i tillegg til elementene i punkt 16: (b) Angi at revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet; Beskrive grunnlaget for den negative konklusjonen eller for konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg som regnskapet; og 7 ISA 705 (revidert), Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 8 ISA 706 (Revidert), Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 9 ISA 570 (Revidert), Fortsatt drift 10 ISA 701, Omtale av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning 11 ISA 720 (Revidert), «Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet»

8 9 ISA 810 (c) Angi at revisor som følge av den negative konklusjonen eller konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, ikke kan gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet. (Jf. Punkt A23) Modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet 21. Dersom det sammenfattede regnskapet i det alt vesentlige ikke er konsistent med eller ikke er en dekkende sammenfatning av det reviderte regnskapet i samsvar med de anvendte kriteriene, og ledelsen ikke vil foreta de nødvendige endringene, skal revisor gi uttrykk for en negativ konklusjon om det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A23) Begrense distribusjon eller bruk, eller gjøre leserne oppmerksomme på grunnlaget for regnskapsavleggelse 22. Når distribusjon eller bruk av revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet er begrenset, eller revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet gjør leserne oppmerksomme på at det reviderte regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål, skal revisor tilføye en lignende begrensning eller varsling i revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet. Sammenlignbare opplysninger 23. Dersom det reviderte regnskapet inneholder sammenlignbare opplysninger og det sammenfattede regnskapet ikke gjør det, skal revisor fastsette hvorvidt en slik mangel er rimelig ut fra omstendighetene ved oppdraget. Revisor skal fastslå virkningen av en urimelig mangel på revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A24) 24. Dersom det sammenfattede regnskapet inneholder sammenlignbare opplysninger som en annen revisor har uttalt seg om, skal revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet også inneholde de forholdene som ISA 710 krever at revisor inkluderer i revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. 12 (Jf. punkt A25) Ureviderte tilleggsopplysninger som blir presentert sammen med et sammenfattet regnskap 25. Revisor skal evaluere hvorvidt eventuelle ureviderte tilleggsopplysninger presentert sammen med det sammenfattede regnskapet, er tydelig atskilt fra det sammenfattede regnskapet. Dersom revisor konkluderer med at enhetens presentasjon av de ureviderte tilleggsopplysningene ikke er tydelig atskilt fra det sammenfattede regnskapet, skal revisor be ledelsen om å endre presentasjonen av de ureviderte tilleggsopplysningene. Dersom ledelsen nekter å gjøre det, skal revisor i sin uttalelse forklare at disse opplysningene ikke dekkes av revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet. (Jf. punkt A26) Revisors assosiering med sammenfattede regnskaper 26. Dersom revisor blir kjent med at enheten planlegger å opplyse at revisor har avgitt en uttalelse om det sammenfattede regnskapet i et dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet, men ikke har tenkt å inkludere den tilhørende uttalelsen fra revisor, skal revisor be ledelsen om å inkludere revisors uttalelse i dokumentet. Dersom ledelsen ikke gjør det, skal revisor bestemme og iverksette andre egnede tiltak utformet for å forhindre at ledelsen feilaktig knytter revisor til det sammenfattede regnskapet i det aktuelle dokumentet. (Jf. punkt A27) 27. Revisor kan være valgt til å uttale seg om en enhets regnskap, men ikke engasjert til å uttale seg om det sammenfattede regnskapet. Dersom revisor i et slikt tilfelle blir oppmerksom på at enheten planlegger å avgi en uttalelse i et dokument som henviser til revisor og det faktum at det sammenfattede regnskapet bygger på regnskapet som er revidert av revisor, skal revisor forsikre seg om at: 12 ISA 710 «Sammenlignbare opplysninger Tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper».

9 *** (b) 10 ISA 810 Henvisningen til revisor blir gjort i sammenheng med revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet; og Enhetens uttalelse ikke gir inntrykk av at revisor har uttalt seg om det sammenfattede regnskapet. Dersom eller (b) ikke blir oppfylt, skal revisor be ledelsen om å endre uttalelsen slik at de oppfylles, eller om ikke å henvise til revisor i dokumentet. Alternativt kan enheten velge å engasjere revisor til å uttale seg om det sammenfattede regnskapet og inkludere den tilhørende uttalelsen i dokumentet. Dersom ledelsen ikke endrer uttalelsen, sletter henvisningen til revisor eller inkluderer revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet i dokumentet som inneholder det sammenfattede regnskapet, skal revisor informere ledelsen om at revisor er uenig i at det henvises til revisor, og revisor skal fastsette og iverksette andre egnede tiltak utformet for å forhindre at ledelsen feilaktig henviser til revisor. (Jf. punkt A27) Veiledning og utfyllende forklaringer Aksept av oppdraget (Jf. punkt 5 6) A1. Revisjonen av regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på, gir revisor den nødvendige kunnskapen til å oppfylle revisors oppgaver og plikter knyttet til det sammenfattede regnskapet i samsvar med denne ISA-en. Anvendelse av denne ISA-en gir ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis for konklusjonen om det sammenfattede regnskapet dersom ikke revisor også har revidert regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. A2. Ledelsens bekreftelse av forholdene beskrevet i punkt 6 kan dokumenteres gjennom ledelsens skriftlige aksept av vilkårene for oppdraget. Kriterier (Jf. punkt 6) A3. Utarbeidelsen av et sammenfattet regnskap krever at ledelsen fastslår hvilken informasjon som skal gjenspeiles i det sammenfattede regnskapet for at det i det alt vesentlige skal være konsistent med eller gi en dekkende sammenfatning av det reviderte regnskapet. Fordi et sammenfattet regnskap per definisjon inneholder aggregert informasjon og begrensede opplysninger, foreligger det en økt risiko for at det ikke inneholder den informasjonen som er nødvendig for at det ikke skal være villedende ut fra omstendighetene. Denne risikoen øker når det ikke finnes etablerte kriterier for utarbeidelsen av sammenfattede regnskaper. A4. Faktorer som kan påvirke revisors standpunkt til hvorvidt de anvendte kriteriene er akseptable, omfatter blant annet: Typen enhet; Formålet med det sammenfattede regnskapet; De tiltenkte brukernes behov for informasjon om det sammenfattede regnskapet; og Hvorvidt de anvendte kriteriene vil resultere i et sammenfattet regnskap som ikke er villedende ut fra omstendighetene. A5. Kriteriene for utarbeidelse av sammenfattede regnskaper kan være etablert av en godkjent eller anerkjent standardsettende organisasjon eller i lov eller forskrift. På tilsvarende måte som for regnskaper, som beskrevet i ISA 210, 13 kan revisor i mange slike tilfeller forutsette at disse kriteriene er akseptable. 13 ISA 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag» punkt A3 og A8 A9.

10 11 ISA 810 A6. Der det ikke finnes etablerte kriterier for utarbeidelsen av sammenfattede regnskaper, kan kriterier utarbeides av ledelsen, for eksempel basert på praksis i en bestemt bransje. Kriterier som er akseptable ut fra omstendighetene, vil resultere i et sammenfattet regnskap som: (b) (c) (d) (e) I tilstrekkelig grad opplyser om at regnskapet er sammenfattet og identifiserer det reviderte regnskapet; Tydelig beskriver fra hvem eller hvor det reviderte regnskapet er tilgjengelig, eller, dersom lov eller forskrift angir at det ikke er nødvendig å gjøre det reviderte regnskapet tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet og etablerer kriteriene for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet, den aktuelle loven eller forskriften; I tilstrekkelig grad opplyser om de anvendte kriteriene; Stemmer overens med eller kan etterberegnes basert på tilsvarende informasjon i det reviderte regnskapet; og Avhengig av formålet med det sammenfattede regnskapet, inneholder de nødvendige opplysningene, og har et hensiktsmessig aggregeringsnivå, slik at det ikke er villedende ut fra omstendighetene. A7. Tilstrekkelige opplysninger om at regnskapet er et sammenfattet regnskap og hva som er det reviderte regnskapet, kan for eksempel, som angitt i punkt A6, gis ved hjelp av en overskrift som «Sammenfattet regnskap utarbeidet på grunnlag av det reviderte regnskapet for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1». Evaluering av tilgjengeligheten av det reviderte regnskapet (Jf. punkt 8(g)) A8. Revisors evaluering av hvorvidt det reviderte regnskapet er tilgjengelig for de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet uten unødige vanskeligheter, påvirkes av faktorer som hvorvidt: Det sammenfattede regnskapet tydelig beskriver fra hvem eller hvor det reviderte regnskapet er tilgjengelig; Det reviderte regnskapet finnes i et offentlig register; eller Ledelsen har etablert en rutine som gjør at de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet enkelt kan få tilgang til det reviderte regnskapet. Form for konklusjon (Jf. punkt 9) A9. Dersom revisor, basert på en evaluering av beviset som er innhentet ved å utføre handlingene i punkt 8, konkluderer med at det er riktig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet, kan revisor å gi uttrykk for en mening som inneholder en av formuleringene i punkt 9. Revisors beslutning om hvilken av formuleringene som skal brukes, kan være påvirket av allment akseptert praksis i den aktuelle jurisdiksjonen. Tidspunkt for arbeidets utførelse og hendelser etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet (Jf. punkt 12) A10. Handlingene som er beskrevet i punkt 8, blir ofte utført under eller umiddelbart etter revisjonen av regnskapet. Når revisor uttaler seg om det sammenfattede regnskapet etter at revisjonen av regnskapet er fullført, er ikke revisor pålagt å innhente ytterligere revisjonsbevis for det reviderte regnskapet, eller å uttale seg om virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet, ettersom det sammenfattede regnskapet bygger på det reviderte regnskapet og ikke oppdaterer det.

11 12 ISA 810 Informasjon i dokumenter som inneholder et sammenfattet regnskap (Jf. punkt 14-15) A11. ISA 720 (Revidert) behandler revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon ved revisjon av regnskap. I denne ISA-ens kontekst er «øvrig informasjon» finansiell eller ikkefinansiell informasjon (annet enn regnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen) som er inkludert i en enhets årsrapport. En årsrapport inneholder regnskapet og tilhørende revisjonsberetning. A12. Punkt omhandler derimot revisors oppgaver og plikter relatert til informasjon inkludert i et dokument som også inneholder sammendratte regnskap og tilhørende revisjonsberetning. Informasjonen kan inkludere: Noen eller alle av de samme forholdene som er omhandlet under «øvrig informasjon» inkludert i årsrapporten (for eksempel når det sammenfattede regnskapet og tilhørende revisjonsberetning i den sammenfattede årsrapport); eller Forhold som ikke er omhandlet under «øvrig informasjon» i årsrapporten. A13. Ved lesing av informasjon inkludert i et dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet og tilhørende revisjonsberetning kan revisor bli oppmerksom på informasjon som er misvisende og kan måtte gjøre egnede tiltak. Relevante etiske krav 14 krever at revisor skal unngå å bevisst bli assosiert med informasjonen som revisor mener inneholder en vesentlig feil eller er misvisende, uaktsom informasjon, eller utelater eller tilslører informasjon som kreves og unnlatelse eller uklarhet i informasjonen ville være misvisende. Informasjon i et dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet som omhandler noen eller alle av forholdene som omhandlet i «øvrig informasjon» i årsrapporten. A14. Når informasjon er inkludert i et dokument som inkluderer det sammenfattede regnskapet og tilhørende revisjonsberetning, og informasjonen omhandler noen eller alle av de samme forhold som er omhandlet i «øvrig informasjon» i årsrapporten, kan arbeidet utført relatert til øvrig informasjon i henhold til ISA 720 (Revidert) være tilstrekkelig for formålet til punkt i denne ISA. A15. Når en vesentlig ikke-korrigert feil knyttet til øvrig informasjon er blitt identifisert i revisjonsberetningen til det reviderte regnskaper od den ikke-korrigerte vesentlige feilen er relatert til et forhold som er omhandlet i informasjon i et dokument som inkluderer det sammendratte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning, kan informasjonen inneholde en vesentlig inkonsistens eller være misvisende. Informasjon i et dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet som omhandler forhold som ikke er omhandlet i «øvrig informasjon» i årsrapporten. A16. ISA 720 (Revidert), tilpasset omstendighetene, kan gi revisoren hjelp i å fastsette egnede tiltak til ledelsen manglende vilje til å gjøre nødvendige endringer i informasjonen, herunder vurdere innvirkningen på revisjonsberetningen til det sammenfattede regnskapet. Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap Elementer i revisors uttalelse Overskrift (Jf. punkt 16) A17. En overskrift som angir at uttalelsen er avgitt av en uavhengig revisor, for eksempel «Uavhengig revisors uttalelse», bekrefter at revisor har oppfylt alle de relevante etiske kravene knyttet til uavhengighet. Dette skiller den uavhengige revisors uttalelse fra uttalelser avgitt av andre. 14 Den norske revisorforenings regler om etikk punkt 110.2

12 13 ISA 810 Adressat (Jf. punkt 16(b), 17) A18. Faktorer som kan påvirke revisors evaluering av hvorvidt adressaten for det sammenfattede regnskapet er hensiktsmessig, omfatter vilkårene for oppdraget, typen enhet og formålet med det sammenfattede regnskapet. Identifikasjon av det sammenfattede regnskapet (Jf. punkt 16(c)) A19. Når revisor er kjent med at det sammenfattede regnskapet vil bli inkludert i et dokument som inneholder annen informasjon enn det sammenfattede regnskapet og tilhørende revisjonsberetning, kan revisor vurdere, dersom presentasjonsformen tillater det, å identifisere på hvilke sidetall det sammenfattede regnskapet er gjengitt. Dette hjelper leserne med å identifisere det sammenfattede regnskapet som revisor har avgitt en uttalelse om. Dato for revisors uttalelse (Jf. punkt 16(m), 18) A20. Den eller de personene som har fått tildelt myndighet til å beslutte at det sammenfattede regnskapet er blitt utarbeidet og påta seg ansvaret for det, avhenger av vilkårene for oppdraget, typen enhet og formålet med det sammenfattede regnskapet. Henvisning til revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet (Jf. punkt 19) A21. Punkt 19(i), i denne ISA, krever at revisor omtaler sentrale forhold ved revisjonen dersom revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder omtale av ett eller flere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA Revisor er imidlertid ikke pålagt å beskrive de individuelle sentrale forholdene ved revisjonen i revisjonsberetningen til det sammenfattede regnskapet. A22. Omtalen og beskrivelsen som er krevd i Punkt 19 er ment å trekke oppmerksomheten til forholdene og er ikke en erstatning for å lese beskrivelsen av de sentrale forholdene ved revisjonen i revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. Den obligatoriske beskrivelsen er ment å formidle typen forhold, og trenger ikke i sin helhet å gjenta tilsvarende tekst som i revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet. Eksempler (Jf. punkt 16, 19 21) A23. Vedlegget til denne ISA-en inneholder eksempler på revisors uttalelser om sammenfattede regnskaper som: (b) (c) (d) (e) Inneholder ikke-modifiserte konklusjoner; Bygger på reviderte regnskaper som revisor har avgitt modifiserte konklusjoner om; Inneholder en modifisert konklusjon; Er avledet fra det reviderte regnskapet hvor revisjonsberetningen inneholder en beskrivelse av en vesentlig ikke-korrigert feil i øvrige informasjon i samsvar med ISS 720 (revidert); og Er avledet fra det reviderte regnskapet hvor revisjonsberetningen inneholder vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift og kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen. Sammenlignbare opplysninger (Jf. punkt 23 24) A24. Dersom det reviderte regnskapet inneholder sammenlignbare opplysninger, forutsettes det at det sammenfattede regnskapet også vil inneholde sammenlignbare opplysninger. Sammenlignbare opplysninger i det reviderte regnskapet kan bli betraktet som tilsvarende tall eller sammenlignbare finansielle opplysninger. ISA 710 beskriver hvordan denne forskjellen påvirker revisjonsberetningen til regnskapet, herunder spesielt henvisning til andre revisorer som reviderte regnskapet for foregående periode. 15 ISA 701, punkt 13

13 14 ISA 810 A25. Omstendigheter som kan påvirke revisors vurdering av hvorvidt fraværet av sammenlignbare opplysninger er rimelig, omfatter typen og formålet med det sammenfattede regnskapet, de anvendte kriteriene og behovet for informasjon hos de tiltenkte brukerne av det sammenfattede regnskapet. Ureviderte tilleggsopplysninger som blir presentert sammen med et sammenfattet regnskap (Jf. punkt 25) A26. ISA 700 (Revidert) 16 inneholder krav og retningslinjer som skal følges når ureviderte tilleggsopplysninger presenteres sammen med et revidert regnskap, som, tilpasset omstendighetene etter behov, kan være nyttige når kravet i punkt 25 skal oppfylles. Revisors assosiasjon med sammenfattede regnskaper (Jf. punkt 26 27) A27. Andre hensiktsmessige handlinger som revisor kan gjennomføre når ledelsen ikke gjennomfører de handlinger revisor har bedt om, kan omfatte det å informere de tiltenkte brukerne og andre kjente tredjepartsbrukere om den uriktige henvisningen til revisor. Revisors fremgangsmåte avhenger av revisors juridiske rettigheter og forpliktelser. Revisor kan følgelig finne det hensiktsmessig å søke juridisk rådgivning. 16 ISA 700 (revidert) «Konklusjon og rapportering om regnskaper» punkt

14 15 ISA 810 Vedlegg (Jf. punkt A15) Eksempler på uttalelser om sammenfattede regnskaper Eksempel 1: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap utarbeidet i samsvar med etablerte kriterier. Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Revisors uttalelse om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. Revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift og kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen Eksempel 2: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap utarbeidet i samsvar med kriterier som er utarbeidet av ledelsen og som det er gitt tilstrekkelige opplysninger om i det sammenfattede regnskapet. Revisor har fastslått at de anvendte kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Revisjonsberetningen til det sammendratte regnskapet er datert med samme dato som revisjonsberetningen til regnskapet som det sammendratte regnskapet er avledet fra. Revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet inneholder omtale av en vesentlig ikke-korrigert feil i øvrig informasjon. Den øvrige informasjonen som er knyttet til den vesentlige feilen er også informasjon som er med i dokumentet som inneholder det sammendratte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning. Eksempel 3: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap utarbeidet i samsvar med kriterier som er utarbeidet av ledelsen og som det er gitt tilstrekkelige opplysninger om i det sammenfattede regnskapet. Revisor har fastslått at de anvendte kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Det er gitt uttrykk for en konklusjon med forbehold om det reviderte regnskapet. Revisjonsberetningen til det sammendratte regnskapet er datert med samme dato som revisjonsberetningen til regnskapet som det sammendratte regnskapet er avledet fra. Eksempel 4: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap utarbeidet i samsvar med kriterier som er utarbeidet av ledelsen og som det er gitt tilstrekkelige opplysninger om i det sammenfattede regnskapet. Revisor har fastslått at de anvendte kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Det er gitt uttrykk for en negativ konklusjon om det reviderte regnskapet. Revisjonsberetningen til det sammendratte regnskapet er datert med samme dato som revisjonsberetningen til regnskapet som det sammendratte regnskapet er avledet fra. Eksempel 5: Revisors uttalelse om et sammenfattet regnskap som er utarbeidet i samsvar med etablerte kriterier. Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Revisor konkluderer med at det ikke er mulig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det sammenfattede regnskapet. Revisjonsberetningen til det sammendratte regnskapet er datert med samme dato som revisjonsberetningen til regnskapet som det sammendratte regnskapet er avledet fra.

15 16 ISA 810 Eksempel 1: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet til en notert enhet. Det finnes etablerte kriterier for utarbeidelsen av et sammenfattet regnskap. Revisors beretning om det sammenfattede regnskapet er datert etter datoen for revisjonsberetningen til regnskapet som det sammenfattede regnskapet bygger på. Revisors beretning årsregnskapet inkluderer en presisering om vesentlig usikkerhet knyttet til forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Revisors beretning årsregnskapet inkluderer sentrale forhold ved revisjonen av årsregnskapet 17 UAVHENGIG REVISORS BERETNING OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Konklusjon Det sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Etter vår mening er det vedlagte sammenfattede regnskapet, i det alt vesentlige er konsistent med (eller gir en dekkende sammenfatning av)det reviderte regnskapet, i samsvar med [beskriv etablerte kriterier]. Sammenfattede regnskap Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet og revisors tilhørende beretning kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet for ABC AS og revisors tilhørende beretning. Dette regnskapet, og det sammenfattede regnskapet, gjenspeiler ikke virkningen av hendelser som har funnet sted etter datoen for vår beretning til regnskapet. Det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning Vi ga uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet i vår beretning datert 15. februar 20x2. Denne beretningen inkluderer også: Et avsnitt om vesentlig usikkerhet om fortsatt drift som henviser til note 6. Note 6 i det reviderte regnskapet indikerer at selskapet har pådratt seg et tap på ZZZ i regnskapsåret 20X1, og at selskapets kortsiktige gjeld per denne datoen oversteg dets samlede eiendeler med YYY. Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note X og i årsberetningen, indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dette forholdet er adressert i note 5 i det sammenfattede regnskapet. 17 Som forklart i ISA 701 punkt 15, er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift, er ved sin natur, sentrale forhold ved revisjonen men skal rapporteres i en separat det av revisjonsberetningen i samsvar med ISA 570 (revidert) punkt 22.

16 17 ISA 810 Kommunikasjon av andre 18 sentrale forhold ved revisjonen. (Sentrale forhold ved revisjonen er de forhold vi mener var av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet for denne perioden.) 19 Ledelsens 20 ansvar for det sammenfattede regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på regnskapet i samsvar med [beskriv etablerte kriterier]. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet er konsistent, i alt det vesentlige, med (eller gir en dekkende sammenfatning av) det reviderte regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som ble utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 (revidert) «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». [Revisors underskrift] [Revisors adresse] [Dato for revisors uttalelse] Eksempel 2: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet. Kriterier er utarbeidet av ledelsen og det er gitt tilstrekkelige opplysninger om kriteriene i note X. Revisor har fastslått at kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Revisors beretning til det sammenfattede regnskapet er datert på samme tidspunkt som revisors beretning til regnskapet som det sammenfattede regnskapet er hentet fra. Revisors beretning til regnskapet inneholder en uttalelse som beskriver en vesentlig feil som ikke er rettet i annen informasjon. Den andre informasjonen som den vesentlige feilen som ikke er rettet relaterer seg til, er også informasjon som er inkludert i et dokument som inneholder det sammenfattede regnskapet og revisors tilhørende beretning. UAVHENGIG REVISORS BERETNING OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Konklusjon Det sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Etter vår mening er det vedlagte sammenfattede regnskapet, i det alt vesentlige er konsistent med (eller gir en dekkende sammenfatning av) det reviderte regnskapet, i samsvar med [beskriv etablerte kriterier]. 18 I omstendigheter hvor det ikke er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift, er inkluderingen av ordet «andre» i delen om sentrale forhold ved revisjonen ikke nødvendig. 19 Revisor kan inkludere en tilleggs forklaring om sentrale forhold ved revisjonen derom det er vurdert til å våre hjelpsomt for brukerne av revisors beretning til det sammenfattede regnskapet. 20 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

17 18 ISA 810 Sammenfattede regnskap Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet og revisors tilhørende beretning for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet og revisors tilhørende beretning. Det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning Vi ga uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet i vår beretning datert 15. februar 20x2. [Det reviderte regnskapet er inkludert i årsrapporten for 20x1. Revisors beretning til det reviderte regnskapet inkluderer en uttalelse som beskriver en vesentlig feil som ikke er rettet i annen informasjon. Feilen ligger i Ledelsens Gjennomgang og Analyse i årsrapporten for 20x1. Ledelsens Gjennomgang og Analyse, og den vesentlige feilen som ikke er rettet i den andre informasjonen, er også inkludert i det sammenfattede regnskapet for 20x1] [Beskrivelse av vesentlig feilinformasjon i øvrig informasjon] Ledelsens 21 ansvar for det sammenfattede regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på regnskapet på det grunnlaget som er beskrevet i note X. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet er konsistent, i alt det vesentlige, med (eller gir en dekkende sammenfatning av) det reviderte regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som er utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 (revidert) «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». [Revisors underskrift] [Dato for revisors uttalelse] [Revisors adresse] Eksempel 3: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en konklusjon med forbehold om det reviderte regnskapet. Kriterier er utarbeidet av ledelsen og det er gitt tilstrekkelige opplysninger om kriteriene i note X. Revisor har fastslått at kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Revisors beretning til det sammenfattede regnskapet er datert på samme tidspunkt som revisors beretning til regnskapet som det sammenfattede regnskapet er hentet fra. UAVHENGIG REVISORS BERETNING OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Konklusjon Det sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte 21 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

18 19 ISA 810 regnskapet for ABC AS (selskapet) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Vi uttrykte en modifisert konklusjon i vår beretning datert 15. februar 20x2. 22 Etter vår mening er det vedlagte sammenfattede regnskapet, i det alt vesentlige er konsistent med (eller gir en dekkende sammenfatning av) det reviderte regnskapet, i samsvar med [beskriv etablerte kriterier]. Likevel er det slik at det sammenfattede regnskapet har tilsvarende feilinformasjon som det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Sammenfattede regnskap Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet og revisors tilhørende beretning kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet og revisors tilhørende beretning. Det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning Vi ga uttrykk for en modifisert konklusjon om det reviderte regnskapet i vår beretning datert 15. februar 20x2. Grunnlaget for vår modifiserte konklusjon var at ledelsen har ikke vurdert varelageret til den laveste verdien av historisk kost og netto salgsverdi, men har vurdert det til kostpris, noe som ikke er i samsvar med International Financial Reporting Standards. Selskapets registrerte opplysninger viser at dersom ledelsen hadde vurdert varelageret til det laveste av historisk kost og netto salgsverdi, ville det medført en nedskrivning av varelageret med kr xxx til netto salgsverdi. Følgelig ville solgte varers kost ha økt med xxx, og skattekostnad, resultat og egenkapital ville blitt redusert med henholdsvis xxx, xxx og xxx. Ledelsens 23 ansvar for det sammenfattede regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på det regnskapet på det grunnlaget som er beskrevet i note X. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet er konsistent, i alt det vesentlige, med (eller gir en dekkende sammenfatning av) det reviderte regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som er utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 (revidert) «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». [Revisors underskrift] [Revisors adresse] [Dato for revisors uttalelse] 22 Plasseringen av denne referansen til revisors modifiserte konklusjon i revisjonsberetningen til det reviderte regnskapet i konklusjonsavsnittet til det sammenfattede regnskapet hjelper brukerne å forstå at selv om revisor uttrykker en konklusjon uten modifikasjoner til det sammenfattede regnskapet, så reflekterer det sammenfattede regnskapet at det reviderte regnskapet er vesentlig feil. 23 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

19 20 ISA 810 Eksempel 4: Omstendighetene omfatter følgende: Det er gitt uttrykk for en negativ konklusjon om det reviderte regnskapet. Kriterier er utarbeidet av ledelsen og det er gitt tilstrekkelige opplysninger om kriteriene i note X. Revisor har fastslått at kriteriene er akseptable ut fra omstendighetene. Revisors beretning til det sammenfattede regnskapet er datert på samme tidspunkt som revisors beretning til regnskapet som det sammenfattede regnskapet er hentet fra. UAVHENGIG REVISORS UTTALELSE OM DET SAMMENFATTEDE REGNSKAPET [Relevant adressat] Konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg Det sammenfattede regnskap som består av sammenfattet balanse per 31. desember 20X1, sammenfattet resultatregnskap, sammenfattet oppstilling over endringer i egenkapital og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og tilhørende noter, bygger på det reviderte regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Som følge av den negative konklusjonen til det reviderte regnskapet, finner vi det ikke riktig å gi uttrykk for noen mening om det medfølgende sammenfattede regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1. Det sammenfattede regnskapet Det sammenfattede regnskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves av [beskriv rammeverket for finansiell rapportering som ble anvendt ved utarbeidelsen av det reviderte regnskapet for ABC AS]. Lesing av det sammenfattede regnskapet og revisors tilhørende beretning kan følgelig ikke erstatte lesing av det reviderte regnskapet og revisors tilhørende beretning. Det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning Vi ga uttrykk for en negativ konklusjon om det reviderte regnskapet i vår beretning datert 15. februar 20x2. Grunnlaget for vår negative konklusjon var [beskriv grunnlaget for den negative konklusjonen]. Ledelsens 24 ansvar for det sammenfattede regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av det sammenfattede regnskapet basert på det reviderte regnskapet på det grunnlaget som er beskrevet i note X. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om det sammenfattede regnskapet er konsistent, i alt det vesentlige, med (eller gir en dekkende sammenfatning av) det reviderte regnskapet på bakgrunn av våre handlinger som er utført i samsvar med internasjonal revisjonsstandard (ISA) 810 (revidert) «Uttalelser om sammenfattede regnskaper». [Revisors underskrift] [Revisors adresse] [Dato for revisors uttalelse] 24 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

REVISORS ATTESTASJONER

REVISORS ATTESTASJONER REVISORS ATTESTASJONER - hva er det? Den norske Revisorforening Utgangspunkt Revisor Rapportering Uavhengig og objektiv Vurdering Ansvarlig part Fremlegger informasjon / påstand Bruker Revisors verktøykasse

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

t/ -/1.- Yl"rr4 *Q/,'<e '{ /\ Oslo 15'g1.2gf Omløpsmidler Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD Gjeld , ,00

t/ -/1.- Ylrr4 *Q/,'<e '{ /\ Oslo 15'g1.2gf Omløpsmidler Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD Gjeld , ,00 BALANSE 31.12 2016 NOTE 20'15 EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER 835 720,00 835 720,00 835 720,00 FORMALSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Annen formålskapital SUM FORMALSKAPITAL

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger -

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Konsekvenser for Riksrevisjonens regnskapsrevisjon Åse Kristin B. Hemsen underdirektør Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetning 1. Hvorfor

Detaljer