ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009

2 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 220, «Quality Control for an Audit of Financial Statements» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: I nternational Standard on Auditing (ISA) 220, «Quality Control for an Audit of Financial Statements».

3 3 ISA 220 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Kvalitetskontrollsystem og revisjonsteamets rolle Ikrafttredelsesdato... 5 Mål... 6 Definisjoner... 7 Krav Lederansvar for revisjonsarbeidets kvalitet... 8 Relevante etiske krav Aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag Sammensetning av revisjonsteam Gjennomføring av oppdrag Overvåking Dokumentasjon Veiledning og utfyllende forklaringer Kvalitetskontrollsystem og revisjonsteamets rolle... A1 A2 Ledelsesansvar for kvalitet på revisjon... A3 Relevante etiske krav... A4 A7 Aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag... A8 A9 Sammensetning av revisjonsteam... A10 A12 Gjennomføring av oppdrag... A13 A31 Overvåking... A32 A34 Dokumentasjon... A35 Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 220 «Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 220 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors spesifikke oppgaver og plikter knyttet til kvalitetskontrollrutiner ved revisjon av regnskaper. Den omhandler også, der det er relevant, oppdragskontrollørens oppgaver og plikter. Denne ISA-en må leses i sammenheng med relevante etiske krav. Kvalitetskontrollsystem og revisjonsteamets rolle 2. Revisjonsfirmaet er ansvarlig for systemer, retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. I henhold til ISQC 1 er firmaet forpliktet til å etablere og vedlikeholde et kvalitetskontrollsystem som gir firmaet betryggende sikkerhet for at: Firmaet og personalet etterlever profesjonsstandarder og gjeldende regulatoriske og juridiske krav; og Revisjonsberetningene som avgis av firmaet eller oppdragsansvarlige revisorer er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. 1 Denne ISA-en forutsetter at firmaet er underlagt ISQC 1 eller nasjonale krav som er minst like strenge. (Jf. punkt A1) 3. Innenfor rammen av firmaets kvalitetskontrollsystem er revisjonsteam ansvarlige for å implementere kvalitetskontrollrutiner som skal komme til anvendelse på revisjonsoppdraget, og for å gi firmaet relevant informasjon som gjør at den delen av firmaets kvalitetskontrollsystem som er knyttet til uavhengighet, fungerer som den skal. 4. Revisjonsteam skal kunne stole på firmaets kvalitetskontrollsystem, så fremt ikke informasjon fra firmaet eller andre parter tilsier noe annet. (Jf. punkt A2) Ikrafttredelsesdato 5. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 6. Revisors mål er å implementere kvalitetskontrollrutiner på oppdragsnivå som gir revisor betryggende sikkerhet for at: Revisjonen utføres i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende regulatoriske og juridiske krav; og Revisjonsberetningen som avgis er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. 1 ISQC 1 «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester» punkt 11.

5 5 ISA 220 Definisjoner 7. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydningen som er beskrevet nedenfor: (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Oppdragsansvarlig revisor 2 Den partneren eller annen person i firmaet som er ansvarlig for revisjonsoppdraget og dets utførelse, og for revisjonsberetningen som avgis på vegne av firmaet, og som, der det er påkrevd, er godkjent av en tilsynsmyndighet, regulerende myndighet eller et faglig organ. Oppdragskontroll En prosess som er utformet for å gi en objektiv evaluering, på eller før datoen for revisjonsberetningen, av de vesentlige skjønnsmessige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene de har trukket ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen. Oppdragskontrollprosessen gjelder ved revisjon av regnskaper for børsnoterte enheter og eventuelle andre revisjonsoppdrag hvor firmaet finner det påkrevd med oppdragskontroll. Oppdragskontrollør En partner, annen person i firmaet, ekstern person med egnede kvalifikasjoner eller et team sammensatt av slike personer, hvorav ingen er del av revisjonsteamet, som har tilstrekkelig og egnet erfaring og myndighet til objektivt å evaluere de vesentlige skjønnsmessige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene de har trukket ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen. Revisjonsteam Alle partnere og alt personale som deltar på et oppdrag, herunder eventuelle personer som er engasjert av firmaet eller et nettverksfirma for å utføre revisjonshandlinger i forbindelse med oppdraget. Revisjonsteam omfatter ikke revisors eksterne eksperter som er engasjert av firmaet eller av et nettverksfirma. 3 Firma En alenepraktiserende revisor, partnerskap, et aksjeselskap eller annen enhet som utøver revisjonsvirksomhet. Inspeksjon I relasjon til fullførte revisjonsoppdrag, rutiner som er utformet for å fremskaffe bevis for at revisjonsteam etterlever firmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. Børsnotert enhet En enhet hvis aksjer eller gjeld er notert på en anerkjent børs eller omsettes i samsvar med reglene til en anerkjent børs eller et tilsvarende organ. Overvåking En prosess som omfatter en løpende vurdering og evaluering av firmaets kvalitetskontrollsystem, herunder en periodisk inspeksjon av et utvalg av fullførte oppdrag, for å gi firmaet betryggende sikkerhet for at kvalitetskontrollsystemet fungerer effektivt. Nettverksfirma Et firma eller en enhet som inngår i et nettverk. Nettverk En større struktur: (i) (ii) Som er innrettet mot samarbeid; og Som er tydelig innrettet mot deling av fortjeneste eller kostnader eller som er underlagt felles eierskap, kontroll eller ledelse, felles retningslinjer og rutiner for 2 3 «Oppdragsansvarlig revisor», «revisor» og «firma» skal leses med referanse til deres motstykker i offentlig sektor der det er relevant. ISA 620 «Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor» punkt 6 definerer begrepet «ekspert engasjert av revisor».

6 6 ISA 220 (k) (l) (m) (n) (o) (p) (iii) kvalitetskontroll, felles forretningsstrategi, felles merkenavn eller deler en betydelig del av profesjonelle ressurser. Partner Enhver person med myndighet til å forplikte firmaet i forbindelse med utførelsen av et profesjonelt oppdrag. Personale Partnere og medarbeidere. Profesjonsstandarder Revisjonsstandarder (ISA-er) og relevante etiske krav. Relevante etiske krav Etiske krav som revisjonsteamet og oppdragskontrolløren er underlagt. Disse omfatter vanligvis a Del A og B i International Federation of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IFACs etikkregler) knyttet til revisjon av regnskaper samt nasjonale krav som er mer restriktive. Medarbeidere Profesjonelle medarbeidere, andre enn partnere, herunder eventuelle eksperter som er ansatt i firmaet. Ekstern person med egnede kvalifikasjoner En person utenfor firmaet med ferdighet og kompetanse til å opptre som oppdragsansvarlig revisor, for eksempel en partner i et annet firma eller en ansatt (med egnet erfaring) i en profesjonell revisororganisasjon hvis medlemmer kan utføre revisjon av historisk økonomisk informasjon, eller i en organisasjon som yter relevante kvalitetskontrolltjenester. Krav Ledelsesansvar for kvalitet på revisjon 8. Oppdragsansvarlig revisor skal ta ansvar for den totale kvaliteten på de enkelte revisjonsoppdragene som revisor er tildelt. (Jf. punkt A3) Relevante etiske krav 9. Oppdragsansvarlig revisor skal gjennom hele revisjonsoppdraget være oppmerksom på forhold som tyder på at relevante etiske krav ikke overholdes av medlemmer av revisjonsteamet, gjennom observasjon og ved å rette forespørsler ved behov. (Jf. punkt A4 A5) 10. Dersom oppdragsansvarlig revisor gjennom firmaets kvalitetskontrollsystem eller på annet vis blir oppmerksom på forhold som tilsier at medlemmer av revisjonsteamet ikke har overholdt relevante etiske krav, skal oppdragsansvarlig revisor, i samråd med andre i firmaet, fastsette hensiktsmessige tiltak. (Jf. punkt A5) Uavhengighet 11. Oppdragsansvarlig revisor skal utforme en konklusjon om etterlevelse av krav til uavhengighet som gjelder for revisjonsoppdraget. Oppdragsansvarlig revisor skal i den forbindelse: Innhente relevant informasjon fra firmaet og, der det er relevant, nettverks firmaer, for å identifisere og evaluere omstendigheter og forhold som utgjør trusler mot uavhengigheten; a I Norge vil Del A og Del B i Den norske Revisorforenings regler om etikk gjelde.

7 7 ISA 220 (c) Evaluere informasjon om eventuelle identifiserte brudd på firmaets regler og retningslinjer for uavhengighet for å fastsette hvorvidt de utgjør en trussel mot uavhengigheten for revisjonsoppdraget; og Iverksette hensiktsmessige tiltak for å eliminere slike trusler eller redusere dem til et akseptabelt nivå ved å ta i bruk forholdsregler eller, dersom det anses hensiktsmessig, ved å trekke seg fra revisjonsoppdraget når dette er mulig etter gjeldende lov eller forskrift. Oppdragsansvarlig revisor skal straks rapportere til firmaet dersom forholdet ikke blir avklart slik at hensiktsmessige tiltak kan iverksettes. (Jf. punkt A5 A7) Aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag 12. Oppdragsansvarlig revisor skal forsikre seg om at egnede rutiner for aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag er fulgt, og at konklusjoner som er trukket i den forbindelse, er hensiktsmessige. (Jf. punkt A8 A9) 13. Dersom oppdragsansvarlig revisor mottar informasjon som ville ha ført til at firmaet hadde frasagt seg revisjonsoppdraget dersom informasjonen hadde vært kjent tidligere, skal oppdragsansvarlig revisor straks kommunisere informasjonen til firmaet, slik at firmaet og oppdragsansvarlig revisor kan iverksette nødvendige tiltak. (Jf. punkt A9) Sammensetning av revisjonsteam 14. Oppdragsansvarlig revisor skal forsikre seg om at revisjonsteamet, og revisors eventuelle eksperter som ikke er del av revisjonsteamet, samlet har tilstrekkelig ferdighet og kompetanse til å: Utføre revisjonsoppdraget i samsvar med profesjonsstandarder og regulatoriske og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; og Avgi en revisjonsberetning som er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. (Jf. punkt A10 A12) Gjennomføring av oppdrag Styring, oppfølging og gjennomføring 15. Oppdragsansvarlig revisor skal ta ansvar for at: Gjennomgåelser Revisjonsoppdraget styres, følges opp og gjennomføres i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; og (Jf. punkt A13 A15, A20) Revisjonsberetningen som avgis er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. 16. Oppdragsansvarlig revisor skal ta ansvar for at gjennomgåelser utføres i samsvar med firmaets retningslinjer og rutiner for gjennomgåelse. (Jf. punkt A16 A17, A20) 17. På eller før datoen for revisjonsberetningen skal oppdragsansvarlig revisor gjennomgå revisjonsdokumentasjonen og diskutere med revisjonsteamet for å forsikre seg om at det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å underbygge konklusjonene som er trukket, og til at revisjonsberetningen kan avgis. (Jf. punkt A18 A20)

8 8 ISA 220 Konsultasjon 18. Oppdragsansvarlig revisor skal: (c) Ta ansvar for at revisjonsteamet gjennomfører hensiktsmessig konsultasjon ved vanskelige eller omstridte spørsmål; Forsikre seg om at medlemmene av revisjonsteamet har gjennomført hensiktsmessige konsultasjoner under oppdraget, både innad i revisjonsteamet og mellom revisjonsteamet og andre på hensiktsmessig nivå i eller utenfor firmaet; Forsikre seg om at typen og omfanget av slike konsultasjoner, og derav følgende konklusjoner, er avklart med den konsulterte part; og (d) Fastslå hvorvidt konklusjonene fra slike konsultasjoner er implementert. (Jf. punkt A21 A22) Oppdragskontroll 19. Ved revisjon av regnskaper for børsnoterte enheter og eventuelle andre revisjonsoppdrag hvor firmaet finner det påkrevd med oppdragskontroll, skal oppdragsansvarlig revisor: (c) Forsikre seg om at det er utnevnt en oppdragskontrollør; Diskutere vesentlige forhold som fremkommer under revisjonsoppdraget, herunder de som identifiseres under oppdragskontrollen, med oppdragskontrolløren; og Ikke datere revisjonsberetningen før oppdragskontrollen er fullført. (Jf. punkt A23 A25) 20. Oppdragskontrolløren skal utføre en objektiv evaluering av de betydelige skjønnsmessige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene som er trukket ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen. Denne evalueringen skal omfatte: Diskusjon av vesentlige forhold med oppdragsansvarlig revisor; Gjennomgåelse av regnskapet og den foreslåtte revisjonsberetningen; (c) Gjennomgåelse av utvalgt revisjonsdokumentasjon knyttet til de betydelige skjønnsmessige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene de har trukket; og (d) Evaluering av konklusjonene som er trukket ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen og vurdering av hvorvidt den foreslåtte revisjonsberetningen er hensiktsmessig. (Jf. punkt A26 A27, A29 A31) 21. Ved revisjon av regnskaper for børsnoterte enheter skal oppdragskontrolløren i forbindelse med utførelsen av en oppdragskontroll også vurdere følgende: (c) Revisjonsteamets evaluering av firmaets uavhengighet i forbindelse med revisjonsoppdraget; Hvorvidt hensiktsmessig konsultasjon har funnet sted ved spørsmål det er uenighet om, eller ved andre vanskelige eller omstridte spørsmål, og konklusjonene fra disse konsultasjonene; og Hvorvidt den utvalgte revisjonsdokumentasjonen som er gjennomgått gjenspeiler arbeidet som er utført i forbindelse med de betydelige skjønnsmessige vurderingene som er foretatt og underbygger konklusjonene som er trukket. (Jf. punkt A28 A31)

9 9 ISA 220 Uenighet 22. Dersom det oppstår uenighet innad i revisjonsteamet, i forhold til dem som er konsultert eller, der det er aktuelt, mellom oppdragsansvarlig revisor og oppdragskontrolløren, skal revisjonsteamet følge firmaets retningslinjer og rutiner for håndtering og avklaring av uenigheter. Overvåking 23. Et effektivt kvalitetskontrollsystem omfatter en overvåkingsprosess som er utformet for å gi firmaet betryggende sikkerhet for at retningslinjene og rutinene som er knyttet til kvalitetskontrollsystemet er relevante, tilstrekkelige og fungerer effektivt. Oppdragsansvarlig revisor skal vurdere resultatet av firmaets overvåkingsprosess slik det fremgår av den nyeste informasjonen som er distribuert av firmaet og, dersom det er aktuelt, andre firmaer i samme nettverk, og hvorvidt mangler som er påpekt i denne informasjonen kan påvirke revisjonsoppdraget. (Jf. punkt A32 A34) Dokumentasjon 24. Revisor skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen: 4 (c) (d) Identifiserte forhold knyttet til etterlevelse av relevante etiske krav og hvordan de ble løst. Konklusjoner om etterlevelse av krav til uavhengighet som gjelder for revisjonsoppdraget, og eventuelle relevante diskusjoner med firmaet som underbygger disse konklusjonene. Konklusjoner som er trukket med hensyn til aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag. Typen av gjennomførte konsultasjoner under revisjonsoppdraget, hva de har omfattet og derav følgende konklusjoner. (Jf. punkt A35) 25. Oppdragskontrolløren skal i forbindelse med det kontrollerte revisjonsoppdraget dokumentere at: (c) Rutinene som er påkrevd i firmaets retningslinjer for oppdragskontroll er utført; Oppdragskontrollen er fullført på eller før datoen for revisjonsberetningen; og Kontrolløren ikke er kjent med uavklarte forhold som ville ha ført til at kontrolløren ville ha konkludert med at de betydelige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene de har trukket, ikke er hensiktsmessige. *** Veiledning og utfyllende forklaringer Kvalitetskontrollsystem og revisjonsteamets rolle (Jf. punkt 2) A1. ISQC 1, eller nasjonale krav som er minst like strenge, omhandler firmaets ansvar for å etablere og vedlikeholde et kvalitetskontrollsystem for revisjonsoppdrag. Kvalitetskontrollsystemet omfatter retningslinjer og rutiner for hvert av de følgende elementene: 4 ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punktene 8 11 og punkt A6.

10 10 ISA 220 Ledelsens ansvar for kvaliteten innad i firmaet; Relevante etiske krav; Aksept og fortsettelse av klientforhold og spesifikke oppdrag; Personale; Gjennomføring av oppdrag; og Overvåking. Nasjonale krav som omhandler firmaets ansvar for å etablere og vedlikeholde et kvalitetskontrollsystem er minst like strenge som ISQC 1 når de omhandler alle elementene i dette punktet og pålegger firmaet oppgaver som oppfyller kravene som er fastsatt i ISQC 1. Tillit til firmaets kvalitetskontrollsystem (Jf. punkt 4) A2. Med mindre informasjon gitt av firmaet eller andre parter tilsier noe annet, kan revisjonsteamet stole på firmaets kvalitetskontrollsystem med hensyn til for eksempel: Personalets kompetanse gjennom rekruttering og formell opplæring. Uavhengighet gjennom akkumulering og kommunikasjon av relevant informasjon om uavhengighet. Opprettholdelse av klientforhold gjennom systemer for aksept og fortsettelse. Etterlevelse av gjeldende lovmessige og regulatoriske krav gjennom overvåkingsprosessen. Ledelsesansvar for kvalitet på revisjon (Jf. punkt 8) A3. I forbindelse med å ta ansvar for den totale kvaliteten på de enkelte revisjonsoppdragene vil oppdragsansvarlig revisors handlinger og hensiktsmessig budskap til de andre medlemmene av revisjonsteamet legge vekt på: Viktigheten for revisjonskvaliteten av at: (i) (ii) (iii) Arbeidet utføres i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; Firmaets gjeldende retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll følges; Revisjonsberetningene som avgis er hensiktsmessige ut fra omstendighetene; og (iv) Revisjonsteamet kan gi uttrykk for bekymringer uten frykt for represalier; og Det faktum at kvalitet er avgjørende ved gjennomføring av revisjonsoppdrag. Relevante etiske krav Etterlevelse av relevante etiske krav (Jf. punkt 9) A4. IFACs b etikkregler fastsetter de grunnleggende prinsippene for yrkesetikk, som omfatter: Integritet; Objektivitet; (c) Profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet; b Se fotnote a.

11 11 ISA 220 (d) (e) Konfidensialitet; og Profesjonell atferd. Definisjon av «firma», «nettverk» og «nettverksfirma» (Jf. punkt 9 11) A5. Definisjonen av «firma», «nettverk» og «nettverksfirma» i relevante etiske krav kan avvike fra definisjonene i denne ISA-en. IFACs etikkregler definerer for eksempel «firma» som: (c) En alenepraktiserende revisor, eller en selskapsrettslig sammenslutning av revisorer; En enhet som kontrollerer slike parter gjennom eierskap, ledelse eller på andre måter; og En enhet som kontrolleres av slike parter gjennom eierskap, ledelse eller på andre måter. IFACs etikkregler gir også veiledning i bruk av begrepene «nettverk» og «nettverksfirma». Ved etterlevelse av kravene i punkt 9 11 gjelder definisjonene som er brukt i de relevante etiske kravene i den grad det er nødvendig å tolke disse etiske kravene. Trusler mot uavhengighet (Jf. punkt 11(c)) A6. Oppdragsansvarlig revisor kan identifisere en trussel mot uavhengigheten knyttet til revisjonsoppdraget som ikke nødvendigvis kan elimineres eller reduseres til et akseptabelt nivå ved hjelp av forholdsregler. I så fall, som påkrevd i punkt 11(c), rapporterer oppdragsansvarlig revisor til den eller de relevante personene i firmaet for å fastsette egnede tiltak som kan innebære å eliminere aktiviteten eller interessen som skaper trusselen, eller å trekke seg fra revisjonsoppdraget der det er mulig etter gjeldende lov eller forskrift. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A7. Lovfestede foranstaltninger kan inneholde forholdsregler for uavhengigheten til revisorer i offentlig sektor. Revisorer i offentlig sektor eller revisjonsfirmaer som utfører revisjon i offentlig sektor på vegne av offentlig valgt eller oppnevnt revisor kan imidlertid, avhengig av betingelsene i mandatet i en bestemt jurisdiksjon, være nødt til å tilpasse sin fremgangsmåte for å sikre samsvar med ånden i punkt 11. I oppdrag i offentlig sektor der revisjonsmandatet ikke tillater revisor å trekke seg fra oppdraget, kan dette innebære offentlig rapportering av forhold som i privat sektor ville ha ført til at revisor måtte trekke seg fra oppdraget. Aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag (Jf. punkt 12) A8. ISQC 1 krever at firmaet innhenter informasjon som anses nødvendig ut fra omstendighetene før det aksepterer et oppdrag hos en ny klient, ved avgjørelse av hvorvidt det skal fortsette et løpende oppdrag, og ved vurdering av om det skal akseptere et nytt oppdrag hos en eksisterende klient. 5 Følgende informasjon hjelper oppdragsansvarlig revisor med å avgjøre hvorvidt konklusjonene som er trukket med hensyn til aksept eller fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag, er hensiktsmessige: Integriteten til hovedeierne, nøkkelpersonene i ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i enheten; Hvorvidt revisjonsteamet har kompetanse til å utføre revisjonsoppdraget og har de nødvendige ferdighetene, herunder tid og ressurser; Hvorvidt firmaet og revisjonsteamet kan etterleve relevante etiske krav; og 5 ISQC 1 punkt 27.

12 12 ISA 220 Vesentlige forhold som har oppstått under nåværende eller tidligere revisjonsoppdrag, og deres innvirkning på avgjørelsen om å fortsette klientforholdet. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor (Jf. punkt 12 13) A9. I offentlig sektor kan revisorer bli utnevnt i henhold til lovfestede prosedyrer. Følgelig er enkelte av kravene og vurderingene knyttet til aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag, som beskrevet i punkt 12, 13 og A8, ikke nødvendigvis relevante. Informasjon innhentet som et resultat av prosessen som beskrives, kan ikke desto mindre være nyttig for revisorer i offentlig sektor ved gjennomføring av risikovurderinger og rapporteringsplikter. Sammensetning av revisjonsteam (Jf. punkt 14) A10. Et revisjonsteam omfatter også en person som har ekspertise innenfor et spesialisert regnskaps- eller revisjonsområde, uansett om medlemmet er engasjert av eller ansatt i firmaet, som utfører revisjonshandlinger på oppdraget. En person med slik ekspertise er imidlertid ikke medlem av oppdragsteamet dersom vedkommende persons involvering i oppdraget kun er konsultasjon. Konsultasjoner drøftes i punkt 18 og i punktene A21 A22. A11. Ved vurdering av hvilken kompetanse og ferdighet som forventes av revisjonsteamet totalt sett, kan oppdragsansvarlig revisor ta i betraktning forhold som for eksempel teamets: Forståelse av og praktiske erfaring med revisjonsoppdrag av lignende art og kompleksitet gjennom hensiktsmessig opplæring og deltakelse. Forståelse av profesjonsstandarder og lovmessige og regulatoriske krav. Faglig ekspertise, herunder kunnskap om relevant informasjonsteknologi og spesialiserte regnskaps- eller revisjonsområder. Kunnskap om relevante bransjer som klienten opererer i. Evne til å bruke profesjonelt skjønn. Forståelse av firmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A12. I offentlig sektor kan ytterligere relevant kompetanse omfatte ferdigheter som er nødvendige for å oppfylle betingelsene i revisjonsmandatet i en bestemt jurisdiksjon. Slik kompetanse kan omfatte en forståelse av gjeldende rapporteringsordninger, herunder rapportering til et lovgivende organ eller et annet styringsorgan eller rapportering i offentlighetens interesse. Det utvidede innholdet som revisjon i offentlig sektor kan ha, kan for eksempel innbefatte enkelte aspekter av forvaltningsrevisjon eller en omfattende vurdering av etterlevelse av lov, forskrift og andre pålegg, samt forebygging og avdekking av misligheter og korrupsjon. Gjennomføring av oppdrag Styring, oppfølging og gjennomføring (Jf. punkt 15) A13. Styring av revisjonsteamet innebærer å informere medlemmene av revisjonsteamet om forhold som: Deres oppgaver og plikter, herunder nødvendigheten av å etterleve relevante etiske krav og av å planlegge og utføre en revisjon med profesjonell skepsis som påkrevd i ISA ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt 15.

13 13 ISA 220 De respektive partneres oppgaver og plikter når mer enn én partner er involvert i gjennomføringen av et revisjonsoppdrag. Målene for arbeidet som skal utføres. Typen virksomhet enheten driver. Risikorelaterte forhold. Problemer som kan oppstå. Den detaljerte angrepsvinkelen for gjennomføringen av oppdraget. Diskusjon blant medlemmer av revisjonsteamet bidrar til at mindre erfarne medlemmer kan ta opp spørsmål med mer erfarne medlemmer for å sikre god kommunikasjon internt i revisjonsteamet. A14. Tilstrekkelig teamarbeid og opplæring bidrar til at mindre erfarne medlemmer av revisjonsteamet tydelig forstår målene for det tildelte arbeidet. A15. Oppfølging innebærer forhold som: Gjennomgåelser Følge revisjonsoppdragets fremdrift. Vurdere kompetansen og ferdighetene til de enkelte medlemmene av revisjonsteamet, herunder om de har tilstrekkelig tid til å utføre arbeidet, om de forstår instruksene og om arbeidet blir utført i samsvar med den planlagte angrepsvinkelen for revisjonsoppdraget. Håndtere vesentlige forhold som oppstår under revisjonsoppdraget, vurdere betydningen av dem og tilpasse den planlagte angrepsvinkelen. Identifisere forhold som krever konsultasjon eller vurdering av mer erfarne medlemmer av revisjonsteamet under revisjonsoppdraget. Ansvar for gjennomgåelse (Jf. punkt 16) A16. I henhold til ISQC 1 tar firmaets retningslinjer og rutiner for gjennomgåelse utgangspunkt i at mer erfarne teammedlemmer gjennomgår arbeidet til mindre erfarne teammedlemmer. 7 A17. En gjennomgåelse innebærer for eksempel å vurdere hvorvidt: Arbeidet er utført i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; Vesentlige forhold er tatt opp til ytterligere vurdering; Det er gjennomført nødvendige konsultasjoner, og de resulterende konklusjonene er dokumentert og implementert; Det er nødvendig å endre typen, tidspunktet og omfanget av arbeidet som utføres; Det utførte arbeidet underbygger konklusjonene som er trukket og er hensiktsmessig dokumentert; Innhentet revisjonsbevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig til å underbygge revisjonsberetningen; og Målene for de utførte handlingene er nådd. Oppdragsansvarlig revisors gjennomgåelse av utført arbeid (Jf. punkt 17) A18. Oppdragsansvarlig revisors rettidige gjennomgåelse av følgende forhold på hensiktsmessige stadier i revisjonsoppdraget gjør det mulig å avklare vesentlige forhold i rett tid og til oppdragsansvarlig revisors tilfredsstillelse på eller før datoen for revisjonsberetningen: 7 ISQC 1 punkt 33.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Åpenhetsrapport 2013

Åpenhetsrapport 2013 Åpenhetsrapport 2013 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

31. august 2011. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS

31. august 2011. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 31. august 2011 Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 26 Klientliste

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer