ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009

2 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 220, «Quality Control for an Audit of Financial Statements» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: I nternational Standard on Auditing (ISA) 220, «Quality Control for an Audit of Financial Statements».

3 3 ISA 220 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Kvalitetskontrollsystem og revisjonsteamets rolle Ikrafttredelsesdato... 5 Mål... 6 Definisjoner... 7 Krav Lederansvar for revisjonsarbeidets kvalitet... 8 Relevante etiske krav Aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag Sammensetning av revisjonsteam Gjennomføring av oppdrag Overvåking Dokumentasjon Veiledning og utfyllende forklaringer Kvalitetskontrollsystem og revisjonsteamets rolle... A1 A2 Ledelsesansvar for kvalitet på revisjon... A3 Relevante etiske krav... A4 A7 Aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag... A8 A9 Sammensetning av revisjonsteam... A10 A12 Gjennomføring av oppdrag... A13 A31 Overvåking... A32 A34 Dokumentasjon... A35 Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 220 «Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 220 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors spesifikke oppgaver og plikter knyttet til kvalitetskontrollrutiner ved revisjon av regnskaper. Den omhandler også, der det er relevant, oppdragskontrollørens oppgaver og plikter. Denne ISA-en må leses i sammenheng med relevante etiske krav. Kvalitetskontrollsystem og revisjonsteamets rolle 2. Revisjonsfirmaet er ansvarlig for systemer, retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. I henhold til ISQC 1 er firmaet forpliktet til å etablere og vedlikeholde et kvalitetskontrollsystem som gir firmaet betryggende sikkerhet for at: Firmaet og personalet etterlever profesjonsstandarder og gjeldende regulatoriske og juridiske krav; og Revisjonsberetningene som avgis av firmaet eller oppdragsansvarlige revisorer er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. 1 Denne ISA-en forutsetter at firmaet er underlagt ISQC 1 eller nasjonale krav som er minst like strenge. (Jf. punkt A1) 3. Innenfor rammen av firmaets kvalitetskontrollsystem er revisjonsteam ansvarlige for å implementere kvalitetskontrollrutiner som skal komme til anvendelse på revisjonsoppdraget, og for å gi firmaet relevant informasjon som gjør at den delen av firmaets kvalitetskontrollsystem som er knyttet til uavhengighet, fungerer som den skal. 4. Revisjonsteam skal kunne stole på firmaets kvalitetskontrollsystem, så fremt ikke informasjon fra firmaet eller andre parter tilsier noe annet. (Jf. punkt A2) Ikrafttredelsesdato 5. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 6. Revisors mål er å implementere kvalitetskontrollrutiner på oppdragsnivå som gir revisor betryggende sikkerhet for at: Revisjonen utføres i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende regulatoriske og juridiske krav; og Revisjonsberetningen som avgis er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. 1 ISQC 1 «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester» punkt 11.

5 5 ISA 220 Definisjoner 7. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydningen som er beskrevet nedenfor: (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Oppdragsansvarlig revisor 2 Den partneren eller annen person i firmaet som er ansvarlig for revisjonsoppdraget og dets utførelse, og for revisjonsberetningen som avgis på vegne av firmaet, og som, der det er påkrevd, er godkjent av en tilsynsmyndighet, regulerende myndighet eller et faglig organ. Oppdragskontroll En prosess som er utformet for å gi en objektiv evaluering, på eller før datoen for revisjonsberetningen, av de vesentlige skjønnsmessige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene de har trukket ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen. Oppdragskontrollprosessen gjelder ved revisjon av regnskaper for børsnoterte enheter og eventuelle andre revisjonsoppdrag hvor firmaet finner det påkrevd med oppdragskontroll. Oppdragskontrollør En partner, annen person i firmaet, ekstern person med egnede kvalifikasjoner eller et team sammensatt av slike personer, hvorav ingen er del av revisjonsteamet, som har tilstrekkelig og egnet erfaring og myndighet til objektivt å evaluere de vesentlige skjønnsmessige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene de har trukket ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen. Revisjonsteam Alle partnere og alt personale som deltar på et oppdrag, herunder eventuelle personer som er engasjert av firmaet eller et nettverksfirma for å utføre revisjonshandlinger i forbindelse med oppdraget. Revisjonsteam omfatter ikke revisors eksterne eksperter som er engasjert av firmaet eller av et nettverksfirma. 3 Firma En alenepraktiserende revisor, partnerskap, et aksjeselskap eller annen enhet som utøver revisjonsvirksomhet. Inspeksjon I relasjon til fullførte revisjonsoppdrag, rutiner som er utformet for å fremskaffe bevis for at revisjonsteam etterlever firmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. Børsnotert enhet En enhet hvis aksjer eller gjeld er notert på en anerkjent børs eller omsettes i samsvar med reglene til en anerkjent børs eller et tilsvarende organ. Overvåking En prosess som omfatter en løpende vurdering og evaluering av firmaets kvalitetskontrollsystem, herunder en periodisk inspeksjon av et utvalg av fullførte oppdrag, for å gi firmaet betryggende sikkerhet for at kvalitetskontrollsystemet fungerer effektivt. Nettverksfirma Et firma eller en enhet som inngår i et nettverk. Nettverk En større struktur: (i) (ii) Som er innrettet mot samarbeid; og Som er tydelig innrettet mot deling av fortjeneste eller kostnader eller som er underlagt felles eierskap, kontroll eller ledelse, felles retningslinjer og rutiner for 2 3 «Oppdragsansvarlig revisor», «revisor» og «firma» skal leses med referanse til deres motstykker i offentlig sektor der det er relevant. ISA 620 «Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor» punkt 6 definerer begrepet «ekspert engasjert av revisor».

6 6 ISA 220 (k) (l) (m) (n) (o) (p) (iii) kvalitetskontroll, felles forretningsstrategi, felles merkenavn eller deler en betydelig del av profesjonelle ressurser. Partner Enhver person med myndighet til å forplikte firmaet i forbindelse med utførelsen av et profesjonelt oppdrag. Personale Partnere og medarbeidere. Profesjonsstandarder Revisjonsstandarder (ISA-er) og relevante etiske krav. Relevante etiske krav Etiske krav som revisjonsteamet og oppdragskontrolløren er underlagt. Disse omfatter vanligvis a Del A og B i International Federation of Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IFACs etikkregler) knyttet til revisjon av regnskaper samt nasjonale krav som er mer restriktive. Medarbeidere Profesjonelle medarbeidere, andre enn partnere, herunder eventuelle eksperter som er ansatt i firmaet. Ekstern person med egnede kvalifikasjoner En person utenfor firmaet med ferdighet og kompetanse til å opptre som oppdragsansvarlig revisor, for eksempel en partner i et annet firma eller en ansatt (med egnet erfaring) i en profesjonell revisororganisasjon hvis medlemmer kan utføre revisjon av historisk økonomisk informasjon, eller i en organisasjon som yter relevante kvalitetskontrolltjenester. Krav Ledelsesansvar for kvalitet på revisjon 8. Oppdragsansvarlig revisor skal ta ansvar for den totale kvaliteten på de enkelte revisjonsoppdragene som revisor er tildelt. (Jf. punkt A3) Relevante etiske krav 9. Oppdragsansvarlig revisor skal gjennom hele revisjonsoppdraget være oppmerksom på forhold som tyder på at relevante etiske krav ikke overholdes av medlemmer av revisjonsteamet, gjennom observasjon og ved å rette forespørsler ved behov. (Jf. punkt A4 A5) 10. Dersom oppdragsansvarlig revisor gjennom firmaets kvalitetskontrollsystem eller på annet vis blir oppmerksom på forhold som tilsier at medlemmer av revisjonsteamet ikke har overholdt relevante etiske krav, skal oppdragsansvarlig revisor, i samråd med andre i firmaet, fastsette hensiktsmessige tiltak. (Jf. punkt A5) Uavhengighet 11. Oppdragsansvarlig revisor skal utforme en konklusjon om etterlevelse av krav til uavhengighet som gjelder for revisjonsoppdraget. Oppdragsansvarlig revisor skal i den forbindelse: Innhente relevant informasjon fra firmaet og, der det er relevant, nettverks firmaer, for å identifisere og evaluere omstendigheter og forhold som utgjør trusler mot uavhengigheten; a I Norge vil Del A og Del B i Den norske Revisorforenings regler om etikk gjelde.

7 7 ISA 220 (c) Evaluere informasjon om eventuelle identifiserte brudd på firmaets regler og retningslinjer for uavhengighet for å fastsette hvorvidt de utgjør en trussel mot uavhengigheten for revisjonsoppdraget; og Iverksette hensiktsmessige tiltak for å eliminere slike trusler eller redusere dem til et akseptabelt nivå ved å ta i bruk forholdsregler eller, dersom det anses hensiktsmessig, ved å trekke seg fra revisjonsoppdraget når dette er mulig etter gjeldende lov eller forskrift. Oppdragsansvarlig revisor skal straks rapportere til firmaet dersom forholdet ikke blir avklart slik at hensiktsmessige tiltak kan iverksettes. (Jf. punkt A5 A7) Aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag 12. Oppdragsansvarlig revisor skal forsikre seg om at egnede rutiner for aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag er fulgt, og at konklusjoner som er trukket i den forbindelse, er hensiktsmessige. (Jf. punkt A8 A9) 13. Dersom oppdragsansvarlig revisor mottar informasjon som ville ha ført til at firmaet hadde frasagt seg revisjonsoppdraget dersom informasjonen hadde vært kjent tidligere, skal oppdragsansvarlig revisor straks kommunisere informasjonen til firmaet, slik at firmaet og oppdragsansvarlig revisor kan iverksette nødvendige tiltak. (Jf. punkt A9) Sammensetning av revisjonsteam 14. Oppdragsansvarlig revisor skal forsikre seg om at revisjonsteamet, og revisors eventuelle eksperter som ikke er del av revisjonsteamet, samlet har tilstrekkelig ferdighet og kompetanse til å: Utføre revisjonsoppdraget i samsvar med profesjonsstandarder og regulatoriske og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; og Avgi en revisjonsberetning som er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. (Jf. punkt A10 A12) Gjennomføring av oppdrag Styring, oppfølging og gjennomføring 15. Oppdragsansvarlig revisor skal ta ansvar for at: Gjennomgåelser Revisjonsoppdraget styres, følges opp og gjennomføres i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; og (Jf. punkt A13 A15, A20) Revisjonsberetningen som avgis er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. 16. Oppdragsansvarlig revisor skal ta ansvar for at gjennomgåelser utføres i samsvar med firmaets retningslinjer og rutiner for gjennomgåelse. (Jf. punkt A16 A17, A20) 17. På eller før datoen for revisjonsberetningen skal oppdragsansvarlig revisor gjennomgå revisjonsdokumentasjonen og diskutere med revisjonsteamet for å forsikre seg om at det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å underbygge konklusjonene som er trukket, og til at revisjonsberetningen kan avgis. (Jf. punkt A18 A20)

8 8 ISA 220 Konsultasjon 18. Oppdragsansvarlig revisor skal: (c) Ta ansvar for at revisjonsteamet gjennomfører hensiktsmessig konsultasjon ved vanskelige eller omstridte spørsmål; Forsikre seg om at medlemmene av revisjonsteamet har gjennomført hensiktsmessige konsultasjoner under oppdraget, både innad i revisjonsteamet og mellom revisjonsteamet og andre på hensiktsmessig nivå i eller utenfor firmaet; Forsikre seg om at typen og omfanget av slike konsultasjoner, og derav følgende konklusjoner, er avklart med den konsulterte part; og (d) Fastslå hvorvidt konklusjonene fra slike konsultasjoner er implementert. (Jf. punkt A21 A22) Oppdragskontroll 19. Ved revisjon av regnskaper for børsnoterte enheter og eventuelle andre revisjonsoppdrag hvor firmaet finner det påkrevd med oppdragskontroll, skal oppdragsansvarlig revisor: (c) Forsikre seg om at det er utnevnt en oppdragskontrollør; Diskutere vesentlige forhold som fremkommer under revisjonsoppdraget, herunder de som identifiseres under oppdragskontrollen, med oppdragskontrolløren; og Ikke datere revisjonsberetningen før oppdragskontrollen er fullført. (Jf. punkt A23 A25) 20. Oppdragskontrolløren skal utføre en objektiv evaluering av de betydelige skjønnsmessige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene som er trukket ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen. Denne evalueringen skal omfatte: Diskusjon av vesentlige forhold med oppdragsansvarlig revisor; Gjennomgåelse av regnskapet og den foreslåtte revisjonsberetningen; (c) Gjennomgåelse av utvalgt revisjonsdokumentasjon knyttet til de betydelige skjønnsmessige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene de har trukket; og (d) Evaluering av konklusjonene som er trukket ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen og vurdering av hvorvidt den foreslåtte revisjonsberetningen er hensiktsmessig. (Jf. punkt A26 A27, A29 A31) 21. Ved revisjon av regnskaper for børsnoterte enheter skal oppdragskontrolløren i forbindelse med utførelsen av en oppdragskontroll også vurdere følgende: (c) Revisjonsteamets evaluering av firmaets uavhengighet i forbindelse med revisjonsoppdraget; Hvorvidt hensiktsmessig konsultasjon har funnet sted ved spørsmål det er uenighet om, eller ved andre vanskelige eller omstridte spørsmål, og konklusjonene fra disse konsultasjonene; og Hvorvidt den utvalgte revisjonsdokumentasjonen som er gjennomgått gjenspeiler arbeidet som er utført i forbindelse med de betydelige skjønnsmessige vurderingene som er foretatt og underbygger konklusjonene som er trukket. (Jf. punkt A28 A31)

9 9 ISA 220 Uenighet 22. Dersom det oppstår uenighet innad i revisjonsteamet, i forhold til dem som er konsultert eller, der det er aktuelt, mellom oppdragsansvarlig revisor og oppdragskontrolløren, skal revisjonsteamet følge firmaets retningslinjer og rutiner for håndtering og avklaring av uenigheter. Overvåking 23. Et effektivt kvalitetskontrollsystem omfatter en overvåkingsprosess som er utformet for å gi firmaet betryggende sikkerhet for at retningslinjene og rutinene som er knyttet til kvalitetskontrollsystemet er relevante, tilstrekkelige og fungerer effektivt. Oppdragsansvarlig revisor skal vurdere resultatet av firmaets overvåkingsprosess slik det fremgår av den nyeste informasjonen som er distribuert av firmaet og, dersom det er aktuelt, andre firmaer i samme nettverk, og hvorvidt mangler som er påpekt i denne informasjonen kan påvirke revisjonsoppdraget. (Jf. punkt A32 A34) Dokumentasjon 24. Revisor skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen: 4 (c) (d) Identifiserte forhold knyttet til etterlevelse av relevante etiske krav og hvordan de ble løst. Konklusjoner om etterlevelse av krav til uavhengighet som gjelder for revisjonsoppdraget, og eventuelle relevante diskusjoner med firmaet som underbygger disse konklusjonene. Konklusjoner som er trukket med hensyn til aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag. Typen av gjennomførte konsultasjoner under revisjonsoppdraget, hva de har omfattet og derav følgende konklusjoner. (Jf. punkt A35) 25. Oppdragskontrolløren skal i forbindelse med det kontrollerte revisjonsoppdraget dokumentere at: (c) Rutinene som er påkrevd i firmaets retningslinjer for oppdragskontroll er utført; Oppdragskontrollen er fullført på eller før datoen for revisjonsberetningen; og Kontrolløren ikke er kjent med uavklarte forhold som ville ha ført til at kontrolløren ville ha konkludert med at de betydelige vurderingene som revisjonsteamet har foretatt og konklusjonene de har trukket, ikke er hensiktsmessige. *** Veiledning og utfyllende forklaringer Kvalitetskontrollsystem og revisjonsteamets rolle (Jf. punkt 2) A1. ISQC 1, eller nasjonale krav som er minst like strenge, omhandler firmaets ansvar for å etablere og vedlikeholde et kvalitetskontrollsystem for revisjonsoppdrag. Kvalitetskontrollsystemet omfatter retningslinjer og rutiner for hvert av de følgende elementene: 4 ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punktene 8 11 og punkt A6.

10 10 ISA 220 Ledelsens ansvar for kvaliteten innad i firmaet; Relevante etiske krav; Aksept og fortsettelse av klientforhold og spesifikke oppdrag; Personale; Gjennomføring av oppdrag; og Overvåking. Nasjonale krav som omhandler firmaets ansvar for å etablere og vedlikeholde et kvalitetskontrollsystem er minst like strenge som ISQC 1 når de omhandler alle elementene i dette punktet og pålegger firmaet oppgaver som oppfyller kravene som er fastsatt i ISQC 1. Tillit til firmaets kvalitetskontrollsystem (Jf. punkt 4) A2. Med mindre informasjon gitt av firmaet eller andre parter tilsier noe annet, kan revisjonsteamet stole på firmaets kvalitetskontrollsystem med hensyn til for eksempel: Personalets kompetanse gjennom rekruttering og formell opplæring. Uavhengighet gjennom akkumulering og kommunikasjon av relevant informasjon om uavhengighet. Opprettholdelse av klientforhold gjennom systemer for aksept og fortsettelse. Etterlevelse av gjeldende lovmessige og regulatoriske krav gjennom overvåkingsprosessen. Ledelsesansvar for kvalitet på revisjon (Jf. punkt 8) A3. I forbindelse med å ta ansvar for den totale kvaliteten på de enkelte revisjonsoppdragene vil oppdragsansvarlig revisors handlinger og hensiktsmessig budskap til de andre medlemmene av revisjonsteamet legge vekt på: Viktigheten for revisjonskvaliteten av at: (i) (ii) (iii) Arbeidet utføres i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; Firmaets gjeldende retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll følges; Revisjonsberetningene som avgis er hensiktsmessige ut fra omstendighetene; og (iv) Revisjonsteamet kan gi uttrykk for bekymringer uten frykt for represalier; og Det faktum at kvalitet er avgjørende ved gjennomføring av revisjonsoppdrag. Relevante etiske krav Etterlevelse av relevante etiske krav (Jf. punkt 9) A4. IFACs b etikkregler fastsetter de grunnleggende prinsippene for yrkesetikk, som omfatter: Integritet; Objektivitet; (c) Profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet; b Se fotnote a.

11 11 ISA 220 (d) (e) Konfidensialitet; og Profesjonell atferd. Definisjon av «firma», «nettverk» og «nettverksfirma» (Jf. punkt 9 11) A5. Definisjonen av «firma», «nettverk» og «nettverksfirma» i relevante etiske krav kan avvike fra definisjonene i denne ISA-en. IFACs etikkregler definerer for eksempel «firma» som: (c) En alenepraktiserende revisor, eller en selskapsrettslig sammenslutning av revisorer; En enhet som kontrollerer slike parter gjennom eierskap, ledelse eller på andre måter; og En enhet som kontrolleres av slike parter gjennom eierskap, ledelse eller på andre måter. IFACs etikkregler gir også veiledning i bruk av begrepene «nettverk» og «nettverksfirma». Ved etterlevelse av kravene i punkt 9 11 gjelder definisjonene som er brukt i de relevante etiske kravene i den grad det er nødvendig å tolke disse etiske kravene. Trusler mot uavhengighet (Jf. punkt 11(c)) A6. Oppdragsansvarlig revisor kan identifisere en trussel mot uavhengigheten knyttet til revisjonsoppdraget som ikke nødvendigvis kan elimineres eller reduseres til et akseptabelt nivå ved hjelp av forholdsregler. I så fall, som påkrevd i punkt 11(c), rapporterer oppdragsansvarlig revisor til den eller de relevante personene i firmaet for å fastsette egnede tiltak som kan innebære å eliminere aktiviteten eller interessen som skaper trusselen, eller å trekke seg fra revisjonsoppdraget der det er mulig etter gjeldende lov eller forskrift. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A7. Lovfestede foranstaltninger kan inneholde forholdsregler for uavhengigheten til revisorer i offentlig sektor. Revisorer i offentlig sektor eller revisjonsfirmaer som utfører revisjon i offentlig sektor på vegne av offentlig valgt eller oppnevnt revisor kan imidlertid, avhengig av betingelsene i mandatet i en bestemt jurisdiksjon, være nødt til å tilpasse sin fremgangsmåte for å sikre samsvar med ånden i punkt 11. I oppdrag i offentlig sektor der revisjonsmandatet ikke tillater revisor å trekke seg fra oppdraget, kan dette innebære offentlig rapportering av forhold som i privat sektor ville ha ført til at revisor måtte trekke seg fra oppdraget. Aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag (Jf. punkt 12) A8. ISQC 1 krever at firmaet innhenter informasjon som anses nødvendig ut fra omstendighetene før det aksepterer et oppdrag hos en ny klient, ved avgjørelse av hvorvidt det skal fortsette et løpende oppdrag, og ved vurdering av om det skal akseptere et nytt oppdrag hos en eksisterende klient. 5 Følgende informasjon hjelper oppdragsansvarlig revisor med å avgjøre hvorvidt konklusjonene som er trukket med hensyn til aksept eller fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag, er hensiktsmessige: Integriteten til hovedeierne, nøkkelpersonene i ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i enheten; Hvorvidt revisjonsteamet har kompetanse til å utføre revisjonsoppdraget og har de nødvendige ferdighetene, herunder tid og ressurser; Hvorvidt firmaet og revisjonsteamet kan etterleve relevante etiske krav; og 5 ISQC 1 punkt 27.

12 12 ISA 220 Vesentlige forhold som har oppstått under nåværende eller tidligere revisjonsoppdrag, og deres innvirkning på avgjørelsen om å fortsette klientforholdet. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor (Jf. punkt 12 13) A9. I offentlig sektor kan revisorer bli utnevnt i henhold til lovfestede prosedyrer. Følgelig er enkelte av kravene og vurderingene knyttet til aksept og fortsettelse av klientforhold og revisjonsoppdrag, som beskrevet i punkt 12, 13 og A8, ikke nødvendigvis relevante. Informasjon innhentet som et resultat av prosessen som beskrives, kan ikke desto mindre være nyttig for revisorer i offentlig sektor ved gjennomføring av risikovurderinger og rapporteringsplikter. Sammensetning av revisjonsteam (Jf. punkt 14) A10. Et revisjonsteam omfatter også en person som har ekspertise innenfor et spesialisert regnskaps- eller revisjonsområde, uansett om medlemmet er engasjert av eller ansatt i firmaet, som utfører revisjonshandlinger på oppdraget. En person med slik ekspertise er imidlertid ikke medlem av oppdragsteamet dersom vedkommende persons involvering i oppdraget kun er konsultasjon. Konsultasjoner drøftes i punkt 18 og i punktene A21 A22. A11. Ved vurdering av hvilken kompetanse og ferdighet som forventes av revisjonsteamet totalt sett, kan oppdragsansvarlig revisor ta i betraktning forhold som for eksempel teamets: Forståelse av og praktiske erfaring med revisjonsoppdrag av lignende art og kompleksitet gjennom hensiktsmessig opplæring og deltakelse. Forståelse av profesjonsstandarder og lovmessige og regulatoriske krav. Faglig ekspertise, herunder kunnskap om relevant informasjonsteknologi og spesialiserte regnskaps- eller revisjonsområder. Kunnskap om relevante bransjer som klienten opererer i. Evne til å bruke profesjonelt skjønn. Forståelse av firmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A12. I offentlig sektor kan ytterligere relevant kompetanse omfatte ferdigheter som er nødvendige for å oppfylle betingelsene i revisjonsmandatet i en bestemt jurisdiksjon. Slik kompetanse kan omfatte en forståelse av gjeldende rapporteringsordninger, herunder rapportering til et lovgivende organ eller et annet styringsorgan eller rapportering i offentlighetens interesse. Det utvidede innholdet som revisjon i offentlig sektor kan ha, kan for eksempel innbefatte enkelte aspekter av forvaltningsrevisjon eller en omfattende vurdering av etterlevelse av lov, forskrift og andre pålegg, samt forebygging og avdekking av misligheter og korrupsjon. Gjennomføring av oppdrag Styring, oppfølging og gjennomføring (Jf. punkt 15) A13. Styring av revisjonsteamet innebærer å informere medlemmene av revisjonsteamet om forhold som: Deres oppgaver og plikter, herunder nødvendigheten av å etterleve relevante etiske krav og av å planlegge og utføre en revisjon med profesjonell skepsis som påkrevd i ISA ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt 15.

13 13 ISA 220 De respektive partneres oppgaver og plikter når mer enn én partner er involvert i gjennomføringen av et revisjonsoppdrag. Målene for arbeidet som skal utføres. Typen virksomhet enheten driver. Risikorelaterte forhold. Problemer som kan oppstå. Den detaljerte angrepsvinkelen for gjennomføringen av oppdraget. Diskusjon blant medlemmer av revisjonsteamet bidrar til at mindre erfarne medlemmer kan ta opp spørsmål med mer erfarne medlemmer for å sikre god kommunikasjon internt i revisjonsteamet. A14. Tilstrekkelig teamarbeid og opplæring bidrar til at mindre erfarne medlemmer av revisjonsteamet tydelig forstår målene for det tildelte arbeidet. A15. Oppfølging innebærer forhold som: Gjennomgåelser Følge revisjonsoppdragets fremdrift. Vurdere kompetansen og ferdighetene til de enkelte medlemmene av revisjonsteamet, herunder om de har tilstrekkelig tid til å utføre arbeidet, om de forstår instruksene og om arbeidet blir utført i samsvar med den planlagte angrepsvinkelen for revisjonsoppdraget. Håndtere vesentlige forhold som oppstår under revisjonsoppdraget, vurdere betydningen av dem og tilpasse den planlagte angrepsvinkelen. Identifisere forhold som krever konsultasjon eller vurdering av mer erfarne medlemmer av revisjonsteamet under revisjonsoppdraget. Ansvar for gjennomgåelse (Jf. punkt 16) A16. I henhold til ISQC 1 tar firmaets retningslinjer og rutiner for gjennomgåelse utgangspunkt i at mer erfarne teammedlemmer gjennomgår arbeidet til mindre erfarne teammedlemmer. 7 A17. En gjennomgåelse innebærer for eksempel å vurdere hvorvidt: Arbeidet er utført i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; Vesentlige forhold er tatt opp til ytterligere vurdering; Det er gjennomført nødvendige konsultasjoner, og de resulterende konklusjonene er dokumentert og implementert; Det er nødvendig å endre typen, tidspunktet og omfanget av arbeidet som utføres; Det utførte arbeidet underbygger konklusjonene som er trukket og er hensiktsmessig dokumentert; Innhentet revisjonsbevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig til å underbygge revisjonsberetningen; og Målene for de utførte handlingene er nådd. Oppdragsansvarlig revisors gjennomgåelse av utført arbeid (Jf. punkt 17) A18. Oppdragsansvarlig revisors rettidige gjennomgåelse av følgende forhold på hensiktsmessige stadier i revisjonsoppdraget gjør det mulig å avklare vesentlige forhold i rett tid og til oppdragsansvarlig revisors tilfredsstillelse på eller før datoen for revisjonsberetningen: 7 ISQC 1 punkt 33.

14 14 ISA 220 Kritiske vurderingsområder, særlig de som er knyttet til vanskelige eller omstridte spørsmål identifisert under revisjonsoppdraget; Særskilte risikoer; og Andre områder som oppdragsansvarlig revisor anser som viktige. Oppdragsansvarlig revisor er ikke nødt til å gjennomgå all revisjonsdokumentasjon, men kan gjøre det. Revisor dokumenterer imidlertid, som påkrevd i ISA 230, omfanget av og tidspunktet for gjennomgåelsene. 8 A19. En oppdragsansvarlig revisor som overtar en revisjon under revisjonsoppdraget, kan bruke rutinene for gjennomgåelse som er beskrevet i punkt A18 til å gjennomgå arbeidet som er utført frem til datoen for overtakelsen for å kunne påta seg oppgavene og pliktene til en oppdragsansvarlig revisor. Relevante betraktninger ved bruk av et medlem av revisjonsteamet med ekspertise på et spesialisert regnskaps- eller revisjonsområde (Jf. punkt 15 17) A20. Ved bruk av et medlem av revisjonsteamet med ekspertise innenfor et spesialisert regnskaps- eller revisjonsområde, kan styring, oppfølging eller gjennomgåelse av dette medlemmets arbeid blant annet innebære å: Bli enig med medlemmet om typen, omfanget og målene for medlemmets arbeid, typen, tidspunktet og omfanget av kommunikasjon mellom medlemmet og andre medlemmer av revisjonsteamet, og deres respektive roller. Evaluere adekvansen av medlemmets arbeid inkludert relevans og rimelighet av medlemmets funn og konklusjoner og deres konsistens med andre revisjonsbevis. Konsultasjon (Jf. punkt 18) A21. Effektiv konsultasjon om vesentlige faglige, etiske og andre forhold internt i firmaet eller, der det er relevant, utenfor firmaet kan oppnås når de som konsulteres: Gis alle relevante fakta som vil gjøre dem i stand til å gi informerte råd; og Har egnet kunnskap, anerkjent kompetanse og erfaring. A22. Det kan være hensiktsmessig for revisjonsteamet å konsultere noen utenfor firmaet, for eksempel dersom firmaet ikke har egnede interne ressurser. De kan benytte seg av rådgivningstjenester som tilbys av andre revisjonsfirmaer, faglige organer og tilsynsmyndigheter, eller kommersielle organisasjoner som tilbyr relevante kvalitetskontrolltjenester. Oppdragskontroll Fullføring av oppdragskontroll før datering av revisjonsberetningen (Jf. punkt 19(c)) A23. ISA 700 krever at revisjonsberetningen ikke dateres før revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å kunne underbygge revisors mening om regnskapet. 9 Ved revisjon av regnskaper for børsnoterte enheter, eller når et oppdrag oppfyller kriteriet for oppdragskontroll, hjelper en slik kontroll revisor med å fastsette hvorvidt det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. 8 9 ISA 230 punkt 9(c). ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper» punkt 41.

15 15 ISA 220 A24. Gjennomføring av oppdragskontrollen i rett tid og på egnede stadier i oppdraget gjør at vesentlige forhold straks kan avklares til oppdragskontrollørens tilfredshet på eller før datoen for revisjonsberetningen. A25. Fullføring av oppdragskontrollen betyr at oppdragskontrolløren oppfyller kravene i punkt og, der det er relevant, overholder punkt 22. Dokumentasjon av oppdragskontrollen kan fullføres etter datoen for revisjonsberetningen som en del av sammenstillingen av det endelige oppdragsarkivet. ISA 230 fastsetter krav og gir veiledning i den forbindelse. 10 Type, omfang og tidspunkt for oppdragskontroll (Jf. punkt 20) A26. Ved å være oppmerksom på endringer i omstendighetene kan oppdragsansvarlig revisor identifisere situasjoner som gjør det nødvendig å gjennomføre en oppdragskontroll, selv om en slik kontroll ikke var nødvendig ved oppdragets begynnelse. A27. Omfanget av oppdragskontrollen kan variere blant annet som følge av revisjonsoppdragets kompleksitet, hvorvidt enheten er en børsnotert enhet, og risikoen for at revisjonsberetningen ikke er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. Gjennomføringen av en oppdragskontroll reduserer ikke oppdragsansvarlig revisors oppgaver og plikter i forbindelse med revisjonsoppdraget og gjennomføringen av det. Oppdragskontroll av børsnoterte enheter (Jf. punkt 21) A28. Andre forhold knyttet til evalueringen av vesentlige skjønnsmessige vurderinger foretatt av revisjonsteamet som kan vurderes ved oppdragskontroll av en børsnotert enhet, omfatter: Særskilte risikoer identifisert under oppdraget i samsvar med ISA og håndteringen av disse risikoene i samsvar med ISA 330, 12 herunder revisjonsteamets vurdering og håndtering av risikoen for misligheter i samsvar med ISA Skjønnsmessige vurderinger som er foretatt, særlig med hensyn til vesentlighet og særskilte risikoer. Betydningen og behandlingen av korrigert og ikke-korrigert feilinformasjon som er identifisert under revisjonen. Forholdene som skal kommuniseres til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll og, der det er relevant, andre parter som for eksempel tilsynsmyndigheter. Disse andre forholdene kan, avhengig av omstendighetene, også gjelde for oppdragskontroll av revisjon av regnskaper for andre enheter. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter (Jf. punkt 20 21) A29. Ved siden av revisjon av regnskaper for børsnoterte enheter er oppdragskontroll også pålagt ved revisjonsoppdrag som oppfyller kriteriene for oppdrag som krever oppdragskontroll, fastsatt av firmaet. I noen tilfeller vil ingen av firmaets revisjonsoppdrag oppfylle kriteriet for oppdrag som krever en slik kontroll ISA 230 punkt ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser». ISA 330 «Revisors håndtering av anslåtte risikoer». ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper».

16 16 ISA 220 Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor (Jf. punkt 20 21) A30. I offentlig sektor kan en lovfestet oppnevnt revisor (for eksempel en riksrevisor eller annen egnet kvalifisert person oppnevnt på vegne av riksrevisor) fungere som oppdragsansvarlig revisor med totalansvar for revisjoner i offentlig sektor. I slike tilfeller skal oppdragskontrolløren, der det er aktuelt, velges under hensyn til behovet for uavhengighet i forhold til den reviderte enheten og oppdragskontrollørens evne til å foreta en objektiv evaluering. A31. Børsnoterte enheter som det henvises til i punkt 21 og A28, er ikke vanlig i offentlig sektor. Det kan imidlertid være andre enheter i offentlig sektor som er vesentlige som følge av størrelse, kompleksitet eller offentlig interesse, og som følgelig har et stort omfang av berørte interessegrupper. Eksempler omfatter statseide selskaper og offentlig tjenesteyting. Løpende omstillinger i offentlig sektor kan også føre til nye typer vesentlige enheter. Det finnes ingen faste objektive kriterier for fastsettelse av vesentlighet. Revisorer i offentlig sektor evaluerer likevel hvilke enheter som kan være tilstrekkelig vesentlige til at det kreves oppdragskontroll. Overvåking (Jf. punkt 23) A32. ISQC 1 krever at firmaet etablerer en overvåkingsprosess som er utformet for å gi firmaet betryggende sikkerhet for at retningslinjene og rutinene som er knyttet til kvalitetskontrollsystemet er relevante, adekvate og fungerer effektivt. 14 A33. Ved vurdering av svakheter som kan påvirke revisjonsoppdraget kan oppdragsansvarlig revisor vurdere om tiltak som firmaet har iverksatt for å rette opp situasjonen er tilstrekkelige for den aktuelle revisjonen. A34. En svakhet i firmaets kvalitetskontrollsystem tilsier ikke nødvendigvis at et bestemt revisjonsoppdrag ikke er utført i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav, eller at revisjonsberetningen ikke er hensiktsmessig. Dokumentasjon Dokumentasjon av konsultasjoner (Jf. punkt 24(d)) A35. Tilstrekkelig komplett og detaljert dokumentasjon av konsultasjoner med andre profesjonelle om vanskelige eller omstridte spørsmål, bidrar til å gi en forståelse av: Spørsmålet det ble konsultert om; og Resultatet av konsultasjonen, herunder eventuelle beslutninger som ble tatt, grunnlaget for disse beslutningene og hvordan de ble implementert. 14 ISQC 1 punkt 48.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer Fastsatt av årsmøtet 11. juni 2012 Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer INNLEDNING De etiske retningslinjene er utarbeidet for NKRFs medlemmer 1 og skal være

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Åpenhetsrapport 2015

Åpenhetsrapport 2015 Åpenhetsrapport 2015 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier

Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier Sak 6.2/2012 Til NKRFs årsmøte 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NKRFs MEDLEMMER Vedlagt følger forslag til etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer. Styret sluttbehandlet forslag til etiske retningslinjer

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk. Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen God statlig/kommunal/ offentlig revisjonsskikk Unn Helen Aarvold, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen 1 Om utviklingen i offentlig revisjon som internasjonalt fagområde 2 Status

Detaljer

Ofte stilte spørsmål.

Ofte stilte spørsmål. Ofte stilte spørsmål. Spm.1 Hvordan kan det dokumenteres / bevises at de ansatte er kjent med visjon, formål og kvalitetspolitikk? SVAR.1 Dette kan vises gjennom samme type tilbakemeldinger fra hver av

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Agenda Formålet med ISSAI-rammeverket Riksrevisjonens innføring av rammeverket Tilpasning

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014

Åpenhetsrapport 2014 Åpenhetsrapport 2014 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Riksrevisjonen 25.10.2010 Formålet med presentasjonen 1. Bidra til utvidet forståelse av mislighetsrisikoen i offentlige

Detaljer

Åpenhetsrapport 2011

Åpenhetsrapport 2011 Åpenhetsrapport 2011 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll

Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Erfaringer fra NIRF`s kvalitetskontroll Jørgen Bock Kvalitetskomitemedlem NIRF Nestleder styret Statsautorisert revisor Krav til ekstern kvalitetskontroll Iht internrevisjonens standarder skal det gjennomføres

Detaljer