God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015"

Transkript

1 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse Bjørg Hagen Daglig leder 1

2 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter og standarder Infoskriv 2 og 3/2015 Revisjonsberetning 2/2013 Vesentlige budsjettavvik 3/2014 Revisjon av misligheter Kvalitetskontroll kommunale revisjonsenheter Vesentlighet Selvkost Etterlevelse av lover og forskrifter 2

3 God kommunal revisjonsskikk Kommuneloven 78 God kommunal revisjonsskikk Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon 3

4 God kommunal revisjonsskikk Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Politikere Budsjett Administrasjonen Regnskap Økonomisk internkontroll Politikerne Bevilgninger Mål og forutsetninger Regelverk Administrasjonen Gjennomfører aktiviteten Internkontroll Rapportering 4

5 God kommunal revisjonsskikk Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Revisjonens innhold 3 Bekrefte regnskapet Budsjett Bokføring og dokumentasjon Årsberetningen Revisors plikter 4 God kommunal revisjonsskikk rettslig standard Lover og forskrifter Relevante og anerkjente revisjonsstandarder ISA Revisorsberetning 5 5

6 Særegenhet kommunal virksomhet Regnskaps- og forvaltningsrevisjon Kommunalt selvstyre Politikerstyrt virksomhet Pålagte lovregulerte velferdstjenester Bevilgningsorientert virksomhet Politikerne bevilger til ulike velferdsområder Liten grad av brukerbetaling og markedskrefter Fragmentert virksomhet Mange tjenesteområder Ikke sammenheng mellom inntekter og utgifter Offentlig Fellesskapets midler Offentlegloven 6

7 ISA 200, Overordna mål for Regnskapsrevisjon Formål Øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet Regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med den gjeldende rammeverk for finansiell rapportering Betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil 7

8 ISA 200, Overordna mål for Regnskapsrevisjon Revisjonens iboende begrensninger 1. Den finansielle rapporteringens natur Regnskapsposter forbundet med utøvelse av skjønn 2. Revisjonshandlingenes natur Innhenting av revisjonsbevis er underlagt praktiske og juridiske begrensninger 3. Nødvendigheten revisjon innenfor Rimelig tidsperiode Rimelig kostnad 8

9 ISA 200, Overordna mål for Regnskapsrevisjon Særlig hensyn knyttet til revisjon i offentlig sektor A 11 Kan revisjonsmandatet være mer omfattende f.eks. transaksjoner og hendelser utføres i samsvar med lov, forskrift eller annet autoritativt grunnlag A 57 De ytterligere oppgavene og pliktene er ikke omtalt i ISA-ene, men kan være behandlet i uttalelser fra ISSAI-ene. 9

10 Revisjonsberetning Revisjonsforskriften 5 uttalelse om: Årsregnskapet «Uttalelser om øvrige forhold» Budsjettet Årsberetningen Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Info skriv 02 og 03/2015 Revisjonsmandatet i offentlig sektor kan innebære tilleggsmål. Rapportering av tilleggsoppgaver og plikter skal skje under «Uttalelser om øvrige forhold» 10

11 Budsjett - vesentlige budsjettavvik Budsjettrevisjon spesielt for offentlig virksomhet Budsjettet en del av regnskapet Bevilgningsorientert virksomhet Politikerne bevilger Bruker betaler i liten grad for tjenestene Revisjonsforskriften Disposisjonene i årsregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak Beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett Redegjort for vesentlige avvik i årsberetningen 11

12 Budsjett-vesentlige budsjettavvik Info skriv 2/2013 Vesentlige budsjettavvik i revisjonsberetningen Formål ensartet praksis Beskriver kriterier for vurdering av vesentlige budsjettavvik I planleggingen anbefales å fastsette; Egne vesentlighetsgrenser for budsjettavvik Info skriv 2/2015 Normalberetninger «Øvrige forhold» «Konklusjon om budsjett» Forbehold skal ikke være normalsituasjonen 12

13 Revisjon av misligheter Ledelsens ansvar KL 23 administrasjonssjefens ansvar for drift i henhold til; Lov, forskrift og overordna instrukser Gjenstand for betryggende kontroll Revisjonsforskriften 3 Bidra til å forebygge og avdekke misligheter Konstateres misligheter skal revisor rapportere til kontrollutvalget med kopi til administrasjonen 13

14 Revisjon av misligheter ISA 240 Misligheter Betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon verken som følge av misligheter eller feil Særlig hensyn offentlig sektor A6 ikke nødvendigvis begrenset til regnskapet, kan omfatte en videre forpliktelse til å vurdere risiko for misligheter 14

15 Misligheter- tilsiktet feilinformasjon ISA 240 Uredelig regnskapsrapportering Manipulasjon, forfalskning eller endringer Uriktig rapportering eller tilsiktet utelatelse Feilaktig bruk av regnskapspolicyer Underslag av eiendeler Innbetalinger Eiendeler og intellektuell kapital Betaling for ikke mottatte varer og tjenester 15

16 Misligheter indikasjoner, Isa 240 Incentiver eller press til å begå misligheter Muligheter til å begå misligheter Holdninger og rasjonalisering som rettferdiggjør misligheter 16

17 Revisjon av misligheter Infoskriv 3/2014 Misligheter Revisor skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter Drøftet: Mislighetsrisikovurderinger på andre områder enn innenfor økonomisk internkontroll? Økt aktsomhet for kommuner? Gir forskriftens meldeplikt føringer for revisjonen? Revisjonskomiteens forståelser Revisor skal revidere for å ha betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter Ikke lavere vesentlighetsgrense for konklusjon i beretningen om årsregnskapet Oppmerksom på misligheter på andre områder enn årsregnskap Alle kjente misligheter skal rapporteres til kontrollutvalget i nummerert brev 17

18 Info skriv x/2015 Kvalitetskontroll, - kommunale revisjonsenheter Grunnlag KL 78 Regnskaps- og forvaltningsrevisjon God kommunal revisjonsskikk Tilhørende forskrift ISQC1- Kvalitetssikring på selskapsnivå Avgrensing mot ISA Kvalitetssikring av revisjon av regnskaper, enkeltoppdrag RSK 001- Kvalitetssikring av forvaltningsrevisjonsprosjekter 18

19 Info skriv x/2015 Kvalitetskontroll, - kommunale revisjonsenheter Sentrale spørsmål Gjelder kravene til børsnoterte selskaper for kommunale revisjonsenheter? Kvalitetskontrollkravene tilpasning til kommunale revisjonsenheter vanligvis små enheter og få og store oppdrag Kvalitetskontrollsystemet skal gi revisjonsfirmaet sikkerhet for; Etterlevelse av faglige standarder og relevante lovmessige og regulatoriske krav Uttalelser som avgis er hensiktsmessige Kvalitetskontrollsystemet skal omfatte Lederansvar for kvalitetssikring Etiske krav Aksept og fortsettelse av klientoppdrag og enkeltoppdrag Menneskelige ressurser Gjennomføring av oppdrag Overvåking 19

20 Info skriv x/2015 Kvalitetskontroll, - kommunale revisjonsenheter Spørsmål som er særskilt vurdert: Rotasjon av oppdragsansvarlig revisor Aksept og fortsettelse av revisjonsoppdraget Oppdragskontroll Overvåking 20

21 Vesentlighet ISA 200 Overordna mål for revisjonen Betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil ISA 320 Vesentlighet Feilen enkeltvis eller samlet, rimelig kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene til regnskapsbruker Skjønnsmessig vurdering Særlig hensyn offentlig sektor A2 og A9 Lovgiver og regulerende myndighet som primære brukere av regnskapet Fatte andre beslutninger enn økonomiske Aktuelle referanseverdier samlede kostnader eller nettokostnader/ -utbetalinger ISA 450 Vurdering av identifisert feilinformasjon Kan påvirkes av revisjonsmandatet Kan påvirkes av forhold som allmennhetens interesse, ansvarlighet, redelighet og sikring av et effektivt lovmessig tilsyn. Gjelder særlig poster som er knyttet til etterlevelse av lov, forskrift eller andre pålegg 21

22 Vesentlighet Revisjonskomiteens vurderingsområder Lavere vesentlighet kommunal sektor Særtrekk ved kommunal virksomhet Beregningsgrunnlag for vesentlighetsgrenser Total vesentlighet, arbeidsvesentlighet og ubetydelige feil Kvantitative beregninger og kvalitative faktorer Feilinformasjonens betydning for revisjonsberetningen Vesentlig feilinformasjon Gjennomgripende 22

23 Etterlevelse av lover og forskrifter ISA 250 Forståelse og overholdelse av finansielle rammeverket Regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon Andre lover - oppmerksom på muligheter for brudd eller mistanke om brudd når; Avgjørende evne for driften eller fortsatt drift Unngå betydelige bøter Særlig hensyn offentlig sektor, A6 og A20 Kan ha ytterligere forpliktelser regnskapet eller andre sider av enhetens virksomhet Rapportering av brudd på lover og forskrifter ISA 200 A 11 Kan revisjonsmandatet være mer omfattende dvs. f.eks. Samsvar med lov, forskrift eller annet autoritativt grunnlag 23

24 Etterlevelse av lover og forskrifter Revisjonsforskriften 3 Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk Revisjonsberetningen, info skriv 2/2015 Rapportering under «Uttalelse om øvrige forhold» Overordna notat God kommunal revisjonsskikk, regnskapsrevisjon KL, kap. 8 Budsjett og regnskap KL, kap. 9 Gjeldsforpliktelser m.v. Lov om offentlige anskaffelser, selvkost m.m. 24

25 Etterlevelse av lover og forskrifter - Revisjonskomiteens foreløpige vurderinger Regnskapsrevisors oppgaver og plikter etter revisjonsstandardene Særlige hensyn i kommunal sektor Hvilke lover og revisjonshandlinger? Lov om offentlig anskaffelser Finansforvaltning Selvkost Andre 25

26 Selvkostområdet Særlig hensyn offentlig sektor ISA 200 Overordna mål for regnskapsrevisjon, A11 Kan revisjonsmandatet være mer omfattende ISA 250 Lover og forskrifter, A6 Kan revisor ha ytterligere forpliktelser med hensyn til vurdering av lover og forskrifter, ISA 320 Vesentlighet, A2 behovet for finansiell informasjon som lovgiver og allmenheten har påvirkes derfor av lov, forskrift og andre pålegg.. ISA 450 Vurdering av feilinformasjon, A20 kan forhold som allmennhetens interesse påvirke vurderingen av vesentlighet 26

27 Selvkostområdet KRD brev og Sivilombudsmannen Sak 2007/953 Kontrollutvalget og revisors oppgaver knyttet til selvkostområdene Infoskriv 3/2004 Beretning med forbehold ved; Vesentlige feil eller mangler Manglende etterkalkyler eller dokumentasjon Revisjonsberetningen, Infoskriv 2/2015 Rapportering under «Uttalelse om øvrige forhold» Oppdatering av Infoskriv 3/2004, revisjonskomiteen foreløpige vurderinger Særskilt vesentlighetsgrense Revisors oppgaver 27

28 Kommuneloven 78 Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon God kommunal revisjonsskikk 28

29 29

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014 INFORMASJONSSKRIV 3/2014 REVISORS OPPGAVER KNYTTET TIL MISLIGHETER VED REVISJON AV REGNSKAPER I KOMMUNAL SEKTOR 0. Innledning Revisor skal

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland

Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland Oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet Oslo, 1. november 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon NKRF s Fagkonferanse, mai 2011 Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor Leder i revisjonskomiteen, NKRF 1 Innhold Erfaringer fra implementeringen av

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer