International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009

2 2 ISA 240 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 240, «The Auditor s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 240, «The Auditor s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements».

3 3 ISA 240 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 240 REVISORS OPPGAVER MED OG PLIKTER TIL Å VURDERE MISLIGHETER VED REVISJON AV REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Karakteristiske trekk ved misligheter Ansvar for å forebygge og avdekke misligheter Ikrafttredelsesdato... 9 Mål Definisjoner Krav Profesjonell skepsis Diskusjon i revisjonsteamet Risikovurderingshandlinger og beslektede aktiviteter Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter Handlinger for å håndtere de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter Vurdering av revisjonsbevis Revisor ikke i stand til å fortsette oppdraget Uttalelser fra ledelsen Kommunikasjon med ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll Kommunikasjon til regulerings-, kontroll- og påtalemyndigheter Dokumentasjon Veiledning og utfyllende forklaringer Karakteristiske trekk ved misligheter... A1 A6 Profesjonell skepsis... A7 A9 Diskusjon i revisjonsteamet... A10 A11 Risikovurderingshandlinger og beslektede aktiviteter... A12 A27 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter... A28 A32

4 4 ISA 240 Handlinger for å håndtere de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter... A33 A48 Vurdering av revisjonsbevis... A49 A53 Revisor ikke i stand til å fullføre oppdraget... A54 A57 Uttalelser fra ledelsen... A58 A59 Kommunikasjon med ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll... A60 A64 Kommunikasjon til regulerings-, kontroll- og påtalemyndigheter... A65 A67 Vedlegg 1: Eksempler på mislighetsrisikofaktorer Vedlegg 2: Eksempler på mulige revisjonshandlinger for å håndtere de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter Vedlegg 3: Eksempler på omstendigheter som kan tyde på misligheter Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

5 5 ISA 240 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av et regnskap. Den utdyper særlig hvordan ISA og ISA skal anvendes i forhold til risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. Karakteristiske trekk ved misligheter 2. Feilinformasjon i et regnskap kan oppstå som følge av misligheter eller feil. Det som skiller misligheter fra feil, er hvorvidt den underliggende handlingen som fører til feilinformasjonen i regnskapet, er tilsiktet eller utilsiktet. 3. Misligheter er et omfattende juridisk begrep, men for denne ISA-ens formål er revisors oppmerksomhet rettet mot misligheter som forårsaker vesentlig feilinformasjon i regnskapet. To typer tilsiktet feilinformasjon er relevante for revisor: feilinformasjon som resultat av uredelig regnskapsrapportering og feilinformasjon som resultat av underslag av eiendeler. Selv om revisor kan ha mistanke om eller, i sjeldne tilfeller, kan konstatere at det foreligger misligheter, tar ikke revisor standpunkt til hvorvidt det juridisk sett faktisk har forekommet misligheter. (Jf. punkt A1 A6) Ansvar for å forebygge og avdekke misligheter 4. Hovedansvaret for å forebygge og avdekke misligheter ligger både hos dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i enheten, og hos ledelsen. Det er viktig at ledelsen, under tilsyn av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, legger stor vekt på å forebygge misligheter, noe som kan bidra til at mulighetene for misligheter reduseres, og å avskrekke enkeltpersoner fra å begå misligheter gjennom å overbevise dem om sannsynligheten for at de vil bli oppdaget og straffet. Dette innebærer en forpliktelse til å skape en bedriftskultur som preges av ærlighet og etisk atferd, som kan styrkes av at de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, fører et aktivt tilsyn. Tilsynsoppgavene til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, omfatter det å ta hensyn til muligheten for at ledelsen overstyrer kontroller eller på annen måte utøver utilbørlig innflytelse på den økonomiske rapporteringsprosessen, for eksempel ledelsens eventuelle forsøk på å styre resultatet for å påvirke analytikeres oppfatning av enhetens prestasjon og lønnsomhet. Revisors oppgaver og plikter 5. En revisor som gjennomfører en revisjon i samsvar med ISA-ene, er ansvarlig for å skaffe seg betryggende sikkerhet for at regnskapet sett under ett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. På grunn av revisjonens iboende begrensninger er det en 1 2 ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser». ISA 330 «Revisjonshandlinger for å håndtere anslått risiko».

6 6 ISA 240 uunngåelig risiko for at det kan forekomme at noe vesentlig feilinformasjon i regnskapet ikke blir oppdaget, selv om revisjonen er hensiktsmessig planlagt og gjennomført i samsvar med ISA-ene Som beskrevet i ISA 200, 4 er de potensielle virkningene av iboende begrensninger særlig betydelige i tilfelle feilinformasjon som følge av misligheter. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, ikke avdekkes, er høyere enn risikoen for at vesentlig feilinformasjon som skyldes feil, ikke avdekkes, siden misligheter kan innebære avanserte og nøye planlagte opplegg for å skjule dem, for eksempel forfalskning, bevisst unnlatelse av å registrere transaksjoner eller bevisst feil fremstilling overfor revisor. Slike forsøk på å skjule misligheter kan være enda vanskeligere å avdekke når de er kombinert med fordekt samarbeid. Fordekt samarbeid kan føre til at revisor tror at revisjonsbevis er troverdig når det i virkeligheten er falskt. Revisors evne til å avdekke misligheter avhenger blant annet av faktorer som gjerningsmannens dyktighet, hyppigheten og omfanget av manipulasjonen, i hvilken grad det foreligger fordekt samarbeid, den forholdsmessige størrelsen av enkeltbeløpene som er manipulert, og på hvor høyt nivå i organisasjonen de involverte befinner seg. Selv om revisor kan være i stand til å identifisere muligheter for at misligheter kan begås, er det vanskelig for revisor å fastslå hvorvidt feilinformasjon på områder der det anvendes skjønn, som for eksempel regnskapsestimater, skyldes misligheter eller feil. 7. Videre er risikoen for at revisor ikke avdekker vesentlig feilinformasjon som skyldes ledelsesmisligheter større enn for ansattes misligheter, siden ledelsen ofte på grunn av sin posisjon er i stand til direkte eller indirekte å manipulere registreringer, presentere uriktig finansiell informasjon eller overstyre kontrollrutiner som er utformet for å forhindre at andre ansatte begår liknende misligheter. 8. For å oppnå betryggende sikkerhet plikter revisor å opprettholde profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, vurdere muligheten for at ledelsen overstyrer kontroller og forstå at revisjonshandlinger som effektivt avdekker feil ikke nødvendigvis er hensiktsmessige når det gjelder å avdekke misligheter. Kravene i denne ISA-en er utarbeidet for å hjelpe revisor med å identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, og med å utforme revisjonshandlinger for å avdekke slik feilinformasjon. Ikrafttredelsesdato 9. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 10. Revisor har som mål å: (a) (b) identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet som skyldes misligheter, innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, gjennom utforming og iverksettelse av egnede handlinger, og 3 4 ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt A51. ISA 200 punkt A51.

7 7 ISA 240 (c) håndtere misligheter eller mistenkte misligheter identifisert gjennom revisjonen, på en hensiktsmessig måte. Definisjoner 11. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: Krav (a) (b) Profesjonell skepsis Misligheter En bevisst handling begått av en eller flere personer innen ledelsen, av personer som har overordnet ansvar for styring og kontroll, av ansatte eller av andre, som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel. Mislighetsrisikofaktorer Hendelser eller forhold som indikerer incentiver eller press til å begå misligheter eller som gir en mulighet for å begå misligheter. 12. I samsvar med ISA skal revisor opprettholde profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen og være inneforstått med at det kan foreligge vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, uten hensyn til revisors tidligere erfaringer med ærligheten og integriteten til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i enheten. (Jf. punkt A7 A8) 13. Med mindre revisor har grunn til å tro noe annet, går revisor vanligvis ut fra at registrerte opplysninger og dokumenter er ekte. Dersom forhold som identifiseres under revisjonen, gir revisor grunn til å tro at et dokument ikke er autentisk eller at vilkår i et dokument er blitt endret uten at revisor er blitt opplyst om dette, skal revisor foreta ytterligere undersøkelser. (Jf. punkt A9) 14. Når svarene på forespørsler rettet til ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ikke stemmer overens, skal revisor undersøke uoverensstemmelsene. Diskusjon i revisjonsteamet 15. ISA 315 krever at medlemmer av revisjonsteamet diskuterer og at oppdragsansvarlig revisor beslutter hvilke forhold som skal kommuniseres til de medlemmene av revisjonsteamet som ikke deltar i diskusjonen. 6 Denne diskusjonen skal legge spesielt vekt på hvordan og hvor enhetens regnskap kan være eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, herunder hvordan misligheter kan oppstå. Diskusjonen skal gjennomføres uten hensyn til eventuelle oppfatninger medlemmene av revisjonsteamet kan ha om at ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ærlige og har integritet. (Jf. punkt A10 A11) Risikovurderingshandlinger og beslektede aktiviteter 16. Ved gjennomføring av risikovurderingshandlinger og beslektede aktiviteter for å opparbeide seg en forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, som påkrevd i ISA 315, ISA 200 punkt 15 ISA 315 punkt 10. ISA 315 punkt 5 24.

8 8 ISA 240 skal revisor utføre handlingene i punkt for å innhente informasjon til bruk ved identifisering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. Ledelsen og andre i enheten 17. Revisor skal rette forespørsler til ledelsen om: (a) (b) (c) (d) ledelsens vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, herunder arten, omfanget og hyppigheten av slike vurderinger, (Jf. punkt A12 A13) ledelsens prosess for å identifisere og håndtere risikoene for misligheter i enheten, herunder eventuelle spesifikke risikoer for misligheter som ledelsen har identifisert eller er blitt gjort oppmerksom på, eller transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger der det er sannsynlig at det foreligger en risiko for misligheter, (Jf. punkt A14) eventuell kommunikasjon fra ledelsen til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll vedrørende ledelsens prosesser for å identifisere og håndtere risikoer for misligheter i enheten, og eventuell kommunikasjon fra ledelsen til ansatte vedrørende ledelsens synspunkter på forretningspraksis og etisk atferd. 18. Revisor skal rette forespørsler til ledelsen, og andre personer i enheten etter behov, for å fastslå hvorvidt de har kjennskap til eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter som påvirker enheten. (Jf. punkt A15 A17) 19. I enheter som har internrevisjonsfunksjon, skal revisor rette forespørsler til dertil egnede personer innen funksjonen for å fastslå hvorvidt de har kjennskap til eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter som påvirker enheten, og for å innhente deres synspunkter på risikoene for misligheter. (Jf. punkt A18) De som har overordnet ansvar for styring og kontroll 20. Med mindre alle de som har overordnet ansvar for styring og kontroll er involvert i ledelsen i enheten, 8 skal revisor opparbeide seg en forståelse av hvordan de som har overordnet ansvar for styring og kontroll fører tilsyn med ledelsens prosesser for å identifisere og håndtere risikoene for misligheter i enheten og den interne kontrollen som ledelsen har opprettet for å redusere disse risikoene. (Jf. punkt A19 A21) 21. Med mindre alle som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er involvert i ledelsen av enheten, skal revisor rette forespørsler til dem for å fastslå hvorvidt de har kjennskap til eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter som påvirker enheten. Disse forespørslene rettes delvis for å understøtte ledelsens svar på forespørsler. Uvanlige eller uventede sammenhenger som er blitt identifisert 22. Revisor skal vurdere hvorvidt uvanlige eller uventede sammenhenger som er blitt identifisert under gjennomføringen av analytiske handlinger, herunder handlinger knyttet til inntektskontoer, tyder på at det foreligger risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. 8 ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» punkt 13.

9 9 ISA 240 Annen informasjon 23. Revisor skal vurdere hvorvidt annen informasjon som er innhentet av revisor tyder på at det foreligger risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. (Jf. punkt A22) Vurdering av mislighetsrisikofaktorer 24. Revisor skal vurdere hvorvidt informasjon innhentet gjennom andre risikovurderingshandlinger og beslektede aktiviteter tyder på at det foreligger en eller flere mislighetsrisikofaktorer. Selv om mislighetsrisikofaktorer ikke nødvendigvis tyder på at det foreligger misligheter, har de ofte forekommet i situasjoner hvor det er blitt påvist misligheter og kan derfor tyde på at det foreligger risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. (Jf. punkt A23 A27) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter 25. I samsvar med ISA 315 skal revisor identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, på regnskapsnivå og på påstandsnivå, for transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger Ved identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, skal revisor ta utgangspunkt i antakelsen om at det foreligger risikoer for misligheter ved inntektsføring og vurdere hvilke typer inntekter, inntektstransaksjoner eller påstander som kan føre til slike risikoer. Punkt 47 angir dokumentasjonen som er påkrevd der revisor konkluderer med at antakelsen ikke er en relevant omstendighet for oppdraget og derfor ikke har identifisert inntektsføring som en risiko for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. (Jf. punkt A28 A30) 27. Revisor skal behandle de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, som særskilte risikoer, og skal følgelig, i den grad dette ikke allerede er gjort, opparbeide seg en forståelse av enhetens tilknyttede kontroller, herunder kontrollaktiviteter, som er relevante for slike risikoer. (Jf. punkt A31 A32) Handlinger for å håndtere de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter Overordnede handlinger 28. I samsvar med ISA 330 skal revisor fastsette overordnede handlinger for å håndtere de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, på regnskapsnivå. 10 (Jf. punkt A33) 29. Ved fastsettelse av overordnede handlinger for å håndtere de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, på regnskapsnivå, skal revisor: (a) utpeke og følge opp personalet basert på kunnskapene, ferdighetene og evnene til de personene som er blitt tildelt betydelig ansvar på oppdraget og revisors vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter for oppdraget, (Jf. punkt A34 A35) 9 10 ISA 315 punkt 25. ISA 330 punkt 5.

10 10 ISA 240 (b) (c) vurdere hvorvidt enhetens valg og anvendelse av regnskapspolicyer, særlig de som er knyttet til subjektive målinger og komplekse transaksjoner, kan indikere uredelig regnskapsrapportering som følge av ledelsens forsøk på å styre resultatet, og innlemme et element av uforutsigbarhet i utvelgelsen av typen, tidspunktet og omfanget av revisjonshandlinger. (Jf. punkt A36) Revisjonshandlinger for å håndtere vurderte risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, på påstandsnivå 30. I samsvar med ISA 330 skal revisor utforme og utføre ytterligere revisjonshandlinger hvis art, tidspunkt og omfang er tilpasset de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, på påstandsnivå. 11 (Jf. punkt A37 A40) Revisjonshandlinger for å håndtere risikoer knyttet til ledelsens overstyring av kontroller 31. Ledelsen er i en unik posisjon til å begå misligheter, siden den har mulighet til å manipulere registreringer og bevisst utarbeide et feilaktig regnskap ved å overstyre kontroller som ellers synes å fungere formålstjenelig. Selv om risikoen for at ledelsen overstyrer kontroller varierer fra enhet til enhet, er risikoen allikevel tilstedeværende i alle enheter. Som følge av den uforutsigbare måten slik overstyring kan gjennomføres på, er det en risiko for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, og således en særskilt risiko. 32. Uavhengig av revisors vurdering av risikoene for at ledelsen overstyrer kontroller, skal revisor utforme og gjennomføre revisjonshandlinger for å: (a) Teste hensiktsmessigheten av posteringer i hovedboken og andre justeringer som er foretatt ved utarbeidelsen av regnskapet. Ved utformingen og gjennomføringen av revisjonshandlinger for slike tester skal revisor: (i) (ii) (iii) rette forespørsler til personer som er involvert i regnskapsrapporteringsprosessen vedrørende utilbørlige eller uvanlige aktiviteter knyttet til behandlingen av posteringer og andre justeringer, velge posteringer og andre justeringer som er foretatt ved slutten av en regnskapsperiode, og vurdere behovet for å teste posteringer og andre justeringer gjennom hele perioden. (Jf. punkt A41 A44) (b) Gjennomgå regnskapsestimater med sikte på manglende objektivitet og vurdere hvorvidt eventuelle omstendigheter som er årsak til den manglende objektiviteten, utgjør en risiko for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. Ved denne gjennomgåelsen skal revisor: (i) vurdere hvorvidt ledelsens skjønnsmessige vurderinger og beslutninger ved utarbeidelsen av regnskapsestimatene i regnskapet, selv om de hver for seg er rimelige, tyder på manglende objektivitet hos enhetens ledelse som kan utgjøre en risiko for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. Hvis dette er tilfellet, skal revisor revurdere regnskapsestimatene under ett, og 11 ISA 330 punkt 6.

11 11 ISA 240 (ii) foreta en tilbakeskuende gjennomgåelse av ledelsens skjønnsmessige vurderinger og forutsetninger knyttet til betydelige regnskapsestimater i regnskapet for foregående år. (Jf. punkt A45 A47) (c) For betydelige transaksjoner som faller utenfor enhetens vanlige virksomhet eller som på andre måter synes uvanlige ut fra revisors forståelse av enheten og dens omgivelser og annen informasjon som innhentes under revisjonen, skal revisor vurdere hvorvidt den forretningsmessige begrunnelsen (eller den manglende begrunnelsen) tyder på at transaksjonene kan ha blitt gjennomført i forbindelse med uredelig regnskapsrapportering eller for å skjule underslag av eiendeler. (Jf. punkt A48) 33. For å håndtere de identifiserte risikoene for at ledelsen overstyrer kontroller, skal revisor bestemme hvorvidt det er nødvendig å gjennomføre andre revisjonshandlinger i tillegg til de som er særskilt nevnt ovenfor (for eksempel der det foreligger særskilte ytterligere risikoer for at ledelsen overstyrer kontroller som ikke dekkes av revisjonshandlingene som er gjennomført for å oppfylle kravene i punkt 32). Vurdering av revisjonsbevis (Jf. punkt A49) 34. Når revisor trekker sin totalkonklusjon om hvorvidt regnskapet er konsistent med revisors forståelse av enheten, skal revisor vurdere hvorvidt analytiske handlinger som er gjennomført nær avslutningen av revisjonen, tyder på at det kan foreligge risiko for vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter, som revisor ikke tidligere har vært klar over. (Jf. punkt A50) 35. Dersom revisor identifiserer feilinformasjon, skal revisor vurdere hvorvidt denne feilinformasjonen kan tyde på misligheter. Dersom det foreligger en slik indikasjon, skal revisor vurdere feilinformasjonens innvirkning på andre sider av revisjonen, særlig påliteligheten av uttalelser fra ledelsen, ut fra den antakelsen at et tilfelle av misligheter sannsynligvis ikke er en isolert hendelse. (Jf. punkt A51) 36. Dersom revisor identifiserer feilinformasjon, uansett om den er vesentlig eller ikke, og har grunn til å tro at feilinformasjonen er eller kan være en følge av misligheter og at ledelsen (særlig ledelse på høyt nivå) er innblandet, skal revisor foreta en ny vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter og dens innvirkning på arten, tidspunktet for utførelse og omfanget av revisjonshandlinger for å håndtere de vurderte risikoene. Revisor skal også vurdere hvorvidt omstendigheter eller forhold tyder på et mulig fordekt samarbeid blant ansatte, ledelsen eller tredjeparter når revisor revurderer påliteligheten til tidligere innhentet revisjonsbevis. (Jf. punkt A52) 37. Når revisor bekrefter at, eller ikke er i stand til å fastslå hvorvidt, regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter, skal revisor vurdere implikasjonene for revisjonen. (Jf. punkt A53) Revisor ikke i stand til å fortsette oppdraget 38. Dersom revisor, som følge av feilinformasjon som skyldes misligheter eller mistenkte misligheter, får kjennskap til eksepsjonelle omstendigheter som reiser tvil om revisors mulighet til å fortsette revisjonsoppdraget, skal revisor: (a) fastslå de profesjonelle og juridiske forpliktelsene som gjelder under disse omstendighetene, herunder hvorvidt revisor er forpliktet til å rapportere til de(n) som velger revisor eller, i enkelte tilfeller, til regulerende myndigheter,

12 12 ISA 240 (b) (c) vurdere hvorvidt det er riktig å trekke seg fra oppdraget, når dette er mulig under gjeldende lov eller forskrift, og dersom revisor trekker seg fra oppdraget: (i) drøfte sin fratredelse fra oppdraget og årsakene til fratredelsen med det riktige ledelsesnivået og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og

13 13 ISA 240 (ii) fastsette hvorvidt det foreligger en yrkesmessig eller juridisk forpliktelse til å rapportere fratredelsen fra oppdraget og årsakene til fratredelsen til de(n) som velger revisor eller, i enkelte tilfeller, til regulerende myndigheter. (Jf. punkt A54 A57) Uttalelser fra ledelsen 39. Revisor skal innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen og. der det passer, fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om at: (a) (b) (c) (d) de erkjenner sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter, de har opplyst revisor om resultatene av ledelsens vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, de har opplyst revisor om sin kjennskap til misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker enheten og som omfatter: (i) (ii) (iii) ledelsen, ansatte som utfører betydelige oppgaver i den interne kontrollen, eller andre der misligheter kan ha en vesentlig innvirkning på regnskapet, og den har opplyst revisor om sin kjennskap til eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som påvirker enhetens regnskap, som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. (Jf. punkt A58 A59) Kommunikasjon med ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 40. Dersom revisor har identifisert misligheter eller har innhentet informasjon som tyder på at misligheter kan foreligge, skal revisor kommunisere disse forholdene til rett tid til det riktige ledelsesnivået for å informere dem som har hovedansvaret for å forhindre og avdekke misligheter om forhold som er relevante for deres ansvarsområde. (Jf. punkt A60) 41. Dersom revisor har identifisert misligheter eller har mistanke om misligheter som omfatter: (a) (b) (c) ledelsen, ansatte som utfører betydelige oppgaver i den interne kontrollen, eller andre der mislighetene fører til vesentlig feilinformasjon i regnskapet, skal revisor kommunisere disse forholdene til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i rett tid, med mindre alle de som har overordnet ansvar for styring og kontroll er involvert i ledelsen av enheten. Dersom revisor har mistanke om misligheter som omfatter ledelsen, skal revisor kommunisere disse mistankene til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og drøfte med dem arten, tidspunktet og omfanget av de revisjonshandlingene som er nødvendige for å fullføre revisjonen. (Jf. punkt A61 A63) 42. I samsvar med ISA 260 (revidert) «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» skal revisor kommunisere alle andre forhold knyttet til misligheter med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, som etter revisors skjønn er relevante for deres ansvarsområde. (Jf. punkt A64)

14 14 ISA 240 Kommunikasjon til regulerende og utøvende myndigheter 43. Dersom revisor har identifisert eller har mistanke om misligheter, skal revisor fastsette hvorvidt han er forpliktet til å rapportere hendelsen eller mistanken til en part utenfor enheten. Selv om revisors profesjonelle forpliktelse til ikke å bringe videre klientinformasjon kan utelukke slik rapportering, kan revisors juridiske forpliktelser tilsidesette taushetsplikten under spesielle omstendigheter. (Jf. punkt A65 A67) Dokumentasjon 44. Revisor skal inkludere følgende i revisjonsdokumentasjonen 12 av revisors forståelse av enheten og dens omgivelser og vurderingen av risikoene for vesentlig feilinformasjon som kreves i ISA 315: 13 (a) (b) de beslutningene av betydning som er fattet under diskusjoner blant medlemmer av revisjonsteamet vedrørende i hvilken grad enhetens regnskap er eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, og de identifiserte og vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, på regnskapsnivå og påstandsnivå. 45. Revisor skal inkludere følgende i revisjonsdokumentasjonen av revisors håndtering av de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon som det er krav om i ISA 330: 14 (a) (b) de overordnede handlingene for å håndtere de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, på regnskapsnivå og arten, tidspunktet for utførelse og omfanget av revisjonshandlinger samt disse revisjonshandlingenes tilknytning til de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, på påstandsnivå, og resultatene av revisjonshandlingene, herunder de som er utformet for å håndtere risikoen for at ledelsen overstyrer kontroller. 46. Revisor skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen kommunikasjon om misligheter som er foretatt til ledelsen, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, regulerende myndigheter og andre. 47. Dersom revisor har konkludert med at antakelsen om at det foreligger en risiko for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter knyttet til inntektsføring, ikke er en relevant omstendighet for oppdraget, skal revisor inkludere begrunnelsene for denne konklusjonen i revisjonsdokumentasjonen. * * * ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 8 11 og A6. ISA 315 punkt 32. ISA 330 punkt 28.

15 15 ISA 240 Veiledning og utfyllende forklaringer Karakteristiske trekk ved misligheter (Jf. punkt 3) A1. Misligheter, uansett om det dreier seg om uredelig regnskapsrapportering eller underslag av eiendeler, innebærer motivasjon eller press til å begå misligheter, en oppfattet mulighet til å gjøre dette og en viss rettferdiggjørelse av handlingen. For eksempel: Motivasjon eller press til å foreta uredelig regnskapsrapportering kan forekomme fordi ledelsen er under press, fra kilder utenfor eller innenfor enheten, for å nå et forventet (og kanskje urealistisk) resultatmål eller økonomisk resultat særlig siden konsekvensene for ledelsen kan være betydelige dersom den ikke når økonomiske mål. Likeledes kan enkeltpersoner motiveres til å underslå eiendeler fordi de for eksempel lever over evne. En oppfattet mulighet til å begå misligheter kan foreligge når en enkeltperson tror at interne kontroller kan overstyres, for eksempel fordi personen er i en tillitsposisjon eller har kjennskap til spesifikke mangler i den interne kontrollen. Enkeltpersoner kan være i stand til å rettferdiggjøre det å begå en uredelig handling. Enkelte personer har en holdning, karakter eller etiske verdier som tillater dem med viten og vilje å begå en uærlig handling. Selv vanligvis ærlige personer kan imidlertid begå misligheter dersom omgivelsene utsetter dem for tilstrekkelig press. A2. Uredelig regnskapsrapportering involverer tilsiktet feilinformasjon, herunder utelatelser av beløp eller tilleggsopplysninger i regnskap, for å villede regnskapsbrukere. Det kan skyldes ledelsens forsøk på å styre resultatet for å villede brukere av regnskapet ved å påvirke deres oppfatning av enhetens avkastning og lønnsomhet. Slik styring av resultatet kan begynne med at ledelsen foretar mindre alvorlige handlinger eller utilbørlig justering av forutsetninger og endringer av skjønnsmessige vurderinger. Press og incentiver kan føre til at disse handlingene øker i omfang og til slutt ender med uredelig regnskapsrapportering. En slik situasjon kan oppstå når ledelsen bevisst foretar valg som fører til uredelig regnskapsrapportering ved å gi vesentlig feilinformasjon i regnskapet på grunn av press for å oppfylle markedsforventninger eller et ønske om å maksimere kompensasjon som er basert på prestasjoner. I enkelte enheter kan ledelsen ønske å redusere resultatet med et betydelig beløp for å redusere skatt eller verdsette inntekter for høyt for å sikre bankfinansiering. A3. Uredelig regnskapsrapportering kan innebære: Manipulasjon, forfalskning (herunder dokumentforfalskning) eller endring av regnskapsmateriale eller underbyggende dokumenter som regnskapet er utarbeidet på grunnlag av. Uriktig rapportering i eller tilsiktet utelatelse fra regnskapene av hendelser, transaksjoner eller annen informasjon av betydning. Tilsiktet feilaktig anvendelse av regnskapsprinsipper vedrørende beløp, klassifisering, presentasjon eller tilleggsopplysninger. A4. Uredelig regnskapsrapportering omfatter ofte ledelsens overstyring av kontroller som ellers synes å fungere effektivt. Misligheter kan begås ved at ledelsen overstyrer kontroller ved å: Foreta falske posteringer, særlig nær en regnskapsperiodes slutt, for å manipulere driftsresultater eller for å oppnå andre formål. Foreta utilbørlige justeringer av forutsetninger og endringer av skjønnsmessige vurderinger som anvendes for å estimere kontosaldoer. Utelate, fremføre eller utsette registrering i regnskapet av hendelser og transaksjoner som har forekommet i regnskapsperioden.

16 16 ISA 240 Skjule eller ikke opplyse om fakta som kan ha innvirkning på beløpene som føres i regnskapet. Engasjere seg i komplekse transaksjoner som er utformet for å gi en uriktig fremstilling av enhetens økonomiske situasjon eller resultater. Endre registrerte opplysninger og vilkår knyttet til betydelige og uvanlige transaksjoner. A5. Underslag av eiendeler innebærer tyveri av en enhets eiendeler, og begås ofte av ansatte og gjelder ofte forholdsvis små og ubetydelige beløp. Det kan imidlertid også omfatte ledelsen, som vanligvis er bedre i stand til å skjule underslag på måter som er vanskelige å avdekke. Underslag av eiendeler kan begås på flere forskjellige måter, blant annet ved å: Underslå innbetalinger (for eksempel underslå innkrevde kundefordringer eller omlede innbetalinger av tidligere avskrevne fordringer til personlige bankkontoer). Stjele fysiske eiendeler eller intellektuell kapital (for eksempel stjele inventar for personlig bruk eller salg, stjele skrap for videresalg, inngå en hemmelig avtale med en konkurrent ved å gi opplysninger om teknologiske data mot betaling). Få en enhet til å betale for varer og tjenester det ikke har mottatt (for eksempel utbetalinger til leverandører som ikke eksisterer, returprovisjoner betalt av leverandører til enhetens innkjøpere som gjengjeld for høyere priser, utbetalinger til ansatte som ikke eksisterer). Bruke en enhets eiendeler til personlig bruk (for eksempel bruke enhetens eiendeler som sikkerhet for et personlig lån eller et lån til en nærstående part). Underslag av eiendeler ledsages ofte av falske eller villedende registrerte opplysninger eller dokumenter for å skjule at eiendeler mangler eller er pantsatt uten nødvendig tillatelse. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A6. I offentlig sektor kan revisors forpliktelser knyttet til misligheter være et resultat av lov, forskrift eller andre pålegg som gjelder for enheter i offentlig sektor eller er særskilt dekket av revisjonsmandatet. I offentlig sektor er revisors forpliktelser følgelig ikke nødvendigvis begrenset til å vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, men kan også omfatte en videre forpliktelse til å vurdere risikoer for misligheter. Profesjonell skepsis (Jf. punkt 12 14) A7. Å være profesjonelt skeptisk krever løpende evaluering av hvorvidt informasjonen og revisjonsbevisene som innhentes tyder på at det foreligger vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. Det innebærer en vurdering av påliteligheten av informasjonen som skal anvendes som revisjonsbevis og av kontrollene over utarbeidelsen og vedlikeholdet der dette er relevant. På grunn av de karakteristiske trekkene ved misligheter, er en profesjonelt skeptisk holdning særlig viktig ved vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. A8. Selv om revisor ikke kan forventes å se bort fra tidligere erfaring med enheten med hensyn til ærligheten og integriteten til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er revisors profesjonelle skepsis av særlig betydning ved vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, siden omstendighetene kan ha endret seg. A9. Som beskrevet i ISA 200 omfatter en revisjon som gjennomføres i samsvar med ISA-er sjelden granskning av om dokumentasjonen er autentisk, og revisor er og forventes heller ikke å være noen ekspert på slike vurderinger. 15 Dersom revisor identifiserer forhold som gir revisor grunn til å tro at 15 ISA 200 punkt A47.

17 17 ISA 240 et dokument ikke er autentisk eller at vilkår i et dokument er blitt endret uten at revisor er blitt opplyst om dette, foretar imidlertid revisor ytterligere undersøkelser, for eksempel ved å: Innhente en bekreftelse direkte fra en tredjepart. Bruke arbeidet til en ekspert for å bedømme om dokumentet er autentisk. Diskusjon i revisjonsteamet (Jf. punkt 15) A10. Diskusjon med medlemmer av revisjonsteamet om i hvilken grad enhetens regnskap er eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter: gir mer erfarne medlemmer av revisjonsteamet mulighet for å dele sin innsikt i hvordan og hvor regnskapet kan være eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, gjør revisor i stand til å vurdere en hensiktsmessig håndtering av en slik risiko og å fastsette hvilke medlemmer av revisjonsteamet som skal utføre bestemte revisjonshandlinger, gjør revisor i stand til å fastsette hvordan resultatene av revisjonshandlinger skal kommuniseres til revisjonsteamet og hvordan eventuelle påstander om misligheter som revisor får kjennskap til skal håndteres. A11. Diskusjonen kan omfatte forhold som: En meningsutveksling blant medlemmene av revisjonsteamet om hvordan og hvor de tror at enhetens regnskap kan være eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, hvordan ledelsen kan foreta og skjule uredelig regnskapsrapportering og hvordan eiendeler i enheten kan underslås. En vurdering av forhold som kan tyde på styring av resultatet og metoder ledelsen kan benytte for å styre resultatet, som kan føre til uredelig regnskapsrapportering. En vurdering av kjente eksterne og interne faktorer som påvirker enheten og som kan skape incentiver eller press overfor ledelsen eller andre til å begå misligheter, skape muligheter til å begå misligheter eller tyde på en bedriftskultur eller et arbeidsmiljø som gjør ledelsen eller andre i stand til å rettferdiggjøre misligheter. En vurdering av ledelsens tilsyn med ansatte som har tilgang til kontanter eller andre eiendeler som er eksponert for underslag. En vurdering av eventuelle uvanlige eller uforklarlige endringer i atferden eller livsstilen til ledelsen eller ansatte som revisjonsteamet har fått kjennskap til. Vektlegging av betydningen av å opprettholde en riktig holdning gjennom hele revisjonen med hensyn til muligheten for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. En vurdering av typer omstendigheter som kan, hvis man støter på dem, indikere mulige misligheter. En vurdering av hvordan et element av uforutsigbarhet vil bli innlemmet ved valg av arten, tidspunktet for utførelse og omfanget av de revisjonshandlingene som skal utføres. En vurdering av hvilke revisjonshandlinger som kan velges for å håndtere risikoen for at enhetens regnskap inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, og hvorvidt visse typer revisjonshandlinger er mer effektive enn andre. En vurdering av eventuelle påstander om misligheter som revisor har fått kjennskap til. En vurdering av risikoen for at ledelsen overstyrer kontroller.

18 18 ISA 240 Risikovurderingshandlinger og beslektede aktiviteter Forespørsler til ledelsen Ledelsens vurdering av risikoen for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter (Jf. punkt 17(a)) A12. Ledelsen er ansvarlig for enhetens interne kontroll og for utarbeidelsen av enhetens regnskap. Det er derfor hensiktsmessig at revisor retter forespørsler til ledelsen vedrørende ledelsens egne vurderinger av risikoen for misligheter og kontrollene som er iverksatt for å forhindre og avdekke dem. Arten, omfanget og hyppigheten av ledelsens vurderinger av disse risikoene og kontrollene varierer fra enhet til enhet. I enkelte enheter foretar ledelsen omfattende vurderinger årlig eller som en del av den løpende overvåkingen. I andre enheter kan ledelsens vurderinger være mindre strukturerte og mindre hyppige. Arten, omfanget og hyppigheten av ledelsens vurderinger er relevante for revisors forståelse av enhetens kontrollmiljø. At ledelsen ikke har foretatt en vurdering av risikoen for misligheter kan for eksempel under visse omstendigheter være et tegn på at ledelsen ikke legger særlig vekt på intern kontroll. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A13. I enkelte enheter, særlig i mindre enheter, kan ledelsens vurdering hovedsakelig være rettet mot risikoene for ansattmisligheter eller underslag av eiendeler. Ledelsens prosess for å identifisere og håndtere risikoene for misligheter (Jf. punkt 17(b)) A14. For enheter som er geografisk spredt, kan ledelsens prosesser omfatte forskjellige nivåer for overvåking av driftsenheter eller forretningssegmenter. Ledelsen kan også ha identifisert bestemte driftsenheter eller forretningssegmenter der sannsynligheten for at det foreligger risiko for misligheter er høyere. Forespørsler til ledelsen og andre personer i enheten (Jf. punkt 18) A15. Revisors forespørsler til ledelsen kan gi nyttig informasjon om risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet som følge av ansattmisligheter. Det er derimot lite sannsynlig at disse forespørslene gir nyttig informasjon om risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet som skyldes ledelsesmisligheter. Forespørsler rettet til andre personer i enheten kan gi enkeltpersoner en mulighet til å gi revisor informasjon som ellers ikke ville ha blitt formidlet. A16. Eksempler på andre personer i enheten som revisor kan rette forespørsler til om faktiske eller mistenkte misligheter omfatter: Driftspersonale som ikke er direkte involvert i regnskapsrapporteringen. Ansatte på forskjellige myndighetsnivåer. Ansatte som arbeider med initiering, behandling eller registrering av komplekse eller uvanlige transaksjoner og de som fører tilsyn med eller overvåker disse personene. Enhetens juridiske avdeling. Den ansvarlige for etiske spørsmål eller tilsvarende person. Den eller de som er tildelt ansvaret for å håndtere påstander om misligheter. A17. Ledelsen er ofte på grunn av sin stilling i posisjon til å begå misligheter. Revisor opprettholder derfor en profesjonelt skeptisk holdning ved evaluering av ledelsens reaksjoner på forespørsler, og kan beslutte at det er nødvendig å underbygge svar på forespørsler med annen informasjon.

19 19 ISA 240 Forespørsler til internrevisjon (Ref: Punkt 19) A18. ISA 315 (Revidert) og ISA 610(Revidert) fastsetter krav og gir veiledning ved revisjon av enheter som har internrevisjonsfunksjon. 16 For å oppfylle kravene vedrørende misligheter i disse ISA-ene kan revisor rette forespørsler om spesifikke aktiviteter i funksjonen, deriblant: Hvilke revisjonshandlinger, om noen, internrevisjonsfunksjonen har utført for å avdekke misligheter i løpet av året. Hvorvidt ledelsen har reagert på eventuelle funn som følge av disse revisjonshandlingene på en formålstjenelig måte. Opparbeidelse av en forståelse av tilsynet som føres av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 20) A19. De som har overordnet ansvar for styring og kontroll i en enhet, fører tilsyn med systemer for overvåking av risikoer, økonomisk kontroll og overholdelse av lovgivning. I mange land er eierstyring og selskapsledelse godt utviklet, og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll har en aktiv rolle i tilsynet med enhetens vurdering av risikoene for misligheter og med den relevante interne kontrollen. Siden ansvaret til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll og ledelsen kan variere fra enhet til enhet og fra land til land, er det viktig at revisor forstår deres respektive ansvar, slik at revisor kan opparbeide seg en forståelse av tilsynet som føres av de relevante personene. 17 A20. En forståelse av tilsynet som føres av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, kan gi innsikt i hvilken grad enheten er eksponert for ledelsesmisligheter, hvorvidt den interne kontrollen med risikoer for misligheter er tilstrekkelig og ledelsens kompetanse og integritet. Revisor kan opparbeide seg denne forståelsen på en rekke forskjellige måter, for eksempel ved å være til stede på møter der slike diskusjoner finner sted, lese referater fra disse møtene eller rette forespørsler til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A21. I noen tilfeller inngår alle de som har overordnet ansvar for styring og kontroll i ledelsen i enheten. Dette kan være tilfellet i en liten enhet der en enkelt eier styrer enheten og ingen andre har overordnet ansvar for styring og kontroll. I slike tilfeller gjennomfører revisor vanligvis ingen spesifikke handlinger, fordi tilsynet ikke er atskilt fra ledelsen. Vurdering av annen informasjon (Jf. punkt 23) A22. I tillegg til informasjon som er innhentet ved å anvende analytiske handlinger, kan annen informasjon som er innhentet om enheten og dens omgivelser være nyttig for å identifisere risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. Diskusjonen blant medlemmer av revisjonsteamet kan gi informasjon som er nyttig for å identifisere disse risikoene. I tillegg kan informasjon som er innhentet ved vurderingen av om revisor skal påta seg eller fortsette et oppdrag og erfaringer fra andre oppdrag som er utført for enheten, for eksempel forenklet revisorkontroll av delårsregnskap, være relevant for å identifisere risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter ISA 315 (Revidert) punkt 6(a) og 23, og ISA 610 (Revidert) «Bruk av interne revisorers arbeid». ISA 260 punkt A1 A8 drøfter hvem revisor kommuniserer med når foretakets styrings- og kontrollstrukturer ikke er klart definert.

20 20 ISA 240 Vurdering av mislighetsrisikofaktorer (Jf. punkt 24) A23. Det faktum at misligheter vanligvis skjules kan gjøre dem meget vanskelige å avdekke. Revisor kan imidlertid identifisere hendelser eller forhold som tyder på incentiver eller press til å begå misligheter eller som gir en mulighet for å begå misligheter (mislighetsrisikofaktorer). For eksempel: behov for å oppfylle forventningene til tredjeparter for å oppnå ytterligere egenkapitalfinansiering kan skape press til å begå misligheter, tildeling av betydelige bonuser hvis urealistiske resultatmål oppnås kan skape incentiver til å begå misligheter, og et ineffektivt kontrollmiljø kan skape mulighet for å begå misligheter. A24. Det er ikke lett å rangere mislighetsrisikofaktorer etter viktighet. Betydningen av mislighetsrisikofaktorer varierer i stor grad. Noen av disse faktorene vil være til stede i enheter der de spesifikke forholdene ikke utgjør noen risiko for vesentlig feilinformasjon. Følgelig utøver revisor profesjonelt skjønn ved fastsettelsen av hvorvidt en mislighetsrisikofaktor er til stede og hvorvidt den skal tas i betraktning ved vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet som skyldes misligheter. A25. Eksempler på mislighetsrisikofaktorer knyttet til uredelig regnskapsrapportering og underslag av eiendeler gis i vedlegg 1. Disse eksemplene på mislighetsrisikofaktorer er klassifisert i henhold til tre forhold som vanligvis er til stede når det foreligger misligheter: incentiv eller press til å begå misligheter, en oppfattet mulighet til å begå misligheter, og evne til å rettferdiggjøre den uredelige handlingen. Risikofaktorer som gjenspeiler en holdning til å rettferdiggjøre den uredelige handlingen kan være vanskelige å fange opp gjennom revisors observasjon Revisor kan likevel bli oppmerksom på eksistensen av slik informasjon. Selv om mislighetsrisikofaktorene som er beskrevet i vedlegg 1 dekker et bredt spekter av situasjoner som revisorer kan stå overfor, er de kun eksempler, og det kan foreligge andre mislighetsrisikofaktorer. A26. Enhetens størrelse, kompleksitet og eierskap har betydelig innvirkning på vurderingen av relevante mislighetsrisikofaktorer. I en stor enhet vurderer revisor for eksempel vanligvis faktorer som generelt begrenser utilbørlig atferd fra ledelsens side, for eksempel: Effektiviteten av tilsynet som føres av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. En effektiv internrevisjonsfunksjon. Eksistensen og håndhevingen av fastsatte etiske regler. Videre kan en vurdering av mislighetsrisikofaktorer på driftsnivå i et forretningssegment gi annen innsikt enn en vurdering av disse faktorene på enhetsnivå. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A27. I en liten enhet kan det være at alle eller noen av disse vurderingene er irrelevante eller mindre relevante. Det kan for eksempel være at en liten enhet ikke har noen skriftlige etiske regler, men i stedet har utviklet en bedriftskultur som vektlegger viktigheten av integritet og etisk atferd gjennom muntlig kommunikasjon og ledelsens eksempel. Det at ledelsen domineres av en enkelt person i en liten enhet innebærer vanligvis ikke i seg selv at ledelsen ikke er i stand til å vise og kommunisere en riktig holdning til den interne kontrollen og regnskapsrapporteringen. I noen enheter kan behovet for godkjenning fra ledelsen kompensere for ellers mangelfulle kontroller og redusere risikoen for

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Riksrevisjonen 25.10.2010 Formålet med presentasjonen 1. Bidra til utvidet forståelse av mislighetsrisikoen i offentlige

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

NKRFS fagkonferanse 2014

NKRFS fagkonferanse 2014 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 25.09 2014 INFORMASJONSSKRIV 3/2014 REVISORS OPPGAVER KNYTTET TIL MISLIGHETER VED REVISJON AV REGNSKAPER I KOMMUNAL SEKTOR 0. Innledning Revisor skal

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL

SENSORVEILEDNING TIL SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 (20 studiepoeng) OG i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer Fastsatt av årsmøtet 11. juni 2012 Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer INNLEDNING De etiske retningslinjene er utarbeidet for NKRFs medlemmer 1 og skal være

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Revisors rolle knyttet til misligheter

Revisors rolle knyttet til misligheter www.pwc.no Revisors rolle knyttet til misligheter 30. oktober 2012 Tema 1. Mislighetsrisikoer 2. Revisors rolle 3. Hvordan møte mislighetsrisiko - forebygge misligheter - avdekke misligheter 2 Mislighetsrisikoer

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer