International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) 2009

2 2 ISA 600 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 600, «Special considerations audits of group financial statements (including the work of component auditors)» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 600, «Special considerations audits of group financial statements (including the work of component auditors)».

3 3 ISA 600 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 600 SÆRLIGE HENSYN VED REVISJON AV KONSERNREGNSKAPER (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) (Gjelder for revisjon av konsernregnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 7 Mål... 8 Definisjoner Krav Oppgaver og plikter Aksept og fortsettelse av oppdrag Generell revisjonsstrategi og revisjonsplan Forståelse av konsernet, dets sammensetning og dets omgivelser Forståelse av revisorer i konsernenheter Vesentlighet Håndtering av anslåtte risikoer Konsolideringsprosessen Hendelser etter balansedagen Kommunikasjon med revisorer i konsernenheter Vurdering av om det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis Kommunikasjon med konsernledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet Dokumentasjon Veiledning og utfyllende forklaringer Konsernenheter som revideres i henhold til lover eller forskrifter eller av andre grunner... A1 Definisjoner... A2 A7 Oppgaver og plikter... A8 A9 Aksept og fortsettelse av oppdrag... A10 A21 Generell revisjonsstrategi og revisjonsplan... A22 Forståelse av konsernet, dets sammensetning og dets omgivelser... A23 A31 Forståelse av revisorer i konsernenheter... A32 A41 Vesentlighet... A42 A46 Håndtering av anslåtte risikoer... A47 A55 Konsolideringsprosessen... A56 Kommunikasjon med revisorer i konsernenheter... A57 A60

4 4 ISA 600 Vurdering av om det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis... A61 A63 Kommunikasjon med konsernledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet... A64 A66 Vedlegg 1: Eksempel på revisjonsberetning med forbehold når konsernrevisjonsteamet ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som konklusjonen i revisjonsberetningen for konsernet skal baseres på (punkt A19) Vedlegg 2: Eksempler på forhold som konsernrevisjonsteamet opparbeider seg en forståelse av (punkt A23) Vedlegg 3: Eksempler på omstendigheter eller hendelser som kan tyde på risiko for vesentlig feilinformasjon i konsernregnskapet (punkt A30) Vedlegg 4: Eksempel på bekreftelse fra en revisor i en konsernenhet (punkt A35) Vedlegg 5: Forhold som må eller kan tas med i konsernrevisjonsteamets instruksjonsbrev (punkt A58) Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 600 «Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

5 5 ISA 600 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. De internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene) gjelder ved revisjon av konsernregnskaper. Denne ISA-en omhandler spesielle hensyn som gjelder for revisjon av konsernregnskaper, særlig de som involverer revisorer i konsernenheter. 2. En revisor kan finne denne ISA-en, med nødvendige tilpasninger til de rådende omstendighetene, nyttig når revisor involverer andre revisorer i revisjonen av regnskaper som ikke er konsernregnskaper. En revisor kan for eksempel benytte en annen revisor til å observere varetellingen eller inspisere fysiske anleggsmidler på et fjerntliggende sted. 3. En revisor i en konsernenhet kan være forpliktet i henhold til lover eller forskrifter eller av andre grunner til å gi uttrykk for en mening om regnskapet til konsernenheten. Konsernrevisjonsteamet kan velge om revisjonsbevis som ligger til grunn for konklusjonen i revisjonsberetningen for konsernenheten kan brukes som revisjonsbevis i konsernrevisjonen, men forutsetningen er at kravene i denne ISA-en anvendes. (Jf. punkt A1.) 4. I henhold til ISA er oppdragsansvarlig revisor for konsernet forpliktet til å sørge for at alle som medvirker på konsernrevisjonsoppdraget, herunder revisorer i konsernenheter, samlet har den nødvendige kompetanse og kapabilitet. Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet er også ansvarlig for styring, oppfølging og gjennomføring av konsernrevisjonsoppdraget. 5. Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet skal påse at kravene i revisjonsstandard ISA 220 overholdes, uavhengig av om konsernrevisjonsteamet eller en revisor i konsernenhet gjennomfører revisjonen av regnskapet til en konsernenhet. Denne ISA-en skal hjelpe den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet med å oppfylle kravene i revisjonsstandard ISA 220 når revisorer i konsernenheter utfører revisjonsarbeid knyttet til den finansielle informasjonen til en konsernenhet. 6. Revisjonsrisiko er en funksjon av risikoen for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon og risikoen for at revisor ikke oppdager denne feilinformasjonen. 2 Ved revisjon av et konsernregnskap omfatter denne risikoen også risikoen for at revisor for en konsernenhet ikke oppdager feilinformasjon i enhetens finansielle informasjon som kan medføre vesentlig feilinformasjon i konsernregnskapet, og risikoen for at konsernrevisjonsteamet ikke oppdager denne feilinformasjonen. Denne ISA-en forklarer forholdene konsernrevisjonsteamet vurderer ved fastsettelse av typen, tidspunktet for og omfanget av sin medvirkning i risikovurderingshandlinger og videre revisjonshandlinger som utføres av revisor i konsernenhet knyttet til enhetenes finansielle informasjon. Formålet med denne medvirkningen er å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge konklusjonen i revisjonsberetningen til konsernregnskapet. Ikrafttredelsesdato 7. Denne ISA-en gjelder for revisjon av konsernregnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 8. Revisors mål er: (a) å beslutte om revisor skal påta seg oppdraget som revisor for konsernregnskapet; og (b) dersom revisor er revisor for konsernregnskapet, 1 2 ISA 220 «Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper» punkt 14 og 15. ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt A32.

6 6 ISA 600 (i) (ii) å kommunisere tydelig med revisorer i konsernenheter om omfanget av og tidspunktet for utførelsen av deres arbeid med konsernenhetenes finansielle informasjon og deres funn; og å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til konsernenhetene og konsolideringsprosessen for å kunne danne seg en mening om hvorvidt konsernregnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Definisjoner 9. For ISA-enes formål har begrepene nedenfor følgende betydning: (a) Konsernenhet en enhet eller en forretningsaktivitet for hvilken ledelsen i konsernet eller konsernenheten utarbeider finansiell informasjon som skal inngå i konsernregnskapet. (Jf. punkt A2 A4.) (b) Revisor i en konsernenhet en revisor som på forespørsel fra konsernrevisjonsteamet utfører arbeid knyttet til finansiell informasjon relatert til en konsernenhet, for konsernrevisjonsformål. (Jf. punkt A7.) (c) Ledelsen i konsernenheten ledelsen som er ansvarlig for utarbeidelsen av den finansielle informasjonen i en konsernenhet. (d) Konsernenhetens vesentlighetsgrense vesentligheten som er fastsatt for en konsernenhet av konsernrevisjonsteamet. (e) Konsern alle enheter med finansiell informasjon som inngår i konsernregnskapet. Et konsern består alltid av flere enn én konsernenhet. (Jf. punkt A4.) (f) Konsernrevisjon revisjonen av konsernregnskapet. (g) Revisjonsberetning for konsernet revisjonsberetningen til konsernregnskapet. (h) Oppdragsansvarlig revisor for konsernet partner eller annen revisor som er ansvarlig for konsernrevisjonen og for revisjonsberetningen til konsernregnskapet som utstedes på vegne av revisjonsselskapet. Når flere revisorer er valgt som felles revisorer for konsernet, utgjør de oppdragsansvarlige revisorene og deres team samlet henholdsvis den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet og konsernrevisjonsteamet. Denne ISA-en omhandler imidlertid ikke forholdet mellom felles revisorer eller arbeidet som en felles revisor utfører sett i forhold til arbeidet til en annen felles revisor. (i) Konsernrevisjonsteam partnere, inkludert oppdragsansvarlige revisor for konsernet, og medarbeidere som fastsetter den overordnede revisjonsstrategien, kommuniserer med revisorer i konsernenheter, utfører arbeid knyttet til konsolideringsprosessen og vurderer konklusjonene som trekkes ut fra revisjonsbevis for å underbygge konklusjonen i revisjonsberetningen til konsernregnskapet. (j) Konsernregnskap regnskap som omfatter finansiell informasjon fra mer enn én konsernenhet. Begrepet «konsernregnskap» brukes også om regnskaper som er satt sammen av finansiell informasjon utarbeidet av enheter som ikke har noe morselskap, men er under felles kontroll. (k) Konsernledelse ledelsen som er ansvarlig for utarbeidelsen og fremleggelsen av konsernregnskapet. (l) Kontroller på konsernnivå kontroller over konsernets finansielle rapportering som utformes, iverksettes og opprettholdes av konsernledelsen. (m) Vesentlig konsernenhet en konsernenhet som etter konsernrevisjonsteamets oppfatning (i) er av vesentlig individuell finansiell betydning for konsernet eller (ii) på grunn av sin spesielle art eller spesielle omstendigheter sannsynligvis inkluderer særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. (Jf. punkt A5 A6.)

7 7 ISA Begrepet «det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering» betyr rammeverket for finansiell rapportering som gjelder for konsernregnskapet. Begrepet «konsolideringsprosessen» omfatter: (a) Innregningen, målingen, presentasjonen av og innholdet i den finansielle informasjonen til konsernenhetene i konsernregnskapet ved hjelp av konsolidering, pro ratakonsolidering, egenkapitalmetoden eller kostprismetoden. (b) Sammenslåing av regnskaper utarbeidet av konsernenheter som ikke har noe morselskap, men er under felles kontroll. Krav Oppgaver og plikter 11. Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet er ansvarlig for styring, oppfølging og gjennomføring av konsernrevisjonsoppdraget i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav, og for at revisjonsberetningen som utstedes er hensiktsmessig etter omstendighetene. 3 Følgelig skal revisjonsberetningen til konsernregnskapet ikke henvise til en revisor i en konsernenhet, med mindre dette er påkrevet ved lov eller forskrift. Dersom en slik henvisning er påkrevet ved lov eller forskrift, skal revisjonsberetningen angi at denne henvisningen ikke reduserer den oppdragsansvarlige revisoren for konsernets eller revisjonsselskapets ansvar for konklusjonen i revisjonsberetningen for konsernet. (Jf. punkt A8 A9.) Aksept og fortsettelse av oppdrag 12. Ved anvendelsen av revisjonsstandard ISA 220 skal den oppdragsansvarlige revisoren avgjøre om det er rimelig å forvente at det kan innhentes tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis i forbindelse med konsolideringsprosessen og konsernenhetenes finansielle informasjon for å underbygge konklusjonen i revisjonsberetningen for konsernet. For dette formålet skal konsernrevisjonsteamet opparbeide seg en forståelse av konsernet, dets konsernenheter og dets omgivelser som er tilstrekkelig til å identifisere konsernenheter som sannsynligvis vil være vesentlige konsernenheter. Dersom revisor i konsernenhet utfører arbeid i forbindelse med den finansielle informasjonen til disse konsernenhetene, skal den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet vurdere om konsernrevisjonsteamet vil være i stand til å være involvert i arbeidet til disse revisorene i konsernenhetene i det omfanget som er nødvendig for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. (Jf. punkt A10 A12.) 13. Dersom den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet finner at: (a) det ikke vil være mulig for konsernrevisjonsteamet å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis på grunn av restriksjoner pålagt av konsernledelsen, og (b) den mulige følgen av dette vil være en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om konsernregnskapet, 4 skal den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet: i forbindelse med et nytt oppdrag, avstå fra å akseptere oppdraget eller, i forbindelse med et løpende oppdrag, trekke seg fra oppdraget, der det i henhold til gjeldende lov eller forskrift er tillatt å trekke seg, eller dersom lover eller forskrifter forbyr en revisor å avstå fra et oppdrag eller der det å trekke seg fra et oppdrag på annen måte ikke er mulig, avgi en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om konsernregnskapet etter å ha utført revisjonen av konsernregnskapet i det omfanget som er mulig. (Jf. punkt A13 A19.) 3 4 ISA 220 punkt 15. ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning».

8 8 ISA 600 Vilkår for revisjonsoppdrag 14. Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet skal avtale oppdragsvilkårene for konsernrevisjonen i samsvar med ISA (Jf. punkt A20 A21.) Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan 15. Konsernrevisjonsteamet skal fastsette en overordnet revisjonsstrategi og utarbeide en revisjonsplan for konsernet i samsvar med ISA Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet skal gjennomgå den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen for konsernet. (Jf. punkt A22.) Forståelse av konsernet, dets konsernenheter og dets omgivelser 17. Revisor er forpliktet til å identifisere og vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon ved å opparbeide seg en forståelse av enheten og dens omgivelser. 7 Konsernrevisjonsteamet skal: (a) Øke forståelsen av konsernet, dets konsernenheter og dets omgivelser, herunder kontroller på konsernnivå, som ble opparbeidet på tidspunktet for aksept eller fortsettelse av oppdraget. (b) Opparbeide seg en forståelse av konsolideringsprosessen, herunder konsernledelsens instrukser til konsernenhetene. (Jf. punkt A23 A29.) 18. Konsernrevisjonsteamet skal opparbeide seg en forståelse som er tilstrekkelig til å: (a) Bekrefte eller revurdere den initiale identifiseringen av konsernenheter som sannsynligvis vil være vesentlige. (b) Vurdere risikoene for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil. 8 (Jf. punkt A30 A31.) Forståelse av revisorer i konsernenheter 19. Dersom konsernrevisjonsteamet vurderer å be en revisor i konsernenhet om å revidere regnskapet til en konsernenhet, skal konsernrevisjonsteamet opparbeide seg en forståelse av følgende: (Jf. punkt A32 A35.) (a) Om revisoren i konsernenheten forstår og vil etterkomme de etiske kravene som er relevante for konsernrevisjonen, og fremfor alt om revisoren er uavhengig. (Jf. punkt A37.) (b) Den faglige kompetansen til revisoren i konsernenheten. (Jf. punkt A38.) (c) Om konsernrevisjonsteamet vil være i stand til å være involvert i arbeidet til revisoren i konsernenheten i det omfanget som er nødvendig for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. (d) Om revisoren i konsernenheten driver sin virksomhet i et regulert miljø som fører aktivt tilsyn med revisorer. (Jf. punkt A36.) 20. Dersom revisoren i en konsernenhet ikke oppfyller kravene til uavhengighet som er relevante for konsernrevisjonen, eller dersom konsernrevisjonsteamet har alvorlige betenkeligheter med hensyn til de øvrige forholdene som er listet opp i punkt 19 (a) (c), skal konsernrevisjonsteamet innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis knyttet til konsernenhetens finansielle informasjon ISA 210 «Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget». ISA 300 «Planlegging av revisjon av et regnskap» punkt ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser». ISA 315.

9 9 ISA 600 uten å be revisor i konsernenheten om å utføre arbeid i forbindelse med den finansielle informasjonen til konsernenheten. (Jf. punkt A39 A41.) Vesentlighet 21. Konsernrevisjonsteamet skal fastsette følgende: (Jf. punkt A42.) (a) Vesentlighet for konsernregnskapet sett under ett ved utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien. (b) Dersom det, med utgangspunkt i konsernets spesielle forhold, finnes bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger i konsernregnskapet der feilbeløp som er mindre enn vesentligheten for konsernregnskapet sett under ett, kan påvirke økonomiske beslutninger som treffes av brukerne på grunnlag av konsernregnskapet, skal konsernrevisjonsteamet fastsette vesentlighetsgrensen eller -grensene som skal anvendes for disse transaksjonsklassene, kontosaldoene eller tilleggsopplysningene. (c) Vesentlighetsgrensen for konsernenhetene der revisor i konsernenhet vil gjennomføre revisjon eller forenklet revisorkontroll for konsernrevisjonsformål. For å redusere til et tilbørlig lavt nivå risikoen for at det samlede omfanget av ikke korrigerte og ikke oppdagede feil i konsernregnskapet skal overstige vesentligheten for konsernregnskapet sett under ett, skal vesentligheten for en konsernenhet være lavere enn vesentligheten for konsernregnskapet sett under ett. (Jf. punkt A43 A44.) (d) Den øvre grensen for når en feil ikke kan anses som klart ubetydelig for konsernregnskapet. (Jf. punkt A45.) 22. Dersom revisorer i konsernenheter skal gjennomføre revisjon for konsernrevisjonsformål, skal konsernrevisjonsteamet vurdere hensiktsmessigheten av arbeidsvesentlighet som er fastsatt på konsernenhetsnivå. (Jf. punkt A46.) 23. Dersom en konsernenhet skal revideres i henhold til lover eller forskrifter eller av andre grunner, og konsernrevisjonsteamet beslutter å bruke denne revisjonen for å innhente revisjonsbevis for konsernrevisjonen, skal konsernrevisjonsteamet fastslå om: (a) vesentligheten som er fastsatt for konsernenhetens regnskap sett under ett og (b) arbeidsvesentlighet på konsernenhetsnivå oppfyller kravene i denne ISA-en. Håndtering av anslåtte risikoer 24. Revisor er forpliktet til å utforme og iverksette hensiktsmessige tiltak for å håndtere de anslåtte risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. 9 Konsernrevisjonsteamet skal fastsette hvilket arbeid som skal utføres av konsernrevisjonsteamet, eller av revisorene av konsernenhetene på vegne av konsernrevisjonsteamet, i tilknytning til konsernenhetenes finansielle informasjon (se punkt 26 29). Konsernrevisjonsteamet skal også fastsette typen, tidspunktet for og omfanget av sin involvering i arbeidet til revisorene av konsernenhetene (se punkt 30 31). (Jf. punkt A47.) 25. Dersom typen, tidspunktet for og omfanget av arbeid som skal utføres i forbindelse med konsolideringsprosessen eller konsernenhetenes finansielle informasjon er basert på en antakelse om at kontroller på konsernnivå fungerer effektivt eller dersom substanshandlinger alene ikke gir tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis på regnskapspåstandsnivå, skal konsernrevisjonsteamet teste, eller be revisoren i en konsernenhet om å teste, om disse kontrollene fungerer effektivt. 9 ISA 330 «Revisors håndtering av anslåtte risikoer».

10 10 ISA 600 Fastsette typen arbeid som skal utføres i forbindelse med konsernenhetenes finansielle informasjon Vesentlige konsernenheter 26. For en konsernenhet som er vesentlig på grunn av sin individuelle finansielle betydning for konsernet, skal konsernrevisjonsteamet, eller revisoren i en konsernenhet på konsernrevisjonsteamets vegne, gjennomføre revisjon av den finansielle informasjonen til denne konsernenheten under anvendelse av konsernenhetens vesentlighetsgrenser. 27. For en konsernenhet som er vesentlig på grunn av at den sannsynligvis inkluderer særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon på grunn av sin spesielle art eller spesielle omstendigheter, skal konsernrevisjonsteamet, eller revisoren i en konsernenhet på konsernrevisjonsteamets vegne, utføre ett eller flere av følgende punkter: (a) En revisjon av konsernenhetens finansielle informasjon under anvendelse av konsernenhetens vesentlighetsgrenser. (b) En revisjon av en eller flere kontosaldoer, transaksjonsklasser eller tilleggsopplysninger knyttet til de sannsynlige særskilte risikoene for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. (Jf. punkt A48.) (c) Spesifiserte revisjonshandlinger knyttet til de sannsynlige særskilte risikoene for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. (Jf. punkt A49.) Konsernenheter som ikke er vesentlige 28. For konsernenheter som ikke er vesentlige skal konsernrevisjonsteamet utføre analytiske handlinger på konsernnivå. (Jf. punkt A50.) 29. Dersom konsernrevisjonsteamet er av den oppfatning at det ikke kan innhentes tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge en revisjonsberetning for konsernet fra: (a) arbeidet som utføres i forbindelse med den finansielle informasjonen til vesentlige konsernenheter, (b) arbeidet som utføres i forbindelse med kontroller på konsernnivå og konsolideringsprosessen og (c) de analytiske handlingene som utføres på konsernnivå, skal konsernrevisjonsteamet velge ut konsernenheter som ikke er vesentlige og utføre, eller be revisoren i en konsernenhet om å utføre, ett eller flere av følgende punkter i forbindelse med den finansielle informasjonen til de utvalgte konsernenhetene: (Jf. punkt A51 A53.) En revisjon av konsernenhetens finansielle informasjon under anvendelse av konsernenhetens vesentlighetsgrenser. En revisjon av en eller flere kontosaldoer, transaksjonsklasser eller tilleggsopplysninger. En forenklet revisorkontroll av konsernenhetens finansielle informasjon under anvendelse av konsernenhetens vesentlighetsgrenser. Spesifiserte revisjonshandlinger. Konsernrevisjonsteamet skal variere utvalget av konsernenheter over tid. Involvering i arbeidet som utføres av revisorer i konsernenheter (Jf. punkt A54 A55) Vesentlige konsernenheter risikovurdering 30. Dersom en revisor i en konsernenhet gjennomfører revisjon av den finansielle informasjonen til en vesentlig konsernenhet, skal konsernrevisjonsteamet være involvert i risikovurderingen til konsernenhetens revisor for å identifisere særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. Typen, tidspunktet for og omfanget av involvering avhenger av konsernrevisjonsteamets forståelse av revisoren i konsernenheten, men skal minst omfatte: (a) En diskusjon med revisoren i konsernenheten eller konsernenhetsledelsen om de av konsernenhetens forretningsaktiviteter som er vesentlige for konsernet.

11 11 ISA 600 (b) (c) En diskusjon med revisoren i konsernenheten om sannsynligheten for at konsernenhetens finansielle informasjon inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil. En gjennomgåelse av revisoren i konsernenhetens dokumentasjon av identifiserte særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. Denne dokumentasjonen kan være i form av et notat som gjenspeiler revisoren i konsernenhetens konklusjon med hensyn til de identifiserte særskilte risikoene. Identifiserte særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon videre revisjonshandlinger 31. Dersom det identifiseres særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon i en konsernenhet der en revisor i en konsernenhet utfører revisjonsarbeidet, skal konsernrevisjonsteamet vurdere hensiktsmessigheten av de videre revisjonshandlingene for å håndtere disse risikoene. Konsernrevisjonsteamet skal ut fra sin forståelse av revisoren i konsernenheten beslutte om det er nødvendig å være involvert i utførelsen av de videre revisjonshandlingene. Konsolideringsprosessen 32. Konsernrevisjonsteamet skal i samsvar med punkt 17 opparbeide seg en forståelse av kontrollene på konsernnivå og konsolideringsprosessen, herunder konsernledelsens instrukser til konsernenhetene. Konsernrevisjonsteamet skal i samsvar med punkt 25 teste, eller be revisoren i en konsernenhet om å teste, om kontrollene på konsernnivå fungerer effektivt dersom typen, tidspunktet for og omfanget av arbeid som skal utføres i forbindelse med konsolideringsprosessen er basert på en antakelse av at kontrollene på konsernnivå fungerer effektivt eller dersom substanshandlinger alene ikke gir tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis på regnskapspåstandsnivå. 33. Konsernrevisjonsteamet skal utforme og utføre videre revisjonshandlinger knyttet til konsolideringsprosessen for å håndtere de anslåtte risikoene for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som henger sammen med konsolideringsprosessen. Dette skal omfatte en vurdering av om alle konsernenheter er inkludert i konsernregnskapet. 34. Konsernrevisjonsteamet skal vurdere hensiktsmessigheten, fullstendigheten og nøyaktigheten av konsolideringsjusteringer og omposteringer, og skal vurdere om det foreligger noen mislighetsrisikofaktorer eller tegn på manglende objektivitet hos ledelsen. (Jf. punkt A56.) 35. Dersom den finansielle informasjonen til en konsernenhet ikke er utarbeidet i samsvar med de samme regnskapspolicyene som konsernregnskapet, skal konsernrevisjonsteamet vurdere om den finansielle informasjonen til denne konsernenheten er blitt hensiktsmessig justert i forbindelse med utarbeidelse og presentasjon av konsernregnskapet. 36. Konsernrevisjonsteamet skal fastslå om den finansielle informasjonen som er identifisert i kommunikasjonen fra revisoren i konsernenheten (se punkt 41 (c)) er den finansielle informasjonen som inngår i konsernregnskapet. 37. Dersom konsernregnskapet omfatter regnskapet til en konsernenhet som følger et annet regnskapsår enn konsernet, skal konsernrevisjonsteamet vurdere om det er foretatt hensiktsmessige justeringer av dette regnskapet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell informasjon. Hendelser etter balansedagen 38. Når konsernrevisjonsteamet eller revisorer i konsernenheter gjennomfører revisjon av den finansielle informasjonen til konsernenheter, skal konsernrevisjonsteamet eller konsernenhetenes revisorer utføre revisjonshandlinger for å identifisere hendelser i disse konsernenhetene som finner sted i tiden mellom konsernenhetens balansedag og datoen for avgivelsen av revisjonsberetningen til konsernregnskapet og som kan kreve justeringer eller tilleggsopplysninger i konsernregnskapet.

12 12 ISA Når revisorer i konsernenheter utfører annet arbeid enn revisjon av den finansielle informasjonen til konsernenheter, skal konsernrevisjonsteamet anmode konsernenhetenes revisorer om å underrette konsernrevisjonsteamet dersom de blir kjent med hendelser etter balansedagen som kan kreve justeringer eller tilleggsopplysninger i konsernregnskapet. Kommunikasjon med revisorer i konsernenheter 40. Konsernrevisjonsteamet skal innen rimelig tid underrette revisoren i en konsernenhet om sine krav. Denne underrettelsen skal omfatte arbeidet som skal utføres, formålet dette arbeidet skal benyttes til og utformingen av og innholdet i revisor i konsernenhets kommunikasjon med konsernrevisjonsteamet. (Jf. punkt A57, A58, A60.) Den skal også omfatte følgende: (a) En anmodning om at revisoren i konsernenheten, med kjennskap til hvilket formål konsernrevisjonsteamet skal benytte revisoren i konsernenhetens arbeid til, bekrefter at han eller hun vil samarbeide med konsernrevisjonsteamet. (Jf. punkt A59.) (b) De etiske kravene som er relevante for konsernrevisjonen, og særlig kravene til uavhengighet. (c) I forbindelse med en revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskapet til konsernenheten, konsernenhetens vesentlighet (og der det er relevant, vesentlighetsgrensen eller -grensene, for spesielle transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger) og den øvre grensen for når feil ikke kan anses å være klart ubetydelig for konsernregnskapet. (d) Identifiserte særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil og som er relevante for arbeidet til revisoren i konsernenheten. Konsernrevisjonsteamet skal anmode revisoren om å underrette teamet innen rimelig tid om eventuelle øvrige identifiserte særskilte risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil i konsernenheten og om hvilke tiltak revisoren har iverksatt for å håndtere disse risikoene. (e) En liste over nærstående parter identifisert av konsernledelsen og eventuelle andre nærstående parter som konsernrevisjonsteamet er kjent med. Konsernrevisjonsteamet skal anmode revisoren i konsernenheten om å underrette teamet innen rimelig tid om eventuelle øvrige nærstående parter som ikke er identifisert av konsernledelsen eller konsernrevisjonsteamet. Konsernrevisjonsteamet skal beslutte om revisorer av andre konsernenheter skal underrettes om disse øvrige nærstående partene. 41. Konsernrevisjonsteamet skal anmode revisoren i konsernenheten om å underrette teamet innen rimelig tid om eventuelle forhold som er relevante for konsernrevisjonsteamets konklusjoner i forbindelse med konsernrevisjonen. Denne underrettelsen skal omfatte: (Jf. punkt A60.) (a) Om revisoren i konsernenheten har etterkommet de etiske kravene som er relevante for konsernrevisjonen, herunder kravene til uavhengighet og faglig kompetanse. (b) Om revisoren i konsernenheten har etterkommet konsernrevisjonsteamets krav. (c) Identifisering av den finansielle informasjonen til konsernenheten som revisor i konsernenheten rapporterer på. (d) Informasjon om tilfeller av manglende overholdelse av lover eller forskrifter som kan medføre vesentlig feilinformasjon i konsernregnskapet. (e) En liste over ikke-korrigerte feil i regnskapet til en konsernenhet (listen trenger ikke omfatte feil som er under grensen for klart ubetydelige feil som er fastsatt av konsernrevisjonsteamet (se punkt 40 (c)). (f) Tegn på manglende objektivitet hos ledelsen. (g) Beskrivelse av eventuelle identifiserte vesentlige mangler i den interne kontrollen over rapporteringen på konsernenhetsnivå. (h) Øvrige vesentlige forhold som revisoren i konsernenheten har kommunisert eller forventes å kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernenheten, herunder misligheter eller mistanke om misligheter som involverer

13 13 ISA 600 (i) (j) konsernenhetsledelsen, medarbeidere som har betydelige funksjoner i den interne kontrollen på konsernenhetsnivå eller andre personer der mislighetene førte til vesentlig feilinformasjon i konsernenhetens finansielle informasjon. Eventuelle øvrige forhold som kan være relevante for konsernrevisjonen eller som revisoren i konsernenheten ønsker å gjøre konsernrevisjonsteamet oppmerksom på, herunder unntak som er angitt i de skriftlige uttalelsene som revisoren har innhentet fra konsernenhetsledelsen. De generelle funnene, konklusjonene eller uttalelsene til revisoren i konsernenheten. Vurdering av om det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis Vurdering av kommunikasjonen fra revisorer i konsernenheter og tilstrekkeligheten av deres arbeid 42. Konsernrevisjonsteamet skal vurdere kommunikasjonen fra revisoren i en konsernenhet (se punkt 41). Konsernrevisjonsteamet skal: (a) Diskutere vesentlige forhold som fremgår av denne vurderingen med revisoren i konsernenheten, konsernenhetsledelsen eller konsernledelsen, alt etter hva som er mest hensiktsmessig. (b) Beslutte om det er nødvendig å gjennomgå andre relevante deler av revisjonsdokumentasjonen til revisoren i konsernenheten. (Jf. punkt A61.) 43. Dersom konsernrevisjonsteamet konkluderer at arbeidet til revisoren i konsernenheten er utilstrekkelig, skal konsernrevisjonsteamet fastsette hvilke ytterligere revisjonshandlinger som skal gjennomføres og om de skal gjennomføres av revisoren i konsernenheten eller av konsernrevisjonsteamet. Tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis 44. Revisor er forpliktet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis til å redusere revisjonsrisikoen til et akseptabelt lavt nivå og dermed gjøre revisor i stand til å trekke rimelige konklusjoner som konklusjonen i revisjonsberetningen kan baseres på. 10 Konsernrevisjonsteamet skal vurdere om det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis fra revisjonshandlingene som er utført i forbindelse med konsolideringsprosessen og arbeidet som er utført av konsernrevisjonsteamet og revisorer i konsernenheter i forbindelse med konsernenhetenes finansielle informasjon for å underbygge revisjonsberetningen for konsernenheten. (Jf. punkt A62.) 45. Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet skal vurdere innvirkningen på revisjonsberetningen for konsernenheten av eventuelle ikke-korrigerte feil (identifisert av konsernrevisjonsteamet eller kommunisert av revisorer i konsernenheter) og eventuelle tilfeller der det ikke har vært mulig å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. (Jf. punkt A63.) Kommunikasjon med konsernledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet Kommunikasjon med konsernledelsen 46. Konsernrevisjonsteamet skal ta standpunkt til hvilke identifiserte mangler i intern kontroll som skal kommuniseres til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og konsernledelsen i samsvar med ISA Ved denne bestemmelsen skal konsernrevisjonsteamet ta hensyn til: (a) (b) mangler i intern kontroll på konsernnivå som konsernrevisjonsteamet har identifisert. mangler i intern kontroll som konsernrevisjonsteamet har identifisert i den interne kontrollen i konsernenheter og ISA 200 punkt 17. ISA 265 «Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen».

14 14 ISA 600 (c) mangler i intern kontroll som revisorer i konsernenheter har gjort konsernrevisjonsteamet oppmerksom på. 47. Dersom konsernrevisjonsteamet har identifisert misligheter eller konsernrevisjonsteamet er blitt gjort oppmerksom på misligheter av en revisor i en konsernenhet (se punkt 41 (h)), eller informasjon antyder at misligheter kan foreligge, skal konsernrevisjonsteamet kommunisere dette innen rimelig tid til det hensiktsmessige ansvarsnivået i konsernledelsen for å informere de som har hovedansvar for forebygging og avdekking av misligheter om forhold som er relevante for deres ansvarsområde. (Jf. punkt A64.) 48. En revisor i en konsernenhet kan være forpliktet i henhold til lover eller forskrifter eller av andre grunner til å avgi en revisjonsberetning til konsernenhetens regnskap. Dersom dette er tilfellet, skal konsernrevisjonsteamet anmode konsernledelsen om å informere konsernenhetsledelsen om eventuelle forhold som konsernrevisjonsteamet blir kjent med og som kan være av betydning for konsernenhetens regnskap, men som det kan være at konsernenhetsledelsen ikke er kjent med. Dersom konsernledelsen nekter å kommunisere forholdet til konsernenhetsledelsen, skal konsernrevisjonsteamet diskutere forholdet med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet. Dersom forholdet ikke avklares, skal konsernrevisjonsteamet, under hensyn til juridiske og profesjonelle konfidensialitetsbetraktninger, vurdere om det skal anmode revisoren i konsernenheten om ikke å avgi noen revisjonsberetning til konsernenhetens regnskap før forholdet er avklart. (Jf. punkt A65.) Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 49. Konsernrevisjonsteamet skal kommunisere følgende forhold til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet, i tillegg til de forholdene som er fastsatt i ISA og øvrige revisjonsstandarder: (Jf. punkt A66.) (a) En oversikt over typen arbeid som skal utføres i forbindelse med konsernenhetenes regnskaper. (b) En oversikt over hvordan konsernrevisjonsteamet planlegger å involvere seg i arbeidet som skal utføres av revisorene i konsernenhetene i forbindelse med den finansielle informasjonen til vesentlige konsernenheter. (c) Tilfeller der konsernrevisjonsteamets evaluering av arbeidet til en revisor i en konsernenhet reiste tvil om kvaliteten på revisorens arbeid. (d) Eventuelle begrensninger av konsernrevisjonen, for eksempel på grunn av at konsernrevisjonsteamet har begrenset tilgang til informasjon. (e) Misligheter eller mistanke om misligheter som involverer konsernledelsen, konsernenhetsledelsen, medarbeidere som har betydelige funksjoner i kontrollene på konsernnivå eller andre personer der mislighetene førte til vesentlig feilinformasjon i konsernregnskapet. Dokumentasjon 50. Konsernrevisjonsteamet skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen følgende forhold: 13 (a) (b) En analyse av konsernenhetene med angivelse av hvilke enheter som er vesentlige og hvilken type arbeid som er utført i forbindelse med konsernenhetenes regnskaper. Typen, tidspunktet og omfanget av konsernrevisjonsteamets involvering i arbeidet som er utført av revisorene i konsernenhetene i forbindelse med vesentlige konsernenheter, herunder om nødvendig, konsernrevisjonsteamets gjennomgang av relevante deler av revisjonsdokumentasjonen til revisorene av konsernenhetene og konklusjonene revisorene har trukket ut fra denne ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll». ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 8 11 og punkt A6.

15 15 ISA 600 (c) Skriftlig kommunikasjon mellom konsernrevisjonsteamet og revisorer i konsernenheter vedrørende konsernrevisjonsteamets krav. Veiledning og utfyllende forklaringer Konsernenheter som skal revideres i henhold til lover eller forskrifter eller av andre grunner (jf. punkt 3) *** A1. Faktorer som kan påvirke konsernrevisjonsteamets beslutning om hvorvidt det skal bruke en revisjon som er påkrevet i henhold til lover eller forskrifter eller av andre grunner for å fremskaffe revisjonsbevis for konsernrevisjonsformål omfatter følgende: Avvik mellom rammeverket for finansiell rapportering som gjelder for utarbeidelsen av regnskapet til en konsernenhet og rammeverket som gjelder for utarbeidelsen av konsernregnskapet. Avvik mellom revisjonsstandardene og øvrige standarder som anvendes av revisoren i en konsernenhet og de som anvendes ved revisjon av konsernregnskapet. Om revisjonen av regnskapet til konsernenheten vil bli fullført tidsnok til å overholde tidsfristen for konsernets regnskapsavleggelse. Definisjoner Konsernenhet (jf. punkt 9 (a)) A2. Strukturen til et konsern påvirker hvordan konsernenhetene identifiseres. Konsernets system for finansiell rapportering kan for eksempel være basert på en organisasjonsstruktur som forutsetter at finansiell informasjon utarbeides av et morselskap og ett eller flere datterselskaper, felleskontrollerte virksomheter eller tilknyttede selskaper som regnskapsføres etter egenkapital- eller kostmetoden; av et hovedkontor og en eller flere avdelinger eller filialer; eller en kombinasjon av begge. Det kan imidlertid være at noen konserner organiserer sitt system for finansiell informasjon etter funksjon, prosess, produkt eller tjeneste (eller grupper av produkter eller tjenester) eller geografisk sted. I disse tilfellene kan enheten eller forretningsaktiviteten som konsern- eller konsernenhetsledelsen utarbeider regnskap for, og som inngår i konsernregnskapet, være en funksjon, en prosess, et produkt eller en tjeneste (eller en gruppe av produkter eller tjenester) eller et geografisk sted. A3. Det kan finnes ulike nivåer av konsernenheter innenfor konsernets system for finansiell informasjon som gjør det mest hensiktsmessig å identifisere konsernenheter på gitte aggregerte nivåer i stedet for individuelt. A4. Konsernenheter aggregert på et gitt nivå kan utgjøre en konsernenhet for konsernrevisjonsformål. En slik konsernenhet kan imidlertid også utarbeide konsernregnskap som inkorporerer den finansielle informasjonen til konsernenhetene den består av (dvs. et underkonsern). Denne ISA-en kan derfor anvendes av forskjellige oppdragsansvarlige revisorer og revisjonsteam for forskjellige underkonsern i et større konsern. Vesentlig konsernenhet (jf. punkt 9 (m)) A5. Risikoene for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, øker vanligvis i takt med en konsernenhets individuelle økonomiske betydning for konsernet. Konsernrevisjonsteamet kan bruke en prosentandel av et valgt parameter som et hjelpemiddel for å identifisere konsernenheter som er av individuell økonomisk betydning for konsernet. Valg av parameter og fastsettelse av prosentandel er gjenstand for profesjonelt skjønn. Avhengig av konsernets art og omgivelser kan hensiktsmessige parametere være konsernets eiendeler, gjeld, kontantstrømmer, overskudd eller omsetning. Konsernrevisjonsteamet kan for eksempel fastsette at konsernenheter som overstiger 15 % av det valgte parameter er vesentlige konsernenheter. En høyere eller lavere prosentandel kan imidlertid anses for å være hensiktsmessig ut fra omstendighetene.

16 16 ISA 600 A6. Konsernrevisjonsteamet kan også identifisere en konsernenhet som en konsernenhet som sannsynligvis omfatter særskilte risikoer for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon på grunn av sin spesielle art eller spesielle omstendigheter (dvs. risikoer som krever spesiell revisjonsmessig oppmerksomhet.) 14 En konsernenhet kan for eksempel være ansvarlig for valutahandel og dermed eksponere konsernet for en særskilt risiko for vesentlig feilinformasjon, selv om konsernenheten ellers ikke er av individuell økonomisk betydning for konsernet. Revisor i en konsernenhet (jf. punkt 9 (b)) A7. Et medlem av konsernrevisjonsteamet kan utføre arbeid i tilknytning til finansiell informasjon fra en konsernenhet for konsernrevisjonsformål på forespørsel fra konsernrevisjonsteamet. Dersom dette er tilfellet, er dette medlemmet av konsernrevisjonsteamet også revisor i en konsernenhet. Oppgaver og plikter (jf. punkt 11) A8. Selv om revisorer i konsernenheter kan utføre arbeid i forbindelse med regnskapene til konsernenhetene for konsernrevisjonsformål og følgelig er ansvarlig for deres funn, konklusjoner eller meninger basert på dette arbeidet, er den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet eller selskapet til den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet ansvarlig for konklusjonen i revisjonsberetningen for konsernet. * A9. Dersom revisjonsberetningen for konsernet modifiseres som følge av at konsernrevisjonsteamet ikke var i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis i forbindelse med finansiell informasjon til en eller flere konsernenheter, beskriver avsnittet om grunnlaget for modifiseringen i revisjonsberetningen til konsernregnskapet årsakene til at tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis ikke kunne innhentes, uten å henvise til revisoren i konsernenheten, med mindre en henvisning er nødvendig for å gi en adekvat forklaring av omstendighetene. 15 Aksept og fortsettelse av oppdrag Opparbeidelse av en forståelse på tidspunktet for aksept eller fortsettelse av oppdraget (jf. punkt 12) A10. I forbindelse med et nytt oppdrag kan konsernrevisjonsteamets forståelse av konsernet, dets sammensetning og dets omgivelser hentes fra: Informasjon som gis av konsernledelsen. Kommunikasjon med konsernledelsen. Der det er hensiktsmessig, kommunikasjon med det tidligere konsernrevisjonsteamet, konsernenhetsledelsen eller revisorer i konsernenheter. A11. Konsernrevisjonsteamets forståelse kan blant annet omfatte følgende forhold: Konsernets struktur, så vel den juridiske som den organisatoriske strukturen (dvs. hvordan konsernets system for finansiell rapportering er organisert). Forretningsaktiviteter i konsernenheter som er vesentlige for konsernet, herunder de bransjemessige, reguleringsmessige, økonomiske og politiske betingelsene som disse aktivitetene gjennomføres under. Bruk av serviceorganisasjoner, herunder felles servicesentre (shared service centers). En beskrivelse av kontroller på konsernnivå. Konsolideringsprosessens kompleksitet. 14 ISA 315 punkt * Ifølge revisorloven 2 2 annet ledd er både revisjonsselskapet og den ansvarlige revisor som selskapet har utpekt, solidarisk ansvarlig for revisjonen. 15 ISA 705 punkt 20.

17 17 ISA 600 Om revisor i konsernenhet som ikke tilhører konsernrevisjonsteamets selskap eller nettverk vil utføre arbeid i forbindelse med finansiell informasjon fra noen av konsernenhetene, og konsernledelsens begrunnelse for å utnevne mer enn én revisor. Om konsernrevisjonsteamet: o Vil ha ubegrenset tilgang til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet og i konsernenheten, konsernledelsen, konsernenhetsledelsen, informasjon om konsernenheten og revisorer i konsernenheter (herunder relevant revisjonsdokumentasjon etterspurt av konsernrevisjonsteamet). o Vil være i stand til å utføre nødvendig arbeid i forbindelse med konsernenhetenes finansielle informasjon. A12. I forbindelse med et løpende oppdrag kan konsernrevisjonsteamets muligheter til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis påvirkes av vesentlige endringer, for eksempel: Endringer i konsernets struktur (f.eks. oppkjøp, salg, omorganiseringer eller endringer av hvordan konsernets system for finansiell rapportering er organisert). Endringer i forretningsaktivitetene i en konsernenhet som er vesentlig for konsernet. Endringer i sammensetningen av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet, konsernledelsen eller ledelsen i vesentlige konsernenheter. Bekymring hos konsernrevisjonsteamet med hensyn til integriteten og kompetansen til konsern- eller konsernenhetsledelsen. Endringer i kontroller på konsernnivå. Endringer i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Forventning om å kunne innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis (jf. punkt 13) A13. Et konsern kan bestå kun av enheter som ikke anses å være vesentlige. Under slike omstendigheter, kan konsernrevisjonsteamet med rimelighet forvente å kunne innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å underbygge en revisjonsberetning for konsernet dersom konsernrevisjonsteamet vil være i stand til å; (a) utføre arbeidet knyttet til finansiell informasjon fra noen av disse konsernenhetene og (b) være involvert i arbeidet som utføres av revisorer i konsernenheter i forbindelse med finansiell informasjon fra andre konsernenheter i det omfanget som er nødvendig for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Tilgang til informasjon (jf. punkt 13) A14. Konsernrevisjonsteamets tilgang til informasjon kan være begrenset av omstendigheter som ligger utenfor konsernledelsens kontroll, for eksempel lover om taushetsplikt og personvern eller at en revisor i en konsernenhet nekter konsernrevisjonsteamet tilgang til relevant revisjonsdokumentasjon. Tilgangen til informasjon kan også begrenses av konsernledelsen. A15. Dersom tilgangen til informasjon er begrenset, kan konsernrevisjonsteamet allikevel være i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Sannsynligheten for at dette vil være mulig reduseres imidlertid jo mer vesentlig konsernenheten er for konsernet. Det kan for eksempel være at konsernrevisjonsteamet ikke har tilgang til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ledelsen eller revisoren (herunder relevant revisjonsdokumentasjon etterspurt av konsernrevisjonsteamet) i en konsernenhet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Dersom konsernenheten ikke er en vesentlig konsernenhet og konsernrevisjonsteamet har et fullstendig regnskap for konsernenheten, herunder revisjonsberetningen til dette regnskapet, samt tilgang til informasjon som innehas av konsernledelsen om denne konsernenheten, kan konsernrevisjonsteamet beslutte at denne informasjonen utgjør tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for denne konsernenheten. Dersom konsernenheten er en vesentlig konsernenhet, vil konsernrevisjonsteamet ikke være i stand til å etterkomme kravene i denne ISA-en i forbindelse med konsernrevisjonen. Konsernrevisjonsteamet vil for eksempel ikke være i stand til å etterkomme kravet i punkt om involvering i arbeidet til revisoren i konsernenheten. Konsernrevisjonsteamet vil følgelig ikke være i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmes-

18 18 ISA 600 sig revisjonsbevis for denne konsernenheten. Følgen av at konsernrevisjonsteamet ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vurderes i henhold til ISA 705. A16. Konsernrevisjonsteamet vil ikke være i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis dersom konsernledelsen begrenser tilgangen til informasjon om en vesentlig konsernenhet for konsernrevisjonsteamet eller revisoren i konsernenheten. A17. Selv om konsernrevisjonsteamet kan være i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis dersom denne begrensningen gjelder en konsernenhet som ikke anses å være vesentlig, kan årsaken til begrensningen påvirke revisjonsberetningen for konsernet. Den kan for eksempel påvirke tilliten til konsernledelsens svar på konsernrevisjonsteamets forespørsler og konsernledelsens uttalelser til konsernrevisjonsteamet. A18. Lov eller forskrift kan forby den oppdragsansvarlige revisor for konsernet å avstå fra eller trekke seg fra et oppdrag. I enkelte jurisdiksjoner utnevnes for eksempel revisoren for en gitt periode og kan ikke trekke seg fra oppdraget før denne perioden er utløpt. I offentlig sektor kan revisors mulighet til å avstå fra eller trekke seg fra et oppdrag også være begrenset på grunn av mandatets art eller hensyn til allmennhetens interesse. Dersom dette er tilfellet, gjelder denne ISA-en fortsatt for konsernrevisjonen, og følgen av at konsernrevisjonsteamet ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vurderes i henhold til ISA 705. A19. I vedlegg 1 gis et eksempel på en revisjonsberetning med forbehold som følge av at konsernrevisjonsteamet ikke var i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for en vesentlig konsernenhet som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, men der følgen etter konsernrevisjonsteamets oppfatning er vesentlig, men ikke av gjennomgripende betydning. Vilkår for revisjonsoppdrag (jf. punkt 14) A20. Oppdragsvilkårene identifiserer det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. 16 Øvrige forhold som kan omfattes av vilkårene for et konsernrevisjonsoppdrag er blant annet: Kommunikasjonen mellom konsernrevisjonsteamet og revisorer i konsernenheter skal være ubegrenset i den grad det er mulig i henhold til lov eller forskrift. Viktig kommunikasjon mellom revisorer i konsernenheter, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernenheten og konsernenhetsledelsen, herunder kommunikasjon om vesentlige mangler i den interne kontrollen, også skal kommuniseres til konsernrevisjonsteamet. Viktig kommunikasjon mellom tilsynsmyndigheter og konsernenheter i forbindelse med regnskapsforhold skal kommuniseres til konsernrevisjonsteamet. Konsernrevisjonsteamet skal i den grad det finner det nødvendig ha rett til å: o få tilgang til informasjon om konsernenheter, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernenheten, konsernenhetsledelsen og revisorer i konsernenheter (herunder relevant revisjonsdokumentasjon etterspurt av konsernrevisjonsteamet). o utføre arbeid, eller be en revisor i konsernenhet om å utføre arbeid, i forbindelse med konsernenhetenes regnskaper. A21. Begrensninger av: konsernrevisjonsteamets tilgang til informasjon om konsernenheter, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernenheten, konsernenhetsledelsen eller revisorer i konsernenheter (herunder relevant revisjonsdokumentasjon etterspurt av konsernrevisjonsteamet) eller arbeidet som skal utføres i forbindelse med konsernenhetenes regnskaper etter at den oppdragsansvarlige revisoren for konsernet har akseptert konsernrevisjonsoppdraget, innebærer en manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som kan påvirke revisjonsberetningen for konsernet. Under særskilte 16 ISA 210 punkt 8.

19 19 ISA 600 omstendigheter kan det sågar føre til at revisor trekker seg fra oppdraget, der dette er mulig i henhold til lover og forskrifter. Generell revisjonsstrategi og revisjonsplan (jf. punkt 16) A22. Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernets gjennomgang av den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen er en viktig del av oppfyllelsen av den oppdragsansvarlige revisoren for konsernets ansvar for rettledning av konsernrevisjonsoppdraget. Forståelse av konsernet, dets enheter og dets omgivelser Forhold som konsernrevisjonsteamet opparbeider seg en forståelse av (jf. punkt 17) A23. ISA 315 gir veiledning om forhold som revisor kan vurdere under opparbeidelsen av en forståelse av de bransjemessige, regulatoriske og øvrige eksterne faktorene som påvirker enheten, herunder det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, enhetens art, mål og strategier og tilknyttede forretningsrisikoer samt måling og gjennomgang av enhetens økonomiske resultater. 17 Vedlegg 2 i denne ISA-en gir veiledning om forhold som er spesielle for et konsern, herunder konsolideringsprosessen. Instrukser fra konsernledelsen til konsernenheter (jf. punkt 17) A24. For at den finansielle informasjonen skal være ensartet og sammenlignbar gir konsernledelsen vanligvis instrukser til konsernenhetene. Disse instruksene fastsetter krav til den finansielle informasjonen som skal inngå i konsernregnskapet og omfatter ofte håndbøker om prosedyrer for finansiell informasjon og en rapporteringspakke. En rapporteringspakke består vanligvis av standardformater for utarbeidelse av finansiell informasjon som skal inngå i konsernregnskapet. Rapporteringspakker er imidlertid som regel ikke fullstendige regnskaper som er utarbeidet og fremstilt i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. A25. Instruksene omfatter vanligvis: Regnskapspolicyene som skal anvendes. Lovbestemte og andre opplysningskrav som gjelder for konsernregnskapet, blant annet: o Identifisering og rapportering av segmenter. o Nærstående parter og transaksjoner med disse. o Konserninterne transaksjoner og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper. o Konserninterne mellomværender. Et tidsskjema for rapportering. A26. Konsernrevisjonsteamets forståelse av instruksene kan omfatte følgende: Forståeligheten og praktiserbarheten til instruksene for rapporteringspakken. Om instruksene: o Gir en tilfredsstillende forklaring av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. o Sikrer at det gis tilstrekkelige opplysninger til å etterkomme kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, for eksempel opplysninger om nærstående parter og transaksjoner med disse og informasjon om segmenter. o Sikrer at konsolideringsjusteringer identifiseres, for eksempel konserninterne transaksjoner, mellomværender og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper. o Sikrer at regnskapet godkjennes av konsernenhetsledelsen. Misligheter (jf. punkt 17) A27. Revisor er forpliktet til å identifisere og vurdere risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, og til å utforme og iverksette hensiktsmessige tiltak for 17 ISA 315 punkt A17 A41.

20 20 ISA 600 å håndtere de anslåtte risikoene. 18 Informasjon som brukes til å identifisere risikoene for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter kan blant annet omfatte følgende: Konsernledelsens vurdering av risikoene for at konsernregnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. Konsernledelsens prosedyre for å identifisere og håndtere risikoene for misligheter i konsernet, herunder eventuelle særskilte risikoer for misligheter som konsernledelsen har identifisert eller kontosaldoer, transaksjonsklasser eller tilleggsopplysninger der en risiko for misligheter er sannsynlig. Om det finnes særskilte konsernenheter der en risiko for misligheter er sannsynlig. Hvordan de som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet fører tilsyn med ledelsens prosedyrer for å identifisere og håndtere risikoene for misligheter i konsernet og kontrollene konsernledelsen har opprettet for å redusere disse risikoene. Svarene fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i konsernet, konsernledelsen, dertil egnede personer innen internrevisjonsfunksjonen (og, dersom det anses som nødvendig, konsernenhetsledelsen, revisorene av konsernenhetene og andre) på konsernrevisjonsteamets forespørsel om hvorvidt de kjenner til faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter i en konsernenhet eller konsernet. Diskusjoner mellom medlemmer av konsernrevisjonsteamet og revisorer i konsernenheter om risikoene for at konsernregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, herunder risikoer for misligheter (jf. punkt 17) A28. Nøkkelmedlemmene av revisjonsteamet er forpliktet til å diskutere sannsynligheten for at en enhets regnskap inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil, med spesielt fokus på særlig risikoer for misligheter. Ved revisjon av et konsernregnskap kan disse diskusjonene også omfatte revisorer i konsernenheter. 19 Den oppdragsansvarlige revisoren for konsernets beslutning om hvem som skal delta i diskusjonene, hvordan og når de skal finne sted og hvor omfattende de skal være påvirkes av ulike faktorer, blant annet tidligere erfaringer med konsernet. A29. Diskusjonene gir en mulighet til å: Utveksle kunnskap om konsernenhetene og deres omgivelser, herunder kontroller på konsernnivå. Utveksle informasjon om konsernenhetenes eller konsernets forretningsrisikoer. Utveksle synspunkter på hvordan og hvor konsernregnskapet kan være eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil, hvordan konsernledelsen og konsernenhetsledelsen kan foreta og skjule uredelig regnskapsrapportering og hvordan eiendeler i konsernenhetene kan underslås. Identifisere metoder som konsern- eller konsernenhetsledelsen kan benytte for å styre resultater, som kan føre til uredelig finansiell rapportering, for eksempel metoder for inntektsføring som ikke er i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Vurdere kjente eksterne og interne faktorer som påvirker konsernet og som kan skape incentiver eller press overfor konsernledelsen, konsernenhetsledelsen eller andre til å begå misligheter, skape muligheter til å begå misligheter eller gi inntrykk av en bedriftskultur eller et arbeidsmiljø som gjør konsernledelsen, konsernenhetsledelsen eller andre i stand til å rettferdiggjøre misligheter. Vurdere risikoen for at konsern- eller konsernenhetsledelsen overstyrer kontroller. Vurdere om ensartede regnskapsprinsipper benyttes ved utarbeidelsen av den finansielle informasjonen fra konsernenhetene som inngår i konsernregnskapet og hvis ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper». ISA 240 punkt 15 og ISA 315 punkt 10.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Til generalforsamlingen i Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS'

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Til styret i Sparebankstiftelsen Helgeland Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Sparebankstiftelsen Helgelands årsregnskap som viser et overskudd

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttale

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttale BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Auda Global Private Equity 2006 AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dyre Halses gate la N0-7042 Trondheim Norway Tel: +47 73 87 69 00 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Kahoot! AS UAVHENGIG REVISORS BERETNING Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.:

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.: Alektum Finans AS Årsregnskap 2018 Org.nr.: 985 675 279 KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo Telephone +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Internasjonale standarder for revisjon

Internasjonale standarder for revisjon Revisjon Internasjonale standarder for revisjon De nye internasjonale revisjonsstandardene for revisjon av regnskaper skal gjelde i Norge for perioder som begynner 1. januar 2010. Revisjonsstandardene

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjon

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjon BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Nordic Secondary AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Nordic

Detaljer

Regnskap 2015, 2016 og 2017

Regnskap 2015, 2016 og 2017 Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 5 Regnskap 2015, 2016 og 2017 Inneholder: 1) Regnskap og årsberetning 2017 1 2 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Uavhengig revisors beretning

Uavhengig revisors beretning BDO AS Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm Postboks 134 N-2001 Lillestrøm Uavhengig revisors beretning Til årsmøtet i Storsalen Menighet Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Storsalen

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om

BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i Global Infrastruktur 2007 AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert

Detaljer

Borettslaget Kråkeneset

Borettslaget Kråkeneset Borettslaget Kråkeneset Innkalling til generalforsamling Til andelseier Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Regnskap 2015, 2016 og 2017

Regnskap 2015, 2016 og 2017 Landsmøte 2018 Stavanger, 20. 22. april SAK 5 Regnskap 2015, 2016 og 2017 Inneholder: 1) Regnskap og årsberetning 2015 2) Regnskap og årsberetning 2016 Regnskap og årsberetning 2017 sendes ut i april 1

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS. Til Formannskapets medlemmer Styret VBS AS Revisor INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS. Verdal Boligselskap AS avholder generalforsamling Torsdag 24. mai 2018 kl. 10:30 på Verdal

Detaljer

Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som

Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som Til årsmøtet i Compassion Norge Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjon av årsregnskapet Vi har revidert Compassion Norges årsregnskap som består av balanse per 30. juni 2017, aktivitetsregnskap

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 2/2018 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 2/2018 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 27. februar 2018 INFORMASJONSSKRIV 2/2018 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til oppdatert

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 2/2019 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 2/2019 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 22. februar 2019 INFORMASJONSSKRIV 2/2019 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til oppdatert

Detaljer

Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO MVA Tlf:

Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO MVA Tlf: Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 24 00 24 00 Fax: www.ey.no Medlemmer av Den norske revisorforening

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer