ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

2 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 300, «Planning an Audit of Financial Statements» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 300 Planlegging av revisjon av et regnskap er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 300, «Planning an Audit of Financial Statements».

3 3 ISA 300 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 300 PLANLEGGING AV REVISJON AV ET REGNSKAP (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Betydningen av planlegging og når den skal skje... 2 Ikrafttredelsesdato... 3 Mål... 4 Krav Bruk av nøkkelmedarbeidere på revisjonsteamet... 5 Innledende handlinger... 6 Planlegging av arbeidet Dokumentasjon Ytterligere forhold som må vurderes ved nye revisjonsoppdrag Veiledning og utfyllende forklaringer Betydningen av planlegging og når den skal skje... A1 A3 Bruk av nøkkelmedarbeidere på revisjonsteamet... A4 Innledende handlinger... A5 A7 Planlegging av arbeidet... A8 A17 Dokumentasjon... A18 A21 Ytterligere forhold som må vurderes ved nye revisjonsoppdrag... A22 Vedlegg: Vurderinger ved utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 300 «Planlegging av revisjon av et regnskap» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 300 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter i forbindelse med planlegging av en revisjon av et regnskap. ISA-en er skrevet med utgangspunkt i løpende revisjonsoppdrag. Ytterligere forhold som revisor må vurdere på ett nytt revisjonsoppdrag, er angitt separat. Betydningen av planlegging og når den skal skje 2. Planlegging av en revisjon innebærer utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien for oppdraget samt utarbeidelse av en revisjonsplan. Dekkende planlegging er til nytte for regnskapsrevisjonen på flere måter, og bidrar blant annet til å: (Jf. punkt A1 A3) Hjelpe revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen. Hjelpe revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid. Hjelpe revisor med å organisere og styre revisjonsoppdraget slik at det kan utføres på en mål- og kostnadseffektiv måte. Bidra til å velge medarbeidere til revisjonsoppdraget som har kapabiliteter og kompetanse som er formålstjenelig til å kunne håndtere forventede risikoer, og til å fordele arbeidsoppgaver på en egnet måte. Gjøre det lettere å styre og følge opp medarbeiderne på oppdraget, og å gjennomgå arbeidet deres. Bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der dette er relevant. Ikrafttredelsesdato 3. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 4. Revisors mål er å planlegge revisjonen slik at revisjonsarbeidet blir utført på en måleffektiv måte. Krav Bruk av nøkkelmedarbeidere på revisjonsteamet 5. Oppdragsansvarlig revisor og andre nøkkelmedarbeidere på revisjonsteamet skal delta i planleggingen av revisjonen, herunder i diskusjonen mellom medarbeiderne på revisjonsteamet. (Jf. punkt A4) Innledende aktiviteter 6. Revisor skal utføre følgende aktiviteter i begynnelsen av revisjonen av den aktuelle regnskapsperioden:

5 5 ISA 300 (a) (b) (c) Utføre handlinger som kreves i ISA 220 vedrørende fortsettelsen av klientforholdet og det spesifikke revisjonsoppdraget. 1 Vurdere overholdelsen av relevante etiske krav, herunder uavhengighet, i samsvar med ISA Opparbeide seg en forståelse av vilkårene for oppdraget, slik det kreves i ISA (Jf. punkt A5 A7) Planlegging av arbeidet 7. Revisor skal utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte, samt gir veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen. 8. Ved utarbeidelsen av den overordnede revisjonsstrategien skal revisor (a) (b) (c) (d) (e) identifisere de karakteristiske trekkene ved oppdraget som definerer oppdragets omfang, verifisere oppdragets rapporteringsmål for å planlegge når revisjonen skal gjennomføres og typen kommunikasjon som kreves, vurdere hvilke faktorer som etter revisors profesjonelle skjønn vil være avgjørende for styring av arbeidet til medlemmene av revisjonsteamet, vurdere resultatene av de innledende handlingene og, der det er relevant, hvorvidt kunnskap som er opparbeidet på andre oppdrag utført av oppdragsansvarlig revisor for enheten, er relevant, og verifisere typen og omfanget av ressurser som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget, samt når ressursene må være tilgjengelige. (Jf. punkt A8 A11) 9. Revisor skal utarbeide en revisjonsplan som inneholder en beskrivelse av: (a) (b) (c) Typen og omfanget av planlagte risikovurderingshandlinger, og når de skal utføres, som fastsatt i ISA 315 (Revidert). 4 Typen og omfanget av planlagte videre revisjonshandlinger på påstandsnivå, og når de skal utføres, som fastsatt i ISA Andre planlagte revisjonshandlinger som må utføres i forbindelse med oppdraget for å oppfylle kravene i ISA-ene. (Jf. punkt A14) 10. Revisor skal oppdatere og endre den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen ved behov etter hvert som revisjonen utføres. (Jf. punkt A15) 11. Revisor skal planlegge typen og omfanget av styringen og oppfølgingen av medlemmer av revisjonsteamet, og når dette skal skje, samt gjennomgåelsen av deres arbeid. (Jf. punkt A16 A17) Dokumentasjon 12. Revisor skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen: 6 1 ISA 220 «Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper» punkt ISA 220 punkt ISA 210 «Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget» punkt ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser». 5 ISA 330 «Revisors håndtering av anslåtte risikoer».

6 6 ISA 300 (a) (b) (c) den overordnede revisjonsstrategien, revisjonsplanen, og eventuelle vesentlige endringer i den overordnede revisjonsstrategien eller revisjonsplanen som er blitt foretatt i løpet av revisjonsoppdraget, og årsakene til disse endringene. (Jf. punkt A18 A11) Ytterligere forhold som må vurderes ved nye revisjonsoppdrag 13. Revisor skal utføre følgende handlinger før et nytt revisjonsoppdrag blir påbegynt: (a) (b) Gjennomføre handlinger som kreves i ISA 220 vedrørende aksept av klientforholdet og den aktuelle revisjonen, 7 og Kommunisere med tidligere revisor i overensstemmelse med relevante etiske krav, dersom det har skjedd et revisorskifte. x (Jf. punkt A22) * * * Veiledning og utfyllende forklaringer Betydningen av planlegging og når den skal skje (Jf. punkt 2) A1. Typen og omfanget av planleggingsaktiviteter vil variere etter enhetens størrelse og kompleksitet, nøkkelmedarbeidernes tidligere erfaringer med enheten og med endrede omstendigheter i løpet av revisjonsoppdraget. A2. Planlegging er ikke en atskilt fase, men snarere en kontinuerlig og gjentakende prosess som ofte begynner kort tid etter (eller i forbindelse med) sluttføringen av revisjonen av forrige periode, og fortsetter til revisjonen av inneværende periode er sluttført. Ved planleggingen vurderer revisor imidlertid også tidspunktene for utførelse av visse aktiviteter og revisjonshandlinger som må sluttføres før videre revisjonshandlinger kan utføres. Planleggingen omfatter for eksempel behovet for å vurdere, før revisor identifiserer og vurderer risikoene for vesentlig feilinformasjon, forhold som: De analytiske handlingene som skal anvendes som risikovurderingshandlinger. Skaffe seg en generell forståelse av det juridiske og regulatoriske rammeverket som gjelder for enheten, og hvordan enheten etterlever dette rammeverket. Fastsettelsen av vesentlighet. Bruken av eksperter. Gjennomføringen av andre risikovurderingshandlinger. A3. Revisor kan beslutte å diskutere deler av planleggingsarbeidet med enhetens ledelse for å gjøre det enklere å utføre og styre revisjonsoppdraget (for eksempel for å koordinere noen av de planlagte revisjonshandlingene med arbeidet til enhetens ansatte). Selv om disse diskusjonene ofte finner sted, er den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen revisors ansvar. Når 6 ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 8 11 og A6. 7 ISA 220 punkt X I Norge stiller revisorloven 7 2 krav om at tidligere revisor skal tilskrives før man påtar seg et nytt revisjonsoppdrag. Denne revisjonshandlingen må derfor komme på et tidligere tidspunkt i Norge.

7 7 ISA 300 forhold som inngår i den overordnede revisjonsstrategien eller revisjonsplanen diskuteres, er det viktig å utvise aktsomhet slik at revisjonens måloppnåelse ikke blir skadelidende. En diskusjon med ledelsen om typen og tidspunktene for detaljerte revisjonshandlinger kan for eksempel være ødeleggende for revisjonens måloppnåelse ved at revisjonshandlingene kan bli for forutsigbare. Bruk av nøkkelmedarbeidere på revisjonsteamet (Jf. punkt 5) A4. Planleggingsarbeidet utføres av oppdragsansvarlig revisor og andre nøkkelmedarbeidere på revisjonsoppdraget for å dra nytte av deres erfaring og innsikt og derved gjøre planleggingsprosessen mest mulig mål- og kostnadseffektiv. 8 Innledende handlinger (Jf. punkt 6) A5. Gjennomføringen av de innledende handlingene angitt i punkt 5 ved begynnelsen av den aktuelle revisjonen hjelper revisor med å identifisere og vurdere hendelser eller omstendigheter som kan ha en negativ innvirkning på revisors evne til å planlegge og gjennomføre revisjonen. A6. Gjennomføringen av disse innledende handlingene gjør det mulig for revisor å planlegge en revisjon der, for eksempel, revisor opprettholder den nødvendige uavhengighet og evne til å gjennomføre oppdraget. det ikke er forhold knyttet til ledelsens integritet som kan påvirke revisors villighet til å fortsette oppdraget. det ikke foreligger noen misforståelser mellom revisor og klient når det gjelder vilkårene for oppdraget. A7. Revisors vurdering av fortsettelsen av klientforholdet og relevante etiske krav, herunder uavhengighet, foretas gjennom hele revisjonsoppdraget etter hvert som det dukker opp nye forhold eller omstendigheter endres. Gjennomføringen av innledende handlinger vedrørende så vel fortsettelsen av klientforholdet som vurderingen av relevante etiske krav (herunder uavhengighet) ved begynnelsen av den aktuelle revisjonen, betyr at de er sluttført før det gjennomføres andre viktige handlinger knyttet til den aktuelle revisjonen. For revisjonsoppdrag som ikke er første års revisjon, utføres slike innledende handlinger ofte kort tid etter (eller i forbindelse med) sluttføringen av revisjonen av forrige periode. Planlegging av arbeidet Den overordnede revisjonsstrategien (Jf. punkt 7 8) A8. Prosessen med å utarbeide den overordnede revisjonsstrategien hjelper revisor med å fastsette, avhengig av sluttføringen av revisors risikovurderingshandlinger, forhold som omfatter: hvilke ressurser som skal brukes på bestemte revisjonsområder, for eksempel bruk av medarbeidere med relevant erfaring på områder med høy risiko eller bruk av eksperter til å håndtere komplekse forhold, hvor stor del av ressursene som skal tildeles bestemte revisjonsområder, for eksempel hvor mange medarbeidere som skal observere tellingen av vesentlige varelagre, 8 ISA 315 punkt 10 fastsetter normer og gir veiledning om revisjonsteamets diskusjon av risikoen for at enhetens regnskap inneholder vesentlig feilinformasjon. ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper» punkt 15 gir veiledning om i hvilken grad det i diskusjonen skal legges vekt på risikoen for at enhetens regnskap inneholder vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter.

8 8 ISA 300 omfanget av gjennomgåelsen av arbeidet til andre revisorer ved revisjon av konserner eller budsjettert tid som skal tildeles områder med høy risiko, når disse ressursene skal settes inn, for eksempel i en interimsfase av revisjonsarbeidet eller ved viktige regnskapsavslutningstidspunkter, og hvordan disse ressursene ledes, styres og følges opp, for eksempel når det forventes at det skal avholdes orienterings- eller oppsummeringsmøter med medarbeiderne på oppdraget, hvordan oppdragsansvarlig revisor og ledende medarbeidere forventes å gjennomgå arbeidet (for eksempel mens teamet befinner seg hos klienten eller i ettertid), og hvorvidt det skal gjennomføres kvalitetskontroll av oppdraget. A9. Vedlegget inneholder eksempler på forhold som revisor kan vurdere ved utarbeidelsen av den overordnede revisjonsstrategien. A10. Så snart den overordnede revisjonsstrategien foreligger, kan revisor begynne å utarbeide en revisjonsplan for å håndtere de forskjellige forholdene som ble identifisert i den overordnede revisjonsstrategien på en måte som ivaretar behovet for å nå revisjonsmålene gjennom kostnadseffektiv bruk av revisors ressurser. Den overordnede revisjonsstrategien og den detaljerte revisjonsplanen må ikke nødvendigvis utarbeides atskilt eller etter hverandre, ettersom de er nært knyttet til hverandre og endringer i én av dem kan føre til endringer i den andre. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A11. Revisjoner av mindre enheter kan gjennomføres av et svært lite revisjonsteam. Mange revisjoner av mindre enheter gjennomføres av oppdragsansvarlig revisor (som kan være alenepraktiserende) i samarbeid med én medarbeider (eller uten medarbeidere). Når teamet er lite, er koordineringen og kommunikasjonen mellom medlemmene av revisjonsteamet enklere. Utarbeidelsen av den overordnede revisjonsstrategien ved revisjon av et mindre enheter er ikke nødvendigvis en komplisert eller tidkrevende øvelse. Den varierer med enhetens størrelse, revisjonens kompleksitet og revisjonsteamets størrelse. For eksempel kan et kort notat utarbeidet ved sluttføringen av forrige revisjon basert på en gjennomgåelse av arbeidspapirene der det legges vekt på forhold som ble identifisert i den nylig sluttførte revisjonen, som oppdateres og endres i den aktuelle perioden basert på diskusjoner med enhetens eier-leder, tjene som den dokumenterte revisjonsstrategien for det aktuelle revisjonsoppdraget dersom det dekker de forholdene som er nevnt i punkt 8. Revisjonsplanen (Jf. punkt 9) A12. Revisjonsplanen er mer detaljert enn den overordnede revisjonsstrategien ved at den omfatter typen og omfanget av revisjonshandlinger som skal gjennomføres av medlemmene av revisjonsteamet, og når disse skal gjennomføres. Planleggingen av disse revisjonshandlingene skjer etter hvert som revisjonen utføres, etter hvert som revisjonsplanen for oppdraget utvikles. For eksempel planlegger revisor vanligvis risikovurderingshandlingene tidlig i revisjonsprosessen. Planleggingen av typen og omfanget av videre revisjonshandlinger, og når de skal utføres, avhenger imidlertid av resultatet av disse risikovurderingshandlingene. I tillegg kan revisor begynne å utføre videre revisjonshandlinger for enkelte transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger før revisor planlegger alle resterende videre revisjonshandlinger. A13. Å bestemme type, tidsplan og omfang av planlagte risikovurderingshandlinger og av de videre revisjonshandlingene, siden de vedrører tilleggsopplysninger, er viktig både i lys av bredden i informasjon og av detaljnivået som kan forekomme i disse tilleggsopplysningene. Videre kan visse tilleggsopplysninger inneholde informasjon som er innhentet utenfor bokføringsspesifikasjoner og kontospesifikasjoner, noe som også kan påvirke de anslåtte risikoene og typen, tidspunktene og omfanget av revisjonshandlingene for å håndtere dem. A14. Å vurdere tilleggsopplysningene tidlig i revisjonen hjelper revisor med å være tilstrekkelig oppmerksom på og planlegge adekvat tid til å håndtere tilleggsopplysningene på samme måte som transaksjonsklasser, hendelser og kontosaldoer. Tidlig vurdering kan også hjelpe revisor med å avgjøre effekten på revisjonen av:

9 9 ISA 300 Nye eller justerte tilleggsopplysninger av betydning som kreves som resultat av endringer i enhetens miljø, finansielle betingelser eller aktiviteter (for eksempel en endring i kravet til å identifisere forretningsområder og å rapportere segmentinformasjon som følge av en betydelig foretaksintegrasjon). Nye eller justerte tilleggsopplysninger av betydning som følger av endringer i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering Behovet for at revisor involverer en ekspert til å bistå med revisjonshandlinger vedrørende spesielle tilleggsopplysninger (for eksempel tilleggsopplysninger knyttet til pensjons- eller andre forpliktelser overfor tidligere ansatte), og Saker som vedrører tilleggsopplysninger som revisor kan ønske å drøfte med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 9. Endringer i planleggingsbeslutninger i løpet av revisjonen (Jf. punkt 10) A15. Som følge av uforutsette hendelser, endrede forhold eller revisjonsbevis innhentet gjennom revisjonshandlinger, kan revisor se seg nødt til å endre den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen og dermed også typen og omfanget av planlagte videre revisjonshandlinger, og når de skal utføres, basert på den endrede vurderingen av anslåtte risikoer. Dette kan være tilfellet når revisor blir oppmerksom på informasjon som i vesentlig grad avviker fra den informasjonen som var tilgjengelig da revisor planla revisjonshandlingene. For eksempel kan revisjonsbevis innhentet gjennom substanshandlinger motsi revisjonsbevis innhentet gjennom tester av kontroller. Styring, oppfølging og gjennomgåelse (Jf. punkt 11) A16. Typen, tidspunktet og omfanget av styringen og oppfølgingen av medarbeidere på revisjonsoppdraget samt gjennomgåelsen av arbeidet deres varierer avhengig av en rekke faktorer, herunder: Enhetens størrelse og kompleksitet. Revisjonsområdet. De anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon. (Dersom for eksempel den anslåtte risikoen for vesentlig feilinformasjon øker for et gitt revisjonsområde, øker revisor vanligvis omfanget av og tilpasser tidspunktet for rettledning og oppfølging av medarbeiderne på revisjonsoppdraget og foretar en mer detaljert gjennomgåelse av arbeidet deres.) Kapabilitetene og kompetansen til personalet som gjennomfører revisjonsarbeidet. ISA 220 inneholder ytterligere veiledning om styring, oppfølging og gjennomgåelse av revisjonsarbeid. 10 Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A17. Dersom revisjonen i sin helhet gjennomføres av oppdragsansvarlig revisor, oppstår det verken spørsmål om rettledning og oppfølging av medarbeidere på revisjonsoppdraget eller om gjennomgåelse av deres arbeid. I slike tilfeller har oppdragsansvarlig revisor personlig gjennomført alt arbeidet og er oppmerksom på alle vesentlige forhold. Å foreta en objektiv vurdering av om det er blitt utvist godt skjønn under utførelsen av revisjonen, kan by på praktiske problemer når hele revisjonen er gjennomført av én og samme person. Dersom revisjonen omfatter svært komplekse eller uvanlige forhold og den utføres av en 9 ISA 260 (Revidert), Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, punkt A12 10 ISA 220 punkt

10 10 ISA 300 alenepraktiserende revisor, kan det være ønskelig å rådføre seg med andre revisorer med relevant erfaring eller med revisors bransjeorganisasjon. Dokumentasjon (Jf. punkt 12) A18. Dokumentasjonen av den overordnede revisjonsstrategien er en oversikt over nøkkelbeslutningene som ble ansett nødvendige for å kunne planlegge revisjonen på tilbørlig måte, og for å kunne kommunisere forhold av betydning til revisjonsteamet. Revisor kan for eksempel oppsummere den overordnede revisjonsstrategien i et notat som inneholder nøkkelbeslutningene vedrørende tidsplanen for, det generelle omfanget av og gjennomføringen av revisjonen. A19. Dokumentasjonen av revisjonsplanen er en oversikt over den planlagte typen og omfanget av risikovurderingshandlinger og videre revisjonshandlinger på påstandsnivå, og når de skal utføres, for å håndtere de anslåtte risikoene. Den tjener også som dokumentasjon av en tilbørlig planlegging av revisjonshandlingene, som kan gjennomgås og godkjennes før de gjennomføres. Revisor kan benytte standard revisjonsprogrammer eller sjekklister for fullstendig gjennomført revisjon, tilpasset etter behov slik at de gjenspeiler de aktuelle omstendighetene ved oppdraget. A20. En registrering av endringer av betydning i den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen og de derav følgende endringene i type og omfang av planlagte revisjonshandlinger, og når de skal utføres, forklarer hvorfor disse endringene er blitt foretatt, samt viser den endelige overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen for revisjonsoppdraget. Den gjenspeiler også hvordan vesentlige endringer som forekom i løpet av revisjonen, ble håndtert. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A21. Som drøftet i punkt A11 kan et egnet kort notat tjene som den dokumenterte strategien ved revisjon av en mindre enhet. Når det gjelder revisjonsplanen kan revisor benytte standard revisjonsprogrammer eller sjekklister (se punkt A17) utarbeidet på bakgrunn av antakelsen om få relevante kontrollaktiviteter, noe som ofte er tilfellet for mindre enheter, forutsatt at de er tilpasset omstendighetene ved oppdraget, herunder revisors risikovurderinger. Ytterligere forhold som må vurderes ved nye revisjonsoppdrag (Jf. punkt 13) A22. Hensikten og målet med å planlegge revisjonen er de samme uansett om det dreier seg om et nytt eller et løpende revisjonsoppdrag. Dersom det dreier seg om et nytt revisjonsoppdrag, kan revisor imidlertid bli nødt til å utvide planleggingsaktivitetene fordi revisor vanligvis ikke har tidligere erfaring med enheten som ved planlegging av et løpende revisjonsoppdrag. Ytterligere forhold som revisor kan vurdere ved utarbeidelsen av den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen for et nytt revisjonsoppdrag, omfatter blant annet: Med mindre det er forbudt ved lov eller forskrift, å inngå avtaler med tidligere revisor, for eksempel for å gjennomgå tidligere revisors arbeidspapirer. y Eventuelle viktige forhold (herunder anvendelsen av regnskapsprinsipper eller revisjons- eller rapporteringsstandarder) som ble diskutert med enhetens ledelse i forbindelse med den innledende prosessen for valg av revisor, kommunikasjonen av disse forholdene til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og hvordan disse forholdene påvirker den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen. Revisjonshandlingene som må gjennomføres for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende inngående balanse. 11 y Jf. revisorloven 7 2 annet ledd. 11 ISA 510 «Nye revisjonsoppdrag inngående balanse».

11 11 ISA 300 Andre handlinger som kreves av revisjonsselskapets kvalitetskontrollsystem ved nye revisjonsoppdrag (revisjonsselskapets kvalitetskontrollsystem kan for eksempel kreve at en annen revisor med oppdragsansvar eller en erfaren medarbeider deltar for å gjennomgå den overordnede revisjonsstrategien før påbegynnelse av vesentlige revisjonshandlinger eller for å gjennomgå rapporter før de avgis).

12 12 ISA 300 Vedlegg (Jf. punkt 7 8 og A8 A11) Vurderinger ved utarbeidelse av den overordnede revisjonsstrategien Dette vedlegget inneholder eksempler på forhold som revisor kan vurdere ved utarbeidelsen av den overordnede revisjonsstrategien. Mange av disse forholdene vil også ha innvirkning på revisors detaljerte revisjonsplan. Eksemplene som gis, dekker et bredt spekter av forhold som er relevante for mange oppdrag. Mens noen av momentene som det er vist til nedenfor, kan medføre krav som følger av andre ISA-er, er ikke alle momentene relevante for alle revisjonsoppdrag, og listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Karakteristiske trekk ved oppdraget Rammeverket for finansiell rapportering som er blitt benyttet ved utarbeidelsen av den finansielle informasjonen som skal revideres, herunder eventuelle behov for avstemminger mot et annet rammeverk for finansiell rapportering. Næringsspesifikke rapporteringskrav, for eksempel rapporter pålagt av næringens tilsynsmyndigheter. Hva det forventes at revisjonen skal omfatte, herunder antall enheter hvor revisjonen skal utføres og deres beliggenhet. Typen kontrollforhold mellom et morselskap og de øvrige enhetene i konsernet som avgjør hvordan konsernet skal konsolideres. I hvilken grad konsernenheter blir revidert av andre revisorer. Typen forretningssegmenter som skal revideres, herunder behovet for spesialkunnskap. Rapporteringsvalutaen som skal benyttes, herunder eventuelle behov for valutaomregning av den finansielle informasjonen som skal revideres. Behovet for lovpålagt revisjon av frittstående regnskap i tillegg til revisjon for konsolideringsformål. Om enheten har internrevisjonsfunksjon og i så fall om, på hvilke områder og i hvilket omfang, arbeidet til funksjonen kan brukes til revisjonsformål. Enhetens bruk av serviceorganisasjoner og hvordan revisor kan innhente bevis vedrørende utforming eller drift av kontroller utført av dem. Den forventede bruken av revisjonsbevis innhentet ved tidligere revisjoner, for eksempel revisjonsbevis knyttet til risikovurderingshandlinger og tester av kontroller. Effekten av informasjonsteknologi på revisjonshandlinger, herunder tilgjengeligheten av data og den forventede bruken av IT-baserte revisjonsteknikker. Koordineringen av omfanget og tidspunktene for utførelsen av revisjonen med eventuell forenklet revisorkontroll av delårsregnskap utført gjennom året, og effekten på revisjonen av informasjon innhentet under slik forenklet revisorkontroll. Tilgjengeligheten av klientens personale og data. Rapporteringsmål, tidspunkt for utførelse av revisjonen og typen kommunikasjon Enhetens tidsskjema for rapportering, for eksempel foreløpige faser og sluttfaser. Organisering av møter med ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll for å diskutere typen og omfanget av revisjonsarbeidet, og når arbeidet skal utføres. Diskusjon med ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om den forventede typen og tidspunktet for rapporter som skal avgis og annen

13 13 ISA 300 kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, herunder revisjonsberetningen, brev til ledelsen og kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Diskusjon med ledelsen om den forventede kommunikasjonen vedrørende revisjonsarbeidets status gjennom hele oppdraget. Kommunikasjon med revisorer av konsernenheter vedrørende de forventede typene og tidspunktene for rapporter som skal avgis og annen kommunikasjon i forbindelse med revisjonen av konsernenheter. Den forventede typen og tidspunktet for kommunikasjon blant deltakerne på revisjonsteamet, herunder typen og tidspunktet for møter og tidspunktet for gjennomgåelse av det utførte arbeidet. Hvorvidt det foreligger annen forventet kommunikasjon med tredjeparter, herunder eventuelt lovpålagt eller kontraktsmessig rapporteringsansvar knyttet til revisjonen. Forhold av betydning, innledende handlinger på oppdraget og kunnskap som er opparbeidet på andre oppdrag Fastsettelse av vesentlighet i samsvar med ISA og, der det er aktuelt: Fastsettelse av vesentlighet for konsernenheter og kommunikasjon av disse til revisorer som reviderer konsernenheter i samsvar med ISA Foreløpig identifisering av betydelige konsernenheter, vesentlige transaksjonsklasser og kontosaldoer og tilleggsopplysninger. Foreløpig identifisering av områder der det kan foreligge høyere risiko for vesentlig feilinformasjon. Virkningen av den anslåtte risikoen for vesentlig feilinformasjon på overordnet regnskapsnivå på rettledningen, oppfølgingen og gjennomgåelsen av revisjonen. Måten revisor understreker behovet for at medarbeiderne på revisjonsoppdraget skal ha en spørrende holdning og utvise en profesjonelt skeptisk holdning ved innhenting og vurdering av revisjonsbevis. Resultater fra tidligere revisjoner som innebar en vurdering av hvorvidt de interne kontrollene fungerte måleeffektivt, herunder typen identifiserte mangler og iverksatte tiltak for å håndtere dem. Diskusjon av forhold som kan påvirke revisjonen, med personell fra revisjonsselskapet som er ansvarlige for levering av andre tjenester til enheten. Bevis på ledelsens engasjement i forhold til å utforme, implementere og vedlikeholde en god intern kontroll, herunder bevis på at slik intern kontroll er dokumentert på en hensiktsmessig måte. Endringer i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, som endringer i regnskapsstandarder, som kan være av betydning for nye eller endrede tilleggsopplysninger av betydning. Mengden transaksjoner, som kan avgjøre hvorvidt det er mer kostnadseffektivt for revisor å bygge på intern kontroll. Hvor stor betydning som tillegges intern kontroll i enheten for å sikre vellykket forretningsdrift. Prosessen eller prosessene som ledelsen benytter for å identifisere og utarbeide tilleggsopplysningene som kreves av det gjeldende rammeverket for finansiell 12 ISA 320 «Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon». 13 ISA 600 «Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskap (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)» punkt og 40(c).

14 14 ISA 300 rapportering, herunder tilleggsopplysninger som inneholder informasjon som er innhentet utenfor bokføringsspesifikasjoner og kontospesifikasjoner. Betydelige forretningsmessige endringer som påvirker enheten, herunder endringer i informasjonsteknologi og forretningsprosesser, endringer av nøkkelpersonell i ledelsen samt oppkjøp, fusjoner og avhendelser. Betydelige bransjerelaterte endringer, for eksempel endringer i bransjeforskrifter og nye rapporteringskrav. Andre relevante endringer av betydning, for eksempel endrede rettslige betingelser som påvirker enheten. Typen og omfanget av ressurser, og når de må være tilgjengelige Utvelgelsen av revisjonsteamet (herunder, om nødvendig, den ansvarlige for kvalitetskontroll av oppdraget) og fordelingen av revisjonsarbeid mellom deltakerne på revisjonsoppdraget, herunder tildeling av medarbeidere med relevant erfaring til områder der det kan foreligge høyere risiko for vesentlig feilinformasjon. Oppdragsbudsjettering, herunder vurdering av hvor mye tid som må settes av til områder der det kan foreligge høyere risiko for vesentlig feilinformasjon.

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute

Revisjonsutvalg. Årlig evaluering av eksternrevisor. Audit Committee Institute Revisjonsutvalg Årlig evaluering av eksternrevisor Audit Committee Institute Etter KPMGs erfaring har styrer og revisjonsutvalg i de aller fleste tilfeller et samarbeid med revisor som sikrer dem den nødvendige

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

NKRFS fagkonferanse 2014

NKRFS fagkonferanse 2014 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

IKT-revisjon som del av internrevisjonen

IKT-revisjon som del av internrevisjonen IKT-revisjon som del av internrevisjonen 26. oktober 2010 Kent M. E. Kvalvik, kent.kvalvik@bdo.no INNHOLD Litt bakgrunnsinformasjon Personalia 3 NIRFs nettverksgruppe for IT-revisjon 4 Hvorfor? Informasjonsteknologi

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Agenda Formålet med ISSAI-rammeverket Riksrevisjonens innføring av rammeverket Tilpasning

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av sakslisten uten vedlegg sendes: Hele sakslisten med vedlegg legges på Ole Theodor

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon NKRF s Fagkonferanse, mai 2011 Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor Leder i revisjonskomiteen, NKRF 1 Innhold Erfaringer fra implementeringen av

Detaljer

Betydning (Significance) "Betydning" er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) "Dokumentasjon" er materiale

Betydning (Significance) Betydning er knyttet til den påvirkede påstandens vesentlighet. Dokumentasjon (Documentation) Dokumentasjon er materiale Ordliste Analytiske kontrollhandlinger (Analytical procedures) "Analytiske kontrollhandlinger" består i analyser av økonomisk informasjon gjennom en undersøkelse av mulige sammenhenger mellom både økonomiske

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Riksrevisjonen 25.10.2010 Formålet med presentasjonen 1. Bidra til utvidet forståelse av mislighetsrisikoen i offentlige

Detaljer