International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen 2009

2 2 ISA 265 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 2650, «Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 2650, «Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management».

3 3 ISA 265 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 265 KOMMUNIKASJON AV MANGLER I INTERN KONTROLL TIL DEM SOM HAR OVERORDNET ANSVAR FOR STYRING OG KONTROLL, SAMT LEDELSEN (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 4 Mål... 5 Definisjoner... 6 Krav Veiledning og utfyllende forklaringer Fastsettelse av hvorvidt mangler i intern kontroll er blitt identifisert... A1 A4 Vesentlige mangler i intern kontroll... A5 A11 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll... A12 A30 Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 265 «Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 265 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter knyttet til hensiktsmessig kommunikasjon til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen av mangler i den interne kontrollen 1 som revisor har identifisert under revisjonen av regnskapet. Denne ISA-en pålegger ikke revisor ytterligere oppgaver og plikter knyttet til opparbeidelsen av en forståelse av den interne kontrollen samt utformingen og gjennomføringen av tester av kontroller ut over kravene i ISA 315 og ISA ISA fastsetter ytterligere krav og gir veiledning om revisors ansvar for å kommunisere med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, i forbindelse med revisjonen. 2. Revisor er pålagt å opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen ved identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon. 4 Når revisor vurderer disse risikoene, vurderer revisor den interne kontrollen for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke med det formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen. Revisor kan identifisere mangler i den interne kontrollen ikke bare under denne risikovurderingsprosessen, men også i enhver annen fase av revisjonen. Denne ISA-en angir hvilke identifiserte mangler revisor er pålagt å kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen. 3. Det er ingenting i denne ISA-en som hindrer revisor i å kommunisere andre forhold knyttet til intern kontroll som revisor har identifisert under revisjonen til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen. Ikrafttredelsesdato 4. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 5. Revisors mål er å sikre hensiktsmessig kommunikasjon til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen av mangler i intern kontroll som revisor har identifisert under revisjonen og som, etter revisors profesjonelle skjønn, er av en slik betydning at de fortjener deres oppmerksomhet. Definisjoner 6. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: (a) Mangel i intern kontroll Dette foreligger når: ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser» punkt 4 og 12. ISA 330 «Revisors håndtering av anslåtte risikoer». ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll». ISA 315 punkt 12. Punkt A60 A65 gir veiledning om kontroller som er relevante for revisjonen.

5 5 ISA 265 (i) En kontroll er utformet, implementert eller blir gjennomført på en slik måte at den ikke er i stand til å forhindre, eller avdekke og korrigere, feilinformasjon i regnskapet i rett tid; eller (b) (ii) En kontroll som er nødvendig for å forhindre, eller avdekke og korrigere, feilinformasjon i regnskapet i rett tid, mangler. Vesentlig mangel i intern kontroll En mangel eller kombinasjon av mangler i intern kontroll som, etter revisors profesjonelle skjønn, er tilstrekkelig viktig til at den fortjener oppmerksomhet fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. (Jf. punkt A5) Krav 7. Revisor skal på bakgrunn av det utførte revisjonsarbeidet fastslå hvorvidt revisor har identifisert en eller flere mangler i intern kontroll. (Jf. punkt A1 A4) 8. Hvis revisor har identifisert en eller flere mangler i intern kontroll, skal revisor på bakgrunn av det utførte revisjonsarbeidet fastslå hvorvidt de, enkeltvis eller samlet, utgjør vesentlige mangler. (Jf. punkt A5 A11) 9. Revisor skal rettidig kommunisere skriftlig vesentlige mangler i intern kontroll identifisert under revisjonen, til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. (Jf. punkt A12 A18, A27) 10. Revisor skal også rettidig kommunisere til ledelsen på hensiktsmessig nivå: (Jf. punkt A19, A27) (a) (b) Skriftlig, vesentlige mangler i intern kontroll som revisor har kommunisert eller har til hensikt å kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, med mindre det ikke vil være formålstjenelig å kommunisere direkte til ledelsen ut fra omstendighetene; og (Jf. punkt A14, A20 A21) Andre mangler i intern kontroll identifisert under revisjonen som ikke er blitt kommunisert til ledelsen av andre parter og som, etter revisors profesjonelle skjønn, er tilstrekkelig viktige til at ledelsen fortjener å bli gjort oppmerksom på dem. (Jf. punkt A22 A26) 11. Revisor skal i den skriftlige kommunikasjonen av vesentlige mangler i intern kontroll inkludere: (a) En beskrivelse av manglene og deres mulige effekt; og (Jf. punkt A28) (b) Tilstrekkelig informasjon til at de som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen kan forstå bakgrunnen for kommunikasjonen. Revisor skal blant annet forklare at: (Jf. punkt A29 A30) (i) (ii) (iii) Revisors formål med revisjonen var å gi uttrykk for en mening om regnskapet; Revisjonen omfattet en vurdering av den interne kontrollen knyttet til utarbeidelsen av regnskapet for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke med det formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen; og Forholdene som rapporteres begrenser seg til de manglene som revisor har identifisert under revisjonen og som revisor mener er tilstrekkelig viktig til at de fortjener å bli rapportert til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. ***

6 6 ISA 265 Veiledning og utfyllende forklaringer Fastsettelse av hvorvidt mangler i intern kontroll er blitt identifisert (Jf. punkt 7) A1. Ved fastsettelse av hvorvidt revisor har identifisert en eller flere mangler i intern kontroll, kan revisor diskutere de relevante faktiske forholdene og omstendighetene rundt revisors funn med ledelsen på hensiktsmessig nivå. Denne diskusjonen gjør det mulig for revisor å varsle ledelsen i rett tid om eksistensen av mangler som ledelsen tidligere ikke har vært kjent med. Ledelsesnivået som det er hensiktsmessig å diskutere funnene med, er det nivået som har kjennskap til det aktuelle området i intern kontroll og som har myndighet til å iverksette utbedrende tiltak knyttet til eventuelle identifiserte mangler i intern kontroll. Under enkelte omstendigheter vil det ikke være hensiktsmessig for revisor å diskutere revisors funn direkte med ledelsen, for eksempel dersom funnene gir grunnlag for å stille spørsmål ved ledelsens integritet eller kompetanse (se punkt A20). A2. Ved diskusjon av de faktiske forholdene ved og omstendighetene rundt revisors funn med ledelsen kan revisor innhente annen relevant informasjon for videre vurdering, for eksempel: Ledelsens forståelse av de faktiske eller antatte årsakene til manglene. Avvik oppstått som følge av de manglene som ledelsen kan ha registrert, for eksempel feilinformasjon som ikke ble forebygget av de relevante IT-kontrollene. En foreløpig indikasjon fra ledelsen vedrørende dens håndtering av funnene. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A3. Selv om elementene som ligger til grunn for kontrollaktiviteter i mindre enheter som regel er de samme som i større enheter, vil graden av formalitet variere. Videre vil mindre enheter ofte vurdere at visse typer kontrollaktiviteter ikke er nødvendige på grunn av kontroller som anvendes av ledelsen. For eksempel kan ledelsens eksklusive myndighet til å gi kundekreditt og godkjenne vesentlige innkjøp gi effektiv kontroll over viktige kontosaldoer og transaksjoner, som reduserer eller fjerner behovet for mer detaljerte kontrollaktiviteter. A4. Mindre enheter har også ofte færre ansatte, noe som kan begrense omfanget av mulig arbeidsdeling. I en liten enhet som ledes av eieren, kan imidlertid eier-lederen være i stand til å føre mer effektivt tilsyn enn i en større enhet. Denne høyere graden av ledelsestilsyn må avveies mot den økte muligheten for at ledelsen overstyrer kontroller. Vesentlige mangler i intern kontroll (Jf. punkt 6(b), 8) A5. Hvor vesentlig en mangel eller en kombinasjon av mangler i intern kontroll er, avhenger ikke bare av hvorvidt feilinformasjon faktisk har forekommet, men også av sannsynligheten for at feilinformasjon kan forekomme og den mulige betydningen av feilinformasjonen. Vesentlige mangler kan derfor forekomme selv om revisor ikke har identifisert feilinformasjon under revisjonen. A6. Eksempler på forhold som revisor kan vurdere for å fastslå hvorvidt en mangel eller kombinasjon av mangler i intern kontroll utgjør en vesentlig mangel, inkluderer: Sannsynligheten for at manglene vil føre til vesentlig feilinformasjon i regnskapet i fremtiden. Hvor utsatt den aktuelle eiendelen eller forpliktelsen er for tap eller misligheter. Subjektiviteten og kompleksiteten knyttet til fastsettelsen av estimerte beløp, for eksempel regnskapsestimater for virkelig verdi. Regnskapsbeløpene som manglene kan ha innvirkning på.

7 7 ISA 265 Transaksjonsvolumet som har forekommet eller kan forekomme i kontosaldoen eller transaksjonsklassen som mangelen eller manglene kan ha innvirkning på. Viktigheten av kontrollene for den finansielle rapporteringsprosessen, for eksempel: Generelle overvåkingskontroller (for eksempel overvåking fra ledelsen). Kontroller knyttet til forebygging og avdekking av misligheter. Kontroller knyttet til utvelgelse og anvendelse av viktige regnskapspolicyer. Kontroller knyttet til vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Kontroller knyttet til vesentlige transaksjoner ut over enhetens normale forretningsvirksomhet. Kontroller knyttet til den finansielle rapporteringsprosessen ved regnskapsperiodens slutt (for eksempel kontroller knyttet til enkeltstående posteringer). Årsaken til og hyppigheten av avvikene som er avdekket som følge av manglene i kontrollene. Interaksjonen mellom mangelen og andre mangler i intern kontroll. A7. Indikasjoner på vesentlige mangler i intern kontroll inkluderer for eksempel: Bevis på ineffektive aspekter ved kontrollmiljøet, som: Indikasjoner på at vesentlige transaksjoner som ledelsen har en økonomisk interesse i, ikke er hensiktsmessig gransket av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Identifisering av ledelsesmisligheter, uansett om de er vesentlige eller ikke, som ikke ble forebygget av enhetens interne kontroll. Ledelsens unnlatelse av å iverksette hensiktsmessige forebyggende tiltak knyttet til vesentlige mangler som tidligere er blitt kommunisert. Fravær av en risikovurderingsprosess i enheten når slik prosess vanligvis forventes å være etablert. Bevis på en ineffektiv risikovurderingsprosess i enheten, for eksempel ledelsens manglende evne til å identifisere en risiko for vesentlig feilinformasjon som revisor hadde forventet at enhetens risikovurderingsprosess ville ha identifisert. Bevis på en ineffektiv håndtering av identifiserte særskilte risikoer (for eksempel fravær av kontroller knyttet til en slik risiko). Feilinformasjon avdekket gjennom revisors handlinger som ikke er forebygget, eller avdekket og korrigert, av enhetens interne kontroll. Omarbeidelse av tidligere avgitte regnskaper for å gjenspeile korrigeringen av vesentlig feilinformasjon som skyldes feil eller misligheter. Bevis på ledelsens manglende evne til å føre tilsyn med utarbeidelsen av regnskapet. A8. Kontroller kan være utformet for å fungere enkeltvis eller samlet for effektivt å forebygge, eller avdekke og korrigere feilinformasjon. 5 Kontroller knyttet til kundefordringer kan for eksempel bestå av både automatiserte og manuelle kontroller utformet for å fungere sammen for å forebygge, eller avdekke og korrigere, feilinformasjon i kontosaldoen. En mangel i intern kontroll er alene ikke nødvendigvis tilstrekkelig viktig til å utgjøre en vesentlig mangel. En kombinasjon av mangler som påvirker samme kontosaldo eller tilleggsopplysning, relevante påstand eller element i den interne kontrollen, kan imidlertid øke risikoen for feilinformasjon i en slik grad at det oppstår en vesentlig mangel. 5 ISA 315 punkt A66.

8 8 ISA 265 A9. Lov eller forskrift i enkelte jurisdiksjoner kan fastsette et krav (særlig ved revisjon av børsnoterte enheter) om at revisor skal kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll eller andre relevante parter (for eksempel tilsynsmyndigheter) en eller flere spesifikke typer mangler i intern kontroll som revisor har identifisert under revisjonen. Når lov eller forskrift har etablert spesifikke begreper og definisjoner for denne typen mangler og krever at revisor bruker disse begrepene og definisjonene i forbindelse med kommunikasjonen, bruker revisor disse begrepene og definisjonene ved kommunikasjon i samsvar med det juridiske eller regulatoriske kravet. A10. Når jurisdiksjonen har etablert spesifikke begreper for typen mangler i intern kontroll som skal kommuniseres, men ikke har definert disse begrepene, kan det være nødvendig for revisor å bruke skjønn for å avgjøre hvilke forhold som skal kommuniseres ut over det juridiske eller regulatoriske kravet. I den forbindelse kan revisor finne det hensiktsmessig å støtte seg til kravene og veiledningen i denne ISA-en. Dersom for eksempel formålet med det juridiske eller regulatoriske kravet er å gjøre dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll oppmerksomme på visse forhold i den interne kontrollen som de skal være kjent med, kan det være hensiktsmessig å betrakte disse forholdene som generelle ekvivalenter til de vesentlige manglene som revisor i henhold til denne ISA-en er påkrevd å kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. A11. Kravene i denne ISA-en er aktuelle selv om lov eller forskrift kan kreve at revisor bruker spesifikke begreper eller definisjoner. Kommunikasjon av mangler i intern kontroll Kommunikasjon av vesentlige mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 9) A12. Skriftlig kommunikasjon av vesentlige mangler til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll reflekterer viktigheten av disse forholdene og hjelper dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll med å oppfylle sine tilsynsoppgaver. ISA 260 fastsetter relevante vurderinger knyttet til kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll når alle inngår i ledelsen av enheten. 6 A13. Ved fastslåelsen av når den skriftlige kommunikasjonen skal oversendes kan revisor vurdere hvorvidt mottakelse av slik kommunikasjon vil være av stor betydning for at de som har overordnet ansvar for styring og kontroll skal kunne utføre sine tilsynsoppgaver. Når det gjelder børsnoterte enheter i visse jurisdiksjoner kan det dessuten være nødvendig for dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll å motta revisors skriftlige kommunikasjon før datoen for godkjenning av regnskapet for å kunne utføre spesifikke oppgaver knyttet til intern kontroll for regulatoriske eller andre formål. For andre enheter kan revisor oversende den skriftlige kommunikasjonen på en senere dato. Ettersom revisors skriftlige kommunikasjon av vesentlige mangler utgjør en del av det endelige oppdragsarkivet, er den skriftlige kommunikasjonen i sistnevnte tilfelle uansett underlagt det overordnede kravet 7 om at revisor skal fullføre sammenstillingen av det endelige oppdragsarkivet rettidig. ISA 230 fastslår at en rimelig tidsfrist for å fullføre sammenstillingen av det endelige oppdragsarkivet vanligvis ikke er mer enn 60 dager etter datoen for avgivelse av revisjonsberetningen ISA 260 punkt 13. ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 14. ISA 230 punkt A21.

9 9 ISA 265 A14. Uavhengig av tidspunktet for den skriftlige kommunikasjonen av vesentlige mangler kan revisor først kommunisere disse muntlig til ledelsen og, der det er relevant, til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll for å hjelpe dem med å iverksette utbedrende tiltak rettidig for å minimalisere risikoen for vesentlig feilinformasjon. Denne handlingen fritar imidlertid ikke revisor for ansvaret for å kommunisere de vesentlige manglene skriftlig, som pålagt i denne ISA-en. A15. Hvor detaljert revisor skal kommunisere vesentlige mangler er gjenstand for revisors profesjonelle skjønn ut fra omstendighetene. Faktorer som revisor kan vurdere ved fastsettelse av kommunikasjonens detaljnivå inkluderer for eksempel: Typen enhet. Kommunikasjonen som kreves for en enhet av allmenn interesse kan for eksempel være forskjellig fra kommunikasjonen som kreves for en enhet som ikke er av allmenn interesse. Enhetens størrelse og kompleksitet. Kommunikasjonen som kreves for en kompleks enhet kan for eksempel være forskjellig fra kommunikasjonen som kreves for en enhet med enkel virksomhet. Typen vesentlige mangler som revisor har identifisert. Enhetens styrings- og kontrollstruktur. Det kan for eksempel være nødvendig med flere detaljer dersom de som har overordnet ansvar for styring og kontroll omfatter medlemmer som ikke har erfaring av betydning med enhetens bransje eller de berørte områdene. Juridiske eller regulatoriske krav knyttet til kommunikasjon av spesifikke typer mangler i intern kontroll. A16. Ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll kan allerede være kjent med vesentlige mangler som revisor har identifisert under revisjonen, og kan ha valgt ikke å utbedre dem av hensyn til kostnader eller andre forhold. Ansvaret for å evaluere kostnadene og nytteverdien av å iverksette utbedrende tiltak ligger hos ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Følgelig gjelder kravet i punkt 9 uavhengig av kostnader eller andre forhold som ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll kan anse som relevante ved vurderingen av hvorvidt slike mangler skal utbedres. A17. Det faktum at revisor har kommunisert en vesentlig mangel til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen i forbindelse med en tidligere revisjon, eliminerer ikke behovet for å gjenta kommunikasjonen dersom det fortsatt ikke er iverksatt utbedrende tiltak. Dersom en tidligere kommunisert vesentlig mangel fortsatt eksisterer, kan inneværende års kommunikasjon gjenta beskrivelsen fra den tidligere kommunikasjonen, eller vise til den tidligere kommunikasjonen. Revisor kan be ledelsen eller, der det er hensiktsmessig, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om årsaken til at den vesentlige mangelen ikke er blitt utbedret. Manglende handling, i fravær av en rasjonell forklaring, kan i seg selv utgjøre en vesentlig mangel. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A18. Ved revisjon av mindre enheter kan revisor kommunisere på en mer uformell måte med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll enn det som er tilfellet for større enheter. Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til ledelsen (Jf. punkt 10) A19. Vanligvis er ledelsen på hensiktsmessig nivå det nivået i ledelsen som har ansvaret for og myndighet til å vurdere manglene i intern kontroll og til å iverksette nødvendige utbedrende tiltak. Ved vesentlige mangler vil hensiktsmessig nivå som regel være administrerende direktør eller økonomidirektør (eller tilsvarende), ettersom det kreves at disse forholdene også kommuniseres til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Ved andre mangler i intern kontroll kan riktig nivå være den operasjonelle ledelsen som er mer direkte involvert i de berørte kontrollområdene og som har myndighet til å iverksette nødvendige utbedrende tiltak.

10 10 ISA 265 Kommunikasjon av vesentlige mangler i intern kontroll til ledelsen (Jf. punkt 10(a)) A20. Enkelte identifiserte vesentlige mangler i intern kontroll kan trekke i tvil ledelsens integritet og kompetanse. Det kan for eksempel være bevis på misligheter eller tilsiktet manglende etterlevelse av lover og forskrifter fra ledelsens side, eller ledelsen kan utvise en manglende evne til å føre tilsyn med utarbeidelsen av et adekvat regnskap, som kan trekke i tvil ledelsens kompetanse. Det vil følgelig ikke alltid være hensiktsmessig å kommunisere slike mangler direkte til ledelsen. A21. ISA 250 fastsetter krav og gir veiledning om rapportering av identifisert eller antatt manglende etterlevelse av lover og forskrifter, herunder når de som har overordnet ansvar for styring og kontroll selv er involvert i slik manglende etterlevelse. 9 ISA 240 fastsetter krav og gir veiledning om kommunikasjon til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll når revisor har identifisert misligheter eller antatte misligheter som involverer ledelsen. 10 Kommunikasjon av andre mangler i intern kontroll til ledelsen (Jf. punkt 10(b)) A22. Under revisjonen kan revisor identifisere andre mangler i intern kontroll som ikke er vesentlige mangler, men som er av tilstrekkelig betydning til at de fortjener ledelsens oppmerksomhet. Fastslåelsen av hvilke andre mangler i intern kontroll som fortjener ledelsens oppmerksomhet er gjenstand for profesjonelt skjønn ut fra omstendighetene, og tar i betraktning sannsynligheten for og den mulige betydningen av feilinformasjon som kan forekomme i regnskapet som følge av disse manglene. A23. Kommunikasjon av andre mangler i intern kontroll som fortjener ledelsens oppmerksomhet må ikke nødvendigvis være skriftlig, men kan være muntlig. Når revisor har diskutert de faktiske forholdene og omstendighetene rundt revisors funn med ledelsen, kan revisor vurdere at muntlig kommunikasjon av de andre manglene til ledelsen har funnet sted på tidspunktet for disse diskusjonene. Det er følgelig ikke nødvendig med en formell kommunikasjon i ettertid. A24. Dersom revisor har kommunisert mangler i intern kontroll utover vesentlige mangler til ledelsen i en tidligere periode og ledelsen har valgt ikke å utbedre dem av hensyn til kostnader eller andre forhold, er ikke revisor nødt til å gjenta kommunikasjonen i inneværende periode. Revisor er heller ikke pålagt å gjenta informasjon om slike mangler dersom de tidligere er blitt kommunisert til ledelsen av andre parter, for eksempel internrevisjonsfunksjonen eller tilsynsmyndigheter. Revisor kan imidlertid finne det hensiktsmessig å kommunisere disse andre manglene på nytt dersom det har vært en endring i ledelsen, eller dersom revisor er blitt kjent med informasjon som endrer revisors og ledelsens opprinnelige forståelse av manglene. Ledelsens unnlatelse av å utbedre andre mangler i intern kontroll som tidligere er blitt kommunisert, kan ikke desto mindre utgjøre en vesentlig mangel som krever kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Hvorvidt dette er tilfellet avhenger av revisors skjønn ut fra omstendighetene. A25. Under enkelte omstendigheter kan de som har overordnet ansvar for styring og kontroll ønske å bli gjort oppmerksomme på detaljene i andre mangler i intern kontroll som revisor har kommunisert til ledelsen, eller å bli kort informert om typen andre mangler. Alternativt kan revisor finne det hensiktsmessig å informere dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om kommunikasjonen av de andre manglene til ledelsen. I begge tilfeller kan revisor rapportere muntlig eller skriftlig til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, slik revisor finner det hensiktsmessig ISA 250 «Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper» punkt ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper» punkt 41.

11 11 ISA 265 A26. ISA 260 inneholder relevante vurderinger knyttet til kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll når alle inngår i ledelsen av enheten. 11 Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor (Jf. punkt 9 10) A27. Revisorer i offentlig sektor kan ha ytterligere oppgaver og plikter knyttet til kommunikasjon av mangler i intern kontroll som revisor har identifisert under revisjonen, på en måte, med et detaljnivå og til parter som ikke omhandles i denne ISA-en. Det kan for eksempel være nødvendig å kommunisere vesentlige mangler til et lovgivende eller andre styrende myndigheter. Lov, forskrift eller annen myndighet kan også kreve at revisorer i offentlig sektor rapporterer mangler i intern kontroll, uavhengig av betydningen av manglenes mulige virkning. Videre kan lovgivning kreve at revisorer i offentlig sektor rapporterer om forhold knyttet til intern kontroll i et videre omfang enn de manglene i intern kontroll som kreves kommunisert i denne ISA-en, for eksempel kontroller knyttet til etterlevelse av lovgivende myndigheter, forskrifter, eller bestemmelser i kontrakter eller tilskuddsordninger. Innhold i skriftlig kommunikasjon av vesentlige mangler i intern kontroll (Jf. punkt 11) A28. Når revisor forklarer de mulige effektene av de vesentlige manglene, er det ikke nødvendig å kvantifisere disse effektene. De vesentlige manglene kan grupperes av rapporteringshensyn når det anses hensiktsmessig å gjøre det. Revisor kan også inkludere forslag til utbedrende tiltak for manglene, ledelsens faktiske eller foreslåtte håndtering, og en uttalelse om hvorvidt revisor har iverksatt tiltak for å verifisere om ledelsens håndtering er blitt implementert, i den skriftlige kommunikasjonen. A29. Revisor kan finne det hensiktsmessig å ta med følgende informasjon som ytterligere bakgrunnsinformasjon for kommunikasjonen: En indikasjon på at dersom revisor hadde utført mer omfattende handlinger knyttet til intern kontroll, kan det være at revisor ville ha identifisert flere mangler å rapportere, eller at revisor hadde konkludert med at det ikke hadde vært nødvendig å rapportere enkelte av de rapporterte manglene. En indikasjon på at kommunikasjonen er formidlet med sikte på dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og at den ikke nødvendigvis er egnet for andre formål. A30. Lov eller forskrift kan kreve at revisor eller ledelsen gir en kopi av revisors skriftlige kommunikasjon av vesentlige mangler til angitte tilsynsmyndigheter. I så fall kan revisors skriftlige kommunikasjon identifisere disse tilsynsmyndighetene. 11 ISA 260 punkt 13.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Internkontroll et integrert rammeverk

Internkontroll et integrert rammeverk Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internkontroll et integrert rammeverk Sammendrag Mai 2013 This project was commissioned by COSO, which is dedicated to providing thought

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer