International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen 2009

2 2 ISA 265 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 2650, «Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 2650, «Communicating Deficiencies in Internal Control to Those Charged with Governance and Management».

3 3 ISA 265 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 265 KOMMUNIKASJON AV MANGLER I INTERN KONTROLL TIL DEM SOM HAR OVERORDNET ANSVAR FOR STYRING OG KONTROLL, SAMT LEDELSEN (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 4 Mål... 5 Definisjoner... 6 Krav Veiledning og utfyllende forklaringer Fastsettelse av hvorvidt mangler i intern kontroll er blitt identifisert... A1 A4 Vesentlige mangler i intern kontroll... A5 A11 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll... A12 A30 Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 265 «Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, samt ledelsen» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 265 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter knyttet til hensiktsmessig kommunikasjon til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen av mangler i den interne kontrollen 1 som revisor har identifisert under revisjonen av regnskapet. Denne ISA-en pålegger ikke revisor ytterligere oppgaver og plikter knyttet til opparbeidelsen av en forståelse av den interne kontrollen samt utformingen og gjennomføringen av tester av kontroller ut over kravene i ISA 315 og ISA ISA fastsetter ytterligere krav og gir veiledning om revisors ansvar for å kommunisere med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, i forbindelse med revisjonen. 2. Revisor er pålagt å opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen ved identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon. 4 Når revisor vurderer disse risikoene, vurderer revisor den interne kontrollen for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke med det formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen. Revisor kan identifisere mangler i den interne kontrollen ikke bare under denne risikovurderingsprosessen, men også i enhver annen fase av revisjonen. Denne ISA-en angir hvilke identifiserte mangler revisor er pålagt å kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen. 3. Det er ingenting i denne ISA-en som hindrer revisor i å kommunisere andre forhold knyttet til intern kontroll som revisor har identifisert under revisjonen til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen. Ikrafttredelsesdato 4. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 5. Revisors mål er å sikre hensiktsmessig kommunikasjon til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen av mangler i intern kontroll som revisor har identifisert under revisjonen og som, etter revisors profesjonelle skjønn, er av en slik betydning at de fortjener deres oppmerksomhet. Definisjoner 6. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: (a) Mangel i intern kontroll Dette foreligger når: ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser» punkt 4 og 12. ISA 330 «Revisors håndtering av anslåtte risikoer». ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll». ISA 315 punkt 12. Punkt A60 A65 gir veiledning om kontroller som er relevante for revisjonen.

5 5 ISA 265 (i) En kontroll er utformet, implementert eller blir gjennomført på en slik måte at den ikke er i stand til å forhindre, eller avdekke og korrigere, feilinformasjon i regnskapet i rett tid; eller (b) (ii) En kontroll som er nødvendig for å forhindre, eller avdekke og korrigere, feilinformasjon i regnskapet i rett tid, mangler. Vesentlig mangel i intern kontroll En mangel eller kombinasjon av mangler i intern kontroll som, etter revisors profesjonelle skjønn, er tilstrekkelig viktig til at den fortjener oppmerksomhet fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. (Jf. punkt A5) Krav 7. Revisor skal på bakgrunn av det utførte revisjonsarbeidet fastslå hvorvidt revisor har identifisert en eller flere mangler i intern kontroll. (Jf. punkt A1 A4) 8. Hvis revisor har identifisert en eller flere mangler i intern kontroll, skal revisor på bakgrunn av det utførte revisjonsarbeidet fastslå hvorvidt de, enkeltvis eller samlet, utgjør vesentlige mangler. (Jf. punkt A5 A11) 9. Revisor skal rettidig kommunisere skriftlig vesentlige mangler i intern kontroll identifisert under revisjonen, til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. (Jf. punkt A12 A18, A27) 10. Revisor skal også rettidig kommunisere til ledelsen på hensiktsmessig nivå: (Jf. punkt A19, A27) (a) (b) Skriftlig, vesentlige mangler i intern kontroll som revisor har kommunisert eller har til hensikt å kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, med mindre det ikke vil være formålstjenelig å kommunisere direkte til ledelsen ut fra omstendighetene; og (Jf. punkt A14, A20 A21) Andre mangler i intern kontroll identifisert under revisjonen som ikke er blitt kommunisert til ledelsen av andre parter og som, etter revisors profesjonelle skjønn, er tilstrekkelig viktige til at ledelsen fortjener å bli gjort oppmerksom på dem. (Jf. punkt A22 A26) 11. Revisor skal i den skriftlige kommunikasjonen av vesentlige mangler i intern kontroll inkludere: (a) En beskrivelse av manglene og deres mulige effekt; og (Jf. punkt A28) (b) Tilstrekkelig informasjon til at de som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen kan forstå bakgrunnen for kommunikasjonen. Revisor skal blant annet forklare at: (Jf. punkt A29 A30) (i) (ii) (iii) Revisors formål med revisjonen var å gi uttrykk for en mening om regnskapet; Revisjonen omfattet en vurdering av den interne kontrollen knyttet til utarbeidelsen av regnskapet for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke med det formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen; og Forholdene som rapporteres begrenser seg til de manglene som revisor har identifisert under revisjonen og som revisor mener er tilstrekkelig viktig til at de fortjener å bli rapportert til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. ***

6 6 ISA 265 Veiledning og utfyllende forklaringer Fastsettelse av hvorvidt mangler i intern kontroll er blitt identifisert (Jf. punkt 7) A1. Ved fastsettelse av hvorvidt revisor har identifisert en eller flere mangler i intern kontroll, kan revisor diskutere de relevante faktiske forholdene og omstendighetene rundt revisors funn med ledelsen på hensiktsmessig nivå. Denne diskusjonen gjør det mulig for revisor å varsle ledelsen i rett tid om eksistensen av mangler som ledelsen tidligere ikke har vært kjent med. Ledelsesnivået som det er hensiktsmessig å diskutere funnene med, er det nivået som har kjennskap til det aktuelle området i intern kontroll og som har myndighet til å iverksette utbedrende tiltak knyttet til eventuelle identifiserte mangler i intern kontroll. Under enkelte omstendigheter vil det ikke være hensiktsmessig for revisor å diskutere revisors funn direkte med ledelsen, for eksempel dersom funnene gir grunnlag for å stille spørsmål ved ledelsens integritet eller kompetanse (se punkt A20). A2. Ved diskusjon av de faktiske forholdene ved og omstendighetene rundt revisors funn med ledelsen kan revisor innhente annen relevant informasjon for videre vurdering, for eksempel: Ledelsens forståelse av de faktiske eller antatte årsakene til manglene. Avvik oppstått som følge av de manglene som ledelsen kan ha registrert, for eksempel feilinformasjon som ikke ble forebygget av de relevante IT-kontrollene. En foreløpig indikasjon fra ledelsen vedrørende dens håndtering av funnene. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A3. Selv om elementene som ligger til grunn for kontrollaktiviteter i mindre enheter som regel er de samme som i større enheter, vil graden av formalitet variere. Videre vil mindre enheter ofte vurdere at visse typer kontrollaktiviteter ikke er nødvendige på grunn av kontroller som anvendes av ledelsen. For eksempel kan ledelsens eksklusive myndighet til å gi kundekreditt og godkjenne vesentlige innkjøp gi effektiv kontroll over viktige kontosaldoer og transaksjoner, som reduserer eller fjerner behovet for mer detaljerte kontrollaktiviteter. A4. Mindre enheter har også ofte færre ansatte, noe som kan begrense omfanget av mulig arbeidsdeling. I en liten enhet som ledes av eieren, kan imidlertid eier-lederen være i stand til å føre mer effektivt tilsyn enn i en større enhet. Denne høyere graden av ledelsestilsyn må avveies mot den økte muligheten for at ledelsen overstyrer kontroller. Vesentlige mangler i intern kontroll (Jf. punkt 6(b), 8) A5. Hvor vesentlig en mangel eller en kombinasjon av mangler i intern kontroll er, avhenger ikke bare av hvorvidt feilinformasjon faktisk har forekommet, men også av sannsynligheten for at feilinformasjon kan forekomme og den mulige betydningen av feilinformasjonen. Vesentlige mangler kan derfor forekomme selv om revisor ikke har identifisert feilinformasjon under revisjonen. A6. Eksempler på forhold som revisor kan vurdere for å fastslå hvorvidt en mangel eller kombinasjon av mangler i intern kontroll utgjør en vesentlig mangel, inkluderer: Sannsynligheten for at manglene vil føre til vesentlig feilinformasjon i regnskapet i fremtiden. Hvor utsatt den aktuelle eiendelen eller forpliktelsen er for tap eller misligheter. Subjektiviteten og kompleksiteten knyttet til fastsettelsen av estimerte beløp, for eksempel regnskapsestimater for virkelig verdi. Regnskapsbeløpene som manglene kan ha innvirkning på.

7 7 ISA 265 Transaksjonsvolumet som har forekommet eller kan forekomme i kontosaldoen eller transaksjonsklassen som mangelen eller manglene kan ha innvirkning på. Viktigheten av kontrollene for den finansielle rapporteringsprosessen, for eksempel: Generelle overvåkingskontroller (for eksempel overvåking fra ledelsen). Kontroller knyttet til forebygging og avdekking av misligheter. Kontroller knyttet til utvelgelse og anvendelse av viktige regnskapspolicyer. Kontroller knyttet til vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Kontroller knyttet til vesentlige transaksjoner ut over enhetens normale forretningsvirksomhet. Kontroller knyttet til den finansielle rapporteringsprosessen ved regnskapsperiodens slutt (for eksempel kontroller knyttet til enkeltstående posteringer). Årsaken til og hyppigheten av avvikene som er avdekket som følge av manglene i kontrollene. Interaksjonen mellom mangelen og andre mangler i intern kontroll. A7. Indikasjoner på vesentlige mangler i intern kontroll inkluderer for eksempel: Bevis på ineffektive aspekter ved kontrollmiljøet, som: Indikasjoner på at vesentlige transaksjoner som ledelsen har en økonomisk interesse i, ikke er hensiktsmessig gransket av dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Identifisering av ledelsesmisligheter, uansett om de er vesentlige eller ikke, som ikke ble forebygget av enhetens interne kontroll. Ledelsens unnlatelse av å iverksette hensiktsmessige forebyggende tiltak knyttet til vesentlige mangler som tidligere er blitt kommunisert. Fravær av en risikovurderingsprosess i enheten når slik prosess vanligvis forventes å være etablert. Bevis på en ineffektiv risikovurderingsprosess i enheten, for eksempel ledelsens manglende evne til å identifisere en risiko for vesentlig feilinformasjon som revisor hadde forventet at enhetens risikovurderingsprosess ville ha identifisert. Bevis på en ineffektiv håndtering av identifiserte særskilte risikoer (for eksempel fravær av kontroller knyttet til en slik risiko). Feilinformasjon avdekket gjennom revisors handlinger som ikke er forebygget, eller avdekket og korrigert, av enhetens interne kontroll. Omarbeidelse av tidligere avgitte regnskaper for å gjenspeile korrigeringen av vesentlig feilinformasjon som skyldes feil eller misligheter. Bevis på ledelsens manglende evne til å føre tilsyn med utarbeidelsen av regnskapet. A8. Kontroller kan være utformet for å fungere enkeltvis eller samlet for effektivt å forebygge, eller avdekke og korrigere feilinformasjon. 5 Kontroller knyttet til kundefordringer kan for eksempel bestå av både automatiserte og manuelle kontroller utformet for å fungere sammen for å forebygge, eller avdekke og korrigere, feilinformasjon i kontosaldoen. En mangel i intern kontroll er alene ikke nødvendigvis tilstrekkelig viktig til å utgjøre en vesentlig mangel. En kombinasjon av mangler som påvirker samme kontosaldo eller tilleggsopplysning, relevante påstand eller element i den interne kontrollen, kan imidlertid øke risikoen for feilinformasjon i en slik grad at det oppstår en vesentlig mangel. 5 ISA 315 punkt A66.

8 8 ISA 265 A9. Lov eller forskrift i enkelte jurisdiksjoner kan fastsette et krav (særlig ved revisjon av børsnoterte enheter) om at revisor skal kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll eller andre relevante parter (for eksempel tilsynsmyndigheter) en eller flere spesifikke typer mangler i intern kontroll som revisor har identifisert under revisjonen. Når lov eller forskrift har etablert spesifikke begreper og definisjoner for denne typen mangler og krever at revisor bruker disse begrepene og definisjonene i forbindelse med kommunikasjonen, bruker revisor disse begrepene og definisjonene ved kommunikasjon i samsvar med det juridiske eller regulatoriske kravet. A10. Når jurisdiksjonen har etablert spesifikke begreper for typen mangler i intern kontroll som skal kommuniseres, men ikke har definert disse begrepene, kan det være nødvendig for revisor å bruke skjønn for å avgjøre hvilke forhold som skal kommuniseres ut over det juridiske eller regulatoriske kravet. I den forbindelse kan revisor finne det hensiktsmessig å støtte seg til kravene og veiledningen i denne ISA-en. Dersom for eksempel formålet med det juridiske eller regulatoriske kravet er å gjøre dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll oppmerksomme på visse forhold i den interne kontrollen som de skal være kjent med, kan det være hensiktsmessig å betrakte disse forholdene som generelle ekvivalenter til de vesentlige manglene som revisor i henhold til denne ISA-en er påkrevd å kommunisere til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. A11. Kravene i denne ISA-en er aktuelle selv om lov eller forskrift kan kreve at revisor bruker spesifikke begreper eller definisjoner. Kommunikasjon av mangler i intern kontroll Kommunikasjon av vesentlige mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 9) A12. Skriftlig kommunikasjon av vesentlige mangler til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll reflekterer viktigheten av disse forholdene og hjelper dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll med å oppfylle sine tilsynsoppgaver. ISA 260 fastsetter relevante vurderinger knyttet til kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll når alle inngår i ledelsen av enheten. 6 A13. Ved fastslåelsen av når den skriftlige kommunikasjonen skal oversendes kan revisor vurdere hvorvidt mottakelse av slik kommunikasjon vil være av stor betydning for at de som har overordnet ansvar for styring og kontroll skal kunne utføre sine tilsynsoppgaver. Når det gjelder børsnoterte enheter i visse jurisdiksjoner kan det dessuten være nødvendig for dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll å motta revisors skriftlige kommunikasjon før datoen for godkjenning av regnskapet for å kunne utføre spesifikke oppgaver knyttet til intern kontroll for regulatoriske eller andre formål. For andre enheter kan revisor oversende den skriftlige kommunikasjonen på en senere dato. Ettersom revisors skriftlige kommunikasjon av vesentlige mangler utgjør en del av det endelige oppdragsarkivet, er den skriftlige kommunikasjonen i sistnevnte tilfelle uansett underlagt det overordnede kravet 7 om at revisor skal fullføre sammenstillingen av det endelige oppdragsarkivet rettidig. ISA 230 fastslår at en rimelig tidsfrist for å fullføre sammenstillingen av det endelige oppdragsarkivet vanligvis ikke er mer enn 60 dager etter datoen for avgivelse av revisjonsberetningen ISA 260 punkt 13. ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 14. ISA 230 punkt A21.

9 9 ISA 265 A14. Uavhengig av tidspunktet for den skriftlige kommunikasjonen av vesentlige mangler kan revisor først kommunisere disse muntlig til ledelsen og, der det er relevant, til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll for å hjelpe dem med å iverksette utbedrende tiltak rettidig for å minimalisere risikoen for vesentlig feilinformasjon. Denne handlingen fritar imidlertid ikke revisor for ansvaret for å kommunisere de vesentlige manglene skriftlig, som pålagt i denne ISA-en. A15. Hvor detaljert revisor skal kommunisere vesentlige mangler er gjenstand for revisors profesjonelle skjønn ut fra omstendighetene. Faktorer som revisor kan vurdere ved fastsettelse av kommunikasjonens detaljnivå inkluderer for eksempel: Typen enhet. Kommunikasjonen som kreves for en enhet av allmenn interesse kan for eksempel være forskjellig fra kommunikasjonen som kreves for en enhet som ikke er av allmenn interesse. Enhetens størrelse og kompleksitet. Kommunikasjonen som kreves for en kompleks enhet kan for eksempel være forskjellig fra kommunikasjonen som kreves for en enhet med enkel virksomhet. Typen vesentlige mangler som revisor har identifisert. Enhetens styrings- og kontrollstruktur. Det kan for eksempel være nødvendig med flere detaljer dersom de som har overordnet ansvar for styring og kontroll omfatter medlemmer som ikke har erfaring av betydning med enhetens bransje eller de berørte områdene. Juridiske eller regulatoriske krav knyttet til kommunikasjon av spesifikke typer mangler i intern kontroll. A16. Ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll kan allerede være kjent med vesentlige mangler som revisor har identifisert under revisjonen, og kan ha valgt ikke å utbedre dem av hensyn til kostnader eller andre forhold. Ansvaret for å evaluere kostnadene og nytteverdien av å iverksette utbedrende tiltak ligger hos ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Følgelig gjelder kravet i punkt 9 uavhengig av kostnader eller andre forhold som ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll kan anse som relevante ved vurderingen av hvorvidt slike mangler skal utbedres. A17. Det faktum at revisor har kommunisert en vesentlig mangel til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll samt ledelsen i forbindelse med en tidligere revisjon, eliminerer ikke behovet for å gjenta kommunikasjonen dersom det fortsatt ikke er iverksatt utbedrende tiltak. Dersom en tidligere kommunisert vesentlig mangel fortsatt eksisterer, kan inneværende års kommunikasjon gjenta beskrivelsen fra den tidligere kommunikasjonen, eller vise til den tidligere kommunikasjonen. Revisor kan be ledelsen eller, der det er hensiktsmessig, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om årsaken til at den vesentlige mangelen ikke er blitt utbedret. Manglende handling, i fravær av en rasjonell forklaring, kan i seg selv utgjøre en vesentlig mangel. Særlige hensyn knyttet til mindre enheter A18. Ved revisjon av mindre enheter kan revisor kommunisere på en mer uformell måte med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll enn det som er tilfellet for større enheter. Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til ledelsen (Jf. punkt 10) A19. Vanligvis er ledelsen på hensiktsmessig nivå det nivået i ledelsen som har ansvaret for og myndighet til å vurdere manglene i intern kontroll og til å iverksette nødvendige utbedrende tiltak. Ved vesentlige mangler vil hensiktsmessig nivå som regel være administrerende direktør eller økonomidirektør (eller tilsvarende), ettersom det kreves at disse forholdene også kommuniseres til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Ved andre mangler i intern kontroll kan riktig nivå være den operasjonelle ledelsen som er mer direkte involvert i de berørte kontrollområdene og som har myndighet til å iverksette nødvendige utbedrende tiltak.

10 10 ISA 265 Kommunikasjon av vesentlige mangler i intern kontroll til ledelsen (Jf. punkt 10(a)) A20. Enkelte identifiserte vesentlige mangler i intern kontroll kan trekke i tvil ledelsens integritet og kompetanse. Det kan for eksempel være bevis på misligheter eller tilsiktet manglende etterlevelse av lover og forskrifter fra ledelsens side, eller ledelsen kan utvise en manglende evne til å føre tilsyn med utarbeidelsen av et adekvat regnskap, som kan trekke i tvil ledelsens kompetanse. Det vil følgelig ikke alltid være hensiktsmessig å kommunisere slike mangler direkte til ledelsen. A21. ISA 250 fastsetter krav og gir veiledning om rapportering av identifisert eller antatt manglende etterlevelse av lover og forskrifter, herunder når de som har overordnet ansvar for styring og kontroll selv er involvert i slik manglende etterlevelse. 9 ISA 240 fastsetter krav og gir veiledning om kommunikasjon til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll når revisor har identifisert misligheter eller antatte misligheter som involverer ledelsen. 10 Kommunikasjon av andre mangler i intern kontroll til ledelsen (Jf. punkt 10(b)) A22. Under revisjonen kan revisor identifisere andre mangler i intern kontroll som ikke er vesentlige mangler, men som er av tilstrekkelig betydning til at de fortjener ledelsens oppmerksomhet. Fastslåelsen av hvilke andre mangler i intern kontroll som fortjener ledelsens oppmerksomhet er gjenstand for profesjonelt skjønn ut fra omstendighetene, og tar i betraktning sannsynligheten for og den mulige betydningen av feilinformasjon som kan forekomme i regnskapet som følge av disse manglene. A23. Kommunikasjon av andre mangler i intern kontroll som fortjener ledelsens oppmerksomhet må ikke nødvendigvis være skriftlig, men kan være muntlig. Når revisor har diskutert de faktiske forholdene og omstendighetene rundt revisors funn med ledelsen, kan revisor vurdere at muntlig kommunikasjon av de andre manglene til ledelsen har funnet sted på tidspunktet for disse diskusjonene. Det er følgelig ikke nødvendig med en formell kommunikasjon i ettertid. A24. Dersom revisor har kommunisert mangler i intern kontroll utover vesentlige mangler til ledelsen i en tidligere periode og ledelsen har valgt ikke å utbedre dem av hensyn til kostnader eller andre forhold, er ikke revisor nødt til å gjenta kommunikasjonen i inneværende periode. Revisor er heller ikke pålagt å gjenta informasjon om slike mangler dersom de tidligere er blitt kommunisert til ledelsen av andre parter, for eksempel internrevisjonsfunksjonen eller tilsynsmyndigheter. Revisor kan imidlertid finne det hensiktsmessig å kommunisere disse andre manglene på nytt dersom det har vært en endring i ledelsen, eller dersom revisor er blitt kjent med informasjon som endrer revisors og ledelsens opprinnelige forståelse av manglene. Ledelsens unnlatelse av å utbedre andre mangler i intern kontroll som tidligere er blitt kommunisert, kan ikke desto mindre utgjøre en vesentlig mangel som krever kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Hvorvidt dette er tilfellet avhenger av revisors skjønn ut fra omstendighetene. A25. Under enkelte omstendigheter kan de som har overordnet ansvar for styring og kontroll ønske å bli gjort oppmerksomme på detaljene i andre mangler i intern kontroll som revisor har kommunisert til ledelsen, eller å bli kort informert om typen andre mangler. Alternativt kan revisor finne det hensiktsmessig å informere dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om kommunikasjonen av de andre manglene til ledelsen. I begge tilfeller kan revisor rapportere muntlig eller skriftlig til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, slik revisor finner det hensiktsmessig ISA 250 «Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper» punkt ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper» punkt 41.

11 11 ISA 265 A26. ISA 260 inneholder relevante vurderinger knyttet til kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll når alle inngår i ledelsen av enheten. 11 Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor (Jf. punkt 9 10) A27. Revisorer i offentlig sektor kan ha ytterligere oppgaver og plikter knyttet til kommunikasjon av mangler i intern kontroll som revisor har identifisert under revisjonen, på en måte, med et detaljnivå og til parter som ikke omhandles i denne ISA-en. Det kan for eksempel være nødvendig å kommunisere vesentlige mangler til et lovgivende eller andre styrende myndigheter. Lov, forskrift eller annen myndighet kan også kreve at revisorer i offentlig sektor rapporterer mangler i intern kontroll, uavhengig av betydningen av manglenes mulige virkning. Videre kan lovgivning kreve at revisorer i offentlig sektor rapporterer om forhold knyttet til intern kontroll i et videre omfang enn de manglene i intern kontroll som kreves kommunisert i denne ISA-en, for eksempel kontroller knyttet til etterlevelse av lovgivende myndigheter, forskrifter, eller bestemmelser i kontrakter eller tilskuddsordninger. Innhold i skriftlig kommunikasjon av vesentlige mangler i intern kontroll (Jf. punkt 11) A28. Når revisor forklarer de mulige effektene av de vesentlige manglene, er det ikke nødvendig å kvantifisere disse effektene. De vesentlige manglene kan grupperes av rapporteringshensyn når det anses hensiktsmessig å gjøre det. Revisor kan også inkludere forslag til utbedrende tiltak for manglene, ledelsens faktiske eller foreslåtte håndtering, og en uttalelse om hvorvidt revisor har iverksatt tiltak for å verifisere om ledelsens håndtering er blitt implementert, i den skriftlige kommunikasjonen. A29. Revisor kan finne det hensiktsmessig å ta med følgende informasjon som ytterligere bakgrunnsinformasjon for kommunikasjonen: En indikasjon på at dersom revisor hadde utført mer omfattende handlinger knyttet til intern kontroll, kan det være at revisor ville ha identifisert flere mangler å rapportere, eller at revisor hadde konkludert med at det ikke hadde vært nødvendig å rapportere enkelte av de rapporterte manglene. En indikasjon på at kommunikasjonen er formidlet med sikte på dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og at den ikke nødvendigvis er egnet for andre formål. A30. Lov eller forskrift kan kreve at revisor eller ledelsen gir en kopi av revisors skriftlige kommunikasjon av vesentlige mangler til angitte tilsynsmyndigheter. I så fall kan revisors skriftlige kommunikasjon identifisere disse tilsynsmyndighetene. 11 ISA 260 punkt 13.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

NKRFS fagkonferanse 2014

NKRFS fagkonferanse 2014 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer

Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer Endelig uttalelse International Standards on Auditing (ISAs ) Håndtering av tilleggsopplysninger i en revisjon av regnskap Reviderte ISA-er og følgeendringer Endringer i de internasjonale revisjonsstandardene

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter

Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2010 Nye standarder/rammeverk - misligheter Riksrevisjonen 25.10.2010 Formålet med presentasjonen 1. Bidra til utvidet forståelse av mislighetsrisikoen i offentlige

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer