International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009

2 2 ISA 501 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 501, «Audit Evidence Specific Considerations for Selected Items» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 501, «Audit Evidence Specific Considerations for Selected Items».

3 3 ISA 501 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 501 3BREVISJONSBEVIS SÆRLIGE HENSYN KNYTTET TIL UTVALGTE POSTER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Ikrafttredelsesdato... 2 Mål... 3 Krav Varelager Rettstvister og krav Segmentinformasjon Veiledning og utfyllende forklaringer Varelager... A1 A16 Rettstvister og krav... A17 A25 Segmentinformasjon... A26 A27 Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 501 «Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster», må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 501 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors særlige hensyn ved innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis i samsvar med ISA 330,1F0F1 2 ISA 5002F1F og andre relevante ISA-er, om visse aspekter ved varelager, rettstvister og krav som vedrører enheten samt segmentinformasjon ved revisjon av regnskaper. Ikrafttredelsesdato 2. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 3. Revisors mål er å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for: Krav (c) Varelager Varelagerets eksistens og tilstand; Fullstendigheten av rettstvister og krav som vedrører enheten; og Presentasjonen av og tilleggsopplysningene om segmenter i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. 4. Dersom varelageret er vesentlig for regnskapet, skal revisor innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for varelagerets eksistens og tilstand ved å: Være til stede ved den fysiske varetellingen, med mindre det ikke er gjennomførbart, for å: (Jf. punkt A1 A3) (i) Evaluere ledelsens instrukser og rutiner for registrering og kontroll av resultatet av enhetens fysiske varetelling; (Jf. punkt A4) (ii) Observere utførelsen av ledelsens tellerutiner; (Jf. punkt A5) (iii) Inspisere varelageret; og (Jf. punkt A6) (iv) Utføre kontrolltellinger; og (Jf. punkt A7 A8) Utføre revisjonshandlinger knyttet til enhetens endelige lagerlister for å fastslå hvorvidt de gjengir det faktiske resultatet av varetellingen på en nøyaktig måte. 5. Dersom den fysiske varetellingen utføres på en annen dato enn datoen for regnskapet, skal revisor i tillegg til rutinene som kreves i punkt 4, utføre revisjonshandlinger for å innhente revisjonsbevis for hvorvidt endringer i varelageret mellom telledatoen og datoen for regnskapet er behørig registrert. (Jf. punkt A9 A11) 6. Dersom revisor ikke er i stand til å være til stede ved den fysiske varetellingen på grunn av uforutsette omstendigheter, skal revisor foreta eller observere noen fysiske tellinger på en annen dato, og utføre revisjonshandlinger rettet mot mellomliggende transaksjoner. 1 2 ISA 330 «Revisors håndtering av anslåtte risikoer». ISA 500 «Revisjonsbevis».

5 5 ISA Dersom det ikke er gjennomførbart for revisor å være til stede ved den fysiske varetellingen, skal revisor utføre alternative revisjonshandlinger for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for varelagerets eksistens og tilstand. Dersom dette ikke er mulig, skal revisor modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen i samsvar med ISA705. 2F3 (Jf. punkt A12 A14) 8. Dersom et varelager som oppbevares og kontrolleres av en tredjepart er vesentlig for regnskapet, skal revisor innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for varelagerets eksistens og tilstand ved å utføre en eller begge følgende handlinger: Be om bekreftelse fra tredjeparten om kvanta og tilstand på varelageret som oppbevares på vegne av enheten. (Jf. punkt A15) Utføre inspeksjon eller andre revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. (Jf. punkt A16) Rettstvister og krav 9. Revisor skal utforme og utføre revisjonshandlinger for å identifisere rettstvister og krav som vedrører enheten som kan føre til risiko for vesentlig feilinformasjon, herunder: (Jf. punkt A17 A19) Rette forespørsler til ledelsen og, der det er relevant, andre i enheten, herunder interne juridiske rådgivere; Gjennomgå referater fra møter i det organet som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og korrespondanse mellom enheten og eksterne juridiske rådgivere; og (c) Gjennomgå kostnadskontoer for juridisk bistand. (Jf. punkt A20) 10. Når revisor vurderer en risiko for vesentlig feilinformasjon knyttet til rettstvister og krav som er blitt identifisert, eller når utførte revisjonshandlinger tyder på at det kan foreligge andre rettstvister eller krav, skal revisor i tillegg til handlingene som kreves i andre ISA-er, ta direkte kontakt med enhetens eksterne juridiske rådgivere. Revisor skal gjøre dette gjennom en skriftlig forespørsel, som utarbeides av ledelsen og sendes av revisor, der enhetens eksterne juridiske rådgivere anmodes om å kommunisere direkte med revisor. Dersom lov, forskrift eller den relevante juridiske profesjonsorganisasjonen forbyr enhetens eksterne juridiske rådgivere å kommunisere direkte med revisor, skal revisor utføre alternative revisjonshandlinger. (Jf. punkt A21 A25) 11. Dersom: ledelsen nekter å gi revisor tillatelse til å kommunisere med eller møte enhetens eksterne juridiske rådgivere, eller enhetens eksterne juridiske rådgivere nekter å gi et tilfredsstillende svar på den skriftlige forespørselen, eller forbys å svare; og revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis gjennom utførelse av alternative revisjonshandlinger, skal revisor modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen i samsvar med ISA 705. Skriftlige uttalelser 12. Revisor skal be ledelsen og, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om å avgi skriftlige uttalelser om at alle kjente faktiske eller mulige rettstvister og krav som kan ha slik betydning at de må tas hensyn til ved utarbeidelsen av regnskapet, er gjort kjent for revisor og er redegjort for og gitt tilleggsopplysninger om i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. 3 ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning».

6 6 ISA 501 Segmentinformasjon 13. Revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at presentasjonen av og tilleggsopplysningene om segmenter er i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering ved å: (Jf. punkt A26) Opparbeide seg en forståelse av metodene som er brukt av ledelsen ved utvelgelsen av segmentinformasjon, og: (Jf. punkt A27) (i) Evaluere sannsynligheten for at disse metodene gir tilleggsopplysninger som oppfyller kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; og (ii) Der det er relevant, teste anvendelsen av disse metodene; og Utføre analytiske handlinger eller andre revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. *** Veiledning og utfyllende forklaringer Varelager Tilstedeværelse ved den fysiske varetellingen (Jf. punkt 4) A1. Ledelsen etablerer vanligvis rutiner for fysisk telling av varelageret minst én gang i året for å gi et grunnlag for utarbeidelsen av regnskapet og, der det er relevant, for å sikre påliteligheten av enhetens kontinuerlig oppdaterte lagersystem. A2. Tilstedeværelse ved den fysiske varetellingen innebærer at revisor: Inspiserer varelageret for å forsikre seg om dets eksistens og evaluere dets tilstand, og utfører kontrolltellinger; Observerer overholdelsen av ledelsens instrukser og utførelsen av rutiner for registrering og kontroll av resultatet av den fysiske varetellingen; og Innhenter revisjonsbevis med hensyn til påliteligheten av ledelsens tellerutiner. Disse handlingene kan tjene som test av kontroller eller substanshandlinger avhengig av revisors risikovurdering, planlagte angrepsmåte og de spesifikke handlingene som er utført. A3. Forhold som er relevante ved planleggingen av tilstedeværelse ved den fysiske varetellingen (eller ved utformingen og utførelsen av revisjonshandlinger i henhold til punkt 4 8 i denne ISAen) omfatter for eksempel: Risikoene for vesentlig feilinformasjon knyttet til varelageret. Innretningen av den interne kontrollen knyttet til varelageret. Hvorvidt det forventes etablert hensiktsmessige rutiner og instrukser for den fysiske varetellingen. Tidspunktet for den fysiske varetellingen. Hvorvidt enheten har et kontinuerlig oppdatert lagersystem. Hvor varelageret befinner seg, herunder varelagerets vesentlighet og risikoen for vesentlig feilinformasjon på de enkelte stedene for å fastsette hvor det er hensiktsmessig å være til stede. ISA 6003F4 omhandler andre revisorers deltakelse og kan følgelig være relevant dersom slik deltakelse gjelder tilstedeværelse ved den fysiske varetellingen på et annet sted. 4 ISA 600 «Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskap (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)».

7 7 ISA Hvorvidt det er behov for assistanse fra en ekspert oppnevnt av revisor. ISA 6204F omhandler revisors bruk av en ekspert til å bistå med å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Evaluere ledelsens instrukser og rutiner (Jf. punkt 4(i)) A4. Forhold som er relevante ved evalueringen av ledelsens instrukser og rutiner for registrering og kontroll av den fysiske varetellingen inkluderer hvorvidt de for eksempel gjelder: Anvendelsen av hensiktsmessige kontrollaktiviteter, for eksempel innsamling av anvendte lagerlister, opptelling av ikke anvendte lagerlister og rutiner for telling og omtelling. Den nøyaktige identifiseringen av fullføringsgrad på arbeid som utføres, på varer med lav omløpshastighet, utgåtte eller ødelagte varer og varer eid av en tredjepart, for eksempel i kommisjon. Rutinene som brukes for å estimere fysiske kvanta, der det er relevant, for eksempel for å anslå den fysiske mengden av en kullhaug. Kontroll av varebevegelse mellom områder og forsendelse og mottak av varer før og etter dagen for periodisering. Observere utførelsen av ledelsens tellerutiner (Jf. punkt 4(ii)) A5. Observasjon av utførelsen av ledelsens tellerutiner, for eksempel de som er knyttet til kontroll av bevegelser i varelageret før, under og etter varetellingen, hjelper revisor med å innhente revisjonsbevis for hvorvidt ledelsens instrukser og tellerutiner er hensiktsmessig utformet og utført. I tillegg kan revisor be om kopier av periodiseringsinformasjon, for eksempel detaljer vedrørende varebevegelse, som kan hjelpe revisor med å utføre revisjonshandlinger knyttet til registreringen av slike bevegelser på en senere dato. Inspisere varelageret (Jf. punkt 4(iii)) A6. Inspeksjon av varelageret under tilstedeværelsen ved den fysiske varetellingen hjelper revisor med å forsikre seg om varelagerets eksistens (men ikke nødvendigvis hvem som eier varene), og med å identifisere for eksempel utgåtte, ødelagte eller gamle varer. Utføre kontrolltellinger (Jf. punkt 4(iv)) A7. Utførelse av kontrolltellinger, for eksempel ved å kontrollere varer utvalgt fra ledelsens tellelister mot det fysiske varelageret og kontrollere varer utvalgt fra det fysiske varelageret mot ledelsens tellelister, gir revisjonsbevis for fullstendigheten og nøyaktigheten av disse listene. A8. I tillegg til å registrere revisors kontrolltellinger vil innhenting av kopier av ledelsens tellelister etter endt fysisk varetelling hjelpe revisor med utførelsen av senere revisjonshandlinger for å fastsette hvorvidt enhetens endelige varelister gjenspeiler det faktiske resultatet av varetellingen på en nøyaktig måte. Fysisk varetelling gjennomført på en annen dato enn datoen for regnskapet (Jf. punkt 5) A9. Av praktiske årsaker kan den fysiske varetellingen gjennomføres på en annen dato, eller andre datoer, enn datoen for regnskapet. Dette kan gjøres uavhengig av om ledelsen fastsetter varelagerets kvanta gjennom en årlig fysisk varetelling eller har et kontinuerlig oppdatert lagersystem. I begge tilfeller bestemmer effektiviteten av utformingen, implementeringen og opprettholdelsen av kontroller av endringer i varelageret hvorvidt gjennomføringen av den fysiske varetellingen på en annen dato, eller andre datoer, enn datoen for regnskapet, er hensiktsmessig ut fra revisjonens formål. ISA 330 fastsetter krav og gir veiledning om substanshandlinger som utføres på en 6 interimsdato.5f 5 6 ISA 620 «Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor». ISA 330 punkt

8 8 ISA 501 A10. Når enheten har et kontinuerlig oppdatert lagersystem, kan ledelsen gjennomføre fysiske tellinger eller andre tester for å forsikre seg om påliteligheten av opplysningene om varelagerets kvanta i enhetens løpende lagerregistrering. I noen tilfeller kan ledelsen eller revisor identifisere avvik mellom den løpende lagerregistreringen og det fysiske varelagerets kvanta. Dette kan indikere at kontrollene av endringer i varelageret ikke fungerer effektivt. A11. Relevante forhold som vurderes ved utforming av revisjonshandlinger for å innhente revisjonsbevis for hvorvidt endringer i varelagerets kvanta mellom datoen eller datoene for varetelling og den endelige lagerregistreringen er behørig registrert, omfatter: Hvorvidt den løpende lagerregistreringen er riktig justert. Påliteligheten av enhetens løpende lagerregistrering. Årsaker til avvik av betydning mellom informasjonen innhentet gjennom den fysiske tellingen og den løpende lagerregistreringen. Når det ikke er gjennomførbart for revisor å være til stede ved den fysiske varetellingen (Jf. punkt 7) A12. I noen tilfeller er det ikke gjennomførbart for revisor å være til stede ved den fysiske varetellingen. Dette kan skyldes faktorer som for eksempel varelagerets type og beliggenhet, for eksempel når varelageret befinner seg på et sted som kan utgjøre en trussel mot revisors sikkerhet. Generelle ulemper for revisor gir imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å fatte en beslutning om at revisor ikke kan være til stede. Videre, som beskrevet i ISA 200,6F7 er forhold som hvor vanskelig, tidkrevende eller kostbart det er, i seg selv ikke en gyldig grunn for at revisor velger bort en revisjonshandling når det ikke finnes noe alternativ, eller sier seg tilfreds med revisjonsbevis som er mindre enn overbevisende. A13. I noen tilfeller hvor det ikke er gjennomførbart for revisor å være til stede, kan alternative revisjonshandlinger, for eksempel inspeksjon av dokumentasjon vedrørende salg etter balansedagen av spesifikke lagervarer anskaffet eller kjøpt før den fysiske varetellingen, gi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for varelagerets eksistens og tilstand. A14. I andre tilfeller kan det imidlertid være umulig å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for varelagerets eksistens og tilstand ved å utføre alternative revisjonshandlinger. I slike tilfeller krever ISA 705 at revisor modifiserer konklusjonen i revisjonsberetningen som et 8 resultat av begrensningen av revisjonens omfang. 7F Varelager som oppbevares og kontrolleres av en tredjepart Bekreftelser (Jf. punkt 8) A15. ISA F9 fastsetter krav og gir veiledning om gjennomføring av revisjonshandlinger knyttet til eksterne bekreftelser. Andre revisjonshandlinger (Jf. punkt 8) A16. Avhengig av omstendighetene, for eksempel når det er innhentet informasjon som skaper tvil om tredjepartens integritet og objektivitet, kan revisor finne det hensiktsmessig å utføre andre revisjonshandlinger i stedet for, eller i tillegg til, å innhente bekreftelse fra tredjeparten. Eksempler på andre revisjonshandlinger er: Tilstedeværelse, eller avtale om at en annen revisor er til stede, ved tredjepartens fysiske varetelling, dersom det er gjennomførbart ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt A48. ISA 705 punkt 13. ISA 505 «Eksterne bekreftelser».

9 9 ISA 501 Rettstvister og krav Innhenting av en annen revisors beretning, eller en uttalelse fra en revisor brukt av en tredjepart, om tilstrekkeligheten av tredjepartens interne kontroll for å sikre at varelageret er riktig opptalt og tilstrekkelig sikret. Inspeksjon av dokumentasjon vedrørende varelager som oppbevares av tredjeparter, for eksempel lagerbevis. Forespørsel om bekreftelse fra andre parter når varelageret er blitt stilt som sikkerhet. Fullstendigheten av rettstvister og krav (Jf. punkt 9) A17. Rettstvister og krav hvor enheten er involvert, kan ha vesentlig betydning for regnskapet, og det kan av den grunn være nødvendig å gi tilleggsopplysninger om dem eller innarbeide effekten av dem i regnskapet. A18. I tillegg til handlingene identifisert i punkt 9, omfatter andre relevante handlinger for eksempel bruk av informasjon innhentet gjennom risikovurderingshandlinger utført som en del av revisors opparbeidelse av en forståelse av enheten og dens omgivelser, for å hjelpe revisor med å få kjennskap til rettstvister og krav som vedrører enheten. A19. Revisjonsbevis som er innhentet for å identifisere rettstvister og krav som kan medføre en risiko for vesentlig feilinformasjon, kan også gi revisjonsbevis for andre relevante vurderinger knyttet til rettstvister og krav, som for eksempel verdsettelse eller måling. ISA 5409F10 fastsetter krav og gir veiledning som er relevant for revisors vurdering av rettstvister og krav som krever bruk av regnskapsestimater eller tilhørende tilleggsopplysninger i regnskapet. Gjennomgåelse av kostnadskontoer for juridisk bistand (Jf. punkt 9(c)) A20. Avhengig av omstendighetene kan revisor finne det hensiktsmessig å undersøke tilknyttede kildedokumenter, for eksempel fakturaer for juridisk bistand, som en del av revisors gjennomgåelse av kostnadskontoer for juridisk bistand. Kommunikasjon med enhetens eksterne juridiske rådgivere (Jf. punkt 10 11) A21. Direkte kommunikasjon med enhetens juridiske rådgivere hjelper revisor med å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt mulige vesentlige rettstvister og krav er kjent, og hvorvidt ledelsens estimater av de økonomiske konsekvensene, herunder kostnader, er rimelige. A22. I noen tilfeller kan revisor søke direkte kommunikasjon med enhetens eksterne juridiske rådgivere gjennom et generelt forespørselsbrev. I den forbindelse utarbeides det et generelt forespørselsbrev der enhetens eksterne juridiske rådgivere bes informere revisor om eventuelle rettstvister eller krav som rådgiverne er kjent med, sammen med en vurdering av utfallet av rettstvistene og kravene, og et estimat av de økonomiske konsekvensene, herunder tilknyttede kostnader. A23. Dersom det anses som lite sannsynlig at enhetens eksterne juridiske rådgivere vil gi et hensiktsmessig svar på et generelt forespørselsbrev, for eksempel dersom den profesjonsorganisasjonen som de eksterne juridiske rådgiverne tilhører forbyr dem å svare på et slikt brev, kan revisor søke direkte kommunikasjon gjennom et spesifikt forespørselsbrev. Et spesifikt forespørselsbrev vil i den forbindelse inneholde: En liste over rettstvister og krav; 10 ISA 540 «Revisjon av regnskapsestimater, inkludert regnskapsestimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger».

10 10 ISA 501 (c) Der det er tilgjengelig, ledelsens vurdering av utfallet av hver av de identifiserte rettstvistene og kravene, og et estimat av de økonomiske konsekvensene, herunder tilknyttede kostnader; og En forespørsel om enhetens eksterne juridiske rådgivere kan bekrefte rimeligheten av ledelsens vurderinger og gi revisor ytterligere informasjon dersom enhetens eksterne juridiske rådgivere anser listen som ufullstendig eller feil. A24. Under visse omstendigheter kan revisor også finne det nødvendig å ha et møte med enhetens eksterne juridiske rådgivere for å diskutere det sannsynlige utfallet av rettstvistene eller kravene. Dette kan for eksempel være tilfellet når: Revisor fastslår at forholdet utgjør en særskilt risiko. Forholdet er komplisert. Det er uenighet mellom ledelsen og enhetens eksterne juridiske rådgivere. Slike møter krever vanligvis ledelsens tillatelse og avholdes med en representant fra ledelsen til stede. A25. I samsvar med ISA 70010F11 er revisor pålagt å datere revisjonsberetningen tidligst på datoen hvor revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for revisors konklusjon om regnskapet. Revisjonsbevis knyttet til status for rettstvister og krav frem til datoen for revisjonsberetningen kan innhentes gjennom forespørsel til ledelsen, herunder interne juridiske rådgivere, som er ansvarlig for behandlingen av de relevante forholdene. I noen tilfeller kan revisor finne det nødvendig å innhente oppdatert informasjon fra enhetens eksterne juridiske rådgivere. Segmentinformasjon (Jf. punkt 13) A26. Avhengig av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering kan enheten være pålagt eller gis tillatelse til å gi segmentinformasjon i regnskapet. Revisors oppgaver og plikter vedrørende presentasjon av og opplysninger om segmenter gjelder regnskapet sett under ett. Revisor er følgelig ikke pålagt å utføre revisjonshandlinger som ville vært nødvendige dersom revisor skulle gi uttrykk for en mening om segmentinformasjonen alene. Forståelse av metodene som er brukt av ledelsen (Jf. punkt 13) A27. Avhengig av omstendighetene vil eksempler på forhold som kan være relevante ved opparbeidelsen av en forståelse av metodene som er brukt av ledelsen for å velge ut segmentinformasjon og hvorvidt disse metodene vil gi opplysninger som oppfyller kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, omfatte: Salg, overføringer og omkostninger mellom segmenter, og eliminering av poster mellom segmenter. Sammenligning med budsjetter og andre forventede resultater, for eksempel driftsresultat i prosent av salg. Fordeling av eiendeler og kostnader mellom segmenter. Konsistens med tidligere perioder, og hvor dekkende tilleggsopplysningene er når det gjelder tilfeller av inkonsistens. 11 ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper» punkt 41.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer