International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009

2 2 ISA 450 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA)450, «Evaluation of Misstatements Identified during the Audit» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA)450, «Evaluation of Misstatements Identified during the Audit».

3 3 ISA 450 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 450 VURDERING AV FEILINFORMASJON IDENTIFISERT UNDER REVISJONEN (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Ikrafttredelsesdato... 2 Mål... 3 Definisjoner... 4 Krav Akkumulering av identifisert feilinformasjon... 5 Vurdering av identifisert feilinformasjon gjennom hele revisjonen Kommunikasjon og korrigering av feilinformasjon Vurdering av virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon Skriftlig uttalelse Dokumentasjon Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjon av feilinformasjon... A1 Akkumulering av identifisert feilinformasjon... A2 A3 Vurdering av identifisert feilinformasjon gjennom hele revisjonen... A4 A6 Kommunikasjon og korrigering av feilinformasjon... A7 A10 Vurdering av virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon... A11 A23 Skriftlig uttalelse... A24 Dokumentasjon... A25 ISA 450 «Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 450 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver med og plikter til å vurdere virkningen av identifisert feilinformasjon for revisjonen og av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon på regnskapet. ISA 700 omhandler revisors oppgaver med og plikter til å trekke en konklusjon om hvorvidt det er oppnådd betryggende sikkerhet for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon når revisor danner seg en mening om regnskapet. Revisors konklusjon som kreves i ISA 700, tar i betraktning revisors vurdering av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon i regnskapet i samsvar med denne ISA-en. 1 ISA omhandler revisors oppgaver med og plikter til å anvende vesentlighetskonseptet på en hensiktsmessig måte ved planlegging og gjennomføring av en revisjon av regnskap. Ikrafttredelsesdato 2. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 3. Revisors mål er å vurdere: Definisjoner Virkningen av identifisert feilinformasjon for revisjonen; og Virkningen av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon på regnskapet. 4. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydningen som er beskrevet nedenfor: Feilinformasjon En forskjell mellom beløpet, klassifiseringen, presentasjonen eller tilleggsopplysningene som gjelder en regnskapspost og beløpet, klassifiseringen, presentasjonen eller tilleggsopplysningene som kreves for at posten skal være i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Feilinformasjon kan skyldes feil eller misligheter. (Jf. punkt A1) Når revisor gir uttrykk for en mening om hvorvidt regnskapet gir et rettvisende bilde, eller i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling, omfatter feilinformasjon også de justeringer av beløp, klassifiseringer, presentasjon eller tilleggsopplysninger som etter revisors skjønn er nødvendige for at regnskapet skal gi et rettvisende bilde, eller i det alt vesentlige skal gi en dekkende fremstilling. Ikke-korrigert feilinformasjon Feilinformasjon som revisor har akkumulert under revisjonen og som ikke er blitt korrigert. 1 2 ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper» punkt ISA 320 «Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon».

5 5 ISA 450 Krav Akkumulering av identifisert feilinformasjon 5. Revisor skal akkumulere feilinformasjon identifisert under revisjonen, bortsett fra feilinformasjon som er klart ubetydelig. (Jf. punkt A2 A3) Vurdering av identifisert feilinformasjon under revisjonens utførelse 6. Revisor skal fastslå hvorvidt den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen må revurderes dersom: Typen identifisert feilinformasjon og omstendighetene rundt dens forekomst tyder på at det kan eksistere annen feilinformasjon som, når den slås sammen med feilinformasjon akkumulert under revisjonen, kan være vesentlig; eller (Jf. punkt A4) Summen av feilinformasjon akkumulert under revisjonen nærmer seg vesentlighetsgrensen fastsatt i samsvar med ISA 320. (Jf. punkt A5) 7. Dersom ledelsen etter anmodning fra revisor har undersøkt en transaksjonsklasse, kontosaldo eller tilleggsopplysning og korrigert feilinformasjon som ble avdekket, skal revisor gjennomføre ytterligere revisjonshandlinger for å fastslå hvorvidt det fremdeles eksisterer feilinformasjon. (Jf. punkt A6) Kommunikasjon og korrigering av feilinformasjon 8. Revisor skal kommunisere i rett tid all feilinformasjon akkumulert under revisjonen til riktig ledelsesnivå, med mindre det er forbudt ved lov eller forskrift. 3 Revisor skal be ledelsen om å korrigere feilinformasjonen. (Jf. punkt A7 A9) 9. Dersom ledelsen nekter å korrigere deler av eller all feilinformasjonen som er kommunisert av revisor, skal revisor opparbeide seg en forståelse av ledelsens grunner til ikke å foreta korrigeringene, og skal ta i betraktning denne forståelsen ved vurderingen av hvorvidt regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. (Jf. punkt A10) Vurdering av virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon 10. Før revisor vurderer virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon, skal revisor revurdere vesentlighetsgrensen fastsatt i samsvar med ISA 320 for å bekrefte hvorvidt den fortsatt er hensiktsmessig sett i sammenheng med enhetens faktiske økonomiske resultater. (Jf. punkt A11 A12) 11. Revisor skal avgjøre hvorvidt ikke-korrigert feilinformasjon er vesentlig, enkeltvis eller samlet. Når revisor tar denne avgjørelsen, skal revisor vurdere: Størrelsen på og typen feilinformasjon, både i forhold til bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger og regnskapet totalt sett, og de særlige omstendighetene rundt dens forekomst; og (Jf. punkt A13 A17, A19 A20) Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon fra tidligere perioder på de relevante transaksjonsklassene, kontosaldoene eller tilleggsopplysningene, og på regnskapet totalt sett. (Jf. punkt A18) 3 ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» punkt 7.

6 6 ISA 450 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 12. Revisor skal kommunisere med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om tilfeller av ikke-korrigert feilinformasjon og den virkningen de, enkeltvis eller samlet, kan ha på konklusjonen i revisjonsberetningen, med mindre det er forbudt ved lov eller forskrift. 4 Revisors kommunikasjon skal identifisere tilfeller av vesentlig ikke-korrigert feilinformasjon hver for seg. Revisor skal be om at ikke-korrigert feilinformasjon blir korrigert. (Jf. punkt A21 A23) 13. Revisor skal også kommunisere med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon fra tidligere perioder på de relevante transaksjonsklassene, kontosaldoene eller tilleggsopplysningene, og på regnskapet totalt sett. Skriftlig uttalelse 14. Revisor skal be om en skriftlig uttalelse fra ledelsen og, der det er relevant, fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om hvorvidt de mener at virkningen av tilfeller av ikkekorrigert feilinformasjon er uvesentlig, enkeltvis eller samlet, for regnskapet totalt sett. En oppsummering av slike poster skal tas med i eller vedlegges den skriftlige uttalelsen. (Jf. punkt A24) Dokumentasjon 15. Revisor skal inkludere i revisjonsdokumentasjonen: 5 (Jf. punkt A25) (c) Den øvre beløpsgrensen for når feilinformasjon vil bli ansett som klart ubetydelig (punkt 5); All feilinformasjon akkumulert under revisjonen og hvorvidt den er blitt korrigert (punkt 5, 8 og 12); og Revisors konklusjon om hvorvidt tilfeller av ikke-korrigert feilinformasjon er vesentlig, enkeltvis eller samlet, og grunnlaget for denne konklusjonen (punkt 11). *** Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjon av feilinformasjon (Jf. punkt 4) A1. Feilinformasjon kan skyldes: (c) (d) En unøyaktighet ved innsamling og behandling av data som danner grunnlaget for utarbeidelsen av regnskapet; En utelatelse av et beløp eller en tilleggsopplysning; Et uriktig regnskapsestimat som skyldes at fakta er blitt oversett eller klart feiltolket; og Ledelsens skjønnsmessige vurderinger av regnskapsestimater som revisor anser som urimelige, eller utvelgelsen og anvendelsen av regnskapspolicyer som revisor anser som uegnet. Eksempler på feilinformasjon som skyldes misligheter, gis i ISA Se fotnote 3. ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 8 11 og A6. ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper» punkt A1 A6.

7 7 ISA 450 Akkumulering av identifisert feilinformasjon (Jf. punkt 5) A2. Revisor kan angi en øvre beløpsgrense for når feilinformasjon vil bli ansett som klart ubetydelig og ikke nødvendigvis må akkumuleres fordi revisor forventer at akkumuleringen av slike beløp åpenbart ikke vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet. «Klart ubetydelig» er ikke et annet uttrykk for «ikke vesentlig». Forhold som er klart ubetydelige vil ha en helt annen (mindre) betydning enn vesentlighet fastsatt i samsvar med ISA 320, og vil være forhold som er klart uviktige, uansett om de betraktes enkeltvis eller samlet eller om de vurderes etter kriterier for størrelse, type eller omstendighet. Når det oppstår usikkerhet om hvorvidt en eller flere poster er klart ubetydelige, anses forholdet som ikke klart ubetydelig. A3. For å hjelpe revisor med å vurdere virkningen av feilinformasjon akkumulert under revisjonen og å kommunisere feilinformasjon til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, kan det være nyttig å skille mellom faktisk feilinformasjon, skjønnsmessig feilinformasjon og projisert feilinformasjon. Faktisk feilinformasjon er feilinformasjon som det ikke hersker noen tvil om. Skjønnsmessig feilinformasjon er forskjeller som oppstår på bakgrunn av ledelsens skjønnsmessige vurderinger av regnskapsestimater som revisor anser som urimelige, eller utvelgelsen eller anvendelsen av regnskapspolicyer som revisor anser som uegnet. Projisert feilinformasjon er revisors beste estimat på feilinformasjon i populasjoner som innebærer en projisering av feilinformasjon identifisert i utvalgene som er kontrollert, på hele populasjoner som utvalgene er hentet fra. Veiledning om fastsettelse av projisert feilinformasjon og vurdering av resultatene gis i ISA Vurdering av identifisert feilinformasjon under revisjonens utførelse (Jf. punkt 6 7) A4. Feilinformasjon er ikke nødvendigvis et isolert tilfelle. Bevis på at annen feilinformasjon kan eksistere, omfatter for eksempel situasjoner hvor revisor identifiserer at feilinformasjon skyldes svikt i den interne kontrollen eller feilaktige forutsetninger eller vurderingsmetoder som i stor utstrekning er blitt anvendt av enheten. A5. Dersom summen av feilinformasjon akkumulert under revisjonen nærmer seg vesentlighetsgrensen fastsatt i samsvar med ISA 320, kan det foreligge en risiko som er høyere enn en akseptabelt lav risiko, for at mulig uoppdaget feilinformasjon, når den slås sammen med summen av feilinformasjonen akkumulert under revisjonen, kan overstige vesentlighetsgrensen. Uoppdaget feilinformasjon kan eksistere fordi det foreligger utvalgsrisiko og ikke-utvalgsrisiko. 8 A6. Revisor kan be ledelsen om å undersøke en transaksjonsklasse, kontosaldo eller tilleggsopplysning for at ledelsen skal forstå årsaken til en feilinformasjon identifisert av revisor, utføre handlinger for å fastsette verdien av den faktiske feilinformasjonen i transaksjonsklassen, kontosaldoen eller tilleggsopplysningen, og foreta hensiktsmessige endringer i regnskapet. En slik forespørsel kan for eksempel foretas basert på revisors projisering av feilinformasjon identifisert i et utvalg kontrollert under revisjonen på hele populasjonen som utvalget er hentet fra. Kommunikasjon og korrigering av feilinformasjon (Jf. punkt 8 9) A7. Rettidig kommunikasjon av feilinformasjon til riktig ledelsesnivå er viktig ettersom det gjør det mulig for ledelsen å vurdere hvorvidt postene inneholder feilinformasjon, informere revisor dersom ledelsen er uenig, og iverksette eventuelle nødvendige tiltak. Vanligvis er riktig ledelsesnivå det nivået som har ansvaret for og myndighet til å vurdere feilinformasjonen og til å iverksette eventuelle nødvendige tiltak. 7 8 ISA 530 «Stikkprøver i revisjon» punkt ISA 530 punkt 5(c) (d).

8 8 ISA 450 A8. Lov eller forskrift kan begrense revisors kommunikasjon av visse typer feilinformasjon til ledelsen eller andre i enheten. For eksempel kan lover eller forskrifter utrykkelig forby kommunikasjon, eller annen handling, som kan skade en granskning som foretas av en relevant myndighet av en faktisk eller mistenkt ulovlig handling. I noen tilfeller kan mulige konflikter mellom revisors taushetsplikt og plikt til å kommunisere være komplekse. I slike tilfeller kan revisor vurdere å søke juridisk bistand. A9. Ledelsens korrigering av alle tilfeller av feilinformasjon, herunder dem som er kommunisert av revisor, gjør det mulig for ledelsen å sørge for nøyaktige regnskapsbøker og annet regnskapsmateriale, og reduserer risikoen for vesentlig feilinformasjon i fremtidige regnskaper på grunn av den kumulative virkningen av uvesentlig ikke-korrigert feilinformasjon fra tidligere perioder. A10. ISA 700 krever at revisor vurderer hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet og presentert i samsvar med kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Denne evalueringen omfatter en vurdering av de kvalitative aspektene ved enhetens regnskapspraksis, herunder indikasjoner på mulig manglende objektivitet i ledelsens skjønnsmessige vurderinger, 9 som kan være påvirket av revisors forståelse av ledelsens grunner til ikke å foreta korrigeringene. Vurdering av virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon (Jf. punkt 10 11) A11. Revisors fastsettelse av vesentlighet i samsvar med ISA 320 er ofte basert på estimater på enhetens økonomiske resultater, ettersom de faktiske økonomiske resultatene ikke alltid er kjent på det aktuelle tidspunkt. Før revisor vurderer virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon, kan det derfor være nødvendig å justere vesentlighetsgrensen fastsatt i samsvar med ISA 320 basert på de faktiske økonomiske resultatene. A12. ISA 320 forklarer at revisor, under revisjonens utførelse, skal justere vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett (og, dersom det er relevant, vesentlighetsgrensen eller -grensene for bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger) i tilfelle revisor under revisjonen blir oppmerksom på informasjon som ville ha medført at revisor innledningsvis ville ha fastsatt et annet beløp (eller flere andre beløp). 10 En eventuell betydelig justering vil derfor sannsynligvis være gjennomført før revisor vurderer virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon. Dersom revisors revurdering av vesentlighet fastsatt i samsvar med ISA 320 (se punkt 10 i denne ISA-en) resulterer i et lavere beløp (eller flere lavere beløp), revurderer revisor arbeidsvesentligheten og hensiktsmessigheten ved typen, tidspunktet og omfanget av ytterligere revisjonshandlinger for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for konklusjonen i revisjonsberetningen. A13. Hvert enkelt tilfelle av feilinformasjon blir vurdert for å evaluere dets virkning på de relevante transaksjonsklassene, kontosaldoene eller tilleggsopplysningene, herunder hvorvidt vesentlighetsgrensen for den bestemte transaksjonsklassen, kontosaldoen eller tilleggsopplysningen er oversteget. A14. Dersom ett enkelt tilfelle av feilinformasjon anses å være vesentlig, er det usannsynlig at det kan utlignes av annen feilinformasjon. Dersom for eksempel inntekter er blitt vesentlig overvurdert, vil regnskapet totalt sett inneholde vesentlig feilinformasjon, selv om virkningen av feilinformasjonen på inntekter fullstendig utlignes av en tilsvarende overvurdering av kostnader. Det kan være hensiktsmessig å utligne feilinformasjon innenfor samme kontosaldo eller transaksjons ISA 700 punkt 12. ISA 320 punkt 12.

9 9 ISA 450 klasse; imidlertid blir risikoen for at ytterligere uoppdaget feilinformasjon kan eksistere, vurdert før revisor konkluderer med at det er hensiktsmessig å utligne selv uvesentlig feilinformasjon. 11 A15. Det å fastslå hvorvidt en klassifiseringsfeil er vesentlig, innebærer en evaluering av kvalitative vurderinger, som for eksempel virkningen av klassifiseringsfeilen på lånevilkår eller andre kontraktsmessige vilkår, virkningen på enkeltposter eller delsummer, eller virkningen på viktige forholdstall. Det kan forekomme at revisor konkluderer med at en klassifiseringsfeil ikke er vesentlig for regnskapet totalt sett, selv om den kan overstige vesentlighetsgrensen eller -grensene som er anvendt ved vurdering av annen feilinformasjon. For eksempel er det mulig at en feilklassifisering mellom poster i balansen ikke blir ansett som vesentlig for regnskapet totalt sett når beløpet som er feilklassifisert, er lite i forhold til størrelsen på de tilknyttede postene i balansen, og feilklassifiseringen ikke påvirker resultatregnskapet eller viktige forholdstall. A16. Omstendighetene knyttet til visse tilfeller av feilinformasjon kan medføre at revisor vurderer dem som vesentlige, enkeltvis eller sammen med annen feilinformasjon akkumulert under revisjonen, selv om de ligger under vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett. Omstendigheter som kan påvirke vurderingen, innebærer i hvilken grad feilinformasjonen: Påvirker etterlevelsen av regulatoriske krav; Påvirker etterlevelsen av lånevilkår eller andre kontraktsmessige krav; Knytter seg til en feilaktig utvelgelse eller anvendelse av en regnskapspolicy som har uvesentlig virkning på regnskapet i inneværende periode, men som kan ha vesentlig virkning på regnskapet i fremtidige perioder; Skjuler en endring i inntekter eller andre trender, særlig i forbindelse med generelle økonomiske og bransjemessige forhold; Påvirker forholdstall som er brukt til å vurdere enhetens økonomiske stilling, driftsresultat eller kontantstrømmer; Påvirker segmentinformasjon presentert i regnskapet (for eksempel sakens betydning for et segment eller en annen del av enhetens virksomhet som er blitt identifisert som å spille en betydelig rolle for enhetens drift eller lønnsomhet); Fører til en økning i ledelsens godtgjørelse, for eksempel ved å sikre at kravene for tildeling av bonuser eller andre incentiver blir oppfylt; Er viktig av hensyn til revisors forståelse av enhetens tidligere informasjon til regnskapsbrukere, for eksempel når det gjelder inntektsprognoser; Knytter seg til poster som involverer bestemte parter (for eksempel hvorvidt eksterne parter i transaksjoner er knyttet til medlemmer av enhetens ledelse); Er en utelatelse av informasjon som det ikke er spesifikt krav om i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, men som, etter revisors skjønn, er viktig for brukernes forståelse av enhetens økonomiske stilling, resultat eller kontantstrømmer; eller Påvirker annen informasjon som vil bli kommunisert i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet (for eksempel informasjon som skal tas med i ledelsens gjennomgang og analyse («Management Discussion and Analysis») eller en driftsmessig og finansiell gjennomgang («Operating and Financial Review»)), som med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene til brukerne av regnskapet. ISA omhandler revisors vurdering av annen informasjon, som revisor ikke plikter å rapportere om, i dokumenter som inneholder reviderte regnskaper. Disse omstendighetene er kun eksempler. Alle vil ikke nødvendigvis være til stede ved alle revisjoner, og listen er heller ikke uttømmende. Forekomsten av omstendigheter som disse fører ikke nødvendigvis til en konklusjon om at feilinformasjonen er vesentlig Identifiseringen av en rekke tilfeller av uvesentlig feilinformasjon innenfor samme kontosaldo eller transaksjonsklasse kan føre til at revisor må revurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon for den aktuelle kontosaldoen eller transaksjonsklassen. ISA 720 «Revisors oppgaver og plikter i forbindelse med annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet».

10 10 ISA 450 A17. ISA forklarer hvordan konsekvensene av feilinformasjon som er, eller kan være, resultatet av misligheter, bør vurderes i relasjon til andre aspekter ved revisjonen, selv om feilinformasjonens omfang ikke er vesentlig for regnskapet. A18. Den kumulative virkningen av uvesentlig ikke-korrigert feilinformasjon fra tidligere perioder kan ha vesentlig virkning på regnskapet for inneværende periode. Det finnes forskjellige akseptable metoder for revisors vurdering av virkningen av slik ikke-korrigert feilinformasjon på regnskapet for inneværende periode. Bruk av samme vurderingsmetode sikrer konsistente vurderinger fra periode til periode. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A19. Ved revisjon av en enhet i offentlig sektor kan vurderingen av hvorvidt feilinformasjon er vesentlig også påvirkes av revisors oppgaver og plikter etablert gjennom lov, forskrift eller andre pålegg til å rapportere spesifikke forhold, herunder for eksempel misligheter. A20. Videre kan forhold som allmennhetens interesse, ansvarlighet, redelighet og sikring av et effektivt lovmessig tilsyn påvirke vurderingen av hvorvidt en post er vesentlig i kraft av sin natur. Dette er særlig tilfellet for poster som er knyttet til etterlevelse av lov, forskrift eller andre pålegg. Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 12) A21. Dersom ikke-korrigert feilinformasjon er blitt kommunisert til personer med lederansvar, og disse personene også har styrings- og kontrolloppgaver, er det ikke nødvendig å kommunisere forholdene på nytt til de samme personene i egenskap av deres styrings- og kontrollrolle. Revisor må ikke desto mindre forsikre seg om at kommunikasjonen med personer med lederansvar i tilstrekkelig grad gir informasjon til dem som revisor ellers ville ha kommunisert med i egenskap av deres styrings- og kontrollrolle. 14 A22. Når det foreligger et stort antall enkeltstående, uvesentlige og ikke-korrigerte tilfeller av feilinformasjon, kan revisor kommunisere antallet og den totale pengemessige virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i stedet for detaljene om hvert enkelt tilfelle av ikke-korrigert feilinformasjon. A23. ISA 260 krever at revisor kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om de skriftlige uttalelsene som revisor ber om (se punkt 14 i denne ISA-en). 15 Revisor kan diskutere årsakene til og konsekvensene av manglende korrigering av feilinformasjon, herunder størrelsen på og typen feilinformasjon vurdert i lys av de aktuelle omstendigheter, og mulige konsekvenser for fremtidige regnskaper, med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Skriftlig uttalelse (Jf. punkt 14) A24. Fordi utarbeidelsen av regnskapet krever at ledelsen og, der det er relevant, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, må endre regnskapet for å korrigere vesentlig feilinformasjon, er revisor pålagt å be dem om en skriftlig uttalelse om ikke-korrigert feilinformasjon. I noen tilfeller kan det forekomme at ledelsen og, der det er relevant, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ikke mener at visse tilfeller av ikke-korrigert feilinformasjon er feilinformasjon. Av den grunn kan de ønske å tilføye i sin skriftlige uttalelse formuleringer som: «Vi er ikke enige i at post og utgjør feilinformasjon fordi [beskrivelse av årsaker].» ISA 240 punkt 35. ISA 260 punkt 13. ISA 260 punkt 16(c)(ii).

11 11 ISA 450 Innhenting av en slik uttalelse fritar imidlertid ikke revisor for kravet om å trekke en konklusjon om virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon. Dokumentasjon (Jf. punkt 15) A25. Revisors dokumentasjon av ikke-korrigert feilinformasjon kan ta i betraktning: (c) Vurderingen av den samlede virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon; Evalueringen av hvorvidt vesentlighetsgrensen eller -grensene for eventuelle bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer eller tilleggsopplysninger, er oversteget; og Evalueringen av virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon på viktige forholdstall eller tendenser, og etterlevelse av juridiske, regulatoriske og kontraktsmessige krav (for eksempel lånevilkår).

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

De nye vesentlighetsstandardene

De nye vesentlighetsstandardene ISA 320 og ISA 450: De nye vesentlighetsstandardene Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Steinar Andersen Horwath Revisjon AS Professor/programdirektør MRR Aasmund Eilifsen Norges Handelshøyskole

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer