ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2015

2 2 ISA 800 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 800 (REVIDERT) SÆRLIGE HENSYN VED REVISJON AV REGNSKAPER UTARBEIDET I SAMSVAR MED RAMMEVERK MED SPESIELLE FORMÅL (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som slutter per eller etter 15. desember 2016.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 4 Mål... 5 Definisjoner Krav Særlige hensyn ved aksept av oppdraget... 8 Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjon av rammeverk med spesielt formål... A1 A4 Særlige hensyn ved aksept av oppdraget... A5 A8 Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen... A9 A12 Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse... A13 A21 Vedlegg: Eksempler på uavhengig revisors revisjonsberetninger til regnskaper med spesielle formål Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 800 «Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

3 3 ISA 800 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. De internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene) i serien gjelder ved revisjon av regnskaper. Denne ISA-en omhandler særlige hensyn knyttet til anvendelsen av disse ISA-ene ved revisjon av et regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. 2. Denne ISA-en gjelder for et fullstendig regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. ISA (revidert) omhandler særlige hensyn knyttet til revisjon av et enkelt regnskap eller av et spesifikt element, konto eller post i et regnskap. 3. Denne ISA-en overstyrer ikke kravene i de andre ISA-ene. Den omhandler heller ikke alle særlige hensyn som kan være relevante ut fra omstendighetene ved oppdraget. Ikrafttredelsesdato 4. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som slutter per eller etter 15. desember Mål 5. Revisors mål, ved anvendelse av ISA-er i forbindelse med revisjon av et regnskap utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål, er å sikre en hensiktsmessig håndtering av de særlige hensynene som er relevante for: (a) aksept av oppdraget; (b) planlegging og gjennomføring av oppdraget; og (c) å trekke en konklusjon og å avgi en uttalelse om regnskapet. Definisjoner 6. I ISA-ene har begrepene nedenfor følgende betydning: (a) Regnskap med spesielt formål Regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. (Jf. punkt A4) (b) Rammeverk med spesielt formål Et rammeverk for finansiell rapportering som er utformet for å oppfylle spesifikke brukeres behov for finansiell informasjon. Rammeverket for finansiell rapportering kan være et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde eller et regelbasert rammeverk. 2 (Jf. punkt A1 A4) 7. Henvisning til «regnskap» i denne ISA-en betyr «et fullstendig regnskap med spesielt formål. Kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering avgjør presentasjonen, strukturen og innholdet i regnskapet og hva som utgjør et fullstendig regnskap. Henvisning til «regnskap med spesielt formål» omfatter de tilhørende tilleggsopplysningene. 1 ISA 805 (Revidert) «Særlige hensyn revisjon av separate regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling». 2 ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med revisjonsstandardene» punkt 13(a).

4 4 ISA 800 Krav Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt 8. ISA 210 krever at revisor fastslår hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering som er brukt ved utarbeidelsen av regnskapet, er akseptabelt. 3 Ved revisjon av et regnskap med spesielt formål skal revisor opparbeide seg en forståelse av: (Jf. punkt A5 A8) (a) Formålet med det utarbeidede regnskapet; (b) De tiltenkte brukerne; og (c) Tiltakene iverksatt av ledelsen for å fastslå hvorvidt det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt ut fra omstendighetene. Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen 9. ISA 200 krever at revisor etterlever alle ISA-ene som er relevante for revisjonen. 4 Ved planlegging og gjennomføring av revisjon av et regnskap med spesielt formål skal revisor fastslå hvorvidt anvendelsen av ISA-ene krever at det tas særlige hensyn ut fra omstendighetene ved oppdraget. (Jf. punkt A9 A12) 10. ISA 315 krever at revisor opparbeider seg en forståelse av enhetens utvelgelse og anvendelse av regnskapspolicyer. 5 Ved regnskap som er utarbeidet i samsvar med vilkårene i en kontrakt, skal revisor opparbeide seg en forståelse av eventuelle viktige tolkninger av kontrakten som ble gjort av ledelsen ved utarbeidelsen av regnskapet. En tolkning er viktig når valget av en annen rimelig tolkning ville ha ført til en vesentlig forskjell i informasjonen som presenteres i regnskapet. Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse 11. Når revisor skal trekke en konklusjon og avgi en uttalelse om et regnskap med spesielt formål, skal revisor anvende kravene i ISA 700 (Revidert). 6 (Jf. punkt A13-A19) Beskrivelse av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering 12. ISA 700 (Revidert) krever at revisor vurderer hvorvidt regnskapet i tilstrekkelig grad viser til eller beskriver det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. 7 I de tilfeller et regnskap er utarbeidet i samsvar med vilkårene i en kontrakt, skal revisor vurdere hvorvidt regnskapet i tilstrekkelig grad beskriver eventuelle viktige tolkninger av kontrakten som ligger til grunn for regnskapet. 13. ISA 700 omhandler formen på og innholdet i revisjonsberetningen, herunder den spesifikke rekkefølgen av visse elementer. I forbindelse med revisors uttalelse om et regnskap med spesielt formål: (a) skal revisors uttalelse også beskrive formålet med det utarbeidede regnskapet og, om nødvendig de tiltenkte brukerne, eller vise til en note i regnskapet med spesielt formål som inneholder disse opplysningene; og 3 ISA 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag» punkt 6(a). 4 ISA 200 punkt ISA 315 (Revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser» punkt ISA 700 (Revidert) «Konklusjon og rapportering om regnskaper». 7 ISA 700 (Revidert) punkt 15.

5 5 ISA 800 (b) dersom ledelsen kan velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering ved utarbeidelsen av et slikt regnskap, skal beskrivelsen av ledelsens 8 ansvar for regnskapet også vise til ledelsens ansvar for å fastslå at det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt ut fra omstendighetene. Å gjøre leserne oppmerksomme på at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål 14. Revisors uttalelse om et regnskap med spesielt formål skal inneholde et presiseringsavsnitt som gjør brukerne av revisjonsberetningen oppmerksomme på at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål og at regnskapet som følge av dette ikke nødvendigvis er egnet for andre formål. (Jf. punkt A20 A21) Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjon av rammeverk med spesielt formål (Jf. punkt 6) A1. Eksempler på rammeverk med spesielt formål er: Skatteregler for utarbeidelse av et regnskap som brukes av en enhet som vedlegg til selvangivelsen; Kontantprinsippet, som basis for et regnskap for å redegjøre for kontantstrømmer som en enhet kan ha blitt bedt om å utarbeide for kreditorer; De finansielle rapporteringsbestemmelsene som er etablert av en tilsynsmyndighet for å oppfylle vedkommende tilsynsmyndighets krav; eller De finansielle rapporteringsbestemmelsene i en kontrakt, for eksempel en obligasjonsavtale, en låneavtale eller et prosjekttilskudd. A2. Det kan forekomme tilfeller hvor et rammeverk med spesielt formål baserer seg på et rammeverk for finansiell rapportering som er etablert av en godkjent eller anerkjent standardsettende organisasjon eller i lov eller forskrift, men ikke oppfyller alle kravene i det aktuelle rammeverket. Et eksempel på dette er en kontrakt som krever at regnskapet utarbeides i samsvar med de fleste, men ikke alle, standardene for finansiell rapportering i jurisdiksjon X. Når dette er akseptabelt ut fra omstendighetene ved oppdraget, vil det ikke være tilbørlig at beskrivelsen av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering i regnskapet med spesielt formål antyder fullstendig etterlevelse av rammeverket for finansiell rapportering som er etablert av den godkjente eller anerkjente standardsettende organisasjonen eller i lov eller forskrift. I det ovennevnte eksempelet på kontrakt kan beskrivelsen av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering vise til kontraktens bestemmelser om finansiell rapportering i stedet for å vise til standardene for finansiell rapportering i jurisdiksjon X. A3. Under omstendighetene beskrevet i punkt A2 er ikke rammeverket med spesielt formål nødvendigvis et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde selv om rammeverket for finansiell rapportering som ligger til grunn, er et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde. Dette skyldes at rammeverket med spesielt formål ikke nødvendigvis oppfyller alle kravene i rammeverket for finansiell rapportering etablert av den godkjente eller anerkjente standardsettende organisasjonen eller i lov eller forskrift, som er nødvendige for at regnskapet skal gi et rettvisende bilde. A4. Et regnskap utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål kan være det eneste regnskapet enheten utarbeider. I så fall kan regnskapet bli brukt av andre brukere enn de brukerne som rammeverket for finansiell rapportering er beregnet på. Til tross for den brede distribusjonen av regnskapet under slike omstendigheter, vil regnskapet fortsatt anses å være et regnskap med spesielt formål i henhold til ISA-ene. Kravene i punkt er utarbeidet for å unngå misforståelser om 8 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

6 6 ISA 800 formålet regnskapet er utarbeidet for. Tilleggsopplysninger omfatter forklarende eller beskrivende informasjon, presentert som påkrevd, uttrykkelig tillatt eller på annen måte tillatt i henhold til det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, på forsiden av regnskapet, eller i notene, eller innarbeidet der gjennom krysshenvisning. 9 Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt (Jf. punkt 8) A5. Når det gjelder et regnskap med spesielt formål, er de tiltenkte brukernes behov for finansiell informasjon av avgjørende betydning for å fastslå hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering som er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet, er akseptabelt. A6. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering kan omfatte standardene for finansiell rapportering etablert av en organisasjon som er godkjent eller anerkjent som utgiver av standarder for regnskaper med spesielt formål. I så fall vil disse standardene anses å være akseptable til dette formålet dersom organisasjonen følger en etablert og transparent prosess som involverer drøfting og vurdering av synspunktene til relevante interessegrupper. I enkelte jurisdiksjoner kan lov eller forskrift bestemme hvilket rammeverk for finansiell rapportering som skal brukes av ledelsen ved utarbeidelsen av et regnskap med spesielt formål for en visse type enhet. En tilsynsmyndighet kan for eksempel etablere finansielle rapporteringsbestemmelser som må oppfylles for å tilfredsstille vedkommende tilsynsmyndighets krav. I mangel av indikasjoner på det motsatte anses et slikt rammeverk for finansiell rapportering å være akseptabelt for et regnskap med spesielt formål som er utarbeidet av en slik enhet. A7. Når standardene for finansiell rapportering som det vises til i punkt A6, suppleres av lovmessige eller regulatoriske krav, krever ISA 210 at revisor fastslår hvorvidt det foreligger konflikt mellom standardene for finansiell rapportering og de supplerende kravene, og foreskriver tiltak som skal iverksettes av revisor dersom slik konflikt eksisterer. 10 A8. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering kan omfatte kontraktens bestemmelser om finansiell rapportering, eller andre kilder enn dem som er beskrevet i punkt A6 og A7. I så fall vil spørsmålet om hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt ut fra omstendighetene ved oppdraget, bli avgjort av hvorvidt rammeverket har karakteristiske egenskaper som vanligvis innehas av et akseptabelt rammeverk for finansiell rapportering som beskrevet i vedlegg 2 til ISA 210. Når det gjelder et rammeverk med spesielt formål, er den relative betydningen for et bestemt oppdrag av hver av de karakteristiske egenskapene som vanligvis innehas av akseptable rammeverk for finansiell rapportering, gjenstand for profesjonelt skjønn. Når for eksempel formålet er å fastsette verdien av en enhets netto eiendeler per den dato enheten blir solgt, kan selger og kjøper ha blitt enige om at svært forsiktige estimater for avsetning til tap på kundefordringer er hensiktsmessig for deres behov, selv om slik finansiell informasjon ikke er nøytral sammenlignet med finansiell informasjon utarbeidet i samsvar med et rammeverk med generelt formål. Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen (Jf. punkt 9) A9. ISA 200 krever at revisor etterlever (a) relevante etiske krav, herunder krav til uavhengighet, knyttet til revisjon av regnskaper, og (b) alle ISA-er som er relevante for revisjonen. Den krever også at revisor oppfyller alle kravene i en ISA, med mindre, ut fra omstendighetene ved oppdraget, hele ISAen er irrelevant eller kravet ikke er relevant fordi det er betinget, og betingelsen ikke er oppfylt. Under 9 ISA 200 punkt 13(f) 10 ISA 210 punkt 18.

7 7 ISA 800 svært spesielle omstendigheter kan revisor finne det nødvendig å avvike fra et relevant krav i en ISA ved å utføre alternative revisjonshandlinger for å oppnå hensikten med det aktuelle kravet. 11 A10. Anvendelse av enkelte av kravene i ISA-ene ved revisjon av et regnskap med spesielt formål kan kreve at revisor tar særlige hensyn. I ISA 320 blir for eksempel skjønnsmessige vurderinger av forhold som er vesentlige for brukerne av regnskapet, basert på at det tas hensyn til behovet for finansiell informasjon som er felles for brukerne som en gruppe. 12 Ved revisjon av et regnskap med spesielt formål er imidlertid disse skjønnsmessige vurderingene basert på hensynet til de tiltenkte brukernes behov for finansiell informasjon. A11. Når det gjelder regnskaper med spesielt formål, for eksempel et regnskap som er utarbeidet i samsvar med vilkårene i en kontrakt, kan ledelsen bli enig med de tiltenkte brukerne om en øvre grense for når feilinformasjon identifisert under revisjonen ikke vil bli korrigert eller på annet vis justert. Eksistensen av en slik grense fritar ikke revisor for kravet om å fastsette vesentlighet i samsvar med ISA 320 i forbindelse med planlegging og gjennomføring av revisjon av regnskapet med spesielt formål. A12. ISA 260 (Revidert) krever at revisor tar standpunkt til hvilke(n) person(er) innen enhetens styringsstruktur det skal kommuniseres med. 13 ISA 260 (Revidert) bemerker at i noen tilfeller er alle som har overordnet ansvar for styring og kontroll, involvert i ledelsen av enheten, og anvendelsen av kommunikasjonskravet er modifisert for å ta hensyn til dette. 14 Når enheten også utarbeider et fullstendig regnskap, kan det forekomme at de(n) personen(e) som er ansvarlig for tilsynet med utarbeidelsen av regnskapet med spesielt formål, ikke er de(n) samme som de(n) med overordnet ansvar for styring og kontroll som har ansvar for tilsynet av utarbeidelsen av regnskapet med generelt formål. (Jf. punkt 11) A13. Vedlegget til denne ISA-en inneholder eksempler på en uavhengig revisors revisjonsberetninger til regnskaper med spesielt formål. Andre eksempler på revisjonsberetninger kan være relevante for revisors uttalelser om regnskaper med spesielle formål (se f. eks. vedleggene til ISA 700 (Revidert), ISA 705 (Revidert), 15 ISA 570 (Revidert), 16 ISA 720 (Revidert) og ISA 706 (Revidert)). 17 Bruk av ISA 700 (Revidert) i beretninger til regnskap med spesielle formål A14. Punkt 11 i denne ISA-en forklarer at revisor må anvende ISA 700 (Revidert) for å konkludere og rapportere om regnskap med spesielle formål. I den forbindelse må revisor 18 også anvende rapporteringskravene i andre ISA-er og kan finne de spesielle vurderingene som behandles i punktene A15 A19 nedenfor, nyttige. Fortsatt drift 11 ISA 200 punkt 14, 18 og ISA 320 «Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon» punkt ISA 260 (Revidert) «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll». 14 ISA 260 (Revidert), punkt A8 15 ISA 705 (Revidert) Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 16 ISA 570 (Revidert) Fortsatt drift 17 ISA 706 (Revidert) Presiseringsavsnitt og avsnitt om andre forhold i den uavhengige revisors beretning 18 ISA 57 (Revidert), Fortsatt drift, punkt 2

8 8 ISA 800 A15. Regnskap med spesielle formål kan i noen tilfeller utarbeides i samsvar med et rammeverk for finansiell rapportering der den regnskapsmessige forutsetningen om fortsatt drift er relevant, og i andre tilfeller ikke (for eksempel er den regnskapsmessige forutsetningen om fortsatt drift ikke relevant for noen regnskaper som er utarbeidet på skattemessig grunnlag i visse jurisdiksjoner). [1] Avhengig av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering som er benyttet ved utarbeidelsen av regnskapet med spesielt formål, kan det være behov for å tilpasse beskrivelsen i revisjonsberetningen av ledelsens ansvar [2] for fortsatt drift. Beskrivelsen i revisjonsberetningen av revisors oppgaver og plikter [3] kan også måtte tilpasses avhengig av hvordan ISA 570 (Revidert) passer til omstendighetene ved oppdraget. Sentrale forhold ved revisjonen A16. ISA 700 (Revidert) krever at revisor må kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701 [4] for revisjoner av fullstendige regnskap med generelt formål for noterte enheter. For revisjoner av regnskap med spesielle formål gjelder ISA 701 kun når det kreves av lov eller forskrift at sentrale forhold ved revisjonen skal kommuniseres i revisjonsberetningen eller når revisor ellers beslutter å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen. Når sentrale forhold ved revisjonen blir kommunisert i revisjonsberetningen til regnskap med spesielle formål, gjelder ISA 701 fullt ut. [5] Øvrig informasjon A17. ISA 720 (Revidert) [6] omhandler revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon. I denne ISA-ens kontekst blir rapporter som inneholder eller følger med regnskapet med spesielt formål hvis formål det er å forsyne eiere (eller tilsvarende interessenter) med informasjon om forhold som er presentert i regnskapet med spesielt formål vurdert som å være årsrapporter for ISA 720 (Revidert)s formål. Når et regnskap er utarbeidet i henhold til et rammeverk med spesielt formål, omfatter begrepet tilsvarende interessenter de spesifikke brukerne hvis behov for finansiell informasjon blir dekket gjennom utformingen av rammeverket med spesielt formål som blir brukt ved utarbeidelsen av regnskapet med spesielt formål. Når revisor konstaterer at enheten planlegger å utgi en slik rapport, gjelder kravene i ISA 720 (Revidert) for revisjonen av regnskapet med spesielt formål. Navn på oppdragsansvarlig revisor A18. Kravet i ISA 700 (Revidert) om at revisor skal ta med navnet på oppdragsansvarlig revisor i revisjonsberetningen, gjelder også ved revisjoner av noterte enheters regnskaper med spesielt formål. [7] Revisor kan ved lov eller forskrift være pålagt å ta med navnet på oppdragsansvarlig [2] ISA 700 (Revidert), punkt 34(b) og A48. [2] ISA 700 (Revidert), punkt 34(b) og A48. [3] ISA 700 (Revidert), punkt 39(b)(iv). [4 ] ISA 701, Kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning [5] ISA 700 (Revidert), punkt 31 [6] ISA 720 (Revidert), Revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon [7] See ISA 700 (Revised), paragraphs 45 and A56 A58

9 9 ISA 800 revisor i revisjonsberetningen eller kan beslutte å gjøre det også i beretninger til regnskaper med spesielt formål til andre enheter enn noterte. Innarbeidelse av en henvisning til revisors beretning til det fullstendige regnskapet med generelt formål A19. Revisor kan finne det riktig å henvise til revisjonsberetningen til det fullstendige regnskapet med generelt formål i et «Andre forhold»-avsnitt i revisjonsberetningen til regnskapet med spesielt formål eller til forhold som er omtalt der (se ISA 706 (Revidert)). [8] Revisor kan for eksempel finne det riktig i revisjonsberetningen til regnskapet med spesielt formål å vise til en vesentlig usikkerhet vedrørende fortsatt drift som er med i revisjonsberetningen til det fullstendige regnskapet med generelt formål. Å gjøre leserne oppmerksomme på at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål (Jf. punkt 14) A20. Et regnskap med spesielt formål kan bli brukt til andre formål enn det regnskapet er beregnet på. En tilsynsmyndighet kan for eksempel kreve at visse enheter gjør regnskapet med spesielt formål offentlig tilgjengelig. For å unngå misforståelser, varsler revisor brukerne av revisjonsberetningen gjennom å ta inn et presiseringsavsnitt som forklarer at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål og derfor ikke nødvendigvis er egnet for andre formål at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål og derfor ikke nødvendigvis er egnet for andre formål. ISA 706 (Revidert) krever at dette avsnittet skal tas med i en egen del av revisjonsberetningen med en passende overskrift som inneholder begrepet «presisering». 19 Begrensning av distribusjon eller bruk (Jf. punkt 14) A21. I tillegg til å påkalle brukernes oppmerksomhet slik det kreves i punkt 14, kan revisor finne det hensiktsmessig å angi at revisors uttalelse kun er beregnet på de spesifikke brukerne. Avhengig av lov eller forskrift i den aktuelle jurisdiksjonen kan dette oppnås ved å begrense distribusjonen eller bruken av revisors uttalelse. Under slike omstendigheter kan avsnittet beskrevet i punkt 14 utvides til også å omfatte disse andre forholdene og overskriften endres deretter (se eksempler i vedlegg til denne ISAen). Vedlegg (Jf. punkt14) [8] See ISA 706 (Revised), paragraphs Se punkt 9(a) i ISA 706 (Revidert)

10 10 ISA 800 Eksempler på uttalelser fra uavhengig revisor om regnskaper med spesielt formål Eksempel 1: En uttalelse fra revisor om et fullstendig regnskap til en ikke-notert enhet utarbeidet i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i en kontrakt (i dette eksemplet, et regelbasert rammeverk). Eksempel 2: En uttalelse fra revisor om et fullstendig regnskap til en ikke-notert enhet utarbeidet i samsvar med skattemessige regnskapsregler i jurisdiksjon X (i dette eksemplet, et regelbasert rammeverk). Eksempel 3: En uttalelse fra revisor om et fullstendig regnskap til en ikke-notert enhet utarbeidet i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering gitt av en tilsynsmyndighet (i dette eksemplet, et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde).

11 11 ISA 800 Eksempel 1: En revisjonsberetning til et fullstendig regnskap for en ikke-notert enhet utarbeidet i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering i en avtale (for eksemplets formål, et regelbasert rammeverk) Følgende forutsetninger er lagt til grunn for eksempelet: Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i en kontrakt (det vil si et rammeverk med spesielt formål). Ledelsen kan ikke velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et regelbasert rammeverk. Det er ikke avgitt revisjonsberetning til det fullstendige regnskapet med generelt formål. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at en umodifisert (det vil si «ren») konklusjon er hensiktsmessig. De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. På grunnlag av innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det ikke foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). Distribusjon og bruk av revisors uttalelse er begrenset. Revisor er ikke pålagt og har ellers ikke valgt å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. Revisor har konstatert at det ikke foreligger øvrig informasjon (det vil si at kravene i ISA 720 (Revidert) ikke gjelder). De som er ansvarlige for tilsynet med den finansielle rapporteringsprosessen, er andre enn de som er ansvarlige for utarbeidelsen av regnskapet. Revisor har ingen andre rapporteringsoppgaver fastsatt i lokal lov eller forskrift. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Konklusjon Vi har revidert regnskapet for ABC AS (Selskapet), som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. Etter vår mening er Selskapets medfølgende regnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i del Z i kontrakten datert 1. januar 20X1 mellom Selskapet og DEF AS («Kontrakten»). [Konklusjonsdelen er plassert først slik det kreves i ISA 700 (Revidert)] Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser

12 12 ISA 800 i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. [Første og siste setning i denne beretningsdelen var tidligere med i delen som beskrev revisors oppgaver og plikter. For øvrig er «Grunnlag for konklusjonen» plassert umiddelbart etter konklusjonsdelen slik det kreves i ISA 700 (Revidert)]. Presisering Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon og bruk Vi gjør oppmerksom på note X til regnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for at Selskapet skal oppfylle de finansielle rapporteringsbestemmelsene i ovennevnte kontrakt. Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende beregnet på Selskapet og DEF AS og skal ikke distribueres til eller brukes av andre enn Selskapet eller DEF AS. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet 20 Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med kravene til finansiell rapportering i del Z i Kontrakten, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av regnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til Selskapets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift og å bruke forutsetningen om fortsatt drift, med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle Selskapet eller å avslutte driften, eller ikke har noe annet realistisk alternativ enn å avslutte driften. De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med Selskapets finansielle rapporteringsprosess. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av dette regnskapet. Punkt 41(b) i ISA 700 (Revidert) forklarer at det skyggelagte feltet nedenfor kan gis i et vedlegg til revisjonsberetningen. Punkt 41(c) forklarer at når lov, forskrift eller nasjonale revisjonsstandarder uttrykkelig tillater det, kan det henvises til en relevant autoritets hjemmeside som inneholder beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter, i stedet for å ta dette materialet med i revisjonsberetningen, forutsatt at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler, og ikke er inkonsistent med, beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter nedenfor. Som en del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og opprettholder profesjonell skepsis under hele revisjonen. 20 I alle disse eksemplene på revisjonsberetninger kan begrepene «ledelsen» og «de som har overordnet ansvar for styring og kontroll» måtte erstattes av andre begreper som passer med det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

13 13 ISA 800 Vi gjør også følgende: Identifiserer og anslår risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil, utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere disse risikoene, og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, er høyere enn risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes feil, ettersom misligheter kan innebære fordekt samarbeid, forfalskning, tilsiktede utelatelser, feil i erklæringer eller overstyring av intern kontroll. Skaffer oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av Selskapets interne kontroll. 21 Vurderer om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene og de tilhørende tilleggsopplysningene som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige. Konkluderer om tilbørligheten av ledelsens bruk av den regnskapsmessige fortsatt drift- forutsetningen og, på grunnlag av innhentet revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger noen vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om Selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i vår revisjonsberetning henleder oppmerksomheten på de tilhørende tilleggsopplysningene i regnskapet eller, dersom disse tilleggsopplysningene er utilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner bygger på det revisjonsbevis som er innhentet inntil datoen for vår revisjonsberetning. Fremtidige hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at Selskapet ikke fortsetter driften. Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. [Underskrevet med revisjonsfirmaets navn, revisors personlige navn, eller begge, slik det kreves i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Reversert plassering av dato og adresse] [Dato] 21 Denne setningen vil bli tilbørlig modifisert i omstendigheter hvor revisor også har som oppgave å avgi en konklusjon om effektiviteten av den interne kontrollen i sammenheng med revisjonen av regnskapet.

14 14 ISA 800 Eksempel 2: En revisjonsberetning til et fullstendig regnskap for en ikke-notert enhet utarbeidet i samsvar med grunnlaget for avleggelse av skatteregnskap i jurisdiksjon X (for eksemplets formål, et regelbasert rammeverk) Følgende forutsetninger er lagt til grunn for eksempelet: Revisjon av et komplett regnskap som er utarbeidet av ledelsen i et partnerskap i samsvar med grunnlaget for avleggelse av skatteregnskap i jurisdiksjon X (det vil si et rammeverk med spesielt formål) for å hjelpe partnerne med å utarbeide sine selvangivelser. Ledelsen kan ikke velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et regelbasert rammeverk. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at en umodifisert (det vil si «ren») konklusjon er riktig. De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. På grunnlag av innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det ikke foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). Distribusjon av revisors uttalelse er begrenset. Revisor er ikke pålagt og har ellers ikke valgt å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. Revisor har konstatert at det ikke foreligger øvrig informasjon (det vil si at kravene i ISA 720 (Revidert) ikke gjelder). De som er ansvarlige for tilsynet med den finansielle rapporteringsprosessen, er andre enn de som er ansvarlige for utarbeidelsen av regnskapet. Revisor har ingen andre rapporteringsoppgaver fastsatt i lokal lov eller forskrift. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Konklusjon Vi har revidert regnskapet for ABC Partnerskap (Partnerskapet), som består av balanse per 31. desember 20X1 og resultatregnskap for det avsluttede regnskapsåret, og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. Etter vår mening er det medfølgende regnskapet for Partnerskapet for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med [angi gjeldende lov om inntektsskatt] i jurisdiksjon X. [Konklusjonsdelen er plassert først slik det kreves i ISA 700 (Revidert)] Regnskapet er utarbeidet av ledelsen ved bruk av de skattemessige regnskapsreglene i jurisdiksjon X. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og

15 15 ISA 800 plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. [Første og siste setning i denne beretningsdelen var tidligere med i delen som beskrev revisors oppgaver og plikter. For øvrig er «Grunnlag for konklusjonen» plassert umiddelbart etter konklusjonsdelen slik det kreves i ISA 700 (Revidert)]. Presisering Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon Vi gjør oppmerksom på note X til regnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for å hjelpe partnerne i Partnerskapet med å utarbeide sine selvangivelser. Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende beregnet på Partnerskapet og dets partnere og skal ikke distribueres til andre enn Partnerskapet eller dets partnere. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. Ledelsens 22 og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med grunnlaget for avleggelse av skatteregnskap i jurisdiksjon X, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av regnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til Partnerskapets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift og å bruke forutsetningen om fortsatt drift, med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle Partnerskapet eller å avslutte driften, eller ikke har noe annet realistisk alternativ enn å avslutte driften. De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med Partnerskapets finansielle rapporteringsprosess. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av dette regnskapet. Punkt 41(b) i ISA 700 (Revidert) forklarer at det skyggelagte feltet nedenfor kan gis i et vedlegg til revisjonsberetningen. Punkt 41(c) forklarer at når lov, forskrift eller nasjonale revisjonsstandarder uttrykkelig tillater det, kan det henvises til en relevant autoritets hjemmeside som inneholder beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter, i stedet for å ta dette materialet med i revisjonsberetningen, forutsatt at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler, og ikke er inkonsistent med, beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter nedenfor. 22 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

16 16 ISA 800 Som en del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og opprettholder profesjonell skepsis under hele revisjonen. Vi gjør også følgende: Identifiserer og anslår risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil, utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere disse risikoene, og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, er høyere enn risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes feil, ettersom misligheter kan innebære fordekt samarbeid, forfalskning, tilsiktede utelatelser, feil i erklæringer eller overstyring av intern kontroll. Skaffer oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av Partnerskapets interne kontroll. 23 Vurderer om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene og de tilhørende tilleggsopplysningene som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige,. Konkluderer om tilbørligheten av ledelsens bruk av den regnskapsmessige fortsatt drift- forutsetningen og, på grunnlag av innhentet revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger noen vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om Partnerskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i vår revisjonsberetning henleder oppmerksomheten på de tilhørende tilleggsopplysningene i regnskapet eller, dersom disse tilleggsopplysningene er utilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner bygger på det revisjonsbevis som er innhentet inntil datoen for vår revisjonsberetning. Fremtidige hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at Partnerskapet ikke fortsetter driften. Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. [Underskrevet med revisjonsfirmaets navn, revisors personlige navn, eller begge, slik det kreves i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Reversert plassering av dato og adresse] [Dato] Eksempel 3: En revisjonsberetning til et fullstendig regnskap for en notert enhet utarbeidet i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering fastsatt av en tilsynsmyndighet (for eksemplets formål, et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde) Følgende forutsetninger er lagt til grunn for eksempelet: 23 Denne setningen vil bli tilbørlig modifisert i omstendigheter hvor revisor også har som oppgave å avgi en konklusjon om effektiviteten av den interne kontrollen i sammenheng med revisjonen av regnskapet.

17 17 ISA 800 Revisjon av et fullstendig regnskap for en notert enhet utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering gitt av en tilsynsmyndighet (det vil si et rammeverk med spesielt formål) for å oppfylle kravene til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Ledelsen kan ikke velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde/dekkende fremstilling. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at en umodifisert (det vil si «ren») konklusjon er hensiktsmessig. De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. På grunnlag av innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det foreligger en vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). Tilleggsopplysningene om den vesentlige usikkerheten i regnskapet er dekkende. Distribusjon eller bruk av revisors uttalelse er ikke begrenset. Tilsynsmyndigheten krever at revisor kommuniserer sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. Revisor har konstatert at det ikke foreligger øvrig informasjon (det vil si at kravene i ISA 720 (Revidert) ikke gjelder). De som er ansvarlige for tilsynet med den finansielle rapporteringsprosessen, er andre enn de som er ansvarlige for utarbeidelsen av regnskapet. Revisor har ingen andre rapporteringsoppgaver fastsatt i lokal lov eller forskrift. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Til aksjonærene i ABC AS eller relevant adressat] Konklusjon Vi har revidert regnskapet for ABC AS (Selskapet), som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. Etter vår mening gir det medfølgende regnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling (eller gir et rettvisende bilde) av den økonomiske stillingen til Selskapet per 31. desember 20X1, og av selskapets økonomiske resultat og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i del Y i forskrift Z. [Konklusjonsdelen er plassert først slik det kreves i ISA 700 (Revidert)] Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. [Første og siste setning i denne beretningsdelen var tidligere med i delen som beskrev revisors oppgaver og plikter. For øvrig er «Grunnlag for konklusjonen»

18 18 ISA 800 plassert umiddelbart etter konklusjonsdelen slik det kreves i ISA 700 (Revidert)]. Presisering Grunnlag for regnskapsavleggelse Vi gjør oppmerksom på note X til regnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for å hjelpe Selskapet med å oppfylle kravene til tilsynsmyndighet DEF. Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet for andre formål. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift Vi gjør oppmerksom på note 6 til regnskapet, som viser at Selskapet pådro seg et netto tap på ZZZ i løpet av året som ble avsluttet 31. desember, 20X1 og, at Selskapets kortsiktige forpliktelser oversteg dets totale eiendeler med YYY per den dato. Som det fremgår av note 6, indikerer disse hendelsene eller omstendighetene, sammen med øvrige forhold presentert i note 6, at det eksisterer en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om Selskapets evne til fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. Sentrale forhold ved revisjonen Sentrale forhold ved revisjonen er de forholdene som etter vårt profesjonelle skjønn var av størst betydning ved vår revisjon av regnskapet for den aktuelle perioden. Disse forholdene ble tatt opp i sammenheng med vår revisjon av regnskapet totalt sett og i utformingen av vår mening om regnskapet, og vi gir ingen særskilt uttalelse om disse forholdene. I tillegg til forholdene som er beskrevet under Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift ovenfor, har vi bestemt at de sakene vi beskriver nedenfor, er de sentrale forhold ved revisjonen som skal kommuniseres i vår beretning. [Beskrivelse av hvert sentralt forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701 som vedrører denne revisjonen.] Andre forhold Selskapet har utarbeidet et ordinært årsregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering, som vi har avgitt en revisjonsberetning om til aksjonærene i Selskapet datert 31. mars 20X2. Ledelsens 24 og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering i del Y i forskrift Z, 25 og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av regnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til Selskapets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift og å bruke forutsetningen om fortsatt drift, med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle Selskapet eller å avslutte driften, eller 24 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 25 Når ledelsens ansvar er å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde, kan dette formuleres slik: «Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av et regnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar bestemmelsene om finansiell rapportering i del Y i forskrift Z, og for slik.»

19 19 ISA 800 ikke har noe annet realistisk alternativ enn å avslutte driften. De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med Selskapets finansielle rapporteringsprosess. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av dette regnskapet. Punkt 41(b) i ISA 700 (Revidert) forklarer at det skyggelagte feltet nedenfor kan gis i et vedlegg til revisjonsberetningen. Punkt 41(c) forklarer at når lov, forskrift eller nasjonale revisjonsstandarder uttrykkelig tillater det, kan det henvises til en relevant autoritets hjemmeside som inneholder beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter, i stedet for å ta dette materialet med i revisjonsberetningen, forutsatt at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler, og ikke er inkonsistent med, beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter nedenfor. Som en del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og opprettholder profesjonell skepsis under hele revisjonen. Vi gjør også følgende: Identifiserer og anslår risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil, utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere disse risikoene, og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, er høyere enn risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes feil, ettersom misligheter kan innebære fordekt samarbeid, forfalskning, tilsiktede utelatelser, feil i erklæringer eller overstyring av intern kontroll. Skaffer oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av Selskapets interne kontroll. 26 Vurderer om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene og de tilhørende tilleggsopplysningene som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige. Konkluderer om tilbørligheten av ledelsens bruk av den regnskapsmessige fortsatt drift- forutsetningen og, på grunnlag av innhentet revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger noen vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om Selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i vår revisjonsberetning henleder oppmerksomheten på de tilhørende tilleggsopplysningene i regnskapet eller, dersom disse tilleggsopplysningene er utilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner bygger på de revisjonsbevis som er innhentet innen datoen for vår revisjonsberetning. Fremtidige hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at Selskapet ikke fortsetter driften. 26 Denne setningen vil bli tilbørlig modifisert i omstendigheter hvor revisor også har som oppgave å avgi en konklusjon om effektiviteten av den interne kontrollen i sammenheng med revisjonen av regnskapet.

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 95/17 28.09.2017 Dato: 05.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter konto nr. revidert 2016 regnskap 2016 0 diverse 19 351,85 100 koordinering og samordning kr 700 000,00 kr 776 523,23 101 bevilgninger kr 110 000,00 kr 76

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

46/17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB / /17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB 2016 : Rev.

46/17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB / /17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB 2016 : Rev. 46/17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB 2016-17/03512-5 046/17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF og HiB 2016 : 046/17 Revisjonsberetning for rekneskapa for HSH, HiSF

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 R7 Vår saksbehandler Lill Jensen 22241400 Vår dato Vår referanse 31.05.2013 2012/02149-4 Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Postboks 4 St.Olavs

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen

Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen YTRE HELGELA ID KOMMUNEREVISJON Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord - Rødøy - Træna Til kommunestyret irødøy kommune Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen Deres ref. Vår ref. JLL

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

DelOitte AS /* Sundgaten H9. DF Ir.tt Postboks 528 K, K, KJ \05527 Haugesmd Noma, 20 NUV Saksnr.-If). RC U'Ofi.

DelOitte AS /* Sundgaten H9. DF Ir.tt Postboks 528 K, K, KJ \05527 Haugesmd Noma, 20 NUV Saksnr.-If). RC U'Ofi. . DelOitte AS /* Sundgaten H9 DF Ir.tt Postboks 528 K, K, KJ \05527 Haugesmd Noma, Tll kommunens langlvere Y Kvinnherad kommune 20 NUV. 2017 Saksnr.-If). RC U'Ofi. Saksbe :» C KOP' REVISORS UTTALELSE PÅ

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO R i ksrevi sjonen MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO Vår saksbehandler Hanne Nordrehaug 21540898 Vår datovår referanse 29.05.20152014/01243-6 Deres datoderes referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks

Detaljer

t/ -/1.- Yl"rr4 *Q/,'<e '{ /\ Oslo 15'g1.2gf Omløpsmidler Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD Gjeld , ,00

t/ -/1.- Ylrr4 *Q/,'<e '{ /\ Oslo 15'g1.2gf Omløpsmidler Formålskapital BALANSE FORMALSKAPITAL OG GJELD Gjeld , ,00 BALANSE 31.12 2016 NOTE 20'15 EIENDELER Omløpsmidler Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER 835 720,00 835 720,00 835 720,00 FORMALSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Annen formålskapital SUM FORMALSKAPITAL

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer