RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål"

Transkript

1 RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-3 Revisjonsberetning til regnskapet 4-15 Elementer i revisjonsberetningen ved revisjon gjennomført i samsvar med RS-ene Revisjonsberetning Revisjonsberetning ved revisjon gjennomført i samsvar med både RS-er og revisjonsstandarder i en annen jurisdiksjon eller et annet land Ureviderte tilleggsopplysninger som presenteres sammen med et revidert regnskap Ikrafttredelsesdato 72 RS) 700 (revidert) «Uavhengige revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål» må leses i sammenheng med «Forord til standarder for kvalitetskontroll, revisjon, attestasjon og beslektede tjenester» som beskriver grunnlaget for utarbeidelsen av standardene, forholdet mellom standardene og lovgivningen om revisors oppgaver og plikter, og standardenes autoritet. Innledning 1. Hensikten med denne revisjonsstandarden (RS-en) er å fastsette normer og gi veiledning om den uavhengige revisors beretning avgitt som resultat av revisjonen av et fullstendig regnskap med generelt formål utarbeidet i samsvar med et rammeverk for økonomisk rapportering som er utformet for å oppnå et rettvisende bilde. Den gir også veiledning om de forhold som revisor vurderer for å kunne gi uttrykk for en mening om regnskapet. Som beskrevet i RS 200 «Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper», er «regnskap med generelt formål» et regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk for økonomisk rapportering som er utformet for å dekke behovet for generell informasjon hos et bredt utvalg av brukere. 2. Denne RS-en beskriver omstendigheter der revisor er i stand til å gi uttrykk for en positiv konklusjon, og der ingen modifikasjoner i revisjonsberetningen er nødvendig. RS 701 «Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning» fastsetter normer og gir veiledning om modifikasjoner i beretningen knyttet til presiseringer, forbehold, at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, eller negativ konklusjon. 3. RS 800 «Uavhengig revisors beretning ved revisjonsoppdrag med spesielle formål» fastsetter normer og gir veiledning om form og innhold i revisjonsberetningen avgitt som resultat av en revisjon av:

2 RS 700 Side 2 (a) (b) (c) (d) et fullstendig regnskap utarbeidet i samsvar med et annet utfyllende grunnlag for regnskapsavleggelse, en del av et fullstendig regnskap med generelt eller spesielt formål, for eksempel resultatregnskapet, spesifikke kontoer, elementer av kontoer eller poster i et regnskap, overholdelse av kontraktsvilkår, og sammenfattet regnskap. Revisjonsberetning til regnskapet 4. Revisjonsberetningen må inneholde et klart uttrykk for revisors mening om regnskapet. 5. Som angitt i RS 200, er hensikten med revisjon av regnskapet å gjøre revisor i stand til å gi uttrykk for en mening om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med det aktuelle rammeverk for økonomisk rapportering. 6. Med mindre det er påbudt ved lov eller forskrift å bruke en annen formulering, angir revisors mening om et fullstendig 1 regnskap utarbeidet i samsvar med et rammeverk for økonomisk rapportering som er utformet for å oppnå en dekkende fremstilling (som i denne ISA-en blir kalt «årsregnskap»), hvorvidt regnskapet «gir et rettvisende bilde» eller «i alle vesentlige henseender gir en dekkende fremstilling» i henhold til det aktuelle rammeverk for økonomisk rapportering. De nevnte formuleringene «gir et rettvisende bilde» («give a true and fair view») og «i alle vesentlige henseender gir en dekkende fremstilling» («are presented fairly, in all material respects») er likeverdige. Hvilket av disse uttrykkene som blir brukt i en gitt jurisdiksjon, er bestemt av lov eller forskrifter som styrer revisjonen av regnskap i vedkommende jurisdiksjon, eller av etablert praksis i vedkommende jurisdiksjon. 6 N. Revisorloven 5-6 angir at begrepet rettvisende bilde skal benyttes ved revisjonen av årsregnskap for revisjonspliktige i Norge. 7. I enkelte jurisdiksjoner kan lov eller forskrifter som styrer revisjonen av regnskap, fastsette en formulering av revisors mening som er annerledes enn uttrykksformen beskrevet i punkt 6. Selv om revisor kan være nødt til å bruke den fastsatte formuleringen, forblir revisors oppgaver og plikter i forbindelse med utformingen av meningen, som beskrevet i denne RS-en, de samme. 8. Når formuleringer bestemt av lov eller forskrifter i vesentlig grad avviker fra uttrykksformen i punkt 6, vurderer revisor nøye hvorvidt det kan foreligge risiko for at brukerne kan misforstå sikkerheten som er oppnådd ved en revisjon av regnskapet. Formuleringen kan for eksempel gi lesere inntrykk av at revisor bekrefter nøyaktigheten av beløpene i regnskapet i stedet for å gi uttrykk for en mening om 1 Som beskrevet i punkt 35 i RS 200 «Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper», fastsetter rammeverket for økonomisk rapportering hva et fullstendig regnskap består av. I henhold til internasjonale regnskapsstandarder (International Financial Reporting Standards (IFRS-er)) består et fullstendig regnskap av en balanse, et resultatregnskap, en oppstilling over endringer i egenkapital, en kontantstrømoppstilling samt en oversikt over vesentlige regnskapspolicyer og andre forklarende noter.

3 RS 700 Side 3 hvorvidt regnskapet gir et rettvisende bilde eller i alle vesentlige henseender gir en dekkende fremstilling. Under slike omstendigheter vurderer revisor hvorvidt risikoen for misforståelse kan reduseres ved hjelp av en relevant forklaring i revisjonsberetningen (se RS 705 og RS 706). Aktuelt rammeverk for økonomisk rapportering Revisors vurdering av hvorvidt regnskapet gir et rettvisende bilde eller i alle vesentlige henseender gir en dekkende fremstilling, gjøres med bakgrunn i aktuelt rammeverk for økonomisk rapportering. Som drøftet i RS 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag», har ikke revisor egnede kriterier for vurdering av foretakets regnskap dersom det ikke foreligger et akseptabelt rammeverk for økonomisk rapportering. RS 200 beskriver revisors ansvar for å bestemme hvorvidt rammeverket for økonomisk rapportering som ledelsen har lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet, er akseptabelt. Når det gjelder regnskap som faller inn under denne RS-en, vil anvendelsen av et rammeverk for økonomisk rapportering som er vurdert som akseptabelt for regnskaper med generelle formål, resultere i et regnskap som gir et rettvisende bilde, bortsett fra i de ekstremt sjeldne tilfellene som er beskrevet i punkt 15. Selv om rammeverket for økonomisk rapportering ikke nødvendigvis presiserer hvordan alle transaksjoner eller hendelser skal regnskapsføres eller fremstilles, inneholder det vanligvis tilstrekkelig generelle prinsipper som kan tjene som grunnlag for utarbeidelse og anvendelse av regnskapspolicyer som er i samsvar med konseptene som ligger til grunn for rammeverkets krav. Rammeverket for økonomisk rapportering gir således rammen for revisors vurdering av om regnskapet gir et rettvisende bilde, herunder hvorvidt regnskapet er utarbeidet og fremstilt i samsvar med de spesifikke kravene i det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering som gjelder for bestemte transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger. Å danne seg en mening om regnskapet 11. Revisor må vurdere de konklusjonene som er trukket på grunnlag av innhentet revisjonsbevis for å kunne danne seg en mening om regnskapet. 12. Når revisor danner seg en mening om regnskapet, vurderer revisor hvorvidt det på grunnlag av innhentet revisjonsbevis er betryggende sikkerhet for at regnskapet i sin helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Dette innebærer at revisor trekker en konklusjon om hvorvidt det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å redusere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet til et akseptabelt lavt nivå 2 3 og vurderer virkningen av identifisert feilinformasjon som ikke er rettet. 13. Å danne seg en mening om hvorvidt regnskapet gir et rettvisende bilde eller i alle vesentlige henseender gir en dekkende fremstilling i samsvar med det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering, innebærer en vurdering av hvorvidt regnskapet er utarbeidet og fremstilt i samsvar med de spesifikke kravene i det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering som gjelder for bestemte 2 Se RS 330 «Revisjonshandlinger for å håndtere anslått risiko». 3 Se RS 320 «Vesentlighet».

4 RS 700 Side 4 transaksjonsklasser, kontosaldoer og tilleggsopplysninger. Denne vurderingen tar hensyn til hvorvidt, under hensyn til det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering: (a) de valgte og anvendte regnskapspolicyene er i samsvar med rammeverket for økonomisk rapportering og er hensiktsmessige etter omstendighetene, (b) ledelsens regnskapsestimater er rimelige etter omstendighetene, (c) opplysningene i regnskapet, herunder regnskapsprinsippene, er relevante, pålitelige, sammenlignbare og forståelige, og (d) regnskapet inneholder tilstrekkelige opplysninger til at brukere kan forstå virkningen av vesentlige transaksjoner og hendelser ut fra opplysningene i regnskapet, for eksempel når det gjelder regnskap utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS-er), foretakets økonomiske stilling, økonomiske resultat og kontantstrømmer. 14. Å danne seg en mening om hvorvidt regnskapet gir et rettvisende bilde eller i alle vesentlige henseender gir en dekkende fremstilling i samsvar med det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering, innebærer også en vurdering av om regnskapet er rettvisende. Revisor vurderer hvorvidt regnskapet, etter eventuelle justeringer foretatt av ledelsen som resultat av revisjonsprosessen, er i samsvar med revisors forståelse av foretaket og dets omgivelser. Revisor vurderer den helhetlige fremstillingen, strukturen og innholdet i regnskapet. Revisor vurderer også hvorvidt regnskapet, herunder noteopplysningene, fremstiller de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde eller i alle vesentlige henseender gir en dekkende fremstilling av opplysningene i regnskapet i henhold til rammeverket for økonomisk rapportering. Analytiske kontrollhandlinger gjennomført ved eller mot slutten av revisjonen bidrar til å understøtte konklusjoner trukket under revisjonen og hjelper til med å komme frem til den generelle konklusjonen om hvorvidt regnskapet gir et rettvisende bilde. Ekstremt sjeldne tilfeller hvor anvendelse av rammeverket for økonomisk rapportering resulterer i misvisende regnskaper 15. Som drøftet i RS 210, vurderer revisor om rammeverket for økonomisk rapportering er akseptabelt i forbindelse med avgjørelsen om hvorvidt oppdraget kan aksepteres eller ikke. Anvendelse av et rammeverk for økonomisk rapportering som er vurdert som akseptabelt for regnskaper med generelle formål, vil vanligvis resultere i et regnskap som gir et rettvisende bilde. Under ekstremt sjeldne omstendigheter kan imidlertid anvendelse av et spesifikt krav i et rammeverk som er vurdert som akseptabelt for regnskaper med generelle formål, resultere i et regnskap som er misvisende som følge av foretakets spesielle omstendigheter. Enkelte rammeverk for økonomisk rapportering som er vurdert som akseptable for regnskaper med generelle formål, erkjenner, implisitt eller eksplisitt, at det finnes ekstremt sjeldne tilfeller hvor det er nødvendig at regnskapet tar utgangspunkt i et spesifikt krav i rammeverket for å kunne nå målet om at regnskapet skal gi et rettvisende bilde og gi veiledning om hvilke opplysninger som er nødvendige. Andre rammeverk for økonomisk rapportering gir ikke nødvendigvis noen veiledning om disse tilfellene, selv om rammeverkene er akseptable for regnskaper med generelle formål. Dersom revisor kommer over omstendigheter som får revisor til å konkludere at samsvar med et spesifikt krav resulterer i et regnskap som er misvisende, vurderer revisor behovet for å modifisere revisjonsberetningen. Hvilke modifikasjoner som er relevante for

5 RS 700 Side 5 revisjonsberetningen, vil avhenge av hvordan ledelsen håndterer forholdet i regnskapet og hvordan rammeverket for økonomisk rapportering vurderer disse sjeldne tilfellene (se RS 705). Elementer i revisjonsberetningen ved revisjon gjennomført i samsvar med RS-ene Når revisjonen er gjennomført i samsvar med RS-ene, bidrar konsistens i revisjonsberetningen til økt troverdighet i det globale markedet ved å gjøre revisjoner som er gjennomført i samsvar med globalt anerkjente standarder, enklere å identifisere. Det bidrar også til å lette lesernes forståelse og til å gjenkjenne uvanlige omstendigheter når de oppstår. 16 N RS-ene er oversettelser av de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-er). Revisjonen vil i det alt vesentlige være utført i samsvar med ISA-ene 5. Dette vil ikke fremgå av revisjonsberetningen. 17. Punkt beskriver kravene knyttet til følgende elementer i revisjonsberetningen når revisjonen er gjennomført i samsvar med RS-ene: a. overskrift, b. adressat, c. innledningsavsnitt, d. ledelsens ansvar i forbindelse med regnskapet, e. revisors oppgaver og plikter, f. revisors konklusjon, g. andre rapporteringsoppgaver, h. revisors underskrift, i. dato for revisjonsberetningen, og j. revisors adresse. Overskrift 18. Revisjonsberetningen må ha en overskrift som tydelig angir at beretningen er avgitt av en uavhengig revisor. 19. En overskrift som angir at beretningen er avgitt av en uavhengig revisor, for eksempel «Uavhengig revisors beretning» bekrefter at revisor har oppfylt alle relevante etiske krav vedrørende uavhengighet, og brukes således til å skille mellom revisjonsberetninger avgitt av uavhengige revisorer og beretninger avgitt av andre. Adressat 20. Revisjonsberetningen må være adressert slik omstendighetene ved oppdraget tilsier. 4 Punkt omhandler revisjonsberetninger som avgis når revisjonen er gjennomført i samsvar med både RSer og revisjonsstandarder i en annen jurisdiksjon eller et annet land. 5 Se forordet

6 RS 700 Side Lover eller forskrifter angir ofte hvem revisjonsberetningen til regnskaper med generelle formål skal være adressert til i den aktuelle jurisdiksjonen. Vanligvis er revisjonsberetningen til regnskaper med generelle formål adressert til dem som beretningen er utarbeidet for, ofte til aksjonærene eller til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll av det foretaket som får sitt regnskap revidert. Innledningsavsnitt 22. Innledningsavsnittet i revisjonsberetningen må identifisere foretaket og angi at regnskapet er revidert. Innledningsavsnittet må også: (a) identifisere de enkelte elementene i regnskapet, (b) henvise til oversikten over vesentlige regnskapsprinsipper og noter, og (c) angi datoen for regnskapet og perioden det gjelder for. 22N Det skal angi hvilket rammeverk for økonomisk rapportering som er lagt til grun n for regnskapet. Dette følger av revisorloven 5-6 tredje ledd annet punktum. 23. Dette kravet oppfylles vanligvis ved å angi at revisor har revidert vedlagte regnskap for foretaket, som omfatter resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, eventuelt oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger og henvise til oversikten over vesentlige regnskapsprinsipper og noter. Når revisor er kjent med at regnskapet vil bli inkludert i et dokument som inneholder andre opplysninger, for eksempel en årsrapport, kan revisor i tillegg vurdere å henvise til sidetallene regnskapet er presentert på, dersom presentasjonsformen tillater det. Dette hjelper leserne med å identifisere regnskapet revisjonsberetningen relaterer seg til. 24. Revisors mening dekker det fullstendige regnskapet, slik dette er definert av det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering. Når det gjelder regnskap utarbeidet i samsvar med IFRS-er, omfatter dette: balanse, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapitalen, kontantstrømoppstilling, samt oversikt over vesentlige regnskapsprinsipper og andre noter. I enkelte jurisdiksjoner kan tilleggsopplysninger også bli vurdert som om de utgjør en integrert del av regnskapet. 25. I enkelte tilfeller kan det være bestemt ved lov, forskrift eller standarder at foretaket presenterer tilleggsopplysninger sammen med regnskapet som ikke er bestemt av rammeverket for økonomisk rapportering, eller foretaket kan frivillig velge å gjøre det. Tilleggsopplysninger kan for eksempel bli presentert for å lette en brukers forståelse av rammeverket for økonomisk rapportering eller for å gi en ytterligere forklaring av spesifikke regnskapsposter. Slike opplysninger presenteres vanligvis i supplerende oppstillinger eller som tilleggsnoter. Revisors mening dekker ikke nødvendigvis tilleggsopplysningene, og det er derfor viktig at revisor forsikrer seg om at eventuelle tilleggsopplysninger som ikke dekkes av revisors mening, holdes tydelig atskilt, som drøftet i punkt I enkelte tilfeller kan ikke tilleggsopplysningene holdes tydelig atskilt fra regnskapet på grunn av opplysningenes art og måten de er presentert på. Slike tilleggsopplysninger dekkes av revisors mening. Revisors mening dekker for eksempel noter eller supplerende oppstillinger som det finnes krysshenvisninger til i regnskapet. Dette vil også være tilfelle når notene i regnskapet inneholder en beskrivelse av i

7 RS 700 Side 7 hvilken grad regnskapet samsvarer med et annet rammeverk for økonomisk rapportering. 27. Det er i innledningsavsnittet i revisjonsberetningen ikke nødvendig å henvise spesifikt til tilleggsopplysninger som er presentert som en integrert del av regnskapet, når det er tilstrekkelig å henvise til notene i beskrivelsen av regnskapets elementer i innledningsavsnittet. Ledelsens ansvar i forbindelse med regnskapet 28. Revisjonsberetningen må angi at ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering, og at ansvaret omfatter: (a) utforming, implementering og løpende gjennomføring av intern kontroll som er relevant for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde, og ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, (b) utvelgelse og anvendelse av hensiktsmessige regnskapspolicyer, og (c) utarbeidelse av regnskapsestimater som er rimelige etter omstendighetene. 29. Et regnskap er en uttalelse fra ledelsen. Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen og at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering. Når det gjelder regnskap utarbeidet i samsvar med IFRS, er ledelsen for eksempel ansvarlig for å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde av foretakets økonomiske stilling, resultat og kontantstrømmer i samsvar med IFRS. For å ivareta denne oppgaven utformer og iverksetter ledelsen intern kontroll 6 for å forebygge eller avdekke og rette opp feilinformasjon, uansett om den følger av misligheter eller feil, for å sikre at foretakets økonomiske rapportering er pålitelig. Utarbeidelsen av regnskapet krever at ledelsen utøver skjønn ved utarbeidelsen av regnskapsestimater som er rimelige etter omstendighetene, samt velger ut og anvender hensiktsmessige regnskapspolicyer. Disse skjønnsmessige vurderingene foretas innenfor rammen av det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering. 30. Det kan forekomme omstendigheter hvor det er hensiktsmessig for revisor å gjøre tilføyelser til beskrivelsen av ledelsens ansvar i punkt 28 for å gjenspeile ytterligere oppgaver og plikter som er relevante for utarbeidelsen og fremstillingen av regnskapet på bakgrunn av vedkommende jurisdiksjon eller foretakets art. 31. Uttrykket «ledelse» brukes i denne RS-en til å beskrive dem som er ansvarlige for utarbeidelsen og for at regnskapet gir et rettvisende bilde. Andre uttrykk kan også være hensiktsmessige, avhengig av det juridiske rammeverket i vedkommende jurisdiksjon. I enkelte jurisdiksjoner kan det for eksempel være mer hensiktsmessig å henvise til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (for eksempel styremedlemmene). 6 I enkelte jurisdiksjoner kan lov eller forskrift som fastsetter ledelsens oppgaver, spesifikt henvise til ledelsens ansvar for at regnskapsbøker og -poster eller regnskapssystemer er hensiktsmessige. Ettersom bøker, poster og systemer er en integrert del av intern kontroll (slik dette er definert i RS 315 «Forståelse av foretaket og dets omgivelser og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon»), er det ikke henvist spesifikt til dem i punkt 28 i forbindelse med beskrivelsen av ledelsens oppgaver.

8 RS 700 Side 8 Revisors oppgaver og plikter 32. Revisjonsberetningen må angi at det er revisors oppgave å gi uttrykk for en mening om regnskapet på bakgrunn av revisjonen Revisjonsberetningen angir at det er revisors oppgave å gi uttrykk for en mening om regnskapet på bakgrunn av revisjonen for å skille mellom dette ansvaret og ledelsens ansvar for utarbeidelsen og at regnskapet gir et rettvisende bilde. Revisjonsberetningen må angi at revisjonen ble gjennomført i samsvar med revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsberetningen må også forklare at disse standardene krever at revisor oppfyller etiske krav, og at revisor planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 35. Henvisningen til de anvendte standardene opplyser leserne om at revisjonen er blitt gjennomført i samsvar med etablerte standarder. 36. RS 200 beskriver hva som er påkrevd for å kunne gjennomføre en revisjon i samsvar med RS-ene. Punkt 14 i denne RS-en angir at revisor ikke kan beskrive revisjonen som gjennomført i samsvar med RS-ene med mindre revisor har overholdt alle RS-ensom er relevante for revisjonen. 37. Revisjonsberetningen må beskrive en revisjon ved å angi at: (a) (b) (c) en revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapet, de valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Under en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et regnskap som gir et rettvisende bilde for å kunne utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke med det formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. I de tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen i forbindelse med revisjonen av regnskapet, må revisor unngå formuleringen om at revisors vurdering av den interne kontrollen ikke har til formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll, og en revisjon omfatter også en vurdering av hvorvidt de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og hvorvidt regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. 38. Revisjonsberetningen må også angi at revisor mener det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for revisors mening.

9 RS 700 Side 9 Revisors konklusjon 39. Revisor må gi uttrykk for en positiv konklusjon uten forbehold når revisor konkluderer med at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering. 40. Når revisor gir uttrykk for en positiv konklusjon uten forbehold, må konklusjonsavsnittet i revisjonsberetningen angi revisors mening om at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering (med mindre lov eller forskrift pålegger revisor å bruke en annen formulering for å gi uttrykk for meningen, i så fall må den pålagte formuleringen brukes). 41. Når internasjonale regnskapsstandarder eller internasjonale regnskapsstandarder for offentlig sektor ikke blir brukt som rammeverk for økonomisk rapportering, må henvisningen til rammeverket for økonomisk rapportering i formuleringen av konklusjonen identifisere jurisdiksjonen eller landet som rammeverket for økonomisk rapportering er hjemmehørende i. 42. Revisjonsberetningen angir at regnskapet gir et rettvisende bilde av opplysningene som regnskapet er ment å formidle (som er fastsatt av rammeverket for økonomisk rapportering). Når det gjelder regnskaper som er utarbeidet i samsvar med IFRS-er, gir for eksempel revisor uttrykk for en mening om at regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets økonomiske stilling ved slutten av perioden og av foretakets økonomiske resultat og kontantstrømmer for den avsluttede perioden. 43. For å rettlede leseren om i hvilken sammenheng revisor har avgitt sin uttalelse, henvises det i revisors konklusjon til det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering som ligger til grunn for regnskapet. Når det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering verken er IFRS-er eller internasjonale regnskapsstandarder for offentlig sektor (IPSAS-er), henvises det i revisors konklusjon også til jurisdiksjonen eller landet som rammeverket for økonomisk rapportering er hjemmehørende i. Revisor henviser til det aktuelle rammeverk for økonomisk rapportering på følgende måte: «i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU» eller «i samsvar med god regnskapsskikk i Norge» 44. Når det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering inneholder juridiske og regulatoriske bestemmelser, henviser revisor til det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering på følgende måte: «i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder og bestemmelsene i selskapsloven i land X.» Andre forhold 45. Standarder, lover og generelt akseptert praksis i en jurisdiksjon kan pålegge eller tillate at revisor omtaler forhold som ytterligere beskriver revisors oppgaver og plikter i forbindelse med revisjonen av regnskapet eller utarbeidelsen av revisjonsberetningen

10 RS 700 Side 10 til regnskapet. Slike forhold kan beskrives i et eget avsnitt som følger etter revisors konklusjon. 45 N. Punkt 45 er ikke aktuelt i Norge. Andre rapporteringsoppgaver I enkelte jurisdiksjoner kan revisor ha som ytterligere oppgave å rapportere om andre forhold som kommer i tillegg til revisors ansvar for å gi uttrykk for en mening om regnskapet. Revisor kan for eksempel bli bedt om å rapportere om visse forhold dersom slike oppdages av revisor under revisjonen av regnskapet. Alternativt kan revisor bli bedt om å gjennomføre og rapportere om ytterligere spesifiserte handlinger, eller å gi uttrykk for en mening om bestemte forhold, som for eksempel om regnskapsregistre og regnskapsbøker er tilstrekkelig og hensiktsmessige. Revisjonsstandardene i en gitt jurisdiksjon eller et gitt land gir ofte veiledning om revisors oppgaver og plikter i forbindelse med bestemte andre rapporteringsoppgaver i vedkommende jurisdiksjon eller land. I enkelte tilfeller kan de relevante standardene eller lovene pålegge eller tillate at revisor rapporterer om disse andre oppgavene i revisjonsberetningen til regnskapet. I andre tilfeller kan revisor gis pålegg om eller tillatelse til å rapportere om dem i en egen rapport. 47 N. I Norge er andre rapporteringsoppgaver å uttale seg om hvorvidt ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med god bokføringsskikk og om hvorvidt opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av underskuddet) er konsistent med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Revisorloven 5-6 krever at revisor uttaler seg om dette i revisjonsberetningen. 48. Når revisor beskriver andre rapporteringsoppgaver i revisjonsberetningen til regnskapet, må disse andre rapporteringsoppgavene beskrives i en egen del i revisjonsberetningen som følger etter konklusjonsavsnittet. 49. Revisor beskriver disse andre rapporteringsoppgavene i en egen del i beretningen for tydelig å skille dem fra revisors oppgaver i forbindelse med regnskapet og revisors mening om regnskapet. Revisors underskrift Revisjonsberetningen må være underskrevet. Revisors underskrift er enten navnet på revisjonsselskapet, navnet på revisor eller begge, alt etter hva som er relevant i vedkommende jurisdiksjon. I tillegg til revisors underskrift kan revisor i visse jurisdiksjoner være pålagt å oppgi revisors yrkestittel, eller det faktum at revisor eller selskapet, avhengig av hva som er relevant, er godkjent av den relevante lisensmyndigheten i vedkommende jurisdiksjon.

11 RS 700 Side N. Revisjonsberetningen må underskrives av revisor 7. Dato for revisjonsberetningen 52. Revisor må datere beretningen for regnskapet tidligst på den dato da revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for meningen om regnskapet. Tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis må omfatte bevis for at foretakets regnskap er utarbeidet fullstendig, og at de som har myndighet til det 8, har bekreftet at de er ansvarlige for regnskapet. 53. Datoen for revisjonsberetningen informerer leserne om at revisor har vurdert virkningen av hendelser og transaksjoner som revisor har fått kjennskap til og som har oppstått frem til denne datoen. Revisors oppgaver og plikter i forhold til hendelser og transaksjoner etter datoen for revisjonsberetningen er beskrevet i RS 560 «Påfølgende hendelser». 54. Ettersom revisor gir uttrykk for en mening om regnskapet, og ledelsen er ansvarlig for regnskapet, er ikke revisor i en stilling hvor han kan konkludere med at tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis er innhentet før revisor innhenter bevis på at et fullstendig regnskap er blitt utarbeidet og at ledelsen har bekreftet at den er ansvarlig for det. 55. I enkelte jurisdiksjoner henviser loven eller forskriften til de enkeltpersonene eller organene (for eksempel styremedlemmene) som er ansvarlige for å konkludere med at det er utarbeidet et fullstendig regnskap, og spesifiserer den nødvendige godkjenningsprosessen. I slike tilfeller innhenter revisor bevis på denne godkjenningen før beretningen til regnskapet dateres. 9 I andre jurisdiksjoner er godkjenningsprosessen imidlertid ikke bestemt av lov eller forskrift. I slike tilfeller tar revisor hensyn til prosedyrene som foretaket følger under utarbeidelsen og ferdigstillelsen av regnskapet med henblikk på ledelsen og styringsstrukturen, for å identifisere de enkeltpersonene eller det organet som har myndighet til å konkludere med at foretakets fullstendige regnskap, herunder tilhørende noter, er blitt utarbeidet. 56. I enkelte jurisdiksjoner er aksjonærenes endelige godkjenning av regnskapet påkrevd før regnskapet offentliggjøres. I disse jurisdiksjonene er aksjonærenes endelige godkjenning ikke nødvendig for at revisor kan konkludere med at det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. I henhold til RS-ene er datoen for godkjenning av regnskapet den tidligste datoen som de som har myndighet til å gjøre det, beslutter at et fullstendig regnskap er blitt utarbeidet. Revisors adresse 7 Jf. Revisorloven 5-6 første ledd femte punktum. 8 I regnskapspliktige som har styre er det et krav at samtlige styremedlemmer underskrive regnskapet før revisjonsberetning avgis jf RL I sjeldne tilfeller identifiserer lov eller forskrift også det stadiet i regnskapets rapporteringsprosess der revisjonen forventes å være fullført. I regnskapspliktige som har styre er det et krav at samtlige styremedlemmer underskrive regnskapet før revisjonsberetning avgis jf RL 3-5.

12 RS 700 Side Beretningen må navngi stedet i landet eller jurisdiksjonen der revisor utøver sitt yrke. Revi 58. sjonsberetning Revisjonsberetningen må være skriftlig. 59. En skriftlig beretning omfatter både beretninger utgitt i papirformat og beretninger som benytter et elektronisk medium. 60. Nedenfor følger et eksempel på en revisjonsberetning til et regnskap utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU, som inneholder elementene beskrevet ovenfor og gir uttrykk for en positiv konklusjon uten forbehold. I tillegg til revisjonen av regnskapet tar eksemplet utgangspunkt i at revisor har andre rapporteringsoppgaver bestemt av lokal lov. Beretning til regnskapet 10 Vi har revidert det vedlagte årsregnskapet for ABC AS, som består av balanse per 31. desember 20X6, resultatregnskap, (oppstilling over endringer i egenkapital) og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret, og et sammendrag av vesentlige regnska psprinsipper og andre noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge/International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge/International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Dette ansvaret omfatter: utforming, implementering og løpende gjennomføring av intern kontroll som er relevant for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir et rettvisende bilde, og ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil; utvelgelse og anvendelse av hensiktsmessige regnskapsprinsipper; og utarbeidelse av regnskapsestimater som er rimelige under de rådende omstendighetene. Revisors oppgaver og plikter UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til generalforsamlingen i ABC AS/ASA/etc. Ledelsens ansvar for regnskapet Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført vår revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi oppfyller etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 10 Undertittelen «Beretning til regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Beretning til andre juridiske og regulatoriske bestemmelser» ikke anvendes.

13 RS 700 Side 13 En revisjon innebærer gjennomføring av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde. Dette gjøres for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke med det formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. 11 En revisjon omfatter også en vurdering av hvorvidt de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og hvorvidt regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av årsregnskapet. Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den økonomiske stillingen til ABC AS per 31. desember 20X6, og av selskapets økonomiske resultat og kontantstrømmer (og endringene i egenkapitalen) for det avsluttede året i samsvar med god regnskapsskikk i Norge/International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Beretning til andre juridiske og regulatoriske krav Vi har vurdert om ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Vi har også vurdert om opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Ledelsens ansvar Ledelsen er ansvarlig for at kravene om dokumentasjon, bokføring, spesifikasjon og oppbevaring er fulgt og for opplysningene i årsberetningen. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om hvorvidt ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for at aktuelle regler om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er fulgt, og hvorvidt opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 11 I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet, må denne setningen formuleres på følgende måte: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene.»

14 RS 700 Side 14 Vi har gjennomført våre vurderinger i samsvar med lov, forskrift og attestasjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Disse standardene krever at vi oppfyller etiske krav og planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, at det er konsistens mellom årsregnskapet og de ovennevnte opplysningene i årsberetningen og at disse opplysningene er i samsvar med lov og forskrifter. Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente revisjonsbevis for disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler. Ved vurderingene av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon, innhenter revisor informasjon om foretakets interne rutiner for å vurdere samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke med det formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Vi mener at: ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsberetningen] [Revisors adresse] Revisjonsberetning ved revisjon gjennomført i samsvar med både RS-ene og revisjonsstandarder i en annen jurisdiksjon eller et annet land 61. Revisor kan gjennomføre en revisjon i samsvar med både RS-ene og revisjonsstandardene i en gitt jurisdiksjon eller et gitt land (som i denne RS-en blir kalt «andre nasjonale revisjonsstandarder»). 62. Revisjonsberetningen må kun henvise til at revisjonen er gjennomført i samsvar med RS-ene når revisor har overholdt alle RS-ene som er relevante for revisjonen, i sin helhet. 63. Revisor kan henvise til at revisjonen er gjennomført i samsvar med både RS-ene og andre nasjonale revisjonsstandarder når revisor overholder alle RS-ene som er relevante for revisjonen og gjennomfører alle ytterligere revisjonshandlinger som er nødvendige for å overholde de relevante standardene i vedkommende jurisdiksjon eller land. En henvisning til både RS-ene og de andre nasjonale revisjonsstandardene er ikke hensiktsmessig dersom det er en motsetning mellom rapporteringskravene

15 RS 700 Side 15 vedrørende revisjonsberetningen i RS-ene og i de andre nasjonale revisjonsstandardene som påvirker revisors konklusjon eller behovet for å tilføye et presiseringsavsnitt under de gitte omstendigheter. Enkelte andre nasjonale revisjonsstandarder tillater for eksempel ikke at revisor tilføyer et presiseringsavsnitt for å fremheve et problem knyttet til fortsatt drift, mens RS 701 krever at revisor modifiserer revisjonsberetningen ved å tilføye et presiseringsavsnitt under slike omstendigheter. Ved slike motsetninger henviser revisjonsberetningen kun til de revisjonsstandardene (enten RS-er eller de relevante andre nasjonale revisjonsstandarder) som revisor har overholdt rapporteringskravene til. 64. Når revisjonsberetningen henviser til både RS-ene og revisjonsstandarder i en annen jurisdiksjon eller et annet land, må revisjonsberetningen henvise til den jurisdiksjonen eller det landet som revisjonsstandardene er hjemmehørende i. 65. Når revisor utarbeider revisjonsberetningen ved bruk av et oppsett eller en formulering som er bestemt av lov, forskrift eller revisjonsstandarder i en annen gitt jurisdiksjon eller et annet gitt land, må revisjonsberetningen angi at revisjonen er gjennomført i samsvar med både RS-ene og revisjonsstandardene i vedkommende jurisdiksjon eller land bare dersom revisjonsberetningen som et minimum inneholder alle følgende elementer: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) en overskrift, en adressat, slik dette fremgår av omstendighetene ved oppdraget, et innledningsavsnitt som identifiserer det reviderte regnskapet, en beskrivelse av ledelsens ansvar for utarbeidelsen av regnskapet og at det gir et rettvisende bilde en beskrivelse av revisors plikt til å gi uttrykk for en mening om regnskapet og revisjonens omfang, som omfatter: (i) en henvisning til RS-ene og revisjonsstandardene i vedkommende andre jurisdiksjon eller annet land, og (ii) en beskrivelse av arbeidet som utføres av en revisor under en revisjon,) et konklusjonsavsnitt som gir uttrykk for en mening om regnskapet 12 og inneholder en henvisning til det aktuelle rammeverket for økonomisk rapportering som ligger til grunn for utarbeidelsen av regnskapet (herunder en henvisning til landet som rammeverket for økonomisk rapportering er hjemmehørende i når det ikke er anvendt internasjonale standarder for økonomisk rapportering eller internasjonale regnskapsstandarder for offentlig sektor), revisors underskrift, dato for revisjonsberetningen, og revisors adresse. 12 Omstendigheter der revisor må modifisere revisors mening er nærmere beskrevet i RS 701 «Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning». I enkelte tilfeller kan det være at revisor ikke er i stand til å gi uttrykk for en mening om regnskapet på grunn av virkningen av en begrensning i revisjonens omfang som er så vesentlig og omfattende at revisor ikke har vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. I slike tilfeller gir revisor uttrykk for at han ikke kan uttale seg om regnskapet.

16 RS 700 Side Revisor kan være pålagt av nasjonal lov eller forskrift å bruke et annet oppsett eller en annen formulering i revisjonsberetningen enn det som er beskrevet i denne RS-en. Når forskjellene kun er knyttet til oppsettet eller formuleringen i revisjonsberetningen, vil revisor anses å ha overholdt rapporteringskravene i RS- som er beskrevet i punkt 65 selv om revisor bruker oppsettet og formuleringen som fremgår av det andre landets lover eller forskrifter. Når spesifikke krav i en ene forutsatt at revisjonsberetningen som et minimum inneholder alle elementene gitt j urisdiksjon ikke er i strid med RS-ene, velger revisor det oppsettet og den formuleringen som er brukt i denne RS-en, slik at brukerne lettere kan gjenkjenne revisjonsberetningen som en beretning avgitt ved en revisjon som er gjennomført i samsvar med RS-ene. Ureviderte tilleggsopplysninger som presenteres sammen med et revidert regnskap 67. Revisor må forsikre seg om at eventuelle tilleggsopplysninger som presenteres samm en med regnskapet og som ikke dekkes av revisors konklusjon, tydelig er atskilt fra det reviderte regnskapet. 68. Som nevnt i punkt kan foretaket være pålagt å presentere tilleggsopplysninger sammen med regnskapet, eller ledelsen kan velge å gjøre det. Revisjonsberetningen anse s å dekke tilleggsopplysninger som ikke tydelig kan skilles fra regnskapet på grunn av opplysningenes art og måten de er presentert på. I andre tilfeller er imidlertid ikke revisjon av tilleggsopplysninger nødvendigvis bestemt av lov eller forskrift, og ledelsen ber ikke nødvendigvis revisor om å inkludere tilleggsopplysningene i revisjonen av regnskapet. Når det ikke er intensjonen å revidere tilleggsopplysningene, vurderer revisor hvorvidt tilleggsopplysningene er presentert på en måte som kan oppfattes som om de dekkes av revisors konklusjon og, dersom dette er tilfellet, ber ledelsen om å endre måten opplysningene er presentert på. Revisor vurderer for eksempel hvor de ureviderte opplysningene er presentert i forhold til regnskapet og eventuelle reviderte tilleggsopplysninger, og om de er tydelig merket som «ureviderte». Revisor ber ledelsen om å fjerne eventuelle krysshenvisninger fra regnskapet til ureviderte tilleggsoppstillinger eller ureviderte noter fordi skillet mellom reviderte og ureviderte opplysninger ikke vil være tydelig nok. Ureviderte noter som inngår blandt de reviderte noter kan også feilaktig oppfattes som om de er revidert. Revisor ber derfor foretaket om å plassere de ureviderte opplysningene atskilt fra regnskapet, eller, dersom dette ikke er mulig etter omstendighetene, om at det som et minimum plasserer de ureviderte notene samlet i slutten av de pålagte notene til regnskapet og tydelig merker dem som ureviderte. 69. Som nevnt i punkt 23, når revisor er kjent med at regnskapet skal inkluderes i et dokument som inneholder andre opplysninger, kan revisor vurdere å henvise til sidetallene som det reviderte regnskapet er presentert på, i revisjonsberetningen dersom presentasjonsformen tillater det. Dette hjelper leserne med å skille mellom regnskapet og andre opplysninger som ikke dekkes av revisors konklusjon. 70. Dersom revisor konkluderer med at foretakets presentasjon av ureviderte tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelig atskilt fra det reviderte regnskapet, må revisor forklare i revisjonsberetningen at disse opplysningene ikke er revidert.

17 RS 700 Side Det faktum at tilleggsopplysninger er urevidert, fritar ikke revisor fra ansvaret for å lese disse opplysningene for å identifisere vesentlige uoverensstemmelser med det reviderte regnskapet. Revisors oppgaver og plikter i forbindelse med ureviderte tilleggsopplysninger er i overensstemmelse med dem som er beskrevet i RS 720 «Andre opplysninger i årsrapporten». Ikrafttredelsesdato 72. Denne RS-en gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere. Tillegg for offentlig sektor 1. Enkelte uttrykk i denne RS-en, som for eksempel «ansvarlig revisor» og «selskap» må leses som om de henviser til deres ekvivalenter i offentlig sektor. 2. I offentlig sektor kan lovgivningen som styrer revisjonsmandatet bestemme oppsettet eller formuleringen som skal brukes i revisjonsberetningen. Når revisor utarbeider revisjonsberetningen ved bruk av oppsettet eller formuleringen bestemt i slik lovgivning, må revisjonsberetningen kun henvise til at revisjonen er gjennomført i samsvar med RS-ene og lovgivningen som styrer revisjonsmandatet dersom revisjonsberetningen som et minimum omfatter alle elementene beskrevet i punkt 65 (a)-(i). Som drøftet i punkt 66, når lovgivning som styrer revisjonsmandatet ikke er i strid med RS-ene, velger revisor det oppsettet og den formuleringen som brukes i denne RS-en, slik at brukere lettere kan gjenkjenne revisjonsberetningen som en beretning avgitt ved en revisjon som er gjennomført i samsvar med RS-ene. 3. I tillegg kan slik lovgivning presisere ledelsens og revisorers oppgaver i forbindelse med revisjonen. Beskrivelsen av slike oppgaver i revisjonsberetningen må gjenspeile bestemmelsene i lovgivningen.

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil

KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Utskriftsdato: 16.12.2017 08:28:34 Status: Gjeldende Dato: 8.10.2010 Utgiver: Foreningen for god kommunal

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO

MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO R i ksrevi sjonen MOTTATT O2 JUN 2015 KHIO Vår saksbehandler Hanne Nordrehaug 21540898 Vår datovår referanse 29.05.20152014/01243-6 Deres datoderes referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2) Postboks

Detaljer

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger

Januar Eksempelsamling for revisjonsberetninger Januar 2013 Eksempelsamling for revisjonsberetninger 2012 2 EKSEMPELSAMLING Eksempelsamling for revisjonsberetninger er utgitt av Den norske Revisorforening i juli 2012. Den norske Revisorforening og forfatterne,

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7.

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7. Tlf : 23 11 91 00 Fax: 23 11 91 01 www.bdo.no Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Oslo, 7. november 2016 Engasjementsbrev for

Detaljer

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 R7 Vår saksbehandler Lill Jensen 22241400 Vår dato Vår referanse 31.05.2013 2012/02149-4 Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Postboks 4 St.Olavs

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

Riksrevisjonen «gi

Riksrevisjonen «gi Vår saksbehandler ' \ ~ Bård Undhjem 21540927 "- j > Vår dato Vår referanse v. ` 24.05.2016 2015/01014-13 Riksrevisjonen «gi 6.20-6 n' _ 1, Deres dato Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rrevl. 18(2)

Detaljer

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger -

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Konsekvenser for Riksrevisjonens regnskapsrevisjon Åse Kristin B. Hemsen underdirektør Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetning 1. Hvorfor

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer