International Auditing and Assurance Standards Board

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling og Følgeendringer i ISA 700 (Revidert), Konklusjon og rapportering om regnskap

2 3 ISA 805 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

3 4 ISA 805 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 805 SÆRLIGE HENSYN VED REVISJON AV ENKELTSTÅENDE REGNSKAPSOPPSTILLINGER OG SPESIFIKKE ELEMENTER, KONTOER ELLER POSTER I EN REGNSKAPSOPPSTILLING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynnerslutter 15. desember 1. januar eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 4 Mål... 5 Definisjoner... 6 Krav Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonsstandardens virkeområde... A1 A4 Særlige hensyn ved aksept av oppdraget... A5 A9 Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen... A10 A1514 Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse... A1516 A128 Vedlegg 1: Eksempler på spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling Vedlegg 2: Eksempler på uttalelser om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller om et spesifikt element i en regnskapsoppstilling Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 805 (Revidert) «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling» må leses i sammenheng med ISA 200 «Uavhengig revisors overordnede mål og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 5 ISA 805 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. De internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene) i serien gjelder ved revisjon av regnskaper og skal tilpasses omstendighetene etter behov når de anvendes ved revisjon av annen historisk finansiell informasjon. Denne ISA-en omhandler særlige hensyn ved anvendelse av disse ISA-ene i forbindelse med revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element, en konto eller en post i en regnskapsoppstilling. Den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet, kontoen eller posten i en regnskapsoppstilling kan være utarbeidet i samsvar med et rammeverk med generelt eller spesielt formål. Dersom det er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål, gjelder også ISA 800 (Revidert) 1 for revisjonen. (Jf. punkt A1 A4) 2. Denne ISA-en gjelder ikke for uttalelsen avgitt av en revisor for en konsernenhet som resultat av arbeid utført på den finansielle informasjonen til en konsernenhet etter anmodning fra et konsernoppdragsteam i forbindelse med revisjon av et konsernregnskap (se ISA 600) Denne ISA-en overstyrer ikke kravene i de andre ISA-ene. Den omhandler heller ikke alle særlige hensyn som kan være relevante ut fra omstendighetene ved oppdraget. Ikrafttredelsesdato 4. Denne ISA-en gjelder ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger eller spesifikke elementer, kontoer eller poster for perioder som begynnerslutter 1. januar15. desember eller senere. Ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger eller spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling utarbeidet per en bestemt dato, gjelder denne ISA-en ved revisjon av slik informasjon utarbeidet per 15. desember desember 2010 eller senere. Mål 5. Revisors mål ved anvendelse av ISA-ene ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element, konto eller post i en regnskapsoppstilling, er å sikre en hensiktsmessig håndtering av de særlige hensynene som er knyttet til: (a) (b) (c) Definisjoner Aksepten av oppdraget; Planleggingen og gjennomføringen av oppdraget; og Utarbeidelse av en konklusjon og avgivelse av en uttalelse om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet, kontoen eller posten i en regnskapsoppstilling. 6. For denne ISA-ens formål vil henvisninger til: (a) (b) et «element i en regnskapsoppstilling» eller «element» bety «et element, en konto eller en post i en regnskapsoppstilling»; «IFRS» bety Med begrepet «de internasjonale standardene for finansiell rapportering» menes International Financial Reporting Standards («IFRS)» som er internasjonale finansielle rapporteringsstandarder (IFRS) utgitt av International Accounting Standards Board; og 1 ISA 800 (Revidert) «Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål». 2 ISA 600 «Spesielle hensyn ved revisjon av konsernregnskap (herunder arbeidet til revisorer for konsernenheter)».

5 6 ISA 805 (c) en enkeltstående regnskapsoppstilling eller til et spesifikt element i en regnskapsoppstilling omfatte de tilhørende tilleggsopplysningene notene. De tilhørende notene omfatter vanligvis et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre utfyllende opplysninger som er relevante for regnskapsoppstillingen eller elementet. Krav Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Anvendelse av ISA-ene 7. ISA 200 krever at revisor etterlever alle ISA-ene som er relevante for revisjonen. 3 Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling gjelder dette kravet uavhengig av hvorvidt revisor også er valgt til å revidere enhetens fullstendige regnskap. Dersom revisor ikke også er valgt til å revidere enhetens fullstendige regnskap, skal revisor ta standpunkt til hvorvidt det er praktisk mulig å gjennomføre revisjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i dette regnskapet i samsvar med ISA-ene. (Jf. punkt A5 A6) Hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt 8. ISA 210 krever at revisor tar standpunkt til hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering som er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet, er akseptabelt. 4 Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling skal dette omfatte hvorvidt anvendelse av rammeverket for finansiell rapportering vil resultere i en presentasjon som gir tilstrekkelige opplysninger til at de tiltenkte brukerne forstår informasjonen i regnskapsoppstillingen eller elementet, og virkningen av vesentlige transaksjoner og hendelser på informasjonen i regnskapsoppstillingen eller elementet. (Jf. punkt A7) Form for konklusjon 9. ISA 210 krever at de avtalte vilkårene for revisjonsoppdraget omfatter den forventede formen på enhver uttalelse som skal avgis av revisor. 5 Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling skal revisor vurdere hvorvidt den forventede formen på konklusjonen er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. (Jf. punkt A8 A9) Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen 10. ISA 200 angir at ISA-ene er utarbeidet for revisjon av regnskaper; de skal tilpasses omstendighetene etter behov når de anvendes ved revisjon av annen historisk finansiell informasjon. 6 7 Ved planlegging og gjennomføring av revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling skal revisor følge alle ISA-ene som er relevante for revisjonen, i den grad det er nødvendig ut fra omstendighetene ved oppdraget. (Jf. punkt A10 A1514) 3 ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt ISA 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag» punkt 6(a). 5 ISA 210 punkt 10(e). 6 ISA 200 punkt 2. 7 ISA 200 punkt 13(f), forklarer at begrepet «regnskap» vanligvis viser til et fullstendig regnskap, som fastsatt av kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.

6 7 ISA 805 Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse 11. Når revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, skal revisor anvende kravene i ISA 700 (Revidert) 8 og, når det er aktuelt, ISA 800 (Revidert), tilpasset dem slik revisor finner det nødvendig ut fra omstendighetene ved oppdraget. (Jf. punkt A1615 A2216) Avgivelse av en beretning om enhetens fullstendige regnskap og en uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i dette regnskapet 12. Dersom revisor påtar seg å avgi en uttalelse om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling i forbindelse med et oppdrag som går ut på å revidere enhetens fullstendige regnskap, skal revisor gi uttrykk for separate konklusjoner for hvert enkelt oppdrag. 13. EnDen reviderte enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det reviderte spesifikket elementet i en regnskapsoppstilling kan offentliggjøres sammen med enhetens reviderte fullstendige regnskap. Dersom revisor konkluderer med at presentasjonen av den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling ikke i tilstrekkelig grad skiller seg fra det fullstendige regnskapet, skal revisor be ledelsen om å rette opp forholdet. I henhold til punkt 15 og 16 skal revisor også holde konklusjonen om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling atskilt fra konklusjonen om det fullstendige regnskapet. Revisor skal ikke avgi revisjonsuttalelsen som inneholder konklusjonen om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling, før revisor er tilfreds med måten regnskapsoppstillingen er differensiert fra det fullstendige regnskapet på. Vurdering av betydningen av visse forholdmodifisert konklusjon, presiseringsavsnitt eller avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen til enhetens fullstendige regnskap for revisjonen av den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling og for revisors beretning om dette. 14. Dersom konklusjonen i revisjonsberetningen om en enhets fullstendige regnskap erinneholder: (a) en modifisert konklusjon i samsvar med ISA 705 (Revidert), 9 eller dersom beretningen inneholder (b) et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om «andre forhold» i samsvar med ISA 706 (Revidert), 10 (c) en vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift-delen i samsvar med ISA 706 (Revidert), 11 (d) kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701, 12 (e) en uttalelse som beskriver vesentlig feilinformasjon i den øvrige informasjonen, som ikke er rettet, i samsvar med ISA 720 (Revidert), 13 skal revisor vurdere hvilken virkning, om noen, dette kan ha har for revisjonen av den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller av det spesifikke regnskapselementet og på revisors beretninguttalelse om 8 ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper». 9 ISA 705 (Revidert) «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning» 10 ISA 706 (Revidert) «Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning» 11 ISA 570 (Revidert) «Fortsatt drift», punkt ISA 701 «Omtale av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning», punkt ISA 720 (Revidert) «Revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon», punkt 22(e)(ii)

7 8 ISA 805 disse.en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i regnskapet. Når det anses hensiktsmessig, skal revisor modifisere konklusjonen om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling, eller tilføye et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om «andre forhold» i revisors uttalelse. (Jf. punkt A1723-A27) Negativ konklusjon eller konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg i revisjonsberetningen til enhetens fullstendige regnskap Dersom revisor konkluderer med at det er nødvendig å gi uttrykk for en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om enhetens fullstendige regnskap sett under ett, tillater ikke ISA 705 (Revidert) at revisor i samme revisjonsberetning inkluderer en ikke-modifisert konklusjon om en enkeltstående regnskapsoppstilling som utgjør en del av dette regnskapet eller om et spesifikt element som utgjør en del av dette regnskapet. 14 Dette skyldes at en slik ikke-modifisert konklusjon ville ha motsagt den negative konklusjonen eller konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om enhetens fullstendige regnskap sett under ett. (Jf. punkt A128) Dersom revisor konkluderer med at det er nødvendig å gi uttrykk for en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om enhetens fullstendige regnskap sett under ett, men revisor i forbindelse med en separat revisjon av et spesifikt element som inngår iav dette regnskapet, likevel finner det hensiktsmessig å gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om dette elementet, skal revisor kun gjøre det dersom: (a) (b) (c) lov eller forskrift ikke forbyr revisor å gjøre det; konklusjonen kommer til uttrykk i en revisjonsuttalelse som ikke offentliggjøres sammen med revisjonsberetningen som inneholder den negative konklusjonen eller konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet; og det spesifikke elementet ikke utgjør en større del av enhetens fullstendige regnskap. Revisor skal ikke gi uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om en enkeltstående regnskapsoppstilling som inngår i et fullstendig regnskap, dersom revisor har gitt uttrykk for en negativ konklusjon eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om det fullstendige regnskapet sett under ett. Dette gjelder også selv om revisors uttalelse om den enkeltstående regnskapsoppstillingen ikke offentliggjøres sammen med revisjonsberetningen som inneholder den negative konklusjonen eller konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. Dette skyldes at en enkeltstående regnskapsoppstilling anses å utgjøre en større del av regnskapet. *** 14 ISA 705 (Revidert),«Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning» punkt 15.

8 9 ISA 805 Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonsstandardens virkeområde (Jf. punkt 1) A1. ISA 200 definerer begrepet «historisk finansiell informasjon» som finansiell informasjon knyttet til en bestemt enhet, som primært er hentet fra enhetens regnskapssystem, om økonomiske hendelser som har forekommet i tidligere perioder eller om økonomiske forhold eller omstendigheter på bestemte tidspunkter i fortiden. 15 A2. ISA 200 definerer begrepet «regnskap» som en strukturert fremstilling av historisk finansiell informasjon, herunder tilleggsopplysningertilhørende noter, som har til hensikt å kommunisere en enhets økonomiske ressurser eller forpliktelser på et bestemt tidspunkt, eller endringene i dem over en tidsperiode, i samsvar med et rammeverk for finansiell rapportering. Begrepet «regnskap» viser vanligvis til et fullstendig regnskap, som fastsatt bestemt av kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, men kan også henvise til en enkelt regnskapsoppstilling. Tilleggsopplysninger omfatter forklarende eller beskrivende informasjon, presentert som påkrevd, uttrykkelig tillatt eller på annen måte tillatt i henhold til det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, på forsiden av en regnskapsoppstilling eller i notene, eller innarbeidet der ved krysshenvisning. 16 Som bemerket i punkt 6(c), omfatter en henvisning til en enkeltstående regnskapsoppstilling eller til et spesifikt element i en regnskapsoppstilling de tilhørende tilleggsopplysningene A3. ISA-ene er utarbeidet for revisjon av regnskaper; 17 de skal tilpasses omstendighetene etter behov når de anvendes ved revisjon av annen historisk finansiell informasjon, for eksempel en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling. Denne ISA-en bistår revisor i dette arbeidet. (Vedlegg 1 lister opp eksempler på slik annen historisk finansiell informasjon.) A4. Et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet og som ikke er revisjon av historisk finansiell informasjon, utføres i samsvar med den internasjonale standarden for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 (Revidert). 18 Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Anvendelse av ISA-ene (Jf. punkt 7) A5. ISA 200 krever at revisor etterlever (a) relevante etiske krav, herunder krav til uavhengighet, knyttet til revisjon av regnskaper, og (b) alle ISA-ene som er relevante for revisjonen. Den krever også at revisor oppfyller alle kravene i en ISA, med mindre, ut fra omstendighetene ved oppdraget, hele ISAen ikke er relevant eller kravet ikke er relevant fordi det er betinget og betingelsen ikke er oppfylt. Under svært spesielle omstendigheter kan revisor bedømme det som nødvendig å avvike fra et relevant krav i en ISA ved å utføre alternative revisjonshandlinger for å nå målet med det aktuelle kravet. 19 A6. Etterlevelse av kravene i ISA-ene som er relevante for revisjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, vil ikke alltid være praktisk mulig dersom ikke revisor også er valgt til å revidere enhetens fullstendige regnskap. I slike tilfeller har revisor ofte ikke den samme forståelsen av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, som en revisor som også reviderer enhetens fullstendige regnskap. Revisor har heller ikke 15 ISA 200 punkt 13(g). 16 ISA 200 punkt 13(f). 17 ISA 200 punkt ISAE 3000 (Revidert) «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». 19 ISA 200 punkt 4, 18 og

9 10 ISA 805 det revisjonsbeviset for den generelle kvaliteten på regnskapsmaterialet eller andre regnskapsopplysninger som revisor ville ha innhentet ved revisjon av enhetens fullstendige regnskap. Revisor kan følgelig ha behov for ytterligere bevis for å underbygge revisjonsbevis innhentet fra regnskapsmaterialet. Ved revisjon av et spesifikt element i en regnskapsoppstilling krever visse ISA-er et revisjonsarbeid som kan være uforholdsmessig omfattende i forhold til elementet som revideres. For eksempel, selv om kravene i ISA 570 (Revidert) 20 i utgangspunktet er relevante ut fra omstendighetene ved revisjon av en oppstilling over utestående fordringer, vil etterlevelse av disse kravene ikke alltid være praktisk gjennomførbare som følge av revisjonsinnsatsen som kreves. Dersom revisor konkluderer med at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling i samsvar med ISA-ene, kan revisor diskutere med ledelsen hvorvidt en annen oppdragstype kan være mer gjennomførbar. Hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt (Jf. punkt 8) A7. En enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling kan være utarbeidet i samsvar med et gjeldende rammeverk for finansiell rapportering som er basert på et rammeverk for finansiell rapportering etablert av en godkjent eller anerkjent standardsettende organisasjon for utarbeidelse av et fullstendig regnskap (for eksempel IFRS-er internasjonale standarder for finansiell rapportering). Når dette er tilfellet, kan det å ta standpunkt til hvorvidt det gjeldende rammeverket er akseptabelt, innebære en vurdering av hvorvidt rammeverket inneholder alle kravene i det underliggende rammeverket som er relevante for presentasjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling som gir tilstrekkelige opplysninger. Form for konklusjon (Jf. punkt 9) A8. Hvilken form for konklusjon revisor skal gi uttrykk for, avhenger av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering og eventuelle relevante lover eller forskrifter. 21 I samsvar med ISA 700 (Revidert): 22 (a) (b) Når revisor gir uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om et fullstendig regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde, skal revisors konklusjon, med mindre noe annet er fastsatt i lov eller forskrift, bruke en av de følgende formuleringene: (i) (ii) regnskapet gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling i samsvar med [det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering]; eller regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med [det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering]; og når revisor gir uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om et fullstendig regnskap utarbeidet i samsvar med et regelbasert rammeverk, skal revisors konklusjon angi at regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med [det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering]. A9. Når det gjelder en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, vil ikke alltid det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering eksplisitt omhandle presentasjonen av regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet av regnskapet. Dette kan være 20 ISA 570 «Fortsatt drift». 21 ISA 200 punkt ISA 700 punkt

10 11 ISA 805 tilfellet når det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er basert på et rammeverk for finansiell rapportering etablert av en godkjent eller anerkjent standardsettende organisasjon for utarbeidelse av et fullstendig regnskap (for eksempel IFRS). Revisor vurderer derfor hvorvidt den forventede formen for konklusjon er hensiktsmessig i lys av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Faktorer som kan påvirke revisors vurdering av hvorvidt revisor i sin uttalelse skal bruke formuleringen «i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling» eller «gir et rettvisende bilde», omfatter blant annet: Hvorvidt det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering eksplisitt eller implisitt er begrenset til utarbeidelsen av et fullstendig regnskap. Hvorvidt den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling: Fullt ut oppfyller hvert av de kravene i rammeverket som er relevante for regnskapsoppstillingen eller elementet, og om presentasjonen av regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet av en regnskapsoppstilling omfatter de tilhørende tilleggsopplysningenenotene. Dersom det er nødvendig for å oppnå en dekkende fremstilling, gir tilleggsopplysninger ut over dem det er særskilt krav om i rammeverket, eller, i svært sjeldne tilfeller, avviker fra et krav i rammeverket. Revisors beslutning om den forventede formen for konklusjon er gjenstand for profesjonelt skjønn. Den kan være påvirket av hvorvidt bruk av formuleringene «i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling» eller «gir et rettvisende bilde» i revisors konklusjon om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde, er allment akseptert i den aktuelle jurisdiksjonen. Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen (Jf. punkt 10) A10. De enkelte ISA-enes relevans krever en grundig overveielse. Selv om bare et spesifikt element i en regnskapsoppstilling er gjenstand for revisjon, vil ISA-er som ISA 240, 23 ISA og ISA 570 (Revidert) i prinsippet være relevante. Dette skyldes at elementet kan inneholde feilinformasjon som følge av misligheter, virkningen av transaksjoner med nærstående parter, eller feilaktig anvendelse av forutsetningen om fortsatt drift-grunnlaget for regnskapet i henhold til det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. A11. ISA 260 (Revidert) krever at revisor tar standpunkt til hvilke(n) person(er) innen enhetens styringsstruktur man skal kommunisere med. 25 ISA 260 (Revidert) bemerker at i noen tilfeller deltar alle som har overordnet ansvar for styring og kontroll, i ledelsen av enheten, og anvendelsen av kommunikasjonskravene modifiseres for å ta hensyn til denne omstendigheten. 26 Når enheten også utarbeider et fullstendig regnskap, kan det forekomme at de(n) personen(e) som er ansvarlig(e) for tilsynet med utarbeidelsen av den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller av elementet, ikke er de(n) samme som de(n) som er ansvarlig(e) for tilsynet med utarbeidelsen av det fullstendige regnskapet. A121. Videre er ISA-ene utarbeidet for revisjon av regnskaper; de skal tilpasses omstendighetene etter behov når de anvendes ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element 23 ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper». 24 ISA 550 «Nærstående parter». 25 ISA 260 (Revidert) «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll». 26 ISA 260 (Revidert) punkt 10(b), 13, A1 (tredje kulepunkt), A2 og A8.

11 12 ISA 805 i en regnskapsoppstilling. 27 For eksempel vil skriftlige uttalelser fra ledelsen om det fullstendige regnskapet bli erstattet av skriftlige uttalelser om presentasjonen av regnskapsoppstillingen eller elementet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. A132. Forhold som er omtalt i revisjonsberetningen til det fullstendige regnskapet, kan ha implikasjoner for revisjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller av et element av et regnskap (se punkt 14). Ved planleggingen og gjennomføringen av en revisjon Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling i forbindelse med revisjonen av enhetens fullstendige regnskap, er det mulig at revisor ved revisjonen av regnskapsoppstillingen eller elementet kan bruke revisjonsbevis innhentet som en del av revisjonen av enhetens fullstendige regnskap. ISA-ene krever imidlertid at revisor må planlegge og gjennomføre revisjonen av regnskapsoppstillingen eller elementet for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for konklusjonen om regnskapsoppstillingen eller elementet. A143. De enkeltstående regnskapsoppstillingene som utgjør et fullstendig regnskap, og mange av de spesifikke elementene i disse regnskapsoppstillingene, herunder tilhørende tilleggsopplysningernoter, henger sammen. Ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling vil revisor derfor ikke nødvendigvis være i stand til å vurdere regnskapsoppstillingen eller elementet isolert. Revisor kan følgelig være nødt til å utføre handlinger knyttet til de innbyrdes sammenhengende postene for å nå målet med revisjonen. A154. Videre kan vesentligheten fastsatt for en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling være lavere enn vesentligheten fastsatt for enhetens fullstendige regnskap, noe som vil påvirke typen, tidspunktet og omfanget av revisjonshandlingene og evalueringen av ikke-korrigert feilinformasjon. Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse (Jf. punkt 11, 14) A165. ISA 700 (Revidert) krever at revisor, når han danner seg en mening, evaluerer hvorvidt regnskapet gir tilstrekkelige opplysninger til at de tiltenkte brukerne forstår virkningen av vesentlige transaksjoner og hendelser på informasjonen i regnskapet. 28 Når det gjelder en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, er det viktig at regnskapsoppstillingen eller elementet, herunder tilhørende noter, ut fra kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, gir tilstrekkelige opplysninger til at de tiltenkte brukerne forstår informasjonen i regnskapsoppstillingen eller elementet, og virkningen av vesentlige transaksjoner og hendelser på informasjonen i regnskapsoppstillingen eller elementet. A176. Vedlegg 2 i denne ISA-en inneholder eksempler på uavhengig revisors beretningerrevisjonsuttalelser til en enkeltstående regnskapsoppstilling og til et spesifikt element i en regnskapsoppstilling. Andre eksempler på revisjonsberetninger kan være relevante for rapportering om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller om et spesifikt element i en regnskapsoppstilling (se for eksempel vedleggene til ISA 700 (Revidert), ISA 705 (Revidert), ISA 570 (Revidert), ISA 720 (Revidert) og ISA 706 (Revidert)). Bruk av ISA 700 (Revidert) ved rapportering om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller om et spesifikt element i en regnskapsoppstilling A18. Punkt 11 i denne ISA-en forklarer at revisor må anvende kravene i ISA 700 (Revidert), tilpasset som nødvendig etter omstendighetene ved oppdraget, når revisor skal trekke en konklusjon og avgi en beretning om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en 27 ISA 200 punkt ISA 700 punkt 13(e).

12 13 ISA 805 regnskapsoppstilling. Når revisor gjør dette, må han også anvende rapporteringskravene i andre ISA-er tilpasset som nødvendig etter omstendighetene ved oppdraget, og kan finne vurderingene som tas opp i punktene A19-A21 nedenfor, nyttige. Fortsatt drift A19. Avhengig av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering benyttet ved utarbeidelsen av den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling, kan det være behov for å tilpasse beskrivelsen i revisjonsberetningen av ledelsens ansvar 29 vedrørende fortsatt drift i nødvendig grad. Det kan også være behov for i nødvendig grad å tilpasse beskrivelsen i revisjonsberetningen av revisors oppgaver og plikter 30 avhengig av hvordan ISA 570 (Revidert) passer til omstendighetene ved oppdraget. Sentrale forhold ved revisjonen A20. ISA 700 (Revidert) krever at revisor skal omtale sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701 på revisjoner av noterte enheters fullstendige regnskap med generelt formål. 31 På revisjoner av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling gjelder ISA 701 bare når lov eller forskrift krever omtale av sentrale forhold ved revisjonen i revisjonsberetninger om slike regnskapsoppstillinger eller elementer, eller dersom revisor på annet grunnlag beslutter å omtale sentrale forhold ved revisjonen. Når sentrale forhold ved revisjonen blir omtalt i revisors beretning om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller et spesifikt element i en regnskapsoppstilling, gjelder ISA 701 i sin helhet. 32 Øvrig informasjon A21. ISA 720 (Revidert) behandler revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon. I denne ISA-ens kontekst er rapporter som inneholder eller følger med den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling som har som formål å gi eiere (eller tilsvarende interessenter) informasjon om forhold som er presentert i den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet i en regnskapsoppstilling vurdert til å være årsrapporter for ISA 720 (Revidert) sine formål. Når revisor konstaterer at enheten planlegger å utstede en slik rapport, gjelder kravene i ISA 720 (Revidert) for revisjonen av den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller av elementet. Navn på oppdragsansvarlig revisor A22. Kravet i ISA 700 (Revidert) om at navnet på oppdragsansvarlig revisor skal inkluderes i revisjonsberetningen, gjelder også ved revisjon av noterte enheters enkeltstående regnskapsoppstillinger eller av spesifikke elementer av noterte enheters regnskap. 33 Lov eller forskrift kan kreve at revisor må ta med navnet på den oppdragsansvarlige revisoren i revisjonsberetningen eller revisor kan på annet grunnlag beslutte å gjøre det ved revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller av et spesifikt element av et regnskap for ikke-noterte enheter. 29 Se ISA 700 (Revidert) punkt 34(b) og A48 30 Se ISA 700 (Revidert) punkt 39 (b)(iv) 31 ISA 700 (Revidert) punkt ISA 700 (Revidert) punkt Se ISA 700 (Revidert) punkt 46 og A61-A63

13 14 ISA 805 Modifisert konklusjon, presiseringsavsnitt eller avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen til enhetens fullstendige regnskapberetning om enhetens fullstendige regnskap og om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller om et spesifikt element av et regnskap (Jf. punkt 14 15) Vurdering av implikasjonene av visse forhold som er tatt med i revisjonsberetningen om en enhets fullstendige regnskap, for revisjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller av et spesifikt element av et regnskap, og for den tilhørende revisjonsberetningen A23. Punkt 14 krever at revisor må vurdere de eventuelle implikasjonene av visse forhold som er tatt med i revisjonsberetningen om en enhets fullstendige regnskap, for revisjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller av et spesifikt element av et regnskap, og for den tilhørende revisjonsberetningen. Å vurdere hvorvidt et forhold omtalt i revisjonsberetningen om en enhets fullstendige regnskap, er relevant i kontekst av et oppdrag som innebærer å avgi revisjonsberetning om en enkeltstående regnskapsoppstilling eller om et spesifikt element av et regnskap, krever profesjonelt skjønn. A24. Faktorer som kan være relevante ved vurdering av disse implikasjonene, omfatter: Typen forhold som blir beskrevet i revisjonsberetningen om det fullstendige regnskapet, og i hvilken grad det vedrører innholdet i den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller i det spesifikke regnskapselementet Hvor gjennomgripende forholde(t)/(ene) som er beskrevet i revisjonsberetningen om det fullstendige regnskapet, er Art og omfang av forskjellene mellom de gjeldende rammeverkene for finansiell rapportering Omfanget av forskjellen mellom perioden(e) som dekkes av det fullstendige regnskapet, og perioden(e) eller datoene for den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller for det spesifikke regnskapselementet Hvor lang tid som er gått siden dato for revisjonsberetningen om det fullstendige regnskapet. A25. For eksempel vil det trolig ha implikasjoner for revisjonen i tilfelle det er konklusjon med forbehold om kundefordringene i revisors beretning til det fullstendige regnskapet, og den enkeltstående regnskapsoppstillingen omfatter kundefordringer, eller det spesifikke elementet av et regnskap vedrører kundefordringer. På den annen side er det mindre sannsynlig at det vil ha implikasjoner for en revisjon av en enkeltstående regnskapsoppstilling som er resultatregnskapet, eller dersom det spesifikke element av regnskapet vedrører kundefordringene, dersom forbeholdet i revisors beretning til det fullstendige regnskapet dreier seg om klassifisering av langsiktig gjeld. A26 Sentrale forhold ved revisjonen som er omtalt i revisjonsberetningen om et fullstendig regnskap, kan ha implikasjoner for revisjonen av en enkeltstående regnskapsoppstilling eller av et spesifikt element av et regnskap. Informasjonen som er med i «Sentrale forhold ved revisjonen»-delen om hvordan forholdet ble håndtert i revisjonen av det fullstendige

14 15 ISA 805 regnskapet, kan være nyttig når revisor skal bestemme hvordan forholdet skal håndteres når det er relevant for revisjonen av den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet av regnskapet. A2717. Selv om visse forhold som er med i revisjonsberetningen om et fullstendig regnskap, ikke har implikasjoner for revisjonen av, eller for revisjonsberetningen om, den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet av et regnskap, den modifiserte konklusjonen om enhetens fullstendige regnskap, presiseringsavsnittet eller avsnittet om «andre forhold» ikke er knyttet til den reviderte regnskapsoppstillingen eller det reviderte elementet, kan revisor likevel vurdere det som hensiktsmessig å vise til modifikasjonen forholdet/forholdene i et avsnitt om «andre forhold» i en uttalelse om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller det spesifikke elementet av et regnskap fordi revisor bedømmer det som relevant for brukernes forståelse av den reviderte regnskapsoppstillingen eller det reviderte elementet, eller den tilhørende uttalelsen (se ISA 706 (Revidert)). 34 For eksempel kan revisor finne det riktig, i revisjonsberetningen om den enkeltstående regnskapsoppstillingen eller om et spesifikt element av et regnskap, å henvise til en «Vesentlig usikkerhet om fortsatt drift»-del som er med i revisjonsberetningen om det fullstendige regnskapet. Negativ konklusjon eller konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg, i revisjonsberetningen om enhetens fullstendige regnskap (Jf. punkt 15) A2818. I revisjonsberetningen til en enhets fullstendige regnskap tillates det at revisor gir uttrykk for en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om resultatet og kontantstrømmer, der det er relevant, og uttrykk for en ikke-modifisert konklusjon om den finansielle stillingen, ettersom konklusjonen om at revisor ikke kan uttale seg, kun gjelder resultatet og kontantstrømmene, og ikke regnskapet sett under ett ISA 706 (Revidert)«Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i revisors beretning» punkt ISA 510 «Nye revisjonsoppdrag inngående balanse» punkt A8 og ISA 705 (Revidert) punkt A16.

15 16 ISA 805 Vedlegg 1 (Jf. punkt A3) Eksempler på spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling Kundefordringer, avsetning for tap på fordringer, varelager, påløpte forpliktelser knyttet til en privat pensjonsplan, den registrerte verdien av identifiserte immaterielle eiendeler, eller avsetning til dekning av inntrufne, men ikke rapporterte skader, såkalte «incurred but not reported» (IBNR)-skader i en forsikringsportefølje, herunder tilhørende noter. En oppstilling over eksternt forvaltede eiendeler og inntekt for en privat pensjonsplan, herunder tilhørende noter. En oppstilling over netto materielle eiendeler, herunder tilhørende noter. En oppstilling over utbetalinger knyttet til en utleieeiendom, herunder forklarende noter. En oppstilling over bonusordninger, herunder forklarende noter.

16 17 ISA 805 Vedlegg 2 (Jf. punkt A16) Eksempler på revisors uttalelser om en enkeltstående regnskapsoppstilling og om et spesifikt element i en regnskapsoppstilling Eksempel 1: En uttalelse om en ikke-notert enhets enkeltstående regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk med generelt formål (i dette tilfellet et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde). Eksempel 2: En uttalelse om en ikke-notert enhets enkeltstående regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål (i dette tilfellet et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde). Eksempel 3: En uttalelse om ikke-en notert enhets et sspesifiktke element, en konto eller post i en regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål (i dette tilfellet et regelbasert rammeverk).

17 18 ISA 805 Eksempel 1: En revisjonsberetning om en ikke-notert enhets enkeltstående regnskapsoppstilling utarbeidet i samsvar med et rammeverk med generelt formål (i dette tilfellet et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde) Omstendighetene omfatter Dette eksempelet på revisjonsberetning forutsetter følgende omstendigheter: Revisjon av en balanse (det vil si en enkeltstående regnskapsoppstilling). Balansen er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med de kravene i rammeverket for finansiell rapportering i jurisdiksjon X som er relevante for utarbeidelsen av en balanse. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde som oppfyller behovet for finansiell informasjon som er felles for en bred brukerkrets. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Revisor har funnet det hensiktsmessig å bruke formuleringen «gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling» i uttalelsen. De relevante etiske kravene som gjelder for revisjonen, er de som gjelder i jurisdiksjonen. Revisor har, på bakgrunn av innhentet revisjonsbevis, konkludert med at det foreligger en vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). Opplysningene om den vesentlige usikkerheten i regnskapet er tilstrekkelige. Revisor er ikke pålagt og har ellers ikke valgt å kommunisere sentrale revisjonsforhold i samsvar med ISA 701 ved revisjonen av balansen. Revisor har avgjort at det ikke foreligger øvrig informasjon (dvs at kravene i ISA 720 (Revidert) ikke gjelder). De som er ansvarlige for å føre tilsyn med regnskapet, er ikke de samme som de som er ansvarlige for å utarbeide regnskapet. Revisor har ingen andre rapporteringsoppgaver bestemt i lokal lov eller forskrift. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Konklusjon Vi har revidert den vedlagte balansen for ABC AS (Selskapet) per 31. desember 20X1 og noter til regnskapsoppstillingen, herunder et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger (samlet kalt «regnskapsoppstillingen»). Vi mener at den medfølgende regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av Selskapets den finansielle stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1 i samsvar med de kravene i det rammeverket for finansiell rapportering som er relevante for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen. [Konklusjonsdelen er plassert først, slik det det kreves i ISA 700 (Revidert)]

18 19 ISA 805 Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet i avsnittet om «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapsoppstillingen» i vår beretning. Vi er uavhengige av Selskapet i samsvar med International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBAs etikkregler), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med IESBAs etikkregler. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. [Den første og den siste setningen i denne delen var tidligere med under omtalen av revisors oppgaver og plikter. Grunnlag for konklusjonen er plassert umiddelbart etter konklusjonsdelen slik det kreves i ISA 700 (Revidert).] Vesentlig usikkerhet vedrørende fortsatt drift Vi gjør oppmerksom på note 6 i regnskapsoppstillingen som viser at Selskapet pådro seg et netto tap på ZZZ i løpet av året som ble avsluttet 31. desember 20X1, og at Selskapets kortsiktige gjeld per den dato oversteg totale eiendeler med YYY. Som det fremgår av note 6, indikerer disse hendelsene eller forholdene, sammen med andre forhold som beskrevet i note 6, at det eksisterer en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om Selskapets evne til fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. Ledelsens 36 og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapsoppstillingen 37 Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen og for at den gir en dekkende fremstilling i samsvar med de kravene rammeverket i jurisdiksjon X som er relevante for utarbeidelsen av en slik regnskapsoppstilling, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Ved utarbeidelsen av regnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til Selskapets evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift og å bruke forutsetningen om fortsatt drift, med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle Selskapet eller å avslutte driften, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. De som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med Selskapets finansielle rapporteringsprosess. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapsoppstillingen Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om regnskapsoppstillingen på bakgrunn av vår revisjon. Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt regnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av tilsiktede eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon når det foreligger. Feilinformasjon kan oppstå som følge av tilsiktede eller utilsiktede feil og er å anse som 36 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 37 I alle disse eksemplene på revisjonsberetninger kan begrepene «ledelsen» og «de som har overordnet ansvar for styring og kontroll» måtte erstattes av andre begreper som passer med det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

19 20 ISA 805 vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av dette regnskapet. Punkt 41(b) i ISA 700 (Revidert) forklarer at det skyggelagte feltet nedenfor kan gis i et vedlegg til revisjonsberetningen. Punkt 41(c) forklarer at når lov, forskrift eller nasjonale revisjonsstandarder uttrykkelig tillater det, kan det henvises til en relevant autoritets hjemmeside som inneholder beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter, i stedet for å ta dette materialet med i revisjonsberetningen, forutsatt at beskrivelsen på hjemmesiden omhandler, og ikke er inkonsistent med, beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter nedenfor. Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og opprettholder profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapsoppstillingen ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi gjør også følgende: En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapsoppstillingen. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen avidentifiserer og anslår risikoene for at regnskapsoppstillingen inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil, utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere disse risikoene, og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, er høyere enn risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes feil, ettersom misligheter kan innebære fordekt samarbeid, forfalskning, tilsiktede utelatelser, feil i erklæringer eller overstyring av intern kontroll. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn tilskaffer oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonenenhetens utarbeidelse av regnskapsoppstillingen som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. 38 En revisjon omfatter også en vurdering av omevaluerer om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om eventuelle regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger utarbeidet av ledelsen, er rimelige,. Konkluderer om tilbørligheten av ledelsens bruk av den regnskapsmessige fortsatt driftforutsetningen og, på grunnlag av innhentet revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger noen vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om Selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i vår revisjonsberetning henleder oppmerksomheten på de tilhørende tilleggsopplysningene i regnskapet eller, dersom disse tilleggsopplysningene er utilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner bygger på det revisjonsbevis som er innhentet inntil datoen for vår revisjonsberetning. Fremtidige hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at Selskapet ikke fortsetter driften. samt en vurdering avevaluere den generelle presentasjonen, strukturen og innholdet av regnskapsoppstillingen, herunder tilleggsopplysningene, og hvorvidt regnskapsoppstillingen 38 I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av regnskapet, vil denne setningen bli formulert slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene.»

20 21 ISA 805 representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om blant annet det planlagte omfanget og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres, og om revisjonsfunn av betydning, herunder eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen som vi identifiserer under vår revisjon. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Vi mener at regnskapsoppstillingen i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1 i samsvar med de kravene i det rammeverket for finansiell rapportering som er relevante for utarbeidelsen av regnskapsoppstillingen. [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsuttalelsen] [Revisors adresse][revisors underskrift] [Underskrevet med revisjonsfirmaets navn, revisors personlige navn, eller begge, slik det kreves i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Reversert plassering av dato og adresse] [Dato for revisjonsuttalelsen]

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER

EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER EKSEMPELSAMLING REVISJONSBERETNINGER Februar 2016 DNR KOMPETANSE REVISORFORENINGEN Innhold Om eksempelsamlingen... 1 Normalberetninger... 1 Enheter uten konsern... 3 N-1: Aksjeselskap - Regnskapslovens

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 95/17 28.09.2017 Dato: 05.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter

resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter inntekter resultat aktiviteter 2016 mot budsjett utgifter konto nr. revidert 2016 regnskap 2016 0 diverse 19 351,85 100 koordinering og samordning kr 700 000,00 kr 776 523,23 101 bevilgninger kr 110 000,00 kr 76

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen

Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen YTRE HELGELA ID KOMMUNEREVISJON Alstahaug - Dønna - Herøy - Leirfjord - Rødøy - Træna Til kommunestyret irødøy kommune Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Administrasi onssj efen Deres ref. Vår ref. JLL

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 7. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 04/2012 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger -

Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetninger - Konsekvenser for Riksrevisjonens regnskapsrevisjon Åse Kristin B. Hemsen underdirektør Fra avsluttende revisjonsbrev til revisjonsberetning 1. Hvorfor

Detaljer