International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

2 2 ISA 800 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 800, «Special Considerations Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 800, «Special Considerations Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks». Formatert: Norsk (bokmål)

3 3 ISA 800 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 800 SÆRLIGE HENSYN VED REVISJON AV REGNSKAPER UTARBEIDET I SAMSVAR MED RAMMEVERK MED SPESIELLE FORMÅL (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 4 Mål... 5 Definisjoner Krav Særlige hensyn ved aksept av oppdraget... 8 Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjon av rammeverk med spesielt formål... A1 A4 Særlige hensyn ved aksept av oppdraget... A5 A8 Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen... A9 A12 Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse... A13 A15 Vedlegg: Eksempler på revisjonsberetninger til regnskaper med spesielle formål Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 800 «Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 800 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. De internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene) i serien gjelder ved revisjon av regnskaper. Denne ISA-en omhandler særlige hensyn knyttet til anvendelsen av disse ISA-ene ved revisjon av et regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. 2. Denne ISA-en gjelder for et fullstendig regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. ISA omhandler særlige hensyn knyttet til revisjon av et enkelt regnskap eller av et spesifikt element, konto eller post i et regnskap. 3. Denne ISA-en overstyrer ikke kravene i de andre ISA-ene. Den omhandler heller ikke alle særlige hensyn som kan være relevante ut fra omstendighetene ved oppdraget. Ikrafttredelsesdato 4. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 5. Revisors mål, ved anvendelse av ISA-er i forbindelse med revisjon av et regnskap utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål, er å sikre en hensiktsmessig håndtering av de særlige hensynene som er relevante for: (a) (b) (c) Definisjoner aksept av oppdraget; planlegging og gjennomføring av oppdraget; og å trekke en konklusjon og å avgi en uttalelse om regnskapet. 6. I ISA-ene har begrepene nedenfor følgende betydning: (a) (b) Regnskap med spesielt formål Regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. (Jf. punkt A4) Rammeverk med spesielt formål Et rammeverk for finansiell rapportering som er utformet for å oppfylle spesifikke brukeres behov for finansiell informasjon. Rammeverket for finansiell rapportering kan være et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde eller et regelbasert rammeverk. 2 (Jf. punkt A1 A4) 7. Henvisning til «regnskap» i denne ISA-en betyr «et fullstendig regnskap med spesielt formål, herunder tilhørende noter». De tilhørende notene omfatter vanligvis et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og annen forklarende informasjon. Kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering avgjør formen på og innholdet i regnskapet og hva som utgjør et fullstendig regnskap. 1 2 ISA 805 «Særlige hensyn revisjon av separate regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling». ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med revisjonsstandardene» punkt 13(a).

5 5 ISA 800 Krav Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt 8. ISA 210 krever at revisor fastslår hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering som er brukt ved utarbeidelsen av regnskapet, er akseptabelt. 3 Ved revisjon av et regnskap med spesielt formål skal revisor opparbeide seg en forståelse av: (Jf. punkt A5 A8) (a) (b) (c) Formålet med det utarbeidede regnskapet; De tiltenkte brukerne; og Tiltakene iverksatt av ledelsen for å fastslå hvorvidt det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt ut fra omstendighetene. Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen 9. ISA 200 krever at revisor etterlever alle ISA-ene som er relevante for revisjonen. 4 Ved planlegging og gjennomføring av revisjon av et regnskap med spesielt formål skal revisor fastslå hvorvidt anvendelsen av ISA-ene krever at det tas særlige hensyn ut fra omstendighetene ved oppdraget. (Jf. punkt A9 A12) 10. ISA 315 krever at revisor opparbeider seg en forståelse av enhetens utvelgelse og anvendelse av regnskapspolicyer. 5 Ved regnskap som er utarbeidet i samsvar med vilkårene i en kontrakt, skal revisor opparbeide seg en forståelse av eventuelle viktige tolkninger av kontrakten som ble gjort av ledelsen ved utarbeidelsen av regnskapet. En tolkning er viktig når valget av en annen rimelig tolkning ville ha ført til en vesentlig forskjell i informasjonen som presenteres i regnskapet. Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse 11. Når revisor skal trekke en konklusjon og avgi en uttalelse om et regnskap med spesielt formål, skal revisor anvende kravene i ISA (Jf. punkt A13) Beskrivelse av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering 12. ISA 700 krever at revisor vurderer hvorvidt regnskapet i tilstrekkelig grad viser til eller beskriver det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. 7 I de tilfeller et regnskap er utarbeidet i samsvar med vilkårene i en kontrakt, skal revisor vurdere hvorvidt regnskapet i tilstrekkelig grad beskriver eventuelle viktige tolkninger av kontrakten som ligger til grunn for regnskapet. 13. ISA 700 omhandler formen på og innholdet i revisjonsberetningen. I forbindelse med revisors uttalelse om et regnskap med spesielt formål: (a) skal revisors uttalelse også beskrive formålet med det utarbeidede regnskapet og, om nødvendig de tiltenkte brukerne, eller vise til en note i regnskapet med spesielt formål som inneholder disse opplysningene; og ISA 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag» punkt 6(a). ISA 200 punkt 18. ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser» punkt 11(c). ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper». ISA 700 punkt 15.

6 6 ISA 800 (b) dersom ledelsen kan velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering ved utarbeidelsen av et slikt regnskap, skal beskrivelsen av ledelsens 8 ansvar for regnskapet også vise til ledelsens ansvar for å fastslå at det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt ut fra omstendighetene. Å gjøre leserne oppmerksomme på at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål 14. Revisors uttalelse om et regnskap med spesielt formål skal inneholde et presiseringsavsnitt som gjør brukerne av revisjonsberetningen oppmerksomme på at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål og at regnskapet som følge av dette ikke nødvendigvis er egnet for andre formål. Revisor skal plassere dette avsnittet under en hensiktsmessig overskrift. (Jf. punkt A14 A15) Veiledning og utfyllende forklaringer *** Definisjon av rammeverk med spesielt formål (Jf. punkt 6) A1. Eksempler på rammeverk med spesielt formål er: Skatteregler for utarbeidelse av et regnskap som brukes av en enhet som vedlegg til selvangivelsen; Kontantprinsippet, som basis for et regnskap for å redegjøre for kontantstrømmer som en enhet kan ha blitt bedt om å utarbeide for kreditorer; De finansielle rapporteringsbestemmelsene som er etablert av en tilsynsmyndighet for å oppfylle vedkommende tilsynsmyndighets krav; eller De finansielle rapporteringsbestemmelsene i en kontrakt, for eksempel en obligasjonsavtale, en låneavtale eller et prosjekttilskudd. A2. Det kan forekomme tilfeller hvor et rammeverk med spesielt formål baserer seg på et rammeverk for finansiell rapportering som er etablert av en godkjent eller anerkjent standardsettende organisasjon eller i lov eller forskrift, men ikke oppfyller alle kravene i det aktuelle rammeverket. Et eksempel på dette er en kontrakt som krever at regnskapet utarbeides i samsvar med de fleste, men ikke alle, standardene for finansiell rapportering i jurisdiksjon X. Når dette er akseptabelt ut fra omstendighetene ved oppdraget, vil det ikke være tilbørlig at beskrivelsen av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering i regnskapet med spesielt formål antyder fullstendig etterlevelse av rammeverket for finansiell rapportering som er etablert av den godkjente eller anerkjente standardsettende organisasjonen eller i lov eller forskrift. I det ovennevnte eksempelet på kontrakt kan beskrivelsen av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering vise til kontraktens bestemmelser om finansiell rapportering i stedet for å vise til standardene for finansiell rapportering i jurisdiksjon X. A3. Under omstendighetene beskrevet i punkt A2 er ikke rammeverket med spesielt formål nødvendigvis et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde selv om rammeverket for finansiell rapportering som ligger til grunn, er et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde. Dette skyldes at rammeverket med spesielt formål ikke nødvendigvis oppfyller alle kravene i rammeverket for finansiell rapportering etablert av den godkjente eller anerkjente standardsettende organisasjonen eller i lov eller forskrift, som er nødvendige for at regnskapet skal gi et rettvisende bilde. 8 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

7 7 ISA 800 A4. Et regnskap utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål kan være det eneste regnskapet enheten utarbeider. I så fall kan regnskapet bli brukt av andre brukere enn de brukerne som rammeverket for finansiell rapportering er beregnet på. Til tross for den brede distribusjonen av regnskapet under slike omstendigheter, vil regnskapet fortsatt anses å være et regnskap med spesielt formål i henhold til ISA-ene. Kravene i punkt er utarbeidet for å unngå misforståelser om formålet regnskapet er utarbeidet for. Særlige hensyn ved aksept av oppdraget Hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt (Jf. punkt 8) A5. Når det gjelder et regnskap med spesielt formål, er de tiltenkte brukernes behov for finansiell informasjon av avgjørende betydning for å fastslå hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering som er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet, er akseptabelt. A6. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering kan omfatte standardene for finansiell rapportering etablert av en organisasjon som er godkjent eller anerkjent som utgiver av standarder for regnskaper med spesielt formål. I så fall vil disse standardene anses å være akseptable til dette formålet dersom organisasjonen følger en etablert og transparent prosess som involverer drøfting og vurdering av synspunktene til relevante interessegrupper. I enkelte jurisdiksjoner kan lov eller forskrift bestemme hvilket rammeverk for finansiell rapportering som skal brukes av ledelsen ved utarbeidelsen av et regnskap med spesielt formål for en visse type enhet. En tilsynsmyndighet kan for eksempel etablere finansielle rapporteringsbestemmelser som må oppfylles for å tilfredsstille vedkommende tilsynsmyndighets krav. I mangel av indikasjoner på det motsatte anses et slikt rammeverk for finansiell rapportering å være akseptabelt for et regnskap med spesielt formål som er utarbeidet av en slik enhet. A7. Når standardene for finansiell rapportering som det vises til i punkt A6, suppleres av lovmessige eller regulatoriske krav, krever ISA 210 at revisor fastslår hvorvidt det foreligger konflikt mellom standardene for finansiell rapportering og de supplerende kravene, og foreskriver tiltak som skal iverksettes av revisor dersom slik konflikt eksisterer. 9 A8. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering kan omfatte kontraktens bestemmelser om finansiell rapportering, eller andre kilder enn dem som er beskrevet i punkt A6 og A7. I så fall vil spørsmålet om hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering er akseptabelt ut fra omstendighetene ved oppdraget, bli avgjort av hvorvidt rammeverket har karakteristiske egenskaper som vanligvis innehas av et akseptabelt rammeverk for finansiell rapportering som beskrevet i vedlegg 2 til ISA 210. Når det gjelder et rammeverk med spesielt formål, er den relative betydningen for et bestemt oppdrag av hver av de karakteristiske egenskapene som vanligvis innehas av akseptable rammeverk for finansiell rapportering, gjenstand for profesjonelt skjønn. Når for eksempel formålet er å fastsette verdien av en enhets netto eiendeler per den dato enheten blir solgt, kan selger og kjøper ha blitt enige om at svært forsiktige estimater for avsetning til tap på kundefordringer er hensiktsmessig for deres behov, selv om slik finansiell informasjon ikke er nøytral sammenlignet med finansiell informasjon utarbeidet i samsvar med et rammeverk med generelt formål. Særlige hensyn ved planlegging og gjennomføring av revisjonen (Jf. punkt 9) A9. ISA 200 krever at revisor etterlever (a) relevante etiske krav, herunder krav til uavhengighet, knyttet til revisjon av regnskaper, og (b) alle ISA-er som er relevante for revisjonen. Den krever også at revisor oppfyller alle kravene i en ISA, med mindre, ut fra omstendighetene ved oppdraget, hele 9 ISA 210 punkt 18.

8 8 ISA 800 ISA-en er irrelevant eller kravet ikke er relevant fordi det er betinget, og betingelsen ikke er oppfylt. Under svært spesielle omstendigheter kan revisor finne det nødvendig å avvike fra et relevant krav i en ISA ved å utføre alternative revisjonshandlinger for å oppnå hensikten med det aktuelle kravet. 10 A10. Anvendelse av enkelte av kravene i ISA-ene ved revisjon av et regnskap med spesielt formål kan kreve at revisor tar særlige hensyn. I ISA 320 blir for eksempel skjønnsmessige vurderinger av forhold som er vesentlige for brukerne av regnskapet, basert på at det tas hensyn til behovet for finansiell informasjon som er felles for brukerne som en gruppe. 11 Ved revisjon av et regnskap med spesielt formål er imidlertid disse skjønnsmessige vurderingene basert på hensynet til de tiltenkte brukernes behov for finansiell informasjon. A11. Når det gjelder regnskaper med spesielt formål, for eksempel et regnskap som er utarbeidet i samsvar med vilkårene i en kontrakt, kan ledelsen bli enig med de tiltenkte brukerne om en øvre grense for når feilinformasjon identifisert under revisjonen ikke vil bli korrigert eller på annet vis justert. Eksistensen av en slik grense fritar ikke revisor for kravet om å fastsette vesentlighet i samsvar med ISA 320 i forbindelse med planlegging og gjennomføring av revisjon av regnskapet med spesielt formål. A12. Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, i samsvar med ISA-ene, er basert på forholdet mellom dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og regnskapet som skal revideres, og da særlig hvorvidt de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, er ansvarlige for å føre tilsyn med utarbeidelsen av det aktuelle regnskapet. Når det gjelder regnskaper med spesielt formål, har ikke de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, alltid et slikt ansvar; for eksempel når regnskapet er utarbeidet kun for ledelsens bruk. I slike tilfeller er ikke kravene i ISA nødvendigvis relevante for revisjonen av regnskapet med spesielt formål, bortsett fra når revisor også er ansvarlig for revisjonen av enhetens regnskap med generelt formål eller, for eksempel, er blitt enig med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll i enheten, om å kommunisere til dem relevante forhold identifisert under revisjonen av regnskapet med spesielt formål. Særlige hensyn som må tas før revisor trekker en konklusjon og avgir en uttalelse (Jf. punkt 11) A13. Vedlegget til denne ISA-en inneholder eksempler på revisjonsberetninger til regnskaper med spesielt formål. Å gjøre leserne oppmerksomme på at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål (Jf. punkt 14) A14. Et regnskap med spesielt formål kan bli brukt til andre formål enn det regnskapet er beregnet på. En tilsynsmyndighet kan for eksempel kreve at visse enheter gjør regnskapet med spesielt formål offentlig tilgjengelig. For å unngå misforståelser, gjør revisor brukerne av revisors uttalelse oppmerksomme på at regnskapet er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål og derfor ikke nødvendigvis er egnet for andre formål. Begrensning av distribusjon eller bruk (Jf. punkt 14) A15. I tillegg til å påkalle brukernes oppmerksomhet slik det kreves i punkt 14, kan revisor finne det hensiktsmessig å angi at revisors uttalelse kun er beregnet på de spesifikke brukerne. Avhengig av lov eller forskrift i den aktuelle jurisdiksjonen kan dette oppnås ved å begrense distribusjonen eller ISA 200 punkt 14, 18 og ISA 320 «Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon» punkt 2. ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll».

9 9 ISA 800 bruken av revisors uttalelse. Under slike omstendigheter kan avsnittet beskrevet i punkt 14 utvides til også å omfatte disse andre forholdene og overskriften endres deretter. Eksempler på uttalelser fra revisor om regnskaper med spesielt formål Vedlegg (Jf. punkt A13) Eksempel 1: En uttalelse fra revisor om et fullstendig regnskap utarbeidet i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i en kontrakt (i dette eksemplet, et regelbasert rammeverk). Eksempel 2: En uttalelse fra revisor om et fullstendig regnskap utarbeidet i samsvar med skattemessige regnskapsregler i jurisdiksjon X (i dette eksemplet, et regelbasert rammeverk). Eksempel 3: En uttalelse fra revisor om et fullstendig regnskap utarbeidet i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering gitt av en tilsynsmyndighet (i dette eksemplet, et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde).

10 10 ISA 800 Eksempel 1: Følgende forutsetninger er lagt til grunn for eksempelet: Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i en kontrakt (det vil si et rammeverk med spesielt formål) for å oppfylle kravene i den aktuelle kontrakten. Ledelsen kan ikke velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et regelbasert rammeverk. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Distribusjon og bruk av revisors uttalelse er begrenset. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Vi har revidert det vedlagte regnskapet for ABC AS, som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Regnskapet er utarbeidet av ledelsen i ABC AS på bakgrunn av kravene til finansiell rapportering i del Z i kontrakten datert 1. januar 20X1 mellom ABC AS og DEF AS («kontrakten»). Ledelsens 13 ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av dette regnskapet i samsvar med kravene til finansiell rapportering i del Z i kontrakten, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og tilleggsopplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av regnskapet med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon innebærer også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 13 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

11 11 ISA 800 Konklusjon Etter vår mening er regnskapet for ABC AS for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i del Z i kontrakten. Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon og bruk Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note X til regnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for at ABC AS skal oppfylle de finansielle rapporteringsbestemmelsene i ovennevnte kontrakt. Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende beregnet på ABC AS og DEF AS og skal ikke distribueres til eller brukes av andre enn ABC AS eller DEF AS. [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsberetningen] [Revisors adresse]

12 12 ISA 800 Eksempel 2: Følgende forutsetninger er lagt til grunn for eksempelet: Regnskapet er utarbeidet av ledelsen i et partnerskap i samsvar med grunnlaget for avleggelse av skatteregnskap i jurisdiksjon X (det vil si et rammeverk med spesielt formål) for å hjelpe partnerne med å utarbeide sine selvangivelser. Ledelsen kan ikke velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et regelbasert rammeverk. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Distribusjon av revisors uttalelse er begrenset. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Vi har revidert det vedlagte regnskapet for ABC Partnerskap, som består av balanse per 31. desember 20X1 og resultatregnskap for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Regnskapet er utarbeidet av ledelsen ved bruk av de skattemessige regnskapsreglene i jurisdiksjon X. Ledelsens 14 ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med grunnlaget for avleggelse av skatteregnskap i jurisdiksjon X, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik vurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for partnerskapets utarbeidelse av regnskapet, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon innebærer også en vurdering av om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 14 Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen.

13 13 ISA 800 konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er regnskapet for ABC Partnerskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med [angi gjeldende lov om inntektsskatt] i jurisdiksjon X. Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note X til regnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for å hjelpe partnerne i ABC Partnerskap med å utarbeide sine selvangivelser. Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende beregnet på ABC Partnerskap og dets partnere og skal ikke distribueres til andre enn ABC Partnerskap eller dets partnere. [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsberetningen] [Revisors adresse]

14 14 ISA 800 Eksempel 3: Følgende forutsetninger er lagt til grunn for eksempelet: Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering gitt av en tilsynsmyndighet (det vil si et rammeverk med spesielt formål) for å oppfylle kravene til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Ledelsen kan ikke velge mellom flere rammeverk for finansiell rapportering. Det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering er et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde/dekkende fremstilling. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210. Distribusjon eller bruk av revisors uttalelse er ikke begrenset. Avsnittet om andre forhold viser til det faktum at revisor også har avgitt en revisjonsberetning til regnskapet utarbeidet av ABC AS for den samme perioden i samsvar med et rammeverk med generelt formål. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Vi har revidert det vedlagte regnskapet for ABC AS, som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Regnskapet er utarbeidet av ledelsen med utgangspunkt i bestemmelsene om finansiell rapportering i del Y i forskrift Z. Ledelsens 15 ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med bestemmelsene om finansiell rapportering i del Y i forskrift Z, 16 og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med internasjonale revisjonsstandarder. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. Når ledelsens ansvar er å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde, kan dette formuleres slik: «Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av et regnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar bestemmelsene om finansiell rapportering i del Y i forskrift Z, og for slik.»

15 15 ISA 800 et regnskap som gir en dekkende fremstilling, 17 med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. 18 En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening gir regnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling (eller gir et rettvisende bilde) av den økonomiske stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1, og av selskapets økonomiske resultat og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med de finansielle rapporteringsbestemmelsene i del Y i forskrift Z. Grunnlag for regnskapsavleggelse Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på note X til regnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. Regnskapet er utarbeidet for å hjelpe ABC AS med å oppfylle kravene til tilsynsmyndighet DEF. Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet for andre formål. Andre forhold ABC AS har utarbeidet et ordinært årsregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 20X1 i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering, som vi har avgitt en revisjonsberetning om til aksjonærene i ABC AS datert 31. mars 20X2. [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsberetningen] [Revisors adresse] Når det gjelder fotnote 16, kan denne setningen formuleres på følgende måte: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettvisende bilde med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.» I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av regnskapet, må denne setningen formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene». Når det gjelder fotnote 16, kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene».

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor

ISA og ISSAI. - hva er særtrekket for offentlig sektor ISA og ISSAI - hva er særtrekket for offentlig sektor NKRFs Fagkonferanse 2013 Riksrevisjonen - Stortingets kontrollorgan 2 Bidra effektivt til Stortingets kontroll og fremme god forvaltning kompetent

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Agenda Formålet med ISSAI-rammeverket Riksrevisjonens innføring av rammeverket Tilpasning

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~

a ~ Økonomisk Årsberetning 2014 n _ n Q~ Økonomisk Årsberetning 2014 Selskapets virksomhet/beliggenhet Norges Roforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund, med kontor på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundet er en ideell organisasjon for

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 1. november 2012 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

MGPPs ÅRSMELDING 2015

MGPPs ÅRSMELDING 2015 Midt-Gudbrandsdal Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste Fron Fron Representantskapssak 17/16 MGPP-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 MGPPs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL. EKSAMEN I REVISJON 15 sp. onsdag 21. mai 2014

SENSORVEILEDNING TIL. EKSAMEN I REVISJON 15 sp. onsdag 21. mai 2014 SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON 15 sp onsdag 21. mai 2014 kl. 09.00 15.00 i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.7.13 og nasjonale retningslinjer fra

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer