ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA

2 3 ISA 610 This International Standard on Auditing (ISA) 610 (Revised), «Using the work of Internal Auditors» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2012 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2012 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 610 (Revidert) Bruk av interne revisorers arbeid er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2012, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2012, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 610 (Revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 610 (Revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 610 (Revised), «Using the work of Internal Auditors».

3 4 ISA 610 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 610 (Revidert) BRUK AV INTERNE REVISORERS ARBEID (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som avsluttes per eller etter 15. desember 2013.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Forholdet mellom ISA 315 (Revidert) og ISA 610 (Revidert) Den eksterne revisors oppgaver og plikter for revisjonen... 9 Ikrafttredelsesdato Mål Definisjon Krav Fastslå om, på hvilke områder og i hvilket omfang den eksterne kan bruke internrevisjonsfunksjonens arbeid Bruk av arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen Dokumentasjon Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjon av internrevisjonsfunksjonen... A1 A4 Fastslå om, på hvilke områder, og i hvilket omfang den eksterne revisor kan bruke internrevisjonsfunksjonens arbeid... A5 A23 Bruk av arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen... A24-A30 Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 610 (Revidert) «Bruk av interne revisorers arbeid» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 5 ISA 610 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA) omhandler den eksterne revisors oppgaver og plikter dersom man bruker arbeidet utført av internrevisjonsfunksjonen for å innhente revisjonsbevis. 2. Denne ISA gjelder ikke dersom enheten ikke har en internrevisjonsfunksjon. (Jf. Punkt A2) 3. Dersom enheten har en internrevisjonsfunksjon, gjelder kravene i denne ISA ikke dersom: (a) Oppgaver og aktiviteter til funksjonen ikke er relevant for revisjonen, eller (b) Revisor basert på sin foreløpige forståelse av internrevisjonsfunksjonen, som et resultat av handlinger utført etter ISA 315 (revidert) 1, ikke forventer å bruke arbeid utført av funksjonen for å innhente revisjonsbevis. Det er ikke krav i denne ISA om at den eksterne revisor bruker arbeidet utført av internrevisjonsfunksjonen for å endre type eller tidspunkt, eller redusere omfanget av revisjonshandlingene som skal utføres direkte av den eksterne revisor, det forblir en beslutning av den eksterne revisor ved fastsettelsen av den overordnede revisjonsstrategien. 4. I noen jurisdiksjoner kan det ved lov eller forskrift være forbud, eller i noe omfang begrensninger, i den eksterne revisor adgang til å bruke arbeidet til internrevisjonsfunksjonen. ISA-ene overstyrer ikke lover eller forskrifter som regulerer revisjon av finansiell informasjon. 2 Slike forbud eller restriksjoner vil derfor ikke hindre den eksterne revisor i å overholde ISA-ene. (Jf. Punkt A31) Forholdet mellom internrevisjonsfunksjonen og den eksterne revisor 5. Mange virksomheter etablerer internrevisjonsfunksjoner som fungerer som en del av deres intern kontroll og styringsstruktur. Formålet og ansvarsområdet til en internrevisjonsfunksjon, og arten av oppgaver og organisatorisk plassering, inkludert funksjonens myndighet og rapporteringsansvar, varierer betydelig og avhenger av enhetens størrelse og struktur og krav fra ledelsen, og der det er aktuelt, fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. 6. ISA 315 (revidert) omhandler hvordan kunnskap og erfaring fra internrevisjonsfunksjonen kan bidra til den eksterne revisors forståelse av enheten og dens omgivelser, og identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon. ISA 315 (revidert) 3 forklarer også hvordan effektiv kommunikasjon mellom de interne og eksterne revisorer skaper et miljø hvor ekstern revisor kan være informert om vesentlige forhold som kan påvirke den eksterne revisors arbeid. 7. Avhengig av om internrevisjonsfunksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner tilstrekkelig underbygger objektiviteten til de interne revisorene, nivået av kompetanse på internrevisjonsfunksjonen, og om funksjonen bruker en metodisk tilnærming, kan den eksterne revisor også bruke arbeidet til internrevisjonen på en konstruktiv og komplementær måte. Denne ISA tar opp den eksterne revisors oppgaver og plikter når, den eksterne revisors basert på sin foreløpige forståelse av internrevisjonsfunksjonen som et resultat av handlinger utført etter ISA 315 (revidert), forventer å bruke arbeidet til internrevisjonsfunksjonen som en del av de 1 ISA 315 (Revidert), «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser» 2 ISA 200, «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med revisjonsstandardene» 3 ISA 315 (Revidert), punkt A116

5 6 ISA 610 innhentede revisjonsbevis. 4 Slik bruk av dette arbeidet endrer type eller tidspunkt, eller reduserer omfanget, av revisjonshandlinger som skal utføres direkte av ekstern revisor. 8. Det kan være enkeltpersoner i et foretak som utfører handlinger tilsvarende de som utføres av en internrevisjonsfunksjon. Men med mindre de er utført av en objektiv og kompetent funksjon som anvender en metodisk tilnærming, herunder kvalitetskontroll, vil slike handlinger anses som interne kontroller og innhentede bevis vedrørende effektiviteten av slike kontroller vil være en del av revisors handlinger for å håndtere anslåtte risikoer i samsvar med ISA Den eksterne revisors ansvar for revisjonen 9. Den eksterne revisor har alene ansvaret for revisors beretning, ansvaret blir ikke redusert av den eksterne revisors bruk av internrevisjonsfunksjonens arbeid på oppdraget. Selv om funksjonen kan utføre revisjonshandlinger tilsvarende de som utføres av den eksterne revisor, er verken internrevisjonsfunksjonen eller de interne revisorene uavhengige av enheten slik det kreves av den eksterne revisor ved en revisjon av regnskaper i samsvar med ISA Denne ISA, definerer derfor de vilkår som er nødvendige for at ekstern revisor skal kunne bruke arbeidet til internrevisjonsfunksjonen. Den definerer også den nødvendige arbeidsinnsats for å innhente tilstrekkelige og hensiktsmessige bevis for at arbeidet til internrevisjonsfunksjonen er adekvat for revisjonens formål. Kravene er utformet for å gi en ramme for ekstern revisors vurderinger når det gjelder bruk av arbeidet til internrevisjonsfunksjonen for å unngå for mye eller feilaktig bruk av slikt arbeid. Ikrafttredelsesdato 10. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskap for perioder som avsluttes per eller etter 15. desember Mål 11. Målet til den eksterne revisor, hvor enheten har internrevisjonsfunksjon, og den eksterne revisor forventer å bruke arbeid utført av funksjonen for å endre type eller tidspunkt, eller redusere omfanget av revisjonshandlinger som skal utføres direkte av den eksterne revisor er: (a) Å fastslå om arbeidet til internrevisjonsfunksjonen kan brukes, og i så fall på hvilke områder og i hvilket omfang; og etter å ha gjort en slik beslutning: (b) Dersom revisor bruker arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen, å avgjøre om arbeidet er adekvat for revisjonens formål. Definisjoner 12. For ISA-enes formål har begrepet nedenfor følgende betydning: Krav Internrevisjonsfunksjon - En funksjon i en enhet som utfører revisjons- og rådgivningsaktiviteter i enheten, utformet for å evaluere og forbedre effektiviteten av enhetens styrings-, risikostyrings- og intern kontroll-prosesser. (Jf. Punkt A1-A4) Fastslå om, på hvilke områder, og i hvilket omfang internrevisjonsfunksjonens arbeid kan brukes Evaluering av internrevisjonsfunksjonen 4 Se punkt ISA 330, «Revisors håndtering av anslåtte risikoer» 6 ISA 200, punkt 14

6 7 ISA Den eksterne revisor skal avgjøre om arbeidet i til internrevisjonsfunksjonen kan brukes for revisjonsformål ved å evaluere følgende: (a) I hvilken grad internrevisjonsfunksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner underbygger objektiviteten til de interne revisorene, (Jf. punkt A5-A9) (b) Kompetansenivået i internrevisjonsfunksjonen, og (Jf. punkt A5-A9) (c) Hvorvidt internrevisjonsfunksjonen anvender en metodisk tilnærming, inkludert kvalitetskontroll. (Jf. punkt A10-A11) 14. Ekstern revisor skal ikke bruke arbeidet til internrevisjonsfunksjonen hvis den eksterne revisor fastslår at: (a) Funksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner ikke tilstrekkelig underbygger objektiviteten til de interne revisorene; (b) Funksjonen mangler tilstrekkelig kompetanse, eller (c) Funksjonen anvender ikke en metodisk tilnærming, inkludert kvalitetskontroll. (Jf. Punkt A12-A14) Fastsettelse av type og omfang av arbeidet til internrevisjonsfunksjonen som kan brukes 15. Som grunnlag for fastsettelse av på hvilke områder og i hvilket omfang arbeidet til internrevisjonsfunksjonen kan brukes, skal den eksterne revisor vurdere typen og omfanget av arbeidet som er utført, eller er planlagt å bli utført, av internrevisjonsfunksjonen og dens relevans for den eksterne revisors overordnede revisjonsstrategi og revisjonsplan (Jf. Punkt A15-A17). 16. Den eksterne revisor skal gjøre alle vesentlige vurderinger i revisjonsoppdraget, og for å forhindre feilaktig bruk av internrevisjonsfunksjonen, skal revisor planlegge å bruke mindre av arbeidet til funksjonen og utføre mer av arbeidet direkte: (Jf. Punkt A15-A17) (a) Jo mer skjønn er involvert i: (i) Planlegging og gjennomføring av relevante revisjonshandlinger, og (b) (c) (d) (ii) Evalueringen av innhentede revisjonsbevis, (Jf. punkt A18-A19.) Jo høyere anslått risiko for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå, med spesielle hensyn til risikoer som er identifisert som særskilte; (Jf. Punkt A20-A22) Jo mindre den organisatoriske plassering for internrevisjonsfunksjonen og relevante retningslinjer og rutiner underbygger objektiviteten til de interne revisorer på en adekvat måte, og Jo lavere kompetansenivå i internrevisjonsfunksjonen. 17. Ekstern revisor skal også vurdere hvorvidt, totalt sett, bruken av arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen i den utstrekning det er planlagt, fortsatt vil innebære at ekstern revisor er tilstrekkelig involvert i revisjonen, gitt at den eksterne revisors alene har ansvaret for revisjonsberetningen. (Jf. Punkt A15-A22) 18. Den eksterne revisor skal ved kommunikasjon av det planlagte omfanget og tidsplanen for revisjonen med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, i samsvar med ISA 260, 7 kommunisere hvordan den eksterne revisor har planlagt å bruke arbeidet til internrevisjonsfunksjonen. (Jf. Punkt A23) Bruk av arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen 7 ISA 260, «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll», punkt 15

7 8 ISA Hvis den eksterne revisor planlegger å bruke arbeidet til internrevisjonsfunksjonen, skal ekstern revisor diskutere den planlagte bruken av sitt arbeid med funksjonen som grunnlag for å samordne sine respektive aktiviteter. (Jf. Punkt A24-A26) 20. Den eksterne revisor skal lese rapportene fra internrevisjonsfunksjonen knyttet til det arbeidet til funksjonen som den eksterne revisor planlegger å bruke for å oppnå en forståelse av typen og omfanget av revisjonshandlinger som er utført og de relaterte funn. 21. Den eksterne revisor skal utføre tilstrekkelige revisjonshandlinger på arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen som en helhet for de deler den eksterne revisor planlegger å benytte for å vurdere dens adekvans for revisjonens formål, herunder vurdere om: (a) arbeidet til funksjonen har blitt skikkelig planlagt, utført, overvåket, gjennomgått og dokumentert; (b) tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis har blitt innhentet for å gjøre funksjonen i stand til å trekke rimelige konklusjoner, og (c) konklusjonene er hensiktsmessige etter omstendighetene, og rapportene utarbeidet av funksjonen er konsistente med resultatene av utført arbeid. (Jf. Punkt A27-A30) 22. Typen og omfanget av den eksterne revisors revisjonshandlinger skal stå forhold til den eksterne revisors vurdering av: (a) Omfanget av skjønn involvert; (b) Den anslåtte risikoen for vesentlig feilinformasjon; (c) I hvilket omfang internrevisjonsfunksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner underbygger objektiviteten til de interne revisorene, og (d) kompetansenivået i funksjonen, 8 (Jf. punkt A27-A29.) og skal inkludere gjentakelse av noe av arbeidet. (Jf: Punkt A30) 23. Den eksterne revisor skal også vurdere om den eksterne revisors konklusjon relatert til internrevisjonsfunksjonen i punkt 13 i denne ISA, og bestemmelsen av typen og omfanget av bruk av arbeidet til funksjonen for revisjonens formål i punkt i denne ISA fortsatt er hensiktsmessige. Dokumentasjon 24. Hvis den eksterne revisor bruker arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen, skal ekstern revisor inkludere følgende i revisjonsdokumentasjonen: (a) Evalueringen av: (i) Hvorvidt funksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner tilstrekkelig underbygger objektiviteten til de interne revisorene; (ii) kompetansnivået til funksjonen, og (iii) om funksjonen har en metodisk tilnærming, inkludert en kvalitetskontroll; (b) Typen og omfang av arbeid som er brukt og grunnlaget for den beslutningen, og (c) De revisjonshandlinger som er utført av den eksterne revisor for å vurdere adekvansen av arbeidet som er brukt. *** 8 Se punkt 16

8 9 ISA 610 Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjon av internrevisjonsfunksjonen (Jf. punkt 2, 12) A1. Internrevisjonsfunksjonens formål og ansvarsområdet inkluderer vanligvis revisjons- og rådgivingsvirksomhet utformet for å evaluere og forbedre effektiviteten av enhetens styringsprosesser, risikostyring og intern kontroll for eksempel følgende: Aktiviteter knyttet til styring Internrevisjonsfunksjonen kan vurdere styringsprosessen ved vurdering av måloppnåelse innen etikk og verdier, prestasjonsmåling og rapporteringsansvar, kommunikasjon av risiko- og kontrollinformasjon til aktuelle deler av organisasjonen, og effektiviteten i kommunikasjonen mellom dem med overordnet ansvar for styring og kontroll, eksterne og interne revisorer og ledelsen. Aktiviteter knyttet til risikostyring Internrevisjonsfunksjonen kan bistå enheten ved å identifisere og evaluere vesentlige eksponeringer for risiko og bidra til forbedring av risikostyring og intern kontroll (herunder effektiviteten av den finansielle rapporteringsprosessen). Internrevisjonsfunksjonen kan utføre handlinger for å bistå enheten i å avdekke misligheter. Aktiviteter knyttet til intern kontroll Evaluering av intern kontroll. Internrevisjonsfunksjonen kan bli tildelt spesifikt ansvar for gjennomgang av kontroller, evaluere driften og anbefale forbedringer. Ved å gjøre det, gir internrevisjonsfunksjonen en sikkerhet for kontrollen. For eksempel kan internrevisjonsfunksjonen planlegge å utføre handlinger eller andre prosedyrer for å gi sikkerhet til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om utforming, implementering og effektiviteten av intern kontrollen, inkludert de som er relevante for revisjonen. Undersøkelse av finansiell og driftsmessig informasjon. Internrevisjonsfunksjonen kan være tillagt å gjennomgå de metodene som brukes for å identifisere, regnskapsføre, måle, klassifisere og rapportere finansiell og driftsmessig informasjon, og å gjennomføre spesifikke undersøkelser av individuelle poster, herunder detaljert testing av transaksjoner, saldoer og rutiner. Gjennomgang av driftsaktiviteter. Internrevisjonsfunksjonen kan være tillagt å gjennomgå driftsaktiviteters økonomi, kostnadseffektivitet og måleffektivitet, herunder ikke-økonomiske aktiviteter i en enhet. Gjennomgang av overholdelse av lover og forskrifter. Internrevisjonsfunksjonen kan være tillagt å gjennomgå overholdelse av lover, forskrifter og andre eksterne krav, og ledelsens retningslinjer og instrukser, samt andre interne krav. A2. Aktiviteter tilsvarende de som er utføres av en internrevisjonsfunksjon kan utføres av funksjoner med andre titler innen enheten. Noen av eller alle aktivitetene til en internrevisjonsfunksjon kan også settes ut til en ekstern tjenesteleverandør. Verken tittelen på funksjonen, eller om det er utført av enheten eller en ekstern tjenesteleverandør, er alene avgjørende for hvorvidt ekstern revisor kan bruke arbeid utført av funksjonen. Snarere er det naturen av aktivitetene, i hvilket omfang internrevisjonsfunksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner underbygger objektiviteten til de interne revisorene, kompetansen; den systematiske og faglige tilnærmingen til funksjonen som er relevant. Referanser i denne ISA en til arbeidet til internrevisjonsfunksjonen inkluderer relevante aktiviteter til andre funksjoner eller eksterne tjenesteleverandører som har disse egenskapene. A3. I tillegg ville de i enheten med driftsmessige og ledelsesmessige plikter og ansvar utenfor internrevisjonsfunksjonen ordinært møte trusler mot objektiviteten som ville forhindre dem fra å

9 10 ISA 610 bli behandlet som en del av en internrevisjonsfunksjon etter denne ISA, selv om de kan utføre kontrollaktiviteter som kan testes i henhold til ISA Av denne grunn, vil ikke overvåking av kontroller utført av en eier-leder tilsvare en internrevisjonsfunksjon. A4. Mens formålene til enhetens internrevisjonsfunksjon og ekstern revisor er forskjellige, kan funksjonen utføre revisjonshandlinger som ligner de som utføres av den eksterne revisor ved revisjon av regnskaper. I så fall kan den eksterne revisor gjøre bruk av funksjonen for revisjonformål på en eller flere av følgende måter: For å innhente informasjon som er relevant for den eksterne revisors vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes feil eller misligheter. I denne forbindelse krever ISA 315 (Revidert) 10 at den eksterne revisor skal opparbeide seg en forståelse av internrevisjonsfunksjonens oppgaver, dens organisatoriske plassering, og de aktiviteter som utføres, eller skal utføres, og rette forespørsler til aktuelle personer innen internrevisjonsfunksjonen (hvis enheten har en slik funksjon), eller Med mindre det ved lov eller forskrift er forbud, eller i noe omfang begrensninger kan den eksterne revisor etter hensiktsmessig evaluering, velge å bruke arbeid som er utført av internrevisjonsfunksjonen i perioden som delvis erstatning for revisjonsbevis som skal innhentes direkte av den eksterne revisor. 11 Å avgjøre om, på hvilke områder, og i hvilket omfang arbeidet til internrevisjonsfunksjonen kan brukes Evaluering av internrevisjonsfunksjonen Objektivitet og Kompetanse (Jf. Punkt 13 (a) - (b)) A5. Den eksterne revisor utøver profesjonelt skjønn for å avgjøre om arbeidet til internrevisjonsfunksjonen kan brukes med formål for revisjonen, samt arten og omfanget av arbeidet til internrevisjonsfunksjonen som kan brukes ut fra omstendighetene. A6. I hvilket omfang internrevisjonsfunksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner underbygger objektiviteten til de interne revisorene og funksjonens kompetansenivå er spesielt viktig for å bestemme hvorvidt funksjonens arbeid skal brukes, og i så fall, arten og omfanget av bruken som er hensiktsmessig ut fra omstendighetene. A7. Objektivitet refererer til evnen til å utføre disse oppgavene uten at forutinntatthet, interessekonflikt eller utilbørlig påvirkning fra andre, overstyrer de faglige vurderinger. Faktorer som kan påvirke den eksterne revisors vurdering omfatter følgende: Om den organisatoriske plassering for internrevisjonsfunksjonen, inkludert funksjonens myndighet og rapporteringsansvar, støtter evnen til funksjonen til ikke å være forutinntatt, ha interessekonflikter eller være utilbørlig påvirket slik at andre ikke kan overstyre de faglige vurderinger. For eksempel, om internrevisjonsfunksjonen rapporterer til dem med overordnet ansvar for styring og kontroll eller en direktør med relevant myndighet, eller hvis funksjonen rapporterer til ledelsen, om den har direkte tilgang til dem med overordnet ansvar for styring og kontroll. Om internrevisjonsfunksjonen ikke har oppgaver som er i konflikt med hverandre, for eksempel ledelses- eller operative oppgaver eller plikter som ligger utenfor internrevisjonsfunksjonen. 9 Se punkt 8 10 ISA 315 (Revidert) punkt 6(a) 11 Se punkt 13-23

10 11 ISA 610 Hvorvidt de med overordnet ansvar for styring og kontroll overvåker ansettelsesbeslutninger knyttet til internrevisjonsfunksjonen, for eksempel, bestemmer policyen for kompensasjon. Om internrevisjonsfunksjonen er pålagt begrensninger eller restriksjoner av ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, for eksempel i forbindelse med å kommunisere internrevisjonsfunksjonens funn til den eksterne revisor. Hvorvidt de interne revisorene er medlemmer av relevante profesjonsorganisasjoner og deres medlemskap forplikter til å overholde relevante faglige standarder knyttet til objektivitet, eller om internrevisjonsfunksjonens policyer understøtter de samme formål. A8. Kompetansen til internrevisjonsfunksjonen refererer til opparbeidelse og vedlikehold av kunnskap og ferdigheter i funksjonen som en helhet på det nivået som kreves for at tildelte oppgaver skal kunne utføres samvittighetsfullt og i samsvar med gjeldende standarder. Faktorer som kan påvirke den eksterne revisors fastsettelse, inkluderer følgende: Om internrevisjonsfunksjonen har tilstrekkelige og hensiktsmessige ressurser i forhold til størrelsen på enheten og arten av virksomheten Om det er etablert policyer for ansettelse, opplæring og allokering av interne revisorer til internrevisjonsoppdrag Hvorvidt de interne revisorene har tilstrekkelig faglig opplæring og ferdigheter i revisjon. Relevante kriterier som kan benyttes av den eksterne revisor ved vurderingen, kan for eksempel omfatte, om den interne revisors innehar relevant autorisasjon og erfaring Hvorvidt de interne revisorer har tilstrekkelig kunnskap om enhetens finansielle rapportering og det gjeldende rammeverk for finansiell rapportering og om internrevisjonsfunksjonen besitter nødvendige ferdigheter (for eksempel bransjespesifikk kunnskap) til å kunne utføre arbeid knyttet til enhetens regnskap Hvorvidt de interne revisorene er medlemmer av relevante profesjonsorganisasjoner som forplikter dem til å overholde de relevante faglige standardene, inkludert etterutdanningskrav. A9. Objektiviteten og kompetansen kan sees som et kontinuum. Jo mer internrevisjonsfunksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner i tilstrekkelig grad underbygger objektiviteten til de interne revisorene og jo høyere kompetansenivået er i funksjonen, dess mer sannsynlig er det at den eksterne revisor kan benytte arbeidet til funksjonen og på flere områder. Imidlertid kan organisatorisk plassering og relevante retningslinjer og rutiner som i stor grad underbygger objektiviteten til de interne revisorene ikke kompensere for mangelen på tilstrekkelig kompetanse i internrevisjonsfunksjonen. Likeledes kan høy kompetanse i internrevisjonsfunksjonen ikke kompensere for organisatorisk plassering og retningslinjer og rutiner som ikke i tilstrekkelig grad underbygger objektiviteten til de interne revisorene. Anvendelse av en metodisk tilnærming (Jf. Punkt 13 (c)) A10. Anvendelsen av en metodisk tilnærming til planlegging, gjennomføring, oppfølging, gjennomgang og dokumentasjon av arbeidet skiller virksomheten til internrevisjonsfunksjonen fra andre overvåkningsaktiviteter som kan utføres innenfor enheten. A11. Faktorer som kan påvirke den eksterne revisors fastsettelse av hvorvidt internrevisjonsfunksjonen anvender en metodisk tilnærming inkluderer følgende: Eksistenen til, bruken av og hvor adekvate dokumenterte internrevisjonshandlinger eller veiledning som dekker slike områder som risikovurderinger, arbeidsprogrammer, dokumentasjon og rapportering, hvor arten og omfanget gjenspeiler størrelsen på og omgivelsene til enheten.

11 12 ISA 610 Om internrevisjonsfunksjonen har hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll, som de retningslinjene og rutinene i ISQC 1 12 som vil være relevante for en internrevisjonsfunksjon (som de som er knyttet til ledelse, menneskelige ressurser og gjennomføringen av oppdrag) eller kvalitetskontrollkravene i standarder fastsatt av aktuelle organer for interne revisorer. Slike organer kan også etablere andre hensiktsmessige krav, for eksempel å gjennomføre periodiske eksterne kvalitetsvurderinger. Omstendigheter når arbeidet til internrevisjonsfunksjonen ikke kan brukes (Jf. Punkt 14) A12. Den eksterne revisors vurdering av om internrevisjonsfunksjonens organisatoriske plassering og relevante retningslinjer og rutiner i tilstrekkelig grad underbygger objektiviteten til de interne revisorene, kompetansenivået i internrevisjonsfunksjonen, og om den anvender en metodisk tilnærming kan tyde på at risikoen knyttet til kvaliteten av arbeidet til funksjonen er for høy, og derfor er det ikke grunnlag for å bruke noe av arbeidet til funksjonen som revisjonsbevis. A13. Å ta hensyn til faktorene i punkt A7, A8 og A11 i denne ISA, individuelt og samlet, er viktig fordi en individuell faktor ofte ikke er tilstrekkelig til å konkludere med at arbeidet til internrevisjonsfunksjonen ikke kan brukes for revisjonsformål. For eksempel er internrevisjonsfunksjonens organisatoriske plassering spesielt viktig i vurderingen av trusler mot objektiviteten til de interne revisorene. Dersom internrevisjonsfunksjonen rapporterer til ledelsen, ville dette bli betraktet som en betydelig trussel mot funksjonens objektivitet, med mindre andre faktorer slik som beskrevet i punkt A7 i denne ISA, kollektivt gir tilstrekkelige tiltak for å redusere trusselen til et akseptabelt nivå. A14. I tillegg sier IESBA artikkel at en egenkontrolltrussel oppstår når den eksterne revisor aksepterer et oppdrag som består i å levere internrevisjonstjenester til en klient, og resultatene av disse tjenestene brukes i gjennomføringen av revisjonen. Dette er fordi muligheten for at revisjonsteamet vil bruke resultatene fra internrevisjonsleveransen uten grundig evaluering av resultatene eller uten å utøve samme nivå av profesjonell skepsis som blir utøvd når internrevisjonen utføres av personer som ikke er en del av revisjonsfirmaet. IESBA 14 diskuterer forbud som gjelder i visse omstendigheter og trusler og forholdsregler som kan brukes for å redusere truslene til et akseptabelt nivå i andre omstendigheter. Fastsettelse av arten og omfanget til arbeidet til Internrevisjonsfunksjonen som kan brukes Faktorer som påvirker fastsettelse av arten og omfanget av arbeidet til internrevisjonsfunksjonen som kan brukes (Jf. Punkt 15-17) A15. Når den eksterne revisor har fastslått at arbeidet til internrevisjonsfunksjonen kan benyttes til revisjonsformål, er en første vurdering om den planlagte arten av og innholdet i arbeidet til internrevisjonsfunksjonen som er utført, eller planlagt utført, er relevant for den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen som den eksterne revisor har etablert i samsvar med ISA Internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC) 1, Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. 13 The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) Se også Den norske Revisorforenings regler om etikk kapittel Se også Den norske Revisorforenings regler om etikk kapittel ISA 300, Planlegging av revisjon av et regnskap

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Bilag 8 Instruks for internrevisjon og Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Instruks for internrevisjon i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 2005 Side 1 av 5 Internrevisjonsinstruksen setter rammer

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag IFAC Board Endelig versjon November 2014 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) utarbeider revisjons- og

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer