International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009

2 2 ISA 620 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 620, «Using the Work of an Auditor s Expert» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 620, «Using the Work of an Auditor s Expert».

3 3 ISA 620 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD ISA 620 BRUK AV ARBEIDET TIL EN EKSPERT ENGASJERT AV REVISOR (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Revisors ansvar for konklusjonen i revisjonsberetningen... 3 Ikrafttredelsesdato... 4 Mål... 5 Definisjoner... 6 Krav Beslutning om behovet for å bruke en ekspert engasjert av revisor... 7 Type, tidspunkt og omfang av revisjonshandlinger... 8 Kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til revisors ekspert... 9 Opparbeidelse av en forståelse av fagfeltet til revisors ekspert Avtale med revisors ekspert Evaluering av adekvansen av arbeidet til revisors ekspert Henvisning til revisors ekspert i revisjonsberetningen Veiledning og utfyllende forklaringer Definisjon av en ekspert engasjert av revisor... A1 A3 Beslutning om behovet for å bruke en ekspert engasjert av revisor... A4 A9 Type, tidspunkt og omfang av revisjonshandlinger... A10 A13 Kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til revisors ekspert... A14 A20 Opparbeidelse av en forståelse av fagfeltet til revisors ekspert... A21 A22 Avtale med revisors ekspert... A23 A31 Evaluering av adekvansen av arbeidet til revisors ekspert... A32 A40 Henvisning til revisors ekspert i revisjonsberetningen... A41 A42 Vedlegg: Vurderinger i forbindelse med avtalen mellom revisor og revisors eksterne ekspert Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 620 «Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 620 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter vedrørende arbeidet til en person eller organisasjon innenfor et annet fagfelt enn regnskap eller revisjon, når dette arbeidet brukes til å hjelpe revisor med å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. 2. ISA-en omhandler ikke: (a) Situasjoner hvor revisjonsteamet inneholder et medlem, eller konsulterer en person eller en organisasjon, med ekspertise innenfor et spesialisert regnskaps- eller revisjonsområde, som omtales i ISA 220; 1 eller (b) Revisors bruk av arbeidet til en person eller organisasjon som innehar ekspertise på et annet felt enn regnskap eller revisjon, hvis arbeid på dette feltet brukes av enheten for å bistå enheten i utarbeidelsen av regnskapet (en ekspert engasjert av ledelsen), som omtales i ISA Revisors ansvar for konklusjonen i revisjonsberetningen 3. Revisor alene har ansvaret for konklusjonen som uttrykkes i revisjonsberetningen, og dette ansvaret reduseres ikke selv om revisor bruker arbeidet til en ekspert engasjert av revisor. Ikke desto mindre kan revisor akseptere ekspertens funn eller konklusjoner på ekspertens felt som hensiktsmessig revisjonsbevis og konkluderer med at ekspertens arbeid er tilstrekkelig for revisors formål dersom revisor bruker arbeidet til en ekspert engasjert av revisor, i henhold til denne ISAen. Ikrafttredelsesdato 4. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 5. Revisors mål er å: (a) Fastsette hvorvidt revisor skal bruke arbeidet til en ekspert engasjert av revisor; og (b) Ved bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor, fastsette hvorvidt arbeidet er adekvat for revisors formål. Definisjoner 6. For ISA-enes formål har begrepene nedenfor følgende betydning: (a) En ekspert engasjert av revisor (revisors ekspert) En person eller organisasjon som innehar ekspertise på et annet felt enn regnskap eller revisjon, hvis arbeid på dette feltet brukes av revisor for å bistå revisor i innhentingen av tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. En ekspert engasjert av revisor kan være enten en intern ekspert (som kan være en partner 3 eller en medarbeider, herunder en midlertidig ansatt medarbeider, i revisjonsfirmaet eller et nettverksfirma), eller en ekstern ekspert. (Jf. punkt A1 A3) (b) Ekspertise Ferdigheter, kunnskap og erfaring innenfor et bestemt felt ISA 220 «Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper» punkt A10 og A20 A22. ISA 500 «Revisjonsbevis» punkt A34 A48. «Partner» og «firma» skal leses med referanse til deres motstykker i offentlig sektor der det er relevant.

5 5 ISA 620 (c) En ekspert engasjert av ledelsen (ledelsens ekspert) En person eller organisasjon som innehar ekspertise på et annet felt enn regnskap eller revisjon, hvis arbeid på dette feltet brukes av enheten for å bistå enheten i utarbeidelsen av regnskapet. Krav Beslutning om behovet for å bruke en ekspert engasjert av revisor 7. Dersom ekspertise på et annet felt enn regnskap eller revisjon er nødvendig for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, skal revisor beslutte hvorvidt revisor skal bruke arbeidet til en ekspert engasjert av revisor. (Jf. punkt A4 A9) Type, tidspunkt og omfang av revisjonshandlinger 8. Typen, tidspunktet og omfanget av revisors handlinger knyttet til kravene i punkt 9 13 i denne ISA-en, vil variere etter omstendighetene. Ved fastsettelse av typen, tidspunktet og omfanget av disse handlingene, skal revisor vurdere forhold som: (Jf. punkt A10) (a) Typen forhold som ekspertens arbeid er knyttet til; (b) Risikoene for vesentlig feilinformasjon i forholdet som ekspertens arbeid er knyttet til; (c) Betydningen av ekspertens arbeid for revisjonen; (d) Revisors kunnskap om og erfaring med tidligere arbeid utført av eksperten; og (e) Hvorvidt eksperten er underlagt revisjonsfirmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. (Jf. punkt A11 A13) Kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til revisors ekspert 9. Revisor skal evaluere hvorvidt revisors ekspert har den kompetansen, den kapabiliteten og den objektiviteten som er nødvendig for revisors formål. Ved bruk av en ekstern ekspert skal evalueringen av objektivitet omfatte forespørsler vedrørende interesser og relasjoner som kan skape en trussel mot ekspertens objektivitet. (Jf. punkt A17 A20) Opparbeidelse av en forståelse av fagfeltet til revisors ekspert 10. Revisor skal opparbeide seg en tilstrekkelig forståelse av fagfeltet til revisors ekspert, for å gjøre revisor i stand til å: (Jf. punkt A21 A22) (a) Fastsette typen, omfanget og målene for ekspertens arbeid for revisors formål; og (b) Evaluere adekvansen av arbeidet for revisors formål. Avtale med revisors ekspert 11. Revisor skal avtale, i skriftlig form der det er hensiktsmessig, følgende forhold med revisors ekspert: (Jf. punkt A23 A26) (a) Typen, omfanget og målene for ekspertens arbeid; (Jf. punkt A27) (b) Revisors og ekspertens respektive roller og ansvar; (Jf. punkt A28 A29) (c) Typen, tidspunktet og omfanget av kommunikasjon mellom revisor og eksperten, herunder formen på enhver rapport som skal avgis av eksperten; og (Jf. punkt A30) (d) Nødvendigheten av at revisors ekspert overholder krav til konfidensialitet. (Jf. punkt A31)

6 6 ISA 620 Evaluering av adekvansen av arbeidet til revisors ekspert 12. Revisor skal evaluere adekvansen av arbeidet til revisors ekspert for revisors formål, herunder: (Jf. punkt A32) (a) Relevansen og rimeligheten av ekspertens funn eller konklusjoner, og deres konsistens med annet revisjonsbevis; (Jf. punkt A33 A34) (b) Dersom ekspertens arbeid innebærer bruk av viktige forutsetninger og metoder, relevansen og rimeligheten av disse forutsetningene og metodene ut fra omstendighetene; og (Jf. punkt A35 A37) (c) Dersom ekspertens arbeid innebærer bruk av kildedata som er av betydning for ekspertens arbeid, relevansen, fullstendigheten og nøyaktigheten av slike kildedata. (Jf. punkt A38 A39) 13. Dersom revisor fastsetter at arbeidet til revisors ekspert ikke er adekvat for revisors formål, skal revisor: (Jf. punkt A40) (a) Bli enig med eksperten om typen og omfanget av videre arbeid som skal utføres av eksperten; eller (b) Utføre ytterligere revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene. Henvisning til revisors ekspert i revisjonsberetningen 14. Revisor skal ikke henvise til arbeidet til en ekspert engasjert av revisor i en revisjonsberetning som inneholder en ikke-modifisert konklusjon, med mindre det er pålagt ved lov eller forskrift. Dersom slik henvisning er pålagt ved lov eller forskrift, skal revisor angi i revisjonsberetningen at henvisningen ikke reduserer revisors ansvar for revisors konklusjon. (Jf. punkt A41) 15. Dersom revisor henviser til arbeidet til en ekspert engasjert av revisor i revisjonsberetningen fordi en slik henvisning er relevant for å forstå en modifikasjon i revisors konklusjon, skal revisor angi i revisjonsberetningen at henvisningen ikke reduserer revisors ansvar for konklusjonen. (Jf. punkt A42) Veiledning og utfyllende forklaringer *** Definisjon av en ekspert engasjert av revisor (Jf. punkt 6(a)) A1. Ekspertise på et annet felt enn regnskap eller revisjon kan omfatte ekspertise knyttet til forhold som: Verdsettelse av komplekse finansielle instrumenter, tomter og bygninger, anlegg og maskiner, smykker, kunst, antikviteter, immaterielle eiendeler, eiendeler og forpliktelser som er tilført gjennom sammenslåinger og eiendeler som kan være gjenstand for verdireduksjon. Aktuarberegning av forpliktelser knyttet til forsikringsavtaler eller ansattes pensjonsplaner. Estimering av olje- og gassreserver. Verdsettelse av miljøforpliktelser og fjernings-/oppryddingskostnader. Tolkning av kontrakter, lover og forskrifter. Analyse av komplekse eller uvanlige skattespørsmål. A2. I mange tilfeller vil det være lett å skille mellom ekspertise innenfor regnskap eller revisjon og ekspertise innenfor et annet felt, selv når dette involverer et spesialområde innenfor regnskap eller revisjon. Det vil for eksempel ofte være lett å skille mellom en person med ekspertise innenfor anvendelse av regnskapsmetoder for utsatt skatt og en ekspert innenfor skattelovgivning. Førstnevnte er ikke en ekspert innenfor rammen av denne ISA-en, ettersom dette er å betegne som regnskapsekspertise; sistnevnte er en ekspert innenfor rammen av denne ISA-en,

7 7 ISA 620 ettersom dette er å betegne som juridisk ekspertise. Lignende skiller kan også gjøres på andre områder, for eksempel mellom ekspertise innenfor regnskapsmetoder for finansielle instrumenter og ekspertise innenfor kompleks modellering for å verdsette finansielle instrumenter. I noen tilfeller, spesielt de som involverer et område i utvikling innenfor regnskap eller revisjon, vil det imidlertid være nødvendig å utøve profesjonelt skjønn for å skille mellom spesialiserte regnskaps- eller revisjonsområder. Aktuelle faglige regler og standarder for utdannings- og kompetansekrav som gjelder for regnskapseksperter og revisorer, kan hjelpe revisor med å utøve dette skjønnet. 4 A3. Det er nødvendig å utøve skjønn ved vurdering av hvordan kravene i denne ISA-en påvirkes av det faktum at en ekspert engasjert av revisor kan være enten en person eller en organisasjon. Det kan for eksempel vise seg at eksperten, når revisor skal evaluere vedkommendes kompetanse, kapabilitet og objektivitet, er en organisasjon som revisor har brukt tidligere, men at revisor ikke har noen tidligere erfaring med enkeltpersonen som organisasjonen har oppnevnt til det konkrete oppdraget; eller det kan være motsatt, det vil si at revisor kan være kjent med arbeidet til en enkelt ekspert, men ikke med organisasjonen hvor eksperten inngår. I begge tilfeller kan både personens personlige egenskaper og organisasjonens administrative egenskaper (for eksempel organisasjonens kvalitetskontrollsystemer) være relevante for revisors evaluering. Beslutning om behovet for å bruke en ekspert engasjert av revisor (Jf. punkt 7) A4. Revisor kan ha behov for å bruke en ekspert engasjert av revisor i en eller flere av de følgende situasjonene: Opparbeidelse av en forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder dens interne kontroll. Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon. Fastsettelse og iverksettelse av overordnede tiltak for å håndtere anslåtte risikoer på regnskapsnivå. Utforming og utførelse av videre revisjonshandlinger for å håndtere anslåtte risikoer på påstandsnivå, bestående av tester av kontroller eller substanshandlinger. Evaluering av tilstrekkeligheten og hensiktsmessigheten av revisjonsbevis som er innhentet for å gjøre seg opp en mening om regnskapet. A5. Risikoene for vesentlig feilinformasjon kan for eksempel øke når ledelsen trenger ekspertise på et annet felt enn regnskap for å kunne utarbeide regnskapet, fordi dette kan tyde på en viss kompleksitet, eller at ledelsen ikke har kunnskap om fagfeltet. Dersom ledelsen ved utarbeidelsen av regnskapet ikke har den nødvendige ekspertisen, kan ledelsen bruke en ekspert engasjert av ledelsen for å håndtere disse risikoene. Relevante kontroller, herunder kontroller knyttet til arbeidet til en eventuell ekspert engasjert av ledelsen, kan også redusere risikoene for vesentlig feilinformasjon. A6. Dersom utarbeidelsen av regnskapet involverer bruk av ekspertise innenfor et annet felt enn regnskap, er det ikke alltid revisor, som har ferdigheter innenfor regnskap og revisjon, har den nødvendige ekspertisen til å kunne revidere regnskapet. Oppdragsansvarlig revisor er pålagt å forsikre seg om at revisjonsteamet, og revisors eventuelle eksperter som ikke er en del av revisjonsteamet, samlet har tilstrekkelig kompetanse og kapabilitet til å utføre revisjonsoppdraget. 5 Videre kreves det at revisor bringer på det rene typen, tidspunktet og omfanget av ressurser som er nødvendige for å utføre oppdraget. 6 Revisors avgjørelse av hvorvidt revisor skal bruke arbeidet til en ekspert engasjert av revisor, og i så fall når og i hvilken grad, hjelper revisor med å oppfylle disse kravene. Under revisjonens løp, eller dersom omstendigheter I den forbindelse kan for eksempel International Education Standard 8 «Competence Requirements for Audit Professionals» være til hjelp. ISA 220 punkt 14. ISA 300 «Planlegging av revisjon av et regnskap» punkt 8(e).

8 8 ISA 620 endres, kan det være nødvendig for revisor å revurdere tidligere beslutninger om bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor. A7. En revisor som ikke er ekspert på et annet relevant felt enn regnskap eller revisjon, kan ikke desto mindre være i stand til å opparbeide seg en tilstrekkelig forståelse av dette feltet til å kunne utføre revisjonen uten bruk av en ekspert engasjert av revisor. Denne forståelsen kan for eksempel opparbeides gjennom: Erfaring i revisjon av enheter som krever slik ekspertise ved utarbeidelsen av enhetens regnskap. Utdanning eller faglig utvikling innenfor det konkrete feltet. Dette kan omfatte formelle kurs, eller diskusjon med personer som har ekspertise på det relevante feltet med det formål å bedre revisors evne til å håndtere forhold innenfor det aktuelle feltet. Slik diskusjon avviker fra en konsultasjon med en ekspert engasjert av revisor vedrørende et konkret sett med omstendigheter som har forekommet på oppdraget, hvor eksperten gis alle de relevante fakta som vil gjøre eksperten i stand til å gi råd basert på den faktiske informasjonen om det konkrete forholdet. 7 Diskusjon med revisorer som har utført tilsvarende oppdrag. A8. I andre tilfeller kan imidlertid revisor finne det nødvendig, eller kan velge, å bruke en ekspert engasjert av revisor for å få hjelp til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Forhold som vurderes ved fastsettelse av hvorvidt revisor skal bruke en ekspert engasjert av revisor kan omfatte: Hvorvidt ledelsen har brukt en ekspert engasjert av ledelsen ved utarbeidelsen av regnskapet (se punkt A9). Typen og betydningen av forholdet, herunder dets kompleksitet. Risikoene for vesentlig feilinformasjon knyttet til forholdet. Forventet type handlinger for å håndtere identifiserte risikoer, herunder revisors kunnskap om og erfaring med arbeidet til eksperter knyttet til slike forhold; og tilgangen på alternative kilder til revisjonsbevis. A9. Når ledelsen har brukt en ekspert engasjert av ledelsen ved utarbeidelsen av regnskapet, kan revisors beslutning om å bruke en ekspert engasjert av revisor også påvirkes av faktorer som: Typen, omfanget og målene for arbeidet til ledelsens ekspert. Hvorvidt ledelsens ekspert er ansatt i enheten eller er engasjert av enheten for å yte relevante tjenester. I hvilken grad ledelsen kan kontrollere eller påvirke arbeidet til ledelsens ekspert. Kompetansen og kapabiliteten til ledelsens ekspert. Hvorvidt ledelsens ekspert er underlagt standarder for faglig utførelse eller andre profesjons- eller bransjerelaterte krav. Eventuelle kontroller i enheten av arbeidet til ledelsens ekspert. ISA inneholder krav og gir veiledning om virkningen av kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til en ekspert engasjert av ledelsen, på påliteligheten av revisjonsbevis. Type, tidspunkt og omfang av revisjonshandlinger (Jf. punkt 8) A10. Typen, tidspunktet og omfanget av revisjonshandlinger knyttet til kravene i punkt 9 13 i denne ISA-en, vil variere avhengig av omstendighetene. Følgende faktorer kan for eksempel tyde på at det foreligger et behov for andre eller mer omfattende handlinger enn det som ellers kan være tilfellet: Arbeidet til en ekspert engasjert av revisor er knyttet til et vesentlig forhold som innebærer subjektive og komplekse skjønnsmessige vurderinger. 7 8 ISA 220 punkt A21. ISA 500 punkt 8.

9 9 ISA 620 Revisor har ikke tidligere brukt arbeidet til revisors ekspert, og har ingen tidligere erfaring med ekspertens kompetanse, kapabilitet og objektivitet. Revisors ekspert utfører handlinger som er en integrert del av revisjonen i stedet for å bli konsultert for å gi råd om et enkeltstående forhold. Eksperten er en ekstern ekspert og er derfor ikke underlagt firmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. Revisjonsfirmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll (Jf. punkt 8(e)) A11. Revisors interne ekspert kan være en partner eller en medarbeider, herunder en midlertidig ansatt medarbeider, i revisjonsfirmaet, og dermed underlagt firmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll i samsvar med ISQC 1 9 eller nasjonale krav som er minst slike strenge. 10 Alternativt kan revisors interne ekspert være en partner eller en medarbeider, herunder en midlertidig ansatt medarbeider, i et nettverksfirma, som har de samme retningslinjene og rutinene for kvalitetskontroll som revisjonsfirmaet. A12. Revisors eksterne ekspert er ikke medlem av revisjonsteamet og er ikke underlagt retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll i samsvar med ISQC I noen jurisdiksjoner kan imidlertid lov eller forskrift kreve at revisors eksterne ekspert behandles som et medlem av revisjonsteamet, og kan således være underlagt relevante etiske og andre profesjonelle krav, herunder krav som vedrører uavhengighet, og andre profesjonelle krav, slik dette er fastsatt i den aktuelle loven eller forskriften. A13. Revisjonsteam skal kunne ha tillit til firmaets kvalitetskontrollsystem, med mindre informasjon fra firmaet eller andre parter tilsier noe annet. 12 Graden av tillit vil variere med omstendighetene og kan påvirke typen, tidspunktet og omfanget av revisors handlinger med hensyn til forhold som: Kompetanse og kapabilitet gjennom rekruttering og opplæringsprogrammer. Objektivitet. Revisors interne eksperter er underlagt relevante etiske krav, herunder krav vedrørende uavhengighet. Revisors evaluering av adekvansen av arbeidet til revisors ekspert. Firmaets opplæringsprogrammer kan for eksempel gi revisors interne eksperter en hensiktsmessig forståelse av det innbyrdes forholdet mellom deres ekspertise og revisjonsprosessen. Tillit til slik opplæring og andre prosesser i firmaet, for eksempel regler for fastsettelse av innholdet i arbeidet til revisors interne eksperter, kan påvirke typen, tidspunktet og omfanget av revisors handlinger for å evaluere adekvansen av arbeidet til revisors ekspert. Etterlevelse av regulatoriske og juridiske krav gjennom overvåkingsprosesser. Avtale med revisors ekspert. Slik tillit reduserer ikke revisors ansvar for å oppfylle kravene i denne ISA-en. Kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til revisors ekspert (Jf. punkt 9) A14. Kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til en ekspert engasjert av revisor er faktorer som i vesentlig grad påvirker hvorvidt arbeidet til revisors ekspert vil være adekvat for revisors formål. Kompetanse er knyttet til ekspertens type og nivå av ekspertise. Kapabilitet er knyttet til ekspertens mulighet for å utøve denne kompetansen ut fra omstendighetene ved oppdraget. Faktorer som påvirker kapabilitet kan for eksempel omfatte geografisk beliggenhet og tilgjengelig tid og ressurser. Objektivitet er knyttet til den mulige virkningen som partiskhet, ISQC 1 «Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester» punkt 12(f). Se ISA 220 punkt 2. ISQC 1 punkt 12(f). ISA 220 punkt 4.

10 10 ISA 620 interessekonflikt eller andres innflytelse kan ha på ekspertens faglige eller forretningsmessige skjønn. A15. Informasjon vedrørende kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til en ekspert engasjert av revisor kan komme fra en rekke forskjellige kilder, for eksempel: Personlig erfaring med ekspertens tidligere arbeid. Diskusjoner med eksperten. Diskusjoner med andre revisorer eller andre som har kjennskap til ekspertens arbeid. Kunnskap om ekspertens kvalifikasjoner, medlemskap i et profesjonelt organ eller bransjeforening, lisens til å praktisere eller andre former for ekstern godkjennelse. Publiserte artikler eller bøker skrevet av eksperten. Revisjonsfirmaets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll (se punkt A11 A13). A16. Forhold som er relevante for evalueringen av kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til revisors ekspert omfatter hvorvidt ekspertens arbeid er underlagt standarder for faglig utførelse eller andre profesjons- eller bransjerelaterte krav, for eksempel etiske standarder og andre medlemskrav i en profesjonsorganisasjon eller bransjeforening, standarder for akkreditering i et lisensieringsorgan, eller krav pålagt ved lov eller forskrift. A17. Andre forhold som kan være relevante omfatter: Relevansen av ekspertens kompetanse med hensyn til forholdet som ekspertens arbeid skal brukes til, herunder eventuelle spesialområder innenfor ekspertens felt. En bestemt aktuar kan for eksempel være spesialisert innenfor eiendom og skadeforsikring, men ha begrenset ekspertise innenfor pensjonsberegning. Ekspertens kompetanse med hensyn til relevante regnskaps- og revisjonskrav, for eksempel kunnskap om forutsetninger og metoder, herunder modeller, som er konsistent med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Hvorvidt uventede hendelser, endrede forhold eller revisjonsbevis fremskaffet gjennom resultatene av revisjonshandlinger tyder på at det kan være nødvendig å revurdere den initielle evalueringen av kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til revisors ekspert etter hvert som revisjonen utføres. A18. Et vidt spekter av omstendigheter kan true objektiviteten, for eksempel egeninteressetrusler, partsrepresentantstrusler, fortrolighetstrusler, egenkontrolltrusler og presstrusler. Forholdsregler kan eliminere eller redusere slike trusler, og kan ha sitt utspring enten eksternt (for eksempel ekspertens profesjon, lover eller forskrifter), eller av ekspertens arbeidsmiljø (for eksempel retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll). Det kan også finnes forholdsregler som er spesifikke for revisjonsoppdraget. A19. Evalueringen av betydningen av trusler mot objektiviteten og hvorvidt det er behov for forholdsregler, kan avhenge av rollen til revisors ekspert og betydningen av ekspertens arbeid for revisjonen. Det kan finnes omstendigheter hvor forholdsregler ikke kan redusere trusler til et akseptabelt nivå, for eksempel dersom en foreslått ekspert engasjert av revisor er en person som har spilt en viktig rolle i utarbeidelsen av informasjonen som revideres, det vil si, dersom revisors ekspert er en ekspert engasjert av ledelsen. A20. Ved evaluering av objektiviteten til revisors eksterne ekspert kan det være relevant å: (a) Forespørre enheten om eventuelle kjente interesser eller relasjoner som enheten har med revisors eksterne ekspert som kan påvirke ekspertens objektivitet. (b) Diskutere eventuelle gjeldende forholdsregler med eksperten, herunder eventuelle profesjonskrav som gjelder for eksperten; og evaluere hvorvidt forholdsreglene er adekvate til å redusere trusler til et akseptabelt nivå. Interesser og relasjoner som det kan være relevant å diskutere med revisors ekspert omfatter: Økonomiske interesser. Forretningmessige og personlige relasjoner. Andre tjenester som leveres av eksperten, herunder av organisasjonen når den eksterne eksperten som brukes er en organisasjon.

11 11 ISA 620 I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig for revisor å innhente en skriftlig uttalelse fra revisors eksterne ekspert om eventuelle interesser i eller relasjoner med enheten som eksperten er kjent med. Opparbeidelse av en forståelse av fagfeltet til revisors ekspert (Jf. punkt 10) A21. Revisor kan opparbeide seg en forståelse av fagfeltet til revisors ekspert ved hjelp av metodene beskrevet i punkt A7, eller ved å diskutere med eksperten. A22. Aspekter ved feltet til revisors ekspert som er relevante for revisors forståelse kan omfatte: Hvorvidt ekspertens felt omfatter spesialområder som er relevante for revisjonen (se punkt A17). Hvorvidt det finnes profesjons- eller andre standarder, og regulatoriske eller juridiske krav. Hvilke forutsetninger og metoder, herunder modeller der dette er aktuelt, som er brukt av revisors ekspert, og hvorvidt de er generelt aksepterte innenfor ekspertens felt og hensiktsmessige for finansielle rapporteringsformål. Typen interne og eksterne data eller informasjon som brukes av revisors ekspert. Avtale med revisors ekspert (Jf. punkt 11) A23. Typen, omfanget og målene for arbeidet til revisors ekspert kan variere betraktelig med omstendighetene, på lik linje med revisors og ekspertens respektive roller og ansvar, og typen, tidspunktet og omfanget av kommunikasjon mellom revisor og revisors ekspert. Det er derfor påkrevd at disse forholdene avtales mellom revisor og revisors ekspert, uavhengig av om eksperten er en intern ekspert eller en ekstern ekspert. A24. Forholdene beskrevet i punkt 8 kan påvirke graden av detaljer og formalitet i avtalen mellom revisor og revisors ekspert, herunder hvorvidt det er hensiktsmessig at avtalen foreligger skriftlig. Følgende faktorer kan for eksempel tyde på at det foreligger et behov for en mer detaljert avtale enn det som ellers kan være tilfellet, eller for at det utarbeides en skriftlig avtale: Revisors ekspert vil ha tilgang til sensitiv eller konfidensiell informasjon om enheten. Revisors og ekspertens respektive roller eller ansvar avviker fra det man normalt kan forvente. Det foreligger multi-jurisdiksjonelle legale eller regulatoriske krav. Forholdet som arbeidet til revisors ekspert er knyttet til, er svært komplekst. Revisor har ikke tidligere brukt arbeid utført av den eksperten. Jo større omfang arbeidet til revisors ekspert har, jo større betydning har det for revisjonen. A25. Avtalen mellom revisor og revisors eksterne ekspert foreligger ofte i form av et oppdragsbrev. Vedlegget inneholder en liste over forhold som revisor kan vurdere å ta med i et slikt oppdragsbrev, eller i enhver annen form for avtale med revisors eksterne ekspert. A26. Når det ikke foreligger en skriftlig avtale mellom revisor og revisors ekspert, kan bevis for at avtalen foreligger fremkomme av for eksempel: Planleggingsnotater eller tilhørende arbeidspapirer som for eksempel revisjonsprogrammet. Revisjonsfirmaets retningslinjer og rutiner. Ved bruk av en intern ekspert kan de etablerte retningslinjene og rutinene som eksperten er underlagt inneholde bestemte retningslinjer og rutiner for ekspertens arbeid. Omfanget av dokumentasjon i revisors arbeidspapirer avhenger av typen retningslinjer og rutiner. Dokumentasjon er for eksempel ikke nødvendigvis påkrevd i revisors arbeidspapirer dersom revisjonsfirmaet har detaljerte regler som dekker omstendighetene hvor arbeidet til en slik ekspert blir brukt. Typen, omfanget og målene for arbeidet (Jf. punkt 11(a)) A27. Ved inngåelse av en avtale om typen, omfanget og målene for ekspertens arbeid kan det ofte være relevant å diskutere eventuelle relevante standarder for faglig utførelse eller andre profesjons- eller bransjerelaterte krav som eksperten vil følge.

12 12 ISA 620 Respektive roller og ansvar (Jf. punkt 11(b)) A28. Avtalen om revisors og ekspertens respektive roller og ansvar kan omfatte: Hvorvidt revisor eller revisors ekspert vil utføre detaljert testing av kildedata. Tillatelse for revisor til å diskutere ekspertens funn eller konklusjoner med enheten og andre, og til å inkludere opplysninger om ekspertens funn eller konklusjoner i grunnlaget for en modifisert konklusjon i revisjonsberetningen, om nødvendig (se punkt A42). Enhver avtale om å informere revisors ekspert om revisors konklusjoner vedrørende ekspertens arbeid. Arbeidspapirer A29. Avtalen om revisors og ekspertens respektive roller og ansvar kan også inneholde en avtale om tilgang til, eller oppbevaring av, hverandres arbeidspapirer. Når revisors ekspert er medlem av revisjonsteamet, utgjør ekspertens arbeidspapirer en del av revisjonsdokumentasjonen. Med mindre det foreligger en avtale om det motsatte, er eksterne eksperters arbeidspapirer deres egne og utgjør ikke en del av revisjonsdokumentasjonen. Kommunikasjon (Jf. punkt 11(c)) A30. Effektiv toveis kommunikasjon gjør det enklere å integrere typen, tidspunktet og omfanget av ekspertens handlinger i annet revisjonsarbeid på en god måte, og å endre ekspertens mål under revisjonen. Når arbeidet til revisors ekspert for eksempel er knyttet til revisors konklusjoner om en særskilt risiko, kan både en formell skriftlig rapport etter at eksperten har fullført arbeidet eller muntlige rapporter etter hvert som arbeidet utføres, være hensiktsmessig. Identifikasjon av bestemte partnere eller medarbeidere som vil fungere som kontaktpersoner for revisors ekspert, og rutiner for kommunikasjon mellom eksperten og enheten, bidrar til rettidig og effektiv kommunikasjon, særlig på større oppdrag. Konfidensialitet (Jf. punkt 11(d)) A31. Det er nødvendig at konfidensialitetsbestemmelser i relevante etiske krav som gjelder for revisor, også gjelder for revisors ekspert. Ytterligere krav kan være pålagt ved lov eller forskrift. Enheten kan også ha bedt om at spesifikke konfidensialitetsbestemmelser avtales med revisors eksterne eksperter. Evaluering av adekvansen av arbeidet til revisors ekspert (Jf. punkt 12) A32. Revisors evaluering av kompetansen, kapabiliteten og objektiviteten til revisors ekspert, revisors kjennskap til ekspertens fagfelt, og typen arbeid som er utført av eksperten, påvirker typen, tidspunktet og omfanget av revisjonshandlinger som utføres for å evaluere adekvansen av ekspertens arbeid for revisors formål. Funnene og konklusjonene til revisors ekspert (Jf. punkt 12(a)) A33. Spesifikke handlinger for å evaluere tilstrekkeligheten av arbeidet til revisors ekspert for revisors formål, kan omfatte: Forespørsler til revisors ekspert. Gjennomgåelse av ekspertens arbeidspapirer og rapporter. Bekreftende handlinger som: Observasjon av ekspertens arbeid; Undersøkelse av publiserte data, for eksempel statistiske rapporter fra anerkjente, myndige kilder; Bekreftelse av relevante forhold hos tredjeparter; Utførelse av detaljerte analytiske handlinger; og Gjentakelse av beregninger.

13 13 ISA 620 Diskusjon med en annen ekspert med relevant ekspertise, for eksempel når ekspertens funn eller konklusjoner ikke stemmer overens med annet revisjonsbevis. Diskusjon av ekspertens rapport med ledelsen. A34. Relevante faktorer ved evaluering av relevansen og rimeligheten av funnene eller konklusjonene til revisors ekspert, uansett om de foreligger i en rapport eller annen form, kan omfatte hvorvidt de er: Presentert på en måte som er i samsvar med eventuelle standarder i ekspertens profesjon eller bransje; Tydelig uttrykt, herunder henvisning til målene som er avtalt med revisor, omfanget av arbeidet som er utført og standarder som er anvendt; Basert på en hensiktsmessig periode og tar hensyn til hendelser etter balansedagen, der dette er relevant; Underlagt eventuelle reservasjoner, begrensninger eller restriksjoner på bruk, og i så fall, hvorvidt dette har konsekvenser for revisor; og Basert på en hensiktsmessig vurdering av feil eller avvik som revisors ekspert er blitt oppmerksom på. Forutsetninger, metoder og kildedata Forutsetninger og metoder (Jf. punkt 12(b)) A35. Når arbeidet til revisors ekspert består i å evaluere underliggende forutsetninger og metoder, herunder eventuelle modeller, som er brukt av ledelsen ved utarbeidelsen av et regnskapsestimat, vil revisors handlinger primært rettes mot en evaluering av hvorvidt revisors ekspert i tilstrekkelig grad har gjennomgått disse forutsetningene og metodene. Når arbeidet til revisors ekspert består i å utarbeide et punktestimat eller et område for sammenligning med ledelsens punktestimat, vil revisors handlinger primært rettes mot en evaluering av forutsetningene og metodene, herunder eventuelle modeller, som er brukt av revisors ekspert. A36. ISA drøfter forutsetningene og metodene som brukes av ledelsen ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder den eventuelle bruken av høyt spesialiserte modeller utviklet av enheten. Selv om denne drøftelsen er knyttet til revisors innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for ledelsens forutsetninger og metoder, kan den også bistå revisor med å evaluere forutsetninger og metoder som er benyttet av en ekspert engasjert av revisor. A37. Når arbeidet til en ekspert engasjert av revisor innebærer bruken av vesentlige forutsetninger og metoder, vil faktorer som er relevante for revisors evaluering av disse forutsetningene og metodene omfatte hvorvidt de er: Generelt aksepterte innenfor ekspertens felt; I samsvar med kravene i det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Avhengige av bruken av spesialiserte modeller; og I samsvar med ledelsens forutsetninger og metoder, og hvis ikke, årsaken til og virkningen av avvikene. Kildedata som er brukt av revisors ekspert (Jf. punkt 12(c)) A38. Når arbeidet til en ekspert engasjert av revisor involverer bruk av kildedata som er vesentlige for ekspertens arbeid, kan følgende handlinger brukes til å teste disse dataene: Verifisering av dataenes opprinnelse, herunder opparbeidelse av en forståelse for, og eventuelt testing av, de interne kontrollene av dataene og, der det er relevant, deres overføring til eksperten. Gjennomgåelse av dataene med hensyn til fullstendighet og intern overensstemmelse. A39. Revisor kan i mange tilfeller teste kildedata. I andre tilfeller, for eksempel når typen kildedata som er brukt av en ekspert engasjert av revisor er svært teknisk i forhold til ekspertens felt, kan 13 ISA 540 «Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger» punkt 8, 13 og 15.

14 14 ISA 620 imidlertid eksperten teste kildedataene. Dersom revisors ekspert har testet kildedataene, kan forespørsel til eksperten av revisor, eller oppfølging eller gjennomgåelse av ekspertens tester, være en hensiktsmessig måte for revisor å evaluere dataenes relevans, fullstendighet og nøyaktighet. Inadekvat arbeid (Jf. punkt 13) A40. Dersom revisor konkluderer med at arbeidet til revisors ekspert ikke er adekvat for revisors formål og revisor ikke kan avklare forholdet gjennom de ytterligere revisjonshandlingene som kreves i punkt 13, som kan innebære at videre arbeid utføres av både eksperten og revisor, eller omfatte ansettelse eller engasjement av en annen ekspert, kan det være nødvendig å gi uttrykk for en modifisert mening i revisjonsberetningen i samsvar med ISA 705 som følge av at revisor ikke har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. 14 Henvisning til revisors ekspert i revisjonsberetningen (Jf. punkt 14 15) A41. I noen tilfeller kan lov eller forskrift kreve at det henvises til arbeidet til en ekspert engasjert av revisor, for eksempel i forbindelse med transparens i offentlig sektor. A42. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å henvise til revisors ekspert i en revisjonsberetning som inneholder en modifisert konklusjon for å forklare typen modifikasjon. I slike tilfeller kan det være nødvendig å få tillatelse fra revisors ekspert før revisor foretar en slik henvisning. 14 ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i uavhengig revisors beretning» punkt 6(b).

15 15 ISA 620 Vurderinger i forbindelse med avtalen mellom revisor og revisors eksterne ekspert Vedlegg (Jf. punkt A25) Dette vedlegget inneholder en liste over forhold som revisor kan vurdere å innlemme i en avtale med revisors eksterne ekspert. Følgende liste er kun illustrerende, og er ikke uttømmende. Den er kun ment som en veiledning som kan brukes i forbindelse med de vurderingene som er beskrevet i denne ISAen. Hvorvidt revisor velger å innlemme bestemte forhold i avtalen, avhenger av omstendighetene ved oppdraget. Listen kan også være til hjelp ved vurdering av forhold som skal innlemmes i en avtale med revisors interne ekspert. Typen, omfanget og målene for arbeidet til revisors eksterne ekspert Typen og omfanget av handlinger som skal utføres av revisors eksterne ekspert. Målene for arbeidet til revisors eksterne ekspert sett i forhold til vesentlighet og risikovurderinger av forholdene som arbeidet til revisors eksterne ekspert er knyttet til, og, der det er relevant, det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Eventuelle relevante standarder for teknisk utførelse eller andre profesjonelle eller bransjerelaterte krav som revisors eksterne ekspert vil følge. Forutsetningene og metodene, herunder eventuelle modeller, som revisors eksterne ekspert vil bruke, og deres autoritet. Ikrafttredelsesdatoen, eller eventuelt testperioden, for saksforholdet i arbeidet til revisors eksterne ekspert, og krav vedrørende hendelser etter balansedagen. De respektive roller, oppgaver og plikter til revisor og revisors eksterne ekspert Relevante revisjons- og regnskapsstandarder, og relevante regulatoriske eller juridiske krav. Den eksterne ekspertens samtykke i revisors tiltenkte bruk av ekspertens rapport, herunder en eventuell henvisning til den, eller opplysning om den, til andre, for eksempel en henvisning til den i grunnlaget for en modifisert konklusjon i revisjonsberetningen, om nødvendig, eller opplysning om den til ledelsen eller et revisjonsutvalg. Typen og omfanget av revisors gjennomgåelse av arbeidet til revisors eksterne ekspert. Hvorvidt revisor eller revisors eksterne ekspert vil teste kildedata. Den eksterne ekspertens tilgang til enhetens registrerte opplysninger, arkiver, medarbeidere og til eksperter som er engasjert av enheten. Rutiner for kommunikasjon mellom revisors eksterne ekspert og enheten. Revisors og den eksterne ekspertens tilgang til hverandres arbeidspapirer. Eierskap til og kontroll av arbeidspapirer under og etter oppdraget, herunder eventuelle krav til oppbevaring av arkiver. Den eksterne ekspertens ansvar for å utføre arbeidet med tilbørlig ferdighet og aktsomhet. Den eksterne ekspertens kompetanse og kapabilitet til å utføre arbeidet. Forventningen om at revisors eksterne ekspert vil bruke all den kunnskapen eksperten har som er relevant for revisjonen eller, hvis ikke, vil informere revisor. Eventuelle restriksjoner på den eksterne ekspertens tilknytning til revisjonsberetningen. En eventuell avtale om å informere revisors eksterne ekspert om revisors konklusjoner vedrørende ekspertens arbeid. Kommunikasjon og rapportering Metoder og hyppighet av kommunikasjoner, herunder:

16 16 ISA 620 Hvordan funnene eller konklusjonene til revisors eksterne ekspert vil bli rapportert (skriftlig rapport, muntlig rapport, løpende innspill til revisjonsteamet osv.). Identifikasjon av bestemte personer i revisjonsteamet som vil fungere som kontaktpersoner for revisors eksterne ekspert. Når revisors eksterne ekspert vil fullføre arbeidet og rapportere funn eller konklusjoner til revisor. Den eksterne ekspertens ansvar for straks å kommunisere en mulig forsinkelse av arbeidet, og et mulig forbehold eller en mulig begrensning for ekspertens funn eller konklusjoner. Den eksterne ekspertens ansvar for straks å kommunisere tilfeller hvor enheten begrenser ekspertens tilgang til registrerte opplysninger, arkiver, medarbeidere eller eksperter som er engasjert av enheten. Den eksterne ekspertens ansvar for å kommunisere til revisor all informasjon som eksperten mener kan være relevant for revisjonen, herunder eventuelle endringer i omstendigheter som tidligere er blitt kommunisert. Den eksterne ekspertens ansvar for å kommunisere omstendigheter som kan skape trusler mot ekspertens objektivitet, og eventuelle relevante forholdsregler som kan eliminere eller redusere slike trusler til et akseptabelt nivå. Konfidensialitet Nødvendigheten av at revisors ekspert overholder krav til konfidensialitet, herunder. Konfidensialitetsbestemmelsene i relevante etiske krav som gjelder for revisor. Eventuelle ytterligere krav som kan være pålagt ved lov eller forskrift. Eventuelle spesifikke konfidensialitetsbestemmelser som enheten har bedt om.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag IFAC Board Endelig versjon November 2014 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen?

NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? NKRFs Fagkonferanse 2017 Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? Hvordan følger vi opp kvalitetskontrollen? Litt om kvalitet i revisjon Oppfølging av kvalitetskontrollen Hos revisjonsenhetene Fra NKRFs

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Kvalitetskontrollsystem for ABC kommunerevisjon IKS

Kvalitetskontrollsystem for ABC kommunerevisjon IKS Vedlegg 1: Eksempel på retningslinjer for kvalitetssystem iht. ISQC 1 for en kommunal revisjonsenhet (ISQC 1-dokument) Forutsetninger: Revisjonsenhet organisert som IKS. Revisjonsenheten utfører regnskapsrevisjon

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer