ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter"

Transkript

1 Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

2 Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB utarbeider standarder for revisjonsoppdrag og andre attestasjonsoppdrag, og veiledninger for alle profesjonelle revisorer gjennom et samarbeid for standardsetting som omfatter Public Interest Oversight Board, som fører tilsyn med virksomheten til IAASB, og IAASB Consultative Advisory Group, som sørger for at det tas hensyn til allmennhetens interesser i utarbeidelsen av standardene og veiledningene. IAASBs mål er å ivareta allmennhetens interesser ved å sette standarder av høy kvalitet for revisjon, attestasjonsoppdrag og andre beslektede tjenester, og ved å fremme harmonisering av internasjonale og nasjonale revisjonsstandarder og standarder for attestasjonsoppdrag for derigjennom å høyne kvaliteten og ensartetheten av praksis over hele verden, og styrke allmennhetens tillit til profesjonen som leverer revisjonstjenester og attestasjonsoppdrag globalt. Strukturene og prosessene som støtter virksomheten til IAASB, er tilrettelagt av International Federation of Accountants (IFAC). Copyright juli 2012 International Federation of Accountants (IFAC). Se siste side for informasjon om opphavsrett, varemerker og tillatelser. 2

3 INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG 3410 ATTESTASJONSOPPDRAG OM KLIMAGASSRAPPORTER (Gjelder for attestasjonsuttalelser for perioder som avsluttes 30. september 2014 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning... 1 ISAE-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato Formål Definisjoner Krav ISAE Aksept og fortsettelse av oppdrag Planlegging Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av oppdraget Forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens internkontroll, og identifisering og vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon Overordnet håndtering av anslåtte risikoer for vesentlig feilinformasjon og videre handlinger Bruk av andre praktiserende revisorers arbeid Skriftlige erklæringer Etterfølgende hendelser Sammenlignbar informasjon Annen informasjon Dokumentasjon Kvalitetskontroll av oppdraget Utforming av konklusjonen Innholdet i attestasjonsuttalelsen Andre krav om kommunikasjon

4 Veiledning og utfyllende forklaringer Innledning... Definisjoner... ISAE Aksept og fortsettelse av oppdrag... Planlegging... Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av oppdraget... Forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, og identifisering og vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon... Overordnet håndtering av anslåtte risikoer for vesentlig feilinformasjon og videre handlinger Bruk av andre praktiserende revisorers arbeid... Skriftlige uttalelser... Etterfølgende hendelser... Sammenlignbar informasjon... Annen informasjon... Dokumentasjon... Kvalitetskontroll av oppdraget... Utforming av konklusjonen... Innholdet i attestasjonsuttalelsen... A1 A7 A8 A16 A17 A18 A37 A38 A43 A44 A51 A52 A89 A90 A112 A113 A115 A116 A117 A118 A123 A124 A126 A127 A129 A130 A131 A133 A134 A152 Vedlegg 1: Utslipp, fjerning og utslippsfradrag Vedlegg 2: Eksempler på attestasjonsuttalelser om klimagassrapporter Denne internasjonale standarden for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3410, Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter, må leses i sammenheng med Forord til internasjonale standarder for kvalitetskontroll, revisjon, forenklet revisorkontroll, andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. 4

5 Innledning 1. På grunn av sammenhengen mellom utslipp av klimagasser og klimaendringer kvantifiserer mange enheter sine klimagassutslipp for interne styringsformål, og mange utarbeider også klimagassrapporter (c) som ledd i pålegg fra myndighetene; som ledd i et handelssystem for utslippskvoter; eller for å informere investorer og andre på frivillig grunnlag. Frivillig informasjon kan for eksempel publiseres i et eget dokument, inngå i en mer omfattende bærekraftsrapport eller i enhetens årsrapport eller utarbeides som grunnlag for innlemmelse i et register. ISAE-ens virkeområde 2. Denne internasjonale standarden for attestasjonsoppdrag (ISAE-en) omhandler attestasjonsoppdrag hvor det skal avgis uttalelse om en enhets klimagassrapport. 3. Praktiserende revisors (heretter i denne norske versjonen av standarden kalt revisor) konklusjon i et attestasjonsoppdrag kan dekke informasjon ut over selve klimagassrapporten, for eksempel dersom revisor engasjeres for å avgi en uttalelse om en bærekraftsrapport hvor en klimagassrapport kun utgjør en del. I slike tilfeller (jf. punkt A1 A2) gjelder denne ISAE-en for attestasjonshandlinger som utføres vedrørende klimagassrapporten, unntatt når klimagassrapporten er en relativt liten del av den samlede informasjonen som skal attesteres; og ISAE (eller en annen ISAE som omhandler et bestemt saksforhold) gjelder for attestasjonshandlingene som utføres i tilknytning til den øvrige informasjonen som omfattes av revisors konklusjon. 4. Denne ISAE-en omhandler ikke, og gir ingen spesifikk veiledning for, attestasjonsoppdrag for å rapportere om følgende: (c) utsagn om andre utslipp enn klimagassutslipp, for eksempel nitrogenoksid (NOx) og svoveldioksid (SO2). Denne ISAE-en kan imidlertid gi veiledning for slike oppdrag; 2 annen klimagassrelatert informasjon, for eksempel økologisk fotavtrykk som resultat av et produkts livssyklus, hypotetiske referanseverdier og nøkkeltall for ytelsesindikatorer basert på utslippsdata; eller (jf. punkt A3) instrumenter, prosesser eller mekanismer, for eksempel utslippsreduserende prosjekter, som andre enheter bruker som fradrag i egne utslipp. Hvis klimagassrapporten til en enhet omfatter utslippsfradrag som er gjenstand for attestasjon, gjelder imidlertid kravene i denne ISAE-en for disse utslippsfradragene der det er hensiktsmessig (se punkt 76(f)). 1 ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon. ISAE 3000 er under bearbeidelse hos IAASB. Det kan komme endringer i denne ISAE-en som følge av endringer i ISAE NOx (dvs. NO og NO 2, som skiller seg fra klimagassen dinitrogenoksid, N 2O) og SO 2 forbindes i større grad med "sur nedbør" enn klimaendringer. 5

6 Påstandsbaserte oppdrag og direkte rapporteringsoppdrag 5. Av International Framework for Assurance Engagements/Det internasjonale rammeverket for attestasjonsoppdrag (rammeverket for attestasjonsoppdrag) fremgår det at et attestasjonsoppdrag enten kan være et påstandsbasert oppdrag eller et direkte rapporteringsoppdrag. Denne ISAE-en omhandler bare påstandsbaserte oppdrag. 3 Handlinger ved utføring av attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende eller moderat sikkerhet 6. Rammeverket for attestasjonsoppdrag fastsetter at et attestasjonsoppdrag enten kan være et oppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, eller et oppdrag som skal gi moderat sikkerhet. 4 Denne ISAE-en omhandler både attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, og attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet. 7. Både ved attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, og ved attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet for en klimagassrapport, velger praktiserende revisor en kombinasjon av attestasjonshandlinger, som kan omfatte: inspeksjon, observasjon, bekreftelse, etterregning, gjentakelse, analytiske handlinger og forespørsler. Å bestemme hvilke attestasjonshandlinger som skal utføres på et spesifikt oppdrag, er gjenstand for profesjonelt skjønn. Siden klimagassrapporter omfatter et bredt spekter av omstendigheter, vil typen, tidspunktet for og omfanget av handlinger trolig variere betydelig fra oppdrag til oppdrag. 8. Med mindre noe annet er angitt, gjelder kravene i denne ISAE-en både for attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, og attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet. Siden graden av sikkerhet som skal oppnås ved et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, er lavere enn ved et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, vil typen handlinger som revisor utfører være forskjellig fra handlingene ved utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, og omfanget av disse handlingene vil også være mindre. 5 Krav som bare gjelder for den ene typen oppdrag, er presentert i kolonneform og er merket med bokstaven "M" (for moderat sikkerhet) eller B (for betryggende sikkerhet) etter punktnummeret. Selv om noen handlinger bare er påkrevet ved utføring av attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, kan de allikevel være hensiktsmessige ved utføring av enkelte attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet (se også punkt A90, som beskriver de viktigste forskjellene mellom revisors videre handlinger ved utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, og et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet om en klimagassrapport) (jf. punkt A4, A90). Forholdet til ISAE 3000, andre faglige uttalelser og andre krav 9. Ved utføring av attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, må praktiserende revisor overholde ISAE ISAE 3000 omfatter blant annet krav knyttet til oppdragsaksept, planlegging, bevis og dokumentasjon som gjelder for alle attestasjonsoppdrag, inkludert oppdrag i samsvar med denne ISAE-en. Denne ISAE-en utdyper hvordan ISAE 3000 skal anvendes ved et attestasjonsoppdrag hvor det skal avgis en erklæring om en enhets klimagassrapport. Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag, som definerer og 3 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag, punkt 10 4 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag, punkt 11 5 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag, punkt 53, og ISAE 3000, punkt 37 6

7 beskriver elementene i og målene med et attestasjonsoppdrag, gir en kontekst for å forstå denne ISAE-en og ISAE 3000 (jf. punkt A17). 10. Overholdelse av ISAE 3000 krever blant annet at revisor oppfyller uavhengighetskravet og øvrige krav i etikkreglene for revisorer utgitt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBAs etikkregler) og iverksetter kvalitetskontrollhandlinger som er tilpasset det enkelte oppdrag 6 (jf. punkt A5 A6). 11. Dersom oppdraget er underlagt lokal lov eller forskrift eller vilkår knyttet til et utslippshandelssystem, overstyrer ikke denne ISAE-en disse lov- eller forskriftsbestemmelsene eller disse vilkårene. Dersom lokal lov eller forskrift eller vilkår knyttet til et utslippshandelssystem avviker fra denne ISAE-en, vil et oppdrag som er utført i samsvar med disse lov- eller forskriftsbestemmelsene eller disse vilkårene, ikke automatisk være i samsvar med denne ISAE-en. Revisor har bare rett til å gi uttrykk for overholdelse av denne ISAE-en og overholdelse av lokal lov eller forskrift eller vilkår knyttet til et utslippshandelssystem når alle relevante krav i denne ISAE-en er oppfylt (jf. punkt A7). Ikrafttredelsesdato 12. Denne ISAE-en gjelder for attestasjonsuttalelser for perioder som avsluttes 30. september 2014 eller senere. Mål 13. Revisors mål er: Å oppnå henholdsvis betryggende eller moderat sikkerhet for hvorvidt klimagassrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon enten det skyldes misligheter eller feil, slik at revisor kan utforme en konklusjon som gjenspeiler det relevante sikkerhetsnivået å avgi en uttalelse basert på sine funn om: (i) (ii) hvorvidt klimagassrapporten, på et oppdrag med betryggende sikkerhet, i det alt vesentlige er i samsvar med de gjeldende kriteriene; eller hvorvidt revisor, på et oppdrag som skal gi moderat sikkerhet, er blitt oppmerksom på noe som på grunnlag av utførte handlinger og innhentede bevis gir revisor grunn til å tro, at klimagassrapporten i det alt vesentlige ikke er utarbeidet i samsvar med de gjeldende kriteriene; og (c) å kommunisere øvrige forhold som pålagt i denne ISAE-en, basert på sine funn. Definisjoner 14. I denne ISAE-en har begrepene nedenfor følgende betydning: 7 Gjeldende kriterier Kriteriene enheten bruker for å kvantifisere og rapportere utslipp i klimagassrapporten. 6 ISAE 3000, punkt 4 og 6 7 Definisjonene i ISAE 3000 gjelder også for denne ISAE-en. 7

8 (c) (d) (e) (f) Påstander Uttalelser fra enheten, eksplisitt eller på annet vis, som inngår i klimagassrapporten, og som revisor bruker til å vurdere ulike typer mulig feilinformasjon som kan forekomme. Basisår Et bestemt år eller et gjennomsnitt over flere år som en enhets utslipp over tid sammenlignes med. «Cap and trade» Et system som setter et tak for de samlede utslippene, tildeler deltakerne utslippsrettigheter og gir dem mulighet til å handle med utslippsrettigheter og - kreditter seg imellom. Sammenlignbar informasjon Mengder og opplysninger i klimagassrapporten som gjelder for én eller flere foregående perioder. Utslipp Klimagassene som er sluppet ut til atmosfæren i perioden, eller ville blitt sluppet ut til atmosfæren hvis de ikke var blitt fanget opp og ledet til et sluk. Utslipp kan deles inn i: direkte utslipp (også kalt type 1-utslipp), som er utslipp fra kilder som eies eller kontrolleres av enheten (jf. punkt A8) indirekte utslipp, som er utslipp som er en følge av enhetens aktiviteter, men som oppstår fra kilder som eies eller kontrolleres av en annen enhet. Indirekte utslipp kan videre deles inn i: type 2-utslipp, som er utslipp knyttet til energi som overføres til og forbrukes av enheten (jf. punkt A9) type 3-utslipp, som er alle andre indirekte utslipp (jf. punkt A10) (g) (h) (i) (j) (k) Utslippsfradrag Enhver post i enhetens klimagassrapport som trekkes fra de samlede rapporterte utslippene, men som ikke er en fjerning; dette omfatter ofte kjøpte motregningselementer, men kan også omfatte en rekke andre instrumenter eller mekanismer, for eksempel prestasjonsbaserte kreditter og rettigheter som er godkjent av myndighetene eller i et annet system som enheten deltar i (jf. punkt A11 A12). Utslippsfaktor En matematisk faktor eller et forholdstall som brukes til å regne om måleenheten for en aktivitet (for eksempel antall liter forbrukt drivstoff, antall kjørte kilometer, antall produksjonsdyr eller antall tonn produserte produkter) til et estimat for mengden klimagasser som er følger av denne aktiviteten. Utslippshandelssystem En markedsbasert ordning for å regulere utslipp av klimagasser ved å gi økonomiske incentiver til å redusere utslippene av slike gasser. Enhet En juridisk eller økonomisk enhet eller den identifiserbare delen av en juridisk eller økonomisk enhet (herunder en fabrikk eller annen type anlegg, for eksempel et avfallsdeponi) eller en kombinasjon av juridiske eller andre enheter eller deler av disse enhetene (for eksempel et felleskontrollert virksomhet) som utslippene i klimagassrapporten er knyttet til. Mislighet En bevisst handling begått av en eller flere personer i ledelsen, av personer som har overordnet ansvar for styring og kontroll, av ansatte eller andre som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel. 8

9 (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) Videre handlinger Handlinger som utføres for å håndtere anslåtte risikoer for vesentlig feilinformasjon, herunder tester av eventuelle kontroller, detaljtester og analytiske kontrollhandlinger. Klimagassrapport En rapport som beskriver de bestemmende faktorene og kvantifiserer en enhets klimagassutslipp for en periode (også kalt klimagassregnskap) og, der det er relevant, sammenlignbar informasjon og forklarende noter, inkludert et sammendrag av viktige kvantifiserings- og rapporteringsprinsipper. En enhets klimagassrapport kan også inneholde en kategorisert opplisting av fjerning og utslippsfradrag. Hvis oppdraget ikke omfatter hele klimagassrapporten, skal begrepet "klimagassrapport" forstås som den delen av rapporten som omfattes av oppdraget. Klimagassrapporten er "informasjonen om saksforholdet" på oppdraget. 8 Klimagasser Karbondioksid (CO2) og alle andre gasser som i henhold til de gjeldende kriteriene skal inngå i klimagassrapporten, for eksempel metan, dinitrogenoksid, svovelheksafluorid, hydrofluorkarboner, perfluorkarboner og klorfluorkarboner. Utslipp av andre gasser enn karbondioksid omregnes ofte til karbondioksidekvivalenter (CO2-e). Organisasjonsgrense Grensen som bestemmer hvilke aktiviteter som skal inngå i enhetens klimagassrapport. Arbeidsvesentlighet Den eller de mengder som revisor har fastsatt som lavere enn vesentligheten for klimarapporten totalt sett, for å redusere muligheten for at summen av ikke-korrigert og uavdekket feilinformasjon overstiger vesentligheten for klimarapporten totalt sett til et hensiktsmessig lavt nivå. Dersom det er relevant, benyttes arbeidsvesentlighet også om mengder som revisor har fastsatt som mindre enn vesentlighetsgrensen eller -grensene for bestemte utslippstyper eller tilleggsopplysninger. Kjøpt utslippskreditt Et utslippsfradrag der enheten betaler for å redusere en annen enhets utslipp (utslippsreduksjon) eller økning av en annen enhets fjerning (fjerningsøkning) sammenlignet med en hypotetisk referanseverdi (jf. punkt A13). Kvantifisering Bestemmelsesprosessen av mengden av klimagasser som direkte eller indirekte er forårsaket av enheten, og som slippes ut (eller tas opp) av bestemte kilder (eller sluk). Fjerning Klimagassene som enheten har fjernet fra atmosfæren i perioden, eller som ville blitt sluppet ut til atmosfæren hvis de ikke hadde blitt fanget opp og ledet til et sluk (jf. punkt A14). Signifikant anlegg Et anlegg som er individuelt betydningsfullt på grunn av mengden utslipp det står for i forhold til de samlede utslippene i klimagassrapporten, eller på grunn av at det er av en spesiell art som medfører særskilte risikoer for vesentlig feilinformasjon (jf. punkt A15 A16). Sluk En fysisk enhet eller prosess som fjerner klimagasser fra atmosfæren. Kilde En fysisk enhet eller prosess som slipper klimagasser ut til atmosfæren. 8 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag, punkt 8 9

10 (w) Utslippkategori En gruppering av utslipp basert på for eksempel kilden til utslippet, typen gass, region eller anlegg. Krav ISAE Revisor skal ikke gi uttrykk for etterlevelse av denne ISAE-en med mindre revisor har overholdt kravene både i denne ISAE-en og ISAE 3000 (jf. punkt A5 A6, A17, A21 A22, A37, A127). Aksept og fortsettelse av oppdrag Ferdigheter, kunnskap og erfaring 16. Oppdragsansvarlig revisor skal: ha tilstrekkelige ferdigheter, kunnskap og erfaring innen attestasjon, og tilstrekkelig kompetanse innen kvantifisering og rapportering av utslipp, til å påta seg ansvaret for attestasjonens konklusjon; og forvisse seg om at oppdragsteamet og revisors eventuelle eksterne eksperter til sammen har den nødvendige faglige kompetansen, herunder innen kvantifisering og rapportering av utslipp og innen attestasjon, til å utføre attestasjonsoppdrag i samsvar med denne ISAE-en (jf. punkt A18 A19) Forhåndsbetingelser for oppdraget 17. For å fastslå om forhåndsbetingelsene for oppdraget er til stede, skal oppdragsansvarlig revisor avgjøre om både klimagassrapporten og oppdraget har et omfang som er tilstrekkelig til å være til nytte for de tiltenkte brukerne, og særlig vurdere (jf. punkt A20): (i) (ii) (iii) dersom klimagassrapporten utelater betydelige utslipp, som er kvantifisert eller enkelt kan kvantifiseres, om disse utelatelsene er rimelige etter omstendighetene dersom oppdraget ikke skal omfatte attestasjon av betydelige utslipp som enheten har rapportert, hvorvidt disse utelatelsene er rimelige etter omstendighetene dersom oppdraget skal omfatte attestasjon av utslippsfradrag, hvorvidt formen for sikkerhet som revisor vil kunne oppnå med hensyn til fradragene, og det tilsiktede innholdet i attestasjonsuttalelsen om dem vil være klar, rimelig etter omstendighetene og forståelig for den oppdragsgivende parten (jf. punkt A11-A12) skal revisor ved vurdering av hvorvidt de gjeldende kriteriene er egnede, slik det kreves i ISAE 3000, 9 avgjøre om kriteriene som et minimum omfatter (jf. punkt A23 A26): (i) (ii) (iii) metoden for fastsettelse av enhetens organisatoriske grense (jf. punkt A27 A28) klimagassene som skal rapporteres akseptable kvantifiseringsmetoder, herunder metoder for justering av basisåret (dersom det er relevant) 9 ISAE 3000, punkt 19 10

11 (iv) adekvate tilleggsopplysninger som gjør det mulig for de tiltenkte brukerne å forstå de betydelige skjønnsmessige vurderinger som er gjort under utarbeidelsen av klimagassrapporten (jf. punkt A29 A34) (c) skal revisor inngå en avtale med enheten som bekrefter at den er kjent med og forstår sitt ansvar for å: (i) utforme, implementere og vedlikeholde slik intern kontroll som enheten finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelse av en klimagassrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon enten det skyldes misligheter eller feil, (ii) utarbeide klimagassrapporten i samsvar med de gjeldende kriteriene, og (jf. punkt A35) (iii) henvise til eller beskrive i klimagassrapporten de gjeldende kriteriene som er brukt, og hvem som har utviklet kriteriene dersom dette ikke fremgår klart av omstendighetene rundt oppdraget (jf. punkt A36). Avtale om vilkår for oppdraget 18. De avtalte vilkårene for oppdraget skal i henhold til ISAE omfatte (jf. punkt A37): (c) (d) (e) (f) oppdragets formål og innhold revisors oppgaver og plikter enhetens oppgaver og plikter, herunder de som er beskrevet i punkt 17(c) identifisering av de gjeldende kriteriene for utarbeidelsen av klimagassrapporten henvisning til den forventede formen på og innholdet i uttalelsen som skal avgis av revisor, og et utsagn om at uttalelsen kan avvike fra forventet form og innhold under visse omstendigheter og en bekreftelse på at enheten samtykker i å gi skriftlige uttalelser ved avslutning av oppdraget. Planlegging 19. Ved planlegging av oppdraget i henhold til ISAE skal revisor (jf. punkt A38 A41) (c) (d) identifisere de karakteristiske trekkene ved oppdraget som definerer oppdragets omfang verifisere oppdragets rapporteringsmål for å planlegge når oppdraget skal gjennomføres og typen kommunikasjon som kreves vurdere hvilke faktorer som etter revisors profesjonelle skjønn vil være av betydning for styringen av arbeidet til medlemmene av oppdragsteamet vurdere resultatene av handlinger knyttet til aksept eller fortsettelse av oppdrag og, der det er relevant, om kunnskap oppnådd i forbindelse med andre oppdrag som oppdragsansvarlig revisor har utført for enheten, er relevant 10 ISAE 3000, punkt ISAE 3000, punkt 12 11

12 (e) (f) verifisere typen, tidspunktet og omfanget av ressurser som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget, samt når ressursene må være tilgjengelige, herunder medvirkning av eksperter og andre revisorer (jf. punkt A42 A43) avgjøre om enhetens internrevisjonsfunksjon, dersom enheten har en slik funksjon, har noen innvirkning på oppdraget. Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av oppdraget Fastsettelse av vesentlighet og arbeidsvesentlighet ved planlegging av oppdraget 20. Ved utarbeidelsen av den overordnede oppdragsstrategien skal revisor fastsette vesentlighet for klimagassrapporten (jf. punkt A44 A50). 21. Revisor skal fastsette arbeidsvesentlighet for å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon og fastsette typen, tidspunktet og omfanget av videre handlinger. Revurdering etter hvert som oppdraget utføres 22. Revisor skal revurdere fastsettelsen av vesentligheten for klimagassrapporten når revisor under oppdraget blir oppmerksom på informasjon som ville ha medført at han fra først av hadde fastsatt en annen mengde (jf. punkt A51). Forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll, og identifisering og vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon Opparbeidelse av en forståelse av enheten og dens omgivelser 23. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av (jf. punkt A52 A53): Relevante bransjemessige, regulatoriske og andre eksterne faktorer, herunder de gjeldende kriteriene Enhetens art, herunder: (i) typen aktiviteter som faller innenfor enhetens organisasjonsmessige grense, herunder (jf. punkt A27 A28): a. kildene til og fullstendigheten av utslippene og eventuelle sluk og utslippsfradrag b. hver enkelt aktivitets bidrag til enhetens samlede utslipp c. usikkerheten som er forbundet med mengdene som rapporteres i klimagassrapporten (jf. punkt A54 A59) (ii) endringer av aktivitetenes art eller omfang fra den foregående perioden, herunder om det har forekommet fusjoner, oppkjøp eller salg av utslippskilder eller utsetting av funksjoner med vesentlige utslipp (iii) hyppigheten og arten av driftsavbrudd (jf. punkt A60) (c) (d) Enhetens valg og bruk av kvantifiseringsmetoder og rapporteringspolicier, herunder årsakene til endringer av disse og muligheten for dobbelttelling av utslipp i klimagassrapporten Kravene i de gjeldende kriteriene som er relevante for estimater, herunder tilknyttede tilleggsopplysninger 12

13 (e) (f) (g) Enhetens eventuelle mål og strategier knyttet til klimaendringer og tilknyttede økonomiske, regulatoriske, fysiske og omdømmemessige risikoer (jf. punkt A61) Tilsyn med og ansvar for informasjon om utslipp internt i enheten Hvorvidt enheten har en internrevisjonsfunksjon, og dersom dette er tilfellet, dens aktiviteter og viktigste funn med hensyn til utslipp. Handlinger for å opparbeide forståelse og for å identifisere og vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon 24. Handlingene for å opparbeide seg en forståelse av enheten og dens omgivelser og for å identifisere og vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon skal omfatte følgende (jf. punkt A52 A53, A62): (c) Å rette forespørsler til personer i enheten som etter revisors skjønn har informasjon som sannsynligvis vil være til hjelp i arbeidet med å identifisere og vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil Analytiske handlinger (jf. punkt A63 A65) Observasjon og inspeksjon (jf. punkt A66 A68). Opparbeidelse av en forståelse av enhetens interne kontroll Moderat sikkerhet 25M. I forbindelse med intern kontroll som er relevant for kvantifisering og rapportering av utslipp, skal revisor, som grunnlag for identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon, opparbeide seg en forståelse ved hjelp av forespørsler om (jf. punkt A52 A53, A69 A70): (c) kontrollmiljøet informasjonssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprosessene, og kommunisering av roller, ansvar og betydelige forhold knyttet til rapportering av utslipp resultatene av enhetens risikovurderingsprosess Betryggende sikkerhet 25B. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av følgende komponenter i enhetens interne kontroll som er relevante for kvantifisering og rapportering av utslipp, som grunnlag for å identifisere og vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon (jf. punkt A52 A53, A70): (c) (d) kontrollmiljøet informasjonssystemet, herunder de tilknyttede forretningsprosessene, og kommunisering av roller, ansvar og betydelige forhold knyttet til rapportering av utslipp enhetens risikovurderingsprosess kontrollaktiviteter som er relevante for oppdraget, det vil si de som revisor finner det nødvendig å forstå for å kunne vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå og utforme videre handlinger for å håndtere de anslåtte risikoene. Et attestasjonsoppdrag krever ikke forståelse av alle kontrollaktivitetene som er knyttet til hver enkelt type utslipp og tilleggsopplysning i 13

14 Moderat sikkerhet Betryggende sikkerhet klimagassrapporten, eller av hver enkelt påstand som er knyttet til dem (jf. punkt A71 A72). (e) overvåking av kontroller 26B. Ved opparbeidelse av forståelsen som kreves i henhold til punkt 25B, skal revisor evaluere utformingen av kontrollene og avgjøre om de er gjennomført ved å utføre handlinger i tillegg til forespørsler til enhetens medarbeidere (jf. punkt A52 A53). Andre handlinger for å opparbeide seg en forståelse og identifisere og vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon 27. Hvis oppdragsansvarlig revisor har utført andre oppdrag for enheten, skal oppdragsansvarlig revisor vurdere om innhentet informasjon er relevant for identifisering og vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon (jf. punkt A73). 28. Revisor skal rette forespørsler til ledelsen og, der det er hensiktsmessig, til andre personer i enheten for å avgjøre om de kjenner til eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter eller manglende etterlevelse av lovgivning eller annen regulering som har innvirkning på klimagassrapporten (jf. punkt A84 A86). 29. Oppdragsansvarlig revisor og andre nøkkelmedlemmer av oppdragsteamet og eventuelle sentrale eksterne eksperter skal diskutere i hvilken grad enhetens klimagassrapport er eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter eller feil, og anvendelsen av de gjeldende kriteriene på enhetens fakta og omstendigheter. Oppdragsansvarlig revisor skal avgjøre hvilke forhold som skal kommuniseres til medlemmer av oppdragsteamet og til eventuelle eksterne eksperter som ikke deltar i diskusjonen. 30. Revisor skal evaluere om enhetens kvantifiseringsmetoder og rapporteringsprinsipper, herunder fastsettelsen av enhetens organisasjonsgrense, er hensiktsmessige for enhetens aktiviteter og om de er i samsvar med de gjeldende kriteriene og kvantifiserings- og rapporteringsprinsipper i den relevante bransjen eller foregående perioder. Utføre handlinger på stedet for enhetens anlegg 31. Revisor skal avgjøre om omstendighetene rundt oppdraget tilsier at det er nødvendig å utføre handlinger på stedet ved anlegg av betydning (jf. punkt A15 A16, A74 A77). Intern revisjon 32. Hvis enheten har en internrevisjonsfunksjon som er relevant for oppdraget, skal revisor (jf. punkt A78): avgjøre om og i hvilken grad spesifikt arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen, skal brukes 14

15 dersom spesifikt arbeid utført av internrevisjonsfunksjonen, skal brukes, avgjøre om dette arbeidet er tilstrekkelig for oppdragets formål Identifisering og vurdering av risikoer for vesentlig feilinformasjon Moderat sikkerhet 33M. Revisor skal identifisere og vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon: Betryggende sikkerhet 33B. Revisor skal identifisere og vurdere risikoer for vesentlig feilinformasjon: på klimagassrapportnivå (jf. punkt A79 A80) på klimagassrapportnivå (jf. punkt A79 A80) for vesentlige typer utslipp og tilleggsopplysninger (jf. punkt A81) som grunnlag for utforming og gjennomføring av handlinger som er av en slik art og gjennomføres på et slikt tidspunkt og i et slikt omfang at: (c) (d) de er egnet til å håndtere de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon de gjør revisor i stand til å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt klimagassrapporten i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med de gjeldende kriteriene på påstandsnivå for vesentlige typer utslipp og tilleggsopplysninger (jf. punkt A81 A82) som grunnlag for utforming og gjennomføring av handlinger som er av en slik art og gjennomføres på et slikt tidspunkt og i et slikt omfang at (jf. punkt A83): (c) (d) de er egnet til å håndtere de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon de gjør revisor i stand til å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt klimagassrapporten i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med de gjeldende kriteriene Årsaker til risikoer for vesentlig feilinformasjon 34. Ved utføring av handlingene som kreves i punkt 33M eller 33B, skal revisor minst vurdere følgende faktorer (jf. punkt A84 A89): (c) (d) (e) (f) (g) sannsynligheten for tilsiktet feilinformasjon i klimagassrapporten (jf. punkt A84 A86) sannsynligheten for manglende etterlevelse av bestemmelser i lov eller forskrift som generelt oppfattes å ha en direkte innvirkning på innholdet i klimagassrapporten (jf. punkt A87) sannsynligheten for utelatelse av et utslipp som kan være av betydning (jf. punkt A88) økonomiske eller regulatoriske endringer av betydning (jf. punkt A88) aktivitetenes art (jf. punkt A88(c)) kvantifiseringsmetodenes art (jf. punkt A88(d)) graden av kompleksitet ved fastsettelse av organisasjonsgrensen og om nærstående parter er involvert (jf. punkt A27 A28) 15

16 (h) (i) (j) (k) om det finnes vesentlige utslipp som faller utenfor enhetens normale forretningsdrift, eller som på annen måte virker uvanlige (jf. punkt A88(e)) graden av subjektivitet ved kvantifiseringen av utslipp (jf. punkt A88(e)) om type 3-utslipp inngår i klimagassrapporten (jf. punkt A88(f)) hvordan enheten beregner betydelige estimater og hvilke data de er basert på (jf. punkt A88(g)) Overordnet håndtering av anslåtte risikoer for vesentlig feilinformasjon og videre handlinger 35. Revisor skal utforme og gjennomføre overordnede handlinger for å håndtere de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon på klimagassrapportnivå (jf. punkt A90 A93). 36. Revisor skal utforme og gjennomføre videre handlinger som er av en slik art og gjennomføres på et slikt tidspunkt og i et slikt omfang at de er egnet til å håndtere de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon, under hensyntagen til om attestasjonsoppdraget skal gi moderat eller betryggende sikkerhet (jf. punkt A90). Moderat sikkerhet 37M. Ved utforming og gjennomføring av videre handlinger i henhold til punkt 36 skal revisor (jf. punkt A90, A94): vurdere årsakene til de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon for vesentlige typer utslipp og tilleggsopplysninger (jf. punkt A95) innhente mer overbevisende bevis jo høyere revisor vurderer risikoen å være (jf. punkt A97). Betryggende sikkerhet 37B. Ved utforming og gjennomføring av videre handlinger i henhold til punkt 36 skal revisor (jf. punkt A90, A94): vurdere årsakene til de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå for vesentlige typer utslipp og tilleggsopplysninger, herunder (jf. punkt A95): (i) sannsynligheten for vesentlig feilinformasjon på grunn av de karakteristiske trekkene ved den relevante typen utslipp eller tilleggsopplysning (det vil si den iboende risikoen) (ii) hvorvidt revisor har til hensikt å bygge på at kontrollene er effektive ved bestemmelse av typen, tidspunktet for og omfanget av andre handlinger (jf. punkt A96) innhente mer overbevisende bevis jo høyere revisor vurderer risikoen å være (jf. punkt A97). 1. Tester av kontroller 38B. Revisor skal utforme og gjennomføre tester 16

17 Moderat sikkerhet Betryggende sikkerhet av relevante kontroller for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis for hvorvidt kontrollene er måleffektive, hvis (jf. punkt A90): revisor har til hensikt å bygge på at kontrollene er måleffektive ved bestemmelse av typen, tidspunktet for og omfanget av andre handlinger (jf. punkt A96) andre handlinger enn tester av kontroller ikke alene er nok til å gi tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis på påstandsnivå (jf. punkt A98). 39B. Hvis det avdekkes avvik fra kontroller som revisor har til hensikt å bygge på, skal revisor foreta spesifikke forespørsler for å forstå disse forholdene og deres mulige konsekvenser og avgjøre om (jf. punkt A90): de utførte testene av kontrollene gir tilstrekkelig grunnlag for å ha tillit til kontrollene ytterligere tester av kontroller er nødvendig (c) de mulige risikoene for vesentlig feilinformasjon må håndteres ved hjelp av andre handlinger. Andre handlinger enn tester av kontroller 40B. Uavhengig av de vurderte risikoene for vesentlig feilinformasjon skal revisor utforme og gjennomføre detaljtester eller analytiske handlinger i tillegg til eventuelle tester av kontroller for hver vesentlig type utslipp og tilleggsopplysning (jf. punkt A90, A94). 41B. Revisor skal vurdere om det skal innhentes eksterne bekreftelser (jf. punkt A90, A99). Analytiske handlinger som utføres for å håndtere anslåtte risikoer for vesentlig feilinformasjon 42M. Ved eventuell utforming og gjennomføring av analytiske handlinger skal revisor (jf. punkt Analytiske handlinger som utføres for å håndtere anslåtte risikoer for vesentlig feilinformasjon 42B. Ved eventuell utforming og gjennomføring av analytiske handlinger skal revisor (jf. punkt 17

18 Moderat sikkerhet A90(c), A100 A102): fastslå egnetheten av bestemte analytiske handlinger under hensyntagen til de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon og eventuelle detaljtester (c) evaluere påliteligheten til data som ligger til grunn for revisors forventning om registrerte mengder eller forholdstall under hensyntagen til kilden, sammenlignbarheten, typen og relevansen til den tilgjengelige informasjonen, samt kontroller knyttet til utarbeidelsen av informasjonen utarbeide en forventning om registrerte mengder eller forholdstall 43M. Hvis analytiske handlinger identifiserer fluktuasjoner eller sammenhenger som ikke er konsistente med annen relevant informasjon, eller som betydelig avviker fra forventede mengder eller forholdstall, skal revisor rette forespørsler om disse avvikene til enheten. Revisor skal vurdere svarene på disse forespørslene for å avgjøre om andre handlinger er nødvendig etter omstendighetene (jf. punkt A90(c)). Betryggende sikkerhet A90(c), A100 A102): (c) fastslå egnetheten av bestemte analytiske handlinger for gitte påstander under hensyntagen til de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon og eventuelle detaljtester rettet mot disse påstandene evaluere påliteligheten til data som ligger til grunn for revisors forventning om registrerte mengder eller forholdstall under hensyntagen til kilden, sammenlignbarheten, typen og relevansen til den tilgjengelige informasjonen, samt kontroller knyttet til utarbeidelsen av informasjonen utarbeide en forventning om registrerte mengder eller forholdstall som er tilstrekkelig presis til å kunne identifisere mulig vesentlig feilinformasjon 43B. Hvis analytiske handlinger identifiserer fluktuasjoner eller sammenhenger som ikke er konsistente med annen relevant informasjon, eller som betydelig avviker fra forventede mengder eller forholdstall, skal revisor undersøke slike avvik ved å (jf. punkt A90(c)): forespørre enheten og innhente ytterligere bevis som er relevant for enhetens svar utføre andre handlinger som anses som nødvendige etter omstendighetene 2. Handlinger knyttet til estimater 44M. Basert på de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon skal revisor (jf. punkt A103 A104): 3. Handlinger knyttet til estimater 44B. Basert på de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon skal revisor evaluere (jf. punkt A103): evaluere (i) hvorvidt enheten på en hensiktsmessig måte har anvendt hvorvidt enheten på en hensiktsmessig måte har anvendt de kravene i de gjeldende kriteriene som er relevante for estimater 18

19 Moderat sikkerhet de kravene i de gjeldende kriteriene som er relevante for estimater (ii) hvorvidt metodene for utarbeidelsen av estimater er hensiktsmessige og er konsistent anvendt, og hvorvidt eventuelle endringer i rapporterte estimater eller i metoden for utarbeidelsen av dem fra foregående periode er hensiktsmessige etter omstendighetene, og vurdere hvorvidt andre handlinger er nødvendig etter omstendighetene. Betryggende sikkerhet hvorvidt metodene for utarbeidelsen av estimater er hensiktsmessige og er konsistent anvendt, og hvorvidt eventuelle endringer i rapporterte estimater eller i metoden for utarbeidelsen av dem, fra foregående periode, er hensiktsmessige etter omstendighetene 45B. Ved håndtering av de anslåtte risikoene for vesentlig feilinformasjon skal revisor gjennomføre ett eller flere av de følgende punktene under hensyntagen til estimatets art (jf. punkt A103): teste hvordan enheten har beregnet estimatet og dataene som estimatet er basert på. Revisor skal da vurdere om: (i) (ii) den anvendte kvantifiseringsmetoden er hensiktsmessig etter omstendighetene forutsetningene enheten har brukt, er rimelige (c) teste kontrollenes effektivitet i forhold til hvordan enheten har beregnet estimatet, sammen med andre hensiktsmessige handlinger utarbeide et punktestimat eller et intervall for å vurdere enhetens estimat. Til dette formålet: (i) (ii) dersom revisor bruker forutsetninger eller metoder som avviker fra enhetens, skal revisor opparbeide seg en forståelse av enhetens forutsetninger eller metoder som er tilstrekkelig til å fastslå hvorvidt revisors punktestimat eller intervall tar hensyn til relevante variabler og til å vurdere eventuelle vesentlige forskjeller fra enhetens punktestimat dersom revisor konkluderer med 19

20 Moderat sikkerhet Betryggende sikkerhet at det er hensiktsmessig å bruke et intervall, skal revisor innsnevre intervallet, basert på tilgjengelig bevis, inntil alle resultater innenfor intervallet anses å være rimelige. Stikkprøver 46. Hvis det brukes stikkprøver, skal revisor ved utformingen av stikkprøvene vurdere formålet med handlingen og de karakteristiske trekkene ved populasjonen som utvalget skal trekkes fra (jf. punkt A90, A105). Misligheter, lover og forskrifter 47. Revisor skal håndtere misligheter eller mistenkte misligheter og brudd eller mistenkte brudd på lover og forskrifter på en hensiktsmessig måte under utføring av oppdraget (jf. punkt A106 A107). Moderat sikkerhet Handlinger knyttet til aggregeringsprosessen for klimagassrapporten 48M. Revisors handlinger skal omfatte følgende handlinger knyttet til aggregeringsprosessen for klimagassrapporten (jf. punkt A108): kontroll av at klimagassrapporten stemmer med underliggende materiale opparbeidelse av en forståelse av vesentlige justeringer som er foretatt under utarbeidelsen av klimagassrapporten, ved å rette forespørsler til enheten og vurdere om andre handlinger er nødvendig etter omstendighetene. Betryggende sikkerhet Handlinger knyttet til aggregeringsprosessen for klimagassrapporten 48B. Revisors handlinger skal omfatte følgende handlinger knyttet til aggregeringsprosessen for klimagassrapporten (jf. punkt A108): kontroll av at klimagassrapporten stemmer med underliggende materiale undersøkelse av vesentlige justeringer som er foretatt under utarbeidelsen av klimagassrapporten. 20

21 Vurdering av om ytterligere handlinger er nødvendig ved et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet 49M. Dersom revisor blir oppmerksom på ett eller flere forhold som gir revisor grunn til å tro at klimagassrapporten kan inneholde vesentlig feilinformasjon, skal revisor utforme og gjennomføre ytterligere handlinger som er tilstrekkelige til at revisor kan (jf. punkt A109 A110): konkludere med at forholdet eller forholdene etter all sannsynlighet ikke medfører at klimagassrapporten inneholder vesentlig feilinformasjon, eller fastslå at forholdet eller forholdene medfører at klimagassrapporten inneholder vesentlig feilinformasjon (jf. punkt A111). Revurdering av anslåtte risikoer ved et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet 49B. Revisors vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå kan endre seg under oppdraget etter hvert som ytterligere bevis innhentes. Hvis revisor innhenter bevis ved å utføre videre handlinger, eller hvis det innhentes ny informasjon, og disse bevisene eller denne informasjonen ikke er konsistent med bevisene som revisor brukte som grunnlag for vurderingen innledningsvis, skal revisor revurdere de anslåtte risikoene og endre de planlagte handlingene i henhold til den nye vurderingen (jf. punkt A109). Akkumulering av identifisert feilinformasjon 50. Revisor skal akkumulere feilinformasjon som identifiseres under oppdraget, bortsett fra informasjon som er klart ubetydelig (jf. punkt A112). Vurdering av identifisert feilinformasjon under oppdragets utførelse 51. Revisor skal fastslå hvorvidt den overordnede oppdragsstrategien og oppdragsplanen må revurderes dersom: Typen identifisert feilinformasjon og omstendigheten rundt dens forekomst tyder på at det kan eksistere annen feilinformasjon som, når den slås sammen med feilinformasjon akkumulert under oppdraget, kan være vesentlig eller Summen av feilinformasjon akkumulert under oppdraget, nærmer seg vesentlighetsgrensen fastsatt i samsvar med punkt i denne ISAE-en 52. Dersom enheten etter anmodning fra revisors har undersøkt en type utslipp eller tilleggsopplysning og korrigert feilinformasjon som ble avdekket, skal revisor gjennomføre handlinger knyttet til arbeidet som er utført av enheten, for å vurdere om det fremdeles eksisterer vesentlig feilinformasjon. Kommunikasjon og korrigering av feilinformasjon 53. Revisor skal i rett tid kommunisere all feilinformasjon akkumulert under oppdraget, til riktig nivå i enheten, og anmode enheten om å korrigere feilinformasjonen. 21

22 54. Dersom enheten nekter å korrigere deler av eller all feilinformasjonen som er kommunisert av revisor, skal revisor opparbeide seg en forståelse av enhetens grunner til ikke å foreta disse korrigeringene, og skal ta i betraktning denne forståelsen under utformingen av sin konklusjonen. Vurdering av virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon 55. Før revisor vurderer virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon, skal revisor revurdere vesentlighetsgrensen i henhold til punkt i denne ISAE-en for å fastslå hvorvidt den fortsatt er hensiktsmessig sett i lys av enhetens faktiske utslipp. 56. Revisor skal avgjøre om ikke-korrigert feilinformasjon er vesentlig, enkeltvis eller samlet. Revisor skal da vurdere størrelsen og arten av feilinformasjonen og de særlige omstendighetene rundt dens forekomst i forhold til bestemte typer utslipp eller tilleggsopplysninger og klimagassrapporten (se punkt 72). Bruk av andre revisorers arbeid 57. Dersom revisor har til hensikt å bruke andre revisorers arbeid, skal revisor: kommunisere tydelig med de andre revisorene om omfanget av og tidspunktet for utføring av deres arbeid og deres funn (jf. punkt A113 A114) evaluere tilstrekkeligheten og hensiktsmessigheten av innhentede bevis og prosessen for inkludering av relatert informasjon i klimagassrapporten (jf. punkt A115) Skriftlige erklæringer 58. Revisor skal be om skriftlige erklæringer fra én eller flere personer i enheten som har relevant ansvar for og kjennskap til de aktuelle forholdene, om (jf. punkt A116): (c) (d) (e) (f) at de har oppfylt sitt ansvar for utarbeidelsen av klimagassrapporten, herunder sammenlignbar informasjon der det er relevant, i samsvar med de gjeldende kriteriene, som beskrevet i vilkårene for oppdraget at de har gitt revisor all relevant informasjon og tilgang, som avtalt i vilkårene for oppdraget, og at alle relevante forhold er reflektert i klimagassrapporten hvorvidt de mener at virkningene av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlige, både enkeltvis eller samlet, for klimagassrapporten. En oppsummering av slike poster skal tas med i eller legges ved de skriftlige uttalelsene. hvorvidt de mener at vesentlige forutsetninger som er brukt ved beregning av estimater, er rimelige at de har kommunisert til revisor alle mangler i den interne kontrollen som de kjenner til og som er relevante for oppdraget, med mindre de er klart ubetydelige hvorvidt de har opplyst revisor om sin kjennskap til faktiske, mistenkte eller påståtte misligheter eller faktisk, mistenkt eller påstått manglende etterlevelse av lover og forskrifter som kan ha vesentlig betydning for utarbeidelsen av klimagassrapporten 59. Datoen for skriftlige erklæringer skal være så nær datoen for attestasjonsuttalelsen som praktisk mulig, men ikke etter. 22

23 60. Revisor skal gi uttrykk for at revisor ikke kan uttale seg om klimagassrapporten eller trekke seg fra oppdraget, når gjeldende lov og forskrift tillater det, dersom: revisor konkluderer med at det er tilstrekkelig tvil om integriteten til personen(e) som gir de skriftlige erklæringene, slik at de skriftlige erklæringene som kreves i henhold til punkt 58 og, ikke er pålitelige i disse henseendene enheten ikke avgir de skriftlige erklæringene som kreves i punkt 58 og. Etterfølgende hendelser 61. Revisor skal (jf. punkt A117): vurdere om hendelser som finner sted mellom datoen for klimagassrapporten og datoen for attestasjonsuttalelsen, krever korrigering eller omtale i klimagassrapporten, og evaluere tilstrekkeligheten og hensiktsmessigheten av bevis som er innhentet for hvorvidt disse hendelsene gjenspeiles på en hensiktsmessig måte i klimagassrapporten i samsvar med de gjeldende kriteriene sørge for en hensiktsmessig håndtering av forhold som revisor blir kjent med etter datoen for attestasjonsuttalelsen, og som dersom de hadde vært kjent for revisor per den aktuelle datoen kunne ha medført at revisor hadde korrigert attestasjonsuttalelsen Sammenlignbar informasjon 62. Hvis sammenlignbar informasjon presenteres sammen med informasjon om utslipp for den inneværende perioden, og denne sammenlignbare informasjonen helt eller delvis omfattes av revisors konklusjon, skal revisors handlinger med hensyn til denne sammenlignbare informasjonen omfatte en evaluering av om (jf. punkt A118 A121): den sammenlignbare informasjonen svarer til mengdene og andre tilleggsopplysninger som ble presentert i den foregående perioden, eller, der det er relevant, er riktig justert, og det er gjort tilfredsstillende rede for denne justeringen (jf. punkt A121) kvantifiseringsprinsippene som gjenspeiles i den sammenlignbare informasjonen, er konsistente med de som anvendes i den inneværende perioden, eller, hvis det er foretatt endringer, om de er riktig anvendt og gitt tilstrekkelige opplysninger 63. Uavhengig av om revisors konklusjon omfatter sammenlignbar informasjon eller ikke, hvis revisor blir oppmerksom på at det kan være vesentlig feilinformasjon i den presenterte sammenlignbare informasjonen, skal revisor: diskutere forholdet med én eller flere personer i enheten som har det relevante ansvaret og kjennskap til forholdet, og utføre handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene (jf. punkt A122 A123) vurdere betydningen for attestasjonsuttalelsen. Hvis den presenterte sammenlignbare informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, og den sammenlignbare informasjonen ikke er revidert, skal revisor: (i) avgi en konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon i attestasjonsuttalelsen dersom revisors konklusjon omfatter den sammenlignbare informasjonen 23

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) utarbeider revisjons- og

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag IFAC Board Endelig versjon November 2014 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag Innhold Punkt Innledning 1-6 Definisjon av og målet med et attestasjonsoppdrag 7-11 Rammeverkets omfang 12-16 Aksept av oppdrag 17-19 Elementer i et attestasjonsoppdrag

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

REVISORS ATTESTASJONER

REVISORS ATTESTASJONER REVISORS ATTESTASJONER - hva er det? Den norske Revisorforening Utgangspunkt Revisor Rapportering Uavhengig og objektiv Vurdering Ansvarlig part Fremlegger informasjon / påstand Bruker Revisors verktøykasse

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

NKRFS fagkonferanse 2014

NKRFS fagkonferanse 2014 NKRFS fagkonferanse 2014 RISIKOVURDERINGER (ISA 315 og ISA 330) Morten Alm Birkelid Daglig leder Hedmark Revisjon IKS 1 Revisors mål RS 315 Identifisere og anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

De nye vesentlighetsstandardene

De nye vesentlighetsstandardene ISA 320 og ISA 450: De nye vesentlighetsstandardene Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Steinar Andersen Horwath Revisjon AS Professor/programdirektør MRR Aasmund Eilifsen Norges Handelshøyskole

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 95/17 28.09.2017 Dato: 05.09.2017 Arkivsaksnr: 2017/551 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer