ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009

2 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 510, «Initial Audit Engagements Opening Balances» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 510, «Initial Audit Engagements Opening Balances».

3 3 ISA 510 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 510 NYE REVISJONSOPPDRAG INNGÅENDE BALANSE (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Ikrafttredelsesdato Mål Definisjoner... 4 Krav Revisjonshandlinger Revisors konklusjon og rapportering Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonshandlinger A1 A7 Revisors konklusjon og rapportering A8 A9 Vedlegg: Eksempler på revisjonsberetninger med modifiserte konklusjoner Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 510 «Nye revisjonsoppdrag inngående balanse» bør leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 510 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter vedrørende den inngående balansen på et nytt revisjonsoppdrag. I tillegg til regnskapsbeløpene omfatter den inngående balansen nødvendige tilleggsopplysninger om forhold som eksisterte ved periodens begynnelse, for eksempel latente forhold og forpliktelser. Når regnskapet inneholder sammenlignbare opplysninger, gjelder også kravene og veiledningen i ISA ISA inneholder ytterligere krav og veiledning vedrørende handlinger som revisor må utføre før et nytt revisjonsoppdrag påbegynnes. Ikrafttredelsesdato 2. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 3. Revisors mål med hensyn til den inngående balansen på et nytt revisjonsoppdrag, er å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt: a) den inngående balansen inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker regnskapet for den inneværende perioden, og b) forsvarlige regnskapspolicyer som er gjenspeilet i den inngående balansen, er benyttet konsekvent i regnskapet for den inneværende perioden, eller at det er tilbørlig redegjort for endringer av policyene og at endringene er tilfredsstillende gjennomført og presentert med tilstrekkelige tilleggsopplysninger i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Definisjoner 4. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydningen som er beskrevet nedenfor: Nytt revisjonsoppdrag et oppdrag der enten: (i) (ii) regnskapet for den forrige perioden ikke ble revidert, eller regnskapet for den forrige perioden ble revidert av forrige revisor. Inngående balanse balansesaldoene som eksisterer ved begynnelsen av perioden. Den inngående balansen baseres på den utgående balansen for den forrige perioden, og gjenspeiler virkningen av transaksjoner og hendelser i tidligere perioder og regnskapspolicyene som ble benyttet i den forrige perioden. Den inngående balansen omfatter også nødvendige tilleggsopplysninger om forhold som eksisterte ved periodens begynnelse, for eksempel latente forhold og forpliktelser. Forrige revisor revisoren fra et annet revisjonsfirma som reviderte enhetens regnskap for den forrige perioden, og som er blitt erstattet av den nåværende revisoren. 1 ISA 710 «Sammenlignbare opplysninger tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper». 2 ISA 300 «Planlegging av revisjon av et regnskap».

5 5 ISA 510 Krav Revisjonshandlinger Inngående balanse 5. Revisor skal lese det sist avlagte regnskapet og den forrige revisorens beretning til dette, dersom det tidligere er avlagt regnskap, for å skaffe seg informasjon som er relevant for den inngående balansen, herunder tilleggsopplysninger. 6. Revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt den inngående balansen inneholder feilinformasjon som har vesentlig virkning på regnskapet for den inneværende perioden, ved å: (jf. punkt A1 A2) fastslå hvorvidt den utgående balansen fra den forrige perioden er korrekt overført til den inneværende perioden, eller, der det er relevant, er korrigert, fastslå hvorvidt den inngående balansen gjenspeiler bruk av forsvarlige regnskapspolicyer, og utføre en eller flere av følgende handlinger: (jf. punkt A3 A7) i. når regnskapet for den forrige perioden ble revidert, gjennomgå den forrige revisorens arbeidspapirer for å innhente revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, ii. vurdere hvorvidt revisjonshandlinger utført i inneværende periode, gir revisjonsbevis som er relevant for den inngående balansen, eller iii. utføre spesifikke revisjonshandlinger for å innhente revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen. 7. Dersom revisor innhenter revisjonsbevis for at den inngående balansen inneholder feilinformasjon som kan ha vesentlig virkning på regnskapet for den inneværende perioden, skal revisor utføre de ytterligere revisjonshandlingene som er hensiktsmessige etter omstendighetene, for å fastslå hvilken virkning feilinformasjonen har på regnskapet for den inneværende perioden. Dersom revisor konkluderer med at regnskapet for den inneværende perioden inneholder slik feilinformasjon, skal revisor kommunisere dette til ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, i samsvar med ISA Konsekvent bruk av regnskapspolicyer 8. Revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt regnskapspolicyene som er gjenspeilet i den inngående balansen, er benyttet konsekvent i regnskapet for den inneværende perioden, eller at det er tilbørlig redegjort for endringer av prinsippene og at endringene er tilfredsstillende gjennomført og presentert med tilstrekkelige tilleggsopplysninger i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Relevant informasjon i den forrige revisorens beretning 9. Dersom regnskapet for den forrige perioden ble revidert av forrige revisor, og det ble avgitt en beretning med modifisert konklusjon, skal revisor vurdere virkningen av forholdet som lå til grunn for modifikasjonen, ved vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet for den inneværende perioden i samsvar med ISA ISA 450 «Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen» punkt 8 og ISA 315 (revidert) «Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser».

6 6 ISA 510 Revisors konklusjon og rapportering Inngående balanse 10. Dersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, skal revisor avgi en beretning med forbehold eller en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, i samsvar med ISA (Jf. punkt A8.) 11. Dersom revisor konkluderer med at den inngående balansen inneholder feilinformasjon som har vesentlig virkning på regnskapet for den inneværende perioden, og at virkningen av feilinformasjonen ikke er riktig regnskapsført og ikke er tilbørlig redegjort for eller presentert med tilstrekkelige tilleggsopplysninger, skal revisor avgi en beretning med forbehold eller en beretning med negativ konklusjon i samsvar med ISA 705. Konsekvent bruk av regnskapspolicyer 12. Dersom revisor konkluderer med at: regnskapspolicyene for den inneværende perioden ikke er benyttet konsekvent i forbindelse med den inngående balansen, i samsvar med det gjeldende rammeverket for økonomisk rapportering, eller endringer i regnskapspolicyene ikke er tilbørlig redegjort for eller presentert med tilstrekkelige tilleggsopplysninger i samsvar med det gjeldende rammeverket for økonomisk rapportering, skal revisor avgi en beretning med forbehold eller en beretning med negativ konklusjon i samsvar med ISA 705. Modifikasjon i den forrige revisorens beretning 13. Dersom den forrige revisorens beretning til regnskapet for den forrige perioden inneholdt en modifikasjon av revisors konklusjon som fortsatt er relevant og vesentlig for regnskapet for den inneværende perioden, skal revisor modifisere sin konklusjon vedrørende regnskapet for den inneværende perioden i samsvar med ISA 705 og ISA 710. (Jf. punkt A9.) Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonshandlinger *** Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor (jf. punkt 6) A1. I offentlig sektor kan den nåværende revisorens mulighet til å innhente informasjon fra en foregående revisor være begrenset ved lov eller forskrift. Dersom for eksempel et offentlig foretak som tidligere er blitt revidert av en offentlig revisjonsenhet (f.eks. Riksrevisjonen eller en kvalifisert person som er utnevnt på vegne av Riksrevisjonen), privatiseres, kan omfanget av tilgangen til arbeidspapirer eller annen informasjon som den offentlige revisjonsenheten kan gi til en nyvalgt revisor i privat sektor, være begrenset ved lover eller forskrifter om personvern eller taushetsplikt. I tilfeller der denne kommunikasjonen er begrenset, kan det være nødvendig å innhente revisjonsbevis på andre måter og, dersom det ikke er mulig å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, å vurdere betydningen for revisjonsberetningen. 5 ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning».

7 7 ISA 510 A2. Dersom det offentlige revisjonsorganet engasjerer et revisjonsfirma i privat sektor til å utføre revisjonen av en enhet i offentlig sektor, og det offentlige revisjonsorganet engasjerer et annet revisjonsfirma enn det firmaet som reviderte regnskapet til enheten for den forrige perioden, anses dette vanligvis ikke for å være skifte av revisor for det offentlige revisjonsorganet. Avhengig av hvordan denne utsettingen er organisert, kan revisjonsoppdraget imidlertid anses for å være et nytt revisjonsoppdrag fra perspektivet til revisoren i privat sektor med hensyn til oppfyllelsen av oppgaver og plikter, og følgelig gjelder denne ISA-en. Inngående balanse (jf. punkt 6(c)) A3. Type og omfang av revisjonshandlinger som må utføres for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, avhenger blant annet av forhold som: hvilke regnskapspolicyer enheten følger type kontosaldoer, transaksjonsklasser og tilleggsopplysninger samt risikoene for vesentlig feilinformasjon i regnskapet for den inneværende perioden hvor vesentlig den inngående balansen er for regnskapet for den inneværende perioden om regnskapet for den forrige perioden ble revidert, og hvis det ble det, hvorvidt den forrige revisoren avga en beretning med modifisert konklusjon. A4. Dersom regnskapet for den forrige perioden ble revidert av en foregående revisor, kan revisor være i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen ved å gjennomgå den foregående revisorens arbeidspapirer. Hvorvidt denne gjennomgåelsen gir tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis, påvirkes av den faglige kompetansen og uavhengigheten til den foregående revisoren. A5. Relevante etiske og faglige krav skal ligge til grunn for den nåværende revisorens kommunikasjon med den foregående revisoren. A6. For omløpsmidler og kortsiktig gjeld kan noe revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen innhentes som en del av revisjonshandlingene i den inneværende perioden. For eksempel kan innbetalinger fra kunder og utbetalinger til leverandører i den inneværende perioden gi noe revisjonsbevis for eksistens, rettigheter og forpliktelser, fullstendighet og verdsettelse av kundefordringer og leverandørgjeld ved periodens begynnelse. For varelagre gir imidlertid revisjonshandlinger i den inneværende perioden vedrørende den utgående balansen lite revisjonsbevis vedrørende lagerbeholdningen ved periodens begynnelse. Det kan derfor være nødvendig å utføre ytterligere revisjonshandlinger, og en eller flere av følgende handlinger kan gi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis: observasjon av en varetelling og avstemming mot lagerbeholdningen ved begynnelsen av perioden revisjonshandlinger vedrørende verdsettelsen av varebeholdningspostene ved begynnelsen av perioden revisjonshandlinger vedrørende bruttofortjeneste og periodisering A7. For anleggsmidler og langsiktig gjeld, som varige driftsmidler, investeringer og langsiktig gjeld, kan revisor innhente noe revisjonsbevis ved å kontrollere regnskapsmaterialet og annen informasjon som underbygger den inngående balansen. I enkelte tilfeller vil revisor være i stand til å innhente noe revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen gjennom bekreftelser fra tredjeparter, for eksempel ved langsiktig gjeld og investeringer. I andre tilfeller kan revisor måtte utføre ytterligere revisjonshandlinger. Revisors konklusjoner og rapportering Inngående balanse (jf. punkt 10) A8. ISA 705 fastsetter krav og gir veiledning vedrørende omstendigheter som kan medføre at revisor avgir en beretning med modifisert konklusjon til regnskapet, den fastsetter også hvilken type modifikasjon som er hensiktsmessig etter omstendighetene, og innholdet i en beretning med modifisert konklusjon. Dersom revisor ikke er i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig

8 8 ISA 510 revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, kan det føre til en av følgende modifikasjoner i konklusjonen i revisjonsberetningen: en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, avhengig av omstendighetene, eller en konklusjon med forbehold eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om driftsresultatet og kontantstrømmene, men uten forbehold med hensyn til enhetens finansielle stilling, såfremt dette ikke er i strid med lover eller forskrifter. Vedlegget inneholder eksempler på revisjonsberetninger. Modifikasjoner i den foregående revisorens beretning (jf. punkt 13) A9. I enkelte tilfeller er en modifisert konklusjon i den foregående revisorens beretning ikke relevant eller vesentlig for beretningen til regnskapet for den inneværende perioden. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom det forelå en begrensning av revisjonens omfang i den forrige perioden, og forholdet som lå til grunn for denne begrensningen, er avklart i den inneværende perioden.

9 9 ISA 510 Eksempler på revisjonsberetninger med modifiserte konklusjoner Vedlegg (jf. punkt A8) Merknad: I disse eksemplene på revisjonsberetninger er konklusjonsavsnittet plassert først, i samsvar med ISA 700 (Revidert), og avsnittet som beskriver grunnlaget for konklusjonen, er plassert umiddelbart etter konklusjonsavsnittet. Dessuten er første og siste setning som var med i den eksisterende beskrivelsen av revisors oppgaver og plikter, nå innordnet som en del av det nye avsnittet som beskriver grunnlaget for konklusjonen. Eksempel 1: Følgende omstendigheter legges til grunn for dette eksemplet på revisjonsberetningrevisjon av regnskapet til en enhet som ikke er notert, og som benytter et rammeverk som skal gi et rettvisende bilde. Det er ikke revisjon av et konsern (dvs at ISA 6006 ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRSs) (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget avspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 2107 Revisor observerte ikke varetellingen ved begynnelsen av den inneværende perioden og var ikke i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende varelageret i den inngående balansen. De mulige virkningene av at revisor ikke var i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, anses for å være vesentlig, men ikke av gjennomgripende betydning for enhetens finansielle resultat og kontantstrømmer.8 Det gis en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen ved årets utløp. I jurisdiksjonen i eksempelet forbyr lover og forskrifter revisor å avgi en beretning som er modifisert med hensyn til det finansielle resultatet og kontantstrømmer, og uten modifikasjoner når det gjelder den finansielle stillingen. De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det ikke er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert).9 Det er ikke krav om, og revisor har ikke besluttet, å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA Det presenteres tilsvarende tall, og regnskapet for foregående periode ble revidert av en tidligere revisor. Lov eller forskrift forbyr ikke revisor å henvise til forrige revisors beretning om tilsvarende tall, og han har besluttet å gjøre det. De som er ansvarlige for tilsyn med regnskapet, er andre enn de som er ansvarlige for utarbeidelsen av regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver pålagt i lokal lov. Revisor har innhentet all «øvrig informasjon» før datoen for revisjonsberetningen og har ikke identifisert vesentlig feilinformasjon i «øvrig informasjon». 6 ISA 600, Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter) 7 ISA 210, Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 8 Dersom de mulige virkningene etter revisor oppfatning er vesentlige og gjennomgripende for enhetens finansielle resultat og kontantstrømmer, avgir revisor en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om det finansielle resultatet og kontantstrømmene. 9 ISA 570 (Revidert), Fortsatt drift 10 ISA 701, Kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning

10 10 ISA 510 UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til aksjonærene i ABC AS [eller annen Relevant adresse] Uttalelse om regnskapet 11 Konklusjon med forbehold Vi har revidert ABC AS (selskapets) regnskap som består av balanseoppstilling per 31. desember 20X1 og oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital, kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening gir det medfølgende regnskapet, med unntak av de mulige virkningene av forholdet som er omtalt i «Grunnlaget for konklusjon med forbehold», i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av (eller «et rettvisende bilde av») selskapets finansielle stilling per 31. desember 20X1 og dets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Grunnlag for konklusjon med forbehold Vi ble utnevnt til revisorer for selskapet den 30. juni 20X1, og observerte følgelig ikke varetellingen ved årets begynnelse. Vi var ikke i stand til å skaffe oss et tilfredsstillende vurderingsunderlag på andre måter med hensyn til lagerbeholdningen per 31. desember 20X0. Ettersom den inngående balansen inngår i det finansielle resultatet og kontantstrømmene, var vi ikke i stand til å fastslå hvorvidt justeringer ville ha vært nødvendig med hensyn til årsresultatet som er rapportert i resultatregnskapet, og nettokontantstrømmene fra driften som er rapportert i kontantstrømoppstillingen. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold. Andre forhold Selskapets regnskap for året som ble avsluttet den 31. desember 20X0, ble revidert av en annen revisor som avga revisjonsberetning uten modifikasjoner til dette regnskapet, den 31. mars 20X1. «Øvrig informasjon» [eller en annen egnet tittel, for eksempel «Øvrig informasjon enn regnskapet og revisjonsberetningen»] [Rapportering i samsvar med ISA 720 (Revidert) se eksempel 1 i vedlegg 2 til ISA 720 (Revidert).] 11 Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav» ikke anvendes.

11 11 ISA 510 Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet 12 (Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) 13 se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert) Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet (Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert) Beretning om øvrige lovmessige og regulatoriske krav Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert) [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Revisors adresse] [Dato] 12 I alle disse eksemplene på revisjonsberetninger kan begrepene «ledelsen» og «de som har overordnet ansvar for styring og kontroll» måtte erstattes av andre begreper som passer med det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. 13 ISA 700 (Revidert) Konklusjon og rapportering om regnskap

12 12 ISA 510 Eksempel 2: Omstendigheter som beskrives i punkt A8(b): Revisjon av regnskapet til en enhet som ikke er notert, og som benytter et rammeverk som skal gi et rettvisende bilde. Det er ikke revisjon av et konsern (dvs at ISA 600 ikke gjelder). Regnskapet er utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRSs) (et rammeverk med generelt formål). Vilkårene for revisjonsoppdraget avspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for regnskapet i ISA 210 Revisor observerte ikke varetellingen ved begynnelsen av den inneværende perioden og var ikke i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende varelageret i den inngående balansen. De mulige virkningene av at revisor ikke var i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende varelageret i den inngående balansen, anses for å være vesentlig, men ikke av gjennomgripende betydning for enhetens resultater og kontantstrømmer.14 Det gis en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen ved årets utløp. En beretning som inneholder forbehold med hensyn til det finansielle resultatet og kontantstrømmene, men ingen forbehold med hensyn til den finansielle stillingen, anses å være hensiktsmessig etter forholdene. De relevante etiske krav som gjelder for revisjonen, er jurisdiksjonens krav. Basert på innhentet revisjonsbevis har revisor konkludert med at det ikke er vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift i samsvar med ISA 570 (Revidert). Det er ikke krav om, og revisor har ikke besluttet, å kommunisere sentrale forhold ved revisjonen i samsvar med ISA 701. Det presenteres tilsvarende tall, og regnskapet for foregående periode ble revidert av en tidligere revisor. Lov eller forskrift forbyr ikke revisor å henvise til forrige revisors beretning om tilsvarende tall, og han har besluttet å gjøre det. De som er ansvarlige for tilsyn med regnskapet, er andre enn de som er ansvarlige for utarbeidelsen av regnskapet. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver pålagt i lokal lov. Revisor har innhentet all «øvrig informasjon» før datoen for revisjonsberetningen og har ikke identifisert vesentlig feilinformasjon i «øvrig informasjon». UAVHENGIG REVISORS BERETNING Til aksjonærene i ABC AS [eller annen relevant adresse] 14 Dersom de mulige virkningene etter revisor oppfatning er vesentlige og gjennomgripende for enhetens resultater og kontantstrømmer, avgir revisor en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om selskapets resultater og kontantstrømmer.

13 13 ISA 510 Uttalelse om regnskapet 15 Vi har revidert regnskapet for ABC AS som består av balanseoppstilling per 31. desember 20X1, oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital, kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret og noter til regnskapet, herunder, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer. Konklusjon med forbehold om resultater og kontantstrømmer Etter vår mening gir, med unntak av de mulige virkningene av forholdet som er omtalt i «Grunnlag for konklusjon med forbehold», de medfølgende oppstillingene over totalresultat og kontantstrømmer en i det alt vesentlige dekkende fremstilling av (eller «et rettvisende bilde av») selskapets resultater og kontantstrømmer for året som ble avsluttet den 31. desember 20X1, i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Konklusjon om den finansielle stillingen Etter vår mening gir den medfølgende balansen i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av (eller et rettvisende bilde av) selskapets finansielle stilling per 31. desember 20X1 i samsvar med IFRS. Grunnlag for konklusjonene, herunder grunnlag for konklusjon med forbehold om resultater og kontantstrømmer Vi ble utnevnt til revisorer for selskapet den 30. juni 20X1, og observerte følgelig ikke varetellingen ved årets begynnelse. Vi var ikke i stand til å skaffe oss et tilfredsstillende vurderingsunderlag på andre måter med hensyn til lagerbeholdningen per 31. desember 20X0. Ettersom den inngående balansen inngår i det resultatene og kontantstrømmene, var vi ikke i stand til å fastslå hvorvidt justeringer ville ha vært nødvendig med hensyn til resultatet som er rapportert i resultatregnskapet, og nettokontantstrømmene fra driften som er rapportert i kontantstrømoppstillingen. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er ytterligere beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår revisjon av regnskapet i [jurisdiksjon], og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår umodifiserte konklusjon om finansiell stilling og vår konklusjon med forbehold om resultater og kontantstrømmer. Andre forhold Selskapets regnskap for året som ble avsluttet den 31. desember 20X0, ble revidert av en annen revisor, hvis beretning datert 31. mars 20X1 ble avgitt uten modifikasjoner. «Øvrig informasjon» [eller en annen egnet tittel, for eksempel «Øvrig informasjon enn regnskapet og revisjonsberetningen»] [Rapportering i samsvar med ISA 720 (Revidert) se eksempel 1 i vedlegg 2 i ISA 720 (Revidert).] 15 Undertittelen «Uttalelsen om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige og regulatoriske krav» ikke anvendes.

14 14 ISA 510 Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for regnskapet 16 (Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert) Revisors oppgaver og plikter (Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert) Uttalelser om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav Rapportering i samsvar med ISA 700 (Revidert) se eksempel 1 i ISA 700 (Revidert) [Underskrift i form av navnet på revisjonsfirmaet, revisors personlige navn, eller begge, som påkrevd i den aktuelle jurisdiksjonen] [Dato for avgivelse av revisjonsberetningen] [Revisors adresse] 16 Eller andre begreper som er hensiktsmessige i kontekst til det lovmessige rammeverket i den bestemte jurisdiksjonen.

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer