International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

2 2 ISA 706 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 706, «Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor s Report» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 706, «Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditor s Report».

3 3 ISA 706 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Ikrafttredelsesdato... 3 Mål... 4 Definisjoner... 5 Krav Presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen Avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen... 8 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll... 9 Veiledning og utfyllende forklaringer Presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen... A1 A4 Avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen... A5 A11 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll... A12 Vedlegg 1: Liste over ISA-er som inneholder krav til presiseringsavsnitt Vedlegg 2: Liste over ISA-er som inneholder krav til avsnitt om andre forhold Vedlegg 3: Eksempel på revisjonsberetning som inneholder et presiseringsavsnitt Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 706 «Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 706 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler ytterligere kommunikasjon i revisjonsberetningen når revisor anser det som nødvendig å: (a) (b) Gjøre brukerne oppmerksomme på et eller flere forhold presentert eller opplyst om i regnskapet som er av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet; eller Gjøre brukerne oppmerksomme på eventuelle andre forhold enn dem som er presentert eller opplyst om i regnskapet, som er relevante for brukernes forståelse av revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen. 2. Vedlegg 1 og 2 identifiserer ISA-er som inneholder spesifikke krav for når revisor skal tilføye presiseringsavsnitt eller avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen. I den forbindelse gjelder kravene i denne ISA-en til formen på og plasseringen av slike avsnitt. Ikrafttredelsesdato 3. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 4. Etter å ha gitt uttrykk for en mening om regnskapet er det revisors mål, gjennom tydelig ytterligere kommunikasjon i revisjonsberetningen og når revisor finner det nødvendig, å gjøre brukerne oppmerksomme på: (a) (b) Definisjoner Forhold, som er riktig presentert eller beskrevet i regnskapet, men som er av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet; eller Når revisor finner det hensiktsmessig, eventuelle andre forhold som er relevante for brukernes forståelse av revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen. 5. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: Krav (a) (b) Presiseringsavsnitt Et avsnitt i revisjonsberetningen som henviser til et forhold som er riktig presentert eller beskrevet i regnskapet, men som etter revisors skjønn er av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet. Avsnitt om «andre forhold» Et avsnitt i revisjonsberetningen som henviser til et annet forhold enn de som er presentert eller beskrevet i regnskapet, og som etter revisors skjønn er relevant for brukernes forståelse av revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen. Presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen 6. Dersom revisor anser det som nødvendig å gjøre brukerne oppmerksomme på et forhold presentert eller beskrevet i regnskapet som etter revisors skjønn er av grunnleggende betydning for brukernes forståelse av regnskapet, skal revisor tilføye et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen, forutsatt at

5 5 ISA 706 revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at forholdet ikke utgjør vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Et slikt avsnitt skal utelukkende henvise til informasjon som er presentert eller beskrevet i regnskapet. (Jf. punkt A1 A2) 7. Når revisor tilføyer et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen, skal revisor: (a) (b) (c) (d) Plassere det umiddelbart etter konklusjonsavsnittet i revisjonsberetningen; Bruke tittelen «Presisering», eller en annen egnet tittel; Ta med i avsnittet en tydelig henvisning til forholdet som presiseres og til hvor i regnskapet det gis relevante opplysninger som beskriver hele forholdet; og Angi at forholdet som presiseres ikke har medført en modifisering av konklusjonen i revisjonsberetningen. (Jf. punkt A3 A4) Avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen 8. Dersom revisor anser det som nødvendig å kommunisere et annet forhold enn de som er presentert eller opplyst om i regnskapet og som etter revisors skjønn er relevant for brukernes forståelse av revisjonen, revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen, og det ikke er forbudt ved lov eller forskrift, skal revisor gjøre dette i et avsnitt i revisjonsberetningen med tittelen «Andre forhold», eller en annen egnet tittel. Revisor skal plassere avsnittet umiddelbart etter konklusjonsavsnittet og eventuelle presiseringsavsnitt, eller et annet sted i revisjonsberetningen dersom innholdet i avsnittet om andre forhold er relevant for avsnittet «Uttalelser om øvrige lovmessige og regulatoriske krav». (Jf. punkt A5 A11) Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 9. Dersom revisor forventer å tilføye et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen, skal revisor kommunisere denne forventningen og den foreslåtte ordlyden i avsnittet til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. (Jf. punkt A12) ***

6 6 ISA 706 Veiledning og utfyllende forklaringer Presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen Omstendigheter hvor et presiseringsavsnitt kan være nødvendig (Jf. punkt 6) A1. Eksempler på omstendigheter hvor revisor kan anse det som nødvendig å tilføye et presiseringsavsnitt, er: Når det er knyttet usikkerhet til det fremtidige utfallet av en eksepsjonell rettstvist eller regulatorisk tiltak. Tidlig anvendelse (når det er tillatt) av en ny regnskapsstandard (for eksempel en ny internasjonal standard for finansiell rapportering) som har en omfattende virkning på regnskapet før standardens ikrafttredelsesdato. En stor katastrofe som har hatt, eller fortsetter å ha, en betydelig virkning på enhetens økonomiske stilling. A2. Utstrakt bruk av presiseringsavsnitt reduserer effektiviteten av revisors kommunikasjon av slike forhold. Videre kan det å inkludere mer informasjon i et presiseringsavsnitt enn det som er presentert eller opplyst om i regnskapet, gi inntrykk av at forholdet ikke er riktig presentert eller opplyst om. Punkt 6 begrenser følgelig bruken av presiseringsavsnitt til forhold som er presentert eller opplyst om i regnskapet. Tilføyelse av et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen (Jf. punkt 7) A3. Tilføyelsen av et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen påvirker ikke revisors konklusjon i revisjonsberetningen. Et presiseringsavsnitt er ingen erstatning for verken: (a) (b) En konklusjon med forbehold eller en negativ konklusjon, eller en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet, når dette er påkrevd ut fra omstendighetene ved et spesifikt revisjonsoppdrag (se ISA 705); 1 eller Tilleggsopplysninger i regnskapet som det gjeldende rammeverket for finansiell rapporterting krever at ledelsen utarbeider. A4. Eksempelet på revisjonsberetning i vedlegg 3 inneholder et presiseringsavsnitt i en revisjonsberetning hvor revisor avgir en konklusjon med forbehold. Avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen (Jf. punkt 8) Omstendigheter hvor et avsnitt om «andre forhold» kan være nødvendig Relevant for brukernes forståelse av revisjonen A5. Når revisor en sjelden gang ikke er i stand til å trekke seg fra et oppdrag til tross for en mulig gjennomgripende 2 virkning av revisors manglende mulighet til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som følge av en begrensning av innholdet av revisjonen pålagt av ledelsen, kan revisor finne det nødvendig å tilføye et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen for å forklare hvorfor det ikke er mulig å trekke seg fra oppdraget. 1 2 ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning». Se punkt 13(b)(ii) i ISA 705 for en drøftelse av denne omstendigheten.

7 7 ISA 706 Relevant for brukernes forståelse av revisors oppgaver og plikter eller revisjonsberetningen A6. Lov, forskrift eller allment akseptert praksis i en jurisdiksjon kan pålegge eller tillate at revisor omtaler forhold som gir en ytterligere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet eller av revisjonsberetningen til regnskapet. Når det er relevant, kan revisor bruke en eller flere undertitler som beskriver innholdet i avsnittet om «andre forhold». A7. Et avsnitt om «andre forhold» omhandler ikke omstendigheter hvor revisor har andre rapporteringsoppgaver som kommer i tillegg til revisors oppgaver med og plikter til å avgi en beretning til regnskapet i henhold til ISA-ene (se avsnittet «Andre rapporteringsoppgaver» i ISA 700), 3 eller hvor revisor er blitt bedt om å gjennomføre og rapportere om ytterligere spesifiserte handlinger, eller å gi uttrykk for en mening om særlige forhold. Beretning til mer enn ett fullstendig regnskap A8. En enhet kan utarbeide et regnskap i samsvar med et rammeverk med generelt formål (for eksempel det nasjonale rammeverket) og et annet regnskap i samsvar med et annet rammeverk med generelt formål (for eksempel internasjonale standarder for finansiell rapportering), og gi revisor i oppdrag å avgi en beretning til begge regnskapene. Dersom revisor har fastslått at rammeverkene er akseptable under de respektive omstendighetene, kan revisor tilføye et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen, som henviser til det faktum at et annet regnskap er utarbeidet av samme enhet i samsvar med et annet rammeverk med generelt formål og at revisor har avgitt en beretning til dette regnskapet. Begrensning på distribusjon eller bruk av revisjonsberetningen A9. Regnskap utarbeidet for et bestemt formål kan utarbeides i samsvar med et rammeverk med generelt formål fordi de tiltenkte brukerne har besluttet at et slikt regnskap med generelt formål oppfyller deres behov for finansiell informasjon. Ettersom revisjonsberetningen er tiltenkt bestemte brukere, kan revisor anse det som nødvendig ut fra omstendighetene å tilføye et avsnitt om «andre forhold» hvor revisor opplyser om at revisjonsberetningen utelukkende er tiltenkt de tiltenkte brukerne og ikke skal distribueres til eller brukes av andre parter. Tilføyelse av et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen A10. Innholdet i et avsnitt om «andre forhold» gjenspeiler tydelig at det ikke er påkrevd at et slikt annet forhold presenteres og beskrives i regnskapet. Et avsnitt om «andre forhold» inneholder ikke informasjon som revisor er forbudt å gi ved lov, forskrift eller andre profesjonelle standarder, for eksempel etiske standarder knyttet til konfidensiell informasjon. Et avsnitt om «andre forhold» inneholder heller ikke informasjon som ledelsen er pålagt å gi. A11. Plasseringen av et avsnitt om «andre forhold» avhenger av typen informasjon som skal kommuniseres. Når revisor tilføyer et avsnitt om «andre forhold» for å gjøre brukerne oppmerksomme på et forhold som er relevant for deres forståelse av revisjonen av regnskapet, skal avsnittet plasseres umiddelbart etter konklusjonsavsnittet og eventuelle presiseringsavsnitt. Når revisor tilføyer et avsnitt om «andre forhold» for å gjøre brukerne oppmerksomme på et forhold som er knyttet til andre rapporteringsoppgaver omtalt i revisjonsberetningen, kan avsnittet plasseres under undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav». Alternativt, når det er relevant for alle revisors oppgaver og plikter eller brukernes forståelse av revisjonsberetningen, kan 3 ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper» punkt

8 8 ISA 706 avsnittet om «andre forhold» plasseres som en separat del etter «Uttalelse om årsregnskapet» og «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav». Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 9) A12. Slik kommunikasjon gjør det mulig å informere dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll om typen særlige forhold som revisor har til hensikt å fremheve i revisjonsberetningen, og gir dem anledning til å innhente ytterligere avklaring fra revisor dersom det er behov for det. Ved tilføyelse av et avsnitt om «andre forhold» som omtaler et bestemt forhold i revisjonsberetningen på hvert etterfølgende oppdrag, kan revisor beslutte at det er unødvendig å gjenta kommunikasjonen på hvert oppdrag.

9 9 ISA 706 Liste over ISA-er som inneholder krav om presiseringsavsnitt Vedlegg 1 (Jf. punkt 2) Dette vedlegget identifiserer punkter i andre ISA-er som gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner per eller etter 15. desember 2009 som krever at revisor under visse omstendigheter tilføyer et presiseringsavsnitt i revisjonsberetningen. Listen er ikke en erstatning for vurdering av kravene og tilhørende anvendelse og annet veiledningsmateriale i ISA-er. ISA 210 «Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdrag» punkt 19(b) ISA 560 «Hendelser etter balansedagen» punkt 12(b) og 16 ISA 570 «Fortsatt drift» punkt 19 ISA 800 «Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål» punkt 14

10 10 ISA 706 Liste over ISA-er som inneholder krav til avsnitt om «andre forhold» Vedlegg 2 (Jf. punkt 2) Dette vedlegget identifiserer punkter i andre ISA-er som per 15. desember 2009 krever at revisor under visse omstendigheter tilføyer et avsnitt om «andre forhold» i revisjonsberetningen. Listen er ikke en erstatning for vurdering av kravene og tilhørende veiledning og utfyllende forklaringer i ISA-ene. ISA 560 «Hendelser etter balansedagen» punkt 12(b) og 16. ISA 710 «Sammenlignbare opplysninger tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper» punkt 13 14, og 19 ISA 720 «Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det reviderte regnskapet» punkt 10(a)

11 11 ISA 706 Eksempel på en revisjonsberetning som inneholder et presiseringsavsnitt Omstendighetene omfatter følgende: Vedlegg 3 (Jf. punkt A4) Revisjon av et fullstendig regnskap med generelt formål utarbeidet av enhetens ledelse i samsvar med International Financial Reporting Standards. Vilkårene for revisjonsoppdraget gjenspeiler beskrivelsen av ledelsens ansvar for finansregnskapet i ISA Det foreligger usikkerhet knyttet til en pågående eksepsjonell rettstvist. Et avvik fra det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering har ført til en konklusjon med forbehold. I tillegg til revisjonen av regnskapet har revisor andre rapporteringsoppgaver etter krav i lokal lov. UAVHENGIG REVISORS BERETNING [Relevant adressat] Uttalelse om regnskapet 5 Vi har revidert det vedlagte regnskapet for ABC AS, som består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret, og et sammendrag av viktige regnskapspolicyer og andre noteopplysninger. Ledelsens 6 ansvar for regnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med International Financial Reporting Standards, 7 og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil ISA 210 «Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget». Undertittelen «Uttalelse om regnskapet» er unødvendig når den andre undertittelen «Uttalelse om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav» ikke anvendes. Eller et annet begrep som er hensiktsmessig innenfor rammen av det juridiske rammeverket i den aktuelle jurisdiksjonen. Når ledelsens ansvar er å utarbeide et regnskap som gir et rettvisende bilde, kan dette formuleres slik: «Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av et konsolidert regnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards, og for slik.»

12 12 ISA 706 Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene. Disse standardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i regnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, 8 med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 9 En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapspolicyene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold. Grunnlag for konklusjon med forbehold Selskapets kortsiktige omsettelige verdipapirer er vurdert til xxx i balansen. Ledelsen har ikke vurdert disse verdipapirene til markedsverdi, men har i stedet vurdert dem til kostpris, noe som utgjør et avvik fra International Financial Reporting Standards. Selskapets regnskapsmateriale angir at dersom ledelsen hadde vurdert de omsettelige verdipapirene til markedsverdi, ville selskapet ha regnskapsført et urealisert tap på xxx i resultatregnskapet for regnskapsåret. Den regnskapsførte verdien av verdipapirene i balansen ville ha vært redusert med samme beløp per 31. desember 20X1, og skattekostnad, årsresultat og egenkapital ville ha vært redusert med henholdsvis xxx, xxx og xxx. Konklusjon med forbehold Etter vår mening gir årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», i det alt vesentlige et rettvisende bilde (eller «en dekkende fremstilling») av den finansielle stillingen til ABC AS per 31. desember 20X1, og av selskapets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med International Financial Reporting Standards. 8 9 I tilfellet i fotnote 7 kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et konsolidert regnskap som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.» I tilfeller der revisor også er ansvarlig for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av intern kontroll i forbindelse med revisjonen av regnskapet, må denne setningen formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene». Når det gjelder fotnote 7, kan dette formuleres slik: «Ved en slik risikovurdering vurderer revisor den interne kontrollen som er relevant for enhetens utarbeidelse av et regnskap som gir et rettvisende bilde, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene».

13 13 ISA 706 Presisering Vi viser til note X i regnskapet som beskriver usikkerheten 10 knyttet til utfallet av søksmålet som er reist mot selskapet av XYZ AS. Dette forholdet har ingen betydning for vår mening om regnskapet. Uttalelser om øvrige lovmessige eller regulatoriske krav [Formen på og innholdet i denne delen av revisjonsberetningen vil variere avhengig av typen av revisors øvrige rapporteringsoppgaver.] [Revisors underskrift] [Dato for revisjonsberetningen] [Revisors adresse] 10 Når revisor fremhever usikkerheten, bruker revisor samme terminologi som den som er brukt i noten i regnskapet.

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

Internkontroll et integrert rammeverk

Internkontroll et integrert rammeverk Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internkontroll et integrert rammeverk Sammendrag Mai 2013 This project was commissioned by COSO, which is dedicated to providing thought

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 RUNDSKRIV: 11/2013 DATO: 02.12.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler Institutt for byggfag, Høgskolen i Bergen, borge.aadland@hib.no Med hjemmel i de lovfestede spesielle

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING Garantiplikt Garantiplikt foreligger ifølge pakkereiselovens 11-1 ved markedsføring og salg av pakketurer. En pakketur er definert slik i pakkereiselovens 2-1:

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet

Hva er konsekvensene? Forprosjekt Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet Prosedyrer/metoder/verktøy for å utrede virkningene av regel- og praksisendringer på utlendingsfeltet UDIs Saksnummer 07/ 7797 Sluttrapport fra forprosjekt Ingeborg Rasmussen og Sidsel Sverdrup Vista Analyse

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse Side 1135 av 1185 FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE I: Innledning Av lagdommer Erik Møse 1. Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer