ISA 560 Hendelser etter balansedagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 560 Hendelser etter balansedagen"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009

2 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 560, «Subsequent Events» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 560 Hendelser etter balansedagen er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 560 Hendelser etter balansedagen 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 560 Hendelser etter balansedagen 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 560, «Subsequent Events».

3 3 ISA 560 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 560 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde... 1 Hendelser etter balansedagen... 2 Ikrafttredelsesdato... 3 Mål... 4 Definisjoner... 5 Krav Hendelser som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen Forhold som revisor blir kjent med etter datoen for revisjonsberetningen, men før datoen for offentliggjøring av regnskapet Forhold som revisor blir kjent med etter at regnskapet er offentliggjort Veiledning og utfyllende forklaringer Revisjonsstandardens virkeområde... A1 Definisjoner... A2 A5 Hendelser som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen... A6 A10 Forhold som revisor blir kjent med etter datoen for revisjonsberetningen, men før datoen for offentliggjøring av regnskapet... A11 A16 Forhold som revisor blir kjent med etter at regnskapet er offentliggjort... A17 A18 Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 560 «Hendelser etter balansedagen» må leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 560 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver og plikter vedrørende hendelser etter balansedagen ved revisjon av regnskapet. Hendelser etter balansedagen 2. Regnskapet kan påvirkes av visse hendelser som finner sted etter balansedagen. Mange rammeverk for finansiell rapportering henviser spesielt til slike hendelser. 1 Slike rammeverk for finansiell rapportering identifiserer vanligvis to typer hendelser: Hendelser som gir informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen, og hendelser som gir informasjon om forhold som har oppstått etter balansedagen. ISA 700 forklarer at datoen for revisjonsberetningen informerer leseren om at revisor har vurdert virkningen av hendelser og transaksjoner som revisor blir oppmerksom på, og som har funnet sted, frem til denne datoen. 2 Ikrafttredelsesdato 3. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 4. Revisors mål er: Definisjoner 5. I denne ISA-en betyr: (c) å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for hvorvidt hendelser som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen og som krever korrigering av eller omtale i regnskapet, er hensiktsmessig reflektert i det aktuelle regnskapet i samsvar med det relevante rammeverket for finansiell rapportering, og å sørge for en hensiktsmessig håndtering av forhold som revisor blir kjent med etter datoen for revisjonsberetningen, og som dersom de hadde vært kjent for revisor per den aktuelle datoen, kunne ha medført at revisor endret revisjonsberetningen. Balansedagen Sluttdatoen for den siste perioden som dekkes av regnskapet. Dato for godkjenning av regnskapet Datoen når elementene som utgjør regnskapet, herunder de tilhørende notene, er blitt utarbeidet og når de som har besluttende myndighet har bekreftet at de påtar seg ansvaret for det aktuelle regnskapet. (Jf. punkt A2.) Dato for revisjonsberetningen Datoen revisor daterer revisjonsberetningen til regnskapet i henhold til ISA 700. (Jf. punkt A3.) 1 2 International Accounting Standard (IAS) 10 «Hendelser etter balansedagen» omhandler for eksempel den regnskapsmessige behandlingen av hendelser, både fordelaktige og ufordelaktige, som finner sted mellom datoen for regnskapet (kalt «balansedagen» i regnskapsstandarden) og datoen for offentliggjøring av regnskapet. ISA 700 «Konklusjon og rapportering om regnskaper» punkt A38.

5 5 ISA 560 (d) (e) Dato for offentliggjøring av regnskapet Datoen hvor revisjonsberetningen og det reviderte regnskapet gjøres tilgjengelig for tredjeparter. (Jf. punkt A4 A5.) Hendelser etter balansedagen Hendelser som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen, og forhold som revisor blir kjent med etter datoen for revisjonsberetningen. Krav Hendelser som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen 6. Revisor skal gjennomføre revisjonshandlinger som er utformet for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at alle hendelser som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen og som krever korrigering av eller omtale i regnskapet, er blitt identifisert. Det forventes imidlertid ikke at revisor gjennomfører ytterligere revisjonshandlinger for å vurdere forhold som der tidligere gjennomførte revisjonshandlinger har gitt tilfredsstillende konklusjoner. (Jf. punkt A6.) 7. Revisor skal gjennomføre revisjonshandlingene påkrevd i punkt 6 på en slik måte at de dekker perioden fra balansedagen til datoen for revisjonsberetningen, eller så nær denne datoen som praktisk mulig. Revisor skal ta i betraktning revisors risikovurdering ved fastsettelse av typen og omfanget av disse revisjonshandlingene, som skal omfatte følgende: (Jf. punkt A7 A8.) (c) (d) Opparbeidelse av en forståelse av eventuelle rutiner som ledelsen har etablert for å sikre at hendelser etter balansedagen blir identifisert. Forespørsel til ledelsen og, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om det har inntruffet hendelser etter balansedagen som kan påvirke regnskapet. (Jf. punkt A9.) Gjennomlesing av eventuelle referater fra møter mellom enhetens eiere, ledelsen og dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, som er blitt avholdt etter balansedagen, og forespørsel om saker som er blitt diskutert på ethvert møte av denne typen som det ennå ikke er tilgjengelig referat fra. (Jf. punkt A10.) Gjennomlesing av enhetens sist tilgjengelige perioderegnskaper for perioder etter balansedagen, dersom slike foreligger. 8. Dersom revisor som følge av handlingene gjennomført i henhold til punkt 6 og 7 identifiserer hendelser som krever korrigering av eller omtale i regnskapet, skal revisor vurdere hvorvidt hver slik hendelse er hensiktsmessig reflektert i regnskapet i samsvar med det relevante rammeverket for finansiell rapportering. Skriftlige uttalelser 9. Revisor skal be ledelsen og, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om en skriftlig uttalelse i henhold til ISA om at alle hendelser som har funnet sted etter balansedagen og som ifølge gjeldende rammeverk for finansiell rapportering krever korrigering eller omtale, er blitt korrigert eller omtalt. Forhold som revisor blir kjent med etter datoen for revisjonsberetningen, men før datoen for offentliggjøring av regnskapet 10. Revisor er ikke forpliktet til å gjennomføre revisjonshandlinger i forhold til regnskapet etter datoen for revisjonsberetningen. Dersom revisor etter datoen for revisjonsberetningen, men før datoen for offentliggjøring av regnskapet, blir kjent med et forhold som dersom det hadde vært 3 ISA 580 «Skriftlige uttalelser».

6 6 ISA 560 kjent for revisor per datoen for revisjonsberetningen kunne ha medført at revisor endret revisjonsberetningen, skal revisor imidlertid: (Jf. punkt A11.) (c) Diskutere forholdet med ledelsen og, der det er relevant, med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Fastslå hvorvidt det er behov for å endre regnskapet og, i så fall, forespørre hvordan ledelsen har tenkt å håndtere forholdet i regnskapet. 11. Dersom ledelsen endrer regnskapet, skal revisor: Gjennomføre de revisjonshandlingene som etter omstendighetene anses nødvendige i forhold til endringen Med mindre omstendighetene i punkt 12 er aktuelle: (i) Utvide revisjonshandlingene omtalt i punkt 6 og 7 til datoen for den nye revisjonsberetningen, og (ii) avgi en ny revisjonsberetning til det endrede regnskapet. Den nye revisjonsberetningen kan ikke dateres før datoen for godkjenning av det endrede regnskapet. 12. Der lov, forskrift eller rammeverk for finansiell rapportering ikke forbyr ledelsen å begrense endringen av regnskapet til virkningen av hendelsene etter balansedagen eller hendelser som forårsaker endringen, og de som er ansvarlige for å godkjenne regnskapet ikke er forhindret fra å begrense sin godkjenning til denne endringen, kan revisor begrense revisjonshandlingene knyttet til hendelser etter balansedagen til det som kreves i punkt 11(i) til denne endringen. I slike tilfeller skal revisor enten: Endre revisjonsberetningen ved å tilføye en tilleggsdato begrenset til denne endringen, som dermed angir at revisors handlinger knyttet til hendelser etter balansedagen, er begrenset til kun å gjelde endringen av regnskapet som er beskrevet i den relevante noten til regnskapet, eller (Jf. punkt A12.) avgi en ny eller endret revisjonsberetning som inneholder en uttalelse i et presiseringsavsnitt 4 eller et avsnitt om andre forhold som gir uttrykk for at revisors handlinger i forhold til hendelser etter balansedagen utelukkende er begrenset til endringen av regnskapet som beskrevet i den relevante noten til regnskapet. 13. I noen jurisdiksjoner er ikke ledelsen pålagt ved lov, forskrift eller rammeverk for finansiell rapportering å utstede endrede regnskaper, og revisor er følgelig ikke forpliktet til å avgi en endret eller ny revisjonsberetning. Dersom ledelsen ikke endrer regnskapet til tross for at revisor mener det er behov for dette, skal revisor imidlertid: (Jf. punkt A13 A14.) dersom revisjonsberetningen ennå ikke er overlevert enheten, modifisere konklusjonen i revisjonsberetningen som påkrevd i ISA og deretter overlevere revisjonsberetningen, eller dersom revisjonsberetningen allerede er overlevert enheten, informere ledelsen og, med mindre alle de som har overordnet ansvar for styring og kontroll inngår i ledelsen av enheten, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om at regnskapet ikke må gjøres tilgjengelig for tredjeparter før de nødvendige endringene er utført. Dersom regnskapet likevel blir offentliggjort uten de nødvendige endringene skal revisor iverksette egnede handlinger for å forsøke å forhindre bruk av revisjonsberetningen. (Jf. punkt A15 A16.) 4 5 Se ISA 706 «Presiseringsavsnitt og avsnitt om andre forhold i uavhengig revisors beretning». ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i uavhengig revisors beretning».

7 7 ISA 560 Forhold som revisor blir kjent med etter at regnskapet er offentliggjort 14. Etter at regnskapet er offentliggjort, er ikke revisor forpliktet til å gjennomføre revisjonshandlinger knyttet til det aktuelle regnskapet. Dersom revisor, etter at regnskapet er offentliggjort, blir kjent med et forhold som dersom det hadde vært kjent for revisor per datoen for revisjonsberetningen kunne ha medført at revisor endret revisjonsberetningen, skal revisor imidlertid: (c) Diskutere forholdet med ledelsen og, der det er relevant, med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Fastslå hvorvidt det er behov for å endre regnskapet og, i så fall, forespørre hvordan ledelsen har tenkt å håndtere forholdet i regnskapet. 15. Dersom ledelsen endrer regnskapet, skal revisor: (Jf. punkt A17.) (c) (d) Gjennomføre de revisjonshandlingene som etter omstendighetene anses nødvendige i forhold til endringen. Gjennomgå tiltakene iverksatt av ledelsen for å sikre at alle som har mottatt det tidligere offentliggjorte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning, er informert om situasjonen. Med mindre omstendighetene i punkt 12 er aktuelle: (i) Utvide revisjonshandlingene omtalt i punkt 6 og 7 til datoen for den nye revisjonsberetningen, og ikke datere den nye revisjonsberetningen før datoen for godkjenning av det endrede regnskapet, og (ii) avgi en ny revisjonsberetning til det endrede regnskapet. Når omstendighetene i punkt 12 er aktuelle, endre revisjonsberetningen eller avgi en ny revisjonsberetning som påkrevd i punkt Revisor skal i den nye eller endrede revisjonsberetningen ta inn et presiseringsavsnitt eller et avsnitt om andre forhold som henviser til en note til regnskapet som gir en mer detaljert beskrivelse av årsaken til endringen av det tidligere offentliggjorte regnskapet og til den tidligere avgitte revisjonsberetningen. 17. Dersom ledelsen ikke iverksetter de nødvendige tiltak for å sikre at alle som har mottatt det tidligere offentliggjorte regnskapet er informert om situasjonen, og ikke endrer regnskapet til tross for at revisor mener det er behov for dette, skal revisor underrette ledelsen og, med mindre alle de som har overordnet ansvar for styring og kontroll inngår i ledelsen av enheten, 6 dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om at revisor vil forsøke å forhindre videre bruk av revisjonsberetningen. Dersom ledelsen og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll til tross for denne underretningen ikke iverksetter disse nødvendige tiltakene, skal revisor iverksette hensiktsmessige tiltak for å forsøke å forhindre videre bruk av revisjonsberetningen. (Jf. punkt A18.) *** Veiledning og utfyllende forklaringer Innledning (Jf. punkt 1.) A1. Når det reviderte regnskapet inkluderes i andre dokumenter etter at regnskapet er offentliggjort, kan revisor ha ytterligere oppgaver og plikter vedrørende hendelser etter balansedagen som 6 ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» punkt 13.

8 8 ISA 560 revisor må ta i betraktning, for eksempel juridiske eller regulatoriske krav knyttet til offentlig tegningsinnbydelse i jurisdiksjoner hvor emisjonen tilbys. Revisor kan for eksempel være pålagt å gjennomføre ytterligere revisjonshandlinger frem til datoen for det endelige tilbudsdokumentet. Disse revisjonshandlingene kan inkludere gjennomføring av de handlingene som er beskrevet i punkt 6 og 7 frem til eller nær datoen for det endelige tilbudsdokumentet, samt gjennomlesing av tilbudsdokumentet for å vurdere om de øvrige opplysningene i tilbudsdokumentet samsvarer med den finansielle informasjonen som revisor er assosiert med. 7 Definisjoner Dato for godkjenning av regnskapet (Jf. punkt 5.) A2. I noen jurisdiksjoner identifiserer lov eller forskrift de personene eller organene (for eksempel ledelsen eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll) som er ansvarlige for å konkludere på om alle elementene som utgjør regnskapet, herunder de tilhørende notene, er utarbeidet, og spesifiserer den nødvendige godkjenningsprosessen. I andre jurisdiksjoner er ikke godkjenningsprosessen hjemlet i lov eller forskrift, og enheten følger sine egne rutiner for utarbeidelse og sluttføring av regnskapet i lys av enhetens ledelses- og styringsstruktur. I noen jurisdiksjoner kreves det endelig godkjenning av regnskapet fra aksjeeierne. I disse jurisdiksjonene er ikke den endelige godkjenningen fra aksjeeierne nødvendig for at revisor skal kunne avgjøre at det er innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som konklusjonen i revisjonsberetningen til regnskapet skal bygge på. Datoen for godkjenning av regnskapet er i denne ISA-en enten datoen hvor de med besluttende myndighet beslutter at alle elementene som utgjør regnskapet er utarbeidet, herunder de tilhørende notene, eller datoen hvor de med besluttende myndighet har bekreftet at de har påtatt seg ansvaret for det aktuelle regnskapet, avhengig av hvilken dato som kommer først. Dato for revisjonsberetningen (Jf. punkt 5(c).) A3. Revisjonsberetningen kan ikke dateres før datoen hvor revisor har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for å kunne gi uttrykk for en mening om regnskapet, herunder bevis for at alle elementene som utgjør regnskapet, herunder de tilhørende notene, er utarbeidet, og at de med besluttende myndighet har bekreftet at de har påtatt seg ansvaret for det aktuelle regnskapet. 8 Datoen for revisjonsberetningen kan følgelig ikke være før datoen for godkjenning av regnskapet, som definert i punkt 5. Som følge av administrative forhold kan det være en viss tidsforskjell mellom datoen for revisjonsberetningen som definert i punkt 5(c) og datoen hvor revisjonsberetningen overleveres enheten. Dato for offentliggjøring av regnskapet (Jf. punkt 5(d).) A4. Datoen for offentliggjøring av regnskapet avhenger vanligvis av enhetens regulatoriske miljøer. I noen tilfeller kan datoen for offentliggjøring av regnskapet være datoen hvor det registreres hos regulerende myndigheter. Ettersom reviderte regnskaper ikke kan offentliggjøres uten revisjonsberetning, må datoen for offentliggjøring av regnskapet ikke bare være per eller etter datoen for revisjonsberetningen, men også være per eller etter datoen hvor revisjonsberetningen overleveres enheten. 7 8 Se ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene» punkt 2. ISA 700 punkt 41. I noen tilfeller identifiserer lov eller forskrift også på hvilket punkt i regnskapsrapporteringsprosessen revisjonen forventes å være fullført.

9 9 ISA 560 Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A5. Når det gjelder offentlig sektor, kan datoen for offentliggjøring av regnskapet være datoen hvor det reviderte regnskapet og tilhørende revisjonsberetning legges frem for lovgiver eller på annet vis gjøres offentlig. Hendelser som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen (Jf. punkt 6 9.) A6. Avhengig av revisors risikovurdering kan revisjonshandlingene påkrevd i punkt 6 omfatte handlinger som involverer gjennomgåelse eller kontroll av regnskapsmateriale eller transaksjoner som finner sted mellom balansedagen og datoen for revisjonsberetningen, med sikte på å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Revisjonshandlingene påkrevd i punkt 6 og 7 kommer i tillegg til handlinger som revisor kan gjennomføre for andre formål, men som likevel kan gi bevis for hendelser etter balansedagen (for eksempel å innhente revisjonsbevis for kontosaldo per balansedagen, som for eksempel handlinger knyttet til periodisering eller etterfølgende innbetalinger av utestående kundefordringer). A7. Punkt 7 fastsetter visse revisjonshandlinger i denne sammenheng som revisor er pålagt å gjennomføre i henhold til punkt 6. Revisjonshandlingene som revisor gjennomfører knyttet til hendelser etter balansedagen kan imidlertid avhenge av de opplysningene som er tilgjengelige, og særlig, i hvilken grad regnskapsmaterialet er blitt utarbeidet etter balansedagen. Der regnskapsmaterialet ikke er oppdatert og det følgelig ikke er utarbeidet perioderegnskap (til interne eller eksterne formål), eller det ikke foreligger referater fra ledermøter eller referater fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, kan relevante revisjonshandlinger gjennomføres i form av inspeksjon av tilgjengelige bøker og annet regnskapsmateriale, herunder bankutskrifter. Punkt A8 gir eksempler på noen av de tilleggsforholdene revisor kan vurdere i forbindelse med disse forespørslene. A8. I tillegg til revisjonshandlingene påkrevd i punkt 7 kan revisor anse det som nødvendig og hensiktsmessig å: lese gjennom enhetens siste tilgjengelige budsjetter, likviditetsprognoser og andre relaterte ledelsesrapporter for perioder etter balansedagen, forespørre eller utvide tidligere muntlige eller skriftlige forespørsler til enhetens juridiske rådgivere vedrørende rettstvister og krav, eller vurdere om skriftelige uttalelser, som dekker bestemte hendelser etter balansedagen, kan bli nødvendige for å underbygge andre revisjonsbevis og dermed oppnå tilstrekkelig hensiktsmessig revisjonsbevis. Forespørsler (Jf. punkt 7.) A9. Når revisor forespør ledelsen og, der det er hensiktsmessig, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om det har inntruffet hendelser etter balansedagen som kan påvirke regnskapet, kan revisor be om nåværende status på forhold som tidligere har vært regnskapsført på grunnlag av foreløpige eller ufullstendige opplysninger, og kan rette spesifikke forespørsler om følgende forhold: Om enheten har påtatt seg nye forpliktelser, lån eller garantier. Om eiendeler er kjøpt eller solgt eller planlagt kjøpt eller solgt. Om det er planlagt eller gjennomført kapitalutvidelse eller opptak av ansvarlig lånekapital, som for eksempel utstedelse av nye aksjer eller obligasjoner, eller om det er planlagt eller avtalt fusjon eller avvikling av enheten. Om eiendeler er blitt beslaglagt av offentlige myndigheter, eller blitt ødelagt, for eksempel ved brann eller oversvømmelse. Om det har skjedd endringer med hensyn til hendelser med betinget utfall. Om det er foretatt eller forventes uvanlige regnskapskorreksjoner.

10 10 ISA 560 Om det har inntruffet eller forventes å inntreffe hendelser som gir grunnlag for å revurdere de regnskapspolicyer som ligger til grunn for regnskapet. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom slike hendelser gir grunnlag for å stille spørsmål ved berettigelsen av forutsetningen om fortsatt drift. Om det har inntruffet hendelser som er relevante for målingen av estimater eller avsetninger i regnskapet. Om det har inntruffet forhold som er relevante for gjenvinningen eiendeler. Gjennomlesing av referater (Jf. punkt 7(c).) Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A10. I offentlig sektor kan revisor lese gjennom de offentlige referatene fra relevante møter avholdt av lovgiver og rette forespørsler om saker behandlet på møter som det foreløpig ikke foreligger offentlige referater fra. Forhold som revisor blir kjent med etter datoen for revisjonsberetningen, men før datoen for offentliggjøring av regnskapet Ledelsens ansvar overfor revisor (Jf. punkt 10.) A11. Som forklart i ISA 210, omfatter vilkårene for revisjonsoppdraget en avtale om at ledelsen skal informere revisor om fakta som kan påvirke regnskapet, som ledelsen kan bli oppmerksom på i perioden fra datoen for revisjonsberetningen til datoen for offentliggjøring av regnskapet. 9 Dobbel datering (Jf. punkt 12.) A12. Når revisor, under de omstendighetene som er beskrevet i punkt 12, korrigerer revisjonsberetningen ved å tilføye en tilleggsdato begrenset til denne korreksjonen, skal datoen for revisjonsberetningen til regnskapet før den etterfølgende korrigeringen foretatt av ledelsen forbli uendret, fordi denne datoen informerer leseren om når revisjonsarbeidet knyttet til regnskapet var sluttført. Det skal imidlertid tilføyes en tilleggsdato i revisjonsberetningen for å informere brukere om at revisors revisjonshandlinger etter denne datoen var begrenset til den påfølgende korreksjonen av regnskapet. Det følgende er et eksempel på en slik tilleggsdato: «(Dato for revisjonsberetning), bortsett fra Note Y, som er datert (dato for sluttføring av revisjonshandlinger begrenset til korreksjonen beskrevet i Note Y).» Ingen korreksjon av regnskapet av ledelsen (Jf. punkt 13.) A13. I noen jurisdiksjoner er ikke ledelsen pålagt ved lov, forskrift eller rammeverk for finansiell rapportering å offentliggjøre korrigert regnskap. Dette er ofte tilfellet når offentliggjøringen av regnskapet for neste periode er nært forestående, forutsatt at det i dette regnskapet gis tilstrekkelige opplysninger om forholdet. Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A14. I offentlig sektor kan tiltakene iverksatt i henhold til punkt 13 når ledelsen ikke korrigerer regnskapet også omfatte separat rapportering til lovgiver, eller til et annet relevant organ i rapporteringshierarkiet, om betydningen av hendelsen etter balansedagen for regnskapet og revisjonsberetningen. 9 ISA 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag» punkt A23.

11 11 ISA 560 Revisors handlinger for å forsøke å forhindre videre bruk av revisjonsberetningen (Jf. punkt 13.) A15. Revisor kan finne det nødvendig å oppfylle ytterligere juridiske forpliktelser selv i de tilfeller revisor har anmodet ledelsen om ikke å offentliggjøre regnskapet, og ledelsen har samtykket i denne anmodningen. A16. Der ledelsen har offentliggjort regnskapet til tross for at revisor har anmodet om at regnskapet ikke skal gjøres tilgjengelig for tredjepart, avhenger revisors videre handlinger for å forhindre bruk av revisjonsberetningen til regnskapet av revisors juridiske rettigheter og forpliktelser. Revisor kan følgelig anse det som hensiktsmessig å søke juridisk rådgivning. Forhold som revisor blir kjent med etter at regnskapet er offentliggjort Ingen korreksjon av regnskapet av ledelsen (Jf. punkt 15.) Særlige hensyn knyttet til enheter i offentlig sektor A17. I noen jurisdiksjoner kan det ved lov eller forskrift være forbud mot at enheter i offentlig sektor offentliggjør korrigerte regnskaper gjennom. I slike tilfeller kan revisors plan for videre handlinger være å rapportere forholdet til relevant lovbestemt organ. Revisors handlinger for å forsøke å forhindre videre bruk av revisjonsberetningen (Jf. punkt 17.) A18. Hvor revisor mener at ledelsen, eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ikke har satt i verk de nødvendige tiltak for å forhindre videre bruk av revisjonsberetningen til regnskapet som ble offentliggjort av enheten til tross for revisors forutgående anmodning om at revisor vil iverksette handlinger for å forsøke å forhindre slik bruk, avhenger revisors videre handlinger av revisors juridiske rettigheter og forpliktelser. Revisor kan følgelig anse det som hensiktsmessig å søke juridisk rådgivning.

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR

STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR STANDARD FOR BEGRENSET REVISJON (SBR) 2410 - BEGRENSET REVISJON AV DELÅRSREGNSKAPER, UTFØRT AV FORETAKETS VALGTE REVISOR (Gjelder for begrenset revisjon av delårsregnskaper avlagt etter 1. juli 2007. Tidligere

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 402 Internasjonal revisjonsstandard ISA 402 Særlige hensyn ved revisjon av en enhet som bruker en serviceorganisasjon 2009 2 ISA 402 International

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013

INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21. februar 2014 INFORMASJONSSKRIV 01/2014 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2013 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 1 ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (revidert) Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser 2 ISA 315 IAASB utarbeider

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012

INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 15. februar 2013 INFORMASJONSSKRIV 03/2013 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2012 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR

INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 21.12.2016 INFORMASJONSSKRIV 8/2016 NYE MALER FOR NORMALBERETNINGER 2016 BETYDNING FOR KOMMUNAL SEKTOR 1. Innledning For regnskap med balansedato etter

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Ekstraordinære inntekter og kostnader, korrigering av feil og virkning av Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017

INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 26.01.2018 INFORMASJONSSKRIV 1/2018 MALER FOR NORMALBERETNINGER 2017 1. Innledning I dette skrivet gir komiteen en generell oppdatering om revisjonsberetningen

Detaljer