Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper"

Transkript

1 IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

2 Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB utarbeider standarder og veiledninger for revisjons- og attestasjonsoppdrag rettet mot alle revisorer gjennom et samarbeid for standardsetting som omfatter Public Interest Oversight Board, som fører tilsyn med virksomheten til IAASB, og IAASB Consultative Advisory Group, som sørger for at det tas hensyn til allmennhetens interesser i utarbeidelsen av standardene og veiledningene. Målsettingen til IAASB er å ivareta allmennhetens interesser ved å sette høye standarder for revisjon, attestasjon og beslektede tjenester og fremme harmonisering av internasjonale og nasjonale standarder for å høyne kvaliteten og ensartetheten til revisjons- og attestasjonsarbeidet som utføres over hele verden, og styrke allmennhetens tillit til revisoryrket globalt. Strukturene og prosessene som støtter virksomheten til IAASB, er tilrettelagt av International Federation of Accountants (IFAC). Copyright september 2012 International Federation of Accountants (IFAC). Se side 71 for informasjon om opphavsrett, varemerker og tillatelser.

3 ISRE 2400 Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper (Gjelder for forenklet revisorkontroll av regnskaper for perioder som avsluttes 31. desember 2013 eller senere.) Innhold Punkt Innledning Denne ISRE-ens virkeområde Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Denne ISRE-ens autoritet Ikrafttredelsesdato Mål Definisjoner Krav Gjennomføring av en forenklet revisorkontroll i samsvar med denne ISRE-en Etiske krav Profesjonell skepsis og profesjonelt skjønn Kvalitetskontroll på oppdragsnivå Aksept og fortsettelse av klientforhold på oppdrag om forenklet revisorkontroll Kommunikasjon med ledelsen og med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll Gjennomføring av oppdraget Hendelser etter balansedagen Skriftlige uttalelser fra ledelsen Evaluering av bevis som er innhentet gjennom de utførte handlingene Hvordan revisor trekker sin konklusjon om regnskapet Revisors uttalelse Dokumentasjon Veiledning og utfyllende forklaringer ISRE-ens virkeområde... Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper... Mål... Definisjoner... Gjennomføring av en forenklet revisorkontroll i samsvar med denne ISRE-en... Etiske krav... A1 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A13 A14 A15 A16

4 Profesjonell skepsis og profesjonelt skjønn... Kvalitetskontroll på oppdragsnivå... Aksept og fortsettelse av klientforhold og oppdrag om forenklet revisorkontroll... Kommunikasjon med ledelsen og med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll... Gjennomføring av oppdraget... Skriftlige uttalelser fra ledelsen... Evaluering av bevis som er innhentet gjennom de utførte handlingene... Hvordan revisor trekker sin konklusjon om regnskapet... Revisors uttalelse... Dokumentasjon... A17 A25 A26 A33 A34 A62 A63 A69 A70 A99 A100 A102 A103 A105 A106 A117 A118 A144 A145 Vedlegg 1: Eksempel på et engasjementsbrev for forenklet revisorkontroll av regnskaper Vedlegg 2: Eksempler på revisors uttalelser ved forenklet revisorkontroll Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll (ISRE) 2400 (revidert), Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper, må leses i sammenheng med Forord til internasjonale standarder for kvalitetskontroll, revisjon, forenklet revisorkontroll, andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Innledning Denne ISRE-ens virkeområde 1. Denne internasjonale standarden for forenklet revisorkontroll (ISRE) omhandler: (Jf. punkt A1) revisors oppgaver og plikter ved forenklet revisorkontroll av regnskaper når revisor ikke er enhetens valgte revisor; og formen på og innholdet i revisors uttalelse om regnskapet. 2. Denne ISRE-en omhandler ikke forenklet revisorkontroll av en enhets regnskap eller delårsregnskap som er gjennomført av en revisor som er enhetens valgte revisor. (Jf. punkt A2) 3. Denne ISRE-en skal anvendes, med de nødvendige tilpasninger, ved forenklet revisorkontroll av annen historisk finansiell informasjon. Attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet og som ikke er forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, utføres i samsvar med ISAE Forhold til ISQC Revisjonsfirmaet er ansvarlig for systemer, retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. ISQC 1 gjelder for revisjonsfirmaer som er engasjert for å gjennomføre forenklet revisorkontroll av 1 2 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av finansiell informasjon. Internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC) 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper, samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester.

5 regnskaper. 3 Bestemmelsene i denne ISRE-en vedrørende kvalitetskontroll på oppdragsnivå forutsetter at revisjonsfirmaet oppfyller kravene i ISQC 1, eller nasjonale krav som er minst like strenge. (Jf. punkt A3 A5) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper 5. Forenklet revisorkontroll av regnskaper er et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, som beskrevet i International Framework for Assurance Engagements («rammeverk for attestasjonsoppdrag»). 4 (Jf. punkt A6 A7) 6. Ved forenklet revisorkontroll av regnskaper gir revisor uttrykk for en konklusjon som er utformet for å øke tiltenkte brukeres tillit til at en enhets regnskap er utarbeidet i samsvar med et gjeldende rammeverk for finansiell rapportering. Revisors konklusjon er basert på at revisor oppnår moderat sikkerhet. Revisors uttalelse inneholder en beskrivelse av oppdragets art som bakgrunn for at leserne av uttalelsen skal kunne forstå konklusjonen. 7. Revisor gjennomfører primært forespørsler og analytiske handlinger for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for en konklusjon om regnskapet totalt sett, uttrykt i samsvar med kravene i denne ISRE-en. 8. Dersom revisor blir oppmerksom på et forhold som gir revisor grunn til å tro at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon, utformer og utfører revisor ytterligere handlinger som revisor etter omstendighetene finner nødvendig for å kunne konkludere på regnskapet i samsvar med denne ISREen. Denne ISRE-ens autoritet 9. Denne ISRE-en inneholder revisors mål med å følge denne ISRE-en som gir bakgrunnen for kravene som er fastsatt i denne ISRE-en, og er ment å hjelpe revisor med å forstå hva som må oppnås ved en forenklet revisorkontroll. 10. Denne ISRE-en inneholder krav, uttrykt ved bruk av ordet «skal», som er utformet for å gjøre revisor i stand til nå de fastsatte målene. 11. I tillegg inneholder denne ISRE-en innledende forklaringer, definisjoner, veiledning og andre utfyllende forklaringer som gir en relevant bakgrunn for riktig forståelse av ISRE-en. 12. Veiledning og andre utfyllende forklaringer gir en ytterligere forklaring av kravene og veiledning for hvordan de skal oppfylles. Selv om slik veiledning i seg selv ikke utgjør et krav, er den relevant for riktige anvendelse av kravene. Veiledning og andre utfyllende forklaringer kan også gi bakgrunnsinformasjon om forhold omtalt i denne ISRE-en, som vil være til hjelp ved anvendelsen av kravene. Ikrafttredelsesdato 13. Denne ISRE-en gjelder for forenklet revisorkontroll av regnskaper for perioder som slutter 31. desember 2013 eller senere. Mål 3 4 ISQC 1 punkt 4. Rammeverk for attestasjonsoppdrag punkt 7 og 11.

6 14. Ved forenklet revisorkontroll av regnskaper i henhold til denne ISRE-en har revisor som mål å: oppnå moderat sikkerhet, primært ved å gjennomføre forespørsler og analytiske handlinger, for at regnskapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, slik at revisor kan gi uttrykk for en konklusjon om hvorvidt revisor er blitt oppmerksom på noe som gir revisor grunn til å tro at regnskapet ikke i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med et gjeldende rammeverk for finansiell rapportering; og å uttale seg om regnskapet totalt sett og kommunisere slik det kreves i denne ISRE-en. 15. I alle tilfeller hvor moderat sikkerhet ikke kan oppnås og en konklusjon med forbehold i revisors uttalelse ikke er tilstrekkelig ut fra omstendighetene, krever denne ISRE-en at revisor i uttalelsen som avgis for oppdraget enten gir uttrykk for en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet eller, der det er relevant, trekker seg fra oppdraget når dette er mulig i henhold til gjeldende lov eller forskrift. (Jf. punkt A8 A10, A115 A116) Definisjoner 16. Håndbokens ordliste 5 («ordlisten») inneholder begrepene som er definert i denne ISRE-en, og gir også en beskrivelse av andre begreper som er brukt i denne ISRE-en, for å bidra til konsistent anvendelse og tolkning. Begrepene «ledelse» og «de som har overordnet ansvar for styring og kontroll» brukes for eksempel gjennom hele denne ISRE-en slik de er definert i ordlisten. (Jf. punkt A11 A12). 17. For denne ISRE-ens formål har de følgende begrepene den betydningen som er beskrevet nedenfor: Analytiske handlinger Evalueringer av finansiell informasjon gjennom analyse av plausible sammenhenger mellom både finansielle og ikke-finansielle data. Analytiske handlinger omfatter også eventuelle nødvendige undersøkelser av identifiserte fluktuasjoner eller sammenhenger som ikke er konsistente med annen relevant informasjon, eller som avviker fra forventede verdier med beløp av betydning. Oppdragsrisiko Risikoen for at revisor gir uttrykk for en feilaktig konklusjon når regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. (c) (d) (e) (f) Regnskap med generelt formål Regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med generelt formål. Rammeverk med generelt formål Et rammeverk for finansiell rapportering som er utarbeidet for å oppfylle behovet for finansiell informasjon som er felles for en bred brukerkrets. Rammeverket for finansiell rapportering kan være et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde eller et regelbasert rammeverk. Forespørsel En forespørsel består i å søke informasjon fra opplyste personer i eller utenfor enheten. Moderat sikkerhet Graden av sikkerhet som er oppnådd når oppdragsrisikoen er redusert til et nivå som er akseptabelt ut fra omstendighetene ved oppdraget, men der risikoen er høyere enn ved et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, som grunnlag for at en konklusjon kan uttrykkes i samsvar med denne ISRE-en. Kombinasjonen av typen, tidspunktet for og omfanget av handlinger for å innhente bevis er som et minimum tilstrekkelig til at revisor kan oppnå en relevant grad av sikkerhet. For å være relevant, må det være sannsynlig at graden av 5 Ordlisten til internasjonale standarder utarbeidet av IAASB i Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements («håndboken»), og publisert av IFAC.

7 sikkerhet som er oppnådd av revisor, vil øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet. (Jf. punkt A13) (g) Revisor N1 En godkjent revisor som praktiserer som ekstern revisor. Begrepet inkluderer oppdragsansvarlig revisor eller andre medlemmer av oppdragsteamet eller, der det er relevant, revisjonsfirmaet. Når denne ISRE-en gir uttrykk for at et krav eller en oppgave skal utføres av oppdragsansvarlig revisor, brukes begrepet «oppdragsansvarlig revisor» i stedet for «revisor». «Oppdragsansvarlig revisor» og «revisjonsfirma» skal leses som om det gjelder deres motstykker i offentlig sektor, der det er relevant. (h) (i) (j) (k) Profesjonelt skjønn Anvendelsen av relevant opplæring, kunnskap og erfaring innenfor rammen av standarder for attestasjon, regnskap og etikk, når det fattes informerte beslutninger om hvilke handlingsplaner som er hensiktsmessige etter omstendighetene ved oppdraget om forenklet revisorkontroll. Relevante etiske krav Etiske krav som oppdragsteamet må oppfylle når det gjennomfører oppdrag om forenklet revisorkontroll. Disse kravene omfatter vanligvis Del A og B i International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBAs etikkregler), samt nasjonale krav som er mer restriktive. Regnskap med spesielt formål Regnskap som er utarbeidet i samsvar med et rammeverk med spesielt formål. Rammeverk med spesielt formål Et rammeverk for finansiell rapportering som er utarbeidet for å oppfylle spesifikke brukeres behov for finansiell informasjon. Rammeverket for finansiell rapportering kan være et rammeverk utformet for å gi et rettvisende bilde eller et regelbasert rammeverk. Krav Gjennomføring av en forenklet revisorkontroll i samsvar med denne ISRE-en 18. Revisor skal ha en forståelse av hele teksten i denne ISRE-en, herunder veiledningen og andre utfyllende forklaringer, for å forstå ISRE-ens mål og for å kunne anvende kravene riktig. (Jf. punkt A14.) Etterlevelse av relevante krav 19. Revisor skal etterleve hvert enkelt krav i denne ISRE-en, med mindre et krav ikke er relevant for oppdraget om forenklet revisorkontroll. Er krav er relevant for oppdraget om forenklet revisorkontroll når omstendighetene som omhandles av kravet, eksisterer. 20. Revisor skal ikke gi uttrykk for etterlevelse av denne ISRE-en i sin uttalelse med mindre revisor har etterlevd alle kravene i denne ISRE-en som er relevante for oppdraget om forenklet revisorkontroll. Etiske krav 21. Revisor skal etterleve relevante etiske krav, herunder kravene til uavhengighet. (Jf. punkt A15 A16) N1 Kommentar til den norske oversettelsen: IAASB benytter termen practitioner som i Ordlisten og i noen andre dokumenter er oversatt til praktiserende revisor. Termen brukes svært mange steder i denne ISRE-en, og for å unngå for tunge formuleringer, har vi her valgt å oversette practitioner til revisor.

8 Profesjonell skepsis og profesjonelt skjønn 22. Revisor skal planlegge og gjennomføre oppdraget med profesjonell skepsis under erkjennelsen av at det kan foreligge omstendigheter som medfører at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon. (Jf. punkt A17 A20) 23. Revisor skal utøve profesjonelt skjønn ved gjennomføring av et oppdrag om forenklet revisorkontroll. (Jf. punkt A21 A25) Kvalitetskontroll på oppdragsnivå 24. Oppdragsansvarlig revisor skal ha kompetanse innen attestasjonsferdigheter og -teknikker, og kompetanse innen finansiell rapportering, som svarer til omstendighetene ved oppdraget. (Jf. punkt A26) 25. Oppdragsansvarlig revisor skal ta ansvar for: (Jf. punkt A27 A30) (c) (d) Den totale kvaliteten på de enkelte oppdragene om forenklet revisorkontroll som vedkommende er tildelt; At oppdraget om forenklet revisorkontroll styres, følges opp, planlegges og gjennomføres i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; (Jf. punkt A31) At revisors uttalelse er hensiktsmessig ut fra omstendighetene; og At oppdraget blir utført i samsvar med revisjonsfirmaets retningslinjer for kvalitetskontroll, herunder å: (i) (ii) Forsikre seg om at egnede rutiner for aksept og fortsettelse av klientforhold og oppdrag er fulgt, og at konklusjoner som er trukket, er hensiktsmessige, herunder å ta hensyn til hvorvidt det finnes informasjon som kan føre til at oppdragsansvarlig revisor konkluderer med at ledelsen mangler integritet; (Jf. punkt A32 A33) Forsikre seg om at oppdragsteamet samlet har tilstrekkelig kompetanse og kapabilitet, herunder attestasjonsferdigheter og -teknikker samt ekspertise innen finansiell rapportering, til å: a. utføre oppdraget om forenklet revisorkontroll i samsvar med profesjonsstandarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav; og å b. avgi en uttalelse som er hensiktsmessig ut fra omstendighetene; og å (iii) ta ansvar for at hensiktsmessig oppdragsdokumentasjon opprettes og tas vare på. Relevante vurderinger etter at oppdraget er akseptert 26. Dersom oppdragsansvarlig revisor får informasjon som ville ha ført til at revisjonsfirmaet ikke hadde påtatt seg oppdraget dersom informasjonen hadde vært kjent tidligere, skal oppdragsansvarlig revisor straks kommunisere informasjonen til revisjonsfirmaet, slik at revisjonsfirmaet og oppdragsansvarlig revisor kan iverksette nødvendige tiltak. Etterlevelse av relevante etiske krav 27. Oppdragsansvarlig revisor skal gjennom hele oppdraget være oppmerksom på forhold som tyder på at relevante etiske krav ikke etterleves av medlemmer av oppdragsteamet, gjennom observasjon og ved å rette forespørsler ved behov. Dersom oppdragsansvarlig revisor gjennom revisjonsfirmaets

9 kvalitetskontrollsystem eller på annet vis blir oppmerksom på forhold som indikerer at medlemmer av oppdragsteamet ikke har etterlevd relevante etiske krav, skal oppdragsansvarlig revisor, i samråd med andre i revisjonsfirmaet, fastsette hensiktsmessige tiltak. Overvåking 28. Et effektivt kvalitetskontrollsystem for et revisjonsfirma inkluderer en overvåkingsprosess som er utformet for å gi revisjonsfirmaet betryggende sikkerhet for at retningslinjene og rutinene som er knyttet til kvalitetskontrollsystemet er relevante, adekvate og fungerer effektivt. Oppdragsansvarlig revisor skal vurdere resultatene av revisjonsfirmaets overvåkingsprosess slik det fremgår av den nyeste informasjonen distribuert av revisjonsfirmaet og, dersom det er aktuelt, andre nettverksfirmaer, og hvorvidt mangler som er påpekt i denne informasjonen, kan påvirke oppdraget om forenklet revisorkontroll. Aksept og fortsettelse av klientforhold og oppdrag om forenklet revisorkontroll Faktorer som påvirker aksept og fortsettelse av klientforhold og oppdrag om forenklet revisorkontroll 29. Med mindre det er pålagt i lov eller forskrift, skal revisor ikke akseptere et oppdrag om forenklet revisorkontroll dersom: (Jf. punkt A34 A35) Revisor ikke er i stand til å forsikre seg om: (i) (ii) At oppdraget har et rasjonelt formål; eller (Jf. punkt A36.) At et oppdrag om forenklet revisorkontroll vil være hensiktsmessig ut fra omstendighetene; (Jf. punkt A37) (c) (d) (e) Revisor har grunn til å tro at relevante etiske krav, herunder kravene til uavhengighet, ikke vil bli oppfylt; Revisors innledende forståelse av omstendighetene ved oppdraget indikerer at informasjon som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget om forenklet revisorkontroll, sannsynligvis ikke vil være tilgjengelig eller pålitelig; (Jf. punkt A38) Revisor har så stor grunn til å tvile på ledelsens integritet at det er sannsynlig at det vil påvirke hensiktsmessig gjennomføring av den forenklede revisorkontrollen; eller (Jf. punkt A37) Ledelsen eller de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, pålegger en begrensning på innholdet av revisors arbeid i vilkårene for et foreslått oppdrag om forenklet revisorkontroll, og revisor mener at begrensningen vil føre til at revisor må gi uttrykk for en konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. Forhåndsbetingelser for aksept av et oppdrag om forenklet revisorkontroll 30. Før aksept av et oppdrag om forenklet revisorkontroll skal revisor: (Jf. punkt A39) Fastslå hvorvidt rammeverket for finansiell rapportering som er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet, er akseptabelt, herunder, hva angår regnskap med spesielt formål, å opparbeide seg en forståelse av formålet med utarbeidelsen av regnskapet og av de tiltenkte brukerne; og (Jf. punkt A40 A46) Innhente en uttalelse fra ledelsen om at den erkjenner og forstår sitt ansvar: (Jf. punkt A47 A50)

10 (i) (ii) (iii) for å utarbeide regnskapet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, herunder, der det er relevant, for at det gir et rettvisende bilde; for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil; og for å gi revisor: a. tilgang til all den informasjonen ledelsen er kjent med som er relevant for utarbeidelsen av regnskapet, for eksempel regnskapsmateriale, dokumentasjon og andre forhold; b. ytterligere informasjon som revisor kan be ledelsen om i forbindelse med den forenklede revisorkontrollen; og c. ubegrenset tilgang til personer i enheten som revisor finner det nødvendig å innhente bevis fra. 31. Dersom revisor ikke er i stand til å forsikre seg om ett av de ovennevnte forholdene som er angitt som forhåndsbetingelser for aksept av et oppdrag om forenklet revisorkontroll, skal revisor diskutere forholdet med ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Dersom det ikke er mulig å foreta endringer som gjør at revisor kan forsikre seg om disse forholdene, skal revisor ikke akseptere det foreslåtte oppdraget, med mindre lov eller forskrift pålegger revisor å gjøre det. Et oppdrag som er gjennomført under slike omstendigheter, oppfyller imidlertid ikke kravene i denne ISRE-en. Revisor skal følgelig i sin uttalelse ikke vise til at den forenklede revisorkontrollen er utført i samsvar med denne ISRE-en 32. Dersom det etter at oppdraget er akseptert, avdekkes at revisor ikke er i stand til å forsikre seg om én av de ovennevnte forhåndsbetingelsene, skal revisor diskutere forholdet med ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, og skal fastslå: (c) hvorvidt forholdet kan løses; hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsette oppdraget; og hvorvidt og, i så fall, hvordan forholdet skal kommuniseres i revisors uttalelse. Ytterligere vurderinger når ordlyden i revisors uttalelse er fastsatt i lov eller forskrift 33. Uttalelsen som avgis av revisor på et oppdrag om forenklet revisorkontroll, skal henvise til denne ISRE-en utelukkende dersom uttalelsen oppfyller kravene i punkt I noen tilfeller hvor den forenklede revisorkontrollen utføres i samsvar med gjeldende lov eller forskrift i en jurisdiksjon, kan den relevante loven eller forskriften fastsette utformingen av eller ordlyden i revisors uttalelse på en måte som i betydelig grad avviker fra kravene i denne ISRE-en. Under slike omstendigheter skal revisor evaluere hvorvidt brukerne kan misforstå hvilken sikkerhet som er oppnådd gjennom den forenklede revisorkontrollen av regnskapet og, i så fall, hvorvidt en ytterligere forklaring i revisors uttalelse kan begrense mulige misforståelser. (Jf. punkt A51, A142) 35. Dersom revisor konkluderer med at en ytterligere forklaring i revisors uttalelse ikke kan begrense mulige misforståelser, skal revisor ikke akseptere oppdraget, med mindre lov eller forskrift pålegger revisor å gjøre det. En forenklet revisorkontroll som er gjennomført i samsvar med slik lov eller

11 forskrift, oppfyller ikke kravene i denne ISRE-en. Revisor skal følgelig i sin uttalelse ikke vise til at den forenklede revisorkontrollen er utført i samsvar med denne ISRE-en. (Jf. punkt A51, A142) Avtale vilkårene for oppdraget 36. Revisor skal bli enig om vilkårene for oppdraget med ledelsen eller, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, før oppdraget utføres. 37. De avtalte vilkårene for oppdraget skal nedfelles i et engasjementsbrev eller annen egnet form for skriftlig avtale, og skal omfatte: (Jf. punkt A52 A54, A56) (c) (d) den tiltenkte bruken og distribusjonen av regnskapet, og eventuelle begrensninger i regnskapets bruk eller distribusjon, der det er relevant; identifikasjon av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; målet med og innholdet av oppdraget om forenklet revisorkontroll; revisors oppgaver og plikter; (e) ledelsens ansvar, herunder ansvar som nevnt i punkt 30; (Jf. punkt A47 A50, A55) (f) (g) en uttalelse om at oppdraget ikke er en revisjon, og at revisor ikke vil gi avgi en revisjonsberetning om regnskapet; og henvisning til den forventede formen på og innholdet i uttalelsen som skal avgis av revisor, og en uttalels om at det kan foreligge omstendigheter hvor uttalelsen kan avvike fra forventet form og innhold. Løpende oppdrag 38. Ved løpende oppdrag om forenklet revisorkontroll skal revisor evaluere hvorvidt omstendigheter, herunder endringer i vurderingene knyttet til aksept av oppdraget, krever at vilkårene for oppdraget må endres, og hvorvidt det er behov for å minne ledelsen eller, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om de eksisterende vilkårene for oppdraget. (Jf. punkt A57): Aksept av endringer i vilkårene for oppdraget om forenklet revisorkontroll 39. Revisor skal ikke akseptere å endre vilkårene for oppdraget dersom det ikke foreligger rimelig begrunnelse for å gjøre det. (Jf. punkt A58 A60) 40. Dersom revisor før oppdraget er fullført, blir anmodet om å endre oppdraget til et oppdrag som ikke gir noen form for sikkerhet, skal revisor avgjøre hvorvidt det foreligger rimelig begrunnelse for å gjøre det. (Jf. punkt A61 A62) 41. Dersom vilkårene for oppdraget endres under oppdraget, skal revisor og ledelsen eller, der det er relevant, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, bli enige om å nedfelle de nye vilkårene for oppdraget i et engasjementsbrev eller annen egnet form for skriftlig avtale. Kommunikasjon med ledelsen og med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 42. Revisor skal til riktig tid i løpet av oppdraget om forenklet revisorkontroll kommunisere med ledelsen eller, der det er relevant, med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, alle forhold knyttet til oppdraget som etter revisors profesjonelle skjønn er av tilstrekkelig betydning til å fortjene

12 oppmerksomheten til henholdsvis ledelsen eller, der det er relevant, dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. (Jf. punkt A63 A69) Gjennomføring av oppdraget Vesentlighet ved en forenklet revisorkontroll av regnskaper 43. Revisor skal fastsette vesentlighet for regnskapet totalt sett, og anvende denne vesentligheten ved utforming av handlingene og evaluering av resultatene som oppnås gjennom disse handlingene. (Jf. punkt A70 A73) 44. Revisor skal revurdere vesentlighet for regnskapet totalt sett dersom revisor under den forenklede revisorkontrollen blir oppmerksom på informasjon som ville ha medført at revisor i utgangspunktet hadde fastsatt et annet beløp. (Jf. punkt A74) Revisors forståelse 45. Revisor skal opparbeide seg en forståelse av enheten og dens omgivelser, og av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, for å identifisere områder i regnskapet hvor det er sannsynlig at vesentlig feilinformasjon kan oppstå og dermed være i stand til å utforme handlinger som dekker disse områdene. (Jf. punkt A75 A77) 46. Revisors forståelse skal omfatte følgende: (Jf. punkt A78, A87, A89) relevante bransjemessige, regulatoriske og andre eksterne faktorer, herunder det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; typen enhet, herunder: (i) (ii) (iii) (iv) (v) enhetens virksomhet enhetens eierforhold og styringsstruktur typen investeringer som enheten gjennomfører og planlegger å gjennomføre måten enheten er strukturert og finansiert på enhetens mål og strategier. (c) (d) enhetens regnskapssystemer og regnskapsmateriale enhetens valg og anvendelse av regnskapsprinsipper. Utforming og gjennomføring av handlinger 47. Ved innhenting av tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for en konklusjon om regnskapet totalt sett, skal revisor utforme og utføre forespørsler og analytiske handlinger: (Jf. punkt A79 A83, A87, A89) som dekker alle vesentlige poster i regnskapet, herunder tilleggsopplysninger; og som er rettet mot områder i regnskapet hvor det er sannsynlig at vesentlig feilinformasjon kan forekomme. 48. Revisors forespørsler til ledelsen og, der det er relevant, til andre i enheten, skal inkludere: (Jf. punkt A84 A87)

13 (c) hvordan ledelsen utarbeider viktige regnskapsestimater som er pålagt av det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering identifikasjonen av nærstående parter og transaksjoner med nærstående parter, herunder formålet med slike transaksjoner hvorvidt det finnes betydelige, uvanlige eller komplekse transaksjoner, hendelser eller forhold som har påvirket eller kan påvirke enhetens regnskap, herunder: (i) (ii) (iii) betydelige endringer i enhetens forretningsvirksomhet eller drift; betydelige endringer i kontraktsvilkårene som i vesentlig grad påvirker enhetens regnskap, herunder vilkår i finansierings- og låneavtaler; betydelige posteringer eller andre justeringer i regnskapet; (iv) betydelige transaksjoner som finner sted eller regnskapsføres mot slutten av rapporteringsperioden; (v) (vi) status for eventuell ukorrigert feilinformasjon som ble identifisert under tidligere oppdrag virkninger eller mulige konsekvenser for enheten av transaksjoner eller relasjoner med nærstående parter (d) eksistensen av eventuelle faktiske, mistenkte eller påståtte: (i) (ii) misligheter eller ulovlige handlinger som påvirker enheten brudd på bestemmelser i lover og forskrifter som generelt oppfattes å ha en direkte virkning på fastsettelsen av vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet, for eksempel lover og forskrifter knyttet til skatt og pensjon (e) hvorvidt ledelsen har identifisert og håndtert hendelser som har funnet sted mellom datoen for regnskapet og datoen for revisors uttalelse som krever justering av eller tilleggsopplysning i regnskapet (f) grunnlaget for ledelsens vurdering av enhetens evne til fortsatt drift (Jf. punkt A88) (g) (h) (i) hvorvidt det finnes hendelser eller forhold som synes å reise tvil om enhetens evne til fortsatt drift vesentlige forpliktelser, kontraktsmessige plikter eller betingelser som har påvirket eller kan påvirke enhetens regnskap, herunder tilleggsopplysninger Vesentlige ikke-monetære transaksjoner eller transaksjoner uten vederlag i den gjeldende rapporteringsperioden. 49. Ved utforming av analytiske handlinger skal revisor vurdere hvorvidt dataene fra enhetens regnskapssystem og regnskapsregistreringer er adekvate ut fra formålet med gjennomføringen av de analytiske handlingene. (Jf. punkt A89 A91)

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter

ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Endelig versjon juli 2012 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board

Ordliste. International Auditing and Assurance Standards Board Ordliste 2009 International Auditing and Assurance Standards Board 2 ORDLISTE TIL ISA / ISQC ORDLISTE *Analytiske handlinger (Analytical procedures) evalueringer av finansiell informasjon gjennom en analyse

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015

NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 NKRFs fagkonferanse 9.6.2015 Vesentlighetsbegrepet - paneldebatt Buskerud Kommunerevisjon IKS Postboks 4197, 3005 Drammen Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 20 15 00 Faks: 32 20 15 01 post@bkr.no

Detaljer

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforenings regler om etikk. Den norske Revisorforening Den norske Revisorforenings regler om etikk Den norske Revisorforening DEN NORSKE REVISORFORENINGS REGLER OM ETIKK INNHOLD Side FORORD... 2 DEL A: GENERELLE REGLER FOR ALLE REVISORER 100 Innledning og

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag

International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3000 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 1. november 2012 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon

Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon Utvikling og utfordringer innenfor regnskapsrevisjon NKRF s Fagkonferanse, mai 2011 Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor Leder i revisjonskomiteen, NKRF 1 Innhold Erfaringer fra implementeringen av

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

SENSORVEILEDNING TIL. EKSAMEN I REVISJON 15 sp. onsdag 21. mai 2014

SENSORVEILEDNING TIL. EKSAMEN I REVISJON 15 sp. onsdag 21. mai 2014 SENSORVEILEDNING TIL EKSAMEN I REVISJON 15 sp onsdag 21. mai 2014 kl. 09.00 15.00 i henhold til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 27.6.12/15.7.13 og nasjonale retningslinjer fra

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II

Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI) Mai 2012 ISF II Agenda Formålet med ISSAI-rammeverket Riksrevisjonens innføring av rammeverket Tilpasning

Detaljer

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9

NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 NOR/309R0636.00T OJ L 191/09, p. 5-9 COMMISSION REGULATION (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer

Etiske retningslinjer. for. NKRFs medlemmer Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer Fastsatt av årsmøtet 11. juni 2012 Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer INNLEDNING De etiske retningslinjene er utarbeidet for NKRFs medlemmer 1 og skal være

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer