ISA 580 Skriftlige uttalelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISA 580 Skriftlige uttalelser"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009

2 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14th Floor New York, New York USA This International Standard on Auditing (ISA) 580, «Written Representations» was prepared by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), an independent standard-setting body within the International Federation of Accountants (IFAC). The objective of the IAASB is to serve the public interest by setting high quality auditing and assurance standards and by facilitating the convergence of international and national standards, thereby enhancing the quality and uniformity of practice throughout the world and strengthening public confidence in the global auditing and assurance profession. The original English version of this publication may be downloaded free of charge from the IFAC website: The approved text is published in the English language. The mission of IFAC is to serve the public interest, strengthen the worldwide accountancy profession and contribute to the development of strong international economies by establishing and promoting adherence to high quality professional standards, furthering the international convergence of such standards and speaking out on public interest issues where the profession s expertise is most relevant. Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work provided that such copies are for use in academic classrooms or for personal use and are not sold or disseminated and provided that each copy bears the following credit line: «Copyright April 2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC. Contact for permission to reproduce, store or transmit this document.» Otherwise, written permission from IFAC is required to reproduce, store or transmit, or to make other similar uses of, this document, except as permitted by law. Contact ISBN: *** Internasjonal revisjonsstandard 580 Skriftlige uttalelser er opprinnelig utgitt på engelsk av the International Auditing and Assurance Standards Board i the International Federation of Accountants (IFAC) i April 2009, og oversatt til norsk og utgitt av Den norske Revisorforening i April 2010, med tillatelse fra IFAC. IFAC har vurdert oversettelsesprosedyren, og oversettelsen er gjort i samsvar med Policy Statement Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkjente teksten til de internasjonale standardene for revisjon og kvalitetskontroll er den som er utgitt på engelsk av IFAC. Engelsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 580 Skriftlige uttalelser 2009 the International Federation of Accountants (IFAC). Norsk utgave av internasjonal revisjonsstandard 580 Skriftlige uttalelser 2010 the International Federation of Accountants (IFAC). Originalens tittel: International Standard on Auditing (ISA) 580, «Written Representations».

3 3 ISA 580 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 580 SKRIFTLIGE UTTALELSER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne ISA-ens virkeområde Skriftlige uttalelser som revisjonsbevis Ikrafttredelsesdato... 5 Mål... 6 Definisjoner Krav Ledelsen som forespørsler om skriftlige uttalelser rettes til... 9 Skriftlige uttalelser om ledelsens ansvar Andre skriftlige uttalelser Dato for og periode(r) som dekkes av skriftlige uttalelser Form for skriftlige uttalelser Tvil om påliteligheten av skriftlige uttalelser og skriftlige uttalelser revisor har bedt om, men som ikke er avgitt Veiledning og utfyllende forklaringer Skriftlige uttalelser som revisjonsbevis... A1 Ledelsen som forespørsler om skriftlige uttalelser rettes til... A2 A6 Skriftlige uttalelser om ledelsens ansvar... A7 A9 Andre skriftlige uttalelser... A10 A13 Formidling av en terskelverdi... A14 Dato for og periode(r) som dekkes av skriftlige uttalelser... A15 A18 Form for skriftlige uttalelser... A19 A21 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll... A22 Tvil om påliteligheten av skriftlige uttalelser og skriftlige uttalelser revisor har bedt om, men som ikke er avgitt... A23 A27 Vedlegg 1: Liste over ISA-er som inneholder krav om skriftlige uttalelser Vedlegg 2: Eksempel på uttalelsesbrev Internasjonal revisjonsstandard (ISA) 580 «Skriftlige uttalelser», bør leses i sammenheng med ISA 200 «Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene».

4 4 ISA 580 Innledning Denne ISA-ens virkeområde 1. Denne internasjonale revisjonsstandarden (ISA-en) omhandler revisors oppgaver med og plikter til å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen og, der det er relevant, fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, på en revisjon av et regnskap. 2. Vedlegg 1 inneholder en liste over andre ISA-er som inneholder krav til skriftlige uttalelser om bestemte forhold. De konkrete kravene til skriftlige uttalelser i andre ISA-er begrenser ikke anvendelsen av denne ISA-en. Skriftlige uttalelser som revisjonsbevis 3. Revisjonsbevis er de opplysningene som brukes av revisor for å trekke de konklusjonene som revisjonsberetningen bygger på. 1 Skriftlige uttalelser er nødvendige opplysninger som revisor krever i forbindelse med revisjon av enhetens regnskaper. I likhet med svar på forespørsler utgjør dermed skriftlige uttalelser revisjonsbevis. (Jf. punkt A1.) 4. Selv om skriftlige uttalelser gir nødvendig revisjonsbevis, gir de alene ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for noen av de forholdene de omhandler. Det faktum at ledelsen har avgitt pålitelige skriftlige uttalelser påvirker ikke typen eller omfanget av annet revisjonsbevis som revisor innhenter om overholdelsen av ledelsens ansvar, eller om bestemte påstander. Ikrafttredelsesdato 5. Denne ISA-en gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Mål 6. Revisor har som mål å: (a) (b) (c) Definisjoner innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen og, der det er relevant, fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, om at de mener å ha oppfylt sine plikter i forbindelse med utarbeidelse av regnskapet og fullstendigheten av informasjonen fremskaffet til revisor. underbygge annet revisjonsbevis som er relevant for regnskapet eller bestemte påstander i regnskapet ved hjelp av skriftlige uttalelser dersom det anses nødvendig av revisor eller kreves i andre ISA-er, og respondere hensiktsmessig på skriftlige uttalelser avgitt av ledelsen og, der det er relevant, fra dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, eller dersom ledelsen eller, der det er relevant, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ikke avgir de skriftlige uttalelsene som revisor har bedt om. 7. For ISA-enes formål har følgende begreper den betydning som er beskrevet nedenfor: Skriftlig uttalelse En skriftlig uttalelse fra ledelsen som er gitt til revisor for å bekrefte visse forhold eller for å underbygge annet revisjonsbevis. Skriftlige uttalelser i denne sammenheng 1 ISA 500 «Revisjonsbevis» punkt 5(c).

5 5 ISA 580 omfatter ikke regnskapet, påstandene i regnskapet, eller journaler og registre som regnskapet bygger på. 8. I denne ISA-en skal henvisninger til «ledelsen» forstås som «ledelsen, og der det er relevant, de som har overordnet ansvar for styring og kontroll». I de tilfeller det er tale om et rammeverk utviklet for å gi en dekkende fremstilling, er ledelsen ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet og at det gir en dekkende fremstilling i henhold til det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering; eller for utarbeidelsen av et regnskap som gir et rettvisende bilde i henhold til det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering. Krav Ledelsen som forespørsler om skriftlige uttalelser rettes til 9. Revisor skal be om skriftlige uttalelser fra de i ledelsen som har det relevante ansvaret for regnskapet og som innehar kunnskap om de forholdene som omhandles. (Jf. punkt A2 A6.) Skriftlige uttalelser om ledelsens ansvar Utarbeidelse av regnskapet 10. Revisor skal be ledelsen om å avgi en skriftlig uttalelse om at den har oppfylt sitt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering, herunder, når det er relevant, kravet om at det skal gi et rettvisende bilde, som beskrevet i vilkårene for revisjonsoppdraget. 2 (Jf. punkt A7 A9, A14, A22.) Opplysninger gitt og fullstendighet av transaksjoner 11. Revisor skal be ledelsen om å avgi en skriftlig uttalelse om at: (a) (b) den har gitt revisor all relevant informasjon og tilgang som avtalt i vilkårene for revisjonsoppdraget 3 og alle transaksjoner er registrert og reflektert i regnskapet. (Jf. punkt A7 A9, A14, A22.) Beskrivelse av ledelsens ansvar i de skriftlige uttalelsene 12. Ledelsens ansvar skal beskrives i de skriftlige uttalelsene som det er krav om i punktene 10 og 11, på samme måte som ansvaret er beskrevet i vilkårene for revisjonsoppdraget. Andre skriftlige uttalelser 13. Andre ISA-er krever at revisor ber om skriftlige uttalelser. Dersom revisor i tillegg til slike påkrevde uttalelser anser det som nødvendig å innhente en eller flere skriftlige uttalelser for å underbygge annet revisjonsbevis som er relevant for regnskapet eller en eller flere bestemte påstander i regnskapet, skal revisor be om slike andre skriftlige uttalelser. (Jf. punkt A10 A13, A14, A22.) Dato for og periode(r) som dekkes av skriftlige uttalelser 14. Datoen for skriftlige uttalelser skal være så nær datoen for revisjonsberetningen til regnskapet som praktisk mulig, men ikke etter. Skriftlige uttalelser skal gjelde for alle regnskapene og perioden(e) som det henvises til i revisjonsberetningen. (Jf. punkt A15 A18.) 2 3 ISA 210 «Vilkår for revisjonsoppdrag» punkt 6(b)(i). ISA 210 punkt 6(b)(iii).

6 6 ISA 580 Form for skriftlige uttalelser 15. Skriftlige uttalelser skal være i form av et uttalelsesbrev stilet til revisor. Dersom lov eller forskrift pålegger ledelsen å avgi skriftlige offentlige erklæringer om ledelsens ansvar, og revisor beslutter at slike erklæringer gir en del av eller alle de uttalelsene som kreves i punktene 10 eller 11, er det ikke nødvendig at de relevante forholdene som dekkes av disse erklæringene, inkluderes i uttalelsesbrevet. (Jf. punkt A19 A21.) Tvil om påliteligheten av skriftlige uttalelser og skriftlige uttalelser revisor har bedt om, som ikke er avgitt Tvil om påliteligheten av skriftlige uttalelser 16. Dersom revisor har betenkeligheter med hensyn til ledelsens kompetanse, integritet, etiske verdier eller aktsomhet, eller til ledelsens vilje til å støtte opp om dette, skal revisor avgjøre hvilken betydning disse betenkelighetene kan ha for påliteligheten av uttalelser (muntlige eller skriftlige) og revisjonsbevis generelt. (Jf. punkt A24 A25.) 17. Spesielt dersom skriftlige uttalelser ikke stemmer overens med annet revisjonsbevis, skal revisor gjennomføre revisjonshandlinger for å forsøke å oppklare forholdet. Dersom forholdet forblir uavklart, skal revisor foreta en ny vurdering av ledelsens kompetanse, integritet, etiske verdier eller aktsomhet, eller av ledelsens vilje til å støtte opp om disse, og avgjøre hvilken betydning dette kan ha for påliteligheten av uttalelser (muntlige eller skriftlige) og revisjonsbevis generelt. (Jf. punkt A23.) 18. Dersom revisor konkluderer med at de skriftlige uttalelsene ikke er pålitelige, skal revisor iverksette nødvendige tiltak, inkludert å vurdere den mulige betydningen for konklusjonen i revisjonsberetningen i henhold til ISA 705, 4 under hensyntagen til kravet i punkt 20 i denne ISAen. Skriftlige uttalelser revisor har bedt om, som ikke er avgitt 19. Dersom ledelsen ikke avgir en eller flere av de skriftlige uttalelsene revisor har bedt om, skal revisor: (a) (b) (c) diskutere forholdet med ledelsen, foreta en ny vurdering av ledelsens integritet og vurdere betydningen som dette kan ha for påliteligheten av uttalelser (muntlige eller skriftlige) og revisjonsbevis generelt, og foreta hensiktsmessige handlinger, inkludert å vurdere den mulige betydningen for konklusjonen i revisjonsberetningen i henhold til ISA 705, under hensyntagen til kravet i punkt 20 i denne ISA-en. Skriftlige uttalelser om ledelsens ansvar 20. Revisor skal avgi en beretning som konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet i henhold til ISA 705 dersom: (Jf. punkt A26 A27.) (a) revisor konkluderer med at det er tilstrekkelig tvil om ledelsens integritet, slik at de skriftlige uttalelsene som kreves i punktene 10 og 11 ikke er pålitelige, eller (b) ledelsen ikke avgir de skriftlige uttalelsene som kreves i punktene 10 og 11. *** 4 ISA 705 «Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning».

7 7 ISA 580 Veiledning og utfyllende forklaringer Skriftlige uttalelser som revisjonsbevis (Jf. punkt 3.) A1. Skriftlige uttalelser er en viktig kilde til revisjonsbevis. Dersom ledelsen endrer eller lar være å avgi de forespurte skriftlige uttalelsene, kan dette være et signal til revisor om at det kan foreligge et eller flere vesentlige forhold. Videre kan en forespørsel om skriftlige uttalelser i stedet for muntlige uttalelser i mange tilfeller føre til at ledelsen foretar en mer grundig vurdering av slike forhold, og dermed hever kvaliteten på uttalelsene. Ledelsen som forespørsler om skriftlige uttalelser rettes til (Jf. punkt 9.) A2. Forespørsler om skriftlige uttalelser rettes til dem som er ansvarlige for utarbeidelsen og fremstillingen av regnskapet. Disse personene kan variere avhengig av enhetens styrings- og kontrollstruktur samt relevante lover og forskrifter. Det er imidlertid ofte ledelsen (og ikke de som har overordnet ansvar for styring og kontroll) som er den ansvarlige part. Forespørsler om skriftlige uttalelser kan derfor rettes til enhetens administrerende direktør og økonomisjef, eller andre tilsvarende personer i enheter som ikke benytter seg av disse titlene. I noen tilfeller er imidlertid også andre parter, for eksempel de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, ansvarlige for utarbeidelsen og presentasjonen av regnskapet. A3. Som følge av ledelsens ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og dens ansvar for forretningsdriften, forventes det at ledelsen har tilstrekkelig kunnskap om den prosessen enheten følger ved utarbeidelsen av regnskapet, og av de implisitte påstandene, som grunnlag for sine skriftlige uttalelser. A4. I noen tilfeller kan imidlertid ledelsen bestemme seg for å rette forespørsler til andre som tar del i utarbeidelsen og fremstillingen av regnskapet og påstander i regnskapet, inkludert personer som har spesialistkunnskap om de forholdene som ledelsen bes uttale seg om. Disse personene kan omfatte: En aktuar som er ansvarlig for aktuarberegnede regnskapsestimater. Ingeniører som kan være ansvarlige for og kan ha spesialistkunnskap om estimering av miljøforpliktelser. Intern juridisk rådgiver som kan fremskaffe viktig informasjon som har betydning for avsetninger til juridiske krav. A5. I noen tilfeller kan ledelsen inkludere forbeholdne formuleringer i de skriftlige uttalelsene ved å angi at uttalelser er avgitt etter beste evne og overbevisning. Revisor kan akseptere en slik ordlyd dersom revisor har forsikret seg om at uttalelsene avgis av personer med relevant ansvar samt kunnskap om de forholdene som uttalelsene omhandler. A6. For å underbygge nødvendigheten av at ledelsen avgir velbegrunnede uttalelser kan revisor be om at ledelsen i sine skriftlige uttalelser inkluderer en bekreftelse på at den har gjennomført de forespørslene som anses nødvendige for at den skal være i stand til å avgi de skriftlige uttalelsene revisor har bedt om. Det forventes ikke at slike forespørsler normalt skal kreve en formell intern prosess ut over de som allerede er etablert av enheten. Skriftlige uttalelser om ledelsens ansvar (Jf. punkt ) A7. Revisjonsbevis innhentet under revisjonen for at ledelsen har oppfylt sitt ansvar som det er vist til i punktene 10 og 11, er ikke tilstrekkelig med mindre det innhentes en bekreftelse fra ledelsen på at den mener å ha oppfylt dette ansvaret. Årsaken er at revisor ikke er i stand til å vurdere utelukkende ut fra annet revisjonsbevis hvorvidt ledelsen har utarbeidet og presentert regnskapet og gitt opplysninger til revisor på grunnlag av den avtalte erkjennelsen og forståelsen av sitt ansvar. Revisor kan for eksempel ikke konkludere med at ledelsen har gitt revisor all relevant informasjon avtalt i vilkårene for revisjonsoppdraget uten å be den om og motta bekreftelse på at slik informasjon er gitt.

8 8 ISA 580 A8. De skriftlige uttalelsene som kreves i punktene 10 og 11 bygger på ledelsens aksept og forståelse av sitt ansvar angitt i vilkårene for revisjonsoppdraget, ved at revisor ber om en bekreftelse på at ledelsen har oppfylt dette ansvaret. Revisor kan også be ledelsen om en ny bekreftelse på sin aksept og forståelse av dette ansvaret i skriftlige uttalelser. Dette er vanlig i visse jurisdiksjoner, men kan i alle tilfeller være særlig hensiktsmessig når: de som undertegnet vilkårene for revisjonsoppdraget på vegne av enheten ikke lenger har det relevante ansvaret, vilkårene for revisjonsoppdraget ble utarbeidet i et foregående år, det er indikasjoner på at ledelsen misforstår dette ansvaret, eller endringer i omstendigheter gjør det riktig å gjøre det. I overensstemmelse med kravet i ISA 210, 5 vil en slik ny bekreftelse på ledelsens erkjennelse og forståelse av sitt ansvar ikke være betinget av ledelsens beste evne og overbevisning (som diskutert i punkt A7 i denne ISA-en). Særlige hensyn knyttet tilenheter i offentlig sektor A9. Mandatene for revisjon av regnskap for enheter i offentlig sektor kan være videre enn for andre enheter. Som følge av dette, kan forutsetningen knyttet til ledelsens ansvar som gjennomføringen av revisjonen av regnskapet for en enhet i offentlig sektor bygger på, føre til ytterligere skriftlige uttalelser. Disse kan omfatte skriftlige uttalelser som bekrefter at transaksjoner og hendelser er gjennomført i overensstemmelse med lov, forskrift eller andre pålegg. Andre skriftlige uttalelser (Jf. punkt 13.) Ytterligere skriftlige uttalelser om regnskapet A10. I tillegg til den skriftlige uttalelsen som kreves i punkt 10, kan revisor anse det nødvendig å be om andre skriftlige uttalelser om regnskapet. Slike skriftlige uttalelser kan supplere, men ikke utgjøre en del av, den skriftlige uttalelsen som kreves i punkt 10. De kan omfatte uttalelser om: hvorvidt valg og anvendelse av regnskapspolicyer er hensiktsmessig, og hvorvidt forhold som de som er angitt nedenfor, når det er relevant i henhold til gjeldende rammeverk for finansiell rapportering, er innregnet, målt, presentert eller omtalt i samsvar med det aktuelle rammeverket: planer eller intensjoner som kan påvirke den bokførte verdien eller klassifiseringen av eiendeler og gjeld, forpliktelser, både faktiske og betingede, hjemmel til, eller kontroll over, eiendeler, pantsettelser eller heftelser på eiendeler, og eiendeler som er stilt som sikkerhet, og aspekter av lover, forskrifter og kontraktsmessige avtaler som kan påvirke regnskapet, herunder manglende overholdelse. Ytterligere skriftlige uttalelser om opplysninger gitt til revisor A11. I tillegg til den skriftlige uttalelsen som kreves i punkt 11, kan revisor anse det nødvendig å be ledelsen om å avgi en skriftlig uttalelse om at den har kommunisert til revisor alle mangler i den interne kontrollen som ledelsen kjenner til. Skriftlige uttalelser om bestemte påstander A12. Når revisor innhenter bevis for eller evaluerer skjønn og intensjoner, kan revisor vurdere ett eller flere av følgende: 5 ISA 210 punkt 6(b).

9 9 ISA 580 enhetens tidligere historie med å gjennomføre sine uttrykte intensjoner. enhetens grunner til å velge en bestemt handlingsplan. enhetens evne til å følge en bestemt handlingsplan. eksistensen av eller mangelen på andre opplysninger som kunne ha vært innhentet under revisjonen og som kan være inkonsistente med ledelsens skjønn eller intensjon. A13. I tillegg kan revisor anse det nødvendig å be ledelsen om å avgi skriftlige uttalelser om bestemte påstander i regnskapet, særlig for å styrke en forståelse som revisor har opparbeidet seg ut fra annet revisjonsbevis om ledelsens skjønn eller intensjon i forhold til en bestemt påstand, eller til fullstendigheten av en bestemt påstand. Dersom for eksempel ledelsens intensjon er viktig for verdsettelsen av investeringer, er det ikke alltid mulig å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis uten en skriftlig uttalelse fra ledelsen om dennes intensjoner. Selv om slike skriftlige uttalelser gir nødvendig revisjonsbevis, gir de alene ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for den aktuelle påstanden. Formidling av en terskelverdi (Jf. punkt 10 11, 13.) A14. ISA 450 krever at revisor akkumulerer feilinformasjon som er identifisert under revisjonen, med unntak av de som er klart ubetydelige. 6 Revisor kan fastsette en terskel for når feilinformasjon ikke lenger kan betraktes som klart ubetydelig. På samme måte kan revisor vurdere å formidle til ledelsen en terskel som gjelder for skriftlige uttalelser. Dato for og periode(r) som dekkes av skriftlige uttalelser (Jf. punkt 14.) A15. Fordi skriftlige uttalelser er nødvendige revisjonsbevis, kan revisors mening ikke uttrykkes og revisjonsberetningen ikke dateres før datoen for de skriftlige uttalelsene. Og videre, fordi revisor er opptatt av hendelser som finner sted frem til datoen for revisjonsberetningen, som kan medføre korrigering av eller omtale i regnskapet, må de skriftlige uttalelsene dateres så nær datoen for revisjonsberetningen til regnskapet som praktisk mulig, men ikke etter. A16. Under noen omstendigheter kan det være hensiktsmessig for revisor å innhente en skriftlig uttalelse om en bestemt påstand i regnskapet under revisjonen. I så fall kan det være nødvendig å be om en oppdatert skriftlig uttalelse. A17. De skriftlige uttalelsene gjelder for alle periodene som det henvises til i revisjonsberetningen fordi ledelsen må bekrefte på nytt at de skriftlige uttalelsene den tidligere har avgitt i forhold til de tidligere periodene, fortsatt er riktige. Revisor og ledelsen kan avtale en form på den skriftlig uttalelsen som oppdaterer skriftlige uttalelser knyttet til de tidligere periodene ved å angi hvorvidt det foreligger endringer i forhold til disse skriftlige uttalelsene og, i så fall, hvilke endringer det dreier seg om. A18. Det kan oppstå situasjoner der den aktuelle ledelsen ikke var til stede i alle periodene som det henvises til i revisjonsberetningen. Slike personer kan påstå at de ikke er i stand til å gi noen av eller alle de skriftlige uttalelsene fordi de ikke var til stede i den aktuelle perioden. Dette faktum reduserer imidlertid ikke disse personenes ansvar vedrørende regnskapet sett som helhet. Kravet til revisor om å be dem om skriftlige uttalelser som dekker hele den relevante perioden, gjelder derfor fortsatt. Form for skriftlige uttalelser (Jf. punkt 15.) A19. Skriftlige uttalelser må avgis i et uttalelsesbrev som er stilet til revisor. I noen jurisdiksjoner kan imidlertid ledelsen være pålagt ved lov eller forskrift å avgi en skriftlig offentlig erklæring om sitt ansvar. Selv om en slik erklæring er en uttalelse til brukerne av regnskapet eller til relevante myndigheter, kan revisor beslutte at det er en tilfredsstillende form for skriftlig uttalelse i 6 ISA 450 «Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen» punkt 5.

10 10 ISA 580 forhold til noen av eller alle uttalelsene som kreves i punkt 10 eller 11. Det er følgelig ikke nødvendig at de relevante forholdene som dekkes av en slik erklæring inkluderes i uttalelsesbrevet. Forhold som kan påvirke revisors beslutning: Hvorvidt erklæringen omfatter en bekreftelse på oppfyllelsen av ansvaret vist til i punktene 10 og 11. Hvorvidt erklæringen er gitt eller godkjent av dem som revisor har bedt om skriftlige uttalelser fra. Hvorvidt en kopi av erklæringen er gitt til revisor så nær datoen for revisjonsberetningen til regnskapet som praktisk mulig, men ikke etter (jf. punkt 14). A20. En formell erklæring om overholdelse av lover eller forskrifter, eller om godkjenning av regnskapet, vil ikke inneholde tilstrekkelig informasjon til at revisor kan forsikre seg om at alle nødvendige uttalelser er avgitt på en bevisst måte. Beskrivelsen av ledelsens ansvar i lover eller forskrifter er heller ikke en erstatning for de forespurte skriftlige uttalelsene. A21. Vedlegg 2 inneholder et eksempel på et uttalelsesbrev for illustrasjonsformål. Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (Jf. punkt 10 11, 13.) A22. ISA 260 krever at revisor kommuniserer de skriftlige uttalelsene som revisor har mottatt fra ledelsen til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. 7 Tvil om påliteligheten av skriftlige uttalelser og skriftlige uttalelser revisor har bedt om, som ikke er avgitt Tvil om påliteligheten av skriftlige uttalelser (Jf. punkt ) A23. Ved identifisering av uoverensstemmelser mellom en eller flere skriftlige uttalelser og revisjonsbevis innhentet fra en annen kilde, kan revisor vurdere hvorvidt risikovurderingen fortsatt er hensiktsmessig og, dersom den ikke er det, revurdere risikovurderingen og fastsette typen, tidspunktet og omfanget av ytterligere revisjonshandlinger for å håndtere de anslåtte risikoene. A24. Betenkeligheter med hensyn til ledelsens kompetanse, integritet, etiske verdier eller aktsomhet, eller til ledelsens vilje til å støtte opp om dette, kan føre til at revisor konkluderer med at risikoen for feilinformasjon fra ledelsen i regnskapet er av en slik art at revisjonen ikke lar seg gjennomføre. I så fall kan revisor vurdere å trekke seg fra oppdraget, der det er mulig å trekke seg i henhold til gjeldende lov eller forskrift, med mindre de som har overordnet ansvar for styring og kontroll iverksetter nødvendige korrigerende tiltak. Slike tiltak er imidlertid ikke alltid tilstrekkelige for at revisor kan konkludere uten modifikasjoner. A25. ISA 230 krever at revisor dokumenterer vesentlige forhold som avdekkes under revisjonen, konklusjonene som trekkes på bakgrunn av disse, og vesentlige profesjonelle skjønnsmessige vurderinger som er foretatt for å komme frem til disse konklusjonene. 8 Revisor kan ha identifisert viktige forhold knyttet til ledelsens kompetanse, integritet, etiske verdier eller aktsomhet, eller til ledelsens vilje til å støtte opp om disse, men likevel ha konkludert med at de skriftlige uttalelsene er pålitelige. I så fall dokumenteres dette vesentlige forholdet i samsvar med ISA ISA 260 «Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll» punkt 16(c)(ii). ISA 230 «Revisjonsdokumentasjon» punkt 8(c) og 10.

11 11 ISA 580 Skriftlige uttalelser om ledelsens ansvar (Jf. punkt 20.) A26. Som beskrevet i punkt A7 er ikke revisor i stand til å vurdere utelukkende ut fra annet revisjonsbevis hvorvidt ledelsen har oppfylt forpliktelser vist til i punktene 10 og 11. Dersom revisor, som beskrevet i punkt 20(a), konkluderer med at de skriftlige uttalelsene om disse forholdene er upålitelige, eller dersom ledelsen ikke avgir disse skriftlige uttalelsene, er ikke revisor i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. De mulige virkningene på regnskapet av en slik manglende evne er ikke begrenset til bestemte elementer, kontoer eller poster i regnskapet og er følgelig av betydning. ISA 705 krever i slike tilfeller at revisor konkluderer med at revisor ikke kan uttale seg om regnskapet. 9 A27. En skriftlig uttalelse som er blitt endret i forhold til den revisor ba om, betyr ikke nødvendigvis at ledelsen ikke har avgitt den skriftlige uttalelsen. Den underliggende årsaken til en slik endring kan imidlertid påvirke revisors konklusjon i revisjonsberetningen. For eksempel: Den skriftlige uttalelsen om ledelsens oppfyllelse av sitt ansvar vedrørende utarbeidelsen og presentasjonen av regnskapet kan angi at ledelsen mener at regnskapet er utarbeidet og presentert i samsvar med det aktuelle rammeverket, med unntak av vesentlig manglende overholdelse av et bestemt krav i gjeldende rammeverk for finansiell rapportering. Kravet i punkt 20 gjelder ikke fordi revisor har konkludert med at ledelsen har avgitt pålitelige skriftlige uttalelser. Revisor er imidlertid pålagt å vurdere betydningen av den manglende overholdelsen på revisors konklusjon i revisjonsberetningen i samsvar med ISA 705. Den skriftlige uttalelsen om ledelsens ansvar for å gi revisor alle relevante opplysninger som avtalt i vilkårene for revisjonsoppdraget kan angi at ledelsen mener at den har gitt revisor alle slike opplysninger, med unntak av opplysninger som er gått tapt i en brann. Kravet i punkt 20 gjelder ikke fordi revisor har konkludert med at ledelsen har avgitt pålitelige skriftlige uttalelser. Revisor er imidlertid pålagt å vurdere virkningen på regnskapet av opplysningene som er gått tapt i brannen, og betydningen av dette på revisors konklusjon i revisjonsberetningen i samsvar med ISA ISA 705 punkt 9.

12 12 ISA 580 Vedlegg 1 (Jf. punkt 2.) Liste over ISA-er som inneholder krav til skriftlige uttalelser Dette vedlegget identifiserer punkter i andre ISA-er som gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere, som krever skriftlige uttalelser om bestemte forhold. Listen er ikke en erstatning for vurdering av kravene og tilhørende veiledning og ufyllende forklaringer i ISA-er. ISA 240 «Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper» punkt 39. ISA 250 «Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper» punkt 16. ISA 450 «Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen» punkt 14. ISA 501 «Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster» punkt 12. ISA 540 «Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger» punkt 22. ISA 550 «Nærstående parter» punkt 26. ISA 560 «Hendelser etter balansedagen» punkt 9. ISA 570 «Fortsatt drift» punkt 16(e). ISA 710 «Sammenlignbare opplysninger tilsvarende tall og sammenlignbare regnskap» punkt 9.

13 13 ISA 580 Vedlegg 2 (Jf. punkt A21.) Eksempel på uttalelsesbrev Følgende eksempel på uttalelsesbrev omfatter skriftlige uttalelser som er pålagt av denne og andre ISA-er som gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller senere. Det er i dette eksempelet forutsatt at gjeldende rammeverk for finansiell rapportering er International Financial Reporting Standards, at kravet i ISA om å innhente en skriftlig uttalelse ikke er relevant, og at det ikke foreligger unntak fra de skriftlige uttalelsene revisor har bedt om. Dersom det foreligger unntak, må uttalelsene modifiseres for å gjenspeile unntakene. (Enhetens brevhode) (Til revisor) (Dato) Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for ABC AS for året som ble avsluttet den 31. desember 20XX 11 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med internasjonale standarder for økonomisk rapportering. Vi bekrefter (etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger) at: Regnskap Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert [angi dato], og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. (ISA 540) Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i internasjonale standarder for finansiell rapportering. (ISA 550) Alle hendelser etter datoen for regnskapet og som ifølge internasjonale standarder for finansiell rapportering medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. (ISA 560) Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. (ISA 450) [Eventuelle andre forhold som revisor anser som nødvendige (se punkt A12 i denne ISA-en).] ISA 570 «Fortsatt drift». Når revisor rapporterer for mer enn én periode, må revisor justere datoen slik at brevet gjelder for alle periodene som dekkes av revisjonsberetningen.

14 14 ISA 580 Opplysninger som er gitt Vi har gitt revisor: Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. (ISA 240) Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer: ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. (ISA 240) Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket enhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. (ISA 240) Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. (ISA 250) Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. (ISA 550) [Eventuelle andre forhold som revisor anser som nødvendige (se punkt A13 i denne ISA-en).] Adm.dir. Øk.dir.

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2009 2 ISA 450 International Auditing

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 810 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 810 Uttalelser om sammenfattede regnskaper 2009 2 ISA 810 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 520 Analytiske handlinger

ISA 520 Analytiske handlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISA 520 Internasjonal revisjonsstandard ISA 520 Analytiske handlinger 2009 2 ISA 520 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 560 Hendelser etter balansedagen

ISA 560 Hendelser etter balansedagen International Auditing and Assurance Standards Board ISA 560 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 560 Hendelser etter balansedagen 2009 2 ISA 560 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 265 Internasjonal revisjonsstandard ISA 265 Kommunikasjon av mangler i intern kontroll til dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll,

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger

ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger International Auditing and Assurance Standards Board ISRS 4400 Internasjonal standard for beslektede tjenester ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger 2010 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 501 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 501 Revisjonsbevis særlige hensyn knyttet til utvalgte poster 2009 2 ISA 501 International Auditing

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2 ISA 320 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 505 Eksterne bekreftelser

ISA 505 Eksterne bekreftelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 505 Internasjonal revisjonsstandard ISA 505 Eksterne bekreftelser 2009 2 ISA 505 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International Auditing and

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 705 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 705 Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige revisors beretning 2009 2 ISA 705 International

Detaljer

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper

ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 700 Internasjonal revisjonsstandard ISA 700 Konklusjon og rapportering om regnskaper 2009 2 ISA 700 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

ISA 570 Fortsatt drift

ISA 570 Fortsatt drift International Auditing and Assurance Standards Board ISA 570 Internasjonal revisjonsstandard ISA 570 Fortsatt drift 2009 2 ISA 570 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2009 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 450 Internasjonal revisjonsstandard ISA 450 Vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjonen 2 ISA 450 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 530 Stikkprøver i revisjon

ISA 530 Stikkprøver i revisjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 530 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 530 Stikkprøver i revisjon 2009 2 ISA 530 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

ISA 500 Revisjonsbevis

ISA 500 Revisjonsbevis International Auditing and Assurance Standards Board ISA 500 Internasjonal revisjonsstandard ISA 500 Revisjonsbevis 2009 2 ISA 500 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 540 Internasjonal revisjonsstandard ISA 540 Revisjon av regnskapsestimater, herunder estimater på virkelig verdi og tilhørende tilleggsopplysninger

Detaljer

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap

ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap International Auditing and Assurance Standards Board ISA 300 Internasjonal revisjonsstandard ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap 2 ISA 300 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper

ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper International Auditing and Assurance Standards Board ISA 250 (revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 250 (revidert) Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 250 International

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISRE 2410 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll ISRE 2410 Forenklet revisorkontroll av et delårsregnskap, utført av foretakets valgte

Detaljer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer

ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer International Auditing and Assurance Standards Board ISA 330 Internasjonal revisjonsstandard ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer 2009 2 ISA 330 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 810 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 810 (REVIDERT) UTTALELSER OM SAMMENFATTEDE REGNSKAPER (Gjelder for oppdrag for perioder som slutter 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Punkt Innledning Denne

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål

ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 (Revidert) Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 (Revidert) Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA )

International Auditing and Assurance Standards Board. International Standard on Auditing (ISA ) International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board

International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 (Revidert) International Standard on Auditing (ISA ) ISA 805 (Revidert), Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 700 (REVIDERT) KONKLUSJON OG RAPPORTERING OM REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) INNHOLD Innledning

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 240 Internasjonal revisjonsstandard ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon av regnskaper 2009 2 ISA 240

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll

International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll International Auditing and Assurance Standards Board ISQC 1 April 2009 Internasjonal standard for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 17. februar 2016 INFORMASJONSSKRIV 4/2016 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser

ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 315 Internasjonal revisjonsstandard ISA 315 (Revidert)Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 570 (REVIDERT) FORTSATT DRIFT (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.) Innledning INNHOLD Punkt Denne ISA-ens virkeområde...

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016

Vedr Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen 0032 Oslo 32 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Vedr. 2016-00951-6 - Revisjon av årsregnskapet for Tolletaten 2016 Riksrevisjonen sender post digitalt til alle virksomheter og privatpersoner. Dette

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON»

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 720 (REVIDERT) REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VEDRØRENDE «ØVRIG INFORMASJON» (DENNE ISA-EN GJELDER FOR REVISJON AV REGNSKAPER FOR PERIODER SOM AVSLUTTES 15. DESEMBER 2016

Detaljer

Vår referanse 2016/00861-3 Riksrevisjonen SPRAKRADET Org. nr.: 971527404 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Sprakradets arsregnskap

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

Var referanse 2016/01125-5 Riksrevisjonen NASJONALBIBLIOTEKET Org. nr.: 976029100 Riksrevisjonens beretning Til Norsk Lokalhistorisk Institutt Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen

Detaljer

Vår referanse 2016/01233-3 ARBEIDSRETTEN Org. nr.: 971525681 Riksrevisjonens beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2016 Konklusjon Riksrevisjonen har revidert Arbeidsrettens årsregnskap for

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Riksrevisjonen møter styret

Riksrevisjonen møter styret US 60/2017 Riksrevisjonen møter styret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/03135 Vedlegg: Riksrevisjonens beretning til årsregnskapet

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde...

INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON. ISAE-ens virkeområde... INTERNASJONAL STANDARD FOR ATTESTASJONSOPPDRAG (ISAE) 3402 ATTESTASJONSUTTALELSER OM KONTROLLER HOS EN SERVICEORGANISASJON (Gjelder for attestasjonsuttalelser avgitt av revisorer engasjert av serviceorganisasjoner

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 210 Internasjonal revisjonsstandard ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for revisjonsoppdraget 2010 2 ISA 210 International Auditing and Assurance

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer