nr 45/ NO årgang 94 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/04-2004.11.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 45/ NO årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Ansvarsmerker Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Navneendringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen KRONK ELCON totalbil Elcon Finans AS, Postboks 177, 1325 LYSAKER, NO (740) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; biladministrasjonstjenester. (450) Kunngjøringsdato 45/04, KRONK Paul Alfred Starkins New England House, New England Street, Brighton, East Sussex BN1 4GH, England, GB (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger GLASTAD INVEST VENTURE & PRIVATE EQUITY Glastad Invest AS, Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo, NO (740) Fullmektig: Reklamebyråret Circus AS, Parkveien 62 A, 0254 Oslo, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finasiell virksomhet; motær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Tjenesteytelser fra investeringsselsakper og holdingselskaper. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GREENHOUSE GREENHOUSE Glastad Invest AS, Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo, NO (740) Fullmektig: Reklamebyråret Circus AS, Parkveien 62 A, 0254 Oslo, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finasiell virksomhet; motær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Tjenesteytelser fra investeringsselsakper og holdingselskaper. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/263,329 RARE RARE Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillinnsatser (cartridge); dataspillkassetter; dataspillbånd; videospillinnsatser (cartridge); videospillkassetter; forhåndsinnspilte videobånd lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd og bilde innen feltene musikk, liveactionprogrammer, spillefilmer og animasjonstegnefilmer; spillefilmer innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og animasjon; og spillfilmer for kringkasting på fjernsyn innen kategoriene komedie, drama, action, eventyr og animasjon. (450) Kunngjøringsdato 45/04, super multi Hitachi-LG Data Storage Inc, Kaigan 3-Chome Minato-ku, TOKYO, JP (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 DVD (Digital Vesatile Disc) brenner. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

5 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MR. BEAVER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MR. BEAVER C.S. Lewis (PTE) Ltd, 15, Beach Road, 03-07, Beach Centre, SINGAPORE, SG (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen WAVEINDUCTOR (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger SMAKfullt (526) Unntaksannmerkning: Ved registreringen oppnås ikke enerett til teksten i merket. International Masters Publishers BV, 3508 AG UTRECHT, NL (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 16 Papir, papp, tykksaker; materialer til bokbinding, fotografier; skrivesaker, kontormateriell, klebemidler og lim for papirvarer og husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper, klisjeer, periodiske tidsskrifter; samleprodukter i form av kort, blader eller skrifter; oppbevaringsbeholdere og oppbevaringspermer for samleprodukter i form av kort, blader eller skrifter; registre for kort, blader eller skrifter; nyhetsbrev. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; bistand ved administrasjon av bedrifter; kontortjenester, avis- og tidsskriftsnummerering. 41 Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet; arrangering av undervisnimg/instruksjon; underholdningsvirksomhet; sportslige og idrettslige aktiviteter; kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker og trykksaker; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; Stille til rådighet elektroniske publikasjoner online (ikke nedlastbare). (450) Kunngjøringsdato 45/04, WAVEINDUCTOR Ocean Energy ASA, Hatlen 1, 6240 Ørskog, NO 9 Energiomformere og energiakkumulator for bruk i vann. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

6 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ELFARM ELFARM Ocean Energy ASA, Hatlen 1, 6240 Ørskog, NO 9 Energiomformere og energiakkumulator for bruk i vann. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/243,466 WINDOWS MOBILE WINDOWS MOBILE Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; dataskjermer og -monitorer; personlige digitale assistenter (PDA); håndholdte datamaskiner; set-top-bokser (STC) for fjernsyn; mobiltelefoner; smartkort; dataservere; datamaskiner og software for bruk til overføring og mottak av data over trådløse nettverk; operativsystemer og dataprogrammer for bruk dermed, nemlig hjelpeprogrammer, kalenderprogrammer, adressebokprogrammer, spillprogrammer, oppgavebehandlings- og oppgaveadministreringsprogrammer, og elektronisk postprogrammer solgt som en enhet; dataprogrammer for håndtering av kommunikasjon og datautveksling mellom håndholdte datamaskiner og stasjonære datamaskiner; dataprogrammer for bruk i utvikling av andre programmer; dataprogrammer for tilveiebringelse av underholdning, trafikkinformasjon, nyheter og annen informasjon; dataprogrammer for bruk i personlige informasjonsinnretninger, nemlig personlig informasjonsadministreringsprogrammer med kalendere, kontaktinformasjonsfiler og -arkiver, og for oppretting av lister, fortegnelser, tabeller og kataloger; notattakingsprogrammer; programmer for tilrettelegging av stemme-, tekst- og skriveinput; og dataprogrammer for bruk i bil, nemlig dataprogrammer for overvåking av kjøretøyytelser, for kartlegging og navigasjon, for elektronisk post og trådløs kommunikasjon, og for vedlikehold av personlige fortegnelser, kataloger og registre, for kontaktlister, kontaktkataloger og kontaktfortegnelser, og adresser og telefonnummerlister, telefonnummerkataloger og telefonnummerfortegnelser. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

7 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato 45/04, Disney HEROES Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer; disketter, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; trykktyper; klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen L & B L & B L & B International Ltd, 167 Merchants Street, VLT 03, Valletta, MT (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 18 Ryggsekker, håndvesker, strandvesker, shoppingvesker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

8 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MEGLERDIREKT MEGLERDIREKT Egil T Skaar, Mynteviksvn 163, 5258 Blomsterdalen, NO 36 Bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av fast eiendom, taksering av fast eiendom, eiendomsmegler for fast eiendom, eiendomsomsetning. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Dr.KIMO Kimo AS, Dronningens gate 25, 0154 Oslo, NO (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kollokvier, organisering og ledelse av konferanser, organisering og ledelse av kongresser, organisering og ledelse av seminarer, organisering og ledelse av symposium, utgivelse av tekster. 42 Medisinsk behandling, legebehandling, faglige konsultasjoner vedrørende røykeavvenning og helsespørsmål, rådgivning vedrørende røykeavvenning og helsespørsmål, forskning vedrørende røykeavvenning og helsespørsmål, helsetjenester. (450) Kunngjøringsdato 45/04, FordHeleVeien Ford Motor Co, The American Road, MI48121 DEARBORN, US (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 37 Vedlikeholds- og reparasjonstjenester vedrørende biler. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

9 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MIR-TEPPER MIR-TEPPER Lars N Nygaard Orientalske Tepper, Briskebyveien 2, 0259 Oslo, NO (740) Fullmektig: Tom Medalen, Rådhusgata 23 B, 0158 Oslo, NO 27 Tepper, ryer, matter. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MIR-KOLLEKSJONEN MIR-KOLLEKSJONEN Lars N Nygaard Orientalske Tepper, Briskebyveien 2, 0259 Oslo, NO (740) Fullmektig: Tom Medalen, Rådhusgata 23 B, 0158 Oslo, NO 27 Tepper, ryer, matter. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MIR-RENAISSANCE MIR-RENAISSANCE Lars N Nygaard Orientalske Tepper, Briskebyveien 2, 0259 Oslo, NO (740) Fullmektig: Tom Medalen, Rådhusgata 23 B, 0158 Oslo, NO 27 Tepper, ryer, matter. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen DR KOUSA DR KOUSA Numico Financial Services SA, Rue Pepinet 1, CH-1003 Lausanne, CH (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske substanser tilpasset for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt. sennep; eddik, sauser: krydderier; is. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

10 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen XXIO Sumitomo Rubber Industries Ltd, 6-9, Wakinohama-cho 3- chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JP (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg og belter for bekledning. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen GEOBOX GEOBOX AS Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske, NO 9 Databærere (optiske CD-plater eller magnetiske databærer.) 16 Emballasje (eske av pair eller plast.)geografiske kart. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger norwegian.no (526) Unntaksannmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket for varene og tjenestene i klassene 9, 12, 16, 35, 37, 42 og "innpakning og lagring av varer" i klasse 39. Norwegian Air Shuttle ASA, Gamle Snarøyvei 25, 1330 Fornebu, NO (740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; elektroniske billetter. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); billetter. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av kundefordelsprogram. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av fly. 39 Flytransport; innpakning og lagring av varer; organisering av flyreiser. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

11 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NORWEGIAN norwegian.no (526) Unntaksannmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket for varene og tjenestene i klassene 9, 12, 16, 35, 37, 42 og "innpakning og lagring av varer" i klasse 39. Norwegian Air Shuttle ASA, Gamle Snarøyvei 25, 1330 Fornebu, NO (740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; elektroniske billetter. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); billetter. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av kundefordelsprogram. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av fly. 39 Flytransport; innpakning og lagring av varer; organisering av flyreiser. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (450) Kunngjøringsdato 45/04, NORWEGIAN Norwegian Air Shuttle ASA, Gamle Snarøyvei 25, 1330 Fornebu, NO (740) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 39 Flytransport; organisering av flyreiser. (450) Kunngjøringsdato 45/04, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ESVAP concept Esvap Konfeksiyon Sanayi ve Dis Ticaret Ltd Sirketi, Kagithane, Istanbul, TR (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 25 Klær. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

12 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BUGLES Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH (740) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snacks; ferdiglaget snacks; snacks og/eller ferdiglaget snacks bestående hovedsakelig av poteter, nøtter, andre frukt- eller grønnsaksvarianter eller kombinasjoner av disse, herunder pommes frites og pommes frites fremstilt av halvfabrikata; potetchips. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; snacks; ferdiglaget snacks; snacks og/eller ferdiglaget snacks bestående hovedsakelig av korn, herunder potetløv laget av kornprodukter, korn chips, tortilla chips, ris chips, cassava chips; chips, potetløv, kjeks og saltkringler laget av korn, mais, ris og cassava; puffete og ekstruderte snacks; fylte snacks og saltkringler; snacks basert på korn eller cerealer; popcorn; snack dips; dips; mel, cerealer og preparater laget av cerealer; ferdiglagede måltider. (450) Kunngjøringsdato 45/04, Dieter Hein EURO FOOD SERVICE Dieter Hein Euro Food Service GmbH, Im Hammer 10, D Hasbergen, DE (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet og forretningstjenester, forhandling og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjeparter, formidling og tilveiebringelse av kontrakter for kjøp og salg av varer. 39 Transport og lagring av varer. pakking, emballering og merking av varer, distribusjon/forsendelse av varer. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

13 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SERENITY HOME CINEMA (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger Digital Faktura-behandling Telenor Business Solutions AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, NO 9 Elektronisk faktura. 35 Utsendelse/utskrivelse av elektronisk faktura. 38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk for å betjene elektronisk faktura. 42 Edb-programmering og utarbeidelse av dataprogrammer og software for elektronisk faktura. (450) Kunngjøringsdato 45/04, SERENITY HOME CINEMA Stordal Møbler AS, Postboks 55, 6250 Stordal, NO (740) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO 18 Lær og lærimitasjoner saint varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og raise vesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, bord; speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 24 Tekstiler og tekstilvarer (som ikke omfatter håndklær, duker og servietter av tekstil); senge- og bordtepper. (450) Kunngjøringsdato 45/04,

14 registrerte ansvarsmerker /04 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A.E.B (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A.E.B. Anita Eriksen Bekkeseth, Tannlegeveien 4, 3630 RØDBERG, NO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Remy Bugge, Prætoriusgt 2, 1608 FREDRIKSTAD, NO (450) Kunngjøringsdato 45/04, NG Ninas Design, v/ Nina Gundersen, Postboks 746, 4666 KRISTIANSAND S, NO 14

15 Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd. fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonaleregistreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VESCOM MAJOR DENT Major Prodotti Dentari SpA, Via Luigi Einaudi 23, I Moncalieri (Torino), IT 5 Powders for false teeth. 10 False teeth. VESCOM Vescom BV, St. Jozefstraat 20, NL-5753 AV Deurne, NL 17 Plastic materials for walls and ceilings linings. 18 Materials for lining furnishings, not included in other classes. 24 Materials for wall and ceiling linings, of textile; materials for lining furnishings of textile or plastic; fabrics for curtains. 27 Floor linings; wall and ceiling linings (except of fabric). 15

16 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: FORRO FORRO Karl Müller GmbH & Co, Klagenfurter Strasse 1-3, D Stuttgart, DE 1 Chemical products for meat preparation, namely additives for binding and reddening sausages for scalding. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PRIMOVIST (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: TRITACE TRITACE Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 5 Pharmaceutical and veterinary products. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PRIMOVIST Shering Aktiengesellschaft, Berlin und/and Bergkamen, Berlin, DE 5 Pharmaceutical products, namely contrast media. ALET Societe des Eaux D'Alet SA, F Alet-Les-Bains, FR 32 Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. 16

17 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: PULCINO PULCINO Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE 25 Children's clothing, excluding sports clothing. (111) Int.reg.nr: A (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MAPED MAPED Maped, 530, Route de Pringy, F Argonay, FR 8 Hand tools and instruments (hand operated); cutlery, knives with retractable blades (cutters), scissors, side arms, razors. 9 Protractors (measurement instruments), slide rules, magnifying glasses, magnets. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: OPTILOC floralys Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE 16 Toilet paper. OPTILOC UNI-International Bausysteme GmbH + Co, Josef- Hermann-Strasse 1, D Iffezheim, DE 19 Paving stones and flags of concrete or other materials of fine stone. 17

18 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Caffé A. NANNINI Caffe' A Nannini SpA, Via Massetana Romana, 56, I Siena, IT (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 30 Coffee. (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger ECO CERT Ecocert (SA), Lieudit Lamothe Ouest- l'isle Jourdain, F L'Isle Jourdain, FR 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, stewed fruit, eggs, milk and milk products, edible oils and fats. 31 Agricultural, horticultural and forestry products (neither prepared nor processed), grains (sowing seeds), live animals, fresh fruit and vegetables, seeds, natural plants and flowers, feedstuffs, malt. 42 Inspection of production and processing methods relating to goods resulting from agriculture, the farmproduce industry, agricultural products of plant origin and products of animal origin, processed or not; inspection of agricultural, agroindustrial and industrial companies, all such goods and companies aimed at safeguarding public health and/or the environment; issuance of certificates of conformity for all these products and companies. 18

19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /25 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: JP INTEGRA RESEARCH QS s Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG, Ostring, ROTTENDORF, DE (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Perfumes, ethereal oils, cosmetics, cosmetic preparations for baths, included in this class, shower gels, deodorant for personal use, hair tonic, products for cleaning, care and embellishment of hair, setting lotion, hair colouring preparations, hair tinting preparations, nail polish, nail polish remover, cosmetic sun protection products, tooth brushing products, non medical mouth and tooth care products. 6 Packing boxes made of metal. 9 Spectacles made of metal and plastic, sun glasses, spectacle cases. 14 Jewellery, in particular fashion jewellery, watches, chronometrical instruments. 18 Products made of leather and imitation leather, included in this class, in particular travelling trunks and suitcases, bags, for example sport and shopping bags, small leather products, in particular toilet bags, purses, key bags, umbrellas, parasols; products made of plastic and materials, namely bags, in particular sports and shopping bags. 20 Packing boxes made of plastic, furniture, mirror frames. 25 Clothing for women and men, including woven and knitted clothing, and clothing made of leather and imitation leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, twinsets, suits, coats, underwear, swimwear, headgear, scarves, headbands, jogging and fitness clothing, gloves, belts for clothing, shoes. 26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and eyelets for clothing, lace and embroidery. 19 INTEGRA RESEARCH Onkyo KK, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka-fu, , JP (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Acoustic couplers; aerials; amplifiers; amplifying tubes; amplifying valves; answering machines; antiinterference devices (electricity); apparatus for changing record player needles; audio receivers; bar code readers; betatrons; cabinets for loudspeakers; camcorders; cassette players; central processing units (processors); chips (integrated circuits); cleaning apparatus for phonograph records; cleaning apparatus for sound recording discs; coin-operated mechanisms for television sets; compact disc players; compact discs (read-only memory) for computers; computer keyboards; computer memories; computer operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer programs, recorded; computer software (recorded); computers; couplers (data processing equipment); cyclotrons; data processing apparatus; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; diaphragms (acoustics); dictating machines; disk drives (for computers); disks (magnetic); electric installations for the remote control of industrial operations; electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; electromagnetic coils; electric coils; electronic agendas; electric discharge tubes, other than for lighting; electronic notice boards; electronic pens (visual display units); electronic pocket translators; electronic tags for goods; encoded cards, magnetic; facsimile machines; floppy disks; galena crystals (detectors); head cleaning tapes (recording); highfrequency apparatus; holders for electric coils; horns for loudspeakers; identity cards, magnetic; integrated circuit card (smart cards); integrated circuits; intercommunication apparatus; interfaces (for computers); juke boxes (for computers); juke boxes (musical); laptop computers; loudspeakers; magnetic data media; magnetic encoders; magnetic tape units (for computers); magnetic wires; masts for wireless aerials; metal detectors for industrial or military purposes; microphones; microprocessors; modems; monitoring apparatus, electric; monitors (computer hardware); monitors (computer programs); mice (data processing equipment); musical automata (coin-operated) (juke boxes); navigational instruments; notebook computers; optical character readers; optical data media; optical discs; particle accelerators; phototelegraphy apparatus; plotters; pocket calculators; printed circuits; printers for use with computers; protection devices against X-rays (roentgen rays), not for medical purposes; radar apparatus; radiological apparatus for industrial purposes; radiology screens for industrial purposes; radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; readers (data processing equipment); record players; remote control apparatus; roentgen apparatus not for medical purposes; scanners (data processing equipment); semi-conductors;

20 sonars; sound locating instruments; sound recording carriers; sound recording discs; sound recording strips; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; sounding apparatus and machines; speed regulators for record players; styli for record players; tape recorders; teaching apparatus; telegraphs (apparatus); telephone apparatus; telephone receivers; telephone transmitters; teleprinters; teleprompters; telerupters; teletypewriters; television apparatus; thermionic lamps and tubes; thermionic valves (radio); tone arms for record players; transistors (electronic); transmitters (telecommunication); transmitters of electronic signals; transmitting sets (telecommunication); vacuum tubes (radio); vehicle radios; video cassettes; video receivers; video screens; video tapes; video telephones; videorecorders; wafers (silicon slices); word processors; X- rays producing apparatus and installations, not for medical purposes; X-rays tubes not for medical purposes; video projectors; video projector screens; radio tuners; modulators; video disc players; pickups (for telecommunication apparatus); speaker systems; graphic equalizers; audio mixers; audio mixing consoles; audio tapes; digital versatile discs (DVD) players; MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) players. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DK VA IWAMED IWAMED Iwaco A/S, Nyager 11-13, DK-2605 Brøndby, DK (740) Fullmektig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 TAASTRUP, DK 16 labels, not of textile, for product labelling and product information. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: TJTJ Wenzhou City Yiwanda Leather Co Ltd (Wenzhoushi Yiwanda Pigezhipin Youxingongsi), No. 16 Niusanjiao Road, Lucheng Industrial District, Wenzhou, Zhejiang , CN 25 Shoes. 20

21 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT RM2001C (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: CH SM SIA ENABLED SIA SpA, Via Taramelli 26, MILANO, IT (740) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire extinguishing apparatus. 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; consulting services in the financial field, all these services also being rendered through Internet portals. 42 Consulting services in the informatic field, all these services being rendered also through Internet portals. SM Ruag Munition, Allmendstrasse 74, CH-3602 Thun, CH 40 Treatment of materials; removal, recycling and disposal of trash and waste, particularly of mine, ammunition and explosive waste; material treatment information. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ZOO ZOO MalacoLeaf AB, MALMÖ, SE (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 30 Confectionery, including chocolate products and non-medical throat lozenges. 21

22 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /42 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MT HØJGAARD (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger ELYSEE Hamburg Die neue Hotelwelt Eugen Block Holding GmbH & Co KG, Hufnerstrasse 51, HAMBURG, DE 43 Services for providing food and drink; temporary accomodation. MT HØJGAARD MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 SØBORG, DK 6 Metal building materials. 19 Building materials (non-metallic). 37 Development services, including building and construction services, included in this class; repair services; installation services; rental of building materials and construction equipment, including cranes, pumps, pneumatic tools and concrete mixers; building construction supervision; renovation of buildings; installation, repair and maintenance of electric and IT installations (hardware) and of ventilation, fire protection, sanitary, burglary protection and energy control installations. 42 Engineering, consultancy in the field of building and construction, included in this class, construction drafting. 43 Rental of transportable buildings. 22

23 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: FR VINCI AIRPORTS VINCI AIRPORTS Vinci, 1 Cours Ferdinand de Lesseps, RUEIL- MALMAISON CEDEX, FR (740) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 37 Construction, repair, installation services, building construction, civil engineering services, earthwork, construction of roads and aeronautical runways, construction of buildings, maintenance and repair of these buildings, roads and aeronautical runways, cleaning of premises, runways, roads and service tracks, maintenance of cash dispensers, maintenance of runway vehicles and units, buses and various vehicles, maintenance of weighing equipment, aircraft assistance (maintenance), refueling (supply of kerosene and fuel), aircraft cleaning and deicing, maintenance of runways and access lanes, cleaning of airport terminals, parking areas and buildings. 39 Transportation, air transportation, packaging and storage of goods, travel arrangement, escorting of travelers, freighting, tourist offices (with the exception of hotel and boarding-house reservations), wrapping of goods, warehousing, storage of goods, freight (shipping of goods), garage and parking space rental, vehicle rental, car parking services, taxi services, freight forwarding, transportation of luggage and freight. 42 Construction consulting, construction drafting, engineering, professional consultancy in the field of construction, urban planning, architectural services. 43 Restaurant services (food services), hotel bookings and hotel services; rental of exhibition sites or venues. 44 Medical assistance for passengers. 45 Escorting of disabled people. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: IT MI2002C ALLROAD ALLROAD Audi AG, INGOLSTADT, DE (740) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 12 Vehicles and their parts. 28 Games, toys; gymnastics and sports articles not included in other classes; Christmas tree decorations. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /09 MOBILITYGO MOBILITYGO DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 9 Machine-readable data media provided with programs and/or data, especially magnetic cards, chip cards and entry posting and accounting routines. 35 Procurement and conclusion of business transactions for third parties; procurement of contracts regarding acquisition and sale of merchandise. 36 Procurement of insurance, including legal expenses insurance; capital leasing or operating lease of motor vehicles; issuing credit cards; procuring and invoicing of supply with fuel and service products, procuring and invoicing of vehicles. 37 Vehicle care, especially cleaning, maintenance and repair, including replacement of all parts and accessories necessary for maintenance and operability. 38 Collecting, re-processing, saving and transmitting of information forming data stock. 39 Vehicle towing, operating lease of vehicles; transportation of persons and goods using vehicles, booking of trips. 43 Booking of hotels. 23

24 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: BX EVAFOLON (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /05 EVAFOLON NV Organon, Kloosterstraat 6, 5349AB OSS, NL (740) Fullmektig: JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Medicines and pharmaceutical preparations for the stimulation of human fertility. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: DE /05 HeranormSun Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, Grüner Weg 11, HANAU, DE (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 5 Chemical products for dental and dental-technical purposes; dental alloys; precious metal alloys and precious metal solders for dental and dental-technical purposes. AureaSun Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, Grüner Weg 11, HANAU, DE (740) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, NO 5 Chemical products for dental and dental-technical purposes; dental alloys; precious metal alloys and precious metal solders for dental and dental-technical purposes. 24

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/ NO årgang 99 ISSN

nr 16/ NO årgang 99 ISSN . nr 16/09-2009.04.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/04-2004.11.22 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 48/04-2004.11.22 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.11.22-48/04 nr 48/04-2004.11.22 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer