nr NO årgang 93 ISSN varemerke norsk tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hop Lun Brands Ltd, 12 Stephens Lane, Dublin 2, Republic of Ireland, IE (740,750) Fullmektig: Mauritzen - Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo (730) Innehaver: Hop Lun Brands Ltd, 12 Stephens Lane, Dublin 2, Republic of Ireland, IE (740,750) Fullmektig: Mauritzen - Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 25: Klær; undertøy, badetøy, nattplagg. EM, , KL. 25: Klær; undertøy, badetøy, nattplagg. EM, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLGATE NEUTRALIZE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NEUTRALIZE for klasse 3, 5 og 30 (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Tannpasta, tannpussemidler og ikke-medisinsk munnrens og munnvann. KL. 5: Medisinsk tannpasta og medisinsk munnrens. KL. 21: Tannbørster, tanntråd og tungeskrapere. KL. 30: Konfektyrer, nemlig pastiller og drops. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DDB (730) Innehaver: Omnicom International Holdings Inc, Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90025, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRAMO (730) Innehaver: Cramo AB, Box 962, S Sollentuna, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; bygningsstillaser av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -metalltråder; låsesmedarbeider og små gjenstander av jern og metall; metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn håndredskaper); rugemaskiner. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter, minnesmerker (ikke av metall). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av bygningsutstyr; bygningsinformasjon. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av oppbevaringsbokser, lastevogner og lagerlokaler. KL. 42: Arkitekturvirksomhet, byggplanlegging samt ingeniørteknisk ekspertise; utleie av campingplasser og hytter, midlertidig innlosjering; utleie av losji i feriebyer; utleie av transportable hus. KL. 16: Trykksaker; bøker, skrivesaker og papirvarer; magasiner/tidsskrifter; papir og papirartikler; papp og pappartikler. KL. 35: Reklamevirksomhet; direkte markedsføringstjenester; reklamebyråer, PR-virksomhet, publiseringer av reklametekster; informasjonstjenester; salgsfremmende tjenester, markedsføringstjenester, så som markedsundersøkelser. KL. 42: Formgivingstjenester; trykkeritjenester; fotografering. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Cramo AB, Box 962, S Sollentuna, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; bygningsstillaser av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -metalltråder; låsesmedarbeider og små gjenstander av jern og metall; metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn håndredskaper); rugemaskiner. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter, minnesmerker (ikke av metall). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av bygningsutstyr; bygningsinformasjon. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av oppbevaringsbokser, lastevogner og lagerlokaler. KL. 42: Arkitekturvirksomhet, byggplanlegging samt ingeniørteknisk ekspertise; utleie av campingplasser og hytter, midlertidig innlosjering; utleie av losji i feriebyer; utleie av transportable hus. (730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawaku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Lydbåndspillere og -opptakere; lydplatespillere og -opptakere; stereoanlegg; audioforsterkere; radioer; høyttalere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Copernicus-Avalon AS, Postboks 82, 7361 Røros, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, hodeplagg. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DET BEVISSTE KJØKKEN (730) Innehaver: Fretheim Hotel AS, Postboks 63, 5742 Flåm, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FARMAND (730) Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Oredalsveien 53 B, 1613 Fredrikstad, NO KL. 9: Nettavis. KL. 16: Magasin; tidsskrift; avis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOT OR NOT (730) Innehaver: Eight Days Inc, Mountian View, CA 94041, (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig et show eller et program produsert for TV, kabel, radio, satellitt, audio, video, kinofilm, film, elektronisk, mobilt eller via internett media. KL. 45: Kontakt- og ekteskapsformidling, korrespondanseutvekslingstjenester via internett, fremskaffelse av informasjon for kontakt- og introduksjonstjenester via et globalt datanettverk eller et mobilt nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCITORIUM (730) Innehaver: VIVO Innovation - Jarle Breivik ENK, 1187 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt nettverk; dataassistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av dyreparker, forlystelsesparker og fritidsanlegg. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: I AM YOUR IDEA (730) Innehaver: Accenture Global Services GmbH, Industrieplatz 3, Bau Laufengasse, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, CH (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogrammer til bruk i planlegging, installasjon og utførelse av applikasjonsprogrammer for stormaskiner og klient/server, for å integrere de finansielle, produksjons- og salgsfunksjoner i en bedrift og for å styre kundeservice og støttefunksjoner til bedriften. KL. 16: Brosjyrer, bøker, nyhetsbrev, blader, rapporter, aviser, håndbøker og manualer i området bedriftsadministrasjon, informasjonsteknologi og datamaskinbasert informasjonsbehandling. KL. 35: Konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsadministrasjon; bedriftsbehandlingsadministrasjon og konsultasjon; markedsføringskonsulentvirksomhet; innkjøpstjenester, nemlig tjenester i forbindelse med innkjøp av datamaskiner og dataprogrammer for andre; formidling av informasjon i området bedriftsadministrasjonskonsultasjon, driftsprosjektadministrasjon; bedrifts ervervelseskonsultasjon; markedsanalyser; verdivurdering av bedrifter, nemlig finansanalyser; utførelse av bedriftsog markedsundersøkelser; formidling av bedriftsinformasjon; bedriftsplanlegging; konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsfusjoner; bedriftsnettverksvirksomhet; utførelse av bedriftsundersøkelser og evalueringer; bedriftskontroll; kommersiell og industriell driftsstøtte; økonomiske prognoser og analyser; konsulentvirksomhet vedrørende arbeidsledelse; utarbeidelse av forretningsrapporter; planlegging og utførelse av salgsfremvisninger og konferanser i området forretninger og bedriftsadministrasjon; formidling av opplysninger i området bedriftskonsultasjon. KL. 36: Finansiell virksomhet; risikokapitalfinansiering; formidling av informasjon vedrørende finansiering; finansanalyser; bedriftsvurderinger, nemlig finansielle vurderinger av bedrifter. KL. 37: Installasjon, utførelse, vedlikehold og reparasjoner vedrørende datasystemer, datanettverk og datamaskiner. KL. 41: Utdanningsvirksomhet, nemlig drift av kurs, seminarer, orienteringskurs og klasser i området dataprogramutvikling og -implementering, dataprogrambruk, forretning og driftsoperasjoner og distribusjon av kursmaterialer i denne forbindelse; utvikling av undervisningsmateriell for andre i området dataprogramutvikling og -implementering, dataprogrambruk, forretning og driftsoperasjoner. KL. 42: Meglingsvirksomhet i området arbeidskonflikter; installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonsvirksomhet vedrørende dataprogrammer; formidling av opplysninger i området informasjonsteknologidatamaskiner og datasystemer; driftsforskning; konsulentvirksomhet i området informasjonsbehandling under kommersielle forhold; konsulentvirksomhet i området datamaskiner, datasystemer og datasystemdesign; datatjenester, nemlig planlegging og utvikling av datasystemer for andre; datatjenester, nemlig formidling av dataadkomsttid for databehandling i områdene bedriftskonsulentvirksomhet, informasjonsteknologi, datamaskiner og datasystemer; konsulentvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi; design av dataprogrammer for andre; design av dataforetak; planlegging av tekniske prosjekter; juridisk rådgivning, forhandlinger i forretningskonflikter. CH, , 00348/2002 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rasmussen Anesthetic Innovation, Gamle Heggedals vei 33, 1389 Heggedal, NO KL. 10: Veterinære anestiinduksjonskammer til bruk ved bedøvelse av dyr i veterinær praksis og biologisk forskning. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NEAS Norsk Eiendomsadministrasjon AS, 0308 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir yolu uzeri, 23 uncu km, Bursa, TR (740,750) Fullmektig: Savas Gruppen AS, Undelstadveien 72, 1387 Asker KL. 30: Krydderier. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; kontroll, tilsyn, med hensyn til organisasjon, ledelse og administrasjon av foretak og kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet, herunder bygging av hus, veier, broer, demninger eller kraftledninger og tilhørende maler-, rørlegger-, varmeinstallasjons-, elektriker- og taktekkingsarbeid; utleie av verktøy og byggemateriell; vedlikeholdsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet; rengjøring, rensing; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelses-, opplærings-, undervisnings- og underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; byplanlegging; ingeniørvirksomhet; juridiske tjenester; kvalitetskontroll; rådgivning vedrørende bygging; tekniske prosjektstudier; teknisk tegning. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet og catering; midlertidig innlosjering. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SENSIBELL (730) Innehaver: Cabinova AB, Västra Löa, S Kopparberg, SE (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Legemidler, medisinske plaster, salver. KL. 9: Nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktigelse, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåking), livredning og undervisning; alarmapparater, tyverialarmer og brannalarmer; elektriske dørklokker; detektorer og sensorer, detektorer og sensorer for innbrudd, uønsket besøk, røk, brann og høye temperaturer; apparater, instrumenter og komponenter for telekommunikasjon; apparater for innspilling, opptaking, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; optiske, elektriske, elektroniske og magnetiske databærere; lagrede dataprogrammer; grammofonplater og CD-plater; salgsautomater samt mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lysende eller mekaniske signaler og signalpaneler; deler til ovennevnte varer inkludert i klasse 9. KL. 37: Oppføring/anlegg av bygninger, installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner og elektrisk utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare; installasjon, vedlikehold og reparasjon av oppvarmingsutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av detektorer og sensorer, installasjon, vedlikehold og reparasjon av detektorer og sensorer for innbrudd, uønsket besøk, røk, brann og høye temperaturer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmapparater, installasjon, vedlikehold og reparasjon av tyverialarmer og brannalarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av dørklokker; informasjon angående reparasjon av elektrisk utstyr. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; tekniske konsulenttjenester; konsulenttjenester angående alarmer, detektorer, sensorer og telekommunikasjon; datamaskinprogrammering; utleie/ leasing av datamaskiner; konsultasjoner innen datamaskinvare; utforming og oppdatering av dataprogramvare. SE, ,

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYDROFIBER (730) Innehaver: ER Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08540, (730) Innehaver: Nettservice Østlandet AS, Hytten Gård, 2740 Roa, NO KL. 37: Energimontasje (montering av høyspent og lavspent elektrisk ledningsnett). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TUNDRA (730) Innehaver: Standard Knitting Ltd, Winnipeg, MB, CA (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, nemlig belter, jakker, skjerf, polotrøyer, pologensere, skjorter, sokker, gensere, treningsgensere, T- skjorter, høyhalsede gensere og vester. (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Medisinske og kirurgiske plaster, bandasjer og forbindingsstoffer; medisinske sårfyllemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOBILITET (730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Snarøyaveien 30, 1331 Fornebu, NO KL. 16: Magasin med redaksjonelt innhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DERWENT (730) Innehaver: ACCO UK Ltd, Sevenoaks, Kent TN15 7RS, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Blyanter; fargepenner og -blyanter; skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; artikler til bruk for tegning, maling og modellering, kontorrekvisita, (ikke møbler). 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SQUEEZE BAG HONDA RED POWER (730) Innehaver: Createch AS v/kjetil Næsje, Jakob Asklandsvei 9, 4314 Sandnes, NO KL. 16: Poser laget av papir, plast- og fibermaterialer for bruk til næringsmidler. KL. 30: Kaffe, te, urtete, krydder, sjokolade og andre vegetabilske næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SONICXQ (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, 1-1, Minami- Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, samt deler og utstyr til de forannevnte varer. KL. 37: Reparasjons- og installasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sonic Software Corp, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730, (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Dataprogramvare for bruk i forbindelse med utvikling, utnytting og utførelse av dataprogrammer via lokale, regionale og globale datanettverk, og for trådløse innretninger, inkludert meldingskonsepter og programmeringsstrategier. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; nemlig opplæring i bruk av dataprogramvare. KL. 42: Teknisk bistand, vedlikehold og konsulenttjenester vedrørende dataprogramvare., , 78/ (730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square, Battle Creek, MI , (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORMEN LANGE (730) Innehaver: Tusenfryd ASA, 1407 Vinterbro, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplærings- og underholdningsvirksomhet; forlystelses- og fornøyelsesparker; utleie av tilgangstid til apparater og installasjoner naturlig hørende hjemme i forlystelses- og fornøyelsesparker (underholdning). (730) Innehaver: Spinneriet Lagerboder AS, Fosseveien 8-12, 1792 Tistedal, NO KL. 39: Lagringstjenester, utleie av lagerplass, arkiveringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VELUX (730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, F Antony, FR KL. 5: Farmasøytiske produkter. FR, ,

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker nr 3 FELLESMERKER Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BESKYTTET OPPRINNELSESBETEGNELSE (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler 111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BESKYTTET GEOGRAFISK BETEGNELSE (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BESKYTTET TRADISJONELT SÆRPREG (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler (450) Kunngjort reg. dato:

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: registrering. Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: champagne tongs, nutcrackers, appliances for removing nut kernels, cigar box openers (hammers for cigar boxes) made of steel, steel alloys, pressure-moulded tin, also with fittings of wood and plastics; travelling cutlery, namely knives, spoons and forks; office accessories, namely paper scissors; cases for the above articles, namely manicure kits, cases for table cutlery, cases for scissors, nail care sets. KL. 10: Surgical instruments. Gazette nr.: 4/02 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Müller & Schmidt Pfeilringwerk GmbH & Co KG, Sudetenstrasse 5, D Solingen, DE KL. 3: Rasping paper. KL. 8: Knives of all types, namely pocketknives, spring knives, corn-planes, scrapers (tools), razors, painting knives, palette spatulas (tools), table knives; table cutlery, namely knives, spoons and forks; scissors of all types, namely fabric, nail, embroidery, buttonhole, hairdressing and dressmaking scissors; toiletry articles, namely nail files, pincers, gouges, nail-cleaners, cuticle nippers, nail nippers, hair-removing tweezers, punches, 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: LITTLE MAN STEAKCOUNTRY (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Strasse 2, D Neckarsulm, DE KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad creams and dressings; tinned foodstuffs. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dressings); spices; refreshing ice. (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Strasse 2, D Neckarsulm, DE KL. 29: Meat, meat products; ready-made meals consisting mainly of meat and containing vegetables, pasta, potatoes and/or rice (included in this class); all these goods also in the form of deep-frozen products. Gazette nr.: 3/02 Gazette nr.: 4/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: GOODY CAO (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Strasse 2, D Neckarsulm, DE KL. 30: Chocolate-flavoured cereals prepared for human consumption. Gazette nr.: 4/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: SEMISTACK (730) Innehaver: Semikron Elektronik GmbH, Sigmundstraße 200, D Nürnberg, DE KL. 9: Rectifiers and rectifier units. Gazette nr.: 24/01 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: TietoEnator OYJ, Pl 33, SF Esbo, FI KL. 9: Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and images; data processing equipment including computers, computer memories, viewing screens, keyboards, processors, printers and scanners; computer programs stored on tapes, discs, diskettes and other machine-readable media; electronically readable manuals. KL. 16: Manuals, newspapers and publications; training material. KL. 37: Installation services, repair and maintenance services. KL. 38: Telecommunication; services related to access to international data networks, namely operation of networks for data processing and telecommunication. KL. 41: Education and teaching. KL. 42: Computer services, namely maintenance and updating of computer software, designing (working out) of computer software and computer hardware; computer programming and computer system analysis; consultative activity within the areas of computer technics, telecommunication and electronics; leasing of access to databases; rental of computer apparatus and instruments and ADP apparatus and instruments. Gazette nr.: 22/99 (730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Eindhoven, NL KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines; data processing equipment and computers. KL. 38: Telecommunications. Gazette nr.: 24/00 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Alimpex SL, Poligono Industrial Costa Sur, Calle 303, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, ES KL. 18: Haversacks and purses. KL. 25: Sports wear and sports shoes. KL. 28: Balls and other sports equipment and items included in this class. Gazette nr.: 4/02 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: INGRAMMICRO.COM (730) Innehaver: Ingram European Coordination Center, afgekort I.E.C.C. NV, 25A, Luchthavenlaan, B Vilvoorde, BE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Data processing apparatus, instruments and devices; computer and their peripherals; magnetic and optical data carriers; recorded computer programmes. KL. 35: Business management and business consultancy; import-export agencies; advertising; computerized file management; office machines and equipment rental; accounting. KL. 37: Installation, maintenance and repair of computers and their peripherals. KL. 38: Telecommunications; providing of mobile phone communication and other wireless telecommunication services; TV and radio broadcasting; transmission of information per data and telecommunication networks; broadcasting via the Internet and satellite. KL. 39: Packaging of goods for transport; storage of goods in a store or in any other building designed for keeping or guarding. KL. 42: Drafting, developing and writing of computer programmes; programming for electronic data processing; services rendered by informaticians; providing (rental) of computer programmes, computers and their peripherals. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: FRIDAY WEAR (730) Innehaver: Helena Rubinstein, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, FR KL. 3: Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils. Gazette nr.: 21/01 Gazette nr.: 09/01 BX, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (554) Vareutstyr AERIAL (730) Innehaver: AERIAL GmbH Systeme zur Luftbehandlung, Oststrasse 128, D Norderstedt, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 11: Apparatus for moistening, dehumidifying, cleaning or improving air, and assemblies thereof. Gazette nr.: 14/01 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Flügel Enterprises NV, 9, Hellingkade, NL-3144 EJ Maassluis, NL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. KL. 33: Alcoholic beverages (except beers). Gazette nr.: 13/01 BX, ,

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7986 Int. reg. nr. 916 666 Int. reg. dato: 2006.12.15 Notifikasjonsdato: 2007.04.12 Nasj. ref. nr. 2007 03973 Innehaver: Renault SAS, Boulogne Billancourt, Frankrike

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl EØS 045-2011Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29960767.aspx Tender type Tender Publish date 10/14/2011

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00031 Klager: Welltec A/S Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Miscellaneous food products and dried goods

Miscellaneous food products and dried goods Miscellaneous food products and dried goods Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40202355.aspx Ekstern anbuds ID 235712-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

Tone Vareberg, Head of Handset and devices, Telenor Norge

Tone Vareberg, Head of Handset and devices, Telenor Norge «Vi synes det er fascinerende å se hvordan de nye brukeropplevelsene i Windows Phone kan redefinere bruken av smarte mobiler. Den tette integrasjonen med sosiale medier plasserer mobiltelefonen i sentrum

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.09-33/04 nr 33/04-2004.08.09 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer