nr NO årgang 93 ISSN varemerke norsk tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hop Lun Brands Ltd, 12 Stephens Lane, Dublin 2, Republic of Ireland, IE (740,750) Fullmektig: Mauritzen - Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo (730) Innehaver: Hop Lun Brands Ltd, 12 Stephens Lane, Dublin 2, Republic of Ireland, IE (740,750) Fullmektig: Mauritzen - Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 25: Klær; undertøy, badetøy, nattplagg. EM, , KL. 25: Klær; undertøy, badetøy, nattplagg. EM, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLGATE NEUTRALIZE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NEUTRALIZE for klasse 3, 5 og 30 (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Tannpasta, tannpussemidler og ikke-medisinsk munnrens og munnvann. KL. 5: Medisinsk tannpasta og medisinsk munnrens. KL. 21: Tannbørster, tanntråd og tungeskrapere. KL. 30: Konfektyrer, nemlig pastiller og drops. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DDB (730) Innehaver: Omnicom International Holdings Inc, Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90025, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRAMO (730) Innehaver: Cramo AB, Box 962, S Sollentuna, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; bygningsstillaser av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -metalltråder; låsesmedarbeider og små gjenstander av jern og metall; metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn håndredskaper); rugemaskiner. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter, minnesmerker (ikke av metall). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av bygningsutstyr; bygningsinformasjon. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av oppbevaringsbokser, lastevogner og lagerlokaler. KL. 42: Arkitekturvirksomhet, byggplanlegging samt ingeniørteknisk ekspertise; utleie av campingplasser og hytter, midlertidig innlosjering; utleie av losji i feriebyer; utleie av transportable hus. KL. 16: Trykksaker; bøker, skrivesaker og papirvarer; magasiner/tidsskrifter; papir og papirartikler; papp og pappartikler. KL. 35: Reklamevirksomhet; direkte markedsføringstjenester; reklamebyråer, PR-virksomhet, publiseringer av reklametekster; informasjonstjenester; salgsfremmende tjenester, markedsføringstjenester, så som markedsundersøkelser. KL. 42: Formgivingstjenester; trykkeritjenester; fotografering. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Cramo AB, Box 962, S Sollentuna, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; bygningsstillaser av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -metalltråder; låsesmedarbeider og små gjenstander av jern og metall; metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn håndredskaper); rugemaskiner. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter, minnesmerker (ikke av metall). KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av bygningsutstyr; bygningsinformasjon. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av oppbevaringsbokser, lastevogner og lagerlokaler. KL. 42: Arkitekturvirksomhet, byggplanlegging samt ingeniørteknisk ekspertise; utleie av campingplasser og hytter, midlertidig innlosjering; utleie av losji i feriebyer; utleie av transportable hus. (730) Innehaver: Sony KK (also trading as Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawaku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Lydbåndspillere og -opptakere; lydplatespillere og -opptakere; stereoanlegg; audioforsterkere; radioer; høyttalere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Copernicus-Avalon AS, Postboks 82, 7361 Røros, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, hodeplagg. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DET BEVISSTE KJØKKEN (730) Innehaver: Fretheim Hotel AS, Postboks 63, 5742 Flåm, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FARMAND (730) Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Oredalsveien 53 B, 1613 Fredrikstad, NO KL. 9: Nettavis. KL. 16: Magasin; tidsskrift; avis. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOT OR NOT (730) Innehaver: Eight Days Inc, Mountian View, CA 94041, (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig et show eller et program produsert for TV, kabel, radio, satellitt, audio, video, kinofilm, film, elektronisk, mobilt eller via internett media. KL. 45: Kontakt- og ekteskapsformidling, korrespondanseutvekslingstjenester via internett, fremskaffelse av informasjon for kontakt- og introduksjonstjenester via et globalt datanettverk eller et mobilt nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCITORIUM (730) Innehaver: VIVO Innovation - Jarle Breivik ENK, 1187 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt nettverk; dataassistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av dyreparker, forlystelsesparker og fritidsanlegg. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: I AM YOUR IDEA (730) Innehaver: Accenture Global Services GmbH, Industrieplatz 3, Bau Laufengasse, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, CH (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogrammer til bruk i planlegging, installasjon og utførelse av applikasjonsprogrammer for stormaskiner og klient/server, for å integrere de finansielle, produksjons- og salgsfunksjoner i en bedrift og for å styre kundeservice og støttefunksjoner til bedriften. KL. 16: Brosjyrer, bøker, nyhetsbrev, blader, rapporter, aviser, håndbøker og manualer i området bedriftsadministrasjon, informasjonsteknologi og datamaskinbasert informasjonsbehandling. KL. 35: Konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsadministrasjon; bedriftsbehandlingsadministrasjon og konsultasjon; markedsføringskonsulentvirksomhet; innkjøpstjenester, nemlig tjenester i forbindelse med innkjøp av datamaskiner og dataprogrammer for andre; formidling av informasjon i området bedriftsadministrasjonskonsultasjon, driftsprosjektadministrasjon; bedrifts ervervelseskonsultasjon; markedsanalyser; verdivurdering av bedrifter, nemlig finansanalyser; utførelse av bedriftsog markedsundersøkelser; formidling av bedriftsinformasjon; bedriftsplanlegging; konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsfusjoner; bedriftsnettverksvirksomhet; utførelse av bedriftsundersøkelser og evalueringer; bedriftskontroll; kommersiell og industriell driftsstøtte; økonomiske prognoser og analyser; konsulentvirksomhet vedrørende arbeidsledelse; utarbeidelse av forretningsrapporter; planlegging og utførelse av salgsfremvisninger og konferanser i området forretninger og bedriftsadministrasjon; formidling av opplysninger i området bedriftskonsultasjon. KL. 36: Finansiell virksomhet; risikokapitalfinansiering; formidling av informasjon vedrørende finansiering; finansanalyser; bedriftsvurderinger, nemlig finansielle vurderinger av bedrifter. KL. 37: Installasjon, utførelse, vedlikehold og reparasjoner vedrørende datasystemer, datanettverk og datamaskiner. KL. 41: Utdanningsvirksomhet, nemlig drift av kurs, seminarer, orienteringskurs og klasser i området dataprogramutvikling og -implementering, dataprogrambruk, forretning og driftsoperasjoner og distribusjon av kursmaterialer i denne forbindelse; utvikling av undervisningsmateriell for andre i området dataprogramutvikling og -implementering, dataprogrambruk, forretning og driftsoperasjoner. KL. 42: Meglingsvirksomhet i området arbeidskonflikter; installasjon, implementering, vedlikehold og reparasjonsvirksomhet vedrørende dataprogrammer; formidling av opplysninger i området informasjonsteknologidatamaskiner og datasystemer; driftsforskning; konsulentvirksomhet i området informasjonsbehandling under kommersielle forhold; konsulentvirksomhet i området datamaskiner, datasystemer og datasystemdesign; datatjenester, nemlig planlegging og utvikling av datasystemer for andre; datatjenester, nemlig formidling av dataadkomsttid for databehandling i områdene bedriftskonsulentvirksomhet, informasjonsteknologi, datamaskiner og datasystemer; konsulentvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi; design av dataprogrammer for andre; design av dataforetak; planlegging av tekniske prosjekter; juridisk rådgivning, forhandlinger i forretningskonflikter. CH, , 00348/2002 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rasmussen Anesthetic Innovation, Gamle Heggedals vei 33, 1389 Heggedal, NO KL. 10: Veterinære anestiinduksjonskammer til bruk ved bedøvelse av dyr i veterinær praksis og biologisk forskning. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NEAS Norsk Eiendomsadministrasjon AS, 0308 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir yolu uzeri, 23 uncu km, Bursa, TR (740,750) Fullmektig: Savas Gruppen AS, Undelstadveien 72, 1387 Asker KL. 30: Krydderier. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; kontroll, tilsyn, med hensyn til organisasjon, ledelse og administrasjon av foretak og kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet, herunder bygging av hus, veier, broer, demninger eller kraftledninger og tilhørende maler-, rørlegger-, varmeinstallasjons-, elektriker- og taktekkingsarbeid; utleie av verktøy og byggemateriell; vedlikeholdsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet; rengjøring, rensing; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelses-, opplærings-, undervisnings- og underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; byplanlegging; ingeniørvirksomhet; juridiske tjenester; kvalitetskontroll; rådgivning vedrørende bygging; tekniske prosjektstudier; teknisk tegning. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet og catering; midlertidig innlosjering. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SENSIBELL (730) Innehaver: Cabinova AB, Västra Löa, S Kopparberg, SE (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Legemidler, medisinske plaster, salver. KL. 9: Nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktigelse, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåking), livredning og undervisning; alarmapparater, tyverialarmer og brannalarmer; elektriske dørklokker; detektorer og sensorer, detektorer og sensorer for innbrudd, uønsket besøk, røk, brann og høye temperaturer; apparater, instrumenter og komponenter for telekommunikasjon; apparater for innspilling, opptaking, sending eller gjengivelse av lyd og bilder; optiske, elektriske, elektroniske og magnetiske databærere; lagrede dataprogrammer; grammofonplater og CD-plater; salgsautomater samt mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lysende eller mekaniske signaler og signalpaneler; deler til ovennevnte varer inkludert i klasse 9. KL. 37: Oppføring/anlegg av bygninger, installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner og elektrisk utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare; installasjon, vedlikehold og reparasjon av oppvarmingsutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av detektorer og sensorer, installasjon, vedlikehold og reparasjon av detektorer og sensorer for innbrudd, uønsket besøk, røk, brann og høye temperaturer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmapparater, installasjon, vedlikehold og reparasjon av tyverialarmer og brannalarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av dørklokker; informasjon angående reparasjon av elektrisk utstyr. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; tekniske konsulenttjenester; konsulenttjenester angående alarmer, detektorer, sensorer og telekommunikasjon; datamaskinprogrammering; utleie/ leasing av datamaskiner; konsultasjoner innen datamaskinvare; utforming og oppdatering av dataprogramvare. SE, ,

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYDROFIBER (730) Innehaver: ER Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, NJ 08540, (730) Innehaver: Nettservice Østlandet AS, Hytten Gård, 2740 Roa, NO KL. 37: Energimontasje (montering av høyspent og lavspent elektrisk ledningsnett). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TUNDRA (730) Innehaver: Standard Knitting Ltd, Winnipeg, MB, CA (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, nemlig belter, jakker, skjerf, polotrøyer, pologensere, skjorter, sokker, gensere, treningsgensere, T- skjorter, høyhalsede gensere og vester. (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Medisinske og kirurgiske plaster, bandasjer og forbindingsstoffer; medisinske sårfyllemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOBILITET (730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Snarøyaveien 30, 1331 Fornebu, NO KL. 16: Magasin med redaksjonelt innhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DERWENT (730) Innehaver: ACCO UK Ltd, Sevenoaks, Kent TN15 7RS, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Blyanter; fargepenner og -blyanter; skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; artikler til bruk for tegning, maling og modellering, kontorrekvisita, (ikke møbler). 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SQUEEZE BAG HONDA RED POWER (730) Innehaver: Createch AS v/kjetil Næsje, Jakob Asklandsvei 9, 4314 Sandnes, NO KL. 16: Poser laget av papir, plast- og fibermaterialer for bruk til næringsmidler. KL. 30: Kaffe, te, urtete, krydder, sjokolade og andre vegetabilske næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SONICXQ (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, 1-1, Minami- Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, samt deler og utstyr til de forannevnte varer. KL. 37: Reparasjons- og installasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sonic Software Corp, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730, (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 9: Dataprogramvare for bruk i forbindelse med utvikling, utnytting og utførelse av dataprogrammer via lokale, regionale og globale datanettverk, og for trådløse innretninger, inkludert meldingskonsepter og programmeringsstrategier. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; nemlig opplæring i bruk av dataprogramvare. KL. 42: Teknisk bistand, vedlikehold og konsulenttjenester vedrørende dataprogramvare., , 78/ (730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square, Battle Creek, MI , (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORMEN LANGE (730) Innehaver: Tusenfryd ASA, 1407 Vinterbro, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplærings- og underholdningsvirksomhet; forlystelses- og fornøyelsesparker; utleie av tilgangstid til apparater og installasjoner naturlig hørende hjemme i forlystelses- og fornøyelsesparker (underholdning). (730) Innehaver: Spinneriet Lagerboder AS, Fosseveien 8-12, 1792 Tistedal, NO KL. 39: Lagringstjenester, utleie av lagerplass, arkiveringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VELUX (730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, F Antony, FR KL. 5: Farmasøytiske produkter. FR, ,

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker nr 3 FELLESMERKER Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BESKYTTET OPPRINNELSESBETEGNELSE (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler 111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BESKYTTET GEOGRAFISK BETEGNELSE (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BESKYTTET TRADISJONELT SÆRPREG (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker nr 3 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Matmerk, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis; honning, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bruk av merket skal skje i henhold til forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler (450) Kunngjort reg. dato:

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: registrering. Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: champagne tongs, nutcrackers, appliances for removing nut kernels, cigar box openers (hammers for cigar boxes) made of steel, steel alloys, pressure-moulded tin, also with fittings of wood and plastics; travelling cutlery, namely knives, spoons and forks; office accessories, namely paper scissors; cases for the above articles, namely manicure kits, cases for table cutlery, cases for scissors, nail care sets. KL. 10: Surgical instruments. Gazette nr.: 4/02 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Müller & Schmidt Pfeilringwerk GmbH & Co KG, Sudetenstrasse 5, D Solingen, DE KL. 3: Rasping paper. KL. 8: Knives of all types, namely pocketknives, spring knives, corn-planes, scrapers (tools), razors, painting knives, palette spatulas (tools), table knives; table cutlery, namely knives, spoons and forks; scissors of all types, namely fabric, nail, embroidery, buttonhole, hairdressing and dressmaking scissors; toiletry articles, namely nail files, pincers, gouges, nail-cleaners, cuticle nippers, nail nippers, hair-removing tweezers, punches, 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: LITTLE MAN STEAKCOUNTRY (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Strasse 2, D Neckarsulm, DE KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad creams and dressings; tinned foodstuffs. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dressings); spices; refreshing ice. (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Strasse 2, D Neckarsulm, DE KL. 29: Meat, meat products; ready-made meals consisting mainly of meat and containing vegetables, pasta, potatoes and/or rice (included in this class); all these goods also in the form of deep-frozen products. Gazette nr.: 3/02 Gazette nr.: 4/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: GOODY CAO (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Strasse 2, D Neckarsulm, DE KL. 30: Chocolate-flavoured cereals prepared for human consumption. Gazette nr.: 4/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: SEMISTACK (730) Innehaver: Semikron Elektronik GmbH, Sigmundstraße 200, D Nürnberg, DE KL. 9: Rectifiers and rectifier units. Gazette nr.: 24/01 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: TietoEnator OYJ, Pl 33, SF Esbo, FI KL. 9: Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and images; data processing equipment including computers, computer memories, viewing screens, keyboards, processors, printers and scanners; computer programs stored on tapes, discs, diskettes and other machine-readable media; electronically readable manuals. KL. 16: Manuals, newspapers and publications; training material. KL. 37: Installation services, repair and maintenance services. KL. 38: Telecommunication; services related to access to international data networks, namely operation of networks for data processing and telecommunication. KL. 41: Education and teaching. KL. 42: Computer services, namely maintenance and updating of computer software, designing (working out) of computer software and computer hardware; computer programming and computer system analysis; consultative activity within the areas of computer technics, telecommunication and electronics; leasing of access to databases; rental of computer apparatus and instruments and ADP apparatus and instruments. Gazette nr.: 22/99 (730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Eindhoven, NL KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines; data processing equipment and computers. KL. 38: Telecommunications. Gazette nr.: 24/00 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Alimpex SL, Poligono Industrial Costa Sur, Calle 303, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, ES KL. 18: Haversacks and purses. KL. 25: Sports wear and sports shoes. KL. 28: Balls and other sports equipment and items included in this class. Gazette nr.: 4/02 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: INGRAMMICRO.COM (730) Innehaver: Ingram European Coordination Center, afgekort I.E.C.C. NV, 25A, Luchthavenlaan, B Vilvoorde, BE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Data processing apparatus, instruments and devices; computer and their peripherals; magnetic and optical data carriers; recorded computer programmes. KL. 35: Business management and business consultancy; import-export agencies; advertising; computerized file management; office machines and equipment rental; accounting. KL. 37: Installation, maintenance and repair of computers and their peripherals. KL. 38: Telecommunications; providing of mobile phone communication and other wireless telecommunication services; TV and radio broadcasting; transmission of information per data and telecommunication networks; broadcasting via the Internet and satellite. KL. 39: Packaging of goods for transport; storage of goods in a store or in any other building designed for keeping or guarding. KL. 42: Drafting, developing and writing of computer programmes; programming for electronic data processing; services rendered by informaticians; providing (rental) of computer programmes, computers and their peripherals. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: FRIDAY WEAR (730) Innehaver: Helena Rubinstein, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, FR KL. 3: Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils. Gazette nr.: 21/01 Gazette nr.: 09/01 BX, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 3 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (554) Vareutstyr AERIAL (730) Innehaver: AERIAL GmbH Systeme zur Luftbehandlung, Oststrasse 128, D Norderstedt, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 11: Apparatus for moistening, dehumidifying, cleaning or improving air, and assemblies thereof. Gazette nr.: 14/01 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Flügel Enterprises NV, 9, Hellingkade, NL-3144 EJ Maassluis, NL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. KL. 33: Alcoholic beverages (except beers). Gazette nr.: 13/01 BX, ,

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 46/09-2009.11.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer