nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 18 2000.05.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AGILENT (730) Innehaver: Agilent Technologies, Inc, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. US, , 75/ (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORCOM (730) Innehaver: Thomson CSF Norcom AS, Oslo, NO KL. 9: Anlegg, utstyr, apparater og instrumenter for telekommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (450) Kunngjort reg. dato:

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Lærerforbundet, Wergelandsveien 15, 0167 Oslo, NO KL. 35: Føring av statistikk. KL. 41: Utgivelse av undervisningsmateriell. KL. 42: Fagforeningsvirksomhet for lærere. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NORSK SPESIALLÆRERLAG (730) Innehaver: Lærerforbundet, Wergelandsveien 15, 0167 Oslo, NO KL. 35: Føring av statistikk. KL. 41: Utgivelse av undervisningsmateriell. KL. 42: Fagforeningsvirksomhet for lærere. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Lærerforbundet, Wergelandsveien 15, 0167 Oslo, NO KL. 35: Føring av statistikk. KL. 41: Utgivelse av undervisningsmateriell. KL. 42: Fagforeningsvirksomhet for lærere. (450) Kunngjort reg. dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NORSK YRKES- OG HUSSTELLÆRERLAG (730) Innehaver: Lærerforbundet, Wergelandsveien 15, 0167 Oslo, NO KL. 35: Føring av statistikk. KL. 41: Utgivelse av undervisningsmateriell. KL. 42: Fagforeningsvirksomhet for lærere. (450) Kunngjort reg. dato:

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Kroll-O Gara Co, 9113 lesaint Drive, Fairfield, OH 45014, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, tungt armerte og lett armerte kjøretøyer, kjøretøyer sikret mot sprengning; paradekjøretøyer, spesialkjøretøyer, pengetransportkjøretøyer, varebilkarosserier, spesialkonstruerte og spesialinnredede biler, forsvars- og pansringsutstyr for landkjøretøyer, pansringssystemer for kommersielle og militære kjøretøyer, inkludert beskyttelsesinnretninger mot ballistisk- og sprengningsfare. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer, landsdekkende og lokale tidsskrifter og emner innen sikkerhetsrisiko, trykte publikasjoner for risikoanalyser, publikasjoner angående sikkerhet og sikring av luftfart, globale oversikter, utvikling innen politisk risiko i ulike land. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, forretningsetterforskning, forretningsetterforskning omfattende tyveri av forretningshemmeligheter, trusler eller utpresning, parallellimport og forfalskede produkter, etterforskning og overvåking innen immaterialrettslige inngrep; forretningsmessig overvåking, tjenester i forbindelse med leverandør-integritetsprogrammer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, finansielle informasjonstjenester, tjenester i forbindelse med vurdering og styring av finansiell risiko og krisehåndtering, oppsporing av aktiva og analyser i forbindelse med oppsporing av aktiva, bevissikring. KL. 40: Bearbeiding av materialer, tjenester i forbindelse med armering av personbiler, militærkjøretøyer og varebiler, spesialkjøretøyer, pengetransportkjøretøyer og varebilkarosserier i forbindelse med beskyttelse mot ulike grader av ballistikk og sprengningstrusler, spesialtilpasning av materialsammensetning for kjøretøyer, spesialtilpasning og -sammensetning av kjøretøyer for ulike formål. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, undervisningstjenester i forbindelse med avansert kjøring, ballistikk, sikkerhet, kontraetterretning, overvåking og risikovurdering; praktisk trening; trening mot maktbruk. KL. 42: Tjenester i forbindelse med etterfølgende forhold: Etterforskning av selskaper og forretninger, økonomisk kriminalitet, forretningshemmeligheter, utpresningsforsøk, parallellimport og produktetterligninger/ forfalskninger, inngrep i immaterielle rettigheter; etterforskning, oppsyn, overvåkning og vurdering av leverandørers integritet, etterforskning i personalsaker omfattende sextrakassering, undersøkelser i forbindelse med ansettelser, undersøkelser med henblikk på rusmiddelavhengighet; tjenester i forbindelse med diligensplikt; private etterforskningstjenester; sikkerhetskonsultasjoner; forretningsmessige sikkerhetstjenester innbefattet arkitekttjenester og planlegging av sikkerhetsløsninger, tjenester i forbindelse med sikkerhetsvakter, konsulenttjenester i forbindelse med risiko og krisehåndtering, overvåkning av selskaper med henblikk på oppfylling av offentligrettslige og privatrettslige forpliktelser, tjenester i forbindelse med oppfyllelse av miljømessige forpliktelser samt risikovurdering, analysetjenester innen nærmere angitte land eller byer, støttetjenester i forbindelse med sakførsel og voldgift, tekniske forskningstjenester, sikkerhetsmessige overvåkningstjenester for boliger og bedrifter ved hjelp av computer hardware og software, tjenester i forbindelse med integrering av computer hardware og software; sikkerhetstjenester i forbindelse med computere, tjenester i forbindelse med gjennomgang av hardware og software for potensielle sikkerhetsrisiki, computer kriminalitet og preventive tiltak mot økonomisk kriminalitet, tjenester i forbindelse med sikkerhet på internet, design av computer programmer og computer software, computer system analyse, gjenopprettelse av data fra computere, bevissikring og åstedsgranskning på computere, integrering av satellittkommunikasjon med bestående kommunikasjonsnettverk, forskning og etterretningstjenester, etterforskning av leverandører, etterforskning innen økonomisk kriminalitet, åstedsgranskning, beskyttelse av immaterialrettigheter og informasjonssikkerhet. (450) Kunngjort reg. dato:

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COOL:DBA TETRA PAK (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til DBA (730) Innehaver: Sterling Software Inc, 300 Crescent Court, Suite 1200, Dallas, TX 75201, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. US, , 75/575,248 (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Tetra Laval Holdings & Finance SA, Pully, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Tanker av metall; bokser av metall; hermetikkbokser av metall; flaskekapsler av metall, tetningspropper av metall. KL. 7: Maskiner; ekstruderingsmaskiner, massefyllingsmaskiner; kapslingsmaskiner og korkemaskiner for flasker, formblåsemaskiner, blåseformingsmaskiner, sprøytestøpemaskiner, strekkeformblåsemaskiner, ekstruderingsformblåsemaskiner, vakuumpakkemaskiner, kartongformingsmaskiner; forseglingsapparater, verktøymaskiner; komponenter, deler og tilbehør for forannevnte varer. KL. 16: Plastmateriale for innpakking (ikke opptatt i andre klasser); plastfilm; plastfilm for emballasje. KL. 17: Gummi, guttaperka samt varer laget av disser materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast for bruk i produksjon; produkter i form av halvfabrikata, forhåndsformede artikler for produksjon av plastflasker; plastfilm (ikke for emballasje). KL. 20: Flaskekapsler og lukkeanordninger for flasker (ikke av metall); sugerør; transportpaller (ikke av metall); beholdere av plast. KL. 21: Flasker; varmeisolerende beholdere for næringsmidler. (450) Kunngjort reg. dato:

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TETRA (730) Innehaver: Tetra Laval Holdings & Finance SA, Pully, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Tanker av metall; bokser av metall; hermetikkbokser av metall; flaskekapsler av metall, tetningspropper av metall. KL. 7: Maskiner; ekstruderingsmaskiner, massefyllingsmaskiner; kapslingsmaskiner og korkemaskiner for flasker, formblåsemaskiner, blåseformingsmaskiner, sprøytestøpemaskiner, strekkeformblåsemaskiner, ekstruderingsformblåsemaskiner, vakuumpakkemaskiner, kartongformingsmaskiner; forseglingsapparater, verktøymaskiner; komponenter, deler og tilbehør for forannevnte varer. KL. 16: Plastmateriale for innpakking (ikke opptatt i andre klasser); plastfilm; plastfilm for emballasje. KL. 17: Gummi, guttaperka samt varer laget av disser materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast for bruk i produksjon; produkter i form av halvfabrikata, forhåndsformede artikler for produksjon av plastflasker; plastfilm (ikke for emballasje). KL. 20: Flaskekapsler og lukkeanordninger for flasker (ikke av metall); sugerør; transportpaller (ikke av metall); beholdere av plast. KL. 21: Flasker; varmeisolerende beholdere for næringsmidler. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MORGENFUGL (730) Innehaver: Norges Kvinne- og Familieforbund, Akersgata 16, 0158 Oslo, NO KL. 42: Frivillig arbeid for å trygge barns ferdsel fra hjem til skole, barnehage og daghjem. (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Bente Roestad, Grindbakken 48, 0764 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 rengjøringsformål; stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Bente Roestad, Grindbakken 48, 0764 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjort reg. dato:

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FSAN (730) Innehaver: Krone AG, Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Forsyningsutstyr med bryterpanel, bestående av kontaktelementer utstyrt med elektriske kontakter, for mottakspluggelementer, for innkommende og utgående kopper- eller optiske bølgeledere for data- og kommunikasjonstransmisjoner; forsyningsrammer som veggmonterte, gulvmonterte eller systemdistribusjonsenheter. (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Krone AG, Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Koblingselementer for bredbånds- og smalbåndskommunikasjonsnettverk og datanettverk, spesielt terminalforbindelser, isolerende pluggkoplinger og koplingsblokker forsynt med elektriske kontakter, stikkontakter; kabelstrekk og kabelklemmer, forbindelseskabler og forbindelsesledninger, optiske fibre, plugger, koplinger, forbindelser på trykte kretskort, forbindelser for optiske fibre, beskyttende kassetter og elementer, skjermklemmer, overtrekksforbindelser, forbindelsesdeler, forbindelsesrammer, seksjonerte profilrammer og stativer for de ovenfor nevnte forbindelseselementer, spesielt for bruk i hoved- og sekundære distribusjonssystemer, kabeldistribusjonsskap, grenpunkter og tilkoplingskontakter; skuffeenheter for stativer, optiske og elektriske komponenter og enheter, modemer og databehandlingsprogrammer for kommunikasjonsnettverk og datanettverk. DE, , (450) Kunngjort reg. dato:

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERBUREAU (730) Innehaver: Computer Associates Think, Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY , US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BESTBUY (730) Innehaver: Bestbuy AS, Bøgata 66, 3833 Bø i Telemark, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERBUSINESS (730) Innehaver: Computer Associates Think, Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY , US KL. 42: Konsultasjonstjenester vedrørende computere. (450) Kunngjort reg. dato: KL. 42: Konsultasjonstjenester vedrørende computere. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YAC - YOU RE ALWAYS CONNECTED (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til YOU RE ALWAYS CONNECTED (730) Innehaver: Yac.Com Ltd, Unit 3, Ballybrit Business Park, Ballybrit, Galway, IE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjon av informasjon (inkludert websider), dataprogrammer og all annen data; elektroniske posttjenester; tilveiebringe brukertilgang til Internett; tilveiebringe telekommunikasjonstilknytninger til Internett eller databaser; koplingstjenester i forbindelse med telekommunikasjon. EM, , (450) Kunngjort reg. dato:

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BABYTIME.COM (730) Innehaver: Toytime Inc, th Street, Torrance, CA 90501, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Markeds- og Mediainstituttet AS, Postboks 9143 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Lowzow & Co, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 28: Spill, leketøy og lekesaker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salgsfremmende tjenester for andre nemlig postordretjenester, elektronisk grossisthandelstjenester via computer, on-line handelstjenester, telefoniske kjøphjemme tjenester via 800, 888 og 900 nummere og postordrekatalog-tjenester. KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid til en computer database. US, , 75/711,970 (450) Kunngjort reg. dato: (450) Kunngjort reg. dato:

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AMINOFIN (730) Innehaver: Finnfeeds Finland Ltd, Kyllikinportti 2, SF Helsinki, FI KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfikasjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (450) Kunngjort reg. dato:

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: 2R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: 2R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: BENZAPON (730) Innehaver: Büsing & Fasch GmbH & Co, 30, August-Hanken-Strasse, D Oldenburg, DE KL. 1: Industrial chemicals; agents for impregnating, softening and brightening up textiles, gumming and desizing agents, mordants for the textile industry, delustering agents for the textile industry, starch preparations for technical purposes, particularly for the textile industry. KL. 3: Substances for glazing and preserving leather, washing and bleaching substances, cleaning and polishing substances (other than for leather). Gazette nr.: 16/99 (730) Innehaver: Emile Egger & Cie SA (Emil Egger & Co AG), CH-2088 Cressier, CH KL. 7: Pumps, mechanical, electric, pneumatic machines, as well as their accessory apparatus and framework. KL. 9: Electric machines, as well as their accessory apparatus and framework. KL. 11: Electric machines, as well as their accessory apparatus and framework. Gazette nr.: 18/99 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Chanel, 135 avenue Charles de Gaulle, F Neuilly sur Seine, FR (730) Innehaver: DOVO Stahlwaren Bracht GmbH & Co KG, 10, Böcklinstrasse, D Solingen-Wald, DE KL. 8: Hairdressing scissors, scissors for household purposes, hair thinning scissors, tailor s scissors, embroidery scissors, buttonhole scissors, pocket scissors, pinking shears, poultry shears, skin scissors, nail scissors, tweezers for skincare, nail nippers, nail files, stamp tweezers, clippers, nail nippers, pedicure and manicure cases. Gazette nr.: 24/99 (111) Int. reg. nr.: R (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrading preparations, perfumes, beauty products and soaps, makeup, essential oils, cosmetics, hair products, toothpastes. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, dietetic products for medical use for children and the sick, plasters, materials for dressings, material for filling teeth and dental wax, disinfectants, preparations for weed and pest control. KL. 21: Small portable household and kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith), combs and sponges, brushes, brushmaking materials, implements and equipment for cleaning, wire wool, unprocessed or semiprocessed glass, glassware, porcelaine and earthenware not included in other classes. Gazette nr.: 18/99 KRYOLAN (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Kryolan GmbH Chemische Fabrik, 10, Papierstrasse, D Berlin, DE KL. 3: Make-up for use in theater, films and television; cosmetic preparations for make-up artists, namely preparations for dyeing the skin and teeth; non-oxidizing preparations for dyeing hair and wigs; preparations for simulated and plastic changes of the skin and body; products for attaching eyelashes, beards and wigs; makeup removing and cleansing preparation; preparations for simulating the appearance of blood on parts of the body. Gazette nr.: 24/99 (730) Innehaver: Sanrio GmbH, 25, Kronsaalweg, D Hamburg, DE KL. 3: Perfumery, soaps, dentifrices, cosmetics, particularly dyes and hair washing and rincing products. KL. 7: Electric coffee mills. KL. 8: Hand tools and cutlery items, spoon and fork sets, nail scissors. KL. 9: Telecommunication apparatus, television apparatus, electronic table and pocket calculators, photographic apparatus, cassette recorders, cassette 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 recorders, radio sets, radio-recorders, coin-operated machines; stereo systems; small vacuum-cleaners, electric heated mats, electric kettles, thermometres. KL. 11: Electric foot warmers; hairdryers, small air filters, pop-up toasters, toasting ovens, electric deepfrying pans, electric fans, air humidifiers. KL. 14: Jewellery, necklaces, pendants, rings and earrings not of precious metal, watches. KL. 15: Musical boxes; musical instruments. KL. 16: Stationery products, writing pads, envelopes, address books, notice books, colour pencils, pencil cases, crayons, rubbers, tissue paper, paper towels, playing cards, paper bags, packaging, penholders, typewriters, office appliances excluding furniture) and office machines (not included in other classes), stamps, ink stamps, seals, glues, letter cabinets, letter trays; paintbrushes. KL. 18: Shopping bags, satchels, handbags and other bags in natural and synthetic leather, purses and cases in synthetic vinyl, make-up bags, umbrellas and parasols. KL. 20: Mirror supports, mirrors, wall mirrors, frames; furniture, particularly chests; picture stands, white boards, wardrobe clasps, cork boards. KL. 21: Wastepaper baskets, pots, cups and saucers in ceramic and enamel, ceramic tea and coffee services, plastic lunch boxes; plates, pitchers, pots and piggy banks made of plastic, made of porcelain and stoneware; glass receptacles and pots; combs and brushes; toothbrushes; vases; rubber gloves for household purposes. KL. 24: Textiles, curtains, textile coverings for door handles; household linen, particularly handkerchieves, towels and hand towels; table and bed linen, particularly sheets, table linen, cushion covers, table cloths. KL. 25: Textile shoes, sports shoes, boots, sandals, shirts, T-shirts, sportswear, pyjamas, blouses, socks, hats, caps, gloves, aprons, bonnets. KL. 26: Hair pins, hair clips, hair accessories, headbands, ponytail grips, needles, needle cases, needle cushions, thimbles, buttons, snap fasteners, decorative pins, embroidery needles and pins, all these goods not of precious metal; belt buckles, brooches clothing accessories) not in precious metals or coated therewith and not imitation jewellery, chenille cufflinks, safety pins, ribbons and braids, shoelaces. KL. 27: Tapestries. KL. 28: Dolls, toys, Christmas decorations, sports articles (not included in other classes), games. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, bread, fruit cakes, cakes, sweets, chocolate, chewing gum, edible ices, pastry and confectionery products, honey. Gazette nr.: 18/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: STYREX (730) Innehaver: Synbra Technology BV, 23, Zeedijk, NL-4871 NM Etten-Leur, NL KL. 1: Raw materials for manufacturing polystyrene foam. Gazette nr.: 20/98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: OROTOL (730) Innehaver: Dürr + Pflug GmbH + Co KG, 20, Enzstrasse, D Kornwestheim, DE KL. 5: Disinfectants for dental suction systems. Gazette nr.: 24/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DACPON (730) Innehaver: RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie, Überseering 40, D Hamburg, DE KL. 1: Tensides. Gazette nr.: 8/99 DE, ,

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: BTI (730) Innehaver: Business Travel International BV, Rijswijk, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Tholstrup Cheese A/S, Lille Strandstræde 20B, DK-1254 København K, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. Gazette nr.: 9/98 KL. 35: Business management assistance; business administration; writing of commercial reports; business information; computer storage and retrieval of business data; computer data processing and data base management, organization of exhibitions for commercial or advertizing purposes. KL. 39: Travel agency services, namely booking of trips; travel and excursion planning and reservations, information on all aforesaid services; information on trips. KL. 42: Hotel reservations; hotel reservation agency services; management and booking of meeting, seminar, conference and exhibition venues; translators and interpreters services; leasing access time to a computer data base; advice regarding the services listed in class 39. Gazette nr.: 20/98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SIA (730) Innehaver: SIA-Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Abrasives, in particular flexible abrasives. KL. 7: Grindstones as machine parts. KL. 8: Grindstones (for industrial use only). Gazette nr.: 12/98 CH, ,

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: OTELO (730) Innehaver: Aldemar AG, Baarerstrasse 8, CH Zoug, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (lifesaving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fireextinguishing apparatus. KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith included in this class; jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments. KL. 18: Leather and imitation leather, goods made thereof included in this class; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks. KL. 21: Household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except building glass); glassware, porcelain and earthenware included in this class. KL. 22: Ropes, strings, nets, awnings, tarpaulins, sails, bags (included in this class); padding and stuffing materials (other than rubber or plastic); raw fibrous textile materials. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles included in this class; decorations for Christmas trees. Gazette nr.: 17/98 CH, , (730) Innehaver: o tel o communications GmbH & Co, 35, Heerdter Lohweg, D Düsseldorf, DE KL. 6: Telephone booths, of metal. KL. 19: Telephone booths, not of metal. KL. 35: Billing of services subject to payment which are performed by means of telecommunication networks and broadband systems, including the billing of the usage of radio and television programmes; services for storing and processing data by way of electronics, computers, cable, radio, radio paging, teleprinters, tel , telecopier, television, laser beam or news satellite; data processing. KL. 36: Leasing of telecommunication, radio and television sets. KL. 37: Installation and repair of telecommunication networks, broadband cable systems and telecommunication sets and systems. KL. 38: Processing and transmission of television programmes, video signals and sound and data signals; value-added services, ie. installation of answering machines, voice mail, facsimile mail, conference systems, recall and call forwarding functions; transmission and broadcasting of radio and television programmes, in particular of video-on-demand programmes, limited video-on-demand programmes, online services, homebanking services, home-shopping services, videophone services, tele-working services, tele-learning services, tele-teaching services, tele-medicine services, video games and interactive television and computer services; services for transmitting data and information by way of electronics, computers, cable, radio, radio paging, teleprinters, tel , telecopier, television, laser beam or news satellite; transmission, provision or presentation of information for business and private purposes from a computer data base, online information services; exploitation of customized networks. KL. 39: Travel reservation services. KL. 41: Compilation of radio and television programmes; training and further training in the telecommunication and software application sector; seminar and congress organization relating to telecommunication; reservation service for leisure time events; tele-teaching services, tele-learning services. KL. 42: Projection and planning of telecommunication networks and broadband cable systems; value-added services, ie. hotel reservations and provision of translation and interpreter s services; development of customized networks. Gazette nr.: 4/99 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BODYSCAN WINGS ALLIANCE (730) Innehaver: Braun AG, D-6000 Frankfurt am Main, DE KL. 9: Scales for persons. Gazette nr.: 2/99 DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: GALLUS TCS (730) Innehaver: Gallus Ferd. Rüesch AG, Harzbüchelstrasse 34, CH-9016 St-Gallen, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Printing machines and parts thereof, as well as control apparatus for printing machines; inking apparatus for printing machines. Gazette nr.: 3/99 CH, , (730) Innehaver: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, 55, Amsterdamseweg, NL-1182 GP Amstelveen, NL KL. 35: Advertising, publicity, business management, business administration; office functions. KL. 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; services of customs agencies, namely the completing of customs formalities. Gazette nr.: 7/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BONETTE (730) Innehaver: Novamed OY, Pl 763, SF Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. Gazette nr.: 7/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: EIGHTBALL (730) Innehaver: Michael Novak, 2, Industriestrasse, D Giebelstadt, DE KL. 9: Glasses, in particular sunglasses. KL. 18: Cases and bags, particularly sports bags, leisure bags and rucksacks. KL. 25: Clothing, in particular leisure, casual and sports clothing; footwear, in particular sports, leisure and casual shoes; headgear, in particular caps and hats. Gazette nr.: 6/99 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (526) Unntaksanmerkning: The words MCU-DSP are excluded from the legal protection (730) Innehaver: Siemens AG, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Electronic components; data processing programs. Gazette nr.: 9/99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ISOSTAR ACTIFOOD (730) Innehaver: Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3001 Bern, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; meat, fruit and vegetable preserves. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitute; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice for refreshment. KL. 32: Mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (730) Innehaver: Stibo Datagrafik A/S, Søren Nymarks Vej 3, DK-8270 Højbjerg, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers type; printing blocks. KL. 35: Electronic data processing, collection of data. KL. 42: Photographing, elaboration of photo typesetting for offset printing and reproduction type; elaboration of photo typesetting by use of computers, computer aided design, digitalisation of line and half-tone illustrations, graphic type making, graphic data processing, planning and management of the graphic method, lithographic printing, design; establishing, running and maintenance of data bases especially with catalogue material and directories as well as providing access to these data bases. Gazette nr.: 12/99 DK, , VA Gazette nr.: 10/99 CH, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: products); caoutchouc, guttapercha, rubber, asbestos, mica and goods made from these materials, included in this class; thermally insulating and thermally conducting components, electrically insulating and electrically conducting components, particularly for electrotechnical, electrical or electronic apparatus, instruments and elements and for data processing equipment and computers; heat conducting and heat insulating components, particularly for use with electrotechnical, electrical or electronic apparatus, instruments or elements, data processing equipment and computers. Gazette nr.: 20/99 DE, , (526) Unntaksanmerkning: The shape of the goods is excluded from the legal protection (730) Innehaver: Kunze Folien GmbH, 4 a, Talanger, D Oberhacing, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Common metals and their alloys; goods made of metal, included in this class, particularly profiles, punching/stamping parts, fastening elements, mounting clamps, heat dissipators, particularly for electrotechnical, electrical or electronic apparatus, instruments and elements and for data processing equipment and computers. KL. 9: Electrotechnical, electrical or electronic apparatus, instruments and elements, included in this class; semiconductor elements; data processing equipment and computers. KL. 11: Apparatus for heating and for refrigerating; electrical and non-electrical refrigerating apparatus, cooling elements and heat dissipators, Peltier elements, particularly for use with electrotechnical, electrical or electronic apparatus, instruments or elements, data processing equipment and computers. KL. 14: Precious metal and their alloy and goods made of precious metals or coated therewith, included in this class, particularly profiles, punching/stamping parts, fastening elements, mounting clamps, heat dissipators, thermally insulating and thermally conducting components, electrically insulating and electrically conducting components, particularly for electrotechnical, electrical or electronic apparatus, instruments and elements and for data processing equipment and computers. KL. 17: Packing, stopping and insulating materials, particularly thermally insulating, thermally conducting, electrically insulating and/or electrically conducting materials (also made from or with the use of ceramics), particularly in the form of sheets/foils, bands, cords, bars/ rods, strips/tapes, plates, laminas, discs, caps, tubes and blocks and as paste; goods made of plastics, plastics in extruded form for use in manufacture (semi-finished 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer /00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ECONOSTO (730) Innehaver: Koninklijke Econosto NV, 1, Parklaan, NL-3016 BA Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 6: Tubes of metal; junctions of metal for pipes; accessories for liquid and gas mains and pipes not included in other classes including couplings and flanges, all of metal; close-off instruments and accessories for liquid and gas mains and pipes not included in other classes, all of metal; tanks of metal. KL. 7: Close-off and regulating instruments for liquid and gas mains and pipes, being parts of machines or engines; filters and sieves for use in liquid and gas mains and pipes, also in condensing installations, not included in other classes; pumps (being machines, engines or parts thereof); condensers (parts of machines); injectors for engines; elevators; mixing machines; liquid separators; pneumatic transport installations for pipes and mains; hydraulic apparatus and installations including hydraulic controls for machines and engines; thermostatic valves (parts of machines). KL. 9: Sheaths for electric cables; temperature regulators; sight glasses; floaters and pressure switches; oil gauge apparatus; scientific, optical, measuring and checking (supervision) apparatus and instruments; pressure gauges; thermometers not for medical purposes; solar cells; electric apparatus and instruments not included in other classes; safety clothing and protection masks for workers. KL. 17: Flexible pipes and industrial hoses, not of metal; accessories and connectors for pipes and pipelines, not included in other classes, including junctions, not of metal, for pipes; pipe muffs, not of metal; gaskets; seals; valves and waterproof packings (also in the form of rings) made of rubber or any other elastic material. Gazette nr.: 20/99 BX, , (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Ingram European Coordination Center afgekort I E C C NV, 25A, Luchthavenlaan, B-1800 Vilvoorde, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Data processing apparatus, instruments and equipment; computers and their peripheral devices; magnetic and optical recording media; recorded computer programs. KL. 35: Business and commercial consultancy; importexport agencies; advertising; computerized file management; rental of office machines and apparatus; accounting services. KL. 37: Installation, maintenance and repair of computers and of their peripheral equipment. KL. 39: Services provided in connection with wrapping and packaging of goods before shipment; services provided in connection with the storage of goods in a warehouse or other building for preservation or safekeeping; courier services (messages or merchandise); transport of goods. KL. 42: Computer software design, writing and development; computer programming; computer specialist services; provision (rental) of computer programs, computers and their peripheral devices. Gazette nr.: 17/99 BX, ,

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37 2000.09.11 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2000.09.11 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2000.09.11 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/ NO årgang 99 ISSN

nr 16/ NO årgang 99 ISSN . nr 16/09-2009.04.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00049 22. september 2017 Klager: Representert ved: Salomon Foodworld GmbH Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ november Arla Foods amba Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Arla Foods amba Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00114 15. november 2017 Klager: Representert ved: Arla Foods amba Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.04-10/04 nr 10/04 2004.03.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2002.10.07 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer