nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 16 2001.04.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GLOBAL ONE (730) Innehaver: Global One Communications Holding BV, Amsterdam, NL KL. 9: Telekommunikasjonsutstyr, dertil relatert datamaskinutstyr og elektroniske varer (ikke opptatt i andre klasser), kabelanlegg; deler og komponenter dertil (ikke opptatt i andre klasser). KL. 16: Trykksaker, bøker og formularer, alle relatert til telekommunikasjon. KL. 36: Finansielle tjenester; kredittkorttjenester, debiteringskorttjenester. KL. 37: Reparasjon og installasjon av telekommunikasjonsutstyr og relaterte apparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Global One Communications Holding BV, Amsterdam, NL KL. 9: Telekommunikasjonsutstyr, dertil relatert datamaskinutstyr og elektroniske varer (ikke opptatt i andre klasser), kabelanlegg; deler og komponenter dertil (ikke opptatt i andre klasser). KL. 16: Trykksaker, bøker og formularer, alle relatert til telekommunikasjon. KL. 36: Finansielle tjenester; kredittkorttjenester, debiteringskorttjenester. KL. 37: Reparasjon og installasjon av telekommunikasjonsutstyr og relaterte apparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Global One Communications Holding BV, Amsterdam, NL KL. 9: Telekommunikasjonsutstyr, dertil relatert datamaskinutstyr og elektroniske varer (ikke opptatt i andre klasser), kabelanlegg; deler og komponenter dertil (ikke opptatt i andre klasser). KL. 16: Trykksaker, bøker og formularer, alle relatert til telekommunikasjon. KL. 36: Finansielle tjenester; kredittkorttjenester, debiteringskorttjenester. KL. 37: Reparasjon og installasjon av telekommunikasjonsutstyr og relaterte apparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOTAL CONTROL (730) Innehaver: Universal Electronics Inc, 1864 Enterprise Parkway West, Twinsburg, OH 44087, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Emirates, Dubai, AE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 39: Organisering av reiser, arrangering av turer, safariturer og utflukter, samt organisering og tilveiebringelse av lokale turguidetjenester og -sjåfører; turistinformasjonstjenester, pakketurtjenester; arrangering av sports- og aktivitetsferier; bilutleie. KL. 41: Arrangering, organisering og ledelse av konferanser og kongresser; kurs i ørkenkjøring. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; cateringstjenester for konferanser, kongresser, turer og utflukter; tilveiebringelse og arrangering av hotell og andre midlertidige overnattingsmuligheter, tilveiebringelse og arrangering av ferieovernattingsmuligheter. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Infrarødteknologibaserte produkter, nemlig fjernkontrollenheter, elektroniske organisatorer (PDA), trådløse tastatur, trådløse pekere, med unntak av slike forannevnte produkter til bruk innen områdene brannbeskyttelse samt rednings-, vakt- og sikkerhetstjeneste. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUADRIGA (730) Innehaver: Quadriga Worldwide Ltd, Baird House, Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire RG7 4SA, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EMIRATES (730) Innehaver: Emirates, Dubai, AE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 39: Organisering av reiser, arrangering av turer, safariturer og utflukter, samt organisering og tilveiebringelse av lokale turguidetjenester og -sjåfører; turistinformasjonstjenester, pakketurtjenester; arrangering av sports- og aktivitetsferier; bilutleie. KL. 41: Arrangering, organisering og ledelse av konferanser og kongresser; kurs i ørkenkjøring. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; cateringstjenester for konferanser, kongresser, turer og utflukter; tilveiebringelse og arrangering av hotell og andre midlertidige overnattingsmuligheter, tilveiebringelse og arrangering av ferieovernattingsmuligheter. KL. 38: Kommunikasjons- og/eller kringkastingstjenester; kommunikasjonstjenester via interaktive kommunikasjonssystemer; reklametjenester via kommunikasjons- og/eller kringkastingssystemer; informasjonstjenester via interaktive kommunikasjonssystemer; bestillingstjenester via interaktive kommunikasjonssystemer. KL. 41: Utdannelses-, underholdnings- og fritidstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIKKEL BLØFF (730) Innehaver: Tormod Aune, 7760 Snåsa, NO KL. 9: CD-plater, CD-rom og videogrammer. KL. 16: Bøker og alle andre typer trykksaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); omslag av papir, papp og plast; suvenirprodukter av papir, papp og plast. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, teater-oppsetninger og andre typer sceniske oppføringer; dressur av dyr. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: cobuilder AS, Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, NO KL. 9: Digitalt kommunikasjonsverktøy på CD-rom som muliggjør kommunikasjon mellom vare-/ tjenesteleverandører, og aktører i bygg- og anleggsbransjen, spesielt arkitekter, entreprenører og bygg-/tømremestere. KL. 38: Digital kommunikasjonsvirksomhet på internett, nemlig kommunikasjon mellom vare-/ tjenesteleverandører, og aktører i bygg- og anleggsbransjen, spesielt arkitekter, entreprenører og bygg-/tømremestere. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: cobuilder AS, Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, NO KL. 9: Digitalt kommunikasjonsverktøy på CD-rom som muliggjør kommunikasjon mellom vare-/ tjenesteleverandører, og aktører i bygg- og anleggsbransjen, spesielt arkitekter, entreprenører og bygg-/tømremestere. KL. 38: Digital kommunikasjonsvirksomhet på internett, nemlig kommunikasjon mellom vare-/ tjenesteleverandører, og aktører i bygg- og anleggsbransjen, spesielt arkitekter, entreprenører og bygg-/tømremestere. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Enlight Interactive AB, Dalagatan 7, S Stockholm, SE KL. 9: Dataprogrammer og multimediaverk lagret på elektronisk eller digitalt medium. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) og bøker. KL. 28: Spill og leketøy. KL. 38: Telekommunikasjonsbaserte tjenester innen området pedagogikk, undervisning og kommunikasjon. KL. 41: Undervisning og utdanning i form av utstillinger, seminarer, undervisning med lærere og fjernundervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 9: Apparater, instrumenter, installasjoner og kretser for telekommunikasjon og datakommunikasjon; EDB maskinvare og fastvare; EDB programvare for databehandling, telekommunikasjonsapparater og datanettverk; programvare til bruk i forbindelse med elektroniske finanstransaksjoner og elektroniske trading apparater og -instrumenter; audiovisuelle apparater og instrumenter; kodede kort, smartkort; elektroniske spill og konsoller; elektroniske CD-rom, disker (plater), disketter, bånd, kort og kabler; magnetiske, elektromagnetiske, optiske og/eller elektro-optiske databærere. KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmanualer; kort, herunder forhåndsbetalte telefonkort (ikke kodede); bøker, pamfletter, brukermanualer, alt vedrørende telekommunikasjon. KL. 36: Finansielle tjenester; leasingfinansiering, leasing av datamaskiner og databehandlingsutstyr. KL. 37: Konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester, alt relatert til telekommunikasjonsapparater og nettverk samt datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av brukertilgang til globale datanettverk; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelse til globale datanettverk og/eller databaser; kringkastingstjenester; trådløs overføring av stemme, data og faksimile. KL. 41: Tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner via globale datanettverk. KL. 42: Profesjonell rådgivning relatert til kommunikasjon og globale datanettverk, kompilering, lagring, analyse, gjenfinnelse og fremskaffelse av informasjon; utleie av tilgangstid til databaser; utlån, utleie av datamaskiner og databehandlingsutstyr; dataprogrammering; datanettverkstjenester; installasjon og vedlikehold av EDB programvare; systemintegrasjonstjenester; formgiving, tegning og bistand i forbindelse med kunstnerisk utforming med tilhørende tekst, alt for kompilering av nettsider i globale datanettverk; informasjon tilveiebragt on-line fra en database eller fra globale datanettverk; formgiving og vedlikehold av nettsteder; vertstjenester (hosting) av andres nettsteder i form av formgiving, vedlikehold, fremvisning og overføring av andres nettsider via et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Concert Communications Co, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLERICAL MEDICAL PREMIER ACCOUNT (730) Innehaver: Clerical Medical Investment Group Ltd, 15 St. James s Square, London SW1Y 4LQ, England, GB KL. 36: Investeringsvirksomhet; pensjonstjenester; forsikring og livsforsikringstjenester; finansiell virksomhet; finansielle planleggingstjenester; forvaltertjenester (trustee services); enhetsfondstjenester (unit trust services) og livsforsikringstjenester knyttet til enkelte investeringsfond. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EIDSIVA ENERGI (730) Innehaver: Eidsiva energi AS, Vangsveien 73, 2317 Hamar, NO (740,750) Fullmektig: Thommessen Krefting Greve Lund Advokatfirma AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft. KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft. KL. 42: Teknisk virksomhet, teknisk planlegging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AKER BRATTVAAG WINCH (730) Innehaver: Brødrene Rogne AS, Strandgata 70, 6270 Brattvåg, NO (730) Innehaver: Adam Opel AG, D Rüsselsheim, DE KL. 12: Motorkjøretøyer og deler derav. (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; vinsjer; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer). KL. 37: Installasjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av vinsjer. KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet, ingeniørvirksomhet, konstruksjon av vinsjer. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANANOVA (730) Innehaver: Ananova Ltd, St James Court, Great Park Road, Bradley Stoke, Bristol, Avon BS32 4QJ England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for innmating, lagring, bearbeidelse, overføring, mottak, koding, dekoding, visning og/eller utskrift av data; apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av data og/eller bilder; videovisningsenheter; magnetiske databærere, magnetiske bånd og kassetter; EDB software; dataspill; software til dataspill; håndholdte dataspill; EDB hardware; audio- og videoinnspillinger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukket hermed; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; trykte publikasjoner, aviser, magasiner, bøker, tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmaterialer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; veggardiner (ikke av tekstil); deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; dataspill; elektroniske spill; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; nyhetsbyråtjenester; tjenester vedrørende kringkasting og/eller overføring av programmer over globale datanettverk; tjenester vedrørende overføring av data og informasjon via elektronikk, datamaskin, radio, elektroniske varslingstjenester (radiopaging), fjernskriving, telebrev, elektronisk post, TV, mikrobølge, laserstråle eller kommunikasjonssatellitt; systemer for overføring, tilveiebringelse eller visning av informasjon for forretningsvirksomheter og/eller indre formål fra en datamaskinstyrt databank; nyhetsbyråer; nyhetsbyråtjenester for telekommunikasjon og elektronisk overføring. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av informasjon relatert til underholdning, sport og/eller kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av informasjon relatert til underholdning, sport og kulturelle aktiviteter tilveiebragt on-line fra en database eller nettverk, herunder Internet; produksjon av programmer, show og/eller kringkastinger; produksjon av programmer, show og/eller kringkastinger for spredning via Internet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utleie av tilgangstid til databaser; datamaskin-tidsdelings-tjenester; utleie og leasing av datamaskin hardware og software; konsultasjoner vedrørende datamaskiner og programmering; utforming av EDB software og hardware; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (300) Prioritet: GB, ,

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVANCE (730) Innehaver: SSL Products Ltd, Toft Hall, Knutsford, Cheshire WA 16 9PD, England, GB (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Bandasjer, forbindingsmateriale (medisinsk), plaster, vattputer, sårsvamper, vattpinner og tørkepapir for medisinsk bruk. KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; bandasjer, vattputer, deler og utstyr til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: PerkinElmer Inc, 45 William Street, Wellesley, MA , US KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, fotografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling og signalering; datamaskinvare og dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VEAS (730) Innehaver: Vik Elektro AS, 6393 Tomrefjord, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: PerkinElmer Inc, 45 William Street, Wellesley, MA , US KL. 9: Vitenskapelige, elektriske, fotografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling og signalering; datamaskinvare og dataprogramvare. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CD2 U FRESQ (730) Innehaver: World Innovation AS, Sørkedalsveien 1, 0369 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals Manufacturing SA, 89, Rue de L Institut, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for mennesker; vaksiner. (300) Prioritet: GB, , MAKES U U (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Djuice AS, Pilestredet 33, 0166 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; datanettverksportal for globale datanettverk, også mobile; globale datanettverkstjenester, også mobile, globale data- og telekommunikasjonsnettverk, også mobile, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder, lyd og tale, også via satellitt og mobilnett; datanettbasert kundeinformasjonstjenester, også mobile. KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale og globale nettverk og for videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk, også mobile. FACILICORE (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater mot kreft; farmasøytiske og medisinske preparater mot legemiddelresistens. (300) Prioritet: US, , 75/935,871 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HARMAN BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Harman International Industries Inc, 8500 Balbao Blvd., Northridge, CA 91329, US KL. 9: Elektrotekniske og elektroniske apparater nemlig bilradiomottakere, audiokassettspillere, audiokassett- og CD gjengivelsesapparater; tilbehør for bilradiomottakere og audiokassett og CD gjengivelsesapparater nemlig antenner, høyttalere, uinnspilte audiokassetter og bilstereokabinetter dertil; elektrotekniske og elektronisk signal- og varsel/ alarmapparater nemlig radardetektorer; apparater for innspilling, gjengivelse, mottak, lagring, kontroll, overvåking og bearbeiding/display av lyd- og/eller bildesignaler nemlig CD-spillere, CD-omformere, biltelefoner, videotelefoner og faksimilemaskiner; elektriske og optoelektriske koplings- og tilkoblingsledninger og pluggkontakter og elektrooptiske grensesnittmoduler for elektroniske, elektriske og elektromekaniske apparater; navigasjonssystemer og telematikk (elektroniske forbindelsesledd mellom motorkjøretøyer og satellitt), digitalt signalbearbeidingsutstyr, lydprosessorer, forsterkere og forforsterkere; deler til alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Tiger Corp, Joto-ku, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 11: Elektrisk og elektronisk kjøkkenutstyr i form av apparater for koking og/eller varming av ris, brødristere, ovnsbrødristere, mikrobølgeovner og komfyrer, kokekar, kokebeholdere, baksteplater, frityrkokere, oppvarmingsapparater for tørking av dekketøy, kaffemaskiner, vannkokere og vannvarmere, elektromagnetisk kokeutstyr, kraner for regulering av vannvolum, kraner for regulering av vanntrykk, bærbare gassovner, varmeplater, grillpanner, utegriller, riskakemaskiner, fiskestekingsmaskiner, yoghurttilberedningsmaskiner, mineralvannrensemaskiner, luftrensere, luftfuktere, bærbare kjølebeholdere; deler og tilbehør for forannevnte varer. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SKARET EQUIO (730) Innehaver: Sport 25 AS, Seljevn. 3, 1611 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Tor Hannibal Fossum, Postboks 400, 1302 Sandvika KL. 25: Klær og fottøy for gymnastikk og sport. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer, epilepsi, humørlidelser, smerter, angst, kreft, autoimmunmangel, diabetes og relaterte sykdommer. (300) Prioritet: US, , 75/ BLUE BOOK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Helsinki Media Company OY, Pl 100, SF Helsinki, FI KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; tilretteleggelse av veiledning/instruksjon; kulturvirksomhet. STRENTIOR (730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer, epilepsi, humørlidelser, smerter, angst, kreft, autoimmunmangel, diabetes og relaterte sykdommer. (300) Prioritet: US, , 76/

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REVATIO FELIX (730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer, epilepsi, humørlidelser, smerter, angst, kreft, autoimmunmangel, diabetes og relaterte sykdommer. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Procordia Food AB, S Eslöv, SE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 31: Tomater og andre ferske grønnsaker; sennepsfrø og andre frø, chilifrukter og andre ferske pepperfrukter, poteter og andre ferske jordfrukter, epler og andre ferske frukter, tyttebær og andre ferske bær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NON STOP (730) Innehaver: Vic Jeans-Store AS, Havnegt. 1, 4836 Arendal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (730) Innehaver: BigBand Networks Inc, 6607 Dumbarton Circle, Freemont, CA 94555, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere; dataprogrammer; datamaskiner og databehandlingsutstyr; apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; telekommunikasjonsutstyr for overføring av audio-, video-, fjernsyns-, multimedia- og andre innhold over nettverk, inkludert kabel- og bredbåndsnettverk. (300) Prioritet: US, , 75/

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRE-I-ETT (730) Innehaver: Norlux AS, Postboks 2116, 3103 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 11: Apparater og instrumenter for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OMEPAZOM (730) Innehaver: Oslo Plateskredderi AS, Gunnar Schjelderups vei 11, 0485 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer; skillevegger, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AstraZeneca AB, S Södertälje, SE KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (730) Innehaver: Oslo Plateskredderi AS, Gunnar Schjelderups vei 11, 0485 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 40: Bearbeiding av materialer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RETIKINE (730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA , US (730) Innehaver: Frelsesarmeens sosialtjeneste, Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Møbler. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 40: Bearbeiding av materialer; gjenvinning av avfall, papir, møbler og klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRETEX (730) Innehaver: Frelsesarmeens sosialtjeneste, Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater inkludert farmasøytiske preparater for behandling av autoimmune sykdommer eller betennelsessykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRO PLAN (730) Innehaver: Ralston Purina Co, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 31: Strø for dyr; dyrefôr og næringsmidler til dyr. KL. 20: Møbler. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 40: Bearbeiding av materialer; gjenvinning av avfall, papir, møbler og klær. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Ansvarsmerker nr 16 REGISTRERTE ANSVARSMERKER Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: John Olsen, Prost Holms v. 36, 2019 Skedsmokorset, NO HP Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Anne Bodil Røsvik, Lunde Terr. 15, 3941 Porsgrunn, NO ABR Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Tom Ståle Moseid, Sandnes, 4747 Valle, NO TSM Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 16 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Ytterligere utpekt dato: Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: PSYCHOTIC (730) Innehaver: I.D.S. Pharmaceutical Division BV, 25, Santkamp, NL-6836 BE Arnhem, NL KL. 25: Clothes, including gloves; belts and shawls; shoes and headwear. Gazette nr.: 13/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, DE KL. 16: Printed matter, magazines (periodicals), books, catalogues, advertizing pamphlets, description, directions for use, dictionaries, reference works. KL. 41: Organizing scientific conferences and providing further professional training. KL. 42: Services of a chemist. Gazette nr.: 2/97 (300) Prioritet: DE, ,

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 16 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MIRO DISPLAYS QUALITY TIME (730) Innehaver: miro Displays GmbH, 4, Carl-Miele- Strasse, D Braunschweig, DE (740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 9: Apparatus for recording, transmission and replay of sound and images; data processing apparatus and computers as well as parts thereof; peripheral equipment for data processing apparatus and computers (included in this class); data carriers comprising machine readable computer programs of all kinds. KL. 16: Computer programs in printed form; user information and manuals for data processing equipment, computers and computer programs. KL. 42: Computer consultancy services; construction, modernisation, design and rental of computer software; rental of data processing apparatus and access to data banks. Gazette nr.: 8/98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ALERT (730) Innehaver: Barbra Bergmans, 84, J. Bestevaerstraat, NL-1541 KS Koog aan de Zaan, NL KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL.40: Treatment of materials. Gazette nr.: 13/00 (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; fabric softeners; products for perfuming linen (also packed in sachets); laundry and dish-washing products, laundry products for woven fabrics; pre-washing and soaking products; stain removers; toiletries; toiletry products for hair care; cosmetics, perfumery; antiperspirants and deodorants for personal use; dentifrices. KL. 5: Air freshening preparations, air purifying preparations, which can also be used in laundry washing and dishwashing machines; pharmaceutical and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. KL. 21: Household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes); cloths impregnated with a detergent for cleaning; dental floss; cleaning equipment. KL. 35: Office functions. KL. 37: Cleaning of buildings (exterior surfaces and building interiors), of houses and vehicles; laundering, cleaning and ironing of clothing; wallpapering and painting services. KL. 39: Courier services (messages or merchandise). KL. 41: Teaching and training relating to consumption, cleaning products and toiletries. KL. 42: Medical, sanitary, health and beauty care; hairdressing salons; butler services; fashion information; flower arranging; gardening; personal letter writing; providing of food and drink in restaurants; catering services; day nurseries for children; care services for young children. Gazette nr.: 13/99 (300) Prioritet: BX, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 16 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: VIDEON (730) Innehaver: Baden Airpark AG, Gebäude A 106, D Rheinmünster, DE KL. 24: Textiles and textile goods, (included in this class); parts and elements of the aforementioned goods included in this class. KL. 25: Clothing, footwear, headgear; parts and elements of the aforementioned goods included in this class. KL. 35: Advertising; business management; business administration; office functions; temporary assignment of employees; compilation of statistics; bookkeeping; business research; marketing; marketing research and market analysis; consulting; organization consulting; business consulting; personnel management consulting; office machine and equipment rental; negotiation and settlement of commercial transactions for third parties; procurement of contracts for the purchase and sale of goods; distribution of goods, especially for advertising purposes; document reproduction; public relations services; publicity; organization of trade fairs; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes. KL. 39: Transport; packaging and storage of goods; transport of persons and goods by motor vehicles, by rail, vessels and aeroplanes; loading and unloading of motor vehicles, railcars and aeroplanes; luggage services; storage of goods and furniture; transport and distribution of electricity, gas, heat and water, transport of gases, liquids or solid materials as well as transport of money and valuables; organization and arrangement of trips, transport mediation for third parties, organization of sightseeing tours; escorting of travellers; procurement and rental of aeroplanes; procurement and rental of garages and parking places, motorcar rental; transport and delivery of letters and parcels; services of an airport operator. KL. 41: Education; providing of training; entertainment; organization and conducting of instructional and educational courses and seminars; organization and conduction of sporting and cultural activities as well as leisure activities; publication and issuing of printed matter; services of a service park, namely providing leisure facilities; organization of exhibitions for cultural or educational purposes. KL. 42: Protection and supervision of persons and objects; technical consultation, drawing up expertises. Gazette nr.: 15/99 (730) Innehaver: Medion AG, 16-18, Gänsemarkt, D Essen, DE KL. 1: Light-sensitized (unexposed) photographic films, light-sensitized (unexposed) films for film cameras and video cameras. KL. 9: Communication apparatus and entertainment apparatus and parts thereof, included in this class, especially radios, car radios, record players, cassette recorders, headphones, video cameras and recorders, record players for digital compact discs, magnetic tape recorders, apparatus for the recording, transmitting, amplifying and reproduction of sound and images, loudspeakers, television sets, video games (connected to a television), video cassettes (prerecorded and blank), photograph records, audio cassettes (prerecorded and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for editing images, dictating machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and systems; electric and electronic calculators, inclusive of pocket calculators; electronic data processing machines, computers, computer peripheral equipment and parts thereof, included in this class, inclusive of computers for games, computers for home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface converters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks, drives of all kinds (external and internal), storage modules, storage systems (external and internal), essentially consisting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage media and PC plugin cards as well as appropriate writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, digital cameras, programs stored on data media; game software; photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and electronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the use in telecommunication and communication engineering, included in this class, including ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-receivers, telephone earpieces, telephone answering machines, telecopiers (telefax), intercommunication apparatus, hands-free sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included in this class; transmitting and receiving stations for communication engineering and data communication, inclusive of antennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters, micro-wave converters, 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 16 amplifiers, wave guides, antenna connecting sockets, wide-band communication systems; alarm devices and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases; electrical household utensils, included in this class, especially sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers, weather stations; bicycle computers; cables; cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and power supplies, battery chargers, electric power supplies for all the aforementioned goods included in this class; exposed photographic films for film cameras as well as video cameras. KL. 41: Rental of the goods named in class 9 and their accessories, included in this class as well as rental of exposed films and feature films, audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduction of images and/or sound, prerecorded and blank tapes and films for the recording of sound and/or images. Gazette nr.: 23/99 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: EF English First BV, De Boelelaan 28, NL-1083 HJ Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Printed matter, publications, books, magazines, newspapers, newsletters, brochures, booklets, instructional and teaching materials (excluding apparatus). KL. 41: Linguistic teaching and training; linguistic aptitude tests; provision (online) of educational material; information concerning language teaching via world network. KL. 42: Computer services, namely development of help software used for the above services in class 41; maintenance of websites in connection with language teaching. Gazette nr.: 25/99 (300) Prioritet: BX, ,

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 16 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KPMG - IT S TIME FOR CLARITY (730) Innehaver: KPMG International, KPMG Building, Burg Rijinderslaan 30, NL-1185 MC Amstelveen, NL KL. 9: Computer software; pre-recorded magnetic tapes, discs and other media bearing computer programmes; pre-recorded optical tapes and discs bearing computer programmes; calculators. KL. 16: Printed matter, publications, directories and reports; stationery. KL. 35: Accountancy, internal and external auditing, book-keeping, business research, provision of commercial and business information, cost analysis, and consultancy services relating thereto; business management assistance and advice; secretarial, business efficiency and marketing consultancy services; personnel management, selection and recruitment, outplacement services; advisory services relating to mergers, acquisitions, franchising and business liquidations; preparation of tax returns; management consultancy services including business management, organizational planning and development, project advice, risk management, process management; business evaluation including due diligence assistance, transaction management and business valuations; forensic accounting including determination and fraud investigation; business insolvency services. KL. 36: Advisory services relating to credit and debit control, investment, grants and financing of loans; pension services; tax advice; tax investigation (financial); real estate and property management; financing of real estate and of property development; customs brokerage; insurance services; information risk management; financial services; consultancy and advisory services relating to financial matters and to taxation; corporate finance services including due diligence assistance, transaction management and valuations; actuarial services; financial risk management. KL. 38: Providing access to online information and communication services. KL. 41: Education and training relating to business and financial management matters; publication of texts relating to business, financial and management matters; organization of conferences, seminars, symposia and meetings on business, financial and management matters. KL. 42: Consultancy in the field of information technology, computer consultancy; computer software design; rental of access time to a computer data base; computer software design and programming services; forensic accounting including arbitration and expert witness services; tax investigation (legal). Gazette nr.: 4/00 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: COMFORT (730) Innehaver: Heraeus Kulzer GmbH & Co KG, 11, Grüner Weg, D Hanau, DE KL. 5: Chemical products, especially dental synthetic materials for dental and dental technical purposes, especially for the surface treatment of teeth, as filling materials, caustic agents, sealing materials and adhesives; impression materials; chemical products, especially dental synthetic materials, in the form of paste, jelly or fluid for the production and reproduction of crowns, bridges, prostheses, palate plates, as veneering materials, teeth filling materials and adhesive agents. Gazette nr.: 8/00 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 16 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: B-SEAL LOGITECH (730) Innehaver: AB Åkerlund & Rausing, Box 22, S Lund, SE KL. 7: Machines for producing containers, packages and closing devices; machines for wrapping or packaging also including machines for filling, closing, sealing or labeling containers and packages; machines for moulding, pressing, cutting, stamping or printing containers and packages; machines for preparing, treating or producing wrappings and packages in the form of sheets, strips and tubes; machines for transporting pallets and containers; machines for transferring prints from substrates by heat and/or pressure. KL. 16: Paper, paper board, cardboard including articles thereof not included in other classes, such as boxes, packages, cups, adhesive materials for paper materials, paper strips, labels, sheets made of recovered cellulose for packing purposes; containers, wrappings and packaging materials made of cardboard, paper and/ or paper boards; wrappings made of plastics; containers, boxes, bags and closures for packaging purposes made of cardboard, paper board and/or paper; bags for packaging purposes made of plastics; plastics or plastics sheets; plastic laminates with paperboard or cardboard for packaging purposes; adhesive materials (stationery) for office use, bookbinding materials; photographs, paper tapes and playing cards, printers types, printing blocks, instructional and teaching materials (other than apparatus), printed matter, printed publications, books, magazines. KL. 17: Plastics or plastic laminates (semi-finished products) in the form of rolls, sheets or films. KL. 20: Containers, boxes and closures for packaging purposes made of plastics. Gazette nr.: 8/00 (730) Innehaver: Logitech International SA, CH-1143 Apples, CH KL. 9: Micro-computers; peripheral apparatus, instruments and equipment for computers, especially pointing, control image processing apparatus, mice, joysticks, scanners, digital cameras and loudspeakers; software, computer programs, computer keyboards, screens; data and word processing apparatus, magnetic data media for programs. Gazette nr.: 9/00 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: USD (730) Innehaver: Jürgen Pfitzner, Lochau 1A, D Eckersdorf, DE KL. 8: Hand operated tools for repairing and maintaining of inline skates, namely allen keys, screwdrivers. KL. 9: Safety helmets, sun glasses. KL. 18: Sporting bags, backpacks, bags and containers for transporting and storing roller-skates; wallets. KL. 25: Clothing, footwear, headgear, particularly for sports and leisure time. KL. 28: Sporting and gymnastic articles, not included in other classes; roller-skates, namely inline-skates; protecting gear, particularly knee-pads, elbow pads wrist pads, shin pads, padded trousers; splints; accessories, namely heel straps for inline-skates, grind plates, small parts for the aforementioned goods. Gazette nr.: 11/00 23

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00205 Dato: 8. februar 2017 Klager: Representert ved: GoEuro Corp Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.31 05:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 341009 Søknadsnummer 20151391 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 13-2003.10.27 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people.

Velkommen. Jon H Berntsen Nordic Director T&E. In business for people. Velkommen Jon H Berntsen Nordic Director T&E Velkommen til utstillere Eksterne Amesto Solutions CRM Insight AS EuroCard EVRY Interne Unit4 Brukerforening Unit4 Current Software G2Crowd Unit4 (UBW) Dagens

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.04.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 17 2000.04.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

17/ mai Monster Energy Company Zacco Norway AS. Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS

17/ mai Monster Energy Company Zacco Norway AS. Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00014 2. mai 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklaget: Representert ved: Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Brune- og hvitevarer - rammeavtale

Brune- og hvitevarer - rammeavtale Brune- og hvitevarer - rammeavtale Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46386100.aspx External tender id 2014-753646 Ajour number 14/49 Tender type Contract Award Document type Contract

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 21631 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04N 7/04 (2006.01) A63H 3/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer