tidende nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 9 Delvis overdragelse...» 46 Rettelser...» 49 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 50 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 60 Fornyelser...» 72 Slettelser...» 73 Innsigelser...» 79 INID-koder...» 80

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOMMUNIKATOR ELFA DÉCOR (730) Innehaver: Kommunikator v/stein Idar Stokke, Nordlia 46, 1900 Fetsund, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Elfa International AB, Elfagatan 5, S Västervik, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Skinner, konsoller, bjelker, hyller, kasser, esker, kister, kurver, kroker, alt av metall som komponenter i oppbevaringsutstyr. KL. 20: Små tre- eller plastartikler som komponenter i oppbevaringsutstyr for hjemmebruk; garderober og garderobeinnredninger. KARTANON (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Fersk fjærkre; kjøtt og pølser; kjøttprodukter og pølseprodukter; delikatesser fremstilt av de forannevnte varer; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; egg; ferdiglagete retter, herunder ertestuing, også med kjøtt eller kjøttprodukter; grønnsaksalater; salater fremstilt av poteter. KL. 30: Melholdige næringsmidler, herunder pannekaker, også fylt med grønnsaker og/eller kjøtt og/eller kjøttprodukter; paier, også fylt med grønnsaker og/eller kjøtt og/eller kjøttprodukter. FI, , T (450) Kunngjort reg. dato:

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GUARDRAILS GUARDRAILS (730) Innehaver: ALARIS Medical Systems Inc, Wateridge Circle, Building A, San Diego, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for lagring av parametere for medisinadministrasjon, inkludert preparatnavn, preparatkonflikter, strømningsmengde, dosering, volum, administrasjonstidsperioder, pasientfysiologiske parametere, parametere for vitale tegn, og overvåkning av parametere for medisinadministrasjon selektert av en pleiegiver, og sammenligning av parametere for medisinadministrasjon selektert av en pleiegiver til lagrede parametere for medisinadministrasjon, og tilveiebringelse av displaydata basert på sammenligningen. (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: ALARIS Medical Systems Inc, Wateridge Circle, Building A, San Diego, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter som overvåker administrasjon av medisiner til en pasient, som lagrer parametere for medisinadministrasjon, inkludert preparatnavn, preparatkonflikter, strømningsmengde, dosering, volumer, administrasjonstidsperioder, pasientfysiologiske parametere, parametere for vitale tegn, og som overvåker parametere for medisinadministrasjon selektert av en pleiegiver, og som sammenligner parametere for medisinadministrasjon selektert av en pleiegiver til lagrede parametere for medisinadministrasjon, og som tilveiebringer displaydata basert på sammenligningen, nemlig monitorer for medisinadministrasjon, infusjonspumper, sprøytepumper, programmerbare infusjonspumper, programmerbare sprøytepumper og kjerneprogrammene deri. (450) Kunngjort reg. dato:

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VDA.DE CUERVO MISSION HILL (730) Innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, Jalisco CP 45601, MX (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Sjokolade, sjokoladedrops, sjokoladeplater, sjokoladedrops og konfekt fylt med brennevin; kaffe-, kakao- og sjokoladebaserte drikker; konditorvarer, inkludert kaker, kjeks, bakverk; smakstilsatte fruktsauser og sirup; sauser (krydderier); sjokolademasse for fyll til kaker, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; salt. KL. 32: Øl og maltdrikker; ikke-alkoholholdige drikker og blandinger for fremstilling av drikker; drikker som er beregnet til å blandes med øl og maltdrikker; ikkealkoholholdige cocktailblandinger. KL. 33: Alkoholholdige drikker; tequila; alkoholholdige cocktailblandinger. (730) Innehaver: Mark Anthony Properties Ltd, 170 West 75th Avenue, Vancouver, BC V6P 6G2, CA (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 33: Viner. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Flis & Tegl Norge AS, HN Haugesvei 58, 1661 Rolvsøy, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall). (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: In lieu AS, Kjøpmannsgata 19, 7013 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (450) Kunngjort reg. dato:

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WEEE-SUPPORT FINN TORGET (730) Innehaver: Elektronikkretur AS, Postboks 6454 Etterstad, 0605 Oslo, NO KL. 39: Transportvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GAIANETT (730) Innehaver: Finn.no AS, Postboks 747 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Nissen Gaianett, Adlersgate 7, 3116 Tønsberg, NO KL. 35: Annonser (spredning av reklame -); databaser (innsamling og systematisering av informasjon for bruk i on-line annonsering på datanettverk; organisering av messer for salg og markedsføring; reklamevirksomhet; utarbeidelse av reklametekster; utleie av reklameplass. KL. 41: Digital bildebearbeidelse; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. KL. 42: Dataprogrammer (utarbeidelse av -); miljøvernrådgivning; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; webhotell. (450) Kunngjort reg. dato:

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PORKKA (730) Innehaver: Porkka Finland OY, Soisalmentie 3, SF Hollola, FI (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall og rammer av metall for bygninger; prefabrikkerte rom av metall, kjøle- og fryserom; kjøle- og fryserom av metall med kjøleaggregat; emballasjebeholdere av metall; dører av metall, spesialisolerte kjøleromsdører av metall; sving- og skyvedører av metall for kjølerom; ikke-elektriske metallkabler og -tråder; låsesmedvarer, små varer av metall; rør av metall; varer av uedelt metall som ikke inngår i andre klasser. KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling; kjøle- og fryserom; kjøle- og frysebeholdere, kjøleskap, kjøle- og fryseskap, renrom, butikkskap og kjøledisker for husholdning, storhusholdning, butikker, partilager, sykehus, laboratorier og for lagring av medisiner; prefabrikkerte isolasjonselementer for bruk i samband med ovenfor nevnte varer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kjøleanlegg. (450) Kunngjort reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Felleskjøpet Maskin AS, Postboks 64, 2041 Kløfta, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Plantejord. KL. 3: Rengjøringsmidler. KL. 7: Gressklippere, motorsager, håndklippere, verktøymaskiner, meierimaskiner, melkemaskiner, separatorer, jordbruksmaskiner, jordbruksredskaper, fôringsmaskiner, generatorer, kvessemaskiner, avfallskverner, løfteapparater, lukemaskiner, pakkemaskiner, ploger, plogskjær, pumper, rakemaskiner, dynamoremmer, vifteremmer for motorer, rugemaskiner, maskiner for bearbeiding av tre, treskemaskiner, trykkluftmaskiner, vannvarmeapparater, maskinjekk. KL. 8: Hageredskaper, håndverktøy, håndredskaper, sagblad, manuelt drevne verktøy, manuelt drevne jekker, merlespiker. KL. 25: Klær, kjeledresser, sko. KL. 31: Dyrefôr. (450) Kunngjort reg. dato:

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FK BUTIKKEN FRITID (730) Innehaver: Felleskjøpet Maskin AS, Postboks 64, 2041 Kløfta, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Plantejord. KL. 3: Rengjøringsmidler. KL. 7: Gressklippere, motorsager, håndklippere, verktøymaskiner, meierimaskiner, melkemaskiner, separatorer, jordbruksmaskiner, jordbruksredskaper, fôringsmaskiner, generatorer, kvessemaskiner, avfallskverner, løfteapparater, lukemaskiner, pakkemaskiner, ploger, plogskjær, pumper, rakemaskiner, dynamoremmer, vifteremmer for motorer, rugemaskiner, maskiner for bearbeiding av tre, treskemaskiner, trykkluftmaskiner, vannvarmeapparater, maskinjekk. KL. 8: Hageredskaper, håndverktøy, håndredskaper, sagblad, manuelt drevne verktøy, manuelt drevne jekker, merlespiker. KL. 25: Klær, kjeledresser, sko. KL. 31: Dyrefôr. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FELLESKJØPET FRITID (730) Innehaver: Felleskjøpet Maskin AS, Postboks 64, 2041 Kløfta, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Plantejord. KL. 3: Rengjøringsmidler. KL. 7: Gressklippere, motorsager, håndklippere, verktøymaskiner, meierimaskiner, melkemaskiner, separatorer, jordbruksmaskiner, jordbruksredskaper, fôringsmaskiner, generatorer, kvessemaskiner, avfallskverner, løfteapparater, lukemaskiner, pakkemaskiner, ploger, plogskjær, pumper, rakemaskiner, dynamoremmer, vifteremmer for motorer, rugemaskiner, maskiner for bearbeiding av tre, treskemaskiner, trykkluftmaskiner, vannvarmeapparater, maskinjekk. KL. 8: Hageredskaper, håndverktøy, håndredskaper, sagblad, manuelt drevne verktøy. manuelt drevne jekker, merlespiker. KL. 25: Klær, kjeledresser, sko. KL. 31: Dyrefôr. (450) Kunngjort reg. dato:

9 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: PRESLIA CRYOMOLD (730) Innehaver: Total Lubrifiants, Immeuble Le Diamant B, 16 rue de la République, F Puteaux, FR KL. 4: Industrial oils and greases (other than edible oils and fats and essential oils); lubricants; dust-binding compositions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel, tallow candles, candles, nightlights and wicks. Gazette nr.: 03/03 (730) Innehaver: Linde AG, Abraham-Lincoln-Strasse 21, D Wiesbaden, DE KL. 7: Machines for injection moulding and diecasting of metals and plastic as well as parts of such machines. KL. 37: Installation, assembly, repair and maintenance of installations for injection moulding and diecasting; construction of installations for injection moulding and diecasting. KL. 42: Engineering and design of installations for injection moulding and diecasting for third parties, and development and design of processes for injection moulding and diecasting. Gazette nr.: 05/03 9

10 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: RUSTICHIPS (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE (730) Innehaver: Sanagens SpA, Via S. Antonino, 212, I Treviso, IT KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus. KL. 25: Support stockings and socks; comfort footwear. Gazette nr.: 05/03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: INDOCOLLYRE (730) Innehaver: Laboratoire Chauvin SA, Parc du Millénaire, 416, rue Samuel Morse, F Montpellier, FR KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary product. Gazette nr.: 05/03 KL. 29: Mixture for making bread slices, namely a cream mainly containing walnuts and/or peanuts; salted and/or spiced peanuts, walnuts, almonds and cashew nuts; potato crisps and potato sticks; crispy products obtained from extruded potatoes (snacks), fried potato cakes. KL. 30: Confectionery goods, pastry articles, in particular shortbread, canary-bread, waffles, savoury cakes, cakes treated with a caustic solution, small cakes made with onions and with cheese, round wafers, biscuits, rusks, spice bread and breads with honey, crackers; precooked pastry articles for toasting, including sweet and savoury layer cakes, leavened dough cakes, long-life pastry articles, including soft and hard small cakes, chocolate, chocolate articles, sweet goods, in particular sweets, fondant and croquant products; marzipan; puffed rice, corn flakes; cereal preparations for food, namely prepared pearl grains and seed flakes mixed with walnuts, raisins, fruit, fruit powder, wheatgerm, sugar and/or honey; foodstuffs made with cooked, dried, shredded and semi-hard cereals; crispy products obtained from extruded wheat, rice and corn; all the above products also extruded or coextruded and compressed, also in bars. Gazette nr.: 22/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: GOLDEN SUN (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Canned meat, sausages, fish, vegetables and fruits, the above-mentioned goods preserved using sugar and/or vinegar; dried fruit; jams, marmalades. KL. 31: Fresh fruit and vegetables. KL. 32: Fruit and vegetable juices. Gazette nr.: 23/00 10

11 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ARTHUR METZ (730) Innehaver: Societe des Vins et Cremants D Alsace Metz-Laugel, 102, rue du Général de Gaulle, F Marlenheim, FR KL. 33: Alcoholic beverages (except beer), wines, sparkling wines, Champagne wines, alcoholic essences, alcoholic extracts, distilled beverages, digesters (liqueurs and spirits), cocktails, spirits and in particular eaux-devie, kirsches, cognac, armagnac, calvados, brandies, gins, vodkas, whiskies, tequilas, perries. Gazette nr.: 05/03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: white cheese and desserts made from these dairy products; non-alcoholic milk drinks with high milk content; food for children in the form of dairy products; dietetic flower pollen extracts not for medical use; dietetic foodstuffs made with protein or fat for non-medical purposes. KL. 30: Coffee, tea and herbal teas; cocoa; chocolate, chocolate products, pralines; coffee-based beverages, teabased beverages, cocoa-based beverages, beverages containing caffeine, theine and cocoa, powder for beverages containing cocoa and chocolate; drinking chocolate; herbal sweets and other sweetmeats; cereal preparations (except fodder), noodles, macaroni and other pasta; bread, fine pastries, petits fours, cookies and biscuits, shortbread, waffles and confectionery products; treacle, yeast, edible salt, vinegar; sugar, sweetmeats, invert sugar, grape sugar and other natural and dietetic sweeteners; dietetic and non-dietetic foodstuffs for children, namely flour, semolina, cereal preparations, starchy preparations for food, food preparations (muesli) consisting essentially of oat flakes, corn flakes, sugar, cereal preparations and containing nuts, raisins and dried fruits; dietetic cereal germ extracts for non-medical use; dietetic preparations consisting of cereals for non-medical use, yeast products and other dietetic foodstuffs made with carbohydrates for non-medical use; beverages made with fruit teas; the aforesaid products for non-medical use. KL. 32: Non-alcoholic and dietetic beverages, nonalcoholic fruit beverages, fruit-juice beverages, fruit juices, fruit syrup, vegetable juices (beverages), chocolate syrup and other non-alcoholic preparations for making beverages; isotonic dietetic beverages for non-medical use; beetroot syrups; powder for dietetic and non-dietetic beverages containing sugar for preparing isotonic beverages; (all the above products included in this class). Gazette nr.: 05/03 (730) Innehaver: Krüger GmbH & Co KG, Senefelderstrasse 44, D Bergisch Gladbach, DE KL. 1: Artificial sweeteners, especially A-L-Aspartyl-Lphenylalanine-methyl-ester, acesulfame, cyclamate, saccharin, xylitol; artificial sweetening and sugar substitution products especially powdered sweetening mixtures in the form of granules or tablets. KL. 3: Soaps, perfumery, cosmetics, in particular, skin oils and creams for children, shampoos. KL. 5: Sorbitol, granular saccharose and other basic and raw materials for pharmaceutical products; pharmaceutical products, pharmaceutical teas; dietetic products for medical use, herbal elixirs, dietetic fruit and herbal teas for medical use; food for babies, gruel for babies and milk-based powdered food for babies; dietetic salt for medical use; sorbitol preparations and sugar substitution products for the sick; vitamins, ferments and trace elements in powder form and as tablets for medical use; medicinal plant, cereal germ and flower pollen extracts for medical use; linseed. KL. 29: Vegetable juices for cooking; fruit jellies, marmalades and jams; milk powder for nutritional purposes; dairy products, namely cream, yogurt, soft (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: CIEN BEAUTY (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Gazette nr.: 11/02 11

12 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: VONTOBEL (730) Innehaver: Vontobel Holding AG, Tödistrasse 27, CH-8022 Zürich, CH KL. 9: Electronic, magnetic and optical data media. KL. 16: Printed matter. KL. 35: Corporate analyses. KL. 36: Financial affairs; banking; monetary affairs; issuing financial instruments derived from stock market indices and from share indices; establishment and calculation of value indices and of stock market indices; stock market price quotations; financial analyses. KL. 38: Telecommunications, particularly transmission of economic data. KL. 41: Periodical publication of indices regarding stock market values and indices. Gazette nr.: 05/03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: OCUVITE (730) Innehaver: Dr Gerhard Mann Chemisch- Pharmazeutische Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm , D Berlin, DE KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic creams and pomades; creams and pomades not used in medicine. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; dressings, health care material (bandages); material for fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides, eye drops, contact lens solutions; pomades for medical purposes. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: TAVERNELLO (730) Innehaver: Premium SrL, Via Convertite, 14, Faenza, IT KL. 33: Wines. Gazette nr.: 05/03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: NIXE (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Fish and tinned fish (also deep-frozen), in particular products of hake, salmon, caviar, flat fish fillet, herring, mackerel and other fine fish, smoked eel speciality products (schillerlocken); crayfish and crabs (not live), tinned or in salad. KL. 30: Fine marinades. KL. 31: Living crayfish and crabs. Gazette nr.: 24/02 Gazette nr.: 03/03 12

13 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Strasse 2, D Neckarsulm, DE (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Firma A van Vliet en Zn VOF, Herenweg 208 A, NL-3645 DZ Vinkeveen, NL KL. 4: Charcoal for barbecues, charcoal briquettes, firelighters, wood and blocks and firewood. KL. 11: Grills for barbecues. Gazette nr.: 05/03 KL. 29: Meat, fish, poultry, game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice. Gazette nr.: 24/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: MCGRANT (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 34: Goods made with tobacco. Gazette nr.: 04/03 13

14 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ADB (730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, D München, DE (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Fruit and vegetable preserves, also in the form of vinegar-preserved foodstuffs; preserved, dried, cooked and deep-frozen fruit and vegetables; dried fruit and dried fruit mixtures. KL. 31: Fresh fruits and vegetables and fresh potatoes. Gazette nr.: 04/03 (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Electrical and electronic instruments for measuring, regulating and controlling for use in motor vehicles. Gazette nr.: 4/01 DE, , /12 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: BONFUNGA (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Preserved, dried and cooked mushrooms, also deep-frozen. KL. 31: Fresh mushrooms. Gazette nr.: 25/02 14

15 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SLR DELTA LLOYD (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, compasses. KL. 12: Motor vehicles and their parts (not included in other classes). KL. 14: Watches and watch accessories, namely cases for watches, watch straps made of metal or leather or plastic, watch chains; watch pouches, jewellery. KL. 16: Newspapers, magazines, brochures, books, goods made of paper and/or pulp (cardboard), namely paper handkerchiefs, paper napkins, packaging containers, packaging bags, photographs; stationery; packaging materials made of plastic, namely sleeves, bags, films. KL. 18: Leather and imitations of leather and goods made of these materials, namely handbags, briefcases, leather goods, in particular purses, wallets, key wallets; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, walking sticks. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 27: Carpets and floor mats. KL. 28: Games, toys, model cars. KL. 36: Leasing of motor vehicles. KL. 37: Care, maintenance, servicing, repair and cleaning of motor vehicles. KL. 39: Transport of persons and goods, rental of motor vehicles. KL. 41: Driver safety training; organisation of sporting competitions; cultural entertainment. (730) Innehaver: Delta Lloyd Nuts Ohra NV, 4, Spaklerweg, NL-1096 BA Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Insurance and financial affairs. Gazette nr.: 13/01 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SMART LOGIC (730) Innehaver: Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, D Kronberg, DE KL. 8: Electrically powered shaving apparatus, in particular shaving foils and cutter blocks. Gazette nr.: 24/01 DE, , /08 Gazette nr.: 12/01 DE, , /12 15

16 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PACKARD BELL EASY ONE SILVER (730) Innehaver: NEC Computers International BV, Nieuweweg 279, NL-6603 BN Wijchen, NL KL. 16: Printed matter, magazines; instructional and teaching material (except apparatus) with respect to computer programming, computer software, computers, telecommunication, Internet, electronic mail, electronic commerce and services related thereto, including training, helpdesk services, maintenance and information services. KL. 35: Advertising; publicity agencies; business management; consultancy on the subject of business management, business organization and business economy; business appraisals; business information; dissemination of promotional items, such as leaflets, brochures, printed matter and samples; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; statistical information; book-keeping; business inquiries; market canvassing; marketing research, marketing studies; opinion polling; office machines and equipment rental; computerized file management; intermediary services and consultancy in the sales of Products, also via Internet, as mentioned in class 16; setting-up and updating of data files; bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods from an Internet website specialising in computer software, computer hardware, components, parts, accessories, network equipment, peripheral equipment and auxiliary equipment. KL. 37: Installation, maintenance and repair of computers, telecommunication apparatus and installations; information on all the aforementioned services. KL. 38: Telecommunications, also via Internet; communication through computer terminals; interactive communication via computer networks (Internet), cable networks or other means of data transfer; computer network access services (Internet); computer-aided transmission of messages and images; electronic mail services; rental of telecommunication equipment; providing electronic access to data files; information on all the aforementioned services. KL. 42: Computer programming; consultancy in the field of computer programming and computer science; programming for electronic data processing; updating of computer programmes; recovery of computer data; professional technical advisory services; professional consultancy (non-business); rental of computer software; rental of data processing equipment, rental of computers; design and development of software for the benefit of Internet and Intranet applications; software development for obtaining Internet access, software development for the design and development of websites; consultancy related to the services mentioned in classes 37 and 38. Gazette nr.: 2/02 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Guccio Gucci SpA, Via Tornabuoni 73/ R, I Firenze, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire extinguishers; recorded computer programs. KL. 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. KL. 25: Clothing, footwear, headwear. Gazette nr.: 5/02 IT, , TO 2001 C

17 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LASH ARCHITECT ULTRAZONIX (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics including creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, foams, balms and products in the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils. Gazette nr.: 6/02 FR, , 01/ (730) Innehaver: Ultrazonix DNT AB, Krossverksgatan 3, S Malmö, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Surgical, dental and veterinary apparatus and instruments, medical diagnostic apparatus and instruments, medical apparatus and instruments for the treatment of disc and joint diseases and disorders, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. KL. 44: Medical services. Gazette nr.: 10/02 SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SINOVIAL (730) Innehaver: IBSA Institut Biochimique SA, 13, via al ponte, CH-6903 Lugano, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 5: Hyaluronic acid administered by intra-articularly for the treatment of Osteoarthritis. KL. 10: Medical apparatus and instruments containing hyaluronic acid administered intra-articular for the treatment of Osteoarthritis. Gazette nr.: 7/02 CH, ,

18 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FRESHVALE (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Sausages and sausage products; sausage preserves. Gazette nr.: 19/02 DE, , /29 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D Bad Vilbel, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. KL. 42: Scientific and industrial research. KL. 44: Medical services; hygienic and beauty care for human beings or animals; services in the field of pharmacy and medicine; consultancy in the field of pharmacology. Gazette nr.: 11/02 (730) Innehaver: Bulgari SpA, 11, Lungotevere Marzio, I Roma, IT KL. 3: Soaps, perfumery, cosmetic products, hair lotions, deodorants for personal use, toiletries. Gazette nr.: 19/02 18

19 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ECOSAFE (730) Innehaver: Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer- Werftstrasse 38-42, D Düsseldorf, DE KL. 9: Computer programs stored on data carriers, computer software. KL. 35: Consultancy in the field of business management and marketing, consultancy in marketing of products. KL. 42: Research in the field of computer software, services of software producers. Gazette nr.: 22/02 DE, , /42 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BULL (730) Innehaver: Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A Fuschl am See, AT KL. 32: Non-alcoholic beverages, including refreshing beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen and women and adapted to their needs); beers, malt beers, wheat beers, porter s ales, ales, stouts and bottom-fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages, as well as effervescent tablets and powders for making non-alcoholic beverages and cocktails. (730) Innehaver: Mövenpick-Holding, Sinserstrasse 47, CH-6330 Cham, CH KL. 29: Meat, fish and seafood, poultry and game; sausages, meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; salads, jellies, jams, pickles, fruit coulis, eggs, milk and dairy products, butter, cheese, cream, yoghurt and milk beverages, edible oils and fats; processed nuts. KL. 30: Coffee, coffee extracts, tea, cocoa, chocolate, praline sweets with fillings and without fillings, sweetmeats and confectioneries, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal preparations; bread, sandwiches, biscuits, pastry and fine confectionery products; honey, treacle; yeast; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; sauces for salads. KL. 42: Design sketching of packaging, containers, dinnerware and table utensils; engineering work, architecture, interior design and landscaping services; technical project planning, consulting for construction. KL. 43: Providing of food and drink in restaurants, wine bars, brasseries, cafes and for takeaway purposes; operation of hotels, restaurants and facilities for catering and canteens; catering services; rental of premises for meetings; organisation and holding of banquets; operation of accommodation and/or catering facilities, and camping sites; operation of industrial kitchens; preparation and supply of prepared dishes and beverages for immediate consumption. KL. 44: Operation of hairdressing, massage and beauty salons, saunas and bathing facilities. Gazette nr.: 23/02 Gazette nr.: 22/02 AT, , AM 5413/

20 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BIOGARANT (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable preserves; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams, marmalades; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made of cereals (except foodstuffs for animals); pasta; bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt, mustard; vinegar, sauces, condiments; spices. KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products included in this class; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. KL. 32: Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 24/02 DE, , /29 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Enerdrinks Nordeste SL, Rue Do Corgo, 13, Meixonfrio, Santiago de Compostela (La Coroña), ES KL. 32: Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 01/03 ES, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LITTLE RANCH (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 30: Sweets, in particular candies and dragees, consisting of and/or under use of fruit gum in foamy consistency, fruit gum, liquorice and jelly (except for medical purposes). Gazette nr.: 25/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Barlinek SA, ul. Przemyslowa 1, Barlinek, PL KL. 19: Glued parquet board, sawn timber for flooring, sawn timber, semi-worked wood, veneer wood, structural timber. KL. 40: Wood impregnation, including impregnation and treatment of structural timber and factory lumber done using preservation agents or other substances. Gazette nr.: 3/03 20

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0869239 (200513887) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7875 Int. reg. nr. 869 239 Nasj. ref. nr. 2005 13887 Innehaver: AS Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, Nijborg 17, NL-3927 DA Renswoude, Nederland

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

Miscellaneous food products and dried goods

Miscellaneous food products and dried goods Miscellaneous food products and dried goods Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40202355.aspx Ekstern anbuds ID 235712-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Salomon Foodworld GmbH Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00049 22. september 2017 Klager: Representert ved: Salomon Foodworld GmbH Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl

EØS Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl EØS 045-2011Kjøp av matvarer til bhg,sfo,skole-levering Bergen kommune(fyllingsdalen,laksevåg)m.fl Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29960767.aspx Tender type Tender Publish date 10/14/2011

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 797724 (200302997) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7709 Int. reg. nr. 797 724 Nasj. ref. nr. 2003 02997 Innehaver: Valora Holding AG, Bern, Sveits Fullmektig: Tandbergs patentkontor AS, Oslo Innsiger: Valrhona

Detaljer

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 5-2004.01.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 09/05-2005.02.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 09/05-2005.02.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

17/ november Arla Foods amba Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Arla Foods amba Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00114 15. november 2017 Klager: Representert ved: Arla Foods amba Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 23/04-2004.06.01 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.06.01-23/04 nr 23/04-2004.06.01 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 01/10-2010.01.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 34 2002.08.19 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 33/04-2004.08.09 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.09-33/04 nr 33/04-2004.08.09 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 02/15-2015.01.05 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Deres ref.: T61502024NO00LTM/BGK Saksnr.: 201508731 Merke: via trumf Søker: NorgesGruppen ASA Oslo, 2015.11.03 Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 17. mai 2007 om utpekning av Norge, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8161 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00097 Int. reg. nr. 0920077 Nasj. ref. nr. 200705484 Int. reg. dato: 2006.09.29 Prioritet 2006.03.31 (004990362 EM) Registreringshaver:

Detaljer

GALILEO JOINT UNDERTAKING

GALILEO JOINT UNDERTAKING Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8043 Int. reg. nr. 0846857 Nasj. ref. nr. 200504436 Int. reg. dato: 2004.11.10 Registreringshaver: Galileo Joint Undertaking internationale organisatie opgericht

Detaljer

II. International registration: VALCO MELTON

II. International registration: VALCO MELTON Notification of Provisional Refusal based on an Ex Officio Examination (to WIPO) Pursuant to Rule 17(2) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the international registration of

Detaljer

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 18-2003.04.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Smårettar & Salater. Kyllingwrap 128,- steikt kylling, guacamole, salat inneholder: Gluten (hvete), sennep, melk

Smårettar & Salater. Kyllingwrap 128,- steikt kylling, guacamole, salat inneholder: Gluten (hvete), sennep, melk Smårettar & Salater Pastasalat 148,- Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost inneholder: Gluten (hvete), melk Serrano - salat 164,- Serranoskinke, mango, ruccolasalat, yoghurtdressing inneholder: melk

Detaljer

Lunch Menu Lunsjmeny. Fjord1 Tourist Services Fjord1 opplevingsruter 2013

Lunch Menu Lunsjmeny. Fjord1 Tourist Services Fjord1 opplevingsruter 2013 Lunch Menu Lunsjmeny Fjord1 Tourist Services Fjord1 opplevingsruter 2013 SANDWICHES PÅSMURT Roll w/cheese Rundstykke m/ost 31 / 30 Roll w/ham Rundstykke m/skinke 31 / 30 Sandwich w/ham Smørbrød m/skinke

Detaljer

nr 32/ NO årgang 94 ISSN

nr 32/ NO årgang 94 ISSN . nr 32/05-2005.08.08 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.27-53/04 nr 53/04-2004.12.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 16/04-2004.04.13 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.13-16/04 nr 16/04-2004.04.13 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Pastasalat kr 148,- Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost. Clubsandwich kr 152,- Med kylling, bacon, tomat, egg salat og pommes frites

Pastasalat kr 148,- Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost. Clubsandwich kr 152,- Med kylling, bacon, tomat, egg salat og pommes frites CAFE ZANDRA Smårettar & Salatar Pastasalat kr 148,- Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost Clubsandwich kr 152,- Med kylling, bacon, tomat, egg salat og pommes frites Asiatisk rekesalat kr 154,- Reker,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Foretaksregisteret den 6. februar 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7813 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 047 Begjæringen gjelder: Maxi Zoo Tønsberg AS, Tønsberg Foretakets org. nr. 990 788 138 Fullmektig / representant: Norpet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 18. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7870 Int. reg. nr. 0846179 Nasj. ref.nr. 200503976 Innehaver: Decathlon, 4, Boulevard de Mons, PB 299, F-59650 Villeneuve d Ascq, Frankrike WIPO fullmektig:

Detaljer

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.05.03-19/04 nr 19/04-2004.05.03 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet '' BESØKSADRESSE

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

17/ mai Monster Energy Company Zacco Norway AS. Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS

17/ mai Monster Energy Company Zacco Norway AS. Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00014 2. mai 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklaget: Representert ved: Monster Rewards SL Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 13/04-2004.03.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.23-13/04 nr 13/04-2004.03.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00031 Klager: Welltec A/S Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne

Detaljer

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 02/09-2009.01.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

nr 01/ NO årgang 95 ISSN

nr 01/ NO årgang 95 ISSN Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.03-01/05 nr 01/05-2005.01.03 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke

tidende nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke nr 4-2004.01.19 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Smårettar & Salatar Pastasalat kr 148,- Serrano- salat 164,- Clubsandwic kr 165,- Kyllingwrap 128,- Quiche Lorraine, 136,- Tapas Tallerken 145,-

Smårettar & Salatar Pastasalat kr 148,- Serrano- salat 164,- Clubsandwic kr 165,- Kyllingwrap 128,- Quiche Lorraine, 136,- Tapas Tallerken 145,- Smårettar & Salatar Pastasalat Fussili, bacon, soltørka tomat, fetaost.. kr 148,- Serrano- salat Serranoskinke, mango, ruccolasalat, babyspinat, jogurtdressing kr 164,- Clubsandwich med kylling, bacon,

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen:

Side 2 af 12 in identitet vil holdes skjult. Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu) 1) Navn på gruppen: Side 1 af 12 Nordisk Tilsynskonferanse 2016 ag 1 Proporsjonalitet og rimelighet ruppeoppgaver På de neste sidene finner du 5 bilder hentet fra hverdagen som inspektør. jør din egen vurdering og dis sidemannen

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00205 Dato: 8. februar 2017 Klager: Representert ved: GoEuro Corp Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Services and Systems Development Grafisk verktøyskrin Grafisk profil ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Selvhjelpspakken for informasjon og formidling ved NTNU: www.ntnu.no/info/selvhjelp

Detaljer

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario 27.10.2014 1 Hva er eksponeringsscenario? (What is an Exposure Scenario?) Abdulqadir Mohamad Suleiman Arbeidstilsynet Oslo ES Konferanse 24. oktober 2014 Disposisjon

Detaljer

roomservice menu Please note that this menu is available from 11 a.m. Only breakfast is served in the morning.

roomservice menu Please note that this menu is available from 11 a.m. Only breakfast is served in the morning. Opening hours Monday Sunday 06.30 a.m. 10.30 p.m. Please note that this is available from 11 a.m. Only breakfast is served in the morning. Service charge per order 65,- Please dial One Touch Service to

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 276778 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. CM 17/00 (2006.01) CM 177/00 (2006.01) F01M 1/12 (2006.01) F01M 9/02 (2006.01) CN 30/12 (2006.01) CN 40/26

Detaljer

nr 14/ NO årgang 94 ISSN

nr 14/ NO årgang 94 ISSN Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.03.29-14/03 nr 14/03-2004.03.29 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Lunch Menu Lunsjmeny. www.fjord1.no

Lunch Menu Lunsjmeny. www.fjord1.no Lunch Menu Lunsjmeny www.fjord1.no Sandwiches Påsmurt Roll w/cheese Rundstykke m/ost 29 Roll w/ham Rundstykke m/skinke 29 Sandwich w/ham Smørbrød m/skinke 53 Sandwich w/ham and cheese Sandwich m/ost og

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.30 12:02:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Første time etter sommerferien

Første time etter sommerferien Første time etter sommerferien Læringsmål Repetisjon fra i fjor. Motivasjonstime. Materiell Ordkort: Food and drink (142 172) og Animals (101 134) Quest 1 CD, spor 3: The goodbye song Forarbeid (Circle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 21. mars 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8189 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00121 Int. reg. nr. 0837694 Nasj. ref. nr. 200412969 Int. reg. dato: 2004.03.31 Prioritet 2003.10.02 (DE 303 51 154.0/36)

Detaljer

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS

MARITIME SIMULATORER. AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS MARITIME AV Ove A Bentsen TRANSAS NORGE AS ANNERKJENTE KVALITETS KRITERIER Maritime simulatorer: Dekker minimum alle essensielle områder innen maritim trening i henhold til STCW '95 krav. Konstruert for

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk Veke Kapittel Øveord Læreplanmål 34-37 New Friends Dancing, playing computer games, playing handball, playing ice hockey, riding, pupil, friends, nice, hair, long, short, curly, dark, blond - forstå og

Detaljer