tidende nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 94 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 9 Delvis overdragelse...» 46 Rettelser...» 49 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 50 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 60 Fornyelser...» 72 Slettelser...» 73 Innsigelser...» 79 INID-koder...» 80

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOMMUNIKATOR ELFA DÉCOR (730) Innehaver: Kommunikator v/stein Idar Stokke, Nordlia 46, 1900 Fetsund, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Elfa International AB, Elfagatan 5, S Västervik, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Skinner, konsoller, bjelker, hyller, kasser, esker, kister, kurver, kroker, alt av metall som komponenter i oppbevaringsutstyr. KL. 20: Små tre- eller plastartikler som komponenter i oppbevaringsutstyr for hjemmebruk; garderober og garderobeinnredninger. KARTANON (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Fersk fjærkre; kjøtt og pølser; kjøttprodukter og pølseprodukter; delikatesser fremstilt av de forannevnte varer; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; egg; ferdiglagete retter, herunder ertestuing, også med kjøtt eller kjøttprodukter; grønnsaksalater; salater fremstilt av poteter. KL. 30: Melholdige næringsmidler, herunder pannekaker, også fylt med grønnsaker og/eller kjøtt og/eller kjøttprodukter; paier, også fylt med grønnsaker og/eller kjøtt og/eller kjøttprodukter. FI, , T (450) Kunngjort reg. dato:

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GUARDRAILS GUARDRAILS (730) Innehaver: ALARIS Medical Systems Inc, Wateridge Circle, Building A, San Diego, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for lagring av parametere for medisinadministrasjon, inkludert preparatnavn, preparatkonflikter, strømningsmengde, dosering, volum, administrasjonstidsperioder, pasientfysiologiske parametere, parametere for vitale tegn, og overvåkning av parametere for medisinadministrasjon selektert av en pleiegiver, og sammenligning av parametere for medisinadministrasjon selektert av en pleiegiver til lagrede parametere for medisinadministrasjon, og tilveiebringelse av displaydata basert på sammenligningen. (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: ALARIS Medical Systems Inc, Wateridge Circle, Building A, San Diego, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter som overvåker administrasjon av medisiner til en pasient, som lagrer parametere for medisinadministrasjon, inkludert preparatnavn, preparatkonflikter, strømningsmengde, dosering, volumer, administrasjonstidsperioder, pasientfysiologiske parametere, parametere for vitale tegn, og som overvåker parametere for medisinadministrasjon selektert av en pleiegiver, og som sammenligner parametere for medisinadministrasjon selektert av en pleiegiver til lagrede parametere for medisinadministrasjon, og som tilveiebringer displaydata basert på sammenligningen, nemlig monitorer for medisinadministrasjon, infusjonspumper, sprøytepumper, programmerbare infusjonspumper, programmerbare sprøytepumper og kjerneprogrammene deri. (450) Kunngjort reg. dato:

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VDA.DE CUERVO MISSION HILL (730) Innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, Jalisco CP 45601, MX (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Sjokolade, sjokoladedrops, sjokoladeplater, sjokoladedrops og konfekt fylt med brennevin; kaffe-, kakao- og sjokoladebaserte drikker; konditorvarer, inkludert kaker, kjeks, bakverk; smakstilsatte fruktsauser og sirup; sauser (krydderier); sjokolademasse for fyll til kaker, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; salt. KL. 32: Øl og maltdrikker; ikke-alkoholholdige drikker og blandinger for fremstilling av drikker; drikker som er beregnet til å blandes med øl og maltdrikker; ikkealkoholholdige cocktailblandinger. KL. 33: Alkoholholdige drikker; tequila; alkoholholdige cocktailblandinger. (730) Innehaver: Mark Anthony Properties Ltd, 170 West 75th Avenue, Vancouver, BC V6P 6G2, CA (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 33: Viner. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Flis & Tegl Norge AS, HN Haugesvei 58, 1661 Rolvsøy, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall). (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: In lieu AS, Kjøpmannsgata 19, 7013 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (450) Kunngjort reg. dato:

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WEEE-SUPPORT FINN TORGET (730) Innehaver: Elektronikkretur AS, Postboks 6454 Etterstad, 0605 Oslo, NO KL. 39: Transportvirksomhet. KL. 40: Bearbeiding av materialer. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GAIANETT (730) Innehaver: Finn.no AS, Postboks 747 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (450) Kunngjort reg. dato: (730) Innehaver: Nissen Gaianett, Adlersgate 7, 3116 Tønsberg, NO KL. 35: Annonser (spredning av reklame -); databaser (innsamling og systematisering av informasjon for bruk i on-line annonsering på datanettverk; organisering av messer for salg og markedsføring; reklamevirksomhet; utarbeidelse av reklametekster; utleie av reklameplass. KL. 41: Digital bildebearbeidelse; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line. KL. 42: Dataprogrammer (utarbeidelse av -); miljøvernrådgivning; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; webhotell. (450) Kunngjort reg. dato:

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PORKKA (730) Innehaver: Porkka Finland OY, Soisalmentie 3, SF Hollola, FI (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 6: Bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall og rammer av metall for bygninger; prefabrikkerte rom av metall, kjøle- og fryserom; kjøle- og fryserom av metall med kjøleaggregat; emballasjebeholdere av metall; dører av metall, spesialisolerte kjøleromsdører av metall; sving- og skyvedører av metall for kjølerom; ikke-elektriske metallkabler og -tråder; låsesmedvarer, små varer av metall; rør av metall; varer av uedelt metall som ikke inngår i andre klasser. KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling; kjøle- og fryserom; kjøle- og frysebeholdere, kjøleskap, kjøle- og fryseskap, renrom, butikkskap og kjøledisker for husholdning, storhusholdning, butikker, partilager, sykehus, laboratorier og for lagring av medisiner; prefabrikkerte isolasjonselementer for bruk i samband med ovenfor nevnte varer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjon; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kjøleanlegg. (450) Kunngjort reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Felleskjøpet Maskin AS, Postboks 64, 2041 Kløfta, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Plantejord. KL. 3: Rengjøringsmidler. KL. 7: Gressklippere, motorsager, håndklippere, verktøymaskiner, meierimaskiner, melkemaskiner, separatorer, jordbruksmaskiner, jordbruksredskaper, fôringsmaskiner, generatorer, kvessemaskiner, avfallskverner, løfteapparater, lukemaskiner, pakkemaskiner, ploger, plogskjær, pumper, rakemaskiner, dynamoremmer, vifteremmer for motorer, rugemaskiner, maskiner for bearbeiding av tre, treskemaskiner, trykkluftmaskiner, vannvarmeapparater, maskinjekk. KL. 8: Hageredskaper, håndverktøy, håndredskaper, sagblad, manuelt drevne verktøy, manuelt drevne jekker, merlespiker. KL. 25: Klær, kjeledresser, sko. KL. 31: Dyrefôr. (450) Kunngjort reg. dato:

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FK BUTIKKEN FRITID (730) Innehaver: Felleskjøpet Maskin AS, Postboks 64, 2041 Kløfta, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Plantejord. KL. 3: Rengjøringsmidler. KL. 7: Gressklippere, motorsager, håndklippere, verktøymaskiner, meierimaskiner, melkemaskiner, separatorer, jordbruksmaskiner, jordbruksredskaper, fôringsmaskiner, generatorer, kvessemaskiner, avfallskverner, løfteapparater, lukemaskiner, pakkemaskiner, ploger, plogskjær, pumper, rakemaskiner, dynamoremmer, vifteremmer for motorer, rugemaskiner, maskiner for bearbeiding av tre, treskemaskiner, trykkluftmaskiner, vannvarmeapparater, maskinjekk. KL. 8: Hageredskaper, håndverktøy, håndredskaper, sagblad, manuelt drevne verktøy, manuelt drevne jekker, merlespiker. KL. 25: Klær, kjeledresser, sko. KL. 31: Dyrefôr. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FELLESKJØPET FRITID (730) Innehaver: Felleskjøpet Maskin AS, Postboks 64, 2041 Kløfta, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 1: Plantejord. KL. 3: Rengjøringsmidler. KL. 7: Gressklippere, motorsager, håndklippere, verktøymaskiner, meierimaskiner, melkemaskiner, separatorer, jordbruksmaskiner, jordbruksredskaper, fôringsmaskiner, generatorer, kvessemaskiner, avfallskverner, løfteapparater, lukemaskiner, pakkemaskiner, ploger, plogskjær, pumper, rakemaskiner, dynamoremmer, vifteremmer for motorer, rugemaskiner, maskiner for bearbeiding av tre, treskemaskiner, trykkluftmaskiner, vannvarmeapparater, maskinjekk. KL. 8: Hageredskaper, håndverktøy, håndredskaper, sagblad, manuelt drevne verktøy. manuelt drevne jekker, merlespiker. KL. 25: Klær, kjeledresser, sko. KL. 31: Dyrefôr. (450) Kunngjort reg. dato:

9 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: PRESLIA CRYOMOLD (730) Innehaver: Total Lubrifiants, Immeuble Le Diamant B, 16 rue de la République, F Puteaux, FR KL. 4: Industrial oils and greases (other than edible oils and fats and essential oils); lubricants; dust-binding compositions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel, tallow candles, candles, nightlights and wicks. Gazette nr.: 03/03 (730) Innehaver: Linde AG, Abraham-Lincoln-Strasse 21, D Wiesbaden, DE KL. 7: Machines for injection moulding and diecasting of metals and plastic as well as parts of such machines. KL. 37: Installation, assembly, repair and maintenance of installations for injection moulding and diecasting; construction of installations for injection moulding and diecasting. KL. 42: Engineering and design of installations for injection moulding and diecasting for third parties, and development and design of processes for injection moulding and diecasting. Gazette nr.: 05/03 9

10 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: RUSTICHIPS (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE (730) Innehaver: Sanagens SpA, Via S. Antonino, 212, I Treviso, IT KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus. KL. 25: Support stockings and socks; comfort footwear. Gazette nr.: 05/03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: INDOCOLLYRE (730) Innehaver: Laboratoire Chauvin SA, Parc du Millénaire, 416, rue Samuel Morse, F Montpellier, FR KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary product. Gazette nr.: 05/03 KL. 29: Mixture for making bread slices, namely a cream mainly containing walnuts and/or peanuts; salted and/or spiced peanuts, walnuts, almonds and cashew nuts; potato crisps and potato sticks; crispy products obtained from extruded potatoes (snacks), fried potato cakes. KL. 30: Confectionery goods, pastry articles, in particular shortbread, canary-bread, waffles, savoury cakes, cakes treated with a caustic solution, small cakes made with onions and with cheese, round wafers, biscuits, rusks, spice bread and breads with honey, crackers; precooked pastry articles for toasting, including sweet and savoury layer cakes, leavened dough cakes, long-life pastry articles, including soft and hard small cakes, chocolate, chocolate articles, sweet goods, in particular sweets, fondant and croquant products; marzipan; puffed rice, corn flakes; cereal preparations for food, namely prepared pearl grains and seed flakes mixed with walnuts, raisins, fruit, fruit powder, wheatgerm, sugar and/or honey; foodstuffs made with cooked, dried, shredded and semi-hard cereals; crispy products obtained from extruded wheat, rice and corn; all the above products also extruded or coextruded and compressed, also in bars. Gazette nr.: 22/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: GOLDEN SUN (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Canned meat, sausages, fish, vegetables and fruits, the above-mentioned goods preserved using sugar and/or vinegar; dried fruit; jams, marmalades. KL. 31: Fresh fruit and vegetables. KL. 32: Fruit and vegetable juices. Gazette nr.: 23/00 10

11 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ARTHUR METZ (730) Innehaver: Societe des Vins et Cremants D Alsace Metz-Laugel, 102, rue du Général de Gaulle, F Marlenheim, FR KL. 33: Alcoholic beverages (except beer), wines, sparkling wines, Champagne wines, alcoholic essences, alcoholic extracts, distilled beverages, digesters (liqueurs and spirits), cocktails, spirits and in particular eaux-devie, kirsches, cognac, armagnac, calvados, brandies, gins, vodkas, whiskies, tequilas, perries. Gazette nr.: 05/03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: white cheese and desserts made from these dairy products; non-alcoholic milk drinks with high milk content; food for children in the form of dairy products; dietetic flower pollen extracts not for medical use; dietetic foodstuffs made with protein or fat for non-medical purposes. KL. 30: Coffee, tea and herbal teas; cocoa; chocolate, chocolate products, pralines; coffee-based beverages, teabased beverages, cocoa-based beverages, beverages containing caffeine, theine and cocoa, powder for beverages containing cocoa and chocolate; drinking chocolate; herbal sweets and other sweetmeats; cereal preparations (except fodder), noodles, macaroni and other pasta; bread, fine pastries, petits fours, cookies and biscuits, shortbread, waffles and confectionery products; treacle, yeast, edible salt, vinegar; sugar, sweetmeats, invert sugar, grape sugar and other natural and dietetic sweeteners; dietetic and non-dietetic foodstuffs for children, namely flour, semolina, cereal preparations, starchy preparations for food, food preparations (muesli) consisting essentially of oat flakes, corn flakes, sugar, cereal preparations and containing nuts, raisins and dried fruits; dietetic cereal germ extracts for non-medical use; dietetic preparations consisting of cereals for non-medical use, yeast products and other dietetic foodstuffs made with carbohydrates for non-medical use; beverages made with fruit teas; the aforesaid products for non-medical use. KL. 32: Non-alcoholic and dietetic beverages, nonalcoholic fruit beverages, fruit-juice beverages, fruit juices, fruit syrup, vegetable juices (beverages), chocolate syrup and other non-alcoholic preparations for making beverages; isotonic dietetic beverages for non-medical use; beetroot syrups; powder for dietetic and non-dietetic beverages containing sugar for preparing isotonic beverages; (all the above products included in this class). Gazette nr.: 05/03 (730) Innehaver: Krüger GmbH & Co KG, Senefelderstrasse 44, D Bergisch Gladbach, DE KL. 1: Artificial sweeteners, especially A-L-Aspartyl-Lphenylalanine-methyl-ester, acesulfame, cyclamate, saccharin, xylitol; artificial sweetening and sugar substitution products especially powdered sweetening mixtures in the form of granules or tablets. KL. 3: Soaps, perfumery, cosmetics, in particular, skin oils and creams for children, shampoos. KL. 5: Sorbitol, granular saccharose and other basic and raw materials for pharmaceutical products; pharmaceutical products, pharmaceutical teas; dietetic products for medical use, herbal elixirs, dietetic fruit and herbal teas for medical use; food for babies, gruel for babies and milk-based powdered food for babies; dietetic salt for medical use; sorbitol preparations and sugar substitution products for the sick; vitamins, ferments and trace elements in powder form and as tablets for medical use; medicinal plant, cereal germ and flower pollen extracts for medical use; linseed. KL. 29: Vegetable juices for cooking; fruit jellies, marmalades and jams; milk powder for nutritional purposes; dairy products, namely cream, yogurt, soft (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: CIEN BEAUTY (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Gazette nr.: 11/02 11

12 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: VONTOBEL (730) Innehaver: Vontobel Holding AG, Tödistrasse 27, CH-8022 Zürich, CH KL. 9: Electronic, magnetic and optical data media. KL. 16: Printed matter. KL. 35: Corporate analyses. KL. 36: Financial affairs; banking; monetary affairs; issuing financial instruments derived from stock market indices and from share indices; establishment and calculation of value indices and of stock market indices; stock market price quotations; financial analyses. KL. 38: Telecommunications, particularly transmission of economic data. KL. 41: Periodical publication of indices regarding stock market values and indices. Gazette nr.: 05/03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: OCUVITE (730) Innehaver: Dr Gerhard Mann Chemisch- Pharmazeutische Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm , D Berlin, DE KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; cosmetic creams and pomades; creams and pomades not used in medicine. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; dressings, health care material (bandages); material for fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides, eye drops, contact lens solutions; pomades for medical purposes. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: TAVERNELLO (730) Innehaver: Premium SrL, Via Convertite, 14, Faenza, IT KL. 33: Wines. Gazette nr.: 05/03 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: NIXE (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Fish and tinned fish (also deep-frozen), in particular products of hake, salmon, caviar, flat fish fillet, herring, mackerel and other fine fish, smoked eel speciality products (schillerlocken); crayfish and crabs (not live), tinned or in salad. KL. 30: Fine marinades. KL. 31: Living crayfish and crabs. Gazette nr.: 24/02 Gazette nr.: 03/03 12

13 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Heiner- Fleischmann-Strasse 2, D Neckarsulm, DE (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Firma A van Vliet en Zn VOF, Herenweg 208 A, NL-3645 DZ Vinkeveen, NL KL. 4: Charcoal for barbecues, charcoal briquettes, firelighters, wood and blocks and firewood. KL. 11: Grills for barbecues. Gazette nr.: 05/03 KL. 29: Meat, fish, poultry, game; meat extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice. Gazette nr.: 24/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: MCGRANT (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 34: Goods made with tobacco. Gazette nr.: 04/03 13

14 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ADB (730) Innehaver: Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, D München, DE (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Fruit and vegetable preserves, also in the form of vinegar-preserved foodstuffs; preserved, dried, cooked and deep-frozen fruit and vegetables; dried fruit and dried fruit mixtures. KL. 31: Fresh fruits and vegetables and fresh potatoes. Gazette nr.: 04/03 (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Electrical and electronic instruments for measuring, regulating and controlling for use in motor vehicles. Gazette nr.: 4/01 DE, , /12 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: BONFUNGA (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Preserved, dried and cooked mushrooms, also deep-frozen. KL. 31: Fresh mushrooms. Gazette nr.: 25/02 14

15 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SLR DELTA LLOYD (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, compasses. KL. 12: Motor vehicles and their parts (not included in other classes). KL. 14: Watches and watch accessories, namely cases for watches, watch straps made of metal or leather or plastic, watch chains; watch pouches, jewellery. KL. 16: Newspapers, magazines, brochures, books, goods made of paper and/or pulp (cardboard), namely paper handkerchiefs, paper napkins, packaging containers, packaging bags, photographs; stationery; packaging materials made of plastic, namely sleeves, bags, films. KL. 18: Leather and imitations of leather and goods made of these materials, namely handbags, briefcases, leather goods, in particular purses, wallets, key wallets; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, walking sticks. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 27: Carpets and floor mats. KL. 28: Games, toys, model cars. KL. 36: Leasing of motor vehicles. KL. 37: Care, maintenance, servicing, repair and cleaning of motor vehicles. KL. 39: Transport of persons and goods, rental of motor vehicles. KL. 41: Driver safety training; organisation of sporting competitions; cultural entertainment. (730) Innehaver: Delta Lloyd Nuts Ohra NV, 4, Spaklerweg, NL-1096 BA Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Insurance and financial affairs. Gazette nr.: 13/01 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SMART LOGIC (730) Innehaver: Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, D Kronberg, DE KL. 8: Electrically powered shaving apparatus, in particular shaving foils and cutter blocks. Gazette nr.: 24/01 DE, , /08 Gazette nr.: 12/01 DE, , /12 15

16 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PACKARD BELL EASY ONE SILVER (730) Innehaver: NEC Computers International BV, Nieuweweg 279, NL-6603 BN Wijchen, NL KL. 16: Printed matter, magazines; instructional and teaching material (except apparatus) with respect to computer programming, computer software, computers, telecommunication, Internet, electronic mail, electronic commerce and services related thereto, including training, helpdesk services, maintenance and information services. KL. 35: Advertising; publicity agencies; business management; consultancy on the subject of business management, business organization and business economy; business appraisals; business information; dissemination of promotional items, such as leaflets, brochures, printed matter and samples; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; statistical information; book-keeping; business inquiries; market canvassing; marketing research, marketing studies; opinion polling; office machines and equipment rental; computerized file management; intermediary services and consultancy in the sales of Products, also via Internet, as mentioned in class 16; setting-up and updating of data files; bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods from an Internet website specialising in computer software, computer hardware, components, parts, accessories, network equipment, peripheral equipment and auxiliary equipment. KL. 37: Installation, maintenance and repair of computers, telecommunication apparatus and installations; information on all the aforementioned services. KL. 38: Telecommunications, also via Internet; communication through computer terminals; interactive communication via computer networks (Internet), cable networks or other means of data transfer; computer network access services (Internet); computer-aided transmission of messages and images; electronic mail services; rental of telecommunication equipment; providing electronic access to data files; information on all the aforementioned services. KL. 42: Computer programming; consultancy in the field of computer programming and computer science; programming for electronic data processing; updating of computer programmes; recovery of computer data; professional technical advisory services; professional consultancy (non-business); rental of computer software; rental of data processing equipment, rental of computers; design and development of software for the benefit of Internet and Intranet applications; software development for obtaining Internet access, software development for the design and development of websites; consultancy related to the services mentioned in classes 37 and 38. Gazette nr.: 2/02 BX, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Guccio Gucci SpA, Via Tornabuoni 73/ R, I Firenze, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire extinguishers; recorded computer programs. KL. 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. KL. 25: Clothing, footwear, headwear. Gazette nr.: 5/02 IT, , TO 2001 C

17 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LASH ARCHITECT ULTRAZONIX (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics including creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, foams, balms and products in the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils. Gazette nr.: 6/02 FR, , 01/ (730) Innehaver: Ultrazonix DNT AB, Krossverksgatan 3, S Malmö, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Surgical, dental and veterinary apparatus and instruments, medical diagnostic apparatus and instruments, medical apparatus and instruments for the treatment of disc and joint diseases and disorders, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. KL. 44: Medical services. Gazette nr.: 10/02 SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SINOVIAL (730) Innehaver: IBSA Institut Biochimique SA, 13, via al ponte, CH-6903 Lugano, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 5: Hyaluronic acid administered by intra-articularly for the treatment of Osteoarthritis. KL. 10: Medical apparatus and instruments containing hyaluronic acid administered intra-articular for the treatment of Osteoarthritis. Gazette nr.: 7/02 CH, ,

18 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FRESHVALE (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Sausages and sausage products; sausage preserves. Gazette nr.: 19/02 DE, , /29 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D Bad Vilbel, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. KL. 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials. KL. 42: Scientific and industrial research. KL. 44: Medical services; hygienic and beauty care for human beings or animals; services in the field of pharmacy and medicine; consultancy in the field of pharmacology. Gazette nr.: 11/02 (730) Innehaver: Bulgari SpA, 11, Lungotevere Marzio, I Roma, IT KL. 3: Soaps, perfumery, cosmetic products, hair lotions, deodorants for personal use, toiletries. Gazette nr.: 19/02 18

19 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ECOSAFE (730) Innehaver: Ecolab GmbH & Co OHG, Reisholzer- Werftstrasse 38-42, D Düsseldorf, DE KL. 9: Computer programs stored on data carriers, computer software. KL. 35: Consultancy in the field of business management and marketing, consultancy in marketing of products. KL. 42: Research in the field of computer software, services of software producers. Gazette nr.: 22/02 DE, , /42 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BULL (730) Innehaver: Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A Fuschl am See, AT KL. 32: Non-alcoholic beverages, including refreshing beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic beverages, for sportsmen and women and adapted to their needs); beers, malt beers, wheat beers, porter s ales, ales, stouts and bottom-fermentation beers known as lagers; non-alcoholic malt beverages; mineral and carbonated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages, as well as effervescent tablets and powders for making non-alcoholic beverages and cocktails. (730) Innehaver: Mövenpick-Holding, Sinserstrasse 47, CH-6330 Cham, CH KL. 29: Meat, fish and seafood, poultry and game; sausages, meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; salads, jellies, jams, pickles, fruit coulis, eggs, milk and dairy products, butter, cheese, cream, yoghurt and milk beverages, edible oils and fats; processed nuts. KL. 30: Coffee, coffee extracts, tea, cocoa, chocolate, praline sweets with fillings and without fillings, sweetmeats and confectioneries, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal preparations; bread, sandwiches, biscuits, pastry and fine confectionery products; honey, treacle; yeast; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; sauces for salads. KL. 42: Design sketching of packaging, containers, dinnerware and table utensils; engineering work, architecture, interior design and landscaping services; technical project planning, consulting for construction. KL. 43: Providing of food and drink in restaurants, wine bars, brasseries, cafes and for takeaway purposes; operation of hotels, restaurants and facilities for catering and canteens; catering services; rental of premises for meetings; organisation and holding of banquets; operation of accommodation and/or catering facilities, and camping sites; operation of industrial kitchens; preparation and supply of prepared dishes and beverages for immediate consumption. KL. 44: Operation of hairdressing, massage and beauty salons, saunas and bathing facilities. Gazette nr.: 23/02 Gazette nr.: 22/02 AT, , AM 5413/

20 Norsk varemerketidende internasjonale registreringer nr (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BIOGARANT (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable preserves; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams, marmalades; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made of cereals (except foodstuffs for animals); pasta; bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, bakingpowder; salt, mustard; vinegar, sauces, condiments; spices. KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products included in this class; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt. KL. 32: Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 24/02 DE, , /29 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Enerdrinks Nordeste SL, Rue Do Corgo, 13, Meixonfrio, Santiago de Compostela (La Coroña), ES KL. 32: Beers, mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 01/03 ES, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LITTLE RANCH (730) Innehaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, DE KL. 30: Sweets, in particular candies and dragees, consisting of and/or under use of fruit gum in foamy consistency, fruit gum, liquorice and jelly (except for medical purposes). Gazette nr.: 25/02 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Barlinek SA, ul. Przemyslowa 1, Barlinek, PL KL. 19: Glued parquet board, sawn timber for flooring, sawn timber, semi-worked wood, veneer wood, structural timber. KL. 40: Wood impregnation, including impregnation and treatment of structural timber and factory lumber done using preservation agents or other substances. Gazette nr.: 3/03 20

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 36/05-2005.09.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 46/09-2009.11.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 8-2004.02.16 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 24-2003.06.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 24-2003.06.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 24-2003.06.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/07-2007.11.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 47/07-2007.11.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 47/07-2007.11.19 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 28/07-2007.07.09 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.04-41/04 nr 41/04-2004.10.04 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer