IBB arbeider for at alle riksveiene som i dag går gjennom sentrum, skal føres utenom Elverum by.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBB arbeider for at alle riksveiene som i dag går gjennom sentrum, skal føres utenom Elverum by."

Transkript

1 Elverum 24. februar 2011 Samferdselsdepartementet, NTP sekretariatet, Kpi: Fylkesmannen i Hedmark, Innspill til nasjnal transprtplan (NTP) - Behv fr avklaring av verrdnet vegsystem g byutviklingsstrategi fr Elverum med bl. avklaring av verrdnet system fr sykkeltrafikk samt avklaring av traseer fr Rv 25 g Rv 20 utenm Elverum sentrumsmråde Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har invitert til innspill i frhld til nasjnal transprtplan Interessegruppa fr bedre byutvikling, IBB, har gleden av å kmme med innspill til NTP i frhld til samferdsels g byutviklingssituasjnen i Elverum. Elverum har innbyggere g er et reginseter i krysningspunktet mellm Hedemarken, Slør, Østerdalen g mellmriksvegen til Sverige med turistindustrien i Trysil g Sälen. Interessegruppa Bedre Byutvikling i Elverum (IBB) ble startet i nvember Organisasjnen er en partiplitisk uavhengig rganisasjn sm arbeider fr en mer miljøvennlig utvikling av Elverum by. IBB mener at en utvidelse av riksveiene gjennm sentrum ikke vil gi en bærekraftig by g er klar på at disse veitraseene vil sette stpper fr en mderne g miljøvennlig byutvikling. IBB arbeider fr at alle riksveiene sm i dag går gjennm sentrum, skal føres utenm Elverum by

2 Prblemkmplekset man står venfr i Elverum I dag kples de tre riksveiene 3, 20 g 25 sammen i Elverum by, i følge Statens vegvesen Hedmark, et unikt riksveiknutepunkt. Dagens vegløsninger medfører betydelige miljøprblemer g medfører dårlig fremkmmelighet fr gjennmgangstrafikken. Dagens riksveger g deres riksvegfunksjn/stamvegfunksjn er til hinder fr utvikling av byens sentrale deler. I følge Statens vegvesen er det g vil bli økende kapasitetsprblemer uten nye utbygginger. Ny Rv 3 detaljplanlegges nå sm mkjøringsvei vest fr sentrum med byggestart m nen år. Fr de øvrige riksvegene freligger det ingen avklaring av ny trasé sm ikke belaster sentrumsmrådene. Statens vegvesen har lagt frem frprsjekt fr utbygging/utvikling av eksisterende vegtraseer gjennm eksisterende bligmråder innbyggere har nå skrevet under på at de ikke vil ha en slik veiløsning. Innspillet er levert kmmunen sm et innbyggerinitiativ jfr, kmmunelven g vil bli behandlet i kmmunestyret i slutten av mars, mai eller i juni. Innbyggerinitiativet freslår at det utarbeides en plan fr et sammenhengende system med mkjøringsveger. Muligheten fr mkjøringsveger rundt tettstedsmrådet Elverum ble skissert allerede på 60-tallet g har ligget inne i kmmuneplanen. Den arealmessige utviklingen av byggemrådet i Elverum er dermed tilpasset en situasjn med fremtidige hvedveger utenm sentrumsmrådene - såkalte mkjøringsveger 1. Elverum er en by i vekst g vi har nå ca innbyggere. Veksten i flketall er blant den sterkeste i Nrge. Elverum har ønske m en sterk satsing på byutvikling. Dagens vegtraseer er til hinder fr frtetting. Vegtraseene hindrer g hemmer en mderne byutvikling g planavklaringer sm er nødvendig fr å realisere byutvikling. Uten planavklaringer vil det bli behv fr å etablere flere nye byggemråder fr bliger utenfr eksisterende byggemråde. Dette vil bidra til å spre tettstedsmrådet g øke transprtbehvet. En slik utvikling er i knflikt med definert frmål i Plan- g bygningslven der det bl.a sies: Lven skal fremme bærekraftig utvikling til beste fr den enkelte, samfunnet g framtidige generasjner. Planlegging etter lven skal bidra til å samrdne statlige, reginale g kmmunale ppgaver g gi grunnlag fr vedtak m bruk g vern av ressurser. Det er klarlagt at det er prblemer tilknyttet den trafikale situasjnen i bymrådet, men verken planmyndigheten Elverum kmmune eller eier av eksisterende riksveganlegg g tiltakshaver fr nye verrdnede vegfrbindelser, har definert hva sm er de reelle prblemene g miljøprblemene knyttet til den trafikale situasjnen. Det er stre miljøprblemer i Elverum knyttet til lkal luftfrurensing. Miljøstatus fra kmmunelege Skulberg i Elverum, desember 2010, viste at luftkvaliteten i byen er svært dårlig, like dårlig sm strbyene Osl g Bergen. Årsaken er tdelt, frurensning fra veitrafikk g på vinteren et bidrag fra vedfyring. Luftkvaliteten må frbedres i Elverum g reduksjn av trafikk gjennm sentrum, er et viktig virkemiddel. Avklaring av verrdnet vegsystem i Elverum er ingen priritert ppgave fr Statens vegvesen Hedmark, sm er tiltakshaver. Elverum kmmune sm er planmyndighet har ingen kmpetanse til å håndtere trafikale spørsmål, det være seg trafikkutredninger, trafikktekniske spørsmål, 1 I tilfellet med Rv 20 er begrepet mkjøringsveg språklig sett helt feil da de antatt mest aktuelle traseene fr ny riksveg er krtere enn dagens veg. Ny veg vil dermed være en frkrtingsveg. I tilfellet med Rv 25 er det liten frskjell i lengden på dagens veg g alternativ trasé fr ny veg

3 traseutredninger, knsekvensanalyse/knsekvensutredning eller andre spørsmålsstillinger knyttet til trafikale frhld. Tiltakshaver g planmyndighet har ikke etablert en prblembeskrivelse fr dages situasjn eller fremtidig situasjn med utfrdringer knyttet til de trafikale løsningen g byutvikling. Prblembeskrivelsen slik Miljøverndepartementet(MD) har frmulert den Gjennm avgjørelse i innsigelsessak vedrørende vegløsninger i revisjn av kmmunedelplan fr Elverum sentrum Leiret, har departementet gjennm sitt svar 22. desember 2004 frmulert følgende presiseringer, tilrådninger g anbefalinger vedrørende avklaring av verrdnet vegsystem g byutvikling i Elverum: Avklaringen av framtidig hvedvegsystem er helt avgjørende fr at Elverum kmmune skal kmme videre i sin planlegging g byutvikling. Statens vegvesen har utarbeidet en knsekvensutredning fr ny rv2/25 på strekningen Løten grense Grundset i Elverum. Denne inngår sm en del av beslutningsgrunnlaget fr kmmuneplanen. Departementet tilrår at Statens vegvesen gså framver samarbeider aktivt med kmmunen fr å sikre en avklaring m resten av det framtidige, verrdnede vegsystemet i Elverum. Plansamarbeidet bør inngå i kmmende revisjn av kmmuneplanens arealdel. Det er mer enn 20 år siden planene fr den viste traséen fr rv 20 ble utarbeidet, g det er åpenbart behv fr en samlet, helhetlig revisjn av plangrunnlaget. Dette betyr at det bør ses på alle mulige løsninger, gså fr den søndre delen av strekningen fram til Jømna. Prblembeskrivelsen slik IBB velger å frmulere den 1) miljøprblemer knyttet til støy 2) miljøprblemer knyttet til lkal luftfrurensing 3) manglende muligheter fr byutvikling i Leiret 4) manglende muligheter fr byutvikling på Vestad 5) lav transprtkvaliteten fr gjennmgangtrafikken langs Rv 20 (Jømna - Grindalsmen) 6) lav transprtkvaliteten fr gjennmgangtrafikken langs Rv 25 (Løvberg - Grundsetmarka) 7) lav fremkmmelighet lkaltrafikken 8) dårlig rienterbarhet fr lkaltrafikken 9) høy sårbarheten i transprtsystemet 10) høyt energifrbruk g miljøbelastning ved lkaltrafikken 11) dårlig framkmmelighet fr persner barn, ungdm g andre sm ikke har førerkrt eller egen bil Frprsjekt fr økt vegkapasitet i g gjennm sentrum er utarbeidet Fr å avbøte de ikke definerte prblemene har Statens vegvesen utarbeidet frprsjekt fr: utbygging av eksisterende veg gjennm sentrum til 4-felts riksveg i dagen bygging av ny riksvegtrase gjennm eksisterende bligmråde g rett frbi Glmdalsmuseet g gjennm museets ppstillingsmråde/ekspansjnsmråde

4 Statens vegvesen har anbefalt at det såkalte alternativ 3: Knseptet sm alternativ 3 inngår i, vil innebære statlige investeringer sm verskrider mill krner. Løsningen vil frsterke g videreutvikle dagens miljøprblemer g i nett innebære reduserte byutviklingsmuligheter innenfr eksisterende bykjerne. En eventuell realisering av løsningen vil trlig kunne være en katalysatr fr utvikling av desentrale utbyggingsmråder -såkalte bysatteliter. En slik utvikling er i strid med nasjnale føringer innen en rekke plitikkmråder. Knsekvenser g virkninger av en slik løsning er beskrevet på de tre etterfølgende sidene

5 Utbyggingskstnader g underkmmunisering av disse De ttale kstnadene med verrdnet vegsystem gjennm Elverum vil avhenge av hvilket knsept sm velges. Med utgangspunkt i alternativ 3 med ny sentrumsbr ved Glmdalsmuseet er kstnadene sammenstilt med utgangspunkt i Statens vegvesen sine egne rapprter g erfaringer fra Statens vegvesen sine prsjekter: Statlige kstnader fr verrdnet vegsystem gjennm Elverum i knspetet med ny br ved Glmdalsm. Rv 20 Jømna - Helset, 2 felt ny veg 240 mill, [jfr. Vedlegg Q2] Rv 20 Helset - Glåmbrua, 2 felt ny veg eller 4 felt langs eksisterende veg 180 mill, [jfr. Vedlegg Q2] Tverrfrbindelse Grønndalsbakken - Henrik Ibsens veg 2 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, eksl. grunnerverv/miljøtiltak etc./glmdalsmuseet 290 mill, [jfr. Vedlegg G] Alt. 3 med ny sentrumsbr, grunnerverv g eksprpriasjn Statil 60 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, grunnerverv fr øvrig 35 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, tiltak fr å begrense negative miljøknsekvenser 35 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, kulverter g andre tiltak fr g/s-trafikk 45 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, kstnader tilknyttet Glmdalsmuseet 40 mill Veg med planskilt kryssing av Rørsbanen nrd fr Elverum stasjn 85 mill Veg under Parken (kbling mellm Rådhus-mrådet g Leiret nrd) 90 mill Etablering av verrdnet gang- g sykkelvegnett (inkl. 2 brer ver Glmma) 100 mill Rv 25 Glmbrua - Løvberg, miljø, kapasitet g trafikksikkerhet eller Rv 25 Grundset - Løvberg, 2 felts ny veg nrd fr Søbakken Ttale kstnader med verrdnet vegsystem 150 mill > 500 mill, [jfr. sakspapirene] mill - ver mill I Statens vegvesen sin rapprt (vedlegg G) er grunnerverv, miljøtiltak g tiltak fr g/s-trafikken ikke inkludert. Dette er betydelige kstnadskmpnenter sm Statens vegvesen selv burde identifisert g kvantifisert. Når man tar med alle kstnadskmpnenter fr tiltaket knyttet til ny sentrumsbr blir kstnaden nærmere 500 mill kr. Alternativ 3 gir ingen uavhengige parallelle vegfrbindelser mellm Basthjørnet g Glmbrua. Alternativet knsentrerer dessuten all trafikk gjennm Elverum by g all interntrafikk til eller fra Vestad nrd, Vestad syd eller internt mellm Vestad nrd g syd i en 5-armed rundkjøring. Alternativet frutsetter dermed at det gså etableres en ny vegfrbindelse nrd fr Elverum stasjn planskilt med Rørsbanen, [jfr. Vedlegg F]. Hvis knseptet med ny sentrumsbr velges vil trafikkmengden i Strgata øke, [jfr. Vedlegg G]. Sm et avbøtende tiltak må det etableres ny vegfrbindelse mellm sentrale deler av Leiret g nrdre deler av Leiret. Denne kstnaden må derfr gså inkluderes. Velges et knsept sm ikke gir en slik økning i trafikken i Strgata vil en slik vegfrbindelse utgå. Statens vegvesen begår metdiske feil ved unnlate disse nødvendige delene av knseptet g kstnadene med disse vegfrbindelsene. Hvis man kun adderer de kstnader sm Statens vegvesen selv har synliggjrt fr verrdnet vegsystem gjennm Elverum uten å krrigere fr de metdiske feilene g inkludere de avbøtende tiltakene samt hlder Rv 25 øst fr Glmbrua utenfr blir kstnaden 710 mill. kr. Kstnadene med verrdnet vegsystem basert på knseptet med sentrumsbr i alternativ 3 vil verskride mill. kr. Statens vegvesen unndrar vesentlige kstnadselementer i beregningen av kstnadene med sentrumsbr i alternativ 3. Likeledes unnlates nødvendige delprsjekter sm er en nødvendig del av knseptet fr å avbøte de reelle prblemene g besvare de reelle målsettingene. De metdiske feilene medfører at de statlige utbyggingskstnadene med knseptet basert på alternativ 3 blir kraftig underestimert. Ved å addere kstnadene sm Statens vegvesen selv har synliggjrt blir utbyggingskstnaden 710 mill kr. hvilket er betydelig ver kstnadsgrensen på 500 mill. kr sm nrmalt utløser krav m utarbeidelse av knseptvalgutredning (KVU) g ekstern kvalitetssikring (KS1). Statens vegvesen må selv frklare hvilken dagsrden de har sm er bakgrunnen fr underestimering g underkmmunisering av kstnadene med et verrdnet vegsystem

6 Knseptet til alternativ 3 - sanering av bligmråde g 5-armet rundkjøring sm flaskehals Knseptet med ny sentrumsbr ved Glmdalsmuseet innebærer at bligmrådet syd fr Museumsvegen i det alt vesentlige pphører. Om lag 8 enebliger vil bli eksprpriert g revet. I Magnus Hamlanders veg 15 vil det bli inngrep i eiendmmen i frbindelse med etablering av planskilt frbindelse under den nye vegfrbindelsen. Industri g næringsarealene ( ÅDT) sm har adkmst via Vindheiavegen vil få redusert tilgjengelighet da det kun vil være mulig med høyresving inn til Vindheiavegen g høyresving ut fra Vindheiavegen. Hvis man f. eks. kmmer fra Heradsbygd g kjører ver den nye brua ved Glmdalsmuseet må man frtsette nrdver langs blimrådet til den 5-armede rundkjøringen fr å snu i denne g så kjøre sydver igjen fr til slutt å g svinge til høyre inn Vindheiavegen. Flere av bygningene i mrådet er 1800-talls hus, de siste rester av førkrigsbebyggelsen. Ved Vestheimgata 17/Pilkingtn vil det bli eiendmsinngrep p.g.a den nye g/s-vegen sm er nødvendig p.g.a trafikkøkningen i Vestheimgata fra m lag kjt/døgn til m lag kjt/døgn. Dette er samme trafikkmengde sm det i dag er på Rv20 ved Skgmuseet mellm krysset med Strgata/Grøndalsbakken g krysset med Henrik Ibsens veg. Statens vegvesen har frutsatt at all trafikk til/fra eller gjennm Vestad skal passere en nye 5-armed rundkjøring sm er frutsatt bygget på eiendmmen til dagens Statil-stasjn. Også interntrafikken mellm de sydlige delene av Vestad g de nrdlige delene av Vestad, skal føres gjennm rundkjøringen. Statens vegvesen har ikke fretatt beregning av kapasitet eller kapasitetsutnyttelsen til rundkjøringen. Det freligger derfr ingen kunnskap eller dkumentasjn av de trafikale knsekvensen av knseptet. Med valg av knseptet med ny sentrumsbr ved Glmdalsmuseet g 5-armet rundkjøring sm trafikkmaskin på Vestad vil det ikke være fysisk mulig å bedre frhldene fr gående g syklende på tvers av Rv25/ Hamarvegen. Løsningen innebærer etablering av nye støyskjermer, frbedring/utskifting av eksisterende støyskjermer g fasadeislering samt utskifting av vinduer g luftekanaler/ ventiler. Framtidig elektrifisering av Rørs- g Slørbanen vil heve dagens veibane minst 2 meter. Dette vil trekke med seg en heving av bren g den femarmede rundkjøringen g alle veiarmene tilsvarende. Veien vil bli en frmidabel barriere gjennm Vestad sentrum

7 Ny sentrumsbr gir riksvegutbygging i blignære arealer ved Hanstad Knseptet med en ny sentrumsbr innebærer jfr. stamvegutredningen til Statens vegvesen 4-felts veg gså fra krysset med Kirkevegen ved Elvis g sydver. Enten 4-feltsveg langs eksisterende veg sydver til Helset eller en ny tfeltsveg i ny trasé fra Skgmuseet i dagens grøntkrridr mellm bligmrådene på Hanstad g bligmrådene ved Mastmen. Illustrasjn av 4-feltsveg på vestsiden av Prestegårdsjrdet, nytt strt kryssmråde rett øst fr Skgmuseet g ny vegtrasé i skgsbeltet mellm bligmrådene på Hanstad g Mastmen. Miljøverndepartementet har påpekt at skgsmrådet i dag er en viktig del av grønnstrukturen

8 Nasjnale føringer g nasjnale planretningslinjer innenfr plitikkmråder sm har betydning fr g sammenheng med transprtplanleggingen g byutviklingen Det freligger nasjnale føringer g rammebetingelser g retningslinjer fr en lang rekke plitikkmråder sm har betydning fr g sammenheng med transprtplanlegging g byutvikling. Dette er bl.a.: byutvikling sentrumsutvikling grønnstruktur kulturminner/kulturminnevern sykkel sm transprtmiddel bærekraftige transprtløsninger Manglende utredninger i frhld til prblemkmplekset g prblembeskrivelsen Spørsmålene g utfrdringene vedrørende verrdnet vegsystem g byutvikling i Elverum har pågått siden Avgjørelsen i innsigelsaken i desember 2004 skjedde ma. ca. 5 år etter at planprsessen starte pp. Etter at avgjørelsen i innsigelsessaken ble fattet er det tilkmmet krav m utarbeidelse av knseptvalgutredning (KVU). I løpet av de 6 årene sm er gått siden miljøverndepartementets avgjørelse er mfanget, kmpleksiteten g mfanget til gjenstående planarbeid fr å redusere miljøbelastningene, avklare verrdnet vegsystem g avklare rammer fr byutvikling økt istedenfr å reduseres! Behv fr utredninger g analyser Verken tiltakshaver eller planmyndighet har i periden siden 1999 utarbeidet kunnskapsversikt eller planer sm er nødvendig sm grunnlag fr å freta avklaringer av verrdnet vegsystem g legge rammene fr byutviklingen i Leiret g på Vestad. Statens vegvesen g Elverum kmmune har i løpet av 12 år dkumentert manglende kmpetanse, interesse, evner g ferdigheter til å håndtere de utfrdringene sm i dag freligger vedrørende verrdnet vegsystem g byutvikling

9 Vennlig hilsen Interessegruppa Bedre Byutvikling (IBB), 24. februar 2011 Eva Grpen(sign) Slvår Mjøen(sign) Arild Pedersen(sign) Odd Søgård(sign) Vedlegg - Beskrivelse av IBB g interessegruppas arbeid - Vedlegg - Innbyggerinitiativ m utredning av ringvegsystem

10 Vedlegg - Beskrivelse av IBB g interessegruppas arbeid Interessegruppa Bedre Byutvikling i Elverum (IBB) ble startet i nvember Organisasjnen er en partiplitisk uavhengig rganisasjn sm arbeider fr en mer miljøvennlig utvikling av Elverum by. IBB mener at en utvidelse av riksveiene gjennm sentrum ikke vil gi en bærekraftig by g er klar på at disse veitraseene vil sette stpper fr en mderne g miljøvennlig byutvikling. IBB tegner ikke nye veier, men påvirker de plitiske prsesser ved hjelp av visjner g mål. IBB s målbeskrivelser fra 31. jan GJENNOMGANGSTRAFIKK All gjennmgangstrafikk må reguleres utenm byen. Omfatter RV3, RV25, RV20 g fylkesveiene. Dette er et histrisk flkekrav helt tilbake til 60-tallet. Barrierene sm eksisterende riksveier representerer fra Bast til Elvis må reduseres. Miljøet langs Glmma g vannspeilet gjennm byen, må skjermes fr nedbygging av brer g veier. 2 - KARTLEGGING AV FORURENSNING Før reguleringsplaner fr nye veier i Elverum by vedtas(mfatter gså påbegynte planer), skal kmmunen ha gjennmført kartlegging av frurensning i henhld til Frurensingslven (luftkvalitet, støy g frsøpling) g framlagt de nødvendige tiltaksplaner i henhld til Frurensningsfrskriftene (FOR ) g EUs rammedirektiv fr støy (direktiv 2002/49/). Dette mfatter gså avmerking av stille mråder i byen. Stille mråder fr Vestad må mfatte Glmdalsmuseet, Grindalsskansen g Jernbaneparken. 3 - FORUTSIGBAR MILJØKVALITET I BOLIGOMRÅDENE Fr å gjøre Elverum til et attraktivt sted å bsette seg, må Kmmunen snarest etablere frutsigbar miljøkvalitet i byens bligmråder. WHO g Frurensningslven har måleverdier fr slik kvalitet sm uttrykker fravær av frurensning. Alle nye reguleringsplaner må ha margin fr framtidige krav. 4 - FORUTSIGBAR FRAMKOMMELIGHET Kmmunen må sammen med Statens vegvesen, snarest legge planer fr å regulere riks- g fylkesveiene utenm Elverum by-sentrum fr å ppfylle: Næringslivets krav til frutsigbar framkmmelighet Kravet til redusert frurensning fra veitransprt Vegvesenets krav m større kapasitet på riksveiene g bedre skille av lkal g gjennmgangstrafikk. Kravet m flere veier i retning Hamar, ikke bare en sm i dag (redundant vegsystem). Kravet m bedre tilrettelegging fr miljøvennlig, mderne, effektiv kllektivtransprt med knkurransedyktige kjøretider g priser. Kravet m økt framkmmelighet fr de eldre. Fysiske hindringer sm underganger, trapper g sterkt trafikkerte gater må fjernes. 5 - KULTURVERN Kmmunen må følge pp g videreutvikle vedtatte Kulturplan fr Elverum(1997). Det er viktig fr stedsidentiteten at båndene til frtida blir tatt vare på. Det må tas høyde fr framtidige miljøkrav. Museene må sikres stille, luktfrie utemråder, g at gammel verdifull bygningsmasse ikke blir frringet av svevestøv g frurensende partikler. Herambs mekaniske verksted, støperi på Vestad, med tilhørende bliger, er viktig industrihistrie g må tas vare på fr ettertiden. Gamlebrua g mrådet i nærheten av denne, er viktig fr byens identitet g må bevares urørt. IBB arbeider gså med en nedskalering av anbefalingene i Miljøverndepartementets rapprt fra prsjektet Framtidens byer, Fredrikstad knferansen. Målet er å finne gde plitiske løsninger fr en liten by sm Elverum. Et av utkastene finnes på IBB s nettsider

11 Vedlegg - Innbyggerinitiativ m utredning av ringvegsystem Elverum 25. januar 2011 Til Elverum kmmune Kpi Kmmunestyrerepresentantene i Elverum Kpi Fylkesmannen i Hedmark Kpi Østlendingen Kpi Dagsavisen Kpi Vårt Land Kpi Aftenpsten Kpi Hamar Arbeiderblad Kpi Lkal-Avisa Sør Østerdal Kpi NRK Hedmark/Oppland Innbyggerinitiativ m utredning av ringvegsystem Det henvises til frslag m innbyggerinitiativ verlevert til rdfører i 24. januar sammen med 5600 underskrifter JA til mkjøringsveger, NEI til ny bru i sentrum (riksveibru) Da det i innbyggerinitiativet sm ble verlevert rdfører i går var frmuleringer sm kan misfrstås ønsker vi å trekke det verleverte innbyggerinitiativet. Vi har frmulert et nytt innbyggerinitiativ g vi ser frem til behandling av dette i samsvar med gjeldende bestemmelser. Med grunnlag i kapittel 6A, 39a Innbyggerinitiativ i kmmunelven fremmes følgende innbyggerinitiativ: Interessegruppa fr Bedre Byutvikling freslår at det utarbeides en plan fr et sammenhengende system med mkjøringsveger. Omkjøringsvegene skal utfrmes slik at det ikke blir behv fr ny bru i Elverum sentrumsmråde 2. Omkjøringsvegen skal legges mest mulig skånsmt i terrenget fr å hindre støyfrurensing g sikre tilgjengelighet til turterrenget fr kmmunens innbyggere. Dette skal bl. a løses ved hjelp av kulverter g gangbruer. Utredningen skal vise hvilke(n) del av systemet med mkjøringsveger sm bør pririteres sm første mkjøringsveg. Rett til innbyggerinitiativ Med 5600 underskrifter verppfyller IBB kravet m minimum 300 underskrifter fr å få saken behandlet i kmmunestyret. Alle våre underskrifter tilfredsstiller de krav til alder sm er satt av Kmmunal- g regindepartementet. Våre underskrifter er samlet inn på lister der gså bsted er angitt. Underskriftene 2 Sentrumsmråde er definert i Samfunnsdel av Elverum kmmuneplan vedtatt i Elverum kmmunestyre

12 tilfredsstiller derfr de krav departementet stiller til at det er mulig å kntrllere at støtteerklæringene av bsettingsvilkår er ppfylt. Ny sak Interessegruppa fr Bedre Byutvikling (IBB) fremmer frslag vedrørende utredning av et sammenhengende system med mkjøringsveger sm skal utfrmes slik at det ikke er behv fr ny bru i Elverum sentrumsmråde da dette er en sak sm: ikke har et innhld sm et frslag sm ligger til behandling i kmmunestyret ikke har et innhld sm et frslag sm tidligere 3 er behandlet i kmmunestyret ikke har vært innsendt sm innbyggerinitiativ tidligere Interessegruppa Bedre Byutvikling (IBB), 25. januar 2011 Slvår Mjøen Eva Grpen Arild Pedersen (sign) (sign) (sign) Ikke medfølgende vedlegg: ELVERUM KOMMUNE, KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL, ELVERUM MOT 2030, vedtatt i Elverum kmmunestyre Innbyggerinitiativ Veileder, Kmmunal- g regindepartementet, publikasjnskde: H Med tidligere menes i inneværende valgperide eller de 4 siste år

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune.

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dk. 201504859-29 Saksbehandler Anna Sfia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedat By- g miljøutvalget 23.03.2017 Bystyret 29.03.2017 Fv8 Vesterøya- frtau-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Krleis kan plan- g bygningslva styrke jrdvernet? Anne Guri Aase, Kmmunal- g samfunnsplanavdelinga 1 Plan- g bygningslva I føremålsparagrafen ( 1-1) til plan- g bygningslva heiter det: «Lven skal fremme

Detaljer

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011

Høgevarde Vel. Arbeidsplan 2011 Høgevarde Vel Arbeidsplan 2011 Styrets frslag Innledning.... 2 Kjennskap til egne medlemmer... 3 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 4 Veier, stier g løyper.... 8 Beredskap... 10 Infrmasjn g kmmunikasjn...

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Planutvalget 30.11.2010 051/10 TSM Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID- 201001, K2-L12 : Arkivsaknr.: 10/235 Reguleringsplan 201001

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

E18 Motorvegbrua, Drammen Bruparken - parken under motorvegbrua

E18 Motorvegbrua, Drammen Bruparken - parken under motorvegbrua E18 Mtrvegbrua, Drammen Bruparken - parken under mtrvegbrua 11.09.2013 Nrdisk miljømøte 11. september 2013, Drammen Ingerid Sinding-Larsen Statens vegvesen Regin sør E18 Mtrvegbrua, Drammen Bruparken -

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område?

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område? Gulskgen Nrd Hvrfr planarbeid fr et så strt mråde? Det er rettet en rekke frespørsler til Drammen kmmune m endret bruk av eiendmmer g eksisterende bygg innenfr freslått planmråde. En plan er påkrevet fr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026

PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 2013 PLANSTRATEGI FOR KOMMUNEPLAN 2014 2026 Basert på KUNNSKAPSDOKUMENTET 2012 Vedtatt i kmmunestyret 24.09.2013. INNHOLDFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 1.1 KUNNSKAPSDOKUMENTET FOR ANDEBU KOMMUNE 2012...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Bligplitikk i Melhus Ordfører Jrid Oliv Jagtøyen Melhus er en mangfldig kmmune der det skal være mulig å være mdig Bligplitikk i Melhus Tiltaksplan fr bligbygging bestilt av kmmunestyret frdi: Frtgang

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dat: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015 1838 Telefn: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskmité Kmmunestyret

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

420R - Detaljregulering for byggeområde. kunnskaps- og kulturtorg på Vestsida. Varsel om oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram

420R - Detaljregulering for byggeområde. kunnskaps- og kulturtorg på Vestsida. Varsel om oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram 420R - Detaljregulering fr byggemråde kunnskaps- g kulturtrg på Vestsida Varsel m ppstart av detaljregulering g frslag til planprgram Dat: 4. juli 2012 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Prsjektet sm nå fremmes,

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

PLAN PROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03.

PLAN PROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03. PLAN PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN Fra Ggle Mas 6..5 4 - - Swe Innhldsfrtegnelse Innledning. Bakgrunn. Planavgnsning. Eiendmsstruktur.4

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10

Kommentarer til nabomerknader vedr. tiltak Starefossbakken 10 Kmmentarer til nabmerknader vedr. tiltak Starefssbakken 10 I frbindelse med nabvarsling av tiltak i Starefssbakken 10, har vi mttatt nabmerknader sm vi vil kmmentere i det følgende. Innledningsvis ppsummerer

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR. 01.02.2017 FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 2 1. Ytre Fsen (Ørland, Bjugn, Åfjrd, Ran g Osen) 1,1 Fylkesmannens tilråding pr 16. desember Fylkesmannen har tidligere

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV

Nasjonal transportplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Transprt- g kmmunikasjnskmitéen Strtinget Osl Osl, 14. mai 2013 Nasjnal transprtplan 2014 2023 Høringsuttalelse fra OFV Opplysningsrådet fr Veitrafikken (OFV) vil med dette kmmentere satsingen på veinettet

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b. Definisjoner og teoretisk forankring 12 2c. Avgrensing. 14 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1a. Innledning.. 4 1b. Oppsummering.. 6 1c. Arbeidsmåte i frprsjektet.. 8 1d. Oppbygging av dkumentet.. 9 1 DEL 2: BAKGRUNN.. 10 2a. Mandat. 11 2b.

Detaljer

Slik bruker etatene resultatene. James Odeck Vegdirektoratet

Slik bruker etatene resultatene. James Odeck Vegdirektoratet Slik bruker etatene resultatene James Odeck Vegdirektratet Hva mener etatene m resultatene? 1. Et viktig løft fr grunnlaget fr samfunnsøknmiske analyser sm gjennmføres i etatene 2. Svært gd kvalitet på

Detaljer

Rapport mars 2011 fra prosjektet "Levanger Ren til Tusen"/

Rapport mars 2011 fra prosjektet Levanger Ren til Tusen/ Prsjekt "Levanger Ren til Tusen" Tiltak mt frurensning g frsøpling i Levanger sentrum le an.er el.n Levanger, 9. april 2011 Til styringsgruppen Rapprt mars 2011 fra prsjektet "Levanger Ren til Tusen"/

Detaljer

Reguleringsplan for Sagatangen

Reguleringsplan for Sagatangen Reguleringsplan fr Sagatangen Planprgram Plan-id: E263 Utskriftsdat: 04.09. Skråft av planmrådet ved Vassendvika, nn Gran kmmune Reguleringsplan fr Sagatangen planprgram Unicnsult 2 / 9 Innhld Bakgrunn

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle

HØYRES VALGPROGRAM. Rindal kommune... med muligheter for alle HØYRES VALGPROGRAM 2011 2015 Rindal kmmune.. med muligheter fr alle 3 RINDAL HØYRES MÅL: Gjøre det attraktivt å leve, b g arbeide i Rindal En stemme fr Rindal Høyre er et bidrag til: Et bærekraftig næringsliv

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Prosjektrapport Interkommunalt forvaltningskontor for Hitra og Frøya kommuner

Prosjektrapport Interkommunalt forvaltningskontor for Hitra og Frøya kommuner Prsjektrapprt Interkmmunalt frvaltningskntr fr Hitra g Frøya kmmuner Innhld 1.0 Bakgrunn side 3 2.0 Sammendrag.. side 4 3.0 Målsetting side 4 3.1 Delmål g tiltak side 5 4.0 Organisasjn side 8 4.1 Ledelse-persnell.

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behandlet i Kmmuneplanutvalget i Ski kmmune 19.06.13 2 INNHOLD: 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av planen fr Ski vest... 3 2. Planprsessen...

Detaljer