IBB arbeider for at alle riksveiene som i dag går gjennom sentrum, skal føres utenom Elverum by.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IBB arbeider for at alle riksveiene som i dag går gjennom sentrum, skal føres utenom Elverum by."

Transkript

1 Elverum 24. februar 2011 Samferdselsdepartementet, NTP sekretariatet, Kpi: Fylkesmannen i Hedmark, Innspill til nasjnal transprtplan (NTP) - Behv fr avklaring av verrdnet vegsystem g byutviklingsstrategi fr Elverum med bl. avklaring av verrdnet system fr sykkeltrafikk samt avklaring av traseer fr Rv 25 g Rv 20 utenm Elverum sentrumsmråde Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har invitert til innspill i frhld til nasjnal transprtplan Interessegruppa fr bedre byutvikling, IBB, har gleden av å kmme med innspill til NTP i frhld til samferdsels g byutviklingssituasjnen i Elverum. Elverum har innbyggere g er et reginseter i krysningspunktet mellm Hedemarken, Slør, Østerdalen g mellmriksvegen til Sverige med turistindustrien i Trysil g Sälen. Interessegruppa Bedre Byutvikling i Elverum (IBB) ble startet i nvember Organisasjnen er en partiplitisk uavhengig rganisasjn sm arbeider fr en mer miljøvennlig utvikling av Elverum by. IBB mener at en utvidelse av riksveiene gjennm sentrum ikke vil gi en bærekraftig by g er klar på at disse veitraseene vil sette stpper fr en mderne g miljøvennlig byutvikling. IBB arbeider fr at alle riksveiene sm i dag går gjennm sentrum, skal føres utenm Elverum by

2 Prblemkmplekset man står venfr i Elverum I dag kples de tre riksveiene 3, 20 g 25 sammen i Elverum by, i følge Statens vegvesen Hedmark, et unikt riksveiknutepunkt. Dagens vegløsninger medfører betydelige miljøprblemer g medfører dårlig fremkmmelighet fr gjennmgangstrafikken. Dagens riksveger g deres riksvegfunksjn/stamvegfunksjn er til hinder fr utvikling av byens sentrale deler. I følge Statens vegvesen er det g vil bli økende kapasitetsprblemer uten nye utbygginger. Ny Rv 3 detaljplanlegges nå sm mkjøringsvei vest fr sentrum med byggestart m nen år. Fr de øvrige riksvegene freligger det ingen avklaring av ny trasé sm ikke belaster sentrumsmrådene. Statens vegvesen har lagt frem frprsjekt fr utbygging/utvikling av eksisterende vegtraseer gjennm eksisterende bligmråder innbyggere har nå skrevet under på at de ikke vil ha en slik veiløsning. Innspillet er levert kmmunen sm et innbyggerinitiativ jfr, kmmunelven g vil bli behandlet i kmmunestyret i slutten av mars, mai eller i juni. Innbyggerinitiativet freslår at det utarbeides en plan fr et sammenhengende system med mkjøringsveger. Muligheten fr mkjøringsveger rundt tettstedsmrådet Elverum ble skissert allerede på 60-tallet g har ligget inne i kmmuneplanen. Den arealmessige utviklingen av byggemrådet i Elverum er dermed tilpasset en situasjn med fremtidige hvedveger utenm sentrumsmrådene - såkalte mkjøringsveger 1. Elverum er en by i vekst g vi har nå ca innbyggere. Veksten i flketall er blant den sterkeste i Nrge. Elverum har ønske m en sterk satsing på byutvikling. Dagens vegtraseer er til hinder fr frtetting. Vegtraseene hindrer g hemmer en mderne byutvikling g planavklaringer sm er nødvendig fr å realisere byutvikling. Uten planavklaringer vil det bli behv fr å etablere flere nye byggemråder fr bliger utenfr eksisterende byggemråde. Dette vil bidra til å spre tettstedsmrådet g øke transprtbehvet. En slik utvikling er i knflikt med definert frmål i Plan- g bygningslven der det bl.a sies: Lven skal fremme bærekraftig utvikling til beste fr den enkelte, samfunnet g framtidige generasjner. Planlegging etter lven skal bidra til å samrdne statlige, reginale g kmmunale ppgaver g gi grunnlag fr vedtak m bruk g vern av ressurser. Det er klarlagt at det er prblemer tilknyttet den trafikale situasjnen i bymrådet, men verken planmyndigheten Elverum kmmune eller eier av eksisterende riksveganlegg g tiltakshaver fr nye verrdnede vegfrbindelser, har definert hva sm er de reelle prblemene g miljøprblemene knyttet til den trafikale situasjnen. Det er stre miljøprblemer i Elverum knyttet til lkal luftfrurensing. Miljøstatus fra kmmunelege Skulberg i Elverum, desember 2010, viste at luftkvaliteten i byen er svært dårlig, like dårlig sm strbyene Osl g Bergen. Årsaken er tdelt, frurensning fra veitrafikk g på vinteren et bidrag fra vedfyring. Luftkvaliteten må frbedres i Elverum g reduksjn av trafikk gjennm sentrum, er et viktig virkemiddel. Avklaring av verrdnet vegsystem i Elverum er ingen priritert ppgave fr Statens vegvesen Hedmark, sm er tiltakshaver. Elverum kmmune sm er planmyndighet har ingen kmpetanse til å håndtere trafikale spørsmål, det være seg trafikkutredninger, trafikktekniske spørsmål, 1 I tilfellet med Rv 20 er begrepet mkjøringsveg språklig sett helt feil da de antatt mest aktuelle traseene fr ny riksveg er krtere enn dagens veg. Ny veg vil dermed være en frkrtingsveg. I tilfellet med Rv 25 er det liten frskjell i lengden på dagens veg g alternativ trasé fr ny veg

3 traseutredninger, knsekvensanalyse/knsekvensutredning eller andre spørsmålsstillinger knyttet til trafikale frhld. Tiltakshaver g planmyndighet har ikke etablert en prblembeskrivelse fr dages situasjn eller fremtidig situasjn med utfrdringer knyttet til de trafikale løsningen g byutvikling. Prblembeskrivelsen slik Miljøverndepartementet(MD) har frmulert den Gjennm avgjørelse i innsigelsessak vedrørende vegløsninger i revisjn av kmmunedelplan fr Elverum sentrum Leiret, har departementet gjennm sitt svar 22. desember 2004 frmulert følgende presiseringer, tilrådninger g anbefalinger vedrørende avklaring av verrdnet vegsystem g byutvikling i Elverum: Avklaringen av framtidig hvedvegsystem er helt avgjørende fr at Elverum kmmune skal kmme videre i sin planlegging g byutvikling. Statens vegvesen har utarbeidet en knsekvensutredning fr ny rv2/25 på strekningen Løten grense Grundset i Elverum. Denne inngår sm en del av beslutningsgrunnlaget fr kmmuneplanen. Departementet tilrår at Statens vegvesen gså framver samarbeider aktivt med kmmunen fr å sikre en avklaring m resten av det framtidige, verrdnede vegsystemet i Elverum. Plansamarbeidet bør inngå i kmmende revisjn av kmmuneplanens arealdel. Det er mer enn 20 år siden planene fr den viste traséen fr rv 20 ble utarbeidet, g det er åpenbart behv fr en samlet, helhetlig revisjn av plangrunnlaget. Dette betyr at det bør ses på alle mulige løsninger, gså fr den søndre delen av strekningen fram til Jømna. Prblembeskrivelsen slik IBB velger å frmulere den 1) miljøprblemer knyttet til støy 2) miljøprblemer knyttet til lkal luftfrurensing 3) manglende muligheter fr byutvikling i Leiret 4) manglende muligheter fr byutvikling på Vestad 5) lav transprtkvaliteten fr gjennmgangtrafikken langs Rv 20 (Jømna - Grindalsmen) 6) lav transprtkvaliteten fr gjennmgangtrafikken langs Rv 25 (Løvberg - Grundsetmarka) 7) lav fremkmmelighet lkaltrafikken 8) dårlig rienterbarhet fr lkaltrafikken 9) høy sårbarheten i transprtsystemet 10) høyt energifrbruk g miljøbelastning ved lkaltrafikken 11) dårlig framkmmelighet fr persner barn, ungdm g andre sm ikke har førerkrt eller egen bil Frprsjekt fr økt vegkapasitet i g gjennm sentrum er utarbeidet Fr å avbøte de ikke definerte prblemene har Statens vegvesen utarbeidet frprsjekt fr: utbygging av eksisterende veg gjennm sentrum til 4-felts riksveg i dagen bygging av ny riksvegtrase gjennm eksisterende bligmråde g rett frbi Glmdalsmuseet g gjennm museets ppstillingsmråde/ekspansjnsmråde

4 Statens vegvesen har anbefalt at det såkalte alternativ 3: Knseptet sm alternativ 3 inngår i, vil innebære statlige investeringer sm verskrider mill krner. Løsningen vil frsterke g videreutvikle dagens miljøprblemer g i nett innebære reduserte byutviklingsmuligheter innenfr eksisterende bykjerne. En eventuell realisering av løsningen vil trlig kunne være en katalysatr fr utvikling av desentrale utbyggingsmråder -såkalte bysatteliter. En slik utvikling er i strid med nasjnale føringer innen en rekke plitikkmråder. Knsekvenser g virkninger av en slik løsning er beskrevet på de tre etterfølgende sidene

5 Utbyggingskstnader g underkmmunisering av disse De ttale kstnadene med verrdnet vegsystem gjennm Elverum vil avhenge av hvilket knsept sm velges. Med utgangspunkt i alternativ 3 med ny sentrumsbr ved Glmdalsmuseet er kstnadene sammenstilt med utgangspunkt i Statens vegvesen sine egne rapprter g erfaringer fra Statens vegvesen sine prsjekter: Statlige kstnader fr verrdnet vegsystem gjennm Elverum i knspetet med ny br ved Glmdalsm. Rv 20 Jømna - Helset, 2 felt ny veg 240 mill, [jfr. Vedlegg Q2] Rv 20 Helset - Glåmbrua, 2 felt ny veg eller 4 felt langs eksisterende veg 180 mill, [jfr. Vedlegg Q2] Tverrfrbindelse Grønndalsbakken - Henrik Ibsens veg 2 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, eksl. grunnerverv/miljøtiltak etc./glmdalsmuseet 290 mill, [jfr. Vedlegg G] Alt. 3 med ny sentrumsbr, grunnerverv g eksprpriasjn Statil 60 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, grunnerverv fr øvrig 35 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, tiltak fr å begrense negative miljøknsekvenser 35 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, kulverter g andre tiltak fr g/s-trafikk 45 mill Alt. 3 med ny sentrumsbr, kstnader tilknyttet Glmdalsmuseet 40 mill Veg med planskilt kryssing av Rørsbanen nrd fr Elverum stasjn 85 mill Veg under Parken (kbling mellm Rådhus-mrådet g Leiret nrd) 90 mill Etablering av verrdnet gang- g sykkelvegnett (inkl. 2 brer ver Glmma) 100 mill Rv 25 Glmbrua - Løvberg, miljø, kapasitet g trafikksikkerhet eller Rv 25 Grundset - Løvberg, 2 felts ny veg nrd fr Søbakken Ttale kstnader med verrdnet vegsystem 150 mill > 500 mill, [jfr. sakspapirene] mill - ver mill I Statens vegvesen sin rapprt (vedlegg G) er grunnerverv, miljøtiltak g tiltak fr g/s-trafikken ikke inkludert. Dette er betydelige kstnadskmpnenter sm Statens vegvesen selv burde identifisert g kvantifisert. Når man tar med alle kstnadskmpnenter fr tiltaket knyttet til ny sentrumsbr blir kstnaden nærmere 500 mill kr. Alternativ 3 gir ingen uavhengige parallelle vegfrbindelser mellm Basthjørnet g Glmbrua. Alternativet knsentrerer dessuten all trafikk gjennm Elverum by g all interntrafikk til eller fra Vestad nrd, Vestad syd eller internt mellm Vestad nrd g syd i en 5-armed rundkjøring. Alternativet frutsetter dermed at det gså etableres en ny vegfrbindelse nrd fr Elverum stasjn planskilt med Rørsbanen, [jfr. Vedlegg F]. Hvis knseptet med ny sentrumsbr velges vil trafikkmengden i Strgata øke, [jfr. Vedlegg G]. Sm et avbøtende tiltak må det etableres ny vegfrbindelse mellm sentrale deler av Leiret g nrdre deler av Leiret. Denne kstnaden må derfr gså inkluderes. Velges et knsept sm ikke gir en slik økning i trafikken i Strgata vil en slik vegfrbindelse utgå. Statens vegvesen begår metdiske feil ved unnlate disse nødvendige delene av knseptet g kstnadene med disse vegfrbindelsene. Hvis man kun adderer de kstnader sm Statens vegvesen selv har synliggjrt fr verrdnet vegsystem gjennm Elverum uten å krrigere fr de metdiske feilene g inkludere de avbøtende tiltakene samt hlder Rv 25 øst fr Glmbrua utenfr blir kstnaden 710 mill. kr. Kstnadene med verrdnet vegsystem basert på knseptet med sentrumsbr i alternativ 3 vil verskride mill. kr. Statens vegvesen unndrar vesentlige kstnadselementer i beregningen av kstnadene med sentrumsbr i alternativ 3. Likeledes unnlates nødvendige delprsjekter sm er en nødvendig del av knseptet fr å avbøte de reelle prblemene g besvare de reelle målsettingene. De metdiske feilene medfører at de statlige utbyggingskstnadene med knseptet basert på alternativ 3 blir kraftig underestimert. Ved å addere kstnadene sm Statens vegvesen selv har synliggjrt blir utbyggingskstnaden 710 mill kr. hvilket er betydelig ver kstnadsgrensen på 500 mill. kr sm nrmalt utløser krav m utarbeidelse av knseptvalgutredning (KVU) g ekstern kvalitetssikring (KS1). Statens vegvesen må selv frklare hvilken dagsrden de har sm er bakgrunnen fr underestimering g underkmmunisering av kstnadene med et verrdnet vegsystem

6 Knseptet til alternativ 3 - sanering av bligmråde g 5-armet rundkjøring sm flaskehals Knseptet med ny sentrumsbr ved Glmdalsmuseet innebærer at bligmrådet syd fr Museumsvegen i det alt vesentlige pphører. Om lag 8 enebliger vil bli eksprpriert g revet. I Magnus Hamlanders veg 15 vil det bli inngrep i eiendmmen i frbindelse med etablering av planskilt frbindelse under den nye vegfrbindelsen. Industri g næringsarealene ( ÅDT) sm har adkmst via Vindheiavegen vil få redusert tilgjengelighet da det kun vil være mulig med høyresving inn til Vindheiavegen g høyresving ut fra Vindheiavegen. Hvis man f. eks. kmmer fra Heradsbygd g kjører ver den nye brua ved Glmdalsmuseet må man frtsette nrdver langs blimrådet til den 5-armede rundkjøringen fr å snu i denne g så kjøre sydver igjen fr til slutt å g svinge til høyre inn Vindheiavegen. Flere av bygningene i mrådet er 1800-talls hus, de siste rester av førkrigsbebyggelsen. Ved Vestheimgata 17/Pilkingtn vil det bli eiendmsinngrep p.g.a den nye g/s-vegen sm er nødvendig p.g.a trafikkøkningen i Vestheimgata fra m lag kjt/døgn til m lag kjt/døgn. Dette er samme trafikkmengde sm det i dag er på Rv20 ved Skgmuseet mellm krysset med Strgata/Grøndalsbakken g krysset med Henrik Ibsens veg. Statens vegvesen har frutsatt at all trafikk til/fra eller gjennm Vestad skal passere en nye 5-armed rundkjøring sm er frutsatt bygget på eiendmmen til dagens Statil-stasjn. Også interntrafikken mellm de sydlige delene av Vestad g de nrdlige delene av Vestad, skal føres gjennm rundkjøringen. Statens vegvesen har ikke fretatt beregning av kapasitet eller kapasitetsutnyttelsen til rundkjøringen. Det freligger derfr ingen kunnskap eller dkumentasjn av de trafikale knsekvensen av knseptet. Med valg av knseptet med ny sentrumsbr ved Glmdalsmuseet g 5-armet rundkjøring sm trafikkmaskin på Vestad vil det ikke være fysisk mulig å bedre frhldene fr gående g syklende på tvers av Rv25/ Hamarvegen. Løsningen innebærer etablering av nye støyskjermer, frbedring/utskifting av eksisterende støyskjermer g fasadeislering samt utskifting av vinduer g luftekanaler/ ventiler. Framtidig elektrifisering av Rørs- g Slørbanen vil heve dagens veibane minst 2 meter. Dette vil trekke med seg en heving av bren g den femarmede rundkjøringen g alle veiarmene tilsvarende. Veien vil bli en frmidabel barriere gjennm Vestad sentrum

7 Ny sentrumsbr gir riksvegutbygging i blignære arealer ved Hanstad Knseptet med en ny sentrumsbr innebærer jfr. stamvegutredningen til Statens vegvesen 4-felts veg gså fra krysset med Kirkevegen ved Elvis g sydver. Enten 4-feltsveg langs eksisterende veg sydver til Helset eller en ny tfeltsveg i ny trasé fra Skgmuseet i dagens grøntkrridr mellm bligmrådene på Hanstad g bligmrådene ved Mastmen. Illustrasjn av 4-feltsveg på vestsiden av Prestegårdsjrdet, nytt strt kryssmråde rett øst fr Skgmuseet g ny vegtrasé i skgsbeltet mellm bligmrådene på Hanstad g Mastmen. Miljøverndepartementet har påpekt at skgsmrådet i dag er en viktig del av grønnstrukturen

8 Nasjnale føringer g nasjnale planretningslinjer innenfr plitikkmråder sm har betydning fr g sammenheng med transprtplanleggingen g byutviklingen Det freligger nasjnale føringer g rammebetingelser g retningslinjer fr en lang rekke plitikkmråder sm har betydning fr g sammenheng med transprtplanlegging g byutvikling. Dette er bl.a.: byutvikling sentrumsutvikling grønnstruktur kulturminner/kulturminnevern sykkel sm transprtmiddel bærekraftige transprtløsninger Manglende utredninger i frhld til prblemkmplekset g prblembeskrivelsen Spørsmålene g utfrdringene vedrørende verrdnet vegsystem g byutvikling i Elverum har pågått siden Avgjørelsen i innsigelsaken i desember 2004 skjedde ma. ca. 5 år etter at planprsessen starte pp. Etter at avgjørelsen i innsigelsessaken ble fattet er det tilkmmet krav m utarbeidelse av knseptvalgutredning (KVU). I løpet av de 6 årene sm er gått siden miljøverndepartementets avgjørelse er mfanget, kmpleksiteten g mfanget til gjenstående planarbeid fr å redusere miljøbelastningene, avklare verrdnet vegsystem g avklare rammer fr byutvikling økt istedenfr å reduseres! Behv fr utredninger g analyser Verken tiltakshaver eller planmyndighet har i periden siden 1999 utarbeidet kunnskapsversikt eller planer sm er nødvendig sm grunnlag fr å freta avklaringer av verrdnet vegsystem g legge rammene fr byutviklingen i Leiret g på Vestad. Statens vegvesen g Elverum kmmune har i løpet av 12 år dkumentert manglende kmpetanse, interesse, evner g ferdigheter til å håndtere de utfrdringene sm i dag freligger vedrørende verrdnet vegsystem g byutvikling

9 Vennlig hilsen Interessegruppa Bedre Byutvikling (IBB), 24. februar 2011 Eva Grpen(sign) Slvår Mjøen(sign) Arild Pedersen(sign) Odd Søgård(sign) Vedlegg - Beskrivelse av IBB g interessegruppas arbeid - Vedlegg - Innbyggerinitiativ m utredning av ringvegsystem

10 Vedlegg - Beskrivelse av IBB g interessegruppas arbeid Interessegruppa Bedre Byutvikling i Elverum (IBB) ble startet i nvember Organisasjnen er en partiplitisk uavhengig rganisasjn sm arbeider fr en mer miljøvennlig utvikling av Elverum by. IBB mener at en utvidelse av riksveiene gjennm sentrum ikke vil gi en bærekraftig by g er klar på at disse veitraseene vil sette stpper fr en mderne g miljøvennlig byutvikling. IBB tegner ikke nye veier, men påvirker de plitiske prsesser ved hjelp av visjner g mål. IBB s målbeskrivelser fra 31. jan GJENNOMGANGSTRAFIKK All gjennmgangstrafikk må reguleres utenm byen. Omfatter RV3, RV25, RV20 g fylkesveiene. Dette er et histrisk flkekrav helt tilbake til 60-tallet. Barrierene sm eksisterende riksveier representerer fra Bast til Elvis må reduseres. Miljøet langs Glmma g vannspeilet gjennm byen, må skjermes fr nedbygging av brer g veier. 2 - KARTLEGGING AV FORURENSNING Før reguleringsplaner fr nye veier i Elverum by vedtas(mfatter gså påbegynte planer), skal kmmunen ha gjennmført kartlegging av frurensning i henhld til Frurensingslven (luftkvalitet, støy g frsøpling) g framlagt de nødvendige tiltaksplaner i henhld til Frurensningsfrskriftene (FOR ) g EUs rammedirektiv fr støy (direktiv 2002/49/). Dette mfatter gså avmerking av stille mråder i byen. Stille mråder fr Vestad må mfatte Glmdalsmuseet, Grindalsskansen g Jernbaneparken. 3 - FORUTSIGBAR MILJØKVALITET I BOLIGOMRÅDENE Fr å gjøre Elverum til et attraktivt sted å bsette seg, må Kmmunen snarest etablere frutsigbar miljøkvalitet i byens bligmråder. WHO g Frurensningslven har måleverdier fr slik kvalitet sm uttrykker fravær av frurensning. Alle nye reguleringsplaner må ha margin fr framtidige krav. 4 - FORUTSIGBAR FRAMKOMMELIGHET Kmmunen må sammen med Statens vegvesen, snarest legge planer fr å regulere riks- g fylkesveiene utenm Elverum by-sentrum fr å ppfylle: Næringslivets krav til frutsigbar framkmmelighet Kravet til redusert frurensning fra veitransprt Vegvesenets krav m større kapasitet på riksveiene g bedre skille av lkal g gjennmgangstrafikk. Kravet m flere veier i retning Hamar, ikke bare en sm i dag (redundant vegsystem). Kravet m bedre tilrettelegging fr miljøvennlig, mderne, effektiv kllektivtransprt med knkurransedyktige kjøretider g priser. Kravet m økt framkmmelighet fr de eldre. Fysiske hindringer sm underganger, trapper g sterkt trafikkerte gater må fjernes. 5 - KULTURVERN Kmmunen må følge pp g videreutvikle vedtatte Kulturplan fr Elverum(1997). Det er viktig fr stedsidentiteten at båndene til frtida blir tatt vare på. Det må tas høyde fr framtidige miljøkrav. Museene må sikres stille, luktfrie utemråder, g at gammel verdifull bygningsmasse ikke blir frringet av svevestøv g frurensende partikler. Herambs mekaniske verksted, støperi på Vestad, med tilhørende bliger, er viktig industrihistrie g må tas vare på fr ettertiden. Gamlebrua g mrådet i nærheten av denne, er viktig fr byens identitet g må bevares urørt. IBB arbeider gså med en nedskalering av anbefalingene i Miljøverndepartementets rapprt fra prsjektet Framtidens byer, Fredrikstad knferansen. Målet er å finne gde plitiske løsninger fr en liten by sm Elverum. Et av utkastene finnes på IBB s nettsider

11 Vedlegg - Innbyggerinitiativ m utredning av ringvegsystem Elverum 25. januar 2011 Til Elverum kmmune Kpi Kmmunestyrerepresentantene i Elverum Kpi Fylkesmannen i Hedmark Kpi Østlendingen Kpi Dagsavisen Kpi Vårt Land Kpi Aftenpsten Kpi Hamar Arbeiderblad Kpi Lkal-Avisa Sør Østerdal Kpi NRK Hedmark/Oppland Innbyggerinitiativ m utredning av ringvegsystem Det henvises til frslag m innbyggerinitiativ verlevert til rdfører i 24. januar sammen med 5600 underskrifter JA til mkjøringsveger, NEI til ny bru i sentrum (riksveibru) Da det i innbyggerinitiativet sm ble verlevert rdfører i går var frmuleringer sm kan misfrstås ønsker vi å trekke det verleverte innbyggerinitiativet. Vi har frmulert et nytt innbyggerinitiativ g vi ser frem til behandling av dette i samsvar med gjeldende bestemmelser. Med grunnlag i kapittel 6A, 39a Innbyggerinitiativ i kmmunelven fremmes følgende innbyggerinitiativ: Interessegruppa fr Bedre Byutvikling freslår at det utarbeides en plan fr et sammenhengende system med mkjøringsveger. Omkjøringsvegene skal utfrmes slik at det ikke blir behv fr ny bru i Elverum sentrumsmråde 2. Omkjøringsvegen skal legges mest mulig skånsmt i terrenget fr å hindre støyfrurensing g sikre tilgjengelighet til turterrenget fr kmmunens innbyggere. Dette skal bl. a løses ved hjelp av kulverter g gangbruer. Utredningen skal vise hvilke(n) del av systemet med mkjøringsveger sm bør pririteres sm første mkjøringsveg. Rett til innbyggerinitiativ Med 5600 underskrifter verppfyller IBB kravet m minimum 300 underskrifter fr å få saken behandlet i kmmunestyret. Alle våre underskrifter tilfredsstiller de krav til alder sm er satt av Kmmunal- g regindepartementet. Våre underskrifter er samlet inn på lister der gså bsted er angitt. Underskriftene 2 Sentrumsmråde er definert i Samfunnsdel av Elverum kmmuneplan vedtatt i Elverum kmmunestyre

12 tilfredsstiller derfr de krav departementet stiller til at det er mulig å kntrllere at støtteerklæringene av bsettingsvilkår er ppfylt. Ny sak Interessegruppa fr Bedre Byutvikling (IBB) fremmer frslag vedrørende utredning av et sammenhengende system med mkjøringsveger sm skal utfrmes slik at det ikke er behv fr ny bru i Elverum sentrumsmråde da dette er en sak sm: ikke har et innhld sm et frslag sm ligger til behandling i kmmunestyret ikke har et innhld sm et frslag sm tidligere 3 er behandlet i kmmunestyret ikke har vært innsendt sm innbyggerinitiativ tidligere Interessegruppa Bedre Byutvikling (IBB), 25. januar 2011 Slvår Mjøen Eva Grpen Arild Pedersen (sign) (sign) (sign) Ikke medfølgende vedlegg: ELVERUM KOMMUNE, KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL, ELVERUM MOT 2030, vedtatt i Elverum kmmunestyre Innbyggerinitiativ Veileder, Kmmunal- g regindepartementet, publikasjnskde: H Med tidligere menes i inneværende valgperide eller de 4 siste år

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011 Bedriftsnavn: Harstad kmmune 1 Miljø- g klimaplan med miljøhandlingsplan fr Harstad kmmune 2008-2011 Ditt landskap Det landskap du har elsket, blir ditt speil, sm lik en venn betrr deg hvem du er. Et strå

Detaljer

8 Lokal utvikling byutvikling

8 Lokal utvikling byutvikling 8 8.1 Metde g grunnlag Planprgrammet understreker at vurderingen under temaet reginal g lkal utvikling primært skal mfatte hvrdan Bybanen vil bidra til at Bergen kan nå sine mål innen byutvikling, transprt

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien

Ullsfjordforbindelsen starten på Nordområdeveien Ullsfjrdfrbindelsen starten på Nrdmrådeveien Mt Alta E6 E6 Se ftere mt nrd. Gå mt vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hld den. Den er krtere. Nrd er best. Vinterens flammehimmel, smmernattens

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune

Elverum kommune. Energi- og klimaplan For Elverum kommune Elverum kmmune Energi- g klimaplan Fr Elverum kmmune Del 1: Status g fakta FORORD Ansvarlig fr utarbeiding av dette dkumentet er ei plitisk arbeidsgruppe ppnevnt av frmannskapet i Elverum. Deltagerne i

Detaljer

STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING STRATEGI FOR NÆRINGSAREALER. Sluttrapport

STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING STRATEGI FOR NÆRINGSAREALER. Sluttrapport STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING STRATEGI FOR NÆRINGSAREALER Sluttrapprt Strategi fr næringsarealer SLUTTRAPPORT STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING Emne: Prsjektledelse Kmmentar: Frfatter Nøkkelrd

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport

Kunnskapspark Ringerike. Forprosjektrapport Kunnskapspark Ringerike Frprsjektrapprt Ringerike 12. Mai 2010 Frrd Denne rapprten markerer avslutningen på frprsjektet fr Kunnskapspark Ringerike. Rapprten dkumenter hvrdan arbeidet med frprsjektet har

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Os Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Os Kommune Lkal Energiutredning 2010 Os Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus. Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus. Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter møte

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer