cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING"

Transkript

1 cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING 1981

2 HARSTAD LAG A a s r s r e VII(INC t!0rdic H0TfLL, fledag den 25. teb. j9s2 kl DACSORDEiI: 1. Apni og a. sang, b. konstituering, valg av not di!igent og n6t 6 kleter. 2. A16bereLning Regnskap , Budsjett I nnkomne forsl ag 6. Va]9 7. AvsLutning, se rve!i n9, festli g sammver.

3 IORSI( FOL (EHJELP HARSTAD LAG. frsberelning 20.2-A A2 La9 t her hatt f6lggndb atyle: Form! Edv. TrnE n ir.foln. Xasa: Sek!3 Studi6L der: Alns Eidi 66en try!rs l(nuts n L!il.a Chri3ti 6nssn Elnst sglsnaen Sty!Bm dlsmma! r Leon JohansBn odd Risne8 VarEngnn r Rogsr Ras6muBsBn Ha.lvor T i gland H lse-vern oo mi.l iou tvalo Sigmlrnd LorsntsBn, Ernst S6!En6Bn, lorgen JErgenssnrola Skavhaug. KontaktutvalaEt : Judi 0yjold, Ann-Kri6tin Laraen, LuciB 0lavssh, Marit J nsgn. Utvalq til tiltak fo! ldre oa funks ionah6nm db. Rolf Thor 9en,, Anna FaLkeng, Nelly Lolentsgn, LiIliEnng Thors n, Asgsrd sandneg, Aud liladgen, Lucie 0Iavaan, Ingvalda VaBseng. R9gr. til bedli ftblbae-utvaloet 3 Sigmund Lor3ntsen, Edvald Tangen, Varamann: Halvor HansBn. Repr. til Harstad AoF foreninq, Erngt Sorensen, Rogg! Rasnua6en. Varamaon! To!ild Knutsen, Aud f4ads6n. Repr. til Arsmotet i Distriktslaaet: Sigmund LoDnsen, Edv. Tangsn, Aud tiladsen. Svein pedersen, Ann-K!istin Lalsen. Varam6nnl 0ddbjsrgHjelmsoy, Lucis 0lavsen, TerjB Hjslmssy. Revj.go!! FrBdd GerhardsEn, l4agna! Lotsntaen. Varam6nn! Erllng 0lavs6n, Rolf Tho! sen.

4 Folandling av tillitsmenn i Laqst. TiI etylemot 11.,- 81 kon det brev fla d n nyvalgt nostfoldannan Halvald HanB n om 6t hen paglunn av arbsid p! s9 er n6dl g trbkkb seg l'!a vervet. Viderg blav fra 0ddbjoDg og Telje Hj i.ftsoy orn 6t d6 tlgkke! 9 g fla velvst so n sekreter og kasgeler pagrunn av at de skal leisb ssrovs!. Sty!et besluttet A avholde eltstla oldinelt ersnote Her ble folg8nde valgt: Nastfolmann Alne Eidissen, Kasse!6r KyD! X!isiiansen, sgk!etar LaiIa.Chlistiansen. _ j - Alne Eidiss n tlakk seg fla velvet som lormann i Hal.ss - ve!n.. og rdiljgutvalqet. Sigmund Lorenisen bie valgt til ny lormann, Itloter. D6t s! avholdt 1B stylemster - 2 medlemsmster - 2 mbdlarnsfbste! julet!efest fo! bar$. Utval.qenes albeid. Utva-Ia lil eldre oa funks.ionshgmmede, Aret startet med at utvalget plu6s endel andre nedlemmer va! i aksjon med Ba.llet i Harstadhallen 6on kansje ds llest. kj nne! tii, var Norsk Folkehjelp med A Ekaffet til veie og smolre den mat som 96r m d til ca.600 pelsongd. Kantina pe i-r,.: l(aa!bos!lek. Verkstsd har hvbrt benyttet til dette. ljtvalget ha! Evholdt sju atbeidsm6te!, ble drofte!.!1en det vis6r seg bare at sa Lett.Lar seg gjennomfole i praksis. oq en god de1 planer a1le gods pfaner ikke Den forste tilstellningen hadde vi pa dbn '12. apri1. Det va! '150 He99en vide!e9. Eko le elde. somhadd funnat veign til oss, utvalget fikk fo!esparsel fra l.maikomiteen om tilstellninb'pa SamfundssaLe! 1. mai For e1dre. Dette tok vi pa os6. Del er jo ikke det helt stole frernrnote pa 1. mai, men det va! 80 som fikk en ko6e1j.9 eflermiddae. 28. nai var vi pa pleiehjemmet Xveldsol pro9 ramm. Vi fikk fo.esp6rsel fra Harstad llannskor i Idrettshall n i lorbindelse ed dgrsa dsn juni. 'D'ett-e'"btl i et stolt niddl.ene gma. n6d et underholdni ngson e drive ree tulant Nols-NorBke 6angsrs t evne, oppl.egg oq hje lpes-

5 A1t som skul1e tj.i ngtte IAn s, Iiketil til 6 hjelpe oss hed. H6r blei det sarvert kaffe, kaker, m.rbr.d, og Eondagsmiddag sofi b9sto av lap6kau6. D t vannnatte vi fa $i li teret vsrme pgisb!, blus var ca.?00 aange!. Utvalget ma bare takke alle dem 6on bade 96v hjatp til, slik st d tt6 arrangern ntbt bj.ei kakb! gg 9i 1Bls vbllykket. Den 12. juj.i drog vi ut pa busstur ned 80 sldrs. Turen gikk fra Harstad via Grovfjol.d - Gratangen 09 ti1 Sjovegan hvor vi spiste middaq. Etterpe blei det servert k6ffe og kake pa Ese. Vi hadde planer orn a ta en busstur ti1, m n v.!et var jo helt unu.lig-, se det ble ingenting av den tu!en. Den 25. oktob6! var vi g underholdt pa RtrdBkors efdlesenter, hvor de lleste av husets passiente! de.ltok, pluss no n utenfra, sa vi. var ca.40 pel6oner. De turene vi 9jo! til instutisjonene er velkomne f!a bede passi entenes side og ledelsen. Den 6. das6mbe! hadde utva]get juletilil"st llning pa Heggen Vidrerg. skole med tilsammen ca. 200 stk. D6t blei en kjenpefin kveld og n hyggelig 6v6luttning pe Aret. Aret sett unde! ett mg enn si at det har hvert godt brukbalt har vi hadd pa d tiltak som vi har hvert ned pe. Vi i utvalget hadde v l tenkt oss litl mere, men dst e! vanskeli.q A fa alt til a 91i like godt. Det e! bare 6 innse at i Halstad by 6r det ikke se mange plasse! so!! B. Bgnet for tilstellninger fo! elder og trygdede. Heggen V.idereg. skol.e som som bade vi og andre har bbnyttat oss av, begynner det na A b-li sa mange!estriksjoner pa.b1ia,. I til.iegq at vi rna betale for vask oq kjokkenhjelp, e! det na, kommet ogsa f y r I n q s u t q i f t e r. Vi klarte A unnga dett i 81. ftter de samtaler vi har hatt Ieies ikke Ha99en Vide!e9. sko.le ut i helgene me!e, sa det f.ins mange 6kja! i sjeen, Ui ma bare a styre unna dem. f,eq sier hjertelig lakk til aiie utvalg6medlemmer fo! en heihjertet innsals, ogsa en hjeitelig takk til til a.ile Iagets medl-emmer som har hjulpet oss. 09sa til dem utenfor Ia9et, for d6! e! det oange Takk al.i e s amme!:

6 Kontak tu t vai. ae t. Judi oyjord - l4a!it Jgnsan - Lucie 0lavs6n o9 Sig ttund LolentsBn va! pa kontaktkonfelanse PA Glatangen Turiststajon i novbmbe!, Xurset var allangert av Tloms Distrikts169. He! fikk enn innforing i hvordan kontakt tjenesten skal funksjoners - vidb!6 hvo! enn i di konmunale organer kan s6ke hjelp og bistand fo! d nne t j nes tbn,. utvalgete nsdlemme! har i ]spet av alet hatt endel telafonkontakter Det Br A heoe 06 at det neste eret kan b1i en gterre aktivitet enn i er. Sa'ritetsutvaIaet - sanitets/unqdommsarbeiqg: He! vis s til egsn berqtning som vedlegg s. Repre6 ent as.io n! Trons Distriktslaq arsm6t6 msttel Sigmund Lorentsen - Sv6in pedersen - Ann-Krlstin Larsen - T!je Hje.l"'nsoy 09 Lrrcie 0lavsen. I Distrlktslagets 6tyre e! lalgende l!a Harstad: Formann Jan Simonsen, KassBrer Torslsin HansBn, Nestformann/studieleder Fredrik svends6n, styrem. larit Jensen. Roger Rasmuss6n leder I u1 r4,,r LE L.uLvoruE!, Rolf Thoresen motte i fellesmote! ano. 'r NvttA!sba11 i Iave skol i Harstad H61Ieb. Norsk Fol keh jelps bedriftshel-set ieneste. Inovember hadde bedlift helseutvalget et mote mbd aosialsekr. Jakob ReinfjelI. pa dette rnste ble det enighet om A reorgan.isere b e d r i f t s h e I s e t j e n e s t e n. HeLsetjenes ten er i dag mere attlaktiv me!e aktuell da bbd.iltene etter hvert bli! oglaot a ha becriftshelsetjeneste. Tilgangen pa 1e9e! har forbedret seg radikalt, slik at muligheten for le qe er stor. og pe mste ble det b6sluttet at No!sk Folk hjel.p s nt!att skulie ga ut med annon6er tte! leg - bsd!ifts aykeplel r og fybiote!apaut. Harstad ]aget skulls sette i gang A skaffe nye 1okal6!. Vi leie. i daq lokale! i Harstad Spalebank, rnen d6 6! i dag flamleid til Sanol:g - Samvirk oq Nordlandsdata. Da kontrakten gar ut om 1 'l/2 6t og mul.ighsten for folnyel.5e ikke e! tj.l-stede. ansa enn d6t ikke som no n hensikt A sette

7 igang hs!, pa medlemsmst6 19. januab l r formahnen frso tilbud om lsi av lokaf r. Tilbud lra Halstad Albeid lsamfund - leib av S4rS n2. ArI.i9 leie k.. 650r- pr. n' - 09 innskudd pa kr ' ,-. Tilbud fra Johansen a6kin A/S - tilbud i to al,tbtoativer. '1. 0v rtagelse av leiekontrakt ned International Farvgfab!j.kk. Leie pi!. m' kr.,50., pr Ar. 0verta fast innredninge! - prissatt til kr ,-, Ieiealealet er pe r48 m2. 1'10 m2 er flemleid ti1 Norkopi til i 1995.,, 2. 0v6rtageLse av ztg n' til kr. 52o,- pt. m' pr. Ar. LBi.eavtals inng6e da med Norkopi. Styr t diskut!te aile alternativer n6ye, bed6 db plaktisk og de 6konomiske sider. A1t. I lra Johansen Maskin A/5 on overtagel-5e av leiekont!akt med International Fatvefab.ikk synes A vere del mest gunst.ige da enn kan oppna en leie tid pa 15 Ar. For utlan ti1 etablering av bedliftshslsetjeneste vil d tte vere e foletlekke. Johansen Maskin A/5. av bed!iftsh6lsetjenbstete. vurderinq o9 innstillingen Styret ba medlems,note ga inn for a1!. I fra LokaLene skal primert leies ut fo! etablering lledlemsmote sa seg vi1l.j.9 i styr ts bfe enstemrnig vedtatt. Kont!akt overtaqelse skal godkjennes av Iotetsntionaf F6rvefabrikk Senere har det. blitt endel vanskeligheter n6d Inter.national Farvefabrikk slik at fohansen Maskin A/S star som leier tif Ha.stad laget leier 2t2 m- - til en pris av kt. 37rr- pr. m', Innskudd pe kr. 135.AEO)-. I 1985 vil vi kunhe overta hele kontrakt6n med lntelnationat Farvefabrikk.!'. Fra den garnl.e bedrlftehslsetjeneste e! ovetfsrt kr ,- 09 vi har fatt t, tj.lskudd fra Nor6k Fotkehjslp i 0s1o pa kr. 20,000, -

8 j.gang he!. pa rnedlemsmrt 19. janua! La fol:nann n flem tilbud on lei av lok6le!. Tilbud fra Harstad Alb j.dersamfund - Ieig EV 94,5 n2. Ar1i9 Ieie kr. 550, - pr. n'- 09 innskudd pa kr ,-. Tilbud lra Johansen llaskin A/5 - tilbud i to alterrativer. 1. 0vertagels6 av leiekontrakt ned International- FaDvelabrikk. L ie pi. o- kr. 150., pr e!. 0verta faste innledninge! - pris- att til. k!, ,-, leieareal.et et pa 148 n m2 er flemleid til Norkopi til i ). ) 2. 0vBltagelse av 2i8 n' til kr, 52O,- pt. nr' pr. 6r. Lsieavtale inngas da ned Norkopi. Styret diskuterte alle alternative! noye, bade ds p!aktiske og de okonomiske sider. AIt. I f!a JohansBn Maskin A/5 om overtagel.se av l-eiekontrakt med Inte!national Farvefabrikk syn6s A vare det mest gunstige da 6nn kan oppna en Leie tid pa 15 Ar. For ut-lan ti1 etablering av bedrittshel-setjbnbste vi1 dettb vere e foletrekke. Styret ba medlemsmrte qg inn fod att. I fda Johansen Masktn A/5. av bedriltsh6lsetjenestete. vurdering og innstillinqen Lokal-ene skal feies ut for 6tablelino Med-Iensmate sa sbg villig ble enstemmig vedtatt. i 6tyrets Kontrakt overtagelss skal godkjennes av Intersntional Fa!vefabr-ikk Senere har dbt bl-itt endel vanskeligheter nsd International Farvefabrikk sl-ik at.lohansen Maskin A/S star som leie! til ' ? Harstad laget leiet 232 m- - til en plis av k'.. t'75r- pr. m'. Innskudd pe kr. 135.OOO,-. I 1985 vii vi kunne overta hele kont!akten med Inte!national Farvefab!ikkr,': Fra d n gamle bed!iftehelsetjeneste a! overfort kr. 115,000,- 09 vi ha! fett et til-skudd fla Norsk Folkehjelp i 0s1o pa k! r -

9 :. il, Bedriltshelsetjen!stEn p!. m- vi l. 1 i e - vidsra vi1^5amo!9 l ie mstelokale pa 26)5 n' tii aamn pe 15,5 n'. H6r e! vi allsr oa 118 n2 29,5 n2 prie. flyttet til en prie av k!. 520,- og det blir 6t f 1168 : Selv fa! vl Bt kontor inn. Kontlakt ned Johans n Maskin A/S e! all" r db undelsk!6vet. 25. februar ha! Har6tadtaget innkalt ti1 kghstitu6.bnde mote pa Viking Nordic. Innbydelgen et sendt til ca.?0 bbdrilt6r. Fra arbeidstilsynet i 0slo konme! tii mot t ove!l-bge Aud B_Iegen Svindland, form. i a!beids - miljsutvalget i Norsk Folkehjetp 0ddbjsrn MsIler, sosialsek!. J6kob Reinfjell, ogsa fra Norsk Folke hjelp og fylkesleqen i Troms. Hele aken med e skaffe lokalbt og foralbeide for mstet har tatt mye tid, nen dbt 6! A h6pe at albaidet ikke er forgjevbs, Ku!sdeltaoelse. 0dd Rlsnes ha! Hvert pe organisa6jonskurs 11-1? okt, HoteIl Brumunddal, Brununddal. Judy 0yjord - l4arit Jensen - Lucie 0lavsen og Signund m6tt pa kontaktkonferansen pe Gratangen Turiststasjon pa Lo!gntaen i nov. '19 61 Folk h iel-psdagen nai. Saniteten hadde 6tand pe torvet og livredninq ved kai. I nnsamlinq til Polen. Saniteten hadde innsamling med bo!ser julaften som innbrakte nesten 10.C00,- kr. Harstadlaget bevilget k!. 1500,- i t.i11eg9. Nvtt ars bal l i Lave sko. Her var el samarbeide mellom eld!e utvalqel og Iaget for evrig. 5e under u tval gets pap por l.

10 0konomi. Folg BdE inntaktebriflg nde tiltak lkal nbvns8r Bingo, sa19 av haleelotterii utloddninger v d egne tnl8tglling ved Sang6lstsvngt i Haretad HallBn. mottatt tilekudd fra kultulmidlb!. r 't.:.. ' :. ' ;,l'.,!,,t.:l arlan96mbnt og I Videle ha! vl Vi har pe langt nse! kommbt opp liot d t budsjett'6on blb vedtatt pa siste 6r9m6te. Det E! fl-ar glunna! for dett, bl.a. mindlg inntakt6! vsd bi ngoen. Skal enn ss pe ArEt 1981 under att kunne aktiviteten Dg enkslte omrad r hveri bedle. Enkslt utvalg har at:beidet utmerket og her na Enn f! mhbverutvalget til tiltak for eld!e og Funk6jonsh nmsdg 6orn ha! gjort en utm6lket jobb. En h6per at nests Ar kan fa bedle aktivitat i de utvalg som ikke har arbeidet sa bra. Vi rstt6r en takk til ver styrsmedl mmer, tillitsmgnn og medlemme! fo! sin innsats i Ar6t son gikk 09 haper pa fornyet innaats naste Ar. Halstad, den 18. febluar &, < +*o *- LOVaTO lad!en form. Christiansen sekr.

11 NORSK FOLKEIIJDLP HARSTAD LAG REGNSKAP 19.9T. Inntekter: Utgifter Beh. pr. 1 / (kass6, bank, giro rk' , 67 Tilsk. sanltet Kt. 8, 603, 75 Renter 150, OO Div. arr ,7o Tllsk.Harstad kodm. 7.5oo,oO Mater, reis r 6.401,85 Salg matetiell 1.319'OO Helselot t. 4OO, O0 Gaver 9OO,OO Kontorutg ,70 Div. ar! ,7O Drift kjoret. 1,915,8o Lodd s al g 612, oo Beh.pr.31/ 12.A ,62!16t r,reisef Re f. kont orut s tyr Div. inntekter 54, ,OO 664,7o lr o ==9-3:193r13== status pr.,31/ 12. B1. Aktiva: Pas s iwa. Kr. 858, 1O Fornue pr, 1/1.32 Kr , 62 Pot giro Bank I ESf,yr/moorer D. K avskr. Overhead -avskr. Penge skr. +dup. -avskr. Skrivemask. -avskr. Diverse 356,1o 12.39O, OO 1O.OOO, OO , OO 31 5,OO 324,OO 'l oo , ,62 y'elstaa {:l*al,.furra2% 1,// 14,-L/- t ]!y].re llnu t sen Fredd Gerhardsen Magrlar Lorentzetr sigrt. kasserer re'/is or

12 IiIrrsTAD T,AC nunsjdlpl 1q32. Inrltel(ter: Ittgifter: Reholdning pr. 31 / 1?-.91 Kont ingent Off. tiisl<ucld Kr". t tt.566,62 6,ooo,oo 1O.OOO,OO Jiont. Di str, lage t Ti1sli. sanite t rr l(ontal<tu. rr. 3. OOO, OO 1O.OOO,O0 1.OOO,OO Ilef.kurs etc. 15.COO,CO i(urs nr. m. 15.OOO,OO Til sk. ban](, bedr. etc. 5OO, OO tv. e l.lre/ funks jh. 5. OOO, O0 Lotteri,/utlodning 5.OOO, OO l(ontorholcl /r.0oo, oo Tlingo Salg av nrateriell 67. OOO,OO 2.5OO,OO Tnnt. hr. til tak Sti.i"1. Uttn. 37.OoO,OO 4.ooo, oo llen t er 3 5C, OO li.i o) av ny bi1 30. OOO, OO lliv. innt elit er 3,5oO, OO Deholdnine 15.tl16,62 124,\16,62 12tt.It16,62 llars t ad derl?-i/2-,92 l(yrre l(asserer Knutsen sibn. lldvard Tangen sign.

13 / / R N G N S K A P S O V D R S I K BXDR IFTS IEGEf,ONT ORETS IOKAIER fnntekter: Huslele Nordlandsdata rr Samvirke - tr Samorg Renteimtekter 198'1,kto t Refusjon stronutgifter 1980 Sanlet lnntekt kt ,- n ,- " 1t Kr ; n Utgifter: Huslele kr ,- Strom l,osorefors lkring n r 4.279,65 191,_ Adnlnistras Jon, telef on m.v.7.5oo.- Overskott to1,- n 1.t27.75 Un AO O)t ne kx. 7.e97,-,, lar Ra t R, t< BAI,ANSEKONTO: Kaaeabeholdnilg. Bank....,.. Tnventar fnnskott lokaler Innskott ItA-80 Egen bankkonto Harattd ah.naharl, kr ,61 'to.ao?, OO, ,- 11t Kt, ,51 Kapitalkonto 171 Orierskott 1981 a1 Kt ,41 n e2. t, Kt ,r1 regnskapet viser. Regnskapsf oreren hax redeg lort b11r foretatt senere. NB.Lrorerensstennelsen ring I banken som Haratad,den 9.februar BJarne Bruun. (e!.gn. ) kr.2.lo0 stone enn for dette og rettelse rnellom balken og re inakapet skyldes en feilfovil bli/y'pfier opp 1 innevarende Ar.,///21,%tr+q, r'. /

AnSeERETNING 1980. ffi. g-ffig HARSTAD

AnSeERETNING 1980. ffi. g-ffig HARSTAD AnSeERETNING 1980 ffi g-ffig worskfolkehjelpsan'tet HARSTAD I{ORSK F(lTKEHJETP SINITET Norsk Folkehjelp for 1980. Sanitet Harstad har hatt fslgende styrer og utval g ADMINISTRATIVT STYRE. Formann: Nestfofmann:

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

ARSBERETNING 2.2.79-8.2.80,

ARSBERETNING 2.2.79-8.2.80, NORS K FOLKEHJELP HARSTAD LAG, ARSBERETNING 2.2.79-8.2.80, Laget har hatt folgende styre: StyremedleBner: varamenn : Fonmann Signund Lor'entsen Leon Johansen Gunnar Gundersen Nestf. Totstein Hansen Laila

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

. Bingoregneskap Valg

. Bingoregneskap Valg BøFJORDEN GRENDAHUS AL. ÅnsrueLDrNc zol4 ÅnsruØTE r KTELLAREN 23. APRIL KL. 19.30 Konstituering Årsmelding Regnskap Budsjett. Bingoregneskap Valg lnnkomne saker Det blir servert kaffe. vel Møtt! Styret.

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

ffi oddv"rek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002

ffi oddvrek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002 oddv"rek Knutsen as S t at situ to ri se rt e ic n d() nt s ntc g I erl'i rln lr Til Sameierne i Sameiet Rosenborggt. 15 PB. 39 Skoyen 213 Oslo Hotfsveien 22 275 OSLO Telefon: 22 52 12 Telelax 22 5 32

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

" Å, æ kjinne ein kar" (Fra "Bør Børson Jr.") œ œ

 Å, æ kjinne ein kar (Fra Bør Børson Jr.) œ œ iccolo b b 4 3 Moderato A " Å, kjinne ein kar" (ra "Bør Børson Jr") Musikk Egil MonnIversen Tekst: Harald Tusberg, fritt etter Johan alkberget Arr Tom Skjellum lute 12 b b 4 3 Oboe 12 b b 4 3 Bassoon 12

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB Styret har i det forløpne år bestått av: Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamann I Varamann II Varamann III Revisor I Revisor

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s.

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s. Trmsvida Per Van G =80 d a 24 a d 2 4 b d 2 4 Sin va'n Tor hain ha b d 2 4 s s s s s Sin va'n Tor hain ha mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s s s s mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s 5 a

Detaljer

SKIL Allidretten årsmelding for 2011/2012

SKIL Allidretten årsmelding for 2011/2012 SKIL Allidretten årsmelding for 2011/2012 Medlemmer Det er i løpet av året 2011/2012 innbetalt medlemskontingent for 33 barn og 18 voksne/støtte. Se vedlagte medlemsliste. Gruppe 1.-7. klasse Vi hadde

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015 Innhold 1. Aktivitetstabell... 2 2. Program for kommende Lionsår... 3 2.1. Trykking... 3 2.2. Innhold... 4 3. Møtelokale. Fredheimsloftet... 4 3.1. Bestilling for Lionsåret... 4 3.2. Avbestilling... 4

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

NUMK. AnsMors 26.oKToBER l99 t. A. Arsberetning B.Regnskap/budsjett C.Fastsettelse av kontingent/noteavgift/instrumentleie D.Innkomne forslag E.

NUMK. AnsMors 26.oKToBER l99 t. A. Arsberetning B.Regnskap/budsjett C.Fastsettelse av kontingent/noteavgift/instrumentleie D.Innkomne forslag E. NUMK P.B. 521-3271 NANSET LARVIK. NORWAY AnsMors 26.oKToBER l99 t S A K S L I S T E A. Arsberetning B.Regnskap/budsjett C.Fastsettelse av kontingent/noteavgift/instrumentleie D.Innkomne forslag E. VaIg

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5

Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Serurn karatektruhh PROTOKOLL FRA ANSTTAOTE I SORUM KARATEKLUBB 2OL5 Dato: Sted: Tid: 25. februar 2075 Sorum 18.00-19:50 Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede vedtak: 8 fremm@tte ble godkjent som stemmeberettigete

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO ide UNIVRI I OO De maemai-aurvieapelige faule ame i: amedag: id for eame: Oppgaveee er på 4 ider Vedlegg: illae jelpemidler: MK454 Kompoimaerialer og -orujoer ordag 8-- 9 Formelar ( ide) Roma formelamlig

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Leksvi k B ygdeal menning

Leksvi k B ygdeal menning Leksvi k B ygdeal menning D rifts inntekte r og driftskostnader Note 2012 20ll Salgsinntekter Annen driflsinrfekt Swn driflsirmtekter Varekosfrnder lsnnskostrader rnm Armen driftskosftnd Avskrivning drift

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 30.05.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ronny Nordahl, Asbjørg Johnsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen,.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen,. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.03.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen,

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm

Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm Refusjon for betalt merverdiavgift (mva) ved bygging av idrettsanlegg, kulturbygg mm NB! Mva er vesentlige beløp Byggekostnad på kr 100 mill kr 25 mill i mva (25% av vederlaget) Mva lovene er «nådeløse»:

Detaljer

AGENDA. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent og moteleder. 3. Valg av 2 medlemmer til e undenskrive protokoll. 4.

AGENDA. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent og moteleder. 3. Valg av 2 medlemmer til e undenskrive protokoll. 4. llorurr*temfforhtnd brlntrnrdmrhorcndoru tvdeling Xristiansand Dato: 3. feb.2011 Protokoll fra irsmote for 2O10 for NVIO avd. Kristiansand i Offisersmessen Gimlemoen torsdag 20. januar 2011 kl 1900 AGENDA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 24.8.2011 15.00 17.30

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 24.8.2011 15.00 17.30 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 24.8.2011 15.00 17.30 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Britt Sofie Illguth Rolleiv

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB

REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB Ordinaert arsm0te ble avholdt torsdag 30. november 1994 kl. 18.00 pa Tokerud skole. Til behandling forela 01gende saker: 1. Arsberetninger fra

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

Juleavisen. Sortland Rotary Klubb. Hendelser i adventstiden Legender og fakta rundt Santa Lucia v/svein Roar Jacobsen

Juleavisen. Sortland Rotary Klubb. Hendelser i adventstiden Legender og fakta rundt Santa Lucia v/svein Roar Jacobsen Juleavisen 13.12.11 Hendelser i adventstiden Legender og fakta rundt Santa Lucia v/svein Roar Jacobsen Stemninsrapport fra klubens julebord 9 siders reportasje fra klubbens møte og julebord God jul og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

STYRE DUGNADS- GRUPPE NESTLEDER VALGKOMITE REVISORER ØKONOMI- GRUPPA. (gjenopprettet fra årsmøte 2009) DOMSGRUPPE BARNE- OG UNG- BASARGRUPPE

STYRE DUGNADS- GRUPPE NESTLEDER VALGKOMITE REVISORER ØKONOMI- GRUPPA. (gjenopprettet fra årsmøte 2009) DOMSGRUPPE BARNE- OG UNG- BASARGRUPPE VALGKOMITE LEDER + 2 MEDLEMMER OPPSETT PR ÅRSMØTE 2009 STYRE LEDER OG KASSERER. NESTLEDER OG STYREMEDLEMMER FRA GRUPPENE LEDER NESTLEDER VEDLIKEHOLDS- OG VAKTMESTERGRUPPE ARRANGEMENT OG HUSGRUPPE LEDER

Detaljer

P LAN F O R AR R AN G E M E NT

P LAN F O R AR R AN G E M E NT Velkommen til en fartsfylt motorsport helg på Evenes Motorstadion Program for helgen 21 22. Juni. NMK Hålogaland Best innen motorsport V E LKO M MEN Vi skal i dette programmet veilede deg gjennom helgen,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling De eldres boligspareklubb bydel 13, ØstensiØ Innkalling til generalforsamling CIrelimapr gerueralforsaruaåfrmg;lvln*åetres ctrem!-9, mrai 2S tr -rd, kå" X${}fi i {-}papsaå sarn 'errursålus "I.# Kerms$.åtua:N"ixag

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

NorLense AS 40år. Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen.

NorLense AS 40år. Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen. NorLense AS 40år Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen. Hilsen alle barna i Strandlandet barnehage og alle elevene ved Strønstad skole

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

.t( ir ), PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING! VIKING BORETTSLAG

.t( ir ), PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING! VIKING BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING! VIKING BORETTSLAG GENERALFORSAMLINGEN BLE AVHOLDT DATO: 20. APRIL 2015 KL: 19:00 STED: SENTRUMKIRKAS LOKALER, NESSGATA, SANDNESSJøEN 1. KONSTITUERING Møtet ble

Detaljer

KLEPP N12. rimelige leiligheter nær Jærhagen

KLEPP N12. rimelige leiligheter nær Jærhagen KLEPP 1 16 rimelige leiligheter nær Jærhagen 16 nye leiligheter med den velkjente Øster Hus-kvaliteten Illustrasjon Bo godt i ny leilighet på Klepp! å skal vi bygge 16 moderne og praktiske leiligheter

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5

B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Arkivskaper: Olsen, Johan W., B - KOPIBØKER, 1864-1884 0001 Kopibok 10.12 1864-1882 X 003 5/5 Protokollen tar primært for seg perioden 10.12. 1864-13.12. 1877. 0002 Kopibok 16.01 1868-21.10 1875 X 003

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Tirsdag 12. april 2016 kl. 1130 kl. 1345 kl. 1530 kl. 1630 kl. 1730 kl. 1530 Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Industripark. inkl. lunsj Besøk

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

UTEMØBLER VÆR SMART, KJØP OM HØSTEN NOVEMBER 2013. Kvalitetsprodukter til markedets beste priser!

UTEMØBLER VÆR SMART, KJØP OM HØSTEN NOVEMBER 2013. Kvalitetsprodukter til markedets beste priser! UTEMØBLER VÆR SMART, KJØP OM HØSTEN NOVEMBER 2013 ALG S T S HØ njen vae ut åeektke a Kamp ngt lageet så la elle % 0 6 40RABATT og få nå betal n 20 14! g o l l i t Bes mee m o s fø levet bae cafée estauante

Detaljer

Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015

Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015 Vestre Slidre Frivilligsentral har disse aktiviteter på Plassen Aktivitetssenter i oktober november - desember måned 2015 Oktober 2 Sang, musikk og høytlesing v/ Dorthe Høyme Fredags trim v/ Rønnaug Trøen

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer