cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING"

Transkript

1 cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING 1981

2 HARSTAD LAG A a s r s r e VII(INC t!0rdic H0TfLL, fledag den 25. teb. j9s2 kl DACSORDEiI: 1. Apni og a. sang, b. konstituering, valg av not di!igent og n6t 6 kleter. 2. A16bereLning Regnskap , Budsjett I nnkomne forsl ag 6. Va]9 7. AvsLutning, se rve!i n9, festli g sammver.

3 IORSI( FOL (EHJELP HARSTAD LAG. frsberelning 20.2-A A2 La9 t her hatt f6lggndb atyle: Form! Edv. TrnE n ir.foln. Xasa: Sek!3 Studi6L der: Alns Eidi 66en try!rs l(nuts n L!il.a Chri3ti 6nssn Elnst sglsnaen Sty!Bm dlsmma! r Leon JohansBn odd Risne8 VarEngnn r Rogsr Ras6muBsBn Ha.lvor T i gland H lse-vern oo mi.l iou tvalo Sigmlrnd LorsntsBn, Ernst S6!En6Bn, lorgen JErgenssnrola Skavhaug. KontaktutvalaEt : Judi 0yjold, Ann-Kri6tin Laraen, LuciB 0lavssh, Marit J nsgn. Utvalq til tiltak fo! ldre oa funks ionah6nm db. Rolf Thor 9en,, Anna FaLkeng, Nelly Lolentsgn, LiIliEnng Thors n, Asgsrd sandneg, Aud liladgen, Lucie 0Iavaan, Ingvalda VaBseng. R9gr. til bedli ftblbae-utvaloet 3 Sigmund Lor3ntsen, Edvald Tangen, Varamann: Halvor HansBn. Repr. til Harstad AoF foreninq, Erngt Sorensen, Rogg! Rasnua6en. Varamaon! To!ild Knutsen, Aud f4ads6n. Repr. til Arsmotet i Distriktslaaet: Sigmund LoDnsen, Edv. Tangsn, Aud tiladsen. Svein pedersen, Ann-K!istin Lalsen. Varam6nnl 0ddbjsrgHjelmsoy, Lucis 0lavsen, TerjB Hjslmssy. Revj.go!! FrBdd GerhardsEn, l4agna! Lotsntaen. Varam6nn! Erllng 0lavs6n, Rolf Tho! sen.

4 Folandling av tillitsmenn i Laqst. TiI etylemot 11.,- 81 kon det brev fla d n nyvalgt nostfoldannan Halvald HanB n om 6t hen paglunn av arbsid p! s9 er n6dl g trbkkb seg l'!a vervet. Viderg blav fra 0ddbjoDg og Telje Hj i.ftsoy orn 6t d6 tlgkke! 9 g fla velvst so n sekreter og kasgeler pagrunn av at de skal leisb ssrovs!. Sty!et besluttet A avholde eltstla oldinelt ersnote Her ble folg8nde valgt: Nastfolmann Alne Eidissen, Kasse!6r KyD! X!isiiansen, sgk!etar LaiIa.Chlistiansen. _ j - Alne Eidiss n tlakk seg fla velvet som lormann i Hal.ss - ve!n.. og rdiljgutvalqet. Sigmund Lorenisen bie valgt til ny lormann, Itloter. D6t s! avholdt 1B stylemster - 2 medlemsmster - 2 mbdlarnsfbste! julet!efest fo! bar$. Utval.qenes albeid. Utva-Ia lil eldre oa funks.ionshgmmede, Aret startet med at utvalget plu6s endel andre nedlemmer va! i aksjon med Ba.llet i Harstadhallen 6on kansje ds llest. kj nne! tii, var Norsk Folkehjelp med A Ekaffet til veie og smolre den mat som 96r m d til ca.600 pelsongd. Kantina pe i-r,.: l(aa!bos!lek. Verkstsd har hvbrt benyttet til dette. ljtvalget ha! Evholdt sju atbeidsm6te!, ble drofte!.!1en det vis6r seg bare at sa Lett.Lar seg gjennomfole i praksis. oq en god de1 planer a1le gods pfaner ikke Den forste tilstellningen hadde vi pa dbn '12. apri1. Det va! '150 He99en vide!e9. Eko le elde. somhadd funnat veign til oss, utvalget fikk fo!esparsel fra l.maikomiteen om tilstellninb'pa SamfundssaLe! 1. mai For e1dre. Dette tok vi pa os6. Del er jo ikke det helt stole frernrnote pa 1. mai, men det va! 80 som fikk en ko6e1j.9 eflermiddae. 28. nai var vi pa pleiehjemmet Xveldsol pro9 ramm. Vi fikk fo.esp6rsel fra Harstad llannskor i Idrettshall n i lorbindelse ed dgrsa dsn juni. 'D'ett-e'"btl i et stolt niddl.ene gma. n6d et underholdni ngson e drive ree tulant Nols-NorBke 6angsrs t evne, oppl.egg oq hje lpes-

5 A1t som skul1e tj.i ngtte IAn s, Iiketil til 6 hjelpe oss hed. H6r blei det sarvert kaffe, kaker, m.rbr.d, og Eondagsmiddag sofi b9sto av lap6kau6. D t vannnatte vi fa $i li teret vsrme pgisb!, blus var ca.?00 aange!. Utvalget ma bare takke alle dem 6on bade 96v hjatp til, slik st d tt6 arrangern ntbt bj.ei kakb! gg 9i 1Bls vbllykket. Den 12. juj.i drog vi ut pa busstur ned 80 sldrs. Turen gikk fra Harstad via Grovfjol.d - Gratangen 09 ti1 Sjovegan hvor vi spiste middaq. Etterpe blei det servert k6ffe og kake pa Ese. Vi hadde planer orn a ta en busstur ti1, m n v.!et var jo helt unu.lig-, se det ble ingenting av den tu!en. Den 25. oktob6! var vi g underholdt pa RtrdBkors efdlesenter, hvor de lleste av husets passiente! de.ltok, pluss no n utenfra, sa vi. var ca.40 pel6oner. De turene vi 9jo! til instutisjonene er velkomne f!a bede passi entenes side og ledelsen. Den 6. das6mbe! hadde utva]get juletilil"st llning pa Heggen Vidrerg. skole med tilsammen ca. 200 stk. D6t blei en kjenpefin kveld og n hyggelig 6v6luttning pe Aret. Aret sett unde! ett mg enn si at det har hvert godt brukbalt har vi hadd pa d tiltak som vi har hvert ned pe. Vi i utvalget hadde v l tenkt oss litl mere, men dst e! vanskeli.q A fa alt til a 91i like godt. Det e! bare 6 innse at i Halstad by 6r det ikke se mange plasse! so!! B. Bgnet for tilstellninger fo! elder og trygdede. Heggen V.idereg. skol.e som som bade vi og andre har bbnyttat oss av, begynner det na A b-li sa mange!estriksjoner pa.b1ia,. I til.iegq at vi rna betale for vask oq kjokkenhjelp, e! det na, kommet ogsa f y r I n q s u t q i f t e r. Vi klarte A unnga dett i 81. ftter de samtaler vi har hatt Ieies ikke Ha99en Vide!e9. sko.le ut i helgene me!e, sa det f.ins mange 6kja! i sjeen, Ui ma bare a styre unna dem. f,eq sier hjertelig lakk til aiie utvalg6medlemmer fo! en heihjertet innsals, ogsa en hjeitelig takk til til a.ile Iagets medl-emmer som har hjulpet oss. 09sa til dem utenfor Ia9et, for d6! e! det oange Takk al.i e s amme!:

6 Kontak tu t vai. ae t. Judi oyjord - l4a!it Jgnsan - Lucie 0lavs6n o9 Sig ttund LolentsBn va! pa kontaktkonfelanse PA Glatangen Turiststajon i novbmbe!, Xurset var allangert av Tloms Distrikts169. He! fikk enn innforing i hvordan kontakt tjenesten skal funksjoners - vidb!6 hvo! enn i di konmunale organer kan s6ke hjelp og bistand fo! d nne t j nes tbn,. utvalgete nsdlemme! har i ]spet av alet hatt endel telafonkontakter Det Br A heoe 06 at det neste eret kan b1i en gterre aktivitet enn i er. Sa'ritetsutvaIaet - sanitets/unqdommsarbeiqg: He! vis s til egsn berqtning som vedlegg s. Repre6 ent as.io n! Trons Distriktslaq arsm6t6 msttel Sigmund Lorentsen - Sv6in pedersen - Ann-Krlstin Larsen - T!je Hje.l"'nsoy 09 Lrrcie 0lavsen. I Distrlktslagets 6tyre e! lalgende l!a Harstad: Formann Jan Simonsen, KassBrer Torslsin HansBn, Nestformann/studieleder Fredrik svends6n, styrem. larit Jensen. Roger Rasmuss6n leder I u1 r4,,r LE L.uLvoruE!, Rolf Thoresen motte i fellesmote! ano. 'r NvttA!sba11 i Iave skol i Harstad H61Ieb. Norsk Fol keh jelps bedriftshel-set ieneste. Inovember hadde bedlift helseutvalget et mote mbd aosialsekr. Jakob ReinfjelI. pa dette rnste ble det enighet om A reorgan.isere b e d r i f t s h e I s e t j e n e s t e n. HeLsetjenes ten er i dag mere attlaktiv me!e aktuell da bbd.iltene etter hvert bli! oglaot a ha becriftshelsetjeneste. Tilgangen pa 1e9e! har forbedret seg radikalt, slik at muligheten for le qe er stor. og pe mste ble det b6sluttet at No!sk Folk hjel.p s nt!att skulie ga ut med annon6er tte! leg - bsd!ifts aykeplel r og fybiote!apaut. Harstad ]aget skulls sette i gang A skaffe nye 1okal6!. Vi leie. i daq lokale! i Harstad Spalebank, rnen d6 6! i dag flamleid til Sanol:g - Samvirk oq Nordlandsdata. Da kontrakten gar ut om 1 'l/2 6t og mul.ighsten for folnyel.5e ikke e! tj.l-stede. ansa enn d6t ikke som no n hensikt A sette

7 igang hs!, pa medlemsmst6 19. januab l r formahnen frso tilbud om lsi av lokaf r. Tilbud lra Halstad Albeid lsamfund - leib av S4rS n2. ArI.i9 leie k.. 650r- pr. n' - 09 innskudd pa kr ' ,-. Tilbud fra Johansen a6kin A/S - tilbud i to al,tbtoativer. '1. 0v rtagelse av leiekontrakt ned International Farvgfab!j.kk. Leie pi!. m' kr.,50., pr Ar. 0verta fast innredninge! - prissatt til kr ,-, Ieiealealet er pe r48 m2. 1'10 m2 er flemleid ti1 Norkopi til i 1995.,, 2. 0v6rtageLse av ztg n' til kr. 52o,- pt. m' pr. Ar. LBi.eavtals inng6e da med Norkopi. Styr t diskut!te aile alternativer n6ye, bed6 db plaktisk og de 6konomiske sider. A1t. I lra Johansen Maskin A/5 on overtagel-5e av leiekont!akt med International Fatvefab.ikk synes A vere del mest gunst.ige da enn kan oppna en leie tid pa 15 Ar. For utlan ti1 etablering av bedliftshslsetjeneste vil d tte vere e foletlekke. Johansen Maskin A/5. av bed!iftsh6lsetjenbstete. vurderinq o9 innstillingen Styret ba medlems,note ga inn for a1!. I fra LokaLene skal primert leies ut fo! etablering lledlemsmote sa seg vi1l.j.9 i styr ts bfe enstemrnig vedtatt. Kont!akt overtaqelse skal godkjennes av Iotetsntionaf F6rvefabrikk Senere har det. blitt endel vanskeligheter n6d Inter.national Farvefabrikk slik at fohansen Maskin A/S star som leier tif Ha.stad laget leier 2t2 m- - til en pris av kt. 37rr- pr. m', Innskudd pe kr. 135.AEO)-. I 1985 vil vi kunhe overta hele kontrakt6n med lntelnationat Farvefabrikk.!'. Fra den garnl.e bedrlftehslsetjeneste e! ovetfsrt kr ,- 09 vi har fatt t, tj.lskudd fra Nor6k Fotkehjslp i 0s1o pa kr. 20,000, -

8 j.gang he!. pa rnedlemsmrt 19. janua! La fol:nann n flem tilbud on lei av lok6le!. Tilbud fra Harstad Alb j.dersamfund - Ieig EV 94,5 n2. Ar1i9 Ieie kr. 550, - pr. n'- 09 innskudd pa kr ,-. Tilbud lra Johansen llaskin A/5 - tilbud i to alterrativer. 1. 0vertagels6 av leiekontrakt ned International- FaDvelabrikk. L ie pi. o- kr. 150., pr e!. 0verta faste innledninge! - pris- att til. k!, ,-, leieareal.et et pa 148 n m2 er flemleid til Norkopi til i ). ) 2. 0vBltagelse av 2i8 n' til kr, 52O,- pt. nr' pr. 6r. Lsieavtale inngas da ned Norkopi. Styret diskuterte alle alternative! noye, bade ds p!aktiske og de okonomiske sider. AIt. I f!a JohansBn Maskin A/5 om overtagel.se av l-eiekontrakt med Inte!national Farvefabrikk syn6s A vare det mest gunstige da 6nn kan oppna en Leie tid pa 15 Ar. For ut-lan ti1 etablering av bedrittshel-setjbnbste vi1 dettb vere e foletrekke. Styret ba medlemsmrte qg inn fod att. I fda Johansen Masktn A/5. av bedriltsh6lsetjenestete. vurdering og innstillinqen Lokal-ene skal feies ut for 6tablelino Med-Iensmate sa sbg villig ble enstemmig vedtatt. i 6tyrets Kontrakt overtagelss skal godkjennes av Intersntional Fa!vefabr-ikk Senere har dbt bl-itt endel vanskeligheter nsd International Farvefabrikk sl-ik at.lohansen Maskin A/S star som leie! til ' ? Harstad laget leiet 232 m- - til en plis av k'.. t'75r- pr. m'. Innskudd pe kr. 135.OOO,-. I 1985 vii vi kunne overta hele kont!akten med Inte!national Farvefab!ikkr,': Fra d n gamle bed!iftehelsetjeneste a! overfort kr. 115,000,- 09 vi ha! fett et til-skudd fla Norsk Folkehjelp i 0s1o pa k! r -

9 :. il, Bedriltshelsetjen!stEn p!. m- vi l. 1 i e - vidsra vi1^5amo!9 l ie mstelokale pa 26)5 n' tii aamn pe 15,5 n'. H6r e! vi allsr oa 118 n2 29,5 n2 prie. flyttet til en prie av k!. 520,- og det blir 6t f 1168 : Selv fa! vl Bt kontor inn. Kontlakt ned Johans n Maskin A/S e! all" r db undelsk!6vet. 25. februar ha! Har6tadtaget innkalt ti1 kghstitu6.bnde mote pa Viking Nordic. Innbydelgen et sendt til ca.?0 bbdrilt6r. Fra arbeidstilsynet i 0slo konme! tii mot t ove!l-bge Aud B_Iegen Svindland, form. i a!beids - miljsutvalget i Norsk Folkehjetp 0ddbjsrn MsIler, sosialsek!. J6kob Reinfjell, ogsa fra Norsk Folke hjelp og fylkesleqen i Troms. Hele aken med e skaffe lokalbt og foralbeide for mstet har tatt mye tid, nen dbt 6! A h6pe at albaidet ikke er forgjevbs, Ku!sdeltaoelse. 0dd Rlsnes ha! Hvert pe organisa6jonskurs 11-1? okt, HoteIl Brumunddal, Brununddal. Judy 0yjord - l4arit Jensen - Lucie 0lavsen og Signund m6tt pa kontaktkonferansen pe Gratangen Turiststasjon pa Lo!gntaen i nov. '19 61 Folk h iel-psdagen nai. Saniteten hadde 6tand pe torvet og livredninq ved kai. I nnsamlinq til Polen. Saniteten hadde innsamling med bo!ser julaften som innbrakte nesten 10.C00,- kr. Harstadlaget bevilget k!. 1500,- i t.i11eg9. Nvtt ars bal l i Lave sko. Her var el samarbeide mellom eld!e utvalqel og Iaget for evrig. 5e under u tval gets pap por l.

10 0konomi. Folg BdE inntaktebriflg nde tiltak lkal nbvns8r Bingo, sa19 av haleelotterii utloddninger v d egne tnl8tglling ved Sang6lstsvngt i Haretad HallBn. mottatt tilekudd fra kultulmidlb!. r 't.:.. ' :. ' ;,l'.,!,,t.:l arlan96mbnt og I Videle ha! vl Vi har pe langt nse! kommbt opp liot d t budsjett'6on blb vedtatt pa siste 6r9m6te. Det E! fl-ar glunna! for dett, bl.a. mindlg inntakt6! vsd bi ngoen. Skal enn ss pe ArEt 1981 under att kunne aktiviteten Dg enkslte omrad r hveri bedle. Enkslt utvalg har at:beidet utmerket og her na Enn f! mhbverutvalget til tiltak for eld!e og Funk6jonsh nmsdg 6orn ha! gjort en utm6lket jobb. En h6per at nests Ar kan fa bedle aktivitat i de utvalg som ikke har arbeidet sa bra. Vi rstt6r en takk til ver styrsmedl mmer, tillitsmgnn og medlemme! fo! sin innsats i Ar6t son gikk 09 haper pa fornyet innaats naste Ar. Halstad, den 18. febluar &, < +*o *- LOVaTO lad!en form. Christiansen sekr.

11 NORSK FOLKEIIJDLP HARSTAD LAG REGNSKAP 19.9T. Inntekter: Utgifter Beh. pr. 1 / (kass6, bank, giro rk' , 67 Tilsk. sanltet Kt. 8, 603, 75 Renter 150, OO Div. arr ,7o Tllsk.Harstad kodm. 7.5oo,oO Mater, reis r 6.401,85 Salg matetiell 1.319'OO Helselot t. 4OO, O0 Gaver 9OO,OO Kontorutg ,70 Div. ar! ,7O Drift kjoret. 1,915,8o Lodd s al g 612, oo Beh.pr.31/ 12.A ,62!16t r,reisef Re f. kont orut s tyr Div. inntekter 54, ,OO 664,7o lr o ==9-3:193r13== status pr.,31/ 12. B1. Aktiva: Pas s iwa. Kr. 858, 1O Fornue pr, 1/1.32 Kr , 62 Pot giro Bank I ESf,yr/moorer D. K avskr. Overhead -avskr. Penge skr. +dup. -avskr. Skrivemask. -avskr. Diverse 356,1o 12.39O, OO 1O.OOO, OO , OO 31 5,OO 324,OO 'l oo , ,62 y'elstaa {:l*al,.furra2% 1,// 14,-L/- t ]!y].re llnu t sen Fredd Gerhardsen Magrlar Lorentzetr sigrt. kasserer re'/is or

12 IiIrrsTAD T,AC nunsjdlpl 1q32. Inrltel(ter: Ittgifter: Reholdning pr. 31 / 1?-.91 Kont ingent Off. tiisl<ucld Kr". t tt.566,62 6,ooo,oo 1O.OOO,OO Jiont. Di str, lage t Ti1sli. sanite t rr l(ontal<tu. rr. 3. OOO, OO 1O.OOO,O0 1.OOO,OO Ilef.kurs etc. 15.COO,CO i(urs nr. m. 15.OOO,OO Til sk. ban](, bedr. etc. 5OO, OO tv. e l.lre/ funks jh. 5. OOO, O0 Lotteri,/utlodning 5.OOO, OO l(ontorholcl /r.0oo, oo Tlingo Salg av nrateriell 67. OOO,OO 2.5OO,OO Tnnt. hr. til tak Sti.i"1. Uttn. 37.OoO,OO 4.ooo, oo llen t er 3 5C, OO li.i o) av ny bi1 30. OOO, OO lliv. innt elit er 3,5oO, OO Deholdnine 15.tl16,62 124,\16,62 12tt.It16,62 llars t ad derl?-i/2-,92 l(yrre l(asserer Knutsen sibn. lldvard Tangen sign.

13 / / R N G N S K A P S O V D R S I K BXDR IFTS IEGEf,ONT ORETS IOKAIER fnntekter: Huslele Nordlandsdata rr Samvirke - tr Samorg Renteimtekter 198'1,kto t Refusjon stronutgifter 1980 Sanlet lnntekt kt ,- n ,- " 1t Kr ; n Utgifter: Huslele kr ,- Strom l,osorefors lkring n r 4.279,65 191,_ Adnlnistras Jon, telef on m.v.7.5oo.- Overskott to1,- n 1.t27.75 Un AO O)t ne kx. 7.e97,-,, lar Ra t R, t< BAI,ANSEKONTO: Kaaeabeholdnilg. Bank....,.. Tnventar fnnskott lokaler Innskott ItA-80 Egen bankkonto Harattd ah.naharl, kr ,61 'to.ao?, OO, ,- 11t Kt, ,51 Kapitalkonto 171 Orierskott 1981 a1 Kt ,41 n e2. t, Kt ,r1 regnskapet viser. Regnskapsf oreren hax redeg lort b11r foretatt senere. NB.Lrorerensstennelsen ring I banken som Haratad,den 9.februar BJarne Bruun. (e!.gn. ) kr.2.lo0 stone enn for dette og rettelse rnellom balken og re inakapet skyldes en feilfovil bli/y'pfier opp 1 innevarende Ar.,///21,%tr+q, r'. /

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

AnSeERETNING 1980. ffi. g-ffig HARSTAD

AnSeERETNING 1980. ffi. g-ffig HARSTAD AnSeERETNING 1980 ffi g-ffig worskfolkehjelpsan'tet HARSTAD I{ORSK F(lTKEHJETP SINITET Norsk Folkehjelp for 1980. Sanitet Harstad har hatt fslgende styrer og utval g ADMINISTRATIVT STYRE. Formann: Nestfofmann:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

ARSBERETNING 2.2.79-8.2.80,

ARSBERETNING 2.2.79-8.2.80, NORS K FOLKEHJELP HARSTAD LAG, ARSBERETNING 2.2.79-8.2.80, Laget har hatt folgende styre: StyremedleBner: varamenn : Fonmann Signund Lor'entsen Leon Johansen Gunnar Gundersen Nestf. Totstein Hansen Laila

Detaljer

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING:

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED Tirsdag 19.3. 2013 klokken 19.00 Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: Leder ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkalling og avholdelse av møtet.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

ffi oddv"rek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002

ffi oddvrek Knutsen as INNKALLING TIL ARSIUSTr.aOOII SAMEIET RoSENBORGGT. 15. Herved innkalles til ordinrert sameiemstefor hr2002 oddv"rek Knutsen as S t at situ to ri se rt e ic n d() nt s ntc g I erl'i rln lr Til Sameierne i Sameiet Rosenborggt. 15 PB. 39 Skoyen 213 Oslo Hotfsveien 22 275 OSLO Telefon: 22 52 12 Telelax 22 5 32

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

. Bingoregneskap Valg

. Bingoregneskap Valg BøFJORDEN GRENDAHUS AL. ÅnsrueLDrNc zol4 ÅnsruØTE r KTELLAREN 23. APRIL KL. 19.30 Konstituering Årsmelding Regnskap Budsjett. Bingoregneskap Valg lnnkomne saker Det blir servert kaffe. vel Møtt! Styret.

Detaljer

S, tten Kontrollutvalgservice

S, tten Kontrollutvalgservice $ S, tten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 lnndyr Ver dato: 03.03.20t7 Jnr t7/t63 ark 4 t5 5.4 PROTOKOLL _ HAMAROY KONTROLLUTVALG Mstedato: Fredag 3. mars 2017 klokken I1.00-13.00 Motested: Moterom

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt.

Tegnforklaring Oslo 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden Grasmark. 213 Grasbakke. 235 Buskfelt. 01 GAMLE OSLO Tøyen kulturp. Kirsebærlunden 7426100 213 Grasbakke 238 Buskas 271 Trær,frittstående, 311 Sommerdrift av 312 Sommerdrift av asfalt 313 Sommerdrift av 322 Vinterdrift av asfalt 351 Trapp av

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s /

G r y R o g s t a d / s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / V i b e k e B e r t el s e n/ s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S, a v h o l d e

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Årsmøte Randesund Idrettslag

Årsmøte Randesund Idrettslag Årsmøte TENNIS Randesund Idrettslag Mandag 18. mars 2013 kl 18.00 Dagsorden: 1. Konstituering med valg av: Møteleder Sekretær 2 personer til å undertegne årsmøte protokollene 2. Årsberetning 2012 3. Regnskap

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB Styret har i det forløpne år bestått av: Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamann I Varamann II Varamann III Revisor I Revisor

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 137 137 Anne G olden N orsk u n d erv i sn in ijen fo r u te n la n d s k e s t u d e n te r U n i v e r s i t e t e t i O slo PRESENTASJON AV PROSJEKTET LÆREBOKSPRM N å r d e f r e n u nedspråkliye e l e

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s.

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s. Trmsvida Per Van G =80 d a 24 a d 2 4 b d 2 4 Sin va'n Tor hain ha b d 2 4 s s s s s Sin va'n Tor hain ha mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s s s s mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s 5 a

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

ARKITEKTONISK OG FUNKSJONELL OPTIMALISERING I ET ZEB - COM BYGG OSLO

ARKITEKTONISK OG FUNKSJONELL OPTIMALISERING I ET ZEB - COM BYGG OSLO ARKITEKTONISK OG FUNKSJONELL OPTIMALISERING I ET ZEB - COM BYGG OSLO 6515 HOVEDPUNKTER CAMPUS MÅLSETNING PROGRAM/ FUNKSJONALITET/ VOLUMOPPBYGGING MASSIVTRE ELEMENTER BYGNINGSKOMPONENTER MÅLSETNING ARKITEKTONISK

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

STYREMØTE: NR

STYREMØTE: NR STYREPROTOKOLL STYREMØTE: NR. 2-2017 Tid: 8.3.2017 kl. 08.00-15.00 Sted: Trugstad Gård, Nannestad Til stede: - Sissel Leire, styreleder - Stig Bech, nestleder - Jon-Olav Sigvartsen - Netten Østberg - Arne

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

" Å, æ kjinne ein kar" (Fra "Bør Børson Jr.") œ œ

 Å, æ kjinne ein kar (Fra Bør Børson Jr.) œ œ iccolo b b 4 3 Moderato A " Å, kjinne ein kar" (ra "Bør Børson Jr") Musikk Egil MonnIversen Tekst: Harald Tusberg, fritt etter Johan alkberget Arr Tom Skjellum lute 12 b b 4 3 Oboe 12 b b 4 3 Bassoon 12

Detaljer

Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor

Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor Grorud kirke 20. mars 2014 kl. 20 (i pausen) Sakliste: 1) Konstituering 1. Valg av protokollfører 2. Valg av ett protokollvitne 2) Godkjenning av innkalling og sakliste

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015 Innhold 1. Aktivitetstabell... 2 2. Program for kommende Lionsår... 3 2.1. Trykking... 3 2.2. Innhold... 4 3. Møtelokale. Fredheimsloftet... 4 3.1. Bestilling for Lionsåret... 4 3.2. Avbestilling... 4

Detaljer