cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING"

Transkript

1 cot *EHJELPS na\ -"to{, *"*D I I AnSEtEFIETNING 1981

2 HARSTAD LAG A a s r s r e VII(INC t!0rdic H0TfLL, fledag den 25. teb. j9s2 kl DACSORDEiI: 1. Apni og a. sang, b. konstituering, valg av not di!igent og n6t 6 kleter. 2. A16bereLning Regnskap , Budsjett I nnkomne forsl ag 6. Va]9 7. AvsLutning, se rve!i n9, festli g sammver.

3 IORSI( FOL (EHJELP HARSTAD LAG. frsberelning 20.2-A A2 La9 t her hatt f6lggndb atyle: Form! Edv. TrnE n ir.foln. Xasa: Sek!3 Studi6L der: Alns Eidi 66en try!rs l(nuts n L!il.a Chri3ti 6nssn Elnst sglsnaen Sty!Bm dlsmma! r Leon JohansBn odd Risne8 VarEngnn r Rogsr Ras6muBsBn Ha.lvor T i gland H lse-vern oo mi.l iou tvalo Sigmlrnd LorsntsBn, Ernst S6!En6Bn, lorgen JErgenssnrola Skavhaug. KontaktutvalaEt : Judi 0yjold, Ann-Kri6tin Laraen, LuciB 0lavssh, Marit J nsgn. Utvalq til tiltak fo! ldre oa funks ionah6nm db. Rolf Thor 9en,, Anna FaLkeng, Nelly Lolentsgn, LiIliEnng Thors n, Asgsrd sandneg, Aud liladgen, Lucie 0Iavaan, Ingvalda VaBseng. R9gr. til bedli ftblbae-utvaloet 3 Sigmund Lor3ntsen, Edvald Tangen, Varamann: Halvor HansBn. Repr. til Harstad AoF foreninq, Erngt Sorensen, Rogg! Rasnua6en. Varamaon! To!ild Knutsen, Aud f4ads6n. Repr. til Arsmotet i Distriktslaaet: Sigmund LoDnsen, Edv. Tangsn, Aud tiladsen. Svein pedersen, Ann-K!istin Lalsen. Varam6nnl 0ddbjsrgHjelmsoy, Lucis 0lavsen, TerjB Hjslmssy. Revj.go!! FrBdd GerhardsEn, l4agna! Lotsntaen. Varam6nn! Erllng 0lavs6n, Rolf Tho! sen.

4 Folandling av tillitsmenn i Laqst. TiI etylemot 11.,- 81 kon det brev fla d n nyvalgt nostfoldannan Halvald HanB n om 6t hen paglunn av arbsid p! s9 er n6dl g trbkkb seg l'!a vervet. Viderg blav fra 0ddbjoDg og Telje Hj i.ftsoy orn 6t d6 tlgkke! 9 g fla velvst so n sekreter og kasgeler pagrunn av at de skal leisb ssrovs!. Sty!et besluttet A avholde eltstla oldinelt ersnote Her ble folg8nde valgt: Nastfolmann Alne Eidissen, Kasse!6r KyD! X!isiiansen, sgk!etar LaiIa.Chlistiansen. _ j - Alne Eidiss n tlakk seg fla velvet som lormann i Hal.ss - ve!n.. og rdiljgutvalqet. Sigmund Lorenisen bie valgt til ny lormann, Itloter. D6t s! avholdt 1B stylemster - 2 medlemsmster - 2 mbdlarnsfbste! julet!efest fo! bar$. Utval.qenes albeid. Utva-Ia lil eldre oa funks.ionshgmmede, Aret startet med at utvalget plu6s endel andre nedlemmer va! i aksjon med Ba.llet i Harstadhallen 6on kansje ds llest. kj nne! tii, var Norsk Folkehjelp med A Ekaffet til veie og smolre den mat som 96r m d til ca.600 pelsongd. Kantina pe i-r,.: l(aa!bos!lek. Verkstsd har hvbrt benyttet til dette. ljtvalget ha! Evholdt sju atbeidsm6te!, ble drofte!.!1en det vis6r seg bare at sa Lett.Lar seg gjennomfole i praksis. oq en god de1 planer a1le gods pfaner ikke Den forste tilstellningen hadde vi pa dbn '12. apri1. Det va! '150 He99en vide!e9. Eko le elde. somhadd funnat veign til oss, utvalget fikk fo!esparsel fra l.maikomiteen om tilstellninb'pa SamfundssaLe! 1. mai For e1dre. Dette tok vi pa os6. Del er jo ikke det helt stole frernrnote pa 1. mai, men det va! 80 som fikk en ko6e1j.9 eflermiddae. 28. nai var vi pa pleiehjemmet Xveldsol pro9 ramm. Vi fikk fo.esp6rsel fra Harstad llannskor i Idrettshall n i lorbindelse ed dgrsa dsn juni. 'D'ett-e'"btl i et stolt niddl.ene gma. n6d et underholdni ngson e drive ree tulant Nols-NorBke 6angsrs t evne, oppl.egg oq hje lpes-

5 A1t som skul1e tj.i ngtte IAn s, Iiketil til 6 hjelpe oss hed. H6r blei det sarvert kaffe, kaker, m.rbr.d, og Eondagsmiddag sofi b9sto av lap6kau6. D t vannnatte vi fa $i li teret vsrme pgisb!, blus var ca.?00 aange!. Utvalget ma bare takke alle dem 6on bade 96v hjatp til, slik st d tt6 arrangern ntbt bj.ei kakb! gg 9i 1Bls vbllykket. Den 12. juj.i drog vi ut pa busstur ned 80 sldrs. Turen gikk fra Harstad via Grovfjol.d - Gratangen 09 ti1 Sjovegan hvor vi spiste middaq. Etterpe blei det servert k6ffe og kake pa Ese. Vi hadde planer orn a ta en busstur ti1, m n v.!et var jo helt unu.lig-, se det ble ingenting av den tu!en. Den 25. oktob6! var vi g underholdt pa RtrdBkors efdlesenter, hvor de lleste av husets passiente! de.ltok, pluss no n utenfra, sa vi. var ca.40 pel6oner. De turene vi 9jo! til instutisjonene er velkomne f!a bede passi entenes side og ledelsen. Den 6. das6mbe! hadde utva]get juletilil"st llning pa Heggen Vidrerg. skole med tilsammen ca. 200 stk. D6t blei en kjenpefin kveld og n hyggelig 6v6luttning pe Aret. Aret sett unde! ett mg enn si at det har hvert godt brukbalt har vi hadd pa d tiltak som vi har hvert ned pe. Vi i utvalget hadde v l tenkt oss litl mere, men dst e! vanskeli.q A fa alt til a 91i like godt. Det e! bare 6 innse at i Halstad by 6r det ikke se mange plasse! so!! B. Bgnet for tilstellninger fo! elder og trygdede. Heggen V.idereg. skol.e som som bade vi og andre har bbnyttat oss av, begynner det na A b-li sa mange!estriksjoner pa.b1ia,. I til.iegq at vi rna betale for vask oq kjokkenhjelp, e! det na, kommet ogsa f y r I n q s u t q i f t e r. Vi klarte A unnga dett i 81. ftter de samtaler vi har hatt Ieies ikke Ha99en Vide!e9. sko.le ut i helgene me!e, sa det f.ins mange 6kja! i sjeen, Ui ma bare a styre unna dem. f,eq sier hjertelig lakk til aiie utvalg6medlemmer fo! en heihjertet innsals, ogsa en hjeitelig takk til til a.ile Iagets medl-emmer som har hjulpet oss. 09sa til dem utenfor Ia9et, for d6! e! det oange Takk al.i e s amme!:

6 Kontak tu t vai. ae t. Judi oyjord - l4a!it Jgnsan - Lucie 0lavs6n o9 Sig ttund LolentsBn va! pa kontaktkonfelanse PA Glatangen Turiststajon i novbmbe!, Xurset var allangert av Tloms Distrikts169. He! fikk enn innforing i hvordan kontakt tjenesten skal funksjoners - vidb!6 hvo! enn i di konmunale organer kan s6ke hjelp og bistand fo! d nne t j nes tbn,. utvalgete nsdlemme! har i ]spet av alet hatt endel telafonkontakter Det Br A heoe 06 at det neste eret kan b1i en gterre aktivitet enn i er. Sa'ritetsutvaIaet - sanitets/unqdommsarbeiqg: He! vis s til egsn berqtning som vedlegg s. Repre6 ent as.io n! Trons Distriktslaq arsm6t6 msttel Sigmund Lorentsen - Sv6in pedersen - Ann-Krlstin Larsen - T!je Hje.l"'nsoy 09 Lrrcie 0lavsen. I Distrlktslagets 6tyre e! lalgende l!a Harstad: Formann Jan Simonsen, KassBrer Torslsin HansBn, Nestformann/studieleder Fredrik svends6n, styrem. larit Jensen. Roger Rasmuss6n leder I u1 r4,,r LE L.uLvoruE!, Rolf Thoresen motte i fellesmote! ano. 'r NvttA!sba11 i Iave skol i Harstad H61Ieb. Norsk Fol keh jelps bedriftshel-set ieneste. Inovember hadde bedlift helseutvalget et mote mbd aosialsekr. Jakob ReinfjelI. pa dette rnste ble det enighet om A reorgan.isere b e d r i f t s h e I s e t j e n e s t e n. HeLsetjenes ten er i dag mere attlaktiv me!e aktuell da bbd.iltene etter hvert bli! oglaot a ha becriftshelsetjeneste. Tilgangen pa 1e9e! har forbedret seg radikalt, slik at muligheten for le qe er stor. og pe mste ble det b6sluttet at No!sk Folk hjel.p s nt!att skulie ga ut med annon6er tte! leg - bsd!ifts aykeplel r og fybiote!apaut. Harstad ]aget skulls sette i gang A skaffe nye 1okal6!. Vi leie. i daq lokale! i Harstad Spalebank, rnen d6 6! i dag flamleid til Sanol:g - Samvirk oq Nordlandsdata. Da kontrakten gar ut om 1 'l/2 6t og mul.ighsten for folnyel.5e ikke e! tj.l-stede. ansa enn d6t ikke som no n hensikt A sette

7 igang hs!, pa medlemsmst6 19. januab l r formahnen frso tilbud om lsi av lokaf r. Tilbud lra Halstad Albeid lsamfund - leib av S4rS n2. ArI.i9 leie k.. 650r- pr. n' - 09 innskudd pa kr ' ,-. Tilbud fra Johansen a6kin A/S - tilbud i to al,tbtoativer. '1. 0v rtagelse av leiekontrakt ned International Farvgfab!j.kk. Leie pi!. m' kr.,50., pr Ar. 0verta fast innredninge! - prissatt til kr ,-, Ieiealealet er pe r48 m2. 1'10 m2 er flemleid ti1 Norkopi til i 1995.,, 2. 0v6rtageLse av ztg n' til kr. 52o,- pt. m' pr. Ar. LBi.eavtals inng6e da med Norkopi. Styr t diskut!te aile alternativer n6ye, bed6 db plaktisk og de 6konomiske sider. A1t. I lra Johansen Maskin A/5 on overtagel-5e av leiekont!akt med International Fatvefab.ikk synes A vere del mest gunst.ige da enn kan oppna en leie tid pa 15 Ar. For utlan ti1 etablering av bedliftshslsetjeneste vil d tte vere e foletlekke. Johansen Maskin A/5. av bed!iftsh6lsetjenbstete. vurderinq o9 innstillingen Styret ba medlems,note ga inn for a1!. I fra LokaLene skal primert leies ut fo! etablering lledlemsmote sa seg vi1l.j.9 i styr ts bfe enstemrnig vedtatt. Kont!akt overtaqelse skal godkjennes av Iotetsntionaf F6rvefabrikk Senere har det. blitt endel vanskeligheter n6d Inter.national Farvefabrikk slik at fohansen Maskin A/S star som leier tif Ha.stad laget leier 2t2 m- - til en pris av kt. 37rr- pr. m', Innskudd pe kr. 135.AEO)-. I 1985 vil vi kunhe overta hele kontrakt6n med lntelnationat Farvefabrikk.!'. Fra den garnl.e bedrlftehslsetjeneste e! ovetfsrt kr ,- 09 vi har fatt t, tj.lskudd fra Nor6k Fotkehjslp i 0s1o pa kr. 20,000, -

8 j.gang he!. pa rnedlemsmrt 19. janua! La fol:nann n flem tilbud on lei av lok6le!. Tilbud fra Harstad Alb j.dersamfund - Ieig EV 94,5 n2. Ar1i9 Ieie kr. 550, - pr. n'- 09 innskudd pa kr ,-. Tilbud lra Johansen llaskin A/5 - tilbud i to alterrativer. 1. 0vertagels6 av leiekontrakt ned International- FaDvelabrikk. L ie pi. o- kr. 150., pr e!. 0verta faste innledninge! - pris- att til. k!, ,-, leieareal.et et pa 148 n m2 er flemleid til Norkopi til i ). ) 2. 0vBltagelse av 2i8 n' til kr, 52O,- pt. nr' pr. 6r. Lsieavtale inngas da ned Norkopi. Styret diskuterte alle alternative! noye, bade ds p!aktiske og de okonomiske sider. AIt. I f!a JohansBn Maskin A/5 om overtagel.se av l-eiekontrakt med Inte!national Farvefabrikk syn6s A vare det mest gunstige da 6nn kan oppna en Leie tid pa 15 Ar. For ut-lan ti1 etablering av bedrittshel-setjbnbste vi1 dettb vere e foletrekke. Styret ba medlemsmrte qg inn fod att. I fda Johansen Masktn A/5. av bedriltsh6lsetjenestete. vurdering og innstillinqen Lokal-ene skal feies ut for 6tablelino Med-Iensmate sa sbg villig ble enstemmig vedtatt. i 6tyrets Kontrakt overtagelss skal godkjennes av Intersntional Fa!vefabr-ikk Senere har dbt bl-itt endel vanskeligheter nsd International Farvefabrikk sl-ik at.lohansen Maskin A/S star som leie! til ' ? Harstad laget leiet 232 m- - til en plis av k'.. t'75r- pr. m'. Innskudd pe kr. 135.OOO,-. I 1985 vii vi kunne overta hele kont!akten med Inte!national Farvefab!ikkr,': Fra d n gamle bed!iftehelsetjeneste a! overfort kr. 115,000,- 09 vi ha! fett et til-skudd fla Norsk Folkehjelp i 0s1o pa k! r -

9 :. il, Bedriltshelsetjen!stEn p!. m- vi l. 1 i e - vidsra vi1^5amo!9 l ie mstelokale pa 26)5 n' tii aamn pe 15,5 n'. H6r e! vi allsr oa 118 n2 29,5 n2 prie. flyttet til en prie av k!. 520,- og det blir 6t f 1168 : Selv fa! vl Bt kontor inn. Kontlakt ned Johans n Maskin A/S e! all" r db undelsk!6vet. 25. februar ha! Har6tadtaget innkalt ti1 kghstitu6.bnde mote pa Viking Nordic. Innbydelgen et sendt til ca.?0 bbdrilt6r. Fra arbeidstilsynet i 0slo konme! tii mot t ove!l-bge Aud B_Iegen Svindland, form. i a!beids - miljsutvalget i Norsk Folkehjetp 0ddbjsrn MsIler, sosialsek!. J6kob Reinfjell, ogsa fra Norsk Folke hjelp og fylkesleqen i Troms. Hele aken med e skaffe lokalbt og foralbeide for mstet har tatt mye tid, nen dbt 6! A h6pe at albaidet ikke er forgjevbs, Ku!sdeltaoelse. 0dd Rlsnes ha! Hvert pe organisa6jonskurs 11-1? okt, HoteIl Brumunddal, Brununddal. Judy 0yjord - l4arit Jensen - Lucie 0lavsen og Signund m6tt pa kontaktkonferansen pe Gratangen Turiststasjon pa Lo!gntaen i nov. '19 61 Folk h iel-psdagen nai. Saniteten hadde 6tand pe torvet og livredninq ved kai. I nnsamlinq til Polen. Saniteten hadde innsamling med bo!ser julaften som innbrakte nesten 10.C00,- kr. Harstadlaget bevilget k!. 1500,- i t.i11eg9. Nvtt ars bal l i Lave sko. Her var el samarbeide mellom eld!e utvalqel og Iaget for evrig. 5e under u tval gets pap por l.

10 0konomi. Folg BdE inntaktebriflg nde tiltak lkal nbvns8r Bingo, sa19 av haleelotterii utloddninger v d egne tnl8tglling ved Sang6lstsvngt i Haretad HallBn. mottatt tilekudd fra kultulmidlb!. r 't.:.. ' :. ' ;,l'.,!,,t.:l arlan96mbnt og I Videle ha! vl Vi har pe langt nse! kommbt opp liot d t budsjett'6on blb vedtatt pa siste 6r9m6te. Det E! fl-ar glunna! for dett, bl.a. mindlg inntakt6! vsd bi ngoen. Skal enn ss pe ArEt 1981 under att kunne aktiviteten Dg enkslte omrad r hveri bedle. Enkslt utvalg har at:beidet utmerket og her na Enn f! mhbverutvalget til tiltak for eld!e og Funk6jonsh nmsdg 6orn ha! gjort en utm6lket jobb. En h6per at nests Ar kan fa bedle aktivitat i de utvalg som ikke har arbeidet sa bra. Vi rstt6r en takk til ver styrsmedl mmer, tillitsmgnn og medlemme! fo! sin innsats i Ar6t son gikk 09 haper pa fornyet innaats naste Ar. Halstad, den 18. febluar &, < +*o *- LOVaTO lad!en form. Christiansen sekr.

11 NORSK FOLKEIIJDLP HARSTAD LAG REGNSKAP 19.9T. Inntekter: Utgifter Beh. pr. 1 / (kass6, bank, giro rk' , 67 Tilsk. sanltet Kt. 8, 603, 75 Renter 150, OO Div. arr ,7o Tllsk.Harstad kodm. 7.5oo,oO Mater, reis r 6.401,85 Salg matetiell 1.319'OO Helselot t. 4OO, O0 Gaver 9OO,OO Kontorutg ,70 Div. ar! ,7O Drift kjoret. 1,915,8o Lodd s al g 612, oo Beh.pr.31/ 12.A ,62!16t r,reisef Re f. kont orut s tyr Div. inntekter 54, ,OO 664,7o lr o ==9-3:193r13== status pr.,31/ 12. B1. Aktiva: Pas s iwa. Kr. 858, 1O Fornue pr, 1/1.32 Kr , 62 Pot giro Bank I ESf,yr/moorer D. K avskr. Overhead -avskr. Penge skr. +dup. -avskr. Skrivemask. -avskr. Diverse 356,1o 12.39O, OO 1O.OOO, OO , OO 31 5,OO 324,OO 'l oo , ,62 y'elstaa {:l*al,.furra2% 1,// 14,-L/- t ]!y].re llnu t sen Fredd Gerhardsen Magrlar Lorentzetr sigrt. kasserer re'/is or

12 IiIrrsTAD T,AC nunsjdlpl 1q32. Inrltel(ter: Ittgifter: Reholdning pr. 31 / 1?-.91 Kont ingent Off. tiisl<ucld Kr". t tt.566,62 6,ooo,oo 1O.OOO,OO Jiont. Di str, lage t Ti1sli. sanite t rr l(ontal<tu. rr. 3. OOO, OO 1O.OOO,O0 1.OOO,OO Ilef.kurs etc. 15.COO,CO i(urs nr. m. 15.OOO,OO Til sk. ban](, bedr. etc. 5OO, OO tv. e l.lre/ funks jh. 5. OOO, O0 Lotteri,/utlodning 5.OOO, OO l(ontorholcl /r.0oo, oo Tlingo Salg av nrateriell 67. OOO,OO 2.5OO,OO Tnnt. hr. til tak Sti.i"1. Uttn. 37.OoO,OO 4.ooo, oo llen t er 3 5C, OO li.i o) av ny bi1 30. OOO, OO lliv. innt elit er 3,5oO, OO Deholdnine 15.tl16,62 124,\16,62 12tt.It16,62 llars t ad derl?-i/2-,92 l(yrre l(asserer Knutsen sibn. lldvard Tangen sign.

13 / / R N G N S K A P S O V D R S I K BXDR IFTS IEGEf,ONT ORETS IOKAIER fnntekter: Huslele Nordlandsdata rr Samvirke - tr Samorg Renteimtekter 198'1,kto t Refusjon stronutgifter 1980 Sanlet lnntekt kt ,- n ,- " 1t Kr ; n Utgifter: Huslele kr ,- Strom l,osorefors lkring n r 4.279,65 191,_ Adnlnistras Jon, telef on m.v.7.5oo.- Overskott to1,- n 1.t27.75 Un AO O)t ne kx. 7.e97,-,, lar Ra t R, t< BAI,ANSEKONTO: Kaaeabeholdnilg. Bank....,.. Tnventar fnnskott lokaler Innskott ItA-80 Egen bankkonto Harattd ah.naharl, kr ,61 'to.ao?, OO, ,- 11t Kt, ,51 Kapitalkonto 171 Orierskott 1981 a1 Kt ,41 n e2. t, Kt ,r1 regnskapet viser. Regnskapsf oreren hax redeg lort b11r foretatt senere. NB.Lrorerensstennelsen ring I banken som Haratad,den 9.februar BJarne Bruun. (e!.gn. ) kr.2.lo0 stone enn for dette og rettelse rnellom balken og re inakapet skyldes en feilfovil bli/y'pfier opp 1 innevarende Ar.,///21,%tr+q, r'. /

ARVEN. Pra anleggstiden. Kragerl:Jbanen MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Nr. 1. 1984

ARVEN. Pra anleggstiden. Kragerl:Jbanen MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Nr. 1. 1984 ARVEN Nr. 1. 1984 4. i! rga ng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. Pra anleggstiden ved Kragerl:Jbanen Dette bijdet er tatt under anleggstiden ved Kragem-banen i midten av 20-Arene. Vi

Detaljer

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982

revlsoren mrno TI o Bankrevisjon i 8(Hrene o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 o Data, sikkerhet Mars 1982 mrno TI Mars 1982 revlsoren ORGAN for NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BIANT ANNET: o Bankrevisjon i 8(Hrene o Data, sikkerhet o Bankinspeksjonens rundskriv 16181-17181 - 1182-4182 Et nytt ar er

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Påske. Andakt av Jon Bergsvein Fossum

Påske. Andakt av Jon Bergsvein Fossum Livstegn fra Nr 1 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her er noe for alle!! 12 16 april Påskefestival, 8 tr 3 vgs 16 20 april Åpent påskehotell 19 21 mai Hagedugnad 23 27 juni Friluftsvukku 1,

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4

Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4 M6d[*d*irkeru Sta,ua,ngtu Ar*Itet *rtt ttgr.2ol4 EwJotu"*lnge,iatre,tlnpriglvtpreg

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang Bergen Døvesenter

Detaljer

Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa

Styret i avd. 61 av N. K.I.F. Slik det ble valgt pa r. ANSVARLIG UTGIVER: Odda Kjemiske Arb.forening. avd. 61 Styret 1 ai.d. 61 REDAKSJON: Erling Larsen, redakter. 1 Olav Sæd, Odd Knutsen Norzinkarbeideren Det er ikke så lenge-til far vi er midt oppe i

Detaljer

VÅRMARKED-EKEBERG 2012

VÅRMARKED-EKEBERG 2012 VÅRMARKED-EKEBERG 2012 rges største delemarked - Ekeberg Camping, Oslo, lørdag 5. mai kl. 06.00-16.00 NNSIKRING er gitt topp prioritet. VER FORM FOR ÅPEN ILD/FLAM- OG GRILLING ER IKKE TILLATT. n innkjøring

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REDAKTØR`N MENER ÅRETS MEDARBEIDERE I CRUZINEWS:

REDAKTØR`N MENER ÅRETS MEDARBEIDERE I CRUZINEWS: Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of: NR. 07, Aug. 2006. ÅRETS MEDARBEIDERE I CRUZINEWS:

Detaljer

Amerikabesøk. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 92

Amerikabesøk. ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag. Nr 92 Nr 92 2/2011 31. årgang ISSN 0800-2347 ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag Amerikabesøk Foto, trolig tatt 1879 i USA, som viser Martin J. og Hanna Hummel. Martin J. var bestefar til Karen Anne

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

a5/ø-/f l. Apning ay Årsmøte 2ots L//b- t 5 clln gorl ehwl 2. Godkjenning av innkalling: 4. Valg av 2 referenter: 3.

a5/ø-/f l. Apning ay Årsmøte 2ots L//b- t 5 clln gorl ehwl 2. Godkjenning av innkalling: 4. Valg av 2 referenter: 3. Protokoll Årsmøte i Norsk Cavalierklubb LØrdag 09.05.2015 Scandic Forus Hotell, 4031 Stavanger l. Apning ay Årsmøte 2ots Leder.ønsket alle velkommen. Det var til sammen 15 stemmeberettigede medlemmer deltakende

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer