ARSBERETNING ,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSBERETNING 2.2.79-8.2.80,"

Transkript

1 NORS K FOLKEHJELP HARSTAD LAG, ARSBERETNING , Laget har hatt folgende styre: StyremedleBner: varamenn : Fonmann Signund Lor'entsen Leon Johansen Gunnar Gundersen Nestf. Totstein Hansen Laila Christiansen Gunnar Nilsen Kasserer -ti;k;.--- 6erd A. Svendse. i;;: Roser i;";;;.'----' Rasnussen Hugo rhoresen Studie leder i Fredrik Svendsen Utvalgenes s annrnen s etning: He 1se. verne-nilj dutvalg: Ernst Sdrensen'Jdrgen JCrgensen' Edv. Tangen 0.A. Iversen. ferieutvalget: Rolf Thoresen'Ne11y Lorentsen 'Asgerd Sandnes' Anna lalkeng' Torill Knudsen' Aina Snorholn'Sigrid Michaelsen,Aud Madsen. Rep. til bedriftslegeutvalget : S.Lorentsen' E. Tangen, varam. Tran sportutvalget r formann/tnaterial forvalter: Svein Gunnar" Jacobsen, lgunnar Bowitc' Arild Gabrielsen, varanann Hugo Thoresen. _ Kontaktutvalget :,Judi oyjord, Gerd Svendsen' Aud Haldis Storvand, varamann Lucie 0lafsen' Rep. ti1 Har"stad A0F-forening: Fredrik Svendsen, Bdrre.Iacobsen. vararnenn:?ori1 Knudsen' Rolf Thoresen. Revisorer: Fredd Gerhardsen, Magnar Lorentsen Varamenn: EnIing Olafsen, Rolf Thoresen.

2 .2. Innledning: Aret 1979 bar vart et merkear bade men hensyn til ver hovedor ganisasjon og det lokale 1ag sorn begge har kunnet narkere sin 40 arige tilvarelse pa behdrig nete. For lagets vedkoinmende var det ston jubileumsfest pe Grand Hotell den 27. oktober, hvor det foruten ca. 50 av vere medleruner var I4 inviterte gjester tifstede. Vi benytter her anledningen til a takke alle som viste oss oppmerksonhet i form av hilsen og gaver i denne anledning. Det var ogsg landsrndter i ar hvor det bte fattet viktige beslutninger sorn ogsa fer betydning for oss. Fortsatt sikret drift av vart Nond- Norge kontor', og derrned hap om dket aktivitet utover i landsdelen' er noe som gir sarlig gr.unn tj.1 optinisne for utvikfingen fremover. Medlemstallet: Individuelle medl-emmer, heltbetalende : 109 hafvt " : l'l4 Koltektivt tilsluttet fra 11 fo!'eninger og 1ag:2620 Mdter: 13 Medlemsmoter: 5, derav f apent ndte, I Jutendte for styre- og utvalgsnedl. 1 Juletrefest for rnedlenmer m/fam. m/naker. Repr.esentasjon: Gerd A. Svendsen var lagets repnesentant pa Norsk folkehjelps landsmdte. Pa Trons Distriktslags arsmdte mdtte: Gerd A. Svendsen, Rolf Thoresen, Aud Madsen og Arild Gabrielsen. Pe Harstad AoFrs ersmdte notte: fredr.ik Svendsen. Pa buss til Finnfand i juli rnnd. arr, av distriktslaget var Sign. Lorentsen rned son hjelper. Han representerte ogse laget ved Tromsd lags 40 ars - j ubi leurns niddag og har ellers deltatt pe No!'sk Folkehjelps landsmote, hovedstyrendte, landskonferanse, di strikt skonferanse, rn.v. Judy 0ijord representerte laget pa fellesndte angaende e ldrearrangenent pa Harstadhallen 20l1-80. fofgende fra Harstad er med i distriktslagets styre:.ian Simonsen, fornann, Sigm. Lorentsen, ne6 t fornann, Torste in Hansen kasserer, Marit.fensen, sekr.eter.

3 Studiearbeidet: Fredrik Svendsen har deltatt pa Aofrs ukeskurs for studietillitsnenn pg Ustedalen, Geilo, i tiden september Pe AoFrs helgekurs pa Sor.tl"and Hotel1 i tiden i organisas j onskunskap dettok 4 fra laget. '.30/i - I/\ - '/9 Troms Distriktslag afangerte helgekonferanse i Arbeidsrniljdloven pa Finnsnes Hoteff, og B. april 79, 6 fra faget deltok. Norsk Folkehjelp Distriktslag, distriktskontoret for Norsk Folkehjelp og A0lrs distriktskontor gikk samrnen orn og ar!'ange!'e helgekurs for studie/ningledere pa Finnsnes HoteII i tiden og 1"1. novenbe!' 79, 2 fra l-aget deltok. Det har i det eret som er g6tt, ikke lykkes og fe igang kurs innen laget. Dette skyldes ikke nanglende innsats fra studieleder.en og styr.ets side. Det har se og si p5 hvert eneste nedlerllsrndte vart tilbud on oppsatte kurs. Hvert enkel-t xoedl-en og tilsfuttede foreninger har blitt tilskrevet om kurstilbud. Det vil-l-e ve!'e dnskelig on lagets rnedlemmet' ville ta kontakt med det nye styret eller studielederen angaende hvilke kurs de mette vare interessert i, og hva son vi11e passe av helggekurs eller kveldskurs. Studielederen anbefale! nedlennene e stude!'e Harstad AoFrs kur.skatalog da der er mange gode tilbud kjores innen laget Ined stdtte fra AoF. son kan

4 4. If Fer"ieutvalget, arbeidet for eldre- og funks jons hermede : Aret 79 startet rned at Norsk Fol-kehjelp hadde sagt seg villig til og vere med pe det komnunale arr. for eldre den 2I. jan. Her hadde ferieutvalget pluss en del, andre medlemmer av laget ansvaret for maten, s arnt at en del var ned og serverte, til de ca. 800 personer: som vari til stede, Det har vert avholdt 9 gruppemdter. Det har vert arr. to eldretreff pe Harstad Videregaende skoles au1a. Det fdrste van den 8/4-79 og det andre 25/II-79. PA disse to arr. var det 400, eldre tilstede. Ferieutv. var ogse med da 1. nai komiteen hadde eldretreff l-. nai pa Samfundssalen' her van det 100 eldre. Utv. har ogsa arr. to skjan gardstur.er ned HSD Arndy. Fdrste tur gikk den I7/6.79 ti,i Sjdvegen med niddag pa Sjdvegan Hoteft. 45 pers.. Den andre turen gikk til Lddingen her r0ed middag pe Svendsen Hotet1 45 pers. Den?/8 atr. utv. en busstur' n.2 br.rsser til Andenes nted?0 el-dre. Utvalget har. hatt tilstellninger for eldre den 18/3.79 pa Fagerlia sykehjen, deltagelse Ir5 eldre. Den 21l10.79 tilstelling Harstad Rdde Kors eldresenter 50 etdre, og den 9/12-79 tiletelling Harstad Sykehjero hvor det var 50 eldre. TiLsanmen har fb00 eldre og trygdede vert trl stede pa vare arrangenenter. Dette er en fin dkning fiia aret fdr. Utvalget vurderer det slik, at de tiltak som har vart satt ut i tivet, blir mott med stor interesse og takknemlighet. Utvalget vil ogsa benytte anledningen til a takke al-l,e som har vart rned, og gjort a1le arr, sa vellykket. Utvalgets aktiviteter avsluttet rned at vi tnadisjonen tro var med PA Nyttarsball i lave sko pa Harstadhallen den' 20 jan.80 hvor det var ca. 500 eldre tif stede.

5 III. Kontaktutvalse t. drbeidet for de enso[une ' Kontaktt j eneste, son b1e oppstartet i 19?B er fortsatt i. en vanskelig oppstartningsf ase. Det er' ne innledet et satnarbeide med komnunens aktivitetssenter sotn ser ut til a krmne gi resuftater, Sentrets leder haf i denne anledning vert pa vert rnedlernsnote tidl,ig i hdst hvor hun orienterte om det behov/dnske son er tilstede i ko:rulunen. Ti1 denne tjeneste er det na 6 personer som er registrert/godkjente av styret og er klar til- a ta fatt pa de oppgaver denne tjeneste tar sikte pa. Dette er inidlertid for fa ti1 e dekke det behov en regnen med og vil vare en oppgave som gin plass for langt flere av vare sosialt interesserte medleruner. ]V Transportutvafget, arbeidet med bilhold og transport for funksjonshefllrede. Fra dette utvalg foreligger ikke rapport om virksomheten som for dvrig fon det,neste har vert ivaretatt av styret. Fdr ferien var det en del oppdrag son bfe utfdrt nens det siden er heller. liten aktivitet pa denne sektor. Kotlununen han nu fatt egen spesialbil til transport av funksjonshenhede, og det er derfor naturlig at vi har trukket oss noe ti1- bake. Var Ford Taunus ble solgt i sofiuner, slik at vi ne bare har FoLkevognbussen igjen. Denne begynner ogsa 3 bli i dar1ig forfatning og vi na anskaffe nytt nateriell om vi fortsatt skal kunne yte en innsats pa dette fe1t. Hovedoppgaven for det nye utvalg blir derfor g anbeide for at det konuner til en avklaring om denne virk' sonhet og eventuelt skaffe laget en ny bil.

6 Sanitetsutvalget, Sanitet s /ungdornsarbeidet i Her vlses til beretning i eget bilag som vedlegges denne, Bedrift s lagekontoret :?nass iherdige forsdk har det ikke lykkes a fa ansatt lege ved kontoret. Etter en spredt virksomhet ved hjelp av nilitarlager rrra ^- r/^^+h^tlan+ j ran6+ i!, 1,6+- F4n^Le 3 mndr. Vdr fast ansalte soster mette derfor si opp sin sti]ling sluttet den 1/7. og Styrer besluttet da e instille dniften inntil videre og leie ul lokalene fra L/9. Nondlandsdata A/S, Sar,virke Fors ikringse lskap og Harstad Faglige Sanorg. har inngett en leieavtale ned 3 rnndr. oppsigelse, og styret er fortsatt intakt og vil arbeide for e kunne starte opp ned en fellesordning for de 6ne bedrifter hvis mulighet for 5 fe tjlsatr lege sklrlle melde seg, Etter av lov og forskrifter on helsetjeneste ved bedrifter" er konnet er det imidlertid visse negler/ forutsetninger. son me fylles, bl.a. kornnunafe og fylkeskon. planer, krav til ytelser m.v. En oppgave er. derfor a stitle ver kompetanse og erfaring til disposisjon og vere med pi 3. fi i stand en ldsning for det samlede behov innen var kommune. 0kononi. Laget hadde bingo over 4 kvefder i rnar"s + sonnerbingo 6ist i juni. Det var utlodning av paskeproviant i regi av Sam,gruppen, salgsbod n.v. 1. mai i Samfunnshuset, lignende tiltak under festspilluka i forb. ned vakt for handicappede pa Heggen VideregAende skole. UtLodninger er foretatt ved de ffeste hyggetilstelningen vi ha" hatt, Etter sdknad er vi tildelt betydelige bidrag fra kommunens KufturDidler og fra Sosialstyret, Vi har ogse mottatt stotte fna Sparebanker og andre. Dokkestigelotteriet som for var def ble holdt f6rst i mai nnd. har vi ikke pr. d.dato f5tt noen son helst peifig pa resultatet av.

7 7, Det er derfor pe tide at sdkelyset btir 6att pe de son har ansvaret fpr avviklingen av dette' da vi har sanrne erfaring fra tidligere Ar og kjenner andre son har sarune probtemet med 5 fa oppgjdn. Et patenkt loppernarked ble ikke avholdt som plantagt, nen det er na nedsatt et utvalg som skal arbeide ned e fa dette avviklet vanen Safg Av S0S-kapsler, helselodder og julenerker har ogse nedvirket til e styrke var Okononi. Med en intensivert innsats pe dette felt skulle det vere mulighet for a legge grunnlag for fortsatt dket aktivitet i laget, Betnaktninger - avs lutning. Fjor&'ets beretning avsluttet rned et og aktiviteten nette dkes markeet i beste bidnag til jubifanten. - dnske om at med lemstallet 1979, noe som vi1le vare det Har" vi nadd denne melsetting? MedLenstallet er desverre ca. det samme 6om forrige ar, tross vewlr\g. av rnange nye rnedlemmer. Det viser' seg Svaert vanskelig 5 fa rnange av vere nedlemmer til A betale sin kontingent og santlige som ikke hadde betalt pr. 1/g ble tilsendt postgi$cinnbetalingskort, men det var fa som benyttet seg av dette. En adnen ting er at noen av vare tillitsmenn ikke sdrger for at innkorunet kontingent blir oppgjort rned kassereren se tidlig at de kommer med pa aret son er gatt. Dette ma for ettertiden korune inn i et mer betryggende systen. ogsa noen av vere kollektivt titsluttede foreninger og lag har tendensen til e utsette innbetafingen av kontingenten og viser svart liten interesse for var virksonhet.

8 Aktiviteten viser heldigvis en markert fremgang i arbeidet for de eld!'e og funksj onsherunede og i ungdotrs/ Sanitetsarbeidet. For de dvrige arbeidsomr.ader. kan ikke karakteren b1i bedre en til-- fileds st i llende. Tatt i bettraktning at det dneien seg om anbeide son utfdres pa den enkeltes fritid na en likevel ha all grunn ti1 a vare ti1- fneds. Styret retter en takk ti1 alle vatre tillitsnenn og dvrige rnedlemmer som pe en el-ler annen nate har vent engasjert i vart arbeide, Takk ogsa til al.ie dere dvrige son hjalp oss a hjelpe andre. Harstad, den 8/2-L980. F^t c+!rra+ Signund Lorentsen, rormann.

9 NORSK FOL(EHJDLP HARSTAD LAG. Regnskap 1. januar degenber INNTEKTER. Beh. pr. 1. jan.-79(kasse, bank, postg-iro)...kr. Beh. pr. 1.jan.-7g(kto. for utstyr bedrifts.iege.).... Renter... Tilskudd Harstad Koftrn... Gaver... Beredskap + salg av matrie1f... Div. arrangement ( inkl. bingo)... + aal.q av bil... Loddsalg Hel.selotteriet Reiger, mater, fester...,... Refundert telefonutg..... ' ta69,7o 7 22,? OO,OO 1225,OO ,a o,oo 476,eo 4937,OO kr ,43 UTGI FTER. Kontingenter......kr. 2473,50 sanitetearbeide 20550,55 Sanitetsutstyr. Div. arangement ( ink1. bingo) ,40 Reiser, moter, fest r... " L5245,65 Kontorutgr fter Gaver Lodder Helselotteriet Drif! av motolj<loretayer Beh. pr. 31.des.-79 ( kasse, bank, postgiro) !,!5 2494,OO 15uO,00 " 1)6c8,50 '!9490,73 Kr ,43 HarsEacl,,t. januar 19aO 9"/,/dn*",./,) (.,1-7y72/r.7' -. 7 formann!evr50r revisot

10 STATI'S PR. 31.des rnder AKTIVA. ^ xassaoeboldning kr. 4L6,3I B h. postgrro.. ' 21a6,80 Innskudd Harstad Sparebank... '!6447 '62 sanitetg- og redningauts. - avekr... " L3773t55 Ytstyr og nobler bedr.legekont. - avskr. ' 19260,00 Bil+snescooter-avskr...' 4t7a2.5o l veeta overhead m^uffert -avskr... { 145S,OO Pengeskrin + kalkulator - avskr...' 4O5,Oo skrivernagkin - avakr... 4ao,6o Diverse - avskr r ' 1260,o0 kr.97910,34 PASSIVA. Formue...Lr.97910,38 kr.97910,38 BUDS'ETI FOR INNEEI(DER ulttlttea Beholdnlng pt., 1 / Ir ,OO d saft.kasse rilskud trontingent 5. ooo. ' oo I lt""r,"oortij en esten li16k.fra Harstad tromm. a.ooo,oo.til D-lag n ' lkontinc Irorak IolkehJ.RTV 2O.O0O, oo- 8tva1s f. efdre,/try AOF, kuretilsk ,00 l1ilj out fl tr h'-la?/h..itt f+ ap 2.0oo,OO Kontakt ttn1.a l ^iiofi ai 5OO,OO Inntekt sb. t iltak ThlLLa^t I ra1 ^ttcriet Blngo Div. utlodninger Salg sv materiell Rent e r.andre lnnt ekter t.ooo, OO.tsetale nateriell 45,ooo, o0 ti1 sty 15.00O,OO liv. utgifte r 10.0OO,OO Beholdn 800, oo OO raltarcr revl.gotr gd. rr , o0 r ,00 ' 2.500, o0 r5.000,00 n 10. o0o,0o,' 2.OOO, OO ' to, ooo, oo tr 8.000, o0 " 5.OOO, oo,, 2. O0O, O0,t ,00 EL4L:.29q!!_ 7l/ (,,/,,,,7- revlgor