Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)"

Transkript

1 Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt på årsmøte 24. Juli 1970 med endringer vedtatt på årsmøte 8. Juli 1978 og årsmøte 26. Juni I NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Saltnes Båtforening (forkortes SB) Foreningens formål er: 2 - Opparbeidelse, vedlikehold og drift av båthavn heri befattet bryggeplasser, opplagsplasser (parkeringsplasser), ut- og inntaksmuligheter for båter, slik at det blir en hensiktsmessig og trivelig plass for nærmiljøet, - Å arbeide for båtsportens interesse i alminnelighet og fremme sunt sjøvett hos alle som ferdes i båt. 3 SB disponerer for sin virksomhet tomt nr 18 av gnr 93 b nr 1 i Saltnes i Råde (Leiekontrakt fra 1968 til 2017). SB kan kollektivt tilsluttes andre foreninger med samme eller nær beslektede formål eller foreninger som på annen måte ka yte SB assistanse til sin virksomhet. 4

2 II MEDLEMMER 5 Styret kan med alminnelig flertall oppta som medlem av foreningen enhver person som er interessert i båtplass i Saltnes Båtforening. (Revidert juni 1998). 6 Enhver som er tildelt bryggeplass i Saltnes Båtforenings anlegg plikter å være medlem av foreningen. Hvis noe medlem ikke retter seg etter foreningens lover og instrukser eller på annen måte vekker anstøt, kan det ekskluderes av styret. Eksklusjon kan innankes for årsmøte som fatter endelig avgjørelse (jfr. 15). 7 III MEDLEMMERS RETTIGHETER OG PLIKTER 8 Hvert medlem kan bare besitte en bryggeplass. Medlemmene har prioritet til bruk av foreningens redskap/utstyr for opptak/utsetting av båter. Medlemskap gir videre fortrinnsrett til bruk av foreningens disponible areal for opplag av båt og parkering av bil. Dette til enhver tid etter gitt retningslinjer og instrukser fra styret Medlemmer som ikke har bryggeplass har etter ansiennitetsprinsippet prioritet til kjøp av bryggeplass ved omsetning (jfr. 36 angående omsetning av eiendom) eller ved utvidelse. For øvrig har disse medlemmer samme rettigheter og plikter som medlemmer med bryggeplass. 11 Medlemmer har rett til å foreslå endringer av lover, instrukser m.v. som gjelder for Saltnes Båtforening. Forslag som skal behandles av årsmøtet må fremmes til styret innen utgangen av mars måned angjeldende år.

3 12 Hvert medlem forplikter seg til å holde sin båt ansvarsforsikret. Medlemmer vil med mellomrom bli innkalt til dugnad for foreningen. Denne kan gjøres ved egeninnsats eller ved betaling av ½ årskontingent Medlemskap forplikter til å ivareta Saltnes Båtforening sine interesser, herunder en forsvarlig bruk av bryggeplass, holde orden på landområdet og til enhver tid rette seg etter regler/instrukser som er gjeldende for Saltnes Båtforening og yte sitt beste for å høyne foreningens trivsel og anseelse. IV KONTINGENT Årskontingenten gjelder for kalenderåret, og betales innen 1. april. Overstiges fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem (jfr. 7) Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. V LEDELSE OG ORGANISASJON Saltnes Båtforenings administrative organ er: - Årsmøtet - Styret - Faste komiteer 17

4 18 Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert kalenderår innen 15. juni. Det innkalles med minst 14 dagers varsel med sirkulær til medlemmene og nødvendig oppslag. Foreningsåret løper fra 1. mai til 30. april. (Revidert juli 1984 og juni 1996) 19 Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av medlemmene er tilstede eller representert med fullmakter, innebefattet et beslutningsdyktig styre. 20 Er antall medlemmer/fullmakter ikke tilstrekkelig, skal nytt årsmøte berammes med 8 dagers varsel. Møtet kunngjøres som anført ovenfor. Dette møtet er da beslutningsdyktig med det antall medlemmer/fullmakter som er representert. 21 Vanlige beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Beslutninger av prinsipiell art fastsettes med 2/3 flertall. Medlemmer på ventelisten har ikke stemmerett ved lovendringer. (Revidert juli 1992) 22 Når det forlanges av ett eller flere medlemmer, skal skriftlig avstemming finne sted. Årsmøtet skal behandle: - Årsberetning - Regnskap i revidert stand - Budsjett - Forslag - Valg Årsmøtet skal behandle alle andre saker fremlagt av styret eller fra det enkelte medlem (fremmes gjennom styret) og som er fastsatt på sakslisten. (Jfr. 11)

5 25 Saker som regnes å være av prinsipiell betydning, er blant andre: - Lovforslag/-endringer - Enhver form for sammenslutning med annen forening - Salg/kjøp, leie/utleie, forlengelse/oppsigelse av eiendomsforhold - Låneopptak eller andre disposisjoner som vedrører foreningens eiendommer og/eller rettigheter - Innskrenkning/utvidelse/avvikling av foreningens omfang og formål - Ansettelse av lønnet personell til foreningens virksomhet Årsmøtet foretar valg av: - Formann - 2 styremedlemmer - 1 varamann - Ett medlem til valgkomitéen - 2 revisorer Formannen velges for ETT år, to styremedlemmer og en varamann for TO år. Ett medlem til valgkomitéen for TRE år. Revisorene velges for TO år Saltnes Båtforening ledes av et styre som består av formann og fire styremedlemmer. Styret velger innen sin midte viseformann, kasserer, sekretær og havnesjef. Styret har to varamenn som har møteplikt. Styret har administrativ myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og varetar foreningens økonomi og den tarv for øvrig. 28 Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. 29

6 Styret holder møte så ofte formannen og/eller to styremedlemmer finner det nødvendig. 30 Styret er beslutningsdyktig når formann/viseformann og minst to styremedlemmer/varamenn er tilstede. 31 Formannen og ett styremedlem forplikter seg til i fellesskap med sine underskrifter foreningen overfor tredjemann. 32 VI EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 33 Styret kan når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med 14 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. VII GENERELLE BESTEMMELSER 34 Fordeling av bryggeplasser foretas i størst mulig utstrekning etter det enkelte medlems ønske/ behov. Omfordeling kan foretas innbyrdes blant medlemmene eventuelt med styrets bistand, men alltid med styrets godkjennelse. Når styret anser det nødvendig, kan flytting av plasser pålegges. Så langt det er mulig vil da en tilsvarende plass erstatte eksisterende plass. 35 Andelsbevis utstedes for hver bryggeplass med angivelse av initiell kostnad eller verdi ved opp/nedskrivning. Bryggeplass kan først tas i bruk når plassens kostnad (omsetningsverdi) er betalt.

7 36 Omsetning av bryggeplass skal foregå etter følgende kriteria; - Til andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp eller nedstigende linje - Til kjøper av eiendom hvor selger besitter bryggeplass - Til medlem av Saltnes Båtforening uten bryggeplass 37 Utleie av bryggeplass for kortere eller lengre tid skal godkjennes av styret. Utleie av bryggeplass er et direkte leieforhold mellom andelseieren og leieren. Leietager plikter å fremlegge gyldig forsikringsbevis for sin båt. Utleie skal fortrinnsvis skje til ventelistemedlemmer, deretter øvrige medlemmer av foreningen, deretter ikke-medlemmer. Er leier ikke medlem av SB, må han betale de til enhver tid bestemte avgifter for ikke-medlemmer ved eventuell bruk av kran, rampe, opplagsplass m.v. VIII OPPLØSNING AV FORENINGEN 38 Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles hvis 2/3 av det samlede medlemstall er tilstede. Hvis ikke det tilstrekkelig antall er tilstede, må forslaget behandles på ekstraordinært årsmøte innen en måned. Dette innkalles med 14 dagers varsel. På slikt ekstraordinært årsmøte kan forslaget behandles uansett antall fremmøtte medlemmer. Vedtak om oppløsning av foreningen må fattes av 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. Eventuelle gjenstående midler disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall etter innstilling av det sittende styre. Revisjoner; 13 Revidert juli Revidert juli 1984 og juni Revidert juli Revidert juli

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å:

LB s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å: LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme Loven. Side 1 For Våganes Båtforening.Stiftet 1972. Loven ble vedtatt første gang 14.02.1973 med endringer 24.10.1978, 22.04.1987, 28.11.1994, 20.11.2000, 26.11.2002, 16.11.2004,19,11.2008 og 04.12.2012.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 1 NAVN Foreningens navn er Kristiansund Småbåtlag, dets initialer er K.S.L. som kan innarbeides i lagets logo. 2 FORMÅL Lagets formål er generelt å ivareta medlemmenes

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK RENSERI- & VASKERIFORENING (NRV)

VEDTEKTER FOR NORSK RENSERI- & VASKERIFORENING (NRV) VEDTEKTER FOR NORSK RENSERI- & VASKERIFORENING (NRV) Foreningen ble stiftet i 1983, som videreføring av følgende foreninger: Norske Garderobefarveriers og Kem. Renseriers Forening (stiftet 1917) (navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14

VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING. Revidert 25.02.14 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING Revidert 25.02.14 Side 1 av 9 VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING KAP. 1 - NAVN OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er HJERTNES BÅTFORENING. Foreningens formål er å forestå

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer