PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG 7. VALG 8. AVSLUTNING 1. ÅPNING Nestleder i styret Sverre Andreas Berg ønsket alle fremmøtte, med til sammen 13 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet Sverre ledet møtet i Anne Elisabeth Berges fravær. Hun deltok på Berit Follevågs begravelse. Berit, vår utmerkede, mangeårige telesportmedlem og bowlingspiller gikk bort 15. februar og det ble på møtet holdt et minutts stillhet til minne om henne. 2. KONSTITUERING Ove Valen ble foreslått og valgt som ordstyrer. Trond Sigurd Ellefsen ble foreslått og valgt som referent. Sverre gav så ordet til ordstyrer Ove valen. Merknad til innkalling: Nei. Innkallingen ble deretter godkjent. 3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så eventuelt å godkjenne hele beretningen under ett. Side 1-5 Merknad: Ingen Side 6-19 Gruppeberetninger: Bordtennis Ingen merknader Bowling Ingen merknader, Friidrett Ingen merknader Orientering Ingen merknader Svømmegruppen Ingen merknader Sykkelgruppen Ingen merknader Squash Ingen merknader

2 Side Styrets konklusjon Styrets konklusjon: Ingen merknader Det kom spørsmål fra salen om hjemmesiden og om ev. endringer. Sverre informerte om at hjemmesiden skal bestå og at der arbeides med en omlegging der alle lags hjemmesider eventuelt legges under TIFs webområde. Beretningen ble deretter godkjent enstemmig. 4. REGNSKAP Erik Christensen orienterte om regnskapet, resultat og balanse som ble gjennomgått med henblikk på inntekter og utgifter. På inntektssiden ble det trukket frem sum driftsinntekter på ca ,-. Herunder ca fra TIF og fra VTB. Medlemskontingenter for 2013 utgjorde ,- Erik informerte videre om at laget er registrert under «Norsk Tipping, Grasrotandel» der laget kan motta inntekter ut fra folks tippeinnsatser inntekt 538,-. På utgiftssiden utgjorde driftskostnadene ,-. Erik orienterte videre om driftsutgifter i detaljer og om tildeling av støtte til deltakelse på ulike sportslige aktiviteter, herunder ca ,- til starkontingenter. Årsresultatet gav et relativt bra overskudd med ca ,-. Økonomien for laget er generelt god med en egenkapital på ca ,-. Deler av kapital/ midler er plassert på fastrente i Fornebubanken. Telesport regnskap: Ingen merknader til regnskapet fra revisororene Lin Christine S. Hjelle og Knut Gjessing. Årsmøtets konklusjon: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 5. Budsjett Forslag til budsjett for Erik orienterte om budsjettet med faste og forventede utgifter og inntekter. Budsjett for 2014 med samlede inntekter ca ,-. Erik gikk videre gjennom budsjettet mer detaljert. Telesport Bergen har åpnet opp for å gi støtte til sine medlemmer ved deltakelse på aktivitet i utlandet og at en fast post til velferdstiltak er fra årsmøtet 2014 kommet med i budsjettet. Forventet årsresultat for 2014 med pluss 4.765,-. Årsmøtets konklusjon: Årsmøtet hadde ingen innsigelser til det forelagte budsjettet for Enstemmig vedtatt.

3 6. INNKOMNE FORSLAG Forslag 1: Forslaget fra styret til endringer av styrehonorarer er lagt inn i årets budsjett og forslaget ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet Forslag 1 ligger vedlagt til slutt i årsrapporten. Kommentarer fra salen på årsmøtet: Ingen Forslag 1 ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet. 7. VALG Arne Johan Sunde fra valgkomitéen orienterte om valgkomitéens arbeid og at alle aktuelle kandidater som er på valglisten har vært forespurt og har sagt ja til å stille på valg. Valget under årsmøtet 2014 fikk følgende utfall: STYRET NAVN VALGT Leder Sverre Andreas Berg Valgt for 2 år Nestleder Beate Rikstad Valgt for 1 år Kasserer Erik Halfdan Christensen Valgt for 2 år Sekretær Trond Sigurd Ellefsen Ikke på valg Styremedlem Anne Elisabeth V. Berge Valgt for 2 år Styremedlem Sigvard Tschudi Madsen Ikke på valg REVISORER NAVN VALGT 1 Lin Christin Hjelle Ikke på valg 2 Knut Gjessing Valgt for 2 år VALGKOMITÈ NAVN VALGT *) 1 Beate Rikstad Ikke på valg 2 Arne Johan Sunde Valgt for 2 år 3 Gunhild Sælensminde Valgt for 2 år HEDERSTEGN KOMITÈ NAVN VALGT 1 Helge Hansen Ikke på valg 2 Beate Rikstad Valgt for 2 år 3 Leder for Telesport Fast medlem REPRESENTANT TIL VELFERDSSAMBANDETS KONTROLLKOMITÈ NAVN VALGT 1 Helge Hansen Valgt for 2 år 2 Leder for Telesport Bergen Fast medlem

4 *) Kommentarer fra salen ved rørende valg av medlemmer til valgkomiteen: Forslag fra Sverre om at styremedlemmer ikke bør være med i valgkomiteen. Forslag fra Torhild Valen om at å innføre en praksis med at de som ev. går ut av styret tar et verv i valgkomiteen. Årsmøtet konkluderte med at dette må styret jobber med videre frem mot neste årsmøte. Gruppeledere Bordtennis Bowling Friidrett Orientering Svømming Sykkel Squash NAVN Kåre Mikkelsen Bente Husa Trond Sigurd Ellefsen Sigvard Tschudi Madsen Grethe Stokkenes Knut Erik Hjorth Arne Johan Sunde 8. AVSLUTNING Ordstyrer Ove Valen rettet på vegne av alle en velkomsthilsen til Sverre Andreas Berg som nyvalgt leder for Telesport Bergen og ga ordet videre til han. Sverre takket så Ove for vel gjennomført jobb som ordstyrer. Beate orienterte om tildeling/utdeling av statuetter. Følgende fikk sine velfortjente statuetter: Johnny Gjerstad for 25 løp for Telesport sykkelgruppen. Ove Valen for 350 løp for Telesport orientering Beate Rikstad for 75 løp for Telesport friidrett. Gratulerer! Bjørg Fagnastøl uttrykte glede over og rettet en generell takk til Telesport og Telesports styre for god støtte og for stimulering til sportslige aktiviteter. Styret vil ved anledning overrekke Anne Elisabeth V. Berge en gave i form av et flott bilde av Audun Hetland. Anne Elisabeth har etter å ha sittet som leder i Telesport Bergen sammenhengende i tolv år nå gått av som leder og er valgt inn i styret som styremedlem. Både Telesport Bergens styre og alle medlemmene retter en stor takk til Anne Elisabeth for flott innsats som leder gjennom alle disse årene! Hun har utvist et godt engasjement for laget, vært en trygg og god styreleder og vi er alle takknemlige for at hun nå er valgt inn som styremedlem og fortsatt vil være med å bidra for Telesport Bergen i tiden fremover. Sverre takket så alle for fremmøtet. Ønsket alle andre nyvalgte, gruppelederne og medlemmene for øvrig lykke til, med tro og håp om et fortsatt godt samarbeid. En gikk så over til den er uformelle delen av årsmøtet med sosialt samvær. Bergen 20. februar Trond Sigurd Ellefsen

5 Vedlegg 1 - Forslag 1. Forslag 1 for årsmøtet 2014 Forslagstiller er Telesport Bergens styre. Endring av styrehonorar. 2 styremedlemmer: Endring av styrehonorar med henblikk på at styrets sammensetning ble endret ved forrige årsmøte der en gikk over til valg av 2 «likestilte» styremedlemmer. Materialforvalter: Det er opp til styret å «velge» en materialforvalter praksis nå er at denne rollen underlagt styret innehas av ett av styremedlemmene og foreslås honorert med kr. 1000,-. Kasserer: Videre foreslås det en endring i kasserers honorar som foreslås øket fra 2000,- til 3000,-. Dette ut fra den betydelige jobben kasserer utfører hele året igjennom. Til og med 2013 har utgiftene til styrehonorar vært fordelt slik: - Leder kr 4000,- - Nestleder kr 2000,- - Sekretær kr 3000,- - Kasserer kr 2000,- - Styremedlem kr 1500,- - Varamedlem kr 600,- - Totalt kr ,- Styrets forslag for årsmøtet 2014 til endring av styrehonorar er som følger: - Leder kr 4000,- - Nestleder kr 2000,- - Sekretær kr 3000,- - Kasserer kr 3000,- - Styremedlem kr 1000,- - Styremedlem kr 1000,- - Materialforvalter kr 1000,- - Totalt kr ,- Styret i Telesport Bergen

6 Fremsettes for Årsmøtet 7. mars Forslagsstiller er det sittende styret i Telesport Bergen. -Antall styremedlemmer som skal velges på årsmøtet må komme frem av vedtektene. -Styret foreslår at en fra og med dette årsmøtet velger 2 styremedlemmer og ikke 1 styremedlem og 1 varamedlem som nå, og at denne endringer hvis den blir vedtatt av Årsmøtet blir innarbeidet i vedtektene. Styremedlemmer velges for 2 år om gangen.