ÅRSBERETNING 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014/2015"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL VEL MØTT TIL ÅRSMØTE!

2 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Saksliste for årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb Saksliste for årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb, torsdag 19. mars 2015 kl Sted: Kristins Hall, Lillehammer 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs årsmelding. 5. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta Lillehammer Ishockeyklubbs budsjett 9. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs organisasjonsplan. 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Lillehammer Ishockeyklubbs regnskap. 11. Valg 12. Avslutning Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. To styrerepresentanter velges for to år. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Øvrige sesongrapporter vil bli fremlagt på medlemsmøte i mai. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i Lillehammer Ishockeyklubb. Vel møtt til årsmøte i Lillehammer Ishockeyklubb. Lars Tvete Styreleder Lillehammer Ishockeyklubb

3 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Styrets forslag til forretningsorden 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. 2. Protokollen føres av en valgt sekretær. 3. Protokollen signeres av to møterepresentanter. 4. Med unntak av innledningsforedraget i hver sak settes taletiden til fem minutter første gang, og til tre minutter for senere innlegg. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og strek med de inntegnede talere. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, eller når saken er tatt opp til votering. 6. Med unntak av lovforslag som avgjøres med 2/3 flertall, avgjøres alle forslag med flertall av de avgitte stemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. En kandidat må ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer for å bli valgt. Blanke stemmer teller ikke. 7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og i mot.

4 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Lillehammer Ishockeyklubb Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (1 343) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ( ) ÅRSRESULTAT ( ) ( ) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) 0 0 Fremføring av udekket tap ( ) ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) ( ) Årsregnskap for Lillehammer Ishockeyklubb Organisasjonsnr

16 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Forslag fra valgkomiteen endring av loven for Lillehammer Ishockeyklubb 10 Årsmøtet Lillehammer Ishockeyklubbs øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. endres til mai måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Lillehammer Ishockeyklubbs internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle Lillehammer Ishockeyklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. Begrunnelse: Valgkomiteen i Lillehammer Ishockeyklubb mener det er uheldig at årsmøtet må gjennomføres før sesongen er over for samtlige lag. Mars måned er også en meget hektisk periode for klubben, med tanke på NM- sluttspill i flere klasser. Vi mener derfor at årsmøtet bør flyttes, slik at gjennomføringen endres til innen utgangen av mai måned, slik at vi også får med alle årsberetninger for samtlige lag/utvalg/komiteer etc, og at klubben har fått et endelig svar på sin eliteseriesøknad. Valgkomiteen v/ Knut Gundersen, Knut Arne Høyesveen og Henning Evensen Kommentar/innstilling fra styret: Styret støtter forslaget fra valgkomiteen, og oppfordrer årsmøtet til å stemme for forslaget. Vi minner om at denne endringen krever 2/3 flertall på årsmøte, for at endringen skal tre i kraft.

17 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Forslag fra valgkomiteen endring av loven for Lillehammer Ishockeyklubb 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøte skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta Lillehammer Ishockeyklubbs budsjett 9. Behandle Lillehammer Ishockeyklubbs organisasjonsplan. 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere Lillehammer Ishockeyklubbs regnskap. 11. Foreta følgende valg: A.) Styret bestående av: 1.) Leder 2.) Nestleder 3.) 3 styremedlemmer endres til 4 styremedlemmer 4.) 1 varamedlem endres til 2 varamedlemmer To styrerepresentanter velges for to år. C). Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. D). Kontrollkomitè på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. E). Representanter til ting og møter i de organisasjoner Lillehammer Ishockeyklubb er tilsluttet. F). Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Begrunnelse: Valgkomiteen i Lillehammer Ishockeyklubb mener det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Vi mener derfor at styret bør utvides med ett (1) styremedlem for at de forskjellige personene kan ha sine spesifikke arbeidsområder/oppgaver. I tillegg mener vi det er riktig å utvide til to (2) varamedlemmer, for å ivareta en bedre backup løsning ved forfall i styret, samt at varaene kan ha sine egne oppgaver i klubben. Valgkomiteen v/ Knut Gundersen, Knut Arne Høyesveen og Henning Evensen Kommentar/innstilling fra styret: Styret støtter forslaget fra valgkomiteen, og oppfordrer årsmøtet til å stemme for forslaget. Vi minner om at denne endringen krever 2/3 flertall på årsmøte, for at endringen skal tre i kraft.

18 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Forslag fra styret- utrede deling av elite og bredde del Etter innspill fra yngres utvalg vil styret sette ned en komite på 5 medlemmer som skal utrede muligheter for å dele elite og bredde delen av Lillehammer Ishockeyklubb. Styret har fått klare indikasjoner at dette vil komme som et krav fra NIHF innen få år, styret ser også saken i lys av den økonomiske situasjonen til Lillehammer Ishockeyklubb. Komiteen skal utrede positive og negative effekter av dette for så å legge det frem for styret. Styret vil således vurdere å legge dette frem for et ekstraordinært årsmøte i september/oktober der det vil bli stemt over en eventult deling av bredde og elite del. Styret ber årsmøtet ta saken til orientering. 6.4 Forslag fra styret- lån for å betjene kortsiktig gjeld Styret ber årsmøtet om muligheter for å ta opp et lån på intill 1,5 millioner kroner for å betjene kortsiktig gjeld Lillehammer ishockeyklubb er i en meget anstrengt likviditets situasjon og må undersøke muligheter for å låne penger til å betjene utestående fordringer. Betingelser for lån vil godkjennes av Lillehammer ishockeyklubb sittende styre 15/16

19 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Fastsette medlemskontingent Lillehammer Ishockeyklubb har lange tradisjoner på å gi et bredt tilbud av aktiviteter, både til barn, unge og voksne i byen. For at Lillehammer Ishockeyklubb skal klare å holde den organiserte idretten i gang, er klubben avhengig av både medlemmer og en god økonomi. 7.1 Forslag fra styret beholde kontingenten uendret Alle medlemmer har medlemsfordeler hos våre samarbeidspartnere. Egen oversikt over dette, blir sendt ut sammen med medlemskort etter innbetalt kontingent, og ligger ute på klubbens hjemmeside. Medlemskap: Medlemskap Aktivt medlemskap: Barn (inntil 16 år) Voksen (fra fylte 16 år) Familiemedlemskap 300,- 300,- 400,- 600,- Alle som skal representere klubben i utvalg og funksjoner, må tegne seg for medlemskap. Alle klubbens medlemmer har tilgang til medlemsmøter, informasjonsmøter og årsmøte.

20 Budsjett Lillehammer Ishockeyklubb 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt kr kr kr Annen driftsinntekt kr kr kr Sum driftsinntekter kr kr kr Driftskostnader Varekostnad kr kr kr Lønnskostnad kr kr kr Avskrivning på varige driftsmidler kr kr kr Annen driftskostnad kr kr kr Sum driftskostnad kr kr kr DRIFTSRESULTAT kr kr kr FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt kr kr kr Annen finansinntekt kr - kr 249 kr - Sum Finansinntekter kr kr kr Finanskostnader Annen rentekostnad kr kr kr 702 Sum finanskostnader kr kr kr 702 NETTO FINANSPOSTER - kr kr kr ORIDNÆRT RESULTAT kr kr kr ÅRSRESULTAT kr kr kr

21 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Organisasjonsplan/kart Lillehammer Ishockeyklubb Årsmøte Lillehammer I.K. Valgkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Styret Leder Nestleder Styremedlem 1 Styremedlem 2 Styremedlem 3 Styremedlem 4 Varamedlem 1 Varamedlem 2 Kontrollkomité Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Administrasjon Regnskap/ Revisor Elite sportskomité 3-5 medlemmer Yngres komité 3-5 medlemmer Administr. komité 3-5 medlemmer Markedskomité 3-5 medlemmer Arrang. komité 3-5 medlemmer Underutvalg / arbeidsgrupper / ressursgrupper

22 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Notater:

23 Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436, 2603 Lillehammer FNR Telefon Notater:

24 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB ØYSTEIN TRONRUD - Daglig leder - Mob RUNE KAADEKILDE HANSEN - Markedssjef - Mob ØYVIND BERG - Arrangement/marked - Mob TOR ERIK NILSEN - Hovedtrener A-lag med sportslig ansvar U18, U20, og A-lag - Mob LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB Postboks Lillehammer Tlf LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB MARKEDSKONSEPT 2009/2010 1

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Stiftet 23.09.1968 Vedtatt den 23.09.1968 med senere endringer senest av 06.05.2010. Godkjent av Idrettsstyret den [dato] 1 1 Formål Bedriftsidrettslagets formål

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Nidaros Kampforening, stiftet 31.10.2011, med senere endringer, senest av 26.03.2012 godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høgskolen I Sør-Trøndelag Studentidrett, stiftet 27.02.2005, med senere endringer, senest av 03.03.2015 godkjent av

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015 Ny Lovnorm for EFK Årsmøte EFK 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Elverum Flyklubbs formål er ved samarbeid og kameratskap å samle fly interesserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens

Detaljer

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for Arendal Undervannsklubb (AUK), stiftet 1 september 1966, med senere endringer, senest av 15 januar 2013. godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 24.01.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Klubbens

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013

LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING. Vedtatt på årsmøtet mars 2013 LOV FOR FOSSUM IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet mars 2013 Postadresse: Postboks 376, 3701 Skien Organisasjonsnummer: 971 322 934MVA Fossum Arena: Hoppestadveien 49, 3721 Skien Fossum IF - hovedforeningen:

Detaljer