Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009."

Transkript

1 Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC en laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Eget opplegg for selve bokstavinnlæringen og det de skal gjennom av sjangerlære. Når vi jobber med tekster i leseboka skjer dette etter et fast mønster: samtale om hva vi tror teksten handler om ut fra bilder og bokstaver, korlesing, samtale om hva teksten handlet om, lesing hver for seg og til sist, lesing i gruppe. Jeg har laget et opplegg for innlæring av bokstaver som jeg føler passer til den elevgruppen jeg har. I dette opplegget legger jeg stor vekt på at så mange sanser som mulig skal brukes på så mange måter som mulig under arbeidet med en bokstav. Noen faste elementer ligger til grunn for innlæringen av bokstavene, mens andre elementer kommer inn der det passer. Noen faste elementer: hver bokstav introduseres og avsluttes med en historie, vi jobber med bokstaven på ulike områder (syn, hørsel, uttale og lage /skrive). Vi repeterer med variasjon ved å ha oppgaver i gymsalen eller på klasserommet hver uke. Alle elevene i 1. klasse har en egen ringperm i norsk hvor jeg legger inn oppgaver de trenger å øve på. Dette gir meg stor frihet og mulighet til å tilpasse oppgavene til den enkelte elev slik at alle får trene på det de trenger å jobbe med aller mest. Når det gjelder sjanger har jeg laget oversiktlige og enkle ark med oppgaver. De innledes slik: God dag, jeg er et rim Dette fordi at det er viktig at elevene får kjennskap til noen sjangre allerede nå, men at det ikke enda foreligger store krav til hva de skal kunne. 1. og 2. klasse jobber sammen med sjanger. 1. klassingene får høre historiene og er med på dramatisering, mens 2. klasse vil få flere oppgaver knyttet til sjanger. Vurdering er noe som foregår hele tiden i klasserommet. Det er observasjon av de ulike elevene i forskjellige situasjoner, under arbeidet med hver bokstav både skriver, leser og lytter bokstaven i ord sammen med lærer. I tillegg er det repetisjon etter hver fjerde bokstav i arbeidsboka. Denne repetisjonen blir brukt som screening av hva eleven greier skriftlig. Bøkene tas inn til gjennomgang hver torsdag. Permen sjekkes også ukentlig. Elevene har en TS bok de jobber i samt at de vil få en diktatbok etter arbeidet med de fire første bokstavene. Hver uke er det praktiske oppgaver i gymsalen eller på klasserommet ( orienteringsløype med oppgaver). Her får lærer også et godt innblikk i hva elevene mestrer og hva de trenger å øve mer på.

2 Kunnskapsløftet (K06) har klare retningslinjer for hva elevene skal kunne i norskfaget etter 2. klasse. Her følger en oversikt over disse læringsmålene samt hvilke aktiviteter vi vil gjøre i løpet av 1. klasse for at disse målene skal være oppnådd på en god og helhetlig måte innen utgangen av 2. klasse. Muntlige tekster. Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er evnen til å lytte og tale samt vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter. Å lytte og tale er også en del av hverdagens omgangsformer og er sentralt for sosial og kulturell kompetanse og for estetisk utfoldelse og opplevelse. Mål for hva elevene skal kunne etter 2. trinn + hvordan vi jobber med dette i 1. trinn: 1. Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. - vite hva et rim er / rime på egenhånd, lytte ut første og siste lyd i ord / gruppere ord som begynner eller slutter på samme lyd, dele ord opp i stavelser, vite at det finnes ulike typer ord, for eksempel lange ord, korte ord og sammensatte ord. 2. Uttrykke egne følelser og meninger. - ha jevnlige samtaler / diskusjoner i klassen hvor elever oppfordres til å komme med sine tanker og meninger. Samt ved muntlig samtale omkring tekstskaping. Skape en holdning om at alles meninger er like viktige og dermed øve på å både uttrykke følelser og holdninger samt å kunne lytte til andres følelser og holdninger. 3. Fortelle sammenhengende om opplevelse og erfaringer. - Øve på å fortelle ting en har opplevd til hverandre / holde seg til temaet vi snakker om. Gjøre øvelser i klassen, øve på å fortelle om det vi har gjort. Lære å plukke ut ting som er viktige når man skal fortelle noe videre og hvilke ting som kanskje ikke trenger å bli fortalt der og da. 4. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. - Muntlig demonstrasjon fra lærer samt enkle muntlige oppgaver som spesielt går på valg av stemmebruk og intonasjon. Dette kan også jobbes med i mindre grupper hvor de skal prøve å si samme setning på ulike måter for så å samtale om resultatet i klassen etterpå. 5. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under fremføringer og ved høylesing. - Sammen med lærer snakker vi om hvordan man skal bruke stemmen sin og kroppsspråket når man snakker foran andre, det blir øvd på å lytte til hva andre har å si. 6. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. - Gjenfortelle hovedtrekkene fra et eventyr og en fortelling vi jobber med.

3 Skriftlige tekster. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre skriftlig fremstilling i ulike sjangere er blitt større. Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven lærer å lese gjennom å skrive samt å skrive gjennom å lese. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere med stigende progresjon. Mål for hva elevene skal kunne etter 2. trinn + hvordan vi jobber med dette i 1. trinn: 1. Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster. - bruke mye tid på å snakke om nye tekster / se på bilder før vi leser en tekst. Gå gjennom vanskelige ord og uttrykk før lesing. Stoppe under lesingen for å stille spørsmål som får elevene til å tenke litt rundt det som er blitt lest. Etter lest tekst snakker vi om hva vi har lest og om det er noe vi kjenner oss igjen i eller ikke. 2. Snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. - Øve på at noen bokstaver har et navn mens andre har to navn og at det er bokstavens lyd vi bruker når vi skal lese noe. Bruk av språklydspill i undervisningen samt snakke om hvordan det vi sier kan bli til skriftlig tekst. 3. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. - Øve på å kjenne igjen de små bokstavene, både ved håndskrift og ved bruk av pc, elevene skal kjenne riktig skriveretning samt at vi skal snakke om hva en setning er for noe. Vi blir også å øve en del på riktig blyantgrep. 4. Bruke datamaskin til tekstskaping. - Øve på å kjenne igjen bokstavene på tastaturet samt å øve på at bokstavene som kommer opp på skjermen er ulik de som er på tastaturet. Skrive / hermeskrive ord og setninger på pc, lage tegneserier på pc hvor snakkebobler settes inn. 5. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. - Elevene skal øve på å finne bøker og å låne bøker på klassebiblioteket og på skolebiblioteket. Vi skal øve på forskjellen mellom en bok som forteller en historie og en bok som kommer med faktaopplysninger.

4 Sammensatte tekster. Dette begrepet omhandler et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Mål for hva elevene skal kunne etter 2. trinn + hvordan vi jobber med dette i 1. trinn: 1. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. - Her skal vi tegne fra fortellinger vi har lest (bl.a. lese begynnelsen av en historie så tegne hva vi tror skjer etterpå, tegne det vi synes var viktig i fortellingen), sette tegneseriebilder i riktig rekkefølge for så å skrive et ord eller en setning til hvert bilde, lage tekst som passer til et gitt bilde. 2. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. - Dramatisere en tekst vi har jobbet med. 3. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. - Bruke bildebøker som utgangspunkt for samtale om handlingen. Øve på å hente informasjon fra både bilde og tekst for så å se om de samsvarer. Språk og kultur. Dette området dreier seg om norsk og nordisk språk og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver. De får muligheten til å utforske og oppleve både gode norske og nordiske forfattere. Mål for hva elevene skal kunne etter 2. trinn + hvordan vi jobber med dette i 1. trinn: 1. Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. - Vi skal jobbe med dikt, regler og fortellinger på ulike måter, elevene skal lære forskjellen på disse. 2. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet il vanlige ord og uttrykk. - Elevene skal lære tre enkle ordtak.

5 Oktober Septemberr August Uke: Høst Læringsmål Delmål: Slik når vi delmålet: Vurdering: 34 Lærere og elever skal bli kjente med hverandre. 35 Elevene skal 36 lære grunnleggende 37 begreper Elevene skal lære bokstavene l, o, e og s. Screening av elever. - Elevene skal lære riktig blyantgrep. - Elevene skal kunne de mest brukte begrepene som blant annet: Former Farger Høyre / venstre Øverst / nederst Over / under Utenpå / Inni Lengst / kortest - Elevene skal lære å lytte ut lyder i begynnelsen av enkle trelydsord. - De skal lære å skrive bokstavene uten sporing. - Elevene skal lære å trekke sammen lærte lyder til - Elevene skal få kjennskap til hvordan tungas plassering i munnen har innvirkning på Jobbe med ulike oppgaver for å se hvor elevene befinner seg faglig og sosialt. Vi bruker mye tid på å forklare begreper og vise til konkrete eksempler. Det blir mye lek for å lære begreper. Vi bruker også arbeidsbok A til dette arbeidet. Vi følger et oppgavehefte som lærer oss om riktig blyantgrep. Vi følger et selvlaget opplegg for bokstavinnlæringen. Vi bruker historien om Herr Tunge til å gjøre munngymnastikk for å øke bevisstheten rundt tungas plassering under uttale av ulike lyder. Her foreligger det ikke noen formell vurdering, men grunnlaget for videre jobbing legges. Eleven kan skille ut bokstavene vi har jobbet med fra andre bokstaver, eleven kan ikke bokstavnavnene eller lydene og eleven har problemer med å følge sporing når bokstavene skal skrives. Eleven greier ikke å lytte ut første lyd i enkle trelydsord. Eleven greier ikke år skrive med riktig blyantgrep, selv med hjelp. Eleven kan noen sentrale begreper. Eleven kan enten navnet eller lyden til bokstavene vi har jobbet med. Eleven kan skrive bokstavene ved hjelp av sporing. Eleven kjenner igjen ord som begynner på bokstavene vi har jobbet med. Eleven mestrer riktig blyantgrep med hjelp. Eleven kan grunnleggende begreper som: høyre/venstre, lengst/kortest, over / under. Eleven kan både bokstavenes navn og lyder, kan skrive bokstavene uten sporing samt greier å dra sammen lydene til ord. Eleven kan også lytte ut første lyd i enkle trelydsord. Eleven skriver med riktig blyantgrep.

6 Desember November bokstavlydene. 42 HØSTFERIE!!!!!! HØSTFERIE!!!!!! HØSTFERIE!!!!!! HØSTFERIE!!!!!! 43 Jobbe med eget Elevene skal lære bokstavene i, a, m og r. bokstavinnlæringsprogram Elevene skal lære å skrive ord som er satt sammen av de bokstavene vi til nå har lært. Sjangerlære: Rim og regler. Elevene skal lære å lytte ut lyder i begynnelsen og slutten av ord. - De skal lære å skrive bokstavene uten sporing. - Elevene skal lære å trekke sammen lærte lyder til meningsbærende ord. - Elevene skal lese korte tekster. - Elevene skal lære å skrive noen gitt ord ut fra bokstavene vi har lært som skal henges på veggen. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - Repetisjon av begreper. - Elevene skal leke med rim samt lære tre regler. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med oppgaver før lesing, under lesing og etter lesing (Les og lær metoden). Lese historien om herr tunge. Praktiske oppgaver for å øve på begreper. (Gjemme gjenstand i klasserommet, kun lov å bruke begreper vi har lært for å forklare hvor de er). Øve på å skrive ordene vi jobber med. Jobbe med ferdige rim samt prøve å rime på egenhånd. Lære følgende rim og regler: Lille persille, Jeg vil sove, Å sp blått en ås kan blåne, Ellinga, vellinga, Ole Dole og Elle Melle. Screeningprøve for å se hva de har lært så langt dette skoleåret og for å se hvem som må jobbe mer med hva. 51 Repetisjon av det vi har jobbet med hele høsten. De som trenger ekstra øving får det i denne perioden. Eleven greier ikke å skrive bokstavene skikkelig, selv ved hjelp av sporing. Eleven greier ikke å lytte ut første lyd i korte ord som begynner på lydene vi jobber med. Eleven greier heller ikke å dra sammen lydene vi har lært til Eleven husker ikke reglene vi har lært samt at eleven ikke greier å rime på egen hånd. Eleven greier å skrive bokstaver / ord ved å følge sporing. Eleven kan skrive noen enkeltord og setninger vi har øvd mye på i klassen ved å kopiere fra plakat på veggen eller fra tavla. Eleven greier å lytte ut første og siste lyd i korte ord, men greier ikke enda å dra sammen lydene i ord eller lytte ut den midterste lyden i et ord. Eleven husker ei eller to av reglene vi har lært samt at eleven greier å lage noen rim selv. Eleven kan lytte ut alle lydene i et ord. Eleven greier å dra sammen lyder i ord samt at eleven kan skrive bokstaver og ord uten hjelp av sporing eller kopieringsstrategi. Eleven greier å skrive enkle setninger. Eleven husker alle tre reglene og greier å leke med rim på egenhånd.

7 Februar Januar Md: Uke: 52 JULEFERIE!!!!! JULEFERIE!!!!! JULEFERIE!!!!! JULEFERIE!!!!! Våren Læringsmål: Delmål: Slik når vi delmålet: Vurdering: 1 JULEFERIE!!!!!!!!!!! JULEFERIE!!!!!!!!!!! JULEFERIE!!!!!!!!!!! 2 Elevene skal lære bokstavene f, u, d, å og n. Jobbe med eget bokstavinnlæringsprogram Elevene skal skrive korte setninger. Sjangerlære: Fortelling. Elevene skal lære å lytte ut lyder i begynnelsen og slutten av ord. - De skal lære å skrive bokstavene uten sporing. - Elevene skal lære å trekke sammen lærte lyder til - Elevene skal lese korte tekster. - Elevene skal skrive korte setninger til bilder fra tekster vi leser. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - Repetisjon av begreper - Elevene skal vite hva en fortelling er. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med leseforståelse (Les og lær metoden). - Lese historien om herr tunge. - Screeningprøve på sentrale begreper. Snakke om hva en setning er og hvordan den skal skrives. Øve på å skrive setninger i fellesskap før individuelt arbeid med setninger. Følge et eget opplegg for å lære om hva en fortelling er. Lese om Mummitrollet, Teskjekjerringa, og Hakkebakkeskogen. Vite om Tove Jansson, Alf Prøysen og Thorbjørn Egner. Eleven greier ikke å skrive bokstavene skikkelig, selv ved hjelp av sporing. Eleven greier ikke å lytte ut første og siste lyd i ord. Eleven greier heller ikke å dra sammen lydene vi har lært til Eleven kan ikke fortelle hva et dikt er. Eleven kjenner heller ikke til noen som har skrevet dikt. Eleven greier å skrive bokstaver / ord ved å følge sporing. Eleven kan skrive noen enkeltord eller setninger vi har øvd mye på i klassen ved å kopiere fra plakat på veggen eller fra tavla. Eleven greier å lytte ut en bokstavslyder i ord, og får til å dra lyder sammen i ord som består av to eller tre lyder. Eleven kan si noe om hva en fortelling er. Eleven kan lytte ut alle lydene i et ord. Eleven greier å dra sammen lyder i lengre ord samt at eleven kan skrive bokstaver og ord uten hjelp av sporing eller kopieringsstrategi. Eleven greier å skrive setninger. Eleven kan si noe om hva som kjennetegner en fortelling samt forfatteren av fortellingen vi har jobbet med.

8 Mars 8 Elevene skal 9 lære bokstavene t, v og k. 10 Sjangerlære: Dikt. Eleven skal skrive en kort fortelling. Elevene skal lære å lytte ut lyder i begynnelsen og slutten av ord. - De skal lære å skrive bokstavene uten sporing. - Elevene skal lære å trekke sammen lærte lyder til - Elevene skal lese korte tekster. - Elevene skal skrive korte setninger til bilder fra tekster vi leser. Elevene skal jobbe med oppgaver knyttet til dikt. - Elevene skal skrive en kort fortelling. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - Repetisjon av begreper Jobbe med eget bokstavinnlæringsprogram. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med leseforståelse (Les og lær metoden). Lese historien om herr tunge. Elevene skal skrive korte setninger til bilder og bildeserier som de også har satt i riktig rekkefølge. Skrive klassefortelling og prøve seg på en egen kort fortelling. Lære om forfatterne Inger Hagerup, Andrè Bjerke og Margrethe Munthe. Lese diktene: Så rart, Runde, rare Rulle rusk og Nei, nei gutt. Eleven greier å skrive bokstavene ved bruk av sporing, men greier ikke å kopiere bokstaven eller skrive den på egenhånd. Eleven greier å lytte ut første og siste lyd i ord. Eleven greier heller ikke å dra sammen lydene vi har lært til meningsbærende ord bestående av mer enn tre lyder.. Eleven kan ikke fortelle hva et dikt er. Eleven kjenner heller ikke til noen som har skrevet dikt. Eleven greier å skrive bokstaver / ord ved å kopiere. Eleven kan skrive noen enkeltord eller setninger vi har øvd mye på i klassen ved å kopiere fra plakat på veggen eller fra tavla. Eleven greier å lytte ut en bokstavs - lyder, og får til å dra lyder sammen i ord som består av to eller tre lyder. Eleven kan si noe om hva et dikt er. Eleven kan lytte ut alle lydene i et ord. Eleven greier å dra sammen lyder i lengre ord samt at eleven kan skrive bokstaver, ord og setninger uten hjelp av sporing eller kopieringsstrategi. Eleven kan si noe om hva som kjennetegner et dikt samt noe om forfatterne av diktene vi har jobbet med.

9 April 11 Vinterferie!!! Vinterferie!!! Vinterferie!!! 12 Elevene skal 13 lære bokstavene 14 ø og b. Elevene skal lære å lytte ut lyder i begynnelsen og slutten av ord. - De skal lære å skrive Jobbe med eget bokstavinnlæringsprogram. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe Eleven greier å skrive bokstavene ved bruk av sporing, men greier ikke å kopiere bokstaven eller skrive den på egenhånd. Eleven greier å lytte ut første og siste lyd i ord.

10 Sjangerlære: Eventyr. bokstavene uten sporing. - Elevene skal lære å trekke sammen lærte lyder til - Elevene skal lese korte tekster. - Elevene skal skrive korte setninger til bilder fra tekster vi leser. - Elevene skal skrive en kort fortelling. - Elevene skal jobbe med eventyr. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - Repetisjon av begreper med leseforståelse (Les og lær metoden). Lese historien om herr tunge. Elevene skal skrive korte setninger til bilder og bildeserier som de også har satt i riktig rekkefølge. Disse korte setningene skal settes sammen til en historie. Lære om forfatterne H.C. Anderson og Asbjørnsen og Moe. Høre om hva som kjennetegner et eventyr. Lese eventyret om Den stygge andungen, De tre bukkene Bruse og Askepott. Dramatisere et av eventyrene. Eleven greier heller ikke å dra sammen lydene vi har lært til meningsbærende ord bestående av mer enn tre lyder.. Eleven husker eventyret vi har lest, men vet ikke hva som kjennetegner et eventyr. Eleven vet ikke om noen som har skrevet eventyr. Eleven greier å skrive bokstaver / ord ved å kopiere. Eleven kan skrive noen enkeltord eller setninger vi har øvd mye på i klassen ved å kopiere fra plakat på veggen eller fra tavla. Eleven greier å lytte ut en bokstavs lyder i ord, og får til å dra lyder sammen i ord som består av to eller tre lyder. Eleven kan si noe som kjennetegner et eventyr. Eleven kan lytte ut alle lydene i et ord. Eleven greier å dra sammen lyder i lengre ord samt at eleven kan skrive bokstaver, ord og setninger uten hjelp av sporing eller kopieringsstrategi. Eleven vet sentrale kjennetegn for eventyr samt noe om personene bak eventyrene vi har jobbet med. 15 Påskeferie!!! Påskeferie!!! Påskeferie!!! 16 Elevene skal Elevene skal klare å Jobbe med eget lære bokstavene lytte ut lyder i ord. bokstavinnlæringsprogram. Eleven greier å skrive bokstavene ved bruk av 17 y, g, h, æ, p og - De skal skrive sporing, men greier ikke å kopiere bokstaven eller j. bokstavene uten Jobbe med leseverket og skrive den på egenhånd. 18

11 Juni Mai Sjangerlære: Fabel. sporing. - Elevene skal kunne trekke sammen lærte lyder til - Elevene skal lese korte tekster. - Elevene skal skrive korte setninger til bilder fra tekster vi leser. - Elevene skal bli kjent med noen fabler. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - Repetisjon av begreper tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med leseforståelse (Les og lær metoden). Lese historien om herr tunge. Elevene skal skrive korte setninger til bilder og bildeserier som de også har satt i riktig rekkefølge. Disse korte setningene skal settes sammen til en historie. Vi skal snakke litt om fabler og lese følgende fabler i klassen: Løven og musa og Skilpadda og haren. Eleven greier å lytte ut første og siste lyd i ord. Eleven greier ikke å dra sammen lydene vi har lært til meningsbærende ord bestående av mer enn tre lyder.. Eleven kan ikke fortelle hva en fabel er. Eleven greier å skrive bokstaver / ord ved å kopiere. Eleven kan skrive noen enkeltord eller setninger vi har øvd mye på i klassen ved å kopiere fra plakat på veggen eller fra tavla. Eleven greier å lytte ut en bokstavs- lyder i ord, og får til å dra lyder sammen i ord som består av to eller tre lyder. Eleven kan si noe om hva en fabel er. Eleven kan lytte ut alle lydene i et ord. Eleven greier å dra sammen lyder i lengre ord samt at eleven kan skrive bokstaver, ord og setninger uten hjelp av sporing eller kopieringsstrategi. Eleven kan si noe om hva som kjennetegner en fabel samt gjenfortelle poenget i en av fablene Elevene skal lære bokstavene c, q, w, x og z. Repetisjon. 24 Elevene skal klare å lytte ut lyder i ord. - De skal skrive bokstavene uten sporing. - Elevene skal kunne trekke sammen lærte Jobbe med eget bokstavinnlæringsprogram. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med leseforståelse (Les og lær metoden). Eleven greier å skrive bokstavene ved bruk av sporing, men greier ikke å kopiere bokstaven eller skrive den på egenhånd. Eleven greier å lytte ut første og siste lyd i ord. Eleven greier heller ikke å dra sammen lydene vi har lært til meningsbærende ord bestående av mer

12 25 lyder til - Elevene skal lese korte tekster. - Elevene skal skrive korte setninger til bilder fra tekster vi leser. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - Repetisjon av begreper Lese historien om herr tunge. Sette sammen alle korte fortellinger de har skrevet til lengre historier. Lese de opp for hverandre i grupper. Kartleggingsprøver og screeningprøver på det vi har jobbet med gjennom året. enn tre lyder.. Eleven kan ikke fortelle hva en fabel er. Eleven greier å skrive bokstaver / ord ved å kopiere. Eleven kan skrive noen enkeltord eller setninger vi har øvd mye på i klassen ved å kopiere fra plakat på veggen eller fra tavla. Eleven greier å lytte ut en bokstavs lyder i ord, og får til å dra lyder sammen i ord som består av to eller tre lyder. Eleven kan lytte ut alle lydene i et ord. Eleven greier å dra sammen lyder i lengre ord samt at eleven kan skrive bokstaver, ord og setninger uten hjelp av sporing eller kopieringsstrategi.

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Elverumbarnehagen og Elverumskolen Versjon 1- juni 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål

Detaljer

Lesehester med skrivekløe

Lesehester med skrivekløe LESE- OG SKRIVEPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2014-2017 Lesehester med skrivekløe VISJON: Lese- og skriveopplæringen i Rennesøy kommune gir førskolebarn og elever funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Elevene

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

2015-20 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020

2015-20 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020 FROGN KOMMUNE, August 2015 FØRSTE GANG VEDTATT 2004, REVIDERT 2006 OG 2015 1 INNHOLD 1 Innledning og skisse Hovedmål og gjennomføring for Frognelever

Detaljer

Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole

Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole Eidsvoll kommune Utarbeidet 2010/2011 Revidert høsten 2013 1 1. GRUNNLAGET FOR PLANEN 5 1.1. Forankring 5 1. 2. Ressurs-

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Innhold Innledning... 3 Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn...

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Operasjonalisering av mål. Tips til lærere i grunnskolen revidert september 2014 FORORD Dette eksempelheftet

Detaljer

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing»

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Du sitter foran datamaskinene og har som mål å starte opp med øving med «Tempolex bedre lesing». Hvor starter

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer