Utarbeidet av: Linn Sørensen, spesialpedagog ved Ekrehagen skole. Årsplan i norsk for 2. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utarbeidet av: Linn Sørensen, spesialpedagog ved Ekrehagen skole. Årsplan i norsk for 2. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009."

Transkript

1 Årsplan i norsk for 2. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / Læreverk som følges dette skoleåret er: Vi leser lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til Vi leser laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Eget opplegg for sjangerlære. Damm s leseunivers. Ukas ord 2, 3 og 4, skrevet av Hanne Solem. Når vi jobber med tekster i leseboka skjer dette etter et fast mønster: samtale om hva vi tror teksten handler om ut fra bilder og bokstaver, korlesing, samtale om hva teksten handlet om, lesing hver for seg og til sist, lesing i gruppe. Arbeidsbøkene til 2. klasse er systematisk oppbygd slik at vi følger progresjonen i disse bøkene. I tillegg har klassen noen øveord i norsk hver uke. Disse ordene gjennomgås på mandager med sporingsoppgaver på tavla, lesing av ordene og snakk om hva som er spesielt med ordene vi jobber med. I tillegg får eleven skriftlige oppgaver knyttet til ordene. Ordene henger på en plakat på tavla gjennom hele uka, de er hjemmelekse i penskriftboka til tirsdager samt at elevene har diktat i ordene på torsdager. Elevene retter selv egen diktat. Hver uke leser elevene to lesebøker på et tilpasset nivå til hvordan de leser. Disse bøkene skal leses høyt minst en gang. Hver tredje uke tar elevene en kartleggingsprøve til det nivået de leser bøker på. Denne legger grunnlaget for vurderingen om elevene skal bytte lese Når det gjelder sjanger har jeg laget oversiktlige og enkle ark med oppgaver. De innledes slik: God dag, jeg er et rim Dette fordi at det er viktig at elevene får kjennskap til noen sjangre allerede nå, men at det ikke enda foreligger store krav til hva de skal kunne. 1. og 2. klasse jobber sammen med sjanger. Klassen vil få høre om rim, regler, dikt, fortelling, eventyr og fabler dette skoleåret. De skal også lære om noen forfattere samt gjøre enkle oppgaver knyttet til hver sjanger. Vurdering er noe som foregår hele tiden i klasserommet. Skriftlig vurdering får man ut fra de ulike arbeidsbøkene og arbeidsoppgavene til elevene. Jeg tar inn bøkene hver torsdag for gjennomgang. Muntlig vurdering får man gjennom ukentlig lesing, samtale omkring tekst før og etter korlesing samt kartleggingsprøvene. Hver uke er det praktiske oppgaver i gymsalen eller på klasserommet ( orienteringsløype med oppgaver). Her får lærer også et godt innblikk i hva elevene mestrer og hva de trenger å øve mer på. 1

2 Kunnskapsløftet (K06) har klare retningslinjer for hva elevene skal kunne i norskfaget etter 2. klasse. Her følger en oversikt over disse læringsmålene samt hvilke aktiviteter vi vil gjøre i løpet av året for at disse målene skal være oppnådd på en god og helhetlig måte innen utgangen av 2. klasse. Muntlige tekster. Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er evnen til å lytte og tale samt vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter. Å lytte og tale er også en del av hverdagens omgangsformer og er sentralt for sosial og kulturell kompetanse og for estetisk utfoldelse og opplevelse. Mål for hva elevene skal kunne etter 2. trinn + hvordan vi jobber med dette: 1. Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. - vite hva et rim er / rime på egenhånd, lytte ut lydene i ord / gruppere ord som begynner på samme lyd, dele ord opp i stavelser, vite at det finnes ulike typer ord, for eksempel lange ord, korte ord og sammensatte ord. Jobbe mer rim og regler som sjanger. 2. Uttrykke egne følelser og meninger. - ha jevnlige samtaler / diskusjoner i klassen hvor elever oppfordres til å komme med sine tanker og meninger. Samt ved muntlig samtale under felles tekstskaping. Skape en holdning om at alles meninger er like viktige og dermed øve på å både uttrykke følelser og holdninger samt å kunne lytte til andres følelser og holdninger. 3. Fortelle sammenhengende om opplevelse og erfaringer. - Øve på å fortelle ting en har opplevd til hverandre / holde seg til temaet vi snakker om. Gjøre øvelser i klassen, øve på å fortelle om det vi har gjort. Lære å plukke ut ting som er viktige når man skal fortelle noe videre og hvilke ting som kanskje ikke trenger å bli fortalt der og da. Lære å plukke ut viktige elementer i ting man blir fortalt / hører. 4. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. - Arbeid i grupper hvor de får prøve på å si noe med ulik intonasjon og stemmebruk. De skal også høre etter forskjeller når et ord erstattes av et annet i en setning / fortelling. Samtale omkring hva vi finner ut gjennom dette arbeidet. 5. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under fremføringer og ved høylesing. - Sammen med lærer snakker vi om hvordan man skal bruke stemmen sin og kroppsspråket når man snakker foran andre, det blir øvd på å lytte til hva andre har å si. 6. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. - Gjenfortelle hovedtrekkene fra et eventyr og en fortelling vi jobber med. Vite hva som kjennetegner sjangrene samt si noe om de ulike forfatterne. 2

3 Skriftlige tekster. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre skriftlig fremstilling i ulike sjangere er blitt større. Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven lærer å lese gjennom å skrive samt å skrive gjennom å lese. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere med stigende progresjon. Mål for hva elevene skal kunne etter 2. trinn + hvordan vi jobber med dette: 1. Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster. - bruke mye tid på å snakke om nye tekster / se på bilder før vi leser en tekst. Gå gjennom vanskelige ord og uttrykk før lesing. Stoppe under lesingen for å stille spørsmål som får elevene til å tenke litt rundt det som er blitt lest. Etter lest tekst snakker vi om hva vi har lest og om det er noe vi kjenner oss igjen i eller ikke. 2. Snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. - Automatisere sammenhengen mellom bokstavenes navn og lyder. Også for konsonantopphopninger. Bruk av språklydspill i undervisningen samt snakke om hvordan det vi sier kan bli til skriftlig tekst. De skal også bli klar over at man noen ganger må tilpasse det en ønsker å formidle alt etter om man skal gjøre det muntlig eller skriftlig. Bruk av diktater i forbindelse med ukas øveord. 3. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. - Automatisere bokstavenes / bokstavopphopningers utseende, både ved håndskrift og ved bruk av pc, elevene skal kjenne riktig skriveretning samt at vi skal snakke om hva en setning er for noe. Vi blir også å øve en del på riktig blyantgrep. Elevene skal ha ulike øvelser som går på å sette sammen ord / nonord. 4. Bruke datamaskin til tekstskaping. - Elevene skal lage tegneserie ved bruk av pc. De skal også prøve seg på noen friskrivingsoppgaver på pc samt bli introdusert for prosessorientert skriving. 5. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. - Elevene skal øve på å finne bøker og å låne bøker på klassebiblioteket og på skolebiblioteket. Vi skal øve på forskjellen mellom en bok som forteller en historie og en bok som kommer med faktaopplysninger. De skal få hjelp til å velge bøker på riktig lesenivå for dem. 3

4 Sammensatte tekster. Dette begrepet omhandler et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Mål for hva elevene skal kunne etter 2. trinn + hvordan vi jobber med dette: 1. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. - Her skal vi tegne fra fortellinger vi har lest (bl.a. lese begynnelsen av en historie så tegne hva vi tror skjer etterpå, tegne det vi synes var viktig i fortellingen), sette tegneseriebilder i riktig rekkefølge for så å skrive et ord eller en setning til hvert bilde, lage tekst som passer til et gitt bilde. 2. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. - Dramatisere tekster / sanger vi har jobbet med. 3. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. - Bruke bildebøker som utgangspunkt for samtale om handlingen. Øve på å hente informasjon fra både bilde og tekst for så å se om de samsvarer. Språk og kultur. Dette området dreier seg om norsk og nordisk språk og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver. De får muligheten til å utforske og oppleve både gode norske og nordiske forfattere. Mål for hva elevene skal kunne etter 2. trinn + hvordan vi jobber med dette: 1. Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. - Vi skal jobbe med dikt, rim, regler, sang, eventyr og fortellinger på ulike måter, elevene skal lære forskjellen på disse. 2. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet il vanlige ord og uttrykk. - Elevene skal lære tre enkle ordtak. 4

5 Oktober Septemberr August Uke: Høst Læringsmål Delmål: Slik når vi delmålet: Vurdering: 34 Lærere og elever skal bli kjente med hverandre. 35 Elevene skal repetere alfabetet Jobbe med; - vokaler - p / b - t / d - k / g. Screening av elever. - Elevene skal lære riktig blyantgrep. - Elevene skal få kjennskap til hvordan tungas plassering i munnen har innvirkning på bokstavlydene. Spesielt i arbeidet med p/b, t/d, k/g. - Elevene skal kjenne vokalene. - De skal kunne bruke de mest grunnleggende begreper. - Oppøving av rettskriving og ordforråd. Jobbe med ulike oppgaver for å se hvor elevene befinner seg faglig og sosialt. Oppgaver som øver opp blyantgrepet. Lese historien om Herr Tunge. Bruke munnen og halsen for å lage de ulike lydene, lytte til forskjellen. Snakke om endring av mening i ord dersom en lyd forveksles. Oppgaver i arbeidsbøkene samt bruk av alfabetbyen. Praktiske oppgaver sammen med 1. klasse samt oppgave ark. Her foreligger det ikke noen formell vurdering, men grunnlaget for videre jobbing legges. Eleven holder blyanten helt feil når han / hun skriver. Problemer med å differensiere mellom ulike bokstavlyder. Er usikker på hvilke bokstaver som er vokaler. Eleven kan ikke de begrepene vi har jobbet med samt at eleven ikke utvikler lesingen sin fra en kartleggingsrunde til en annen. Eleven har 4 6 feil på diktat. Eleven holder stort sett blyanten riktig, men glemmer seg bort innimellom. Eleven greier å høre forskjellen på bokstavlydene uten å måtte si de for seg selv først. Eleven er kjent med begrepene vi har jobbet med samt at eleven kan skille mellom vokaler og konsonanter når alle bokstavene står i alfabetisk rekkefølge. Eleven leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. Eleven har 2-3 feil på diktat. Eleven har riktig blyantgrep og greier å skille mellom bokstavlydene uten betenkningstid. Eleven kan gjengi alfabetet og vokalene muntlig og skriftlig. Eleven har merkbar forbedring i lesingen sin i løpet av en tre ukes periode. Eleven har 0-1 feil på diktat. 42 HØSTFERIE!!!!!! HØSTFERIE!!!!!! HØSTFERIE!!!!!! HØSTFERIE!!!!!! 5

6 Desember November Elevene skal lære følgende høyfrekvente ikke lydrette ord. Elevene skal lære diftongene. Elevene skal lære å bruke stum h riktig. Sjangerlære: Rim og regler. - Jobbe med ordene: jeg, meg, seg deg, er, her, der, den, det, de, hvem, hva og hvor. - jobbe med ei, ai, øy og au. - Elevene skal lære noen ord som har stum h. - Elevene skal leke med rim samt lære noen rim og regler. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Friskriving. Jobbe i arbeidsboka samt ved bruk av ukas øveord (hva, hvem, hvor, hvilken, hvordan og hvorfor). Prøve å rime på egenhånd. Lære følgende rim og regler: Lille persille, Jeg vil sove, Å så blått en ås kan blåne, Ellinga, vellinga, Ole Dole og Elle Melle. Lese historien om herr tunge. Eleven holder blyanten helt feil når han / hun skriver. Problemer med å differensiere mellom ulike bokstavlyder. Eleven kan ikke de begrepene vi har jobbet med samt at eleven ikke utvikler lesingen sin fra en kartleggingsrunde til en annen. Eleven har 4 6 feil på diktat. Eleven kan ikke rime på egen hånd og husker heller ikke de reglene vi har jobbet med. Eleven holder stort sett blyanten riktig, men glemmer seg bort innimellom. Eleven greier å høre forskjellen på bokstavlydene uten å måtte si de for seg selv først. Eleven er kjent med begrepene vi har jobbet med. Eleven leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. Eleven har 2-3 feil på diktat. Eleven leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. Videre greier eleven å lage enkle rim selv samt at eleven husker utenat minst ei av reglene vi har jobbet med. - De skal kunne bruke de mest grunnleggende begreper. - Oppøving av rettskriving og ordforråd. Praktiske oppgaver sammen med 1. klasse samt oppgave ark. Eleven har riktig blyantgrep og greier å skille mellom bokstavlydene uten betenkningstid. Eleven har merkbar forbedring i lesingen sin i løpet av en tre ukes periode. Eleven har 0-1 feil på diktat. Eleven lager setningsrim og husker alle reglene vi har jobbet med. 51 Repetisjon av det vi har jobbet med hele høsten. De som trenger ekstra øving får det i denne perioden. 52 JULEFERIE!!!!! JULEFERIE!!!!! JULEFERIE!!!!! JULEFERIE!!!!! 6

7 Februar Januar Md: Uke: Våren Utarbeidet av: Linn Sørensen, spesialpedagog ved Ekrehagen skole Læringsmål: Delmål: Slik når vi delmålet: Vurdering: 1 JULEFERIE!!!!!!!!!!! JULEFERIE!!!!!!!!!!! JULEFERIE!!!!!!!!!!! 2 3 Lære å bruke punktum Lære spørreordene og bruken av dem. Lære bruken av stum h. Sjangerlære: Fortelling. Elevene skal skrive fullstendige setninger. De skal lære ord som har stum h. Elevene skal lære å bruke spørreordene. Elevene skal lære hva en fortelling er. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - De skal kunne bruke de mest grunnleggende begreper. - Oppøving av rettskriving og ordforråd. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med leseforståelse (Les og lær metoden). Snakke om hva en setning er og hvordan den skal skrives. Øve på å skrive setninger i fellesskap før individuelt arbeid med setninger. Følge et eget opplegg for å lære om hva en fortelling er. Lese om Mummitrollet, Teskjekjerringa, og Hakkebakkeskogen. Vite om Tove Jansson, Alf Prøysen og Thorbjørn Egner. Oppgaver knyttet til sjanger og forfattere. Lese historien om herr tunge. Praktiske oppgaver sammen med 1. klasse samt oppgave ark. Eleven skriver ufullstendige setninger og vet ikke hvordan spørreordene skrives eller skal brukes. Eleven husker ikke ord som har stum h. Eleven kan ikke de begrepene vi har jobbet med samt at eleven ikke utvikler lesingen sin fra en kartleggingsrunde til en annen. Eleven har 4 6 feil på diktat samt at eleven ikke leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. Eleven kan gjenfortelle noe fra fortellingene vi har lest. Eleven leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. Eleven har 2-3 feil på diktat. Eleven leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. Eleven har problemer med å sette punktum, men prøver å få til gode setninger. Eleven har memorisert noen ord på stum h og kan halvparten av spørreordene. Eleven kan gjenfortelle fra fortellingene vi har lest og si noe om hva som kjennetegner en fortelling. Eleven har merkbar forbedring i lesingen sin i løpet av en tre ukes periode. Eleven har 0-1 feil på diktat. Eleven kan ord med stum h samt spørreordene godt. Videre kan eleven gjenfortelle fra eventyr vi har jobbet med og i tillegg fortelle om hva som kjennetegner en fortelling samt noe fakta om forfatterne. 7

8 Mars Friskriving. Rimord og rimsetninger. vant til å produsere lengre tekster. Elevene skal huske hvordan man rimer og de skal eksperimentere med rimsetninger. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med leseforståelse (Les og lær metoden). Skrive tekster ut fra gitte bilder eller ord. Prosessorientert arbeid med noen tekster. Eleven greier ikke å skrive setninger som kan bindes sammen til en historie. Eleven kan gjenta rim, men ikke rime på egenhånd. Eleven greier ikke å skille mellom de ulike teksttypene vi har jobbet med. Eleven kan gjengi noe fra et eller flere dikt. Eleven har 4 6 feil på diktat samt at eleven ikke leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. Ulike typer tekst. Sjangerlære: Dikt. De skal vite hva en huskeliste, handleliste og beskjedlapp er for noe. Elevene skal lære om dikt og bli kjent med noen enkle dikt og forfatterne av dem. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - De skal kunne bruke de mest grunnleggende begreper. Lære om forfatterne Inger Hagerup, Andrè Bjerke og Margrethe Munthe. Lese diktene: Så rart, Runde, rare Rulle rusk og Nei, nei gutt. + noen valgfrie dikt i gruppearbeid. Lese historien om herr tunge. Praktiske oppgaver sammen med 1. klasse samt oppgave ark. Eleven leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. 2-3 feil på diktat. Eleven greier å skrive noen setninger med litt drahjelp. Eleven kan rime selv men ikke skrive rimsetninger. Eleven husker to av de teksttypene vi har jobbet med. Videre kan eleven gjengi innholdet i dikt og si noe om hva som kjennetegner et dikt. Eleven har merkbar forbedring i lesingen sin i løpet av en tre ukes periode. Eleven har 0-1 feil på diktat. Eleven har ingen problemer med å skulle produsere tekst på 5-10 setninger på egen hånd. Eleven kan gjengi noe fra diktene vi har jobbet med. Videre vet eleven hva som kjennetegner et dikt og litt fakta om forfatterne vi har jobbet med. - Oppøving av rettskriving og ordforråd. 11 Vinterferie!!! Vinterferie!!! Vinterferie!!! 8

9 April Elevene skal lære bruken av -ng og nk. Elevene skal lære bruk av stum d. Friskriving. Sjangerlære: Eventyr. trygge på hvor de skal skrive -ng og nk. Elevene skal lære ord som har stum d. Elevene skal lære hva et eventyr er og litt om hvem som brukete å skrive eventyr. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - De skal kunne bruke de mest grunnleggende begreper. - Oppøving av rettskriving og ordforråd. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med leseforståelse (Les og lær metoden). Prosessorientert arbeid med noen tekster. Lære om forfatterne H.C. Anderson og Asbjørnsen og Moe. Høre om hva som kjennetegner et eventyr. Lese eventyret om Den stygge andungen, De tre bukkene Bruse og Askepott. Dramatisere et av eventyrene. Lese historien om herr tunge. Praktiske oppgaver sammen med 1. klasse samt oppgave ark. Eleven greier ikke å skrive setninger som kan bindes sammen til en historie. Eleven har 4 6 feil på diktat samt at eleven ikke leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. Eleven greier ikke å bruke ng og nk riktig samt at eleven ikke har lært de vanligste ordene som skal ha stum d. Eleven kan gjenfortelle fra ulike eventyr. Eleven leser med mer flyt fra en kartlegging til en annen. 2-3 feil på diktat. Eleven greier å skrive noen setninger med litt drahjelp. Eleven bruker stort sett ng og nk riktig og har i tillegg to tre ord med stum d. Eleven kan gjengi innhold i eventyr samt at eleven kan si noe som kjennetegner et eventyr. Eleven har merkbar forbedring i lesingen sin i løpet av en tre ukes periode. Eleven har 0-1 feil på diktat. Eleven har ingen problemer med å skulle produsere tekst på 5-10 setninger på egen hånd. Eleven har automatisert bruken av ng, -nk og stum d. Videre kan eleven gjengi innhold i flere eventyr samt si noe om sentrale kjennetegn og fakta om forfatterne som vi har jobbet med. 15 Påskeferie!!! Påskeferie!!! Påskeferie!!! 9

10 Juni Mai Lese og skriveprosjekt. Sjangerlære: Fabel, ordtak og brev. Elevene skal ha sitt første prosjektarbeid. - kjent med noen fabler. Jobbe med leseverket og tilhørende arbeidsbøker. Jobbe med leseforståelse (Les og lær metoden). Elevene skal vite hva det å ha prosjekt innebærer. De skal øve på å sette opp en plan for eget arbeid. De skal også bli kjent med hva det innebærer å arbeide sammen som gruppe. Vi skal snakke litt om fabler og lese følgende fabler i klassen: Løven og musa og Skilpadda og haren. Eleven greier å skrive bokstavene ved bruk av sporing, men greier ikke å kopiere bokstaven eller skrive den på egenhånd. Eleven greier å lytte ut første og siste lyd i ord. Eleven greier ikke å dra sammen lydene vi har lært til meningsbærende ord bestående av mer enn tre lyder.. Eleven kan ikke fortelle hva en fabel er. Eleven greier å skrive bokstaver / ord ved å kopiere. Eleven kan skrive noen enkeltord eller setninger vi har øvd mye på i klassen ved å kopiere fra plakat på veggen eller fra tavla. Eleven greier å lytte ut en bokstavs- lyder i ord, og får til å dra lyder sammen i ord som består av to eller tre lyder. Eleven kan si noe om hva en fabel er. - Elevene skal repetere det vi har lært om tungas plassering i munnen. - De skal kunne bruke de mest grunnleggende begreper. Lese historien om herr tunge. Praktiske oppgaver sammen med 1. klasse samt oppgave ark. Eleven kan lytte ut alle lydene i et ord. Eleven greier å dra sammen lyder i lengre ord samt at eleven kan skrive bokstaver, ord og setninger uten hjelp av sporing eller kopieringsstrategi. Eleven kan si noe om hva som kjennetegner en fabel samt gjenfortelle poenget i en av fablene. - Oppøving av rettskriving og ordforråd Repetisjon. Forsikre seg om at elevene har lært det Screeningprøver. Dårlig resultat på screeningprøven samt at 10

11 24 25 de skulle lære i år. Tid til å sette inn ekstra tiltal i form av repetisjon med variasjon for de elevene som trenger å jobbe mer på ulike områder i faget. Ut fra resultatet settes det opp stasjoner for stasjonsundervisning på de områder elevene trenger å jobbe mer på. Elevene blir henvist til stasjoner av lærer. Det vil også bli satt opp et lesehjørne for elever som har behov for å bli mer stødige i sin lesing eller i sine strategier for å hente ut informasjon fra tekst. resultatet forblir det samme også etter mye målrettet øving. Eleven har vært med på alt klassen har gjort i løpet av året, men har vært tilbakeholden og lite villig til å prøve å gjøre ulike oppgaver. Ut fra screeningen er det noen områder eleven bør jobbe mer med. Eleven jobber bra på sin(e) stasjon (er). En ser forbedring, men det er fortsatt noen områder eleven ikke mestrer på en fullgod måte. Eleven har vært med på alle aktiviteter i faget gjennom året, har prøvd selv om han / hun kanskje ikke har fått det til slik som de hadde tenkt, men har fort gitt opp. Screeningen viser få eller ingen områder som må jobbes mye med. Kanskje trengs det noe repetisjon på områder vi har jobbet med tidligere. Eleven viser at han eller hun mestrer de ulike oppgavene godt. Eleven har vært med på alt gjennom skoleåret, har prøvd til han / hun mestret oppgaven. Utarbeidet av: Linn Sørensen, spesialpedagog ved Ekrehagen skole 11

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan i Norsk 1. klasse.2014-2015

Årsplan i Norsk 1. klasse.2014-2015 Antall timer pr uke: 9 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer, Elise G. Solberg og Ellen H. Bjerk Læreverk: og Jørgen Frost. Grunnbok og Leseboken: ABC en lesebok av Odd Haugstad Nettstedet: moava.org, lesekorpset

Detaljer

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten

Jeg kan fortelle hva og hvem teksten Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 34 35 Bli kjent Lese store og små trykte bokstaver. Trekke sammen lyder til ord. Jeg kan fortelle hva og hvem teksten handler om. Jeg kan skrive

Detaljer

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s.

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s. ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Else Brit og Margrete Læreverk: Zeppelin UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 18. august - lytte, ta ordet etter tur og gi

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

Jeg kan si lyden og navnet til

Jeg kan si lyden og navnet til Bokstaven s Bokstaven i Uke Tema Kompetansemål 33-34 35 Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler *Lytte til tekster på bokmål og samtale om dem *Fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e

Årsplan i Norsk 2. trinn 2016/17 Vardåsen. Side 1 av 8Vardåsen skole. Vurdering og kartlegging, måloppnåelse. Uk e Uk e Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff 1 - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i riktig i bokstavhuset. samtaler Jeg kan fortelle

Detaljer

Årsplan i Norsk

Årsplan i Norsk Årsplan i Norsk 2015-2016 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 - Trekke sammen bokstavlyder sammen til ord. - Vise forståelse for sammenhengen

Detaljer

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om.

Jeg kan fortelle om en opplevelse fra sommerferien. Jeg kan lytte til en tekst, og gjengi hva den handler om. Årsplan 2.trinn 2017/2018 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser 33 Skolestart Muntlig kommunikasjon -fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Jeg kan fortelle om en

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 2. klasse

Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lokal læreplan i norsk 2. klasse Lærebok: Zeppelin B Antall uker Muntlige kommunikasjon Zeppelin B og C. Tempolex. Leselos. Leseplanen. Målsjekken Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst.

Jeg kan skrive ord og/ eller setninger. riktig i bokstavhuset. Jeg kan finne ord som rimer i en tekst. Uk e 33 Tema Kompetansemål Læringsmål for trinnet Aktivitet, Læremidler og Lærebøker, lokalt lærestoff - lytte, ta ordet etter tur Zeppelin 2A s. 4 og 5 og gi respons til andre i Jeg kan navnet på alle

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE

ÅRSPLAN ØYSLEBØ SKOLE ÅRSPLAN 2015-2016 ØYSLEBØ SKOLE Fag: Norsk Klasse: 2. Lærer: Trine Helle Tids rom Dato uke 35 Kompetansemål Muntlig Kommunikasjonlytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler -lytte til

Detaljer

Obj109. I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Obj109. I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen. Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2013/14 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 266 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetansemål

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Muntlig kommunikasjon (LK06) 34 35 36 37 38 39 40 - Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske - Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201

Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Årsplan Norsk 1. klasse 2014/201 Læreverk: Zeppelin elevbok som basisbok, Salto 1+2 (arbeidsbok), Haugstad sitt leseverk som lesebok etter veke 43. Årsplanen vil bli jobba etter på ein dynamisk måte. Det

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 4-5 vise forståelse for 8 trekke lyder sammen til lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med 10 sammenheng og Ny bokstav forståelse på papir og z og w skjerm bruke egne kunnskaper og erfaringer

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Antall timer i uken: 8 Lærere: Karen Anne Hodnefjell (2a), Lena Gauksås (2b) Læreverk: Salto 2 Nettsted: http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-2 34 35 36 37

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

Stasjonsarbeid Ulike gruppedelingar Samtale Syngje Klippe,lime og teikne Skrive Diktat Avskrift Lese dikt Dramatisere Rim og reglar.

Stasjonsarbeid Ulike gruppedelingar Samtale Syngje Klippe,lime og teikne Skrive Diktat Avskrift Lese dikt Dramatisere Rim og reglar. NORSKPLAN FOR 2.KLASSE Veke Mål Metode Læremiddel Tips Vurdering 34 40 Leike, improvisere og eksperimentere med, - vite kva ei setning er - kunne ta bort første lyd og seie kva resten av ordet er - kunne

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret : NORSK 1.trinn 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2017-2018 : NORSK 1.trinn Faglærer: Marit Nodenes Heggland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker fra Zeppelin lærerveiledning og Salto. Salaby

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet

Forme stor og liten bokstav til periodens bokstaver. Skrive bokstavene til hele alfabetet Lokal læreplan i norsk for 1.trinn Skoleåret 17/18 Uke Hovedområde Kompetansemål LK06 Læringsmål med utgangspunkt i de 5 grunnleggende ferdighetene(muntlig, skriftlig, lesing, regning, digitalt) Hele året

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 Fag: Norsk Trinn: 3.trinn høst 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 41 34-42 Ny start Fritid Jeg er så sysgjerrig Lesing/leselekser HØSTFERIE Opphold mellom ordene Setning,

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 285 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk

ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk ÅRSPLAN for skoleåret 2016 /17 i Norsk Faglærer Vibeke Strømme Lesestøtte Jorunn Langeland Fagbøker/lærestoff Zeppelin lesebok 2a og 2b. Arbeidsbok a og b. Småbøker gul, blå, rød. Lærerveiledningen. Sidetall

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 MAL ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN 2014/15. Utarbeidet av: Kristiane Danielsen Læreverk: Zeppelin språkbok med arbeidsbok. Zeppelin lesebok med arbeidsbok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter. Vi repeterer alfabetet. Vokaler og konsonanter.

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter. Vi repeterer alfabetet. Vokaler og konsonanter. ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 3 Fag: Norsk Utarbeidet av: Lars og Therese Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 36 37 38 39 40 41 Skrive med sammenhengende og funksjonell

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i norsk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33 Vise forståelse for mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og 34 Trekke lyder sammen til ord. 35 Lese store og små bokstaver. 36 37 Lese enkle tekster med

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons til lytte til tekster på bokmål

Detaljer

Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016

Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016 Antall timer pr uke: 9 timer Lærere: Lillian Iversen og Grethe Marie Minnesjord Årsplan i Norsk 1. klasse.2015-2016 Læreverk: og Jørgen Frost. Grunnbok og Leseboken: ABC en lesebok av Odd Haugstad Nettsteder:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterær tekst. På disse

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2017-2018 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Mona Fjeldsgård Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons lytte til tekster på bokmål og nynorsk

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter.

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter. Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2. klasse Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Muntlig arbeid har vi hele året. Metoder og lærestoff: Lærestoff

Detaljer

Lokal læreplan norsk 1. trinn

Lokal læreplan norsk 1. trinn Lokal læreplan norsk 1. trinn Lærebok: Zeppelin start, Zeppelin A Antall uker Hele året Tema: SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON ( innlæring av lyder og bokstaver) Læringsstrategi Tankekart Lærebok. Annet lærestoff.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2016/17 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Lillian Harestad Iversen og Maria Grossmann Læreverk: Salto lesebok a og b, og salto arbeidsbok. I tillegg bruker vi datainnlæring på

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving.

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. Halvårsplan i norsk våren 2017 Bogafjell skole Ukenummer: Tema: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Elevene skal kunne: 1 Kap 24: Ukedagene - Kunne lese tekster av ulike typer -

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan i norsk - 6. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk - 6. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 3 Lærere: Gro Åkerlund og Martha Aakervik Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne: Agora Øvebok, Gyldendal

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Stine Guttormsen og

Detaljer

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring

Norskfaget ved Sinnes skule - «Ein raud trå» - mål, metode og vurdering for læring LÆREPLAN I NORSK kompetansemål etter 2. trinn MUNNLEG KOMMUNIKASJON - Mål for opplæringa er at eleven skal kunna: Lytta, ta ordet etter tur og gje respons til andre i samtalar Lytta til tekstar på bokmål

Detaljer

Læringstrategier/Lesestrategier/ Arbeidsmetoder - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale. Tema/ emne. 18. august, s.

Læringstrategier/Lesestrategier/ Arbeidsmetoder - lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtale. Tema/ emne. 18. august, s. ÅRSPLAN for skoleåret 2017 /18 i Norsk Faglærer: Marianne Skjegstad Lesestøtte: Jorunn Langeland Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok og arbeidsbok 2a og 2b. Småbøker, Leseforståelse 1, Salto læreverk.

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE

HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE Trinn: 2. Piode: Vår, 2012 FAG: Norsk HALVÅRSPLAN VÅREN 2012, ISFJORDEN SKOLE Område Muntlige tekst Skriftlige tekst Sammensatte tekst Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekst Mål for opplæringen at

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 1 Lærer: Gerd Undheim Reinertsen og Ina Haugland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål Delmål Aktivitet for å oppnå målet Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Kunne gjenkjenne, avkode og skrive bokstavene: I L O V S U E A Ø R T N J (i l o v s u e a ø r t n j) Liv i fortellerstolen, s.

Kunne gjenkjenne, avkode og skrive bokstavene: I L O V S U E A Ø R T N J (i l o v s u e a ø r t n j) Liv i fortellerstolen, s. Lærebok: Zeppelin, Turid Fosby Elsness (lesebok og arbeidsbok) Min første skolebok (fungerer som skrivebok/arbeidsbok i flere fag). Leseperm her setter vi inn lesetekster som er tilpasset hver enkelt elev.

Detaljer