Rogaland- arbeid med kunnskapsloftet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland- arbeid med kunnskapsloftet"

Transkript

1 Rgalan- arbei me kunnskapslftet Lkalt g senalt arbei- fte har e senale fringer vrert pfl ettersku Naturbruk - t skler - Oksneva vgs (grnn) g Rygiab vgs (bti) Senalt bestemt at et skal vrere en felles ttkning av milene i vg 1 Naturbruk Sikre samarbei g'krysslfrp" ilv elever mellm sklene Deretter blir et en lkal "bli variant" g en lkal "grnn variant" Lrereplan VG 1 Naturbruk. Smfl enringer jfr anre stuieprgram Timeplan ;2 ager me prgramfag - en ag me frypning - 1,5 ag me al.fag MO 60. rypning - "smakebit" pi lrerefag / min. 50 skal vrere prgramfag Garermen -Nils Petter San

2 VGl NATURBRUK rslag til utfyllene kmpetansemil i felles prgramfag. vgl naturbruk frstis grunnleggene ferigheter slik: Grunnleggene ferigheter er integrert i kmpetansemilene er e birar til utvikling av g er en el av fagkmpetansen. naturbruk frstis grunnleggene ferigheter slik: A kunne utykke seg muntlig i naturbruk innebrrer i frklare hva en gar ghvrfr, g samtale m ulike frslag g lsninger. Det innebrrer gsi 6 kunne frklare g presentere prsesser g prukter fr kuner, mynigheter g anre. A kunne utykke seg skriftlig i naturbruk innebrerer i rapprtere g kumentere i henhl til laav sm gjeler fr ulike pruksjner. A kunne utykke seg skriftlig irureberer gsi i elta i igital kmmunikasjn g infrmasj nsutveks ling A kunne /ese i naturbruk innebrerer anvene bruksanvisninger, pruktatablaer g utvalgt fagstff. Viere innebarer et 6 kunne rientere seg i frhl til aktuelt regelverk g i ebatter m nrering g naringsinteresser i agspresse g meier. A kunne regne inaturbruk innebrerer i bruke tall g beregninger fr 6 finne vlum, areal, lenge, vekt, hastighet, ti g istanse. Regneferigheter innebrerer gs6 6 freta enkle milinger av fi,siske g kjemiske paramee g i sette pp g tlke tabeller, iagram g enkel statistikk. A kunne bruke igitale verkty i naturbruk innebcrer frmiling g presentasjn, kalkulasjn, infrmasjnsinnhenting g -utveksling. Viere innebarer et tegning me igitale verktay g bruk av igitale kart g insumenter. Nafurbasert pruksj n Prgramfaget mfatter ppgaver g arbeismiter sm er felles g grunnleggene fr all type pruksjn innenfr utanningsprgrammet. Viere innehler prgramfaget planlegging, pruksjn g kvalitetssikring av en arbeisppgave g arbei me maskiner, materialer g pruksjnsutstyr. Tekniske ferigheter, nsyaktighet, selvstenighet, samarbeisevne g kmmunikasjn inngflr i pruksjnsarbei. Mil fr pplreringen er at elevene skal kunne: Mlfr pleringen er at erig hetene mfatter flgene arb eis pgaver elevene skul kunne utfsre arbeisppgaver knlttet til Dyrkingskrav: lys/temp n inglv ekstmeium stell av planter basert p kunnskaper m lanters miliskrav utfsre arbeisppgaver knyttet til Stell av husyr /fisk : mlljal,ravlknll, etikk, hygiene stell av yr eller fisk basert p5 g ivsel. etiske retningslinjer g kunnskaper m rganismenes milikrav utfre arbeispp gaver innen Pruksjns / hstings teknikker g reskapstyper pruksin e hstins eller fansst utfsre enkel bearbeiing av Bearbeie rivarene fram til ferigprukt ristff beskrive g presentere et prukt Prusere g virefrele g markesfre eit prukt rettet mt en aktuell milgruppe mt en knkret milmrppe. ientifi sere, klassifisere g iskearter/plantearter g jr/vann presentere et ufvalg arter g Kunne bruke ulike materi altyper : b etng/metall/pl ast materialer s e freta enkle beregninger av rivare- g materialfrbruk, g kunne beresne utblttet i Beregne innsatsfaker i pruksjn: nergifrbruk i frhl til sluttprukt. Timer

3 pruksinsprsessen velge g bruke riktig reskap, utstlir g insumenter i tilknvins til ruksi nen freta enkelt ettersyn av aktuelle framkmstmiler, mer, reskaper, utsfyr g insumenter flge bruksanvisning g bruke manual fr utsfyr sm benltes i ruksinen velge g bruke materialer ut fra arbeispprag g materialets esenskaer utfsre enkelt velikehl pi bygninger g installasjner sm benyttes i pruksinen planlegge g gjerurmfre arbei g aktiviteter i i me gjelene yrkesmessige krav til utfrelse, helse, milj g sikkerhet g kvalitetssystemer bruke riktig arbeisteknikk, verne- g sikkerhetsutstyr g velge hensiktsmessig piklening fr arbei g aktiviteter uner ulike frhl utsve brannvern g frstehjelp i l me gielene krav r elever sm har fiske g fangst sm en av pruksjnene, gjeler i tillegg flgene kmpetansemhl Mlfr ppleringen er st eleven skal kunn e kumentere gj ermmfrt pplrering i frhl til MO 60 rbrennigsmer/elekmer/mileinsumenter g reskaper sm brukes i e aktuelle pruksjner. Brukei velikehle/enkle reprasjner. Bruksanvisninger g prseyrer. Bruke rett reskap til ulike arbeisreprasjner Daglig g periisk velikehl p6 utstyr g bygninger. Vurere ulike velikehlstiltak. ms regelverket me e nsvenige skjema fr pruksj nen: skaemelingiawiksmeling rta risikvurering i frhl til helse, milj g sikkerhet. nngir sm ein fast el av frbereelsen til en arbeispprasin. Bruke rett arbeiutstyr, arbeisstilling, vemeutstyr, persnli g piklening til ulike arbeispp gaver. utfsre fsrste linje rening g frstehjelp.kjene til prsseyrer ve ulykker q brann lrsterne kurs srstehjelp brannvem Reninglhavai Persnleg sikerhet 60

4 Naturbasert aktivitet. Prgrammfaget mfatter ppgaver g arbeism8ter sm gar at u kan feres g bruke pi ein fmuftig mete i nering g friti laturen. beskrive eksempler p5 pruktg naringsutvikling basert pi lkale naturressurser g lkal kultur s aisin planlegge, giennmfre g lurere en eller flere naturbaserte aktiviteter me tanke p anvenelse innen turisme, helse g msrg, peaggisk tilrettelegging g i nye prukter s tienester presentere naturbaserte aktiviteter fr en valst milsrue rientere seg i naturen ve jelp av yrkesrelevante hj elpemiler velge g bruke utstyr g beklening etter situasj n, naturfrhl g klima g utfre enkelt velikehl pi utstwet vurere risik g ivareta egen sikkerhet uner utfsrelse av naturbaserte aktiviteter g utfre isse innenfr gj elene rammebetinselser g reselverk beskrive brerekraftig umkling g ressurs frvaltning g lurere hvran naturbaserte prukter g tjenester kan utvikles innenfr enne rammen beskrive likheter g frskjeller i yrkesutvelsen i ulike typer naturbruk beskrive g begrunne bruk av natur ut fra klgisk frstielse g etiske nrrner erighetene mfatter flgene ppgaver kskursj ner/berift sbesk/ Nisj epruksj ner Skle/ barnehage besk. Presentere sklens aktivitet/tilbu til en utvalgt gruppe nnfring g bruk av igitale g manuelle jelpemiler: kart/kmpass/ GPS/ V lbfifsrerraven. Bruke rett beklening uner ulike aktiviteter. Velikehale utstyr sm brukes i ulike kativiteter Arbei smilj lven/friluft slven/ fi elvetegl erlsj vete gler Milj/frurensing, lkal, reginal g glbal /ressurser pi aweier. Knsekvenser av menneskeleg aktivitet: artfrvaltning/frurensing/ bilgi sk mangfl7/ inngrep i sksystemet. Natufi lsfi, hensynet til arterlfremtiige generasjner/ veier av friluft sliv/pplevelsesmangfl/vern av bil giske veri erlnaturveml ven timer

5 li A x.p, " - L{ '{-, l{ a s { { - 6n z L. il) (h ti vt g u) ) { (1) L. J J a(! :Y C) a (l)'= bx (h b k J4 rn +l J4 G G li f-9 b!.t) b A x' -u qr89 c g > 5-g J4 a c t< 9 +-) - 5 * -54 '( (<l A ' b r.. it) h0 x(, -':1 -_^ ag qa b :5 t-i 'ts a) e# > * x > g* l J4 g e = b ri 6p iri.'! J v),. 105.= J1 b B.j4 v) 90,; 9 g3 g $$.V= *s i. t g j1.t. sl h sa a 6! g{ p'+ -g q.3 JJ> J1 c! 3e s t'a 9 g c J4 O{ > b.e 6. - r.r (l) S.:1 - #8 J4 (tt J4 ' q = c * & ( D c;r'u ll x 2 Q'l4 l-< 9 cl b( - c t as 8eq)b (^r J4 ': &g g b a# 94 ' O r& '6b (t g 6 (a (l)'rl Lv. 5 g z8 e g!1 ' g8 :f, a (,) g e #a Clt cl & (i -l 6 g r 'O sl 0 tj0 J4O 3 -qts gs 0)vt #, ua gg "\1 g; (l) l i "96 (t) U)./ 9x sa - Or< e-9 6. u),1 rti g $; c b.!2 5 6 p S J h,g T'9, ( 6 sg 'bb a! s bs b g *,#g A (a (.) ';l '.8p grq!(s bq p$4 st u; s ; te n J4 9. $ h tj Vt \ 'l1 9 9 r- J4 L/ (l P 9b,v. Ocl g J VU'.e'O v2lld K > f eg cl 9. 1, = L { k - a ) ll 5 (lt J< t< q) t< fl cl p (l) '}1 r (l) vt lr D P (u gu. v \ J4 0

6 t( (,,f 5.b) Pf N) 7f r,f U,f?f v) t \ O anlb< U G 71c, rt lsh. 5!J r +. q5. a6-5 7f t el5'f via?o 6 ' ri " 2 e h. 3s 7fc -e5 Uc g(} g s.. q9 ij il. jrg li t ca i'rf. *c l t+ Kg b a< b. < SDff s' p ) l g 6 (} l' vt 6i >'l tf!j T 'r f 9pt!a< 3* 3A 7{= r < g g c n ] B A at) 5,5:l al l < l r+l <l -Ql t &. ) a h C' l l (}, J P S 3 u l a l ttt > u) ts J r+?f p v) tf ts ts ts pt ll it A) tf etl t:i l 6 l

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Gartnernæring Vg3 (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING

KRAKASEN BORETTSLAG SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4. SAK 5 SAK 6 INNKALLING TIL GENERAIFORSAMLING KRKS BORTTSLG KLLG TL GRFORSMLG Det innklles herve til riner generlfrsmling mng 7. mi 2007 kl. 18.00 Mteste: Rm skle Til behnling freligger: SK 1 SK 2 SK 3 SK 4. SK 5 SK 6 Knstituering Styrets beretning

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert <Angi navn> 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren 2012.

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Våren 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Kompetanse

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Vedtatt i Skleeierfrum i Fll 31. januar 2014 Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Enebakk Frgn Nesdden Oppegård Ski Vestby Ås 2015 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaringer... 4 3. Frmålet

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

8 Lokal utvikling byutvikling

8 Lokal utvikling byutvikling 8 8.1 Metde g grunnlag Planprgrammet understreker at vurderingen under temaet reginal g lkal utvikling primært skal mfatte hvrdan Bybanen vil bidra til at Bergen kan nå sine mål innen byutvikling, transprt

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN

SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN SIRDAL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN Revidert 13.12.2012 0 Frrd Fr å kunne takle katastrfer eller ulykker av et mfang sm ikke det vanlige apparat er dimensjnert fr, skal kmmunen raskt kunne etablere en kriseledelse

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer