Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Grete Notøy Toril Hovdenak Odd Einar Folland Heidi Fjellså Hærem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl MEDL Terje Dyrseth MEDL Anna Mette Fuglseth MEDL Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Gunnar Bendixen Terje Dyrseth Stian Andersen Morten Christoffer Dahl Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Ellen Engdahl Fra administrasjonen møtte: Navn Sissel Waagbø Randi Gammelsæter Merete Ludviksen Stilling Fungerende høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Sekretariat- og arkivleder

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/1 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/2 Styreprotokoll /246 ST 13/3 Orienteringssaker OS 13/1 Orientering om virksomheten 13/ 2013/58 OS 13/2 Sykefravær 4. kvartal /392 OS 13/3 Egenmeldinger 3. og 4. kvartal /392 OS 13/4 OS 13/5 Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Krav om omgjøring av vedtak i ST 12/67 Fordeling av tidsressurs 2012/ /225 ST 13/4 Regnskap /714 ST 13/5 Budsjettrevisjon pr /636 ST 13/6 Rapport og planer (Blå bok) 2012/633 ST 13/7 ST 13/8 ST 13/9 Kunngjøring av stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Forslag til ny samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN) Forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norks nettverk 2013/ / /92 ST 13/10 Rapport fra læringsmiljøutvalget 2007/766 ST 13/11 Oppnevning av medlem i styret for studentsamskipnaden 2010/24 ST 13/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uttam Kumar Regmi ST 13/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Richard Glavee-Geo 2009/ /147 ST 13/14 Emisjon X2X Maritime AS 2010/214 ST 13/15 Eventuelt ST 13/16 Krav om omgjøring av vedtak vedr. sak 12/67 Tildeling av tidsressurs 2009/225

3 ST 13/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder foreslo at O-sak 13/5 ble omgjort til styresak ST 13/16 og at saken ble behandlet først i møtet. Innkallingen og den endrede sakslisten ble godkjent. ST 13/2 Styreprotokoll Styreprotokoll ble godkjent. ST 13/3 Orienteringssaker OS 13/1 Orientering om virksomheten 13/ OS 13/2 Sykefravær 4. kvartal 2012 OS 13/3 Egenmeldinger 3. og 4. kvartal 2012 OS 13/4 Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk OS 13/5 Krav om omgjøring av vedtak i ST 12/67 Fordeling av tidsressurs Styreleder informerte kort om nominasjonskomitéen for valg av ny rektor sitt arbeid og delte ut til styret kriteriene nominasjonskomitéen har brukt i nominasjonsprosessen. Fungerende direktør informerte om at Parat hadde kommet med en innsigelse mot at ITsjefen også skal være CSO-ansvarlig. Ledelsen mener at ved en så liten institusjon som Høgskolen i Molde, må de fleste ha mange roller, og at IT-sjefen er den som har best kompetanse til å fylle rollen som CSO-ansvarlig. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 13/4 Regnskap ) Foreløpig årsregnskap 2012 for HiMolde godkjennes. 2) Driftsregnskap 2012 tas til etterretning. 3) Høgskoledirektøren gis myndighet på vegne av styret til å godkjenne regnskapsrapporter for HiMolde.

4 ST 13/5 Budsjettrevisjon pr Rammen for driftsbudsjettet økes med kr til kr og fordeles på enkeltkonti slik det framgår av saksutredningen. Investeringsbudsjettet økes med kr som gir en ny ramme på kr og resterende kr går til økning av avsetningene og eventuelt senere fordeling. Ny justert budsjettramme er etter dette kr ST 13/6 Rapport og planer (Blå bok) Styret mener at Blå bok har blitt et godt og nyttig verktøy. Styret støtter ledelsens vurdering av risikoområder. Styret legger vekt på at Høgskolens virksomhetsmål bør være få og gjennomførbare. Det ble i den sammenheng gitt anledning til å sende inn mindre merknader i etterkant av møtet. Styret ber om å få oversendt den endelige Rapport og planer Ledelsen gis myndighet til å ferdigstille Rapport og planer i tråd med de innspill som er framkommet i styremøtet. ST 13/7 Kunngjøring av stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag kunngjøres ledig, i tråd med fremlagte kunngjøringstekst og stillingsbeskrivelse. Stillingen lyses ut som åremål på fire år, med tiltredelse 1. august Høgskoledirektøren gis myndighet til å foreta eventuelle endringer i utlysningen i tråd med styrets behandling. For å vurdere søkerne og gi innstilling til tilsetting oppnevnes følgende innstillingsutvalg: 1 medlem tilsatt i vitenskapelig stilling ved avd. HS oppnevnt av avd. HS 1 medlem tilsatt i vitenskapelig stilling ved avd. ØIS oppnevnt av avd. ØIS 1 medlem tilsatt i administrativ/teknisk funksjon oppnevnt av adm. plenum 1 medlem oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap 1 medlem som er student ved HiMolde oppnevnt av Studenttinget

5 Styret mener søknadsfristen bør settes til 20. april. ST 13/8 Forslag til ny samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN) Høgskolestyret godkjenner utkast til samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN). ST 13/9 Forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norks nettverk Høgskolestyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norsk nettverk. ST 13/10 Rapport fra læringsmiljøutvalget Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret tas til etterretning.

6 ST 13/11 Oppnevning av medlem i styret for studentsamskipnaden Høgskolestyret oppnevner høgskoledirektør Gerd Marit Langøy til styret i SFRN for perioden Paul S. Valle går ut av styret. ST 13/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uttam Kumar Regmi I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Uttam Kumar Regmi til Philosophiae Doctor. ST 13/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Richard Glavee-Geo I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Richard Glavee-Geo til Philosophiae Doctor. ST 13/14 Emisjon X2X Maritime AS Saken ble behandlet sirkulasjon i begynnelsen av januar, ettersom vedtak måtte fattes før ekstra ordinær generalforsamling i X2X Maritime AS Høgskolen i Molde deltar i emisjonen og utvider sine eierinteresser i selskapet X2X Maritime AS med aksjer (kr 1 per aksje), og vil dermed opprettholde sin eierandel i selskapet på 6,19%. Høgskolestyret ber om at det utarbeides mål for eierskapet og retningslinjer for forvaltningen, og at det gjøres en rolleavklaring for ansatte med eierinteresser i selskapet. Høgskoledirektørens endrede tilråding:

7 Høgskolen i Molde avstår fra å delta i en emisjon i X2X Maritime As. Høgskolen ønsker å selge sin tegningsrett. Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/15 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. ST 13/16 Krav om omgjøring av vedtak vedr. sak 12/67 Tildeling av tidsressurs Saksutredningen ble utdelt på møtet. Styreleder orienterte om saksbehandlingen fram til styremøtet Styreleder la vekt på at arbeidsgiver må forholde seg til Hovedavtalens 12 om at arbeidsgiver har plikt til drøfting med tillitsvalgte i aktuelle saker det her vises til. Styret mener at det med bakgrunn i Hovedavtalens 12 er saksbehandlingsfeil at arbeidsgiver ikke har drøftet bortfall av forskningstid for amanuensisgruppen, da dette må oppfattes som en endring i amanuensisgruppens arbeidssituasjon. Styret ber derfor om at vedtaket ikke iverksettes, og at det gjennomføres drøftinger etter Hovedavtalens 18 før saken tas opp på et senere styremøte. Styret vil presisere at publiseringen som det er referert til i tabellen kun omfatter den publiseringen som gir publikasjonspoeng. Styret er også klar over at ansatte jobber med FoU-virksomhet hvor det benyttes andre publiseringskanaler som ikke gir uttelling i form av publiseringspoeng. Eksempler på dette er Møreforskingsrapporter, Møreforskingsnotat og arbeidsnotatserien ved høgskolen. Slike kanaler benyttes for å rapportere brukerdefinerte undersøkelser og analyser (oppdrag), og representerer verdifull FoU-aktivitet sett i forhold til samfunnsoppdraget. Slik aktivitet er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid.

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E.

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung Hestnes, Kjetil Aano, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. DATO: 8. juni 2011 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Inge Særheim, Sveinung

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer